Izaberi jezik

PM 50MG‑22

Originalno uputstvo za upotrebu

Podaci o uputstvu za upotrebu

O ovom uputstvu za upotrebu

 • Upozorenje! Pre upotrebe proizvoda uverite se da ste pročitali i razumeli uputstvo za upotrebu za proizvod, uključujući uputstva, bezbednosne i upozoravajuće napomene, slike i specifikacije. Naročito se upoznajte sa svim uputstvima, bezbednosnim i upozoravajućim napomenama, slikama i specifikacijama i komponentama i funkcijama. Nepoštovanje dovodi do opasnosti od električnog udara, požara i/ili teških povreda. Uputstvo za upotrebu uključujući sva uputstva, bezbednosne i upozoravajuće napomene sačuvajte za kasniju upotrebu.
 • Image alternative proizvodi su namenjeni za profesionalnog korisnika, a njima sme da rukuje, da ih održava ili popravlja samo ovlašćeno, upućeno osoblje. To osoblje mora biti posebno upoznato sa mogućim opasnostima. Proizvod i njegova pomoćna sredstva mogu da budu opasni ako ih neobučena lica nestručno tretiraju ili ako se ne koriste namenski.
 • Priloženo uputstvo za upotrebu odgovara aktuelnom stanju tehnike u trenutku štampe. Aktuelnu verziju možete uvek da pronađete na internetu na Hilti stranici sa proizvodima. Upotrebite link ili QR kôd u ovom uputstvu za upotrebu, koji su označeni ovim simbolom Image alternative.
 • Proizvod prosleđujte drugim osobama samo zajedno sa ovim uputstvom za upotrebu.

Legenda

Upozoravajuće napomene

Upozoravajuće napomene upozoravaju na opasnosti pri rukovanju proizvodom. Koriste se sledeće signalne reči:
OPASNOST
OPASNOST !
 • Znači neposrednu opasnu situaciju, koja može prouzrokovati telesne povrede ili smrt.
UPOZORENJE
UPOZORENJE !
 • Ova reč skreće pažnju na moguću opasnost koja može prouzrokovati tešku telesnu povredu ili smrt.
OPREZ
OPREZ !
 • Za moguću opasnu situaciju koja može da dovede do telesnih povreda ili do materijalne štete.

Simboli u uputstvu za upotrebu

Sledeći simboli se koriste u ovom uputstvu za upotrebu:
Image alternative Poštovanje uputstva za upotrebu
Image alternative Napomene o primeni i druge korisne informacije
Image alternative Rad sa reciklažnim materijalima
Image alternative Električne uređaje i baterije ne odlažite u kućni otpad
Image alternative Hilti Li-Ion akumulatorska baterija
Image alternative Hilti Punjač

Simboli na slikama

Sledeći simboli se koriste na slikama:
Image alternative Ovi brojevi se odnose na odgovarajuću sliku sa početka ovog uputstva za upotrebu.
Image alternative Numeracija na slikama ukazuje na važne radne korake ili na komponente koje su važne za radne korake. Ovi radni koraci ili komponente su u tekstu istaknute odgovarajućim brojevima, npr. (3) .
Image alternative Pozicioni brojevi se koriste na slici Pregled i odnose se na brojeve legende u poglavlju Pregled proizvoda .
Image alternative Ovaj znak treba da vam skrene posebnu pažnju prilikom rukovanja sa proizvodom.

Simboli u zavisnosti od proizvoda

Simboli na proizvodu

Sledeći simboli mogu da se koriste na proizvodu:
Image alternative Uređaj podržava NFC tehnologiju koja je kompatibilna sa iOS i Android platformama.
Image alternative Jednosmerna struja
Image alternative Upotrebljena kategorija Hilti Li-Ion akumulatorske baterije. Imajte u vidu podatke u poglavlju Namenska upotreba
Image alternative Klatno zaključano (nagnut laserski zrak)
Image alternative Klatno otključano (samonivelisanje aktivno)

Nalepnica na proizvodu

Informacije o laseru
Image alternative LASERSKI ZRAK! NEMOJTE GLEDATI U ZRAK! PROIZVOD KLASE LASERA 2.
Klasa lasera 2, zasniva se na standardu IEC60825-1/EN60825-1:2014 i odgovara CFR 21 § 1040 (Laser Notice 56).

Informacije o proizvodu

Image alternative proizvodi su namenjeni za profesionalnog korisnika, a njima sme da rukuje, da ih održava ili popravlja samo ovlašćeno, upućeno osoblje. To osoblje mora biti posebno upoznato sa mogućim opasnostima. Proizvod i njegova pomoćna sredstva mogu da budu opasni ako ih neobučena lica nestručno tretiraju ili ako se ne koriste namenski.
Oznaka tipa i serijski broj su navedeni na tipskoj pločici.
 • Prenesite serijski broj u sledeću tabelu. Podaci o proizvodu će vam biti potrebni kada budete kontaktirali naše predstavništvo ili servis.
  Podaci o proizvodu
  Multilinijski laser
  PM 50MG-22
  Generacija
  01
  Serijski br.

Izjava o usklađenosti

Image alternative
Pod vlastitom odgovornošću proizvođač izjavljuje da je ovde opisani proizvod u skladu sa važećim zakonskim propisima i normama.
Tehnička dokumentacija se čuva ovde:
Hilti Društvo za razvoj doo | Dozvola za uređaje | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Sigurnost

