Izaberi jezik

SC 6ML-22

Originalno uputstvo za upotrebu

Podaci o uputstvu za upotrebu

O ovom uputstvu za upotrebu

 • Detaljno pročitajte uputstvo za upotrebu pre početka rada. To predstavlja preduslov za bezbedan rad i nesmetano rukovanje.
 • Obratite pažnju na bezbednosne i upozoravajuće napomene koje se nalaze u ovom uputstvu za upotrebu i na proizvodu.
 • Uputstvo za upotrebu uvek čuvajte na proizvodu i samo sa ovim uputstvom za upotrebu prosleđujte proizvod dalje drugim osobama.

Legenda

Upozoravajuće napomene

Upozoravajuće napomene upozoravaju na opasnosti pri rukovanju proizvodom. Koriste se sledeće signalne reči:
OPASNOST
OPASNOST !
 • Znači neposrednu opasnu situaciju, koja može prouzrokovati telesne povrede ili smrt.
UPOZORENJE
UPOZORENJE !
 • Ova reč skreće pažnju na moguću opasnost koja može prouzrokovati tešku telesnu povredu ili smrt.
OPREZ
OPREZ !
 • Za moguću opasnu situaciju koja može da dovede do telesnih povreda ili do materijalne štete.

Simboli u uputstvu za upotrebu

Sledeći simboli se koriste u ovom uputstvu za upotrebu:
Image alternative Poštovanje uputstva za upotrebu
Image alternative Napomene o primeni i druge korisne informacije
Image alternative Rad sa reciklažnim materijalima
Image alternative Električne uređaje i baterije ne odlažite u kućni otpad
Image alternative Hilti Li-Ion akumulatorska baterija
Image alternative Hilti Punjač

Simboli na slikama

Sledeći simboli se koriste na slikama:
Image alternative Ovi brojevi se odnose na odgovarajuću sliku sa početka ovog uputstva za upotrebu.
Image alternative Numeracija na slikama ukazuje na važne radne korake ili na komponente koje su važne za radne korake. Ovi radni koraci ili komponente su u tekstu istaknute odgovarajućim brojevima, npr. (3) .
Image alternative Pozicioni brojevi se koriste na slici Pregled i odnose se na brojeve legende u poglavlju Pregled proizvoda .
Image alternative Ovaj znak treba da vam skrene posebnu pažnju prilikom rukovanja sa proizvodom.

Simboli u zavisnosti od proizvoda

Simboli

Sledeći simboli mogu da se koriste na proizvodu:
Image alternative Nominalni broj obrtaja u slobodnom hodu
Image alternative Jednosmerna struja
Image alternative Strelica za smer
Image alternative Obrtaj po minutu
Image alternative Prečnik
Image alternative List testere
Image alternative Proizvod podržava bežični prenos podataka, koji je kompatibilan sa iOS i Android platformama.
Image alternative Ako postoji na proizvodu, ova sertifikaciona institucija za tržište SAD i Kanade je sertifikovala proizvod prema važećim standardima.

Dodatni simboli kod proizvoda na akumulatorski pogon

Sledeći simboli se koriste na proizvodu:
Image alternative Upotrebljena kategorija Hilti Li-Ion akumulatorske baterije. Imajte u vidu podatke u poglavlju Namenska upotreba .
Image alternative Li-Ion akumulatorska baterija
Image alternative Nikada ne koristite akumulatorsku bateriju kao alat za udaranje.
Image alternative Ne dozvolite da akumulatorska baterija padne. Ne koristite akumulatorsku bateriju koja je pretrpela udar ili je oštećena na neki drugi način.

Obavezujući znakovi

Na proizvodu se upotrebljavaju sledeći obavezujući znakovi:
Image alternative Nosite zaštitne naočare

Informacije o proizvodu

Image alternative proizvodi su namenjeni za profesionalnog korisnika, a njima sme da rukuje, da ih održava ili popravlja samo ovlašćeno, upućeno osoblje. To osoblje mora biti posebno upoznato sa mogućim opasnostima. Proizvod i njegova pomoćna sredstva mogu da budu opasni ako ih neobučena lica nestručno tretiraju ili ako se ne koriste namenski.
Oznaka tipa i serijski broj su navedeni na tipskoj pločici.
 • Prenesite serijski broj u sledeću tabelu. Podaci o proizvodu će vam biti potrebni kada budete kontaktirali naše predstavništvo ili servis.
  Podaci o proizvodu
  Image alternative
  Akumulatorska ručna kružna testera
  SC 6ML-22
  Generacija
  01
  Serijski br.

