Usklađenost i poslovna etika

Suprotstavljanje korupciji i mitu

Hilti compliance and business ethics

Etičko ponašanje u skladu sa zakonom i poštena tržišna konkurencija su sastavni delovi svih naših akcija. Sve naše poslovne aktivnosti su zasnovane na poštenju, pouzdanosti, doslednosti i, kao što je predvidljivo, to se primenjuje uvek i na svim lokacijama.

To je ključna osnova za naše odnose poverenja sa svim našim akterima, kupcima, dobavljačima i partnerima. 

MEĐUNARODNA PARTNERSTVA U BORBI PROTIV KORUPCIJE

Učestvujemo u ključnim međunarodnim inicijativama u borbi protiv korupcije. Ali se isto tako ne zaustavljamo na tome: tražimo od naše kompanije neprekidno suprotstavljanje mitu i korupciji i održavanje socijalnih i ekoloških standarda.

 

  • Partnerstvo za borbu protiv korupcije

2004. godine potpisali smo inicijativu Partnerstvo za borbu protiv korupcije koju je pokrenuo Svetski ekonomski forum (World Economic Forum, WEF) iz Davosa u Švicarskoj. Cilj je uvođenje mera za borbu protiv korupcije u građevinskoj industriji širom sveta. Čineći to, ističemo da kompanija Hilti vodi politiku nulte tolerancije prema mitu.

  • UN Global Compact

2006. godine pridružili smo se UN Global Compactu, koji se takođe bori protiv korupcije. Ovaj globalni sporazum, pod pokroviteljstvom Ujedinjenih Nacija, obavezuje kompanije da se pridržavaju socijalnih i ekoloških standarda

KODEKS PONAŠANJA ZA ZAPOSLENE

Od svih članova našeg tima tražimo da uvek deluju u okviru zakona i naših korporativnih smernica. Naš Kodeks ponašanja za članove tima definiše način na koji radimo i predstavlja srž našeg načina poslovanja. Svi članovi našeg tima su obučeni tako da razumeju značenje usklađenosti. 

Dostupna preuzimanja

Kodeks ponašanja zaposlenih (PDF)

KODEKS PONAŠANJA ZA DOBAVLJAČE

Od naših dobavljača ugovorno tražimo da se pridržavaju osnovnih zahteva u području ljudskih prava, radnih prava, bezbednosti na radu i zaštite životne sredine. Osim toga, tražimo od njih da se suzdrže od korupcije. Ovi standardi su obavezujući čak i kada primenljivi domaći ili međunarodni zakoni predviđaju blaže standarde. Nadgledamo naše dobavljače putem različitih instrumenata, kao što su revizije.