Opšte sigurnosne napomene za merne alate

Image alternative UPOZORENJE! Pročitajte sigurnosne napomene i uputstva. Merni alati mogu predstavljati rizik ako se njima rukuje nepravilno. Greške kod pridržavanja sigurnosnih napomena i uputstava mogu dovesti do oštećenja na mernom alatu i/ili teških povreda.
Molimo sačuvajte sve sigurnosne napomene i uputstva za ubuduće.
Sigurnost na radnom mestu
 • Područje rada održavajte čistim i osvetljenim. Nered i neosvetljeno radno područje mogu dovesti do nezgoda.
 • Sa proizvodom ne radite u okolini ugroženoj eksplozijom, u kojoj se nalaze zapaljive tečnosti, gasovi ili prašine.
 • Tokom korišćenja proizvoda udaljite decu i ostale osobe iz područja rada.
 • Proizvod upotrebljavajte samo unutar definisanih granica upotrebe.
 • Poštujte vaše lokalne bezbednosne propise za sprečavanje nezgoda.
Električna sigurnost
 • Proizvod držite dalje od kiše ili vlage. Tečnost koja je prodrla može prouzrokovati kratke spojeve, strujne udare, požare ili eksplozije.
 • Iako je proizvod zaštićen od prodiranja vlage, trebalo bi da ga prebrišete pre spremanja u transportnu kutiju.
Bezbednost ljudi
 • Budite oprezni, pazite šta činite i kod rada sa mernim alatom postupajte razumno. Nemojte koristiti merni alat, ako ste umorni ili ste pod uticajem droga, alkohola ili lekova. Trenutak nepažnje prilikom upotrebe mernog alata može da dovede do ozbiljnih povreda.
 • Izbegavajte nenormalan položaj tela. Zauzmite siguran položaj tela i u svakom trenutku održavajte ravnotežu.
 • Nosite sredstva lične zaštite i uvek zaštitne naočare. Nošenje sredstava lične zaštite smanjuje rizik od nezgoda.
 • Ne onesposobljavajte sigurnosne uređaje i ne uklanjajte znakove uputstava i upozorenja.
 • Izbegavajte nehotično stavljanje u pogon. Uverite se, da je merni alat isključen, pre nego što priključite akumulatorsku bateriju, ili ga primite ili nosite.
 • Proizvod i pribor koristite u skladu sa ovim uputstvima i na način koji je propisan za ovu posebnu vrstu uređaja. Kod toga uzmite u obzir radne uslove i izvođene radove. Upotreba proizvoda za neke druge primene različite od predviđenih može dovesti do opasnih situacija.
 • Nikada nemojte da se osećate previše sigurnim i nikada nemojte da se ne pridržavate pravila u vezi rukovanja mernim alatom, iako ste nakon dužeg rada dobro upoznati sa radom sa mernim alatom. Neodgovornim rukovanjem moguće je za samo nekoliko sekundi zadobiti teške povrede.
 • Merni alat se ne sme koristiti u blizini medicinskih uređaja.
Upotreba i rukovanje mernim alatom
 • Koristite proizvod i pribor samo dok je u tehnički besprekornom stanju.
 • Nekorišćene merne alate držite van domašaja dece. Ne dopustite da proizvod koriste osobe koje sa njim nisu upoznate ili koje nisu pročitale ova uputstva. Merni alati su opasni ako ih koriste neiskusne osobe.
 • Pažljivo održavajte merne alate. Uverite se da pokretni delovi mernog alata rade besprekorno i da nisu zaglavljeni, polomljeni ili oštećeni tako da negativno utiču na funkcionisanje mernog alata. Oštećene delove popravite pre upotrebe mernog alata. Uzrok mnogih nezgoda leži u loše održavanim mernim alatima.
 • Nad proizvodom se ni u kom slučaju ne smeju vršiti izmene niti se njim sme manipulisati. Promene ili modifikacije, koje nije izričito dozvolio Hilti , mogu ograničiti pravo korisnika na stavljanje proizvoda u pogon.
 • Pre važnih merenja, kao i nakon pada ili drugih mehaničkih uticaja, morate proveriti preciznost mernog alata.
 • U principu, rezultati merenja mogu biti narušeni određenim uslovima okoline. To uključuje npr. blizinu uređaja koji emituju jaka električna, magnetna ili elektromagnetna polja, vibracije i promene temperature.
 • Brzo promenljivi uslovi merenja mogu falsifikovati rezultate merenja.
 • Ako proizvod iz velike hladnoće prenosite u toplije okruženje ili obratno, trebalo bi pre upotrebe da sačekate da se prilagodi na nove uslove. Velike razlike u toploti mogu da dovedu do pogrešnih operacija i pogrešnih rezultata merenja.
 • Prilikom upotrebe sa adapterima i priborom uverite se da je pribor sigurno pričvršćen.
 • Iako je merni alat projektovan za teške uslove upotrebe na gradilištima, trebalo bi da njime brižljivo rukujete kao i sa drugim optičkim i električnim proizvodima (dvogled, naočare, fotografski aparat).
 • Održavajte navedene radne i temperature skladištenja.

Dodatne sigurnosne napomene za laserske merne alate

 • U slučaju nestručnog otvaranje proizvoda može da nastane lasersko zračenje koje prevazilazi klasu 2. Popravku proizvoda prepustite isključivo servisu kompanije Hilti .
 • Osigurajte mesto merenja. Uverite se da pri postavljanju proizvoda laserski zrak ne bude usmeren prema drugim osobama ili prema vama. Laserski snopovi bi trebalo da prolaze daleko iznad ili ispod visine očiju.
 • Kako biste sprečili nepravilno merenje, morate da održavate čistoću okna za izlaz laserskog zraka.
 • Pre merenja / primene i više puta tokom primene proverite preciznost proizvoda.
 • Merenja u blizini objekata odnosno površina sa refleksijom, zbog stakala ili sličnih materijala mogu negativno da utiču na rezultat merenja.
 • Montirajte proizvod na odgovarajući držač, na stativ ili ga postavite na ravnu površinu.
 • Rad sa mernim letvama u blizini visokonaponskih vodova nije dopušten.
 • Uverite se da se u blizini ne koristi drugi laserski merni alat, koji bi mogao da utiče na vaše merenje.
 • Nemojte dopuštati da laserski zraci izlaze van kontrolisanih površina.

Dodatne sigurnosne napomene

 • Opasnost od povrede usled alata i/ili pribora koji padne. Pre početka rada proverite da li su akumulatorska baterija i montirani pribor sigurno pričvršćeni.
 • Da biste dostigli najveću preciznost projektujte liniju na vertikalnu, ravnu površinu. Usmerite pritom proizvod 90° u odnosu na ravan.

Elektromagnetna kompatibilnost

Iako proizvod ispunjava stroge zahteve važećih smernica, Hilti ne može isključiti mogućnost da proizvod bude ometan jakim zračenjem što može dovesti do nepravilnog rada. U tom slučaju i u slučaju drugih nesigurnosti treba sprovesti kontrolna merenja. Hilti isto tako ne može garantovati da neće doći do ometanja drugih uređaja (npr. navigacionih uređaja u avionima).

Klasifikacija lasera za proizvode klase lasera 2

Proizvod odgovara klasi lasera 2 u skladu sa IEC ⁄ EN 60825‑1:2014 i CFR 21 § 1040 (FDA). Upotreba ovog proizvoda je dozvoljena bez daljih zaštitnih mera. Uprkos tome, kao i kod sunca ne bi trebalo gledati neposredno u izvor svetlosti. U slučaju direktnog kontakta sa očima zatvorite oči, a glavu pomerite na zonu zraka. Laserski zrak ne usmeravajte prema osobama.