Izjava o usklađenosti

Pod vlastitom odgovornošću proizvođač izjavljuje da je ovde opisani proizvod u skladu sa važećim zakonskim propisima i normama.
Tehnička dokumentacija se čuva ovde:
Hilti Društvo za razvoj doo | Dozvola za uređaje | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Sigurnost

Opšte sigurnosne napomene za električne alate

Image alternative UPOZORENJE Pročitajte pažljivo sigurnosne napomene, uputstva, pregledajte slike i pročitajte tehničke podatke, koje idu uz ovaj električni alat. Greške kod pridržavanja sledećih sigurnosnih napomena i uputstava mogu dovesti do električnog udara, požara i/ili teških povreda.
Molimo sačuvajte sve sigurnosne napomene i uputstva za ubuduće.
Pojam "električni alat" korišćen u sigurnosnim napomenama odnosi se na električne alate sa napajanjem iz električne mreže (sa mrežnim kablom) i na električne alate sa pogonom na akumulatore (bez mrežnog kabla).
Sigurnost na radnom mestu
 • Područje rada održavajte čistim i osvetljenim. Nered i neosvetljeno radno područje mogu dovesti do nezgoda.
 • Sa električnim alatom ne radite u okolini ugroženoj eksplozijom, u kojoj se nalaze zapaljive tečnosti, gasovi ili prašine. Električni alati proizvode iskre koje mogu zapaliti prašinu ili isparenja.
 • Decu i ostale osobe tokom korišćenja električnog alata udaljite iz područja rada. Ako biste skrenuli pažnju sa posla mogli biste izgubiti kontrolu nad uređajem.
Električna sigurnost
 • Priključni utikač električnog alata treba da odgovara utičnici. Na utikaču se ni u kom slučaju ne smeju izvoditi izmene. Ne koristite adapterske utikače zajedno sa zaštitno uzemljenim električnim alatima. Nepromenjeni utikači i odgovarajuće utičnice smanjuju opasnost od električnog udara.
 • Izbegavajte dodir tela sa uzemljenim površinama kao što su cevi, radijatori, šporeti i frižideri. Postoji povećana opasnost od električnog udara ako je vaše telo uzemljeno.
 • Električni alat držite dalje od kiše ili vlage. Prodiranje vode u električni alat povećava opasnost od električnog udara.
 • Kabl ne upotrebljavajte za nošenje ili vešanje električnog alata odnosno za izvlačenje utikača iz utičnice. Kabl držite dalje od izvora toplote, ulja, oštrih ivica ili pokretnih delova. Oštećeni ili zapleteni kablovi povećavaju opasnost od električnog udara.
 • Ako sa električnim alatom radite na otvorenom prostoru, upotrebljavajte samo produžne kablove odobrene za upotrebu na otvorenom prostoru. Primena produžnog kabla prikladnog za upotrebu na otvorenom prostoru smanjuje opasnost od električnog udara.
 • Ako ne možete izbeći rad električnog alata u vlažnom okruženju, koristite zaštitnu strujnu sklopku. Upotreba zaštitne strujne sklopke smanjuje opasnost od električnog udara.
Sigurnost ljudi
 • Budite oprezni, pazite šta činite i kod rada sa električnim alatom postupajte razumno. Nemojte koristiti električni alat, ako ste umorni ili ste pod uticajem droga, alkohola ili lekova. Momenat nepažnje prilikom upotrebe električnog alata može da dovede do ozbiljnih povreda.
 • Nosite sredstva lične zaštite i uvek zaštitne naočare. Nošenje sredstava lične zaštite, kao što su zaštitna maska, sigurnosne cipele koje ne klize, zaštitna kaciga ili štitnik za sluh, u zavisnosti od vrste i primene električnog alata, smanjuje opasnost od nezgoda.
 • Izbegavajte nehotično stavljanje u pogon. Uverite se, da je električni alat isključen, pre nego što priključite snabdevanje naponom i/ili akumulator, ili ga primite ili nosite. Ako kod nošenja električnog alata prst držite na prekidaču ili ako je alat uključen i priključen na električnu mrežu, to može dovesti do nezgoda.
 • Pre nego što uključite električni alat, uklonite alate za podešavanje ili vijčane ključeve. Alat ili ključ koji se nalazi u rotirajućem delu alata može dovesti do nezgoda.
 • Izbegavajte nenormalan položaj tela. Zauzmite siguran i stabilan položaj tela i u svakom trenutku održavajte ravnotežu. Na taj način električni alat možete bolje kontrolisati u neočekivanim situacijama.
 • Nosite prikladnu odeću. Ne nosite široku odeću ili nakit. Neka vaša kosa, odeća i rukavice budu što dalje od pokretnih delova. Opuštenu odeću, nakit ili dugu kosu mogu zahvatiti pokretni delovi alata.
