Usklađenost i poslovna etika

Suprotstavljanje korupciji i mitu

Hilti compliance and business ethics

Etičko ponašanje u skladu sa zakonom i poštena tržišna konkurencija su sastavni delovi svih naših akcija. Sve naše poslovne aktivnosti su zasnovane na poštenju, pouzdanosti, doslednosti i, kao što je predvidljivo, to se primenjuje uvek i na svim lokacijama.

To je ključna osnova za naše odnose poverenja sa svim našim akterima, kupcima, dobavljačima i partnerima. 

MEĐUNARODNA PARTNERSTVA U BORBI PROTIV KORUPCIJE

Učestvujemo u ključnim međunarodnim inicijativama u borbi protiv korupcije. Ali se isto tako ne zaustavljamo na tome: tražimo od naše kompanije neprekidno suprotstavljanje mitu i korupciji i održavanje socijalnih i ekoloških standarda.

 

  • Partnerstvo za borbu protiv korupcije

2004. godine potpisali smo inicijativu Partnerstvo za borbu protiv korupcije koju je pokrenuo Svetski ekonomski forum (World Economic Forum, WEF) iz Davosa u Švicarskoj. Cilj je uvođenje mera za borbu protiv korupcije u građevinskoj industriji širom sveta. Čineći to, ističemo da kompanija Hilti vodi politiku nulte tolerancije prema mitu.

  • UN Global Compact

2006. godine pridružili smo se UN Global Compactu, koji se takođe bori protiv korupcije. Ovaj globalni sporazum, pod pokroviteljstvom Ujedinjenih Nacija, obavezuje kompanije da se pridržavaju socijalnih i ekoloških standarda

KODEKS PONAŠANJA ZA ZAPOSLENE

Od svih članova našeg tima tražimo da uvek deluju u okviru zakona i naših korporativnih smernica. Naš Kodeks ponašanja za članove tima definiše način na koji radimo i predstavlja srž našeg načina poslovanja. Svi članovi našeg tima su obučeni tako da razumeju značenje usklađenosti. 

KODEKS PONAŠANJA ZA DOBAVLJAČE

Od naših dobavljača ugovorno tražimo da se pridržavaju osnovnih zahteva u području ljudskih prava, radnih prava, bezbednosti na radu i zaštite životne sredine. Osim toga, tražimo od njih da se suzdrže od korupcije. Ovi standardi su obavezujući čak i kada primenljivi domaći ili međunarodni zakoni predviđaju blaže standarde. Nadgledamo naše dobavljače putem različitih instrumenata, kao što su revizije.

VIŠE O KOMPANIJI HILTI

ČLANOVI NAŠEG TIMA

ČLANOVI NAŠEG TIMA

Više informacija
GLAVNI CILJ I VREDNOSTI

GLAVNI CILJ I VREDNOSTI

Više informacija
KORPORATIVNE INFORMACIJE

KORPORATIVNE INFORMACIJE

Više informacija