Pažljivo rukovanje i upotreba akumulatorske baterije

 • Poštujte sledeće bezbednosne napomene za bezbedno rukovanje i korišćenje litijum-jonskih akumulatora. Nepridržavanje može dovesti do iritacije kože, teških povreda usled korozije, hemijskih opekotina, požara i / ili eksplozija.
 • Akumulatorske baterije koristite isključivo dok su u tehnički besprekornom stanju.
 • Pažljivo rukujte akumulatorskim baterijama kako biste izbegli oštećenja i isticanje tečnosti koja je veoma štetna po zdravlje!
 • Na akumulatorskim baterijama se ni u kom slučaju ne smeju vršiti izmene niti se njima sme manipulisati!
 • Akumulatorske baterije se ne smeju rastavljati, gnječiti, zagrevati na temperaturi iznad 80 °C (176 °F) ili paliti.
 • Ne koristite ili ne punite akumulatorske baterije, koje su pretrpele strujni udar ili su oštećene na neki drugi način. Redovno kontrolišite da li na vašim akumulatorskim baterijama ima oštećenja.
 • Nikada ne koristite reciklirane ili popravljene akumulatorske baterije.
 • Nikada ne koristite akumulatorsku bateriju ili električni alat sa akumulatorskim pogonom kao udarni alat.
 • Nikada ne izlažite akumulatorske baterije direktnom sunčevom zračenju, povećanoj temperaturi, varničenju ili otvorenom plamenu. To može da dovede do eksplozija.
 • Ne dodirujte polove baterije svojim prstima, alatima, nakitom ili drugim predmetima koji provode struju. To može oštetiti akumulatorsku bateriju i izazvati materijalnu štetu i povrede.
 • Držite akumulatorske baterije dalje od kiše, vlage i tečnosti. Tečnost koja je prodrla može prouzrokovati kratke spojeve, strujne udare, požare i eksplozije.
 • Upotrebljavajte samo punjače i električne alate koji su predviđeni za taj tip akumulatorske baterije. Da biste to uradili, obratite pažnju na podatke u odgovarajućim uputstvima za upotrebu.
 • Ne koristite i ne skladištite bateriju u okolini u kojoj postoji opasnost od eksplozije.
 • Ako je akumulatorska baterija prevruća da biste je držali u ruci, onda je moguće da je u kvaru. Akumulatorsku bateriju postavite na pregledno, nezapaljivo mesto koje je dovoljno udaljeno od zapaljivih materijala. Sačekajte da se akumulatorska baterija ohladi. Ukoliko je akumulatorska baterija nakon sat vremena i dalje suviše vruća da biste je držali u ruci, to znači da je neispravna. Obratite se servisu Hilti ili pročitajte dokument „Napomene za sigurnost i korišćenje Hilti litijum-jonskih akumulatorskih baterija“.
  Obratite pažnju na specijalne smernice, koje važe za transport, skladištenje i upotrebu litijum-jonskih akumulatorskih baterija.
  Pročitajte napomene za sigurnost i korišćenje Hilti litijum-jonskih akumulatorskih baterija, koje možete dobiti skeniranjem QR koda na kraju ovog uputstva za upotrebu.

Opis

Pregled proizvoda

Image alternative
 1. Akumulatorska baterija
 2. Prikaz statusa akumulatorske baterije
 3. Tasteri za deblokiranje akumulatorske baterije
 4. Upozoravajuća nalepnica
 5. Izlazni prozor laserskog snopa
 6. Taster za režim prijemnika
 7. Taster za linijski režim
 8. Izborni prekidač Uklj/Isklj i Blokiranje/Deblokiranje klatna
 9. Okretni točkić za precizno podešavanje

Namenska upotreba

Proizvod je samonivelišući multilinijski laser, sa kojim je osoba u stanju da prenese ugao od 90°, da horizontalno niveliše, kao i da sprovodi radove usmeravanja i tačno meri po dubini.

Proizvod se preporučuje za primenu u unutrašnjim prostorima i ne predstavlja zamenu za rotacioni laser. Za spoljašnje primene se mora obratiti pažnja, da okvirni uslovi odgovaraju onima u unutrašnjem prostoru ili da se koristi Hilti laserski prijemnik.
Moguće primene su:
 • Oznake položaja razdvajajućih zidova (u desnom uglu i u vertikalnoj ravni).

 • Provera i prenos pravih uglova.

 • Usmeravanje delova sistema / instalacija i drugih elemenata strukture u tri ose.

 • Prenos označenih tačaka sa poda na plafon.

Image alternative
 • Za ovaj proizvod upotrebljavajte samo u ovoj tabeli navedene Hilti Nuron Li-Ion akumulatorske baterije serije B 22.

 • Za ove akumulatorske baterije koristite isključivo Hilti punjače sa serijama navedenih u ovoj tabeli.

Karakteristike

Proizvod ima tri zelene laserske linije od 360° sa dometa do 40 m i pet tačaka ukrštanja zraka (napred, pozadi, levo, desno i gore). Domet zavisi od osvetljenosti okoline.
Gledano sa zadnje strane, proizvod napred sa leve strane ima referentnu tačku usmerenu nadole. Zadnja strana je strana gde se nalazi baterija.
Laserske linije se mogu uključiti razdvojeno (samo vertikalne ili samo horizontalne) ili zajedno. Za primenu sa uglom nagiba se blokira klatno za samonivelisanje.

Sadržaj isporuke

Multilinijski laser, kofer, uputstvo za upotrebu, sertifikat proizvođača.
Ostale, za vaš proizvod odobrene sistemske proizvode pronađite u vašoj Hilti Store ili na: www.hilti.group

Poruke u radu

Stanje
Značenje
Laserski zrak treperi dva puta svakih 10 (klatno nije zaključano) odnosno 2 (klatno zaključano) sekunde.
Baterije su skoro prazne.
Laserski zrak treperi pet puta i ostaje nakon toga trajno uključen.
Aktiviranje ili deaktiviranje režima prijemnika.
Laserski zrak treperi sa veoma visokom frekvencijom.
Uređaj se ne može samonivelisati.
Laserski zrak treperi svakih 5 sekundi.
Nagnuta linija vrste režima rada; Klatno je zaključano, time linije nisu nivelisane.

Prikazi Li-Ion akumulatorske baterije

Hilti Nuron Li-Ion akumulatorske baterije mogu da prikažu status napunjenosti, poruke o greškama i stanje i akumulatorske baterije.

Indikatori za napunjenosti i poruke o greškama

Kratko pritisnite taster za otključavanje akumulatorske baterije da biste dobili neki od sledećih prikaza.
UPOZORENJE
Opasnost od povrede u slučaju padanja akumulatorske baterije!
 • Kada je uključena akumulatorska baterije, nakon pritiskanja tastera za uključivanje uverite se da ste ponovo pravilno postavili akumulatorsku bateriju u korišćenom proizvodu.
Nivo napunjenosti kao i moguće smetnje se prikazuju trajno, sve dok je priključeni proizvod uključen.
Stanje
Značenje
Četiri (4) LED diode svetle konstantno zeleno
Status napunjenosti: 100% do 71%
Tri (3) LED diode svetle konstantno zeleno
Status napunjenosti: 70% do 51%
Dve (2) LED diode svetle konstantno zeleno
Status napunjenosti: 50% do 26%
Jedna (1) LED dioda konstantno svetli zeleno
Status napunjenosti: 25% do 10%
Jedna (1) LED dioda treperi polako zeleno
Status napunjenosti: < 10 %
Jedna (1) LED dioda treperi brzo zeleno
Li-Ion akumulatorska baterija je potpuno ispražnjena. Napunite akumulatorsku bateriju.
Ako LED dioda nakon akumulatorske baterije još uvek brzo treperi, obratite se Hilti servisu.
Jedna (1) LED dioda treperi brzo žuto
Li-Ion akumulatorska baterija ili proizvod koji je povezan sa njom su preopterećeni, pregrejani, previše hladni ili postoji neka druga greška.
Proizvod i akumulatorsku bateriju dovedite na preporučenu radnu temperaturu i nemojte je preopterećivati prilikom upotrebe.
Ako se poruka i dalje pojavljuje, obratite se Hilti servisu.
Jedna (1) LED dioda svetli žuto
Li-Ion akumulatorska baterija i proizvod koji je povezan sa njom nisu kompatibilni. Obratite se Hilti servisu.
Jedna (1) LED dioda treperi brzo crveno
Li-Ion akumulatorska baterija je blokirana i više ne može da se upotrebljava. Obratite se Hilti servisu.