 • Ako su montirani alati za usisavanje i hvatanje prašine, proverite jesu li isti priključeni i da li se pravilno koriste. Upotreba usisivača može smanjiti opasnost.
 • Nikada nemojte da se osećate previše sigurnim i nikada nemojte da se ne pridržavate pravila u vezi rukovanja električnim alatom, iako ste nakon dužeg rada dobro upoznati sa radom sa električnom alatom. Neodgovornim rukovanjem moguće je za samo nekoliko sekundi zadobiti teške povrede.
Upotreba i rukovanje električnim alatom
 • Ne preopterećujte alat. Za vrstu posla koji obavljate koristite za to predviđen električni alat. Sa odgovarajućim električnim alatom radićete bolje i sigurnije, u navedenom području snage.
 • Ne upotrebljavajte električni alat sa neispravnim prekidačem. Električni alat koji se više ne može uključiti ili isključiti, opasan je i treba ga popraviti.
 • Izvucite utikač iz utičnice i/ili izvadite akumulator koji se skida iz alata pre podešavanja alata, zamene delova pribora ili odlaganja alata. Ovim merama opreza sprečićete nehotično pokretanje električnog alata.
 • Nekorišćene električne alate držite van domašaja dece. Ne dozvolite da alat koriste osobe koje sa njim nisu upoznate ili koje nisu pročitale ova uputstva. Električni alati su opasni ako ih koriste neiskusne osobe.
 • Pažljivo održavajte električne alate i pribor. Uverite se da pokretljivi delovi električnog alata rade besprekorno i da nisu zaglavljeni, polomljeni ili oštećeni tako da negativno utiču na funkcionisanje alata. Oštećene delove popravite pre upotrebe alata. Uzrok mnogih nezgoda leži u loše održavanim električnim alatima.
 • Rezne alate održavajte oštrim i čistim. Brižljivo održavani rezni alati sa oštrim sečivima neće se zaglaviti i lakši su za vođenje.
 • Koristite električni alat, pribor, alate za umetanje itd. u skladu sa ovim uputstvom. Kod toga uzmite u obzir radne uslove i izvođene radove. Upotreba električnih alata za neke druge primene različite od predviđenih, može dovesti do opasnih situacija.
 • Rukohvati i površine za hvatanje moraju biti suve, čiste, bez ostataka ulja i masti. Klizavi rukohvati i površine za hvatanje onemogućavaju sigurno rukovanje i kontrolu električnog alata u nepredvidivim situacijama.
Upotreba i rukovanje akumulatorskim alatom
 • Akumulatore punite samo u punjačima koje preporučuje proizvođač. Kod punjača, koji je prikladan za određenu vrstu akumulatora, postoji opasnost od požara ako se koristi sa drugim akumulatorima.
 • Za električne alate upotrebljavajte samo za to predviđene akumulatore. Upotreba nekog drugog akumulatora može dovesti do povreda i opasnosti od požara.
 • Nekorišćeni akumulator držite dalje od kancelarijskih spajalica, kovanica, ključeva, klinova, vijaka ili drugih sitnih metalnih predmeta koji bi mogli prouzrokovati premošćenje kontakata. Kratak spoj između kontakata akumulatora može dovesti do opekotina ili do požara.
 • Kod neispravne primene može doći do curenja tečnosti iz akumulatora. Izbegavajte kontakt sa njom. U slučaju nehotičnog kontakta isperite vodom. Ako tečnost dospe u oči, dodatno potražite pomoć doktora. Tečnost koja iscuri iz akumulatora, može dovesti do nadražaja kože ili opekotina.
 • Nemojte da koristite oštećene ili modifikovane akumulatore. Oštećeni ili modifikovani akumulatori mogu biti veoma nepredvidljivi i da dovedu do nastanka požara, eksplozije i povređivanja.
 • Nemojte da izlažete akumulator vatri ili visokim temperaturama. Vatra ili temperature iznad 130 °C (265 °F) mogu da dovedu do eksplozije.
 • Pridržavajte se svih uputstava u vezi punjenja i nikada nemojte da punite akumulator ili alat sa akumulatorom izvan temperaturnog opsega navedenog u uputstvu za upotrebu. Pogrešno punjenje ili punjenje izvan dozvoljenog temperaturnog opsega može da uništi akumulator i da predstavlja opasnost od nastanka požara.
Servisiranje
 • Popravku električnog alata prepustite samo kvalifikovanom stručnom osoblju i samo sa originalnim rezervnim delovima. Na taj način postići će se održavanje sigurnosti alata.
 • Nikada nemojte da održavate oštećene akumulatore. Sva održavanja akumulator treba da obavlja proizvođač ili ovlašćeni servis za kupce.

Sigurnosne napomene za sve testere

Postupak sečenja
 • Image alternative OPASNOST: Ne približavajte ruke području testere i listu testere. Drugom rukom držite dodatni rukohvat ili kućište motora. Ako testeru držite obema rukama nijedna od tih ruku ne može da zadobije povrede od strane lista testere.
 • Ne stavljajte ruku pod predmet obrade. Štitnik Vas pod predmetom obrade ne može zaštititi od lista testere.
 • Dubinu reza prilagodite debljini predmeta obrade. Trebalo bi da bude vidljiv za manje od pune visine zuba pod predmetom obrade.
 • Predmet obrade rezanjem nikada ne pridržavajte u ruci ili iznad noge. Predmet obrade učvrstite na stabilan prihvat. Važno je da se predmet obrade dobro učvrsti kako biste smanjili opasnost od dodira sa telom, zaglavljivanja lista testere ili gubitka kontrole.
 • Električni alat hvatajte samo za izolirane ručke kada izvodite radove kod kojih ugradni alat može da dođe u kontakt sa skrivenim strujnim vodovima. Kontakt sa vodom pod naponom stavlja pod napon i metalne delove alata i dovodi do električnog udara.
 • Kod uzdužnog rezanja uvek upotrebljavajte graničnik ili ravnu ivičnu vođicu. Time se poboljšava preciznost rezanja i smanjuje mogućnost zaglavljivanja lista testere.
 • Uvek upotrebljavajte listove testere pravilne veličine i odgovarajućeg prihvatnog otvara (npr. zvezdastog ili okruglog). Listovi tastere, koji ne odgovaraju montažnim delovima testere, ne obrću se koncentrično i dovode do gubitka kontrole.
 • Nikada ne upotrebljavajte oštećene ili neodgovarajuće podloške ili vijke za list testere. Podloške i vijci za list testere su posebno konstruisani za Vašu testeru, za optimalnu snagu i sigurnost pri radu.
Povratni udarac - Uzroci i odgovarajuće sigurnosne napomene
 • Povratni udarac je nenadana reakcija zbog zakačenog, zaglavljenog ili nepravilno poravnatog lista testere koja dovodi do nekontrolisanog podizanja testere i kretanja iz predmeta obrade prema operateru;
 • ako se list testere zakači ili zaglavi u prorezu rezanja koji se zatvara, zablokira se i snaga motora odbacuje alat u smeru operatera;
 • ako je list testere u rezu uvrnut ili nepravilno poravnat, zubi zadnje ivice lista testere se mogu zakačiti u površini predmeta obrade, čime se list testere izbacuje iz proreza rezanja i testera odskače u smeru operatera.
Povratni udarac je posledica neispravne ili nepravilne upotrebe testere. Može se sprečiti odgovarajućim preventivnim merama, od kojih su neke dole navedene.
 • Čvrsto držite testeru sa obe ruke i stavite ruke u položaj u kom možete uhvatiti sile povratnog udarca. Uvek stojite uz bok lista testere, list testere nikada ne postavljajte u liniju sa Vašim telom. Kod povratnog udarca kružna testera može das odskoči unazad, ali operater može pritom da savlada sile povratnog udarca ako preduzme odgovarajuće sigurnosne mere.
 • Ako se list testere zaglavi ili prekinete radove, isključite testeru i držite je mirno u materijalu sve dok se list testere na zaustavi. Nikada ne pokušavajte testeru vaditi iz predmeta obrade ili je povlačiti unazad dok se list testere pomiče, u suprotnom bi moglo doći do povratnog udarca. Utvrdite i uklonite uzrok zaglavljenja lista testere.
 • Ako testeru, koja stoji u predmetu obrade, želite ponovo pokrenuti, centrirajte list testere u prorezu rezanja i proverite nisu li se zubi testere zaglavili u predmetu obrade. Ako je list testere zaglavljen, postoji opasnost da se on pomeri iz predmeta obrade ili da prouzrokuje povratni udarac pri ponovnom pokretanju testere.
 • Poduprite velike ploče kako biste smanjili rizik od povratnog udarca zbog zaglavljenog lista testere. Velike ploče mogu se saviti pod vlastitom težinom. Ploče se moraju podupreti sa obe strane kako u blizini proreza rezanja tako i na ivici.
 • Ne upotrebljavajte tupe ili oštećene listove testere. Listovi testere sa tupim ili nepravilno usmerenim zupcima zbog uskog proreza rezanja prouzrokuju povećano trenje, zaglavljivanje lista testere i povratni udarac.
 • Pre rezanja pritegnite podešivače za dubinu urezivanja i ugao rezanja. Ako se za vreme rezanja podešivači pomere, list testere se može zaglaviti i može doći do povratnog udarca.
 • Budite posebno oprezni kod rezanja u postojeće zidove ili druga nevidljiva područja. Istureni list testere se pri rezanju može zablokirati u skrivenim predmetima i prouzrokovati povratni udarac.
Funkcija donjeg štitnika
 • Pre svake upotrebe proverite da li se donji štitnik besprekorno zatvara. Testeru ne upotrebljavajte ako donji štitnik nije moguće slobodno pomeriti i ako se odmah ne zatvori. Donji štitnik ne stežite niti ga privezujte u otvorenom položaju. Ako testera nehotice padne na pod, donji se štitnik može saviti. Otvorite štitnik polugom za povlačenje unazad i sa sigurnošću utvrdite da se može slobodno pomicati i da kod svih reznih uglova ili dubina rezanja ne dodiruje niti list testere niti druge delove.
 • Proverite funkciju opruge za donji štitnik. Testeru servisirajte pre upotrebe ako štitnik i opruga ne rade besprekorno. Oštećeni delovi, lepljivi talog ili nataložena strugotina su uzrok usporenog rada donjeg štitnika.
 • Donji štitnik otvarajte rukom samo kod posebnih rezova kao što su "rezovi uranjanjem i ugaoni rezovi". Otvorite donji štitnik polugom za povlačenje unazad i pustite je čim list testere prodre u predmet obrade. Kod svih drugih radova testerisanja donji štitnik mora automatski da vrši svoju funkciju.
 • Testeru ne odlagajte na radnu stolu ili podu, a da donji štitnik pritom ne prekriva list testere. Nezaštićeni list testere, koji se još okreće, pokreće testeru suprotno od smera rezanja i reže sve što mu je na putu. Stoga imajte na umu vreme dodatnog okretanja testere.