Prikazi stanja akumulatorske baterije

Kako biste proverili stanje akumulatorske baterije, držite taster za otključavanje pritisnut duže od tri sekunde. Sistem ne prepoznaje potencijalne nepravilne funkcije baterije usled zloupotrebe, kao što su npr. pad, ubodi, eksterna oštećenja od toplote.
Stanje
Značenje
Sve LED diode svetle kao radno svetlo i jedna (1) LED dioda nakon toga svetli konstantno zeleno.
Akumulatorska baterija može dalje da se koristi.
Sve LED diode svetle kao radno svetlo i nakon toga jedna (1) LED dioda brzo treperi žuto.
Upit prikaza stanja akumulatorske baterije nije mogao da izvrši. Ponovite postupak ili se obratite Hilti servisu.
Sve LED diode svetle kao radno svetlo i jedna (1) LED dioda nakon toga svetli konstantno crveno.
Ako priključeni proizvod može i dalje da se koristi, preostali kapacitet baterije je manji od 50%.
Ako priključeni proizvod više ne može da se koristi, akumulatorska baterija je na kraju svog roka trajanja i potrebno je da se zameni. Obratite se Hilti servisu.

Tehnički podaci

Informacije o proizvodu

Rastojanje linija i tačke ukrštanja bez laserskog prijemnika
≤ 40 m
(≤ 131 ft - 3 in)
Rastojanje linija i tačke ukrštanja sa laserskim prijemnikom
2 m … 65 m
(6 ft - 7 in … 213 ft - 3 in)
Vreme samonivelisanja (tipično)
3 s
Područje samonivelisanja (tipično)
±4,25°
Tačnost
±3,0 mm na 10 m
(±0,12 in na 32 ft - 10 in)
Debljina linija (tipično)
5 m
2,5 mm
(0,10 in)
10 m
4,0 mm
(0,16 in)
Klasa lasera
Klasa 2, vidljiv, 510-530 nm
Trajanje rada (tipično, sve linije uključene)
B 22‑55
14 h za 24 ℃
(14 h za 75 ℉)
B 22‑85
24 h za 24 ℃
(24 h za 75 ℉)
Trajanje rada (tipično, samo horizontalne ili vertikalne linije uključene)
B 22‑55
22 h za 24 ℃
(22 h za 75 ℉)
B 22‑85
32 h za 24 ℃
(32 h za 75 ℉)
Automatsko samostalno isključivanje (aktivirano nakon)
1 h
Vrsta zaštite (Ne važi za Nuron B 22 akumulatorsku bateriju)
IP 54
Navoj stativa
BSW 5/8" | UNC1/4"
Divergencija snopa
0,05 ... 0,08 mrad * 180°
Prosečna izlazna snaga (PAE = pristupačna emisiona snaga lasera)
< 2 mW
Za klasu lasera 2 je granična vrednost pristupačne emisione snage lasera AEL class 2 = > 2 mW
Dužina talasa (λ)
510 nm … 530 nm
± 10 nm
Trajanje pulsiranja (tp)
< 80 µs
Frekvencija pulsiranja (f)
< 12 kHz
Težina prema EPTA proceduri 01 bez akumulatorske baterije
1,29 kg
Dimenzije (Dužina x širina x visina)
140 mm x 128 mm x 180 mm
(5,5 in x 5,0 in x 7,1 in)
Prikaz radnog stanja
Laserski snopovi kao i prikaz statusa Nuron B 22 akumulatorska baterija
Radna temperatura
−10 ℃ … 40 ℃
(14 ℉ … 104 ℉)
Temperatura skladištenja
−25 ℃ … 63 ℃
(−13 ℉ … 145 ℉)

Akumulatorska baterija

Radni napon akumulatorske baterije
21,6 V
Težina akumulatorske baterije
Pogledajte poglavlje „Namenska upotreba“
Temperatura okoline tokom rada
−17 ℃ … 60 ℃
(1 ℉ … 140 ℉)
Temperatura skladištenja
−20 ℃ … 40 ℃
(−4 ℉ … 104 ℉)
Temperatura akumulatorske baterije na početku punjenja
−10 ℃ … 45 ℃
(14 ℉ … 113 ℉)

Priprema za rad

OPREZ
Opasnost od povrede usled nesmotrenog puštanja u rad!
 • Pre postavljanja akumulatorske baterije uverite se da je proizvod isključen.
Obratite pažnju na bezbednosne i upozoravajuće napomene koje se nalaze u ovom uputstvu za upotrebu i na proizvodu.

Punjenje akumulatorske baterije

 1. Pre punjenja pročitajte uputstvo za rukovanje punjačem.
 2. Vodite računa o tome da kontakti akumulatorske baterije i punjača treba da budu suvi i čisti.
 3. Akumulatorsku bateriju napunite u sertifikovanom punjaču.

Umetanje akumulatorske baterije

UPOZORENJE
Opasnost od povrede usled kratkog spoja ili pada akumulatorske baterije!
 • Pre postavljanja akumulatorske baterije u proizvod, uverite se da na kontaktima akumulatorske baterije i proizvoda nema stranih tela.
 • Uvek proverite da li akumulatorska baterija pravilno naleže.
 1. Pre prvog puštanja u rad u potpunosti napunite akumulatorsku bateriju.
 2. Gurnite akumulatorsku bateriju u proizvod, dok se ne čuje da se uklopila.
 3. Proverite da li je akumulatorska baterija ispravno ulegla.

Uklanjanje akumulatorske baterije

 1. Pritisnite taster za otključavanje akumulatora.
 2. Izvucite akumulatorsku bateriju iz proizvoda.

Osigurač od padanja

UPOZORENJE
Opasnost od povrede usled alata i/ili pribora koji padne!
 • Koristite samo Hilti traku za držanje alata koja je preporučena za vaš proizvod.
 • Pre svake upotrebe proverite da li je tačka za pričvršćivanje trake za držanje alata oštećena.
Vodite računa o nacionalnim propisima za radove na visini.
Kao osigurač od padanja, za ovaj proizvod koristite isključivo kombinaciju Hilti osigurača od pada #2293133 sa Hilti trakom za držanje alata #2261970.
 • Pričvrstite osigurač od pada odlažite u montažne otvore za pribor. Proverite siguran prihvat.
 • Pričvrstite karabiner trake za držanje alata na osigurač od pada a drugu karabiner na noseću strukturu. Proverite siguran prihvat oba karabinera.
  Obratite pažnju na uputstva za upotrebu Hilti osigurača od pada kao i Hilti trake za držanje alata.