Dodatne sigurnosne napomene

Bezbednost ljudi
 • Nikad nemojte vršiti manipulacije ili promene na proizvod ili priboru.
 • Električnim alatom rukujte samo sa pripadajućim zaštitnim uređajima.
 • Ako se električni alat koristi bez usisavanja prašine, kod radova kod kojih se stvara prašina uvek nosite laganu zaštitu za disajne organe.
 • Električni alat držite uvek čvrsto sa obe ruke za predviđene rukohvate.
 • Nosite zaštitu za sluh. Delovanje buke može uzrokovati gubitak sluha.
 • Zbog bolje cirkulacije krvi u prstima napravite pauzu u radu i uradite vežbe za opuštanje prstiju.
 • Električni alat nije namenjen za slaba, neobučena lica.
 • Električni alat uključite tek na radnom mestu i kada ga dovedete u radni položaj.
 • Izvadite akumulatorsku bateriju ako dođe do problema sa električnim alatom, ako menjate alate za umetanje ili pribor i prilikom skladištenja i transporta električnog alata.
 • Sa alatom ne radite iznad glave.
 • Električni alat nemojte da kočite bočnim pritiskanjem o list testere.
 • Pre umetanja akumulatorske baterije sa sigurnošću utvrdite da li je testera isključena i da li je blokada uključivanja aktivirana. Na taj način ćete izbeći povrede zbog nesmotrenog pokretanja električnog alata.
 • Nemojte da dodirujete steznu prirubnicu i vijak za zatezanje dok električni alat radi.
 • Pre nego što odložite električni alat, sačekajte dok se električni alat potpuno ne zaustavi.
 • Pre nego što zamenite električni alat, sačekajte dok se električni alat ne ohladi.
 • Nikada nemojte da pritiskate potisno dugme za aretaciju vretena dok se list testere obrće.
 • Električni alat ne usmeravajte prema osobama.
 • Blokada uključivanja uvek mora biti aktivirana, kada menjate delove pribora ili akumulatorske baterije, prilikom transporta ili ako hoćete da odložite električni alat.
 • Uvek upotrebljavajte list testere koji odgovara materijalu i karakteristikama predmeta obrade.
 • Ručnu kružnu testeru naslonite na predmet obrade samo kada je uključena.
 • Prilagodite silu potiska listu testere i materijalu koji treba da se obrađuje. Tako sprečavate da se list testere blokira i da se eventualno prouzrokuje povratni udar.
 • Sprečite pregrejavanje vrhova zubaca testere.
 • Dozvoljeni broj obrtaja umetnog alata mora biti barem toliko visok kao najviši broj obrtaja naveden na električnom alatu. Pribor, koji se okreće većim brojem obrtaja od dopuštenog, može se razbiti i odleteti okolo.
 • Nikada ne radite u okruženju u kom ima puno prašine.
 • Prašina, koja nastaje prilikom brušenja, šmirglanja, i bušenja, može da sadrži opasne hemikalije. Neki primeri su: olovo ili boja na bazi olova; cigla, beton i drugi proizvodi za zidanje, prirodni kamen, i drugi proizvodi koji sadrže silikat; određena drva, kao što su hrast, bukva i hemijski obrađeno drvo; azbest ili materijali koji sadrže azbest. Odredite izloženost korisnika i posmatrača prema klasi opasnosti materijala na kojima se radi. Preduzmite neophodne mere za održavanje izlaganja na sigurnom nivou, kao što su npr. primena sistema za sakupljanje prašine ili nošenje odgovarajuće zaštite za disanje. Opšte mere za smanjenje izloženosti uključuju:
 • rad u dobro provetravanom području,
 • izbegavanje dužeg kontakta sa prašinom,
 • skidanje prašine sa lica i tela,
 • nošenje zaštitne odeće i pranje izloženih područja vodom i sapunom.
 • Uvek nosite zaštitnu masku za lice, koja odgovara zahtevima upotrebe.
 • Pre početka rada utvrdite klasu opasnosti prašine koja nastaje pri radu. Koristite građevinski usisivač sa službeno dozvoljenom klasifikacijom zaštite, koja odgovara vašim lokalnim propisima o zaštiti protiv prašine.
 • Poštujte vaše nacionalne zahteve za zaštitu na radu.
 • Upotrebite mehanizam za zatezanje ili drugi praktičan način, kako biste obezbedili predmet za obradu i zadržali ga u stabilnom položaju. Držanje predmeta za obradu rukom ili pomoću tela je nestabilno i može dovesti do gubitka kontrole. Ne puštajte trećim licima da predmet obrade drže na položaju.
 • Ne gledajte direktno u osvetljenje (LED) i ne usmeravajte ga drugim osobama u lice.
 • Opasnost od povrede usled alata i/ili pribora koji padne. Pre početka rada proverite da li je montirani pribor sigurno pričvršćen.
 • Metalni opiljci su oštri i mogu dovesti do povreda. Držite vašu odeću zatvorenom da se opiljci ne bi skupljali u vašim rukavicama, obući ili negde drugo u odeći.
 • Vodite računa gde izleću metalni opiljci. Opiljci su vreli i mogu dovesti do požara, opekotina i do posekotina.
 • Sakupljač strugotine za strugotinu može da se veoma zagreje. Uvek nosite zaštitne rukavice kada praznite ili uklanjate sakupljač strugotine.
Električna sigurnost
 • Pre početka rada npr. detektorom metala ispitajte da li u području rada ima skrivenih električnih vodova, gasnih i vodovodnih cevi. Spoljašnji metalni delovi na električnom alatu mogu biti pod naponom ako ste npr. nehotice oštetili električni vod. Na taj način nastaje povećana opasnost od električnog udara.

Pažljivo rukovanje i upotreba akumulatorske baterije

 • Poštujte sledeće bezbednosne napomene za bezbedno rukovanje i korišćenje litijum-jonskih akumulatora. Nepridržavanje može dovesti do iritacije kože, teških povreda usled korozije, hemijskih opekotina, požara i / ili eksplozija.
 • Akumulatorske baterije koristite isključivo dok su u tehnički besprekornom stanju.
 • Pažljivo rukujte akumulatorskim baterijama kako biste izbegli oštećenja i isticanje tečnosti koja je veoma štetna po zdravlje!
 • Na akumulatorskim baterijima se ni u kom slučaju ne smeju vršiti izmene niti se njima sme manipulisati!
 • Akumulatorske baterije se ne smeju rastavljati, gnječiti, zagrevati na temperaturi iznad 80 °C (176 °F) ili paliti.
 • Ne koristite ili ne punite akumulatorske baterije, koje su pretrpele strujni udar ili su oštećene na neki drugi način. Redovno kontrolišite da li na vašim akumulatorskim baterijama ima oštećenja.
 • Nikada ne koristite reciklirane ili popravljene akumulatorske baterije.
 • Nikada ne koristite akumulatorsku bateriju ili električni alat sa akumulatorskim pogonom kao udarni alat.
 • Nikada ne izlažite akumulatorske baterije direktnom sunčevom zračenju, povećanoj temperaturi, varničenju ili otvorenom plamenu. To može da dovede do eksplozija.
 • Ne dodirujte polove baterije svojim prstima, alatima, nakitom ili drugim predmetima koji provode struju. To može oštetiti akumulatorsku bateriju i izazvati materijalnu štetu i povrede.
 • Držite akumulatorske baterije dalje od kiše, vlage i tečnosti. Tečnost koja je prodrla može prouzrokovati kratke spojeve, strujne udare, požare i eksplozije.
 • Upotrebljavajte samo punjače i električne alate koji su predviđeni za taj tip akumulatorske baterije. Da biste to uradili, obratite pažnju na podatke u odgovarajućim uputstvima za upotrebu.
 • Ne koristite i ne skladištite bateriju u okolini u kojoj postoji opasnost od eksplozije.
 • Ako je akumulatorska baterija prevruća da biste je držali u ruci, onda je moguće da je u kvaru. Akumulatorsku bateriju postavite na pregledno, nezapaljivo mesto koje je dovoljno udaljeno od zapaljivih materijala. Sačekajte da se akumulatorska baterija ohladi. Ukoliko je akumulatorska baterija nakon sat vremena i dalje suviše vruća da biste je držali u ruci, to znači da je neispravna. Obratite se servisu Hilti ili pročitajte dokument „Napomene za sigurnost i korišćenje Hilti Li‑Ion akumulatorskih baterija“.
  Obratite pažnju na specijalne smernice, koje važe za transport, skladištenje i upotrebu litijum-jonskih akumulatorskih baterija.
  Pročitajte napomene za sigurnost i korišćenje Hilti Li-Ion akumulatorskih baterija, koje možete dobiti skeniranjem QR koda na kraju ovog uputstva za upotrebu.