Rukovanje

OPREZ
Opasnost od povrede! Laserski snop ne usmeravajte prema osobama.
 • Ne gledajte nikad direktno u izvor svetlosti lasera. U slučaju direktnog kontakta sa očima zatvorite oči, a glavu pomerite iz zone snopa.
Obratite pažnju na bezbednosne i upozoravajuće napomene koje se nalaze u ovom uputstvu za upotrebu i na proizvodu.

Uključivanje laserskih zraka

 1. Postavite izborni prekidač na položaj Image alternative (uklj / deblokiran).
  • Uključuju se vertikalne laserske linije.
 2. Pritiskajte taster za linijski režim onoliko često, sve dok željeni linijski režim nije podešen.
  • Uređaj više puta menja režim rada prema sledećem redosledu: Vertikalne linije, vertikalna bočna linija, horizontalna linija, vertikalne i horizontalne linije.

Usklađivanje dve tačke na razdaljini pomoću preciznog podešavanja

 1. Postavite uređaj donjim vertikalnim zrakom na centar referentnog krsta na podu.
 2. Okrećite točkić za fino podešavanje sve dok se vertikalni laserski zrak ne preklopi sa drugom, udaljenom referentnom tačkom.

Podešavanje laserskih zraka za funkciju „Nagnuta linija“

 1. Postavite izborni prekidač na položaj Image alternative (uklj / blokiran).
 2. Pritiskajte taster za linijski režim onoliko često, sve dok željeni linijski režim nije podešen.
  U funkciji „Nagnuta linija“, klatno je blokirano i laser nije iznivelisan.
  Laserski zrak(ci) treperi(e) svakih 5 sekundi.

Aktiviranje ili deaktiviranje režima laserskog prijemnika

Domet laserskog prijemnika može da bude ograničen asimetrijom snage lasera usled modela i mogućim ometajućim eksternim izvorima svetlosti.
Kako biste ostvarili optimalan domet, radite na jakoj strani linijskog lasera i izbegavajte rad na direktnoj svetlosti. Jake strane su zadnja strana, na kojoj je pričvršćena akumulatorska baterija, i suprotna prednja strana.
 1. Za aktiviranje režima prijemnika, pritisnite taster za režim prijemnika. Laserski zrak radi potvrde treperi pet puta.
 2. Za ponovno deaktiviranje režima prijemnika, ponovo pritisnite taster za režim prijemnika.
  Prilikom isključivanja uređaja, režim prijemnika se deaktivira.

Isključivanje laserskih zraka

 1. Postavite izborni prekidač na položaj OFF .
  • Laserski zrak se isključuje, a klatno blokira.
 2. Kada je akumulatorska baterija prazna, laserski zrak se automatski isključuje.

Primeri primene

Prenos visine

Image alternative

Uređivanje profila za suvu gradnju za raspodelu prostora

Image alternative
Image alternative

Vertikalno usmeravanje cevovoda

Image alternative

Usmeravanje elemenata grejanja

Image alternative

Usmeravanje vrata i okvira prozora

Image alternative

Nega i održavanje

UPOZORENJE
Opasnost od povrede kod umetnute akumulatorske baterije !
 • Uvek izvadite akumulatorsku bateriju pre svih radova na negovanju i održavanju uređaja!
Održavanje proizvoda
 • Izduvajte prašinu sa stakla izlaznog prozora laserskog snopa. Ne dodirujte prstima staklo.
 • Pažljivo uklonite čvrsto prionulu prljavštinu.
 • Kućište čistite samo blago nakvašenom krpom. Ne upotrebljavajte sredstva za negu na bazi silikona, jer mogu nagristi plastične delove.
 • Za čišćenje kontakta proizvoda koristite čistu, suvu krpu.
Nega litijum-jonske akumulatorskih baterija
 • Nikada ne upotrebljavajte akumulatorsku bateriju sa ukoliko su prorezi za ventilaciju začepljeni. Proreze za ventilaciju oprezno očistite suvom, mekom četkom.
 • Ne izlažite akumulatorsku bateriju nepotrebnoj prašini ili prljavštini. Ne izlažite akumulatorsku bateriju nikada velikoj vlazi (npr. potapanjem u vodu ili ostavljanjem na kiši).
  Ako je akumulatorska baterija navlažena, tretirajte je kao oštećenu akumulatorsku bateriju. Izolujte je u nezapaljivu posudu i obratite se servisu Hilti .
 • Akumulatorska baterija ne sme da bude zaprljana drugim uljem i mašću. Nemojte dozvoljavati da se na akumulatorskoj bateriji taloži nepotrebna prašina ili prljavština. Akumulatorsku bateriju čistite pomoću suve, mekane četkice ili čiste, suve krpe. Ne upotrebljavajte sredstva za negu na bazi silikona, jer mogu nagristi plastične delove.
  Nemojte da dodirujete kontakte akumulatorske baterije i nemojte uklanjati fabrički nanetu masnoću sa kontakata.
 • Kućište čistite samo blago nakvašenom krpom. Ne upotrebljavajte sredstva za negu na bazi silikona, jer mogu nagristi plastične delove.
Održavanje
UPOZORENJE
Opasnost od strujnog udara! Nestručne popravke na električnim delovima mogu da dovedu do teških povreda i opekotina.
 • Popravke električnih delova sme obavljati samo električar.
 • Redovno proveravajte da li je došlo do oštećenja na vidljivim delovima i da li elementi za rukovanje besprekorno funkcionišu.
 • Proizvod nemojte da koristite ukoliko postoje oštećenja i/ili smetnje u funkciji. Proizvod odmah treba da popravi Hilti servis.
 • Posle radova na nezi i održavanju postavite svu zaštitnu opremu i proverite da li je njihova funkcija ispravna.
Za bezbedan rad koristite samo originalne rezervne delove, potrošni materijal i pribor. Rezervne delove, potrošne materijale i pribor koje je odobrila kompanija Hilti se nalaze u vašem Hilti Store ili na adresi: www.hilti.group

Provera

Provera vertikalne tačke

Image alternative
 1. U visokoj prostoriji postavite oznaku na podu (krst) (npr. u stepeništu visine od 10 m).
 2. Postavite uređaj na ravnu i horizontalnu površinu.
 3. Uključite uređaj i otključajte klatno.
 4. Postavite uređaj sa donjim vertikalnim zrakom na označeni centar krsta na podu.
 5. Označite gornju tačku ukrštanja laserskih linija na plafonu.
 6. Okrenite uređaj za 90°.
  Donji crveni vertikalni zrak mora ostati na centru krsta.
 7. Označite gornju tačku ukrštanja laserskih linija na plafonu.
 8. Ponovite postupak pri okretanju od 180° i 270°.
  Formirajte krug na plafonu od 4 označene tačke. Izmerite prečnik kruga D u milimetrima ili colima i visinu prostorije RH u metrima ili stopama.
Image alternative
 1. Izračunajte vrednost R.
  • Vrednost R trebalo bi da bude manja od 3 mm (to odgovara 3 mm kod 10 m).
  • Vrednost R trebalo bi da bude manja od 1/8".

Provera nivelisanja laserskog zraka

Image alternative
 1. Odstojanje između zidova mora da iznosi najmanje 10 m.
 2. Postavite uređaj na ravnu i horizontalnu površinu, udaljenu oko 20 cm od zida (A) i usmerite tačku ukrštanja laserskih linija na zidu (A).
 3. Označite tačku ukrštanja laserskih linija sa krstom (1) na zidu (A) i krstom (2) na zidu (B).
 4. Postavite uređaj na ravnu i horizontalnu površinu, udaljenu oko 20 cm od zida (B) i usmerite tačku ukrštanja laserskih linija na krst (1) na zidu (A).
 5. Podesite visinu tačke ukrštanja laserskih linija sa podesivim stopicama tako da se tačka ukrštanja poklapa sa oznakom (2) na zidu (B). Pritom obratite pažnju da je libela centrirana.
 6. Ponovo označite tačku ukrštanja laserskih linija sa krstom (3) na zidu (A).
 7. Izmerite odstupanje D između krsta (1) i (3) na zidu (A) (RL = dužina prostorije).
Image alternative
 1. Izračunajte vrednost R.
  • Vrednost R trebalo bi da bude manja od 3 mm.
  • Vrednost R trebalo bi da bude manja od 1/8".

Provera pravougaonosti (horizontalna)

 1. Postavite uređaj sa donjim vertikalnim zrakom u centru referentnog krsta po sredini prostorije sa razmakom od oko 5 m do zidova.
 2. Označite sve 4 tačke ukrštanja na četiri zida.
 3. Okrenite uređaj za 90° i uverite se da se središnja tačka ukrštanja susreće sa prvom referentnom tačkom (A).
 4. Označite svaku novu tačku ukrštanja i izmerite dotično odstupanje (R1, R2, R3, R4 [mm]).
Image alternative
 1. Izračunajte odstupanje R (RL = dužina prostorije).
  • Vrednost R trebalo bi da bude manja od 3 mm ili 1/8".

Provera preciznosti vertikalne linije

Image alternative
 1. Pozicionirajte uređaj na visinu od 2 m (poz. 1).
 2. Uključite uređaj.
 3. Pozicionirajte prvu ciljnu ploču T1 (vertikalna) u rastojanju od 2,5 m od uređaja i na istu visinu (2 m), tako da vertikalni laserski zrak pogađa ploču i označite ovu poziciju.
 4. Pozicionirajte sada drugu ciljnu ploču T2 2m ispod prve ciljne ploče, tako da vertikalni laserski zrak pogađa ploču i označite ovu poziciju.
 5. Za poz. 2 označite na suprotnoj strani testiranja (kao odraz u ogledalu) na laserskoj liniji na podu u rastojanju od 5 m do uređaja.
 6. Postavite sada uređaj na gore označenu poziciju (poz. 2) na podu.
 7. Usmerite laserski zrak tako da isti pogađa ciljnu ploču T1 i na njoj označenu poziciju.
 8. Označite novu poziciju na ciljnoj ploči T2.
 9. Pročitajte razmak D obe oznake na ciljnoj ploči T2.
  Ako razlika D iznosi više od 3 mm, uređaj se mora podesiti u Hilti centru za popravke.

Hilti servis za mernu tehniku

Hilti servis za mernu tehniku sprovodi proveru i u slučaju odstupanja, ponovno uspostavljanje i novu proveru usklađenosti specifikacije mernog alata. Usklađenost specifikacije u trenutku provere se pismeno potvrđuje sertifikatom servisa. Preporučuje se:
 • Izaberite prikladan interval za proveru u zavisnosti od korišćenja.
 • Posle vanrednih operativnih zahteva uređaja, pre važnih poslova, a najmanje jednom godišnje, potrebna je Hilti servisna provera merne tehnike.
Provera od strane Hilti servisa za mernu tehniku ne oslobađa korisnika od provere mernog alata pre i posle korišćenja.

Transport i skladištenje

Transport akumulatorskih alata i akumulatorskih baterija
  OPREZ
  Nesmotreno pokretanje prilikom transporta !
 • Uvek transportujte vaše proizvode bez umetnutih akumulatorskih baterija!
 • Izvadite akumulatorsku bateriju ili baterije.
 • Nemojte transportovati akumulatorske baterije bez ambalaže. Akumulatorske baterije bi trebalo tokom transporta zaštititi od prekomernih udaraca i od materijala koji sprovode struju ili izolovati od drugih akumulatorskih baterija, kako se ne bi dodirnule sa drugim polom baterije i prouzrokovale kratak spoj. Obratite pažnju na vaše lokalne propise za transport akumulatorskih baterija.
 • Akumulatorske baterije ne smete slati poštom. Obratite se kompaniji za slanje pošiljki, ako želite da pošaljete neoštećene akumulatorske baterije.
 • Prekontrolišite da li na proizvodu i akumulatorskim baterijama ima oštećenja pre svake upotrebe kao i pre i nakon dugotrajnog transporta.
Skladištenje akumulatorskih alata i akumulatorskih baterija
  UPOZORENJE
  Nesmotreno oštećenje zbog neispravnih ili iscurelih akumulatorskih baterija !
 • Uvek odlažite vaše proizvode bez umetnutih akumulatorskih baterija!
 • Čuvajte proizvod i akumulatorske baterije na hladnom i suvom mestu. Pazite na granične vrednosti za temperaturu koje su navedene u tehničkim podacima.
 • Akumulatorske baterije nemojte čuvati na punjaču. Akumulatorsku bateriju nakon punjenja uvek skinite sa punjača.
 • Akumulatorske baterije nemojte čuvati na suncu, izvorima toplote ili iza stakla.
 • Čuvajte proizvod i akumulatorske baterije tako da ne budu pristupačni deci ili neovlašćenim osobama.
 • Prekontrolišite da li na proizvodu i akumulatorskim baterijama ima oštećenja pre svake upotrebe kao i pre i nakon dugotrajnog skladištenja.

Pomoć u slučaju smetnji

Prilikom svih smetnji obratite pažnju na prikaz statusa akumulatorske baterije. Pogledajte poglavlje Prikaz Li-Ion akumulatorskih baterija .
U slučaju smetnji, koje nisu navedene u ovoj tabeli ili koje ne možete samostalno da otklonite, molimo da se obratite Hilti servisu.
Smetnja
Mogući uzrok
Rešenje
LED sijalice akumulatorske baterije ne prikazuju ništa
Akumulatorska baterija je neispravna.
 • Obratite se Hilti servisu.
Akumulatorska baterija se prazni brže nego uobičajeno.
Veoma niska temperatura spoljašnje sredine.
 • Akumulatorsku bateriju ostavite da se postepeno zagreje na sobnoj temperaturi.
Akumulatorska baterija ne uleže uz čujni „klik“.
Žleb na akumulatorskoj bateriji je zaprljan.
 • Očistite žlebove i iznova umetnite akumulatorsku bateriju.
Jak razvoj toplote u proizvodu ili akumulatorskoj bateriji.
Električni kvar
 • Odmah isključite proizvod, izvadite akumulatorsku bateriju, posmatrajte je, pustite je da se ohladi i kontaktirajte Hilti servis.

Zbrinjavanje otpada

UPOZORENJE
Opasnost od povređivanja usled nestručnog uklanjanja na otpad! Opasnosti po zdravlje prouzrokovane ispuštanjem gasova ili tečnosti.
 • Nemojte slati oštećene akumulatorske baterije!
 • Prekrijte priključke materijalom koji ne sprovodi struju, kako biste izbegli kratak spoj.
 • Akumulatorske baterije uklonite na otpad tako da ne mogu da dospeju u ruke dece.
 • Uklonite na otpad akumulatorsku bateriju u vašoj Hilti Store ili se obratite preduzeću za odlaganje koje je nadležno za vas.
Image alternative Hilti Proizvodi su sa velikim udelom proizvedeni od reciklažnih materijala. Preduslov za ponovnu upotrebu je stručno razdvajanje materijala. U mnogim zemljama Hilti vaš stari uređaj vraća na reciklažu. Pitajte Hilti servis za klijente ili vašeg konsultanta za prodaju.
Image alternative
 • Električne alate, elektronske uređaje i akumulatorske baterije ne odlažite u kućne otpatke!

Garancija proizvođača

 • Ukoliko imate pitanja o uslovima garancije, obratite se lokalnom Hilti partneru.

FCC-napomena (važi za SAD)/IC-napomena (važi za Kanadu)

Ovaj alat je u testovima zadržao granične vrednosti, koje su opisane u odeljku 15 FCC-Odrednica za digitalne alate klase B. Ove granične vrednosti predstavljaju dovoljnu zaštitu od štetnih zračenja prilikom instalacije u stambenoj zoni. Alati ove vrste prave i koriste visoke frekvencije i mogu i da ih emituju. Stoga možete, ukoliko uređaj ne instalirate i ne koristite u skladu sa uputstvima, izazvati smetnje u prijemu radio talasa.
Ali ne može da se garantuje da kod određenih instalacija ne može doći do smetnji. Ako ovaj alat izaziva smetnje u prijemu radio ili televizijskih talasa, i to se može utvrditi isključivanjem i uključivanjem alata, korisnik treba da ukloni smetnje pomoću sledećih mera:
 • Da promeni usmerenje antene za prijem ili da je premesti.
 • Da poveća razmak između alata i primaoca.
 • Da priključi alat u utičnicu za struju, koja se razlikuje od struje primaoca.
 • Potražite pomoć od vašeg distributera ili iskusnog tehničara za radio-uređaje i televizore.
Ova uređaj je u skladu sa paragrafom 15 FCC-Odrednica i RSS‑210 ISED.
Puštanje u rad podleže pod dva sledeća uslova:
 • Ovaj alat ne bi trebalo da proizvodi štetno zračenje.
 • Ovaj alat mora da primi svaku vrstu zračenja, uključujući zračenja koja prouzrokuju neželjene operacije.
Promene ili modifikacije, koje nije izričito dozvolio Hilti , mogu ograničiti pravo korisnika na stavljanje alata u pogon.

Dodatne informacije

RoHS (Direktiva za ograničenje upotrebe opasnih supstanci)
Image alternative
Ova tabelu važi za tržište Kine.
Image alternative
Ova tabela važi za tržište u Tajvanu.

Hilti Li-Ion akumulatorske baterije

Sigurnosna uputstva i uputstva za upotrebuU ovoj dokumentaciji se koristi termin akumulatorska baterija za ponovo punjive Hilti litijum-jonske akumulatorske baterije, u kojima se nalazi više litijum-jonskih ćelija. One su predodređene za Hilti električne alate i smeju sa samo sa njima koristiti. Koristite samo originalne Hilti akumulatorske baterije!
OpisHilti Akumulatorske baterije su opremljene sistemom za menadžment ćelija i zaštitu ćelija.
Akumulatorske baterije se sastoje iz ćelija koje sadrže litijum-jonski materijal za akumulaciju, koji omogućava specifičnu energetsku gustinu. Litijum-jonske ćelije podležu veoma malom memorijskom efektu, ali su veoma osetljive na primenu sile, duboko zamrzavanje ili visoke temperature.
Odobrene proizvode za Hilti akumulatorske baterije možete pronaći u Hilti Store ili na internetu: www.hilti.group
Sigurnost
 • Poštujte sledeće bezbednosne napomene za bezbedno rukovanje i korišćenje litijum-jonskih akumulatorskih baterija. Nepridržavanje može dovesti do iritacije kože, teških povreda usled korozije, hemijskih opekotina, požara i / ili eksplozija.
 • Pažljivo rukujte akumulatorskim baterijama, kako biste izbegli oštećenja i isticanje tečnosti koja je jako štetna po zdravlje!
 • Nad akumulatorskim baterijima se ni u kom slučaju ne smeju vršiti izmene niti se njima sme manipulisati!
 • Akumulatorska baterija se ne sme rastavljati, gnječiti, zagrevati iznad 80 °C ili spaljivati.
 • Ne koristite ili ne punite akumulatorske baterije, koje su pretrpele strujni udar ili su oštećene na neki drugi način. Redovno kontrolišite da li na vašim akumulatorskim baterijama ima oštećenja.
 • Nikada ne koristite reciklirane ili popravljene akumulatorske baterije.
 • Nikada ne koristite akumulatorsku bateriju ili električni alat sa akumulatorskim pogonom kao udarni alat.
 • Nikada ne izlažite akumulatorske baterije direktnom sunčevom zračenju, povećanoj temperaturi, varničenju ili otvorenom plamenu. To može da dovede do eksplozija.
 • Ne dodirujte polove baterije svojim prstima, alatima, nakitom ili drugim predmetima koji provode struju. To može oštetiti akumulatorsku bateriju i izazvati materijalnu štetu i povrede.
 • Držite akumulatorske baterije dalje od kiše, vlage i tečnosti. Tečnost koja je prodrla može prouzrokovati kratke spojeve, strujne udare, požare i eksplozije.
 • Upotrebljavajte samo punjače i električne alate koji su predviđeni za taj tip akumulatorske baterije. Da biste to uradili, obratite pažnju na podatke u odgovarajućim uputstvima za upotrebu.
 • Ne koristite i ne skladištite bateriju u okolini u kojoj postoji opasnost od eksplozije.
 • Ako je akumulatorska baterija suviše vruća da biste je držali u ruci, onda je moguće da je neispravna. Akumulatorsku bateriju postavite na pregledno, nezapaljivo mesto koje je dovoljno udaljeno od zapaljivih materijala. Sačekajte da se akumulatorska baterija ohladi. Ukoliko je akumulatorska baterija nakon sat vremena i dalje suviše vruća da biste je držali u ruci, to znači da je neispravna. Postupite prema uputstvima u poglavlju Mere u slučaju požara akumulatorske baterije .
Postupanje kod oštećenih akumulatorskih baterija
 • Ako je akumulatorska baterija oštećena, uvek kontaktirajte Hilti servis.
 • Nemojte koristiti akumulatorsku bateriju iz koje izlazi tečnost.
 • Ako tečnost izlazi, izbegavajte direktan kontakt sa očima i/ili kožom. Kada tretirate tečnost iz baterije, uvek nosite zaštitne rukavice i zaštitne naočare.
 • Da biste uklonili iscurelu tečnost iz baterije, koristite odobreno hemijsko sredstvo za čišćenje. Obratite pažnju na lokalne propise za čišćenje tečnosti iz baterije.
 • Ubacite neispravnu akumulatorsku bateriju u nezapaljivu posudu i prekrijte je sa suvim peskom, kredom (CaCO3) ili silikatom (Vermiculit). Zatim hermetički zatvorite poklopac i posudu držite daleko od zapaljivih gasova, tečnosti ili predmeta.
 • Posudu odložite u otpad u Hilti Store ili se obratite preduzeću za odlaganje koje je nadležno za vas. Obratite pažnju na lokalne propise za transport oštećenih akumulatorskih baterija!
Postupanje kod nefunkcionalnih akumulatorskih baterija
 • Obratite pažnju na neuobičajeno ponašanje u radu akumulatorske baterije poput problema sa punjenjem, dužim vremenima punjenja, znatnim padom performansi, neuobičajenom radu LED-a ili kod iscurelih tečnosti. Sve su to naznake unutrašnjih problema.
 • Ako sumnjate na unutrašnji problem sa akumulatorskom baterijom, kontaktirajte Hilti servis.
 • Ako akumulatorska baterija više ne funkcioniše, ne može da se puni ili ako dolazi do curenja tečnosti, morate je odložiti u otpad. Pogledajte poglavlje Održavanje i odlaganje u otpad .
Mere u slučaju požara akumulatorske baterije
  UPOZORENJE
  Opasnost od požara akumulatorske baterije! Akumulatorska baterija koja gori ispušta opasne i eksplozivne tečnosti i isparenja, što može dovesti do povreda usled korozije, opekotina ili eksplozija.
 • Nosite ličnu zaštitnu opremu, ako gasite požar nad akumulatorskom baterijom.
 • Obezbedite dovoljnu provetrenost kako bi opasna i eksplozivna isparenja mogla da izlaze.
 • Odmah napustite prostoriju kod intenzivne pojave dima.
 • U slučaju iritacije disajnih puteva konsultujte lekara.
 • Pre nego što pokušate da ugasite požar, pozovite vatrogasnu službu.
 • Požare akumulatorskih baterija gasite samo vodom sa što veće udaljenosti. Protivpožarni aparati i protivpožarna ćebad su neefikasna kod litijum-jonskih akumulatora. Požari u okruženju se mogu gasiti uobičajenim sredstvima za gašenje.
 • Nemojte pokušavati da pomerate velike količine zapaljenih akumulatorskih baterija. Iz bližeg okruženja uklonite materijale koji nisu obuhvaćeni požarom i tako izolujte akumulatorsku bateriju.
U slučaju akumulatorske baterije koja ne može da se ohladi, koja se dimi ili koja gori:
 • Podignite je pomoću lopate i ubacite je u kofu sa vodom. Kroz efekat hlađenja se smanjuje opasnost od širenja požara na akumulatorske baterijske ćelije, koje još uvek nisu dostigle kritičnu temperaturu za paljenje.
 • Akumulatorsku bateriju ostavite najmanje 24 sata u kofi, sve dok se potpuno ne ohladi.
 • Pogledajte poglavlje Postupanje kod oštećenih akumulatorskih baterija .
Podaci o transportu i skladištenju
 • Radna temperatura okoline između -17°C i +60°C / 1°F i 140°F.
 • Temperatura skladištenja između -20°C i +40°C / -4°F i 104°F.
 • Akumulatorske baterije nemojte ostavljati na punjaču. Akumulatorsku bateriju nakon punjenja uvek skinite sa punjača.
 • Po mogućnosti, akumulatorske baterije skladištite na hladnom i suvom mestu. Skladištenje na hladnom mestu povećava vreme rada akumulatorske baterije. Nikada ne ostavljajte akumulatorske baterije na suncu, na izvorima toplote ili iza staklenih površina.
 • Akumulatorske baterije ne smete slati poštom. Obratite se kompaniji za slanje pošiljki, ako želite da pošaljete neoštećene akumulatorske baterije.
 • Akumulatorske baterije nikada nemojte da transportujete bez ambalaže. Akumulatorske baterije bi trebalo tokom transporta zaštititi od prekomernih udaraca i od materijala koji sprovode struju ili izolovati od drugih akumulatorskih baterija, kako se ne bi dodirnule sa drugim polom baterije i prouzrokovale kratak spoj. Obratite pažnju na vaše lokalne propise za transport akumulatorskih baterija.
Održavanje i odlaganje u otpad
 • Akumulatorske baterije održavajte čistim i daleko od ulja i masti. Ne izlažite akumulatorsku bateriju nepotrebnoj prašini ili prljavštini. Očistite akumulatorsku bateriju suvom, mekom četkicom ili čistom, suvom krpom.
 • Nikada ne koristite akumulatorsku bateriju ukoliko su prorezi za ventilaciju začepljeni. Proreze za ventilaciju oprezno očistite suvom, mekom četkom.
 • Sprečite prodiranje stranih tela u unutrašnjost.
 • Ne dozvolite da tečnost prodre u akumulatorsku bateriju. Ako je tečnost prodrla u akumulatorsku bateriju, tretirajte je kao oštećenu akumulatorsku bateriju i izolujte je u nezapaljivu posudu.
 • Pogledajte poglavlje Postupanje kod oštećenih akumulatorskih baterija .
 • Nestručno uklanjanje na otpad može dа izаzove opаsnost po zdrаvlje prouzrokovаnu ispuštanjem gаsovа ili tečnosti. Uklonite na otpad akumulatorsku bateriju u vašoj Hilti Store ili se obratite preduzeću za odlaganje koje je nadležno za vas. Obratite pažnju na lokalne propise za transport oštećenih akumulatorskih baterija!
 • Akumulatorske baterije ne odlažite u kućne otpatke.
 • Akumulаtorske baterije uklonite na otpad tаko dа ne mogu dа dospeju u ruke dece. Prekrijte priključke materijalom koji ne sprovodi struju, kako biste izbegli kratak spoj.