Opis

Pregled proizvoda

Image alternative
 1. Dodatni rukohvat
 2. Blokada uključivanja
 3. Taster za uključivanje/isključivanje
 4. Glavna ručka
 5. Taster za deblokiranje akumulatorske baterije
 6. Prikaz statusa akumulatorske baterije
 7. Akumulatorska baterija
 8. Rezervoar za skupljanje strugotine
 9. Nivo punjenja sakupljača strugotine i prozor za kontrolu temperature
 10. Komandna poluga klatnog štitnika
 11. Osnovna ploča
 12. Zaštitna hauba klatna
 13. Strelica za smer
 14. Paralelni graničnik
 15. Pokazivač potrošenosti/Kontrola linije rezanja
 16. Prozor za pregled
 17. Potporne kuke
 18. Stezaljka za paralelni graničnik
 19. Dugme za blokadu vretena
 20. Stezna poluga za podešavanje dubine reza
 21. Šestougaoni ključ
 22. Prihvatna prirubnica
 23. Zatezna prirubnica
 24. Zatezni vijak

Namenska primena

Opisani proizvod je kružna testera na akumulatorski pogon. Namenjen je za rad dvema rukama za testerisanje metala i materijala sličnih metalu kao što su npr. čelik, nerđajući čelik, aluminijum ili drugi obojeni metali.

 • Koristite isključivo listove tastere koji su dozvoljeni za proizvod i koji su u skladu sa podacima u tehničkim podacima (npr. prečnik, broj obrtaja, debljina, materijal, itd...). Nisu dozvoljene brusne i rezne ploče kao ni listovi testera od visokolegiranog čelika za brži rad (HSS).
 • Režite samo ravne predmete obrade, koji imaju dovoljno veliku površinu naleganja za osnovnu ploču.
 • Drvo ili drvetu slični materijali, plastika, gips karton, gips vlaknaste ploče i vezne materije se ne smeju rezati.
Image alternative
 • Za ovaj proizvod koristite isključivo Hilti Nuron litijum-jonske akumulatorske baterije serije B 22. Hilti za ovaj proizvod preporučuje upotrebu akumulatorske baterije koja je navedena u ovoj tabeli.

 • Za ove akumulatorske baterije koristite isključivo Hilti punjače sa ovde navedenim serijama.

Sadržaj isporuke

Kružna testera, list testere, prihvatna prirubnica, zatezna prirubnica, vijak za zatezanje, šestougaoni ključ, paralelni graničnik, sakupljača strugotine, uputstvo za upotrebu
Ostale, za proizvod odobrene proizvode sistema, pronađite u okviru Hilti Store ili na adresi: www.hilti.group

Pribor (dostupno odvojeno)

Paralelni graničnik, vodilice, adapter za vodilicu, adapter za sečenje cevi

Prikazi Li-Ion akumulatorske baterije

Hilti Nuron Li-Ion akumulatorske baterije mogu da prikažu status napunjenosti, poruke o greškama i stanje i akumulatorske baterije.

Indikatori za napunjenosti i poruke o greškama

Kratko pritisnite taster za otključavanje akumulatorske baterije da biste dobili neki od sledećih prikaza.
UPOZORENJE
Opasnost od povrede u slučaju padanja akumulatorske baterije!
 • Kada je uključena akumulatorska baterije, nakon pritiskanja tastera za uključivanje uverite se da ste ponovo pravilno postavili akumulatorsku bateriju u korišćenom proizvodu.
Nivo napunjenosti kao i moguće smetnje se prikazuju trajno, sve dok je priključeni proizvod uključen.
Stanje
Značenje
Četiri (4) LED diode svetle konstantno zeleno
Status napunjenosti: 100% do 71%
Tri (3) LED diode svetle konstantno zeleno
Status napunjenosti: 70% do 51%
Dve (2) LED diode svetle konstantno zeleno
Status napunjenosti: 50% do 26%
Jedna (1) LED dioda konstantno svetli zeleno
Status napunjenosti: 25% do 10%
Jedna (1) LED dioda treperi polako zeleno
Status napunjenosti: < 10 %
Jedna (1) LED dioda treperi brzo zeleno
Li-Ion akumulatorska baterija je potpuno ispražnjena. Napunite akumulatorsku bateriju.
Ako LED dioda nakon akumulatorske baterije još uvek brzo treperi, obratite se Hilti servisu.
Jedna (1) LED dioda treperi brzo žuto
Li-Ion akumulatorska baterija ili proizvod koji je povezan sa njom su preopterećeni, pregrejani, previše hladni ili postoji neka druga greška.
Proizvod i akumulatorsku bateriju dovedite na preporučenu radnu temperaturu i nemojte je preopterećivati prilikom upotrebe.
Ako se poruka i dalje pojavljuje, obratite se Hilti servisu.
Jedna (1) LED dioda svetli žuto
Li-Ion akumulatorska baterija i proizvod koji je povezan sa njom nisu kompatibilni. Obratite se Hilti servisu.
Jedna (1) LED dioda treperi brzo crveno
Li-Ion akumulatorska baterija je blokirana i više ne može da se upotrebljava. Obratite se Hilti servisu.

Prikazi stanja akumulatorske baterije

Kako biste proverili stanje akumulatorske baterije, držite taster za otključavanje pritisnut duže od tri sekunde. Sistem ne prepoznaje potencijalne nepravilne funkcije baterije usled zloupotrebe, kao što su npr. pad, ubodi, eksterna oštećenja od toplote.
Stanje
Značenje
Sve LED diode svetle kao radno svetlo i jedna (1) LED dioda nakon toga svetli konstantno zeleno.
Akumulatorska baterija može dalje da se koristi.
Sve LED diode svetle kao radno svetlo i nakon toga jedna (1) LED dioda brzo treperi žuto.
Upit prikaza stanja akumulatorske baterije nije mogao da izvrši. Ponovite postupak ili se obratite Hilti servisu.
Sve LED diode svetle kao radno svetlo i jedna (1) LED dioda nakon toga svetli konstantno crveno.
Ako priključeni proizvod može i dalje da se koristi, preostali kapacitet baterije je manji od 50%.
Ako priključeni proizvod više ne može da se koristi, akumulatorska baterija je na kraju svog roka trajanja i potrebno je da se zameni. Obratite se Hilti servisu.

Paralelni graničnik

Zahvaljujući jednoručnom paralelnom graničniku omogućuju se egzaktni rezovi duž ivice radnog komada odnosno sečenje letvi istih mera.
Paralelni graničnik možete da montirate na obe strane osnovne ploče.

Tehnički podaci

Osobine proizvoda


SC 6ML-22
Referentni napon
21,6 V
Težina
2,46 kg
(prema EPTA-Procedure 01 bez akumulatorske baterije)
Prečnik lista testere
160 mm … 165 mm
Debljina osnove
1,2 mm
Širina reza
1,2 mm
Prihvatni otvor za list testere
16 mm
Nominalni broj obrtaja u slobodnom hodu
4.000/min
Maksimalna dubina reza
60 mm
Temperatura skladištenja
−20 ℃ … 70 ℃
Temperatura okoline tokom rada
−17 ℃ … 60 ℃

Akumulatorska baterija

Radni napon akumulatorske baterije
21,6 V
Težina akumulatorske baterije
Pogledajte poglavlje „Namenska upotreba“
Temperatura okoline tokom rada
−17 ℃ … 60 ℃
Temperatura skladištenja
−20 ℃ … 40 ℃
Temperatura akumulatorske baterije na početku punjenja
−10 ℃ … 45 ℃

Informacije o šumu i vrednosti vibracija prema EN 62841

U ovim uputstvima navedene vrednosti pritiska zvuka i vibracija su izmerene u skladu sa normiranim postupkom merenja i možete zajedno da ih koristite za poređenje električnih alata. Takođe su primereni za preliminarnu procenu ekspozicija.
Navedeni podaci se odnose primarne primene električnog alata. Ako se električni alat inače koristi za druge primene sa alatima za umetanje koji se razlikuju ili nisu dovoljno dobro održavani, podaci se mogu razlikovati. To može znatno povećati ekspozicije tokom celokupnog radnog veka.
Za tačnu procenu izloženosti treba uzeti u obzir i vreme kada je električni alat isključen ili kada radi, ali nije u upotrebi. To može znatno smanjiti ekspozicije tokom celokupnog radnog veka.
Odredite dodatne sigurnosne mere za zaštitu korisnika od delovanja zvuka i/ili vibracija kao npr.: održavanje električnog alata i alata za umetanje, održavanje toplih ruku, organizacija tokova rada.
Informacije o šumu

SC 6ML-22
Nivo zvučne snage (LWA)
107 dB(A)
Nivo zvučnog pritiska (LpA)
96 dB(A)
Nesigurnost (Za LWA i LpA)
3 dB(A)
Ukupne vrednosti vibracija
Vrednost emisije vibracije rezanja u metalu (ah, M)
B 22‑55
0,54 m/s²
B 22‑170
0,51 m/s²
Nesigurnost (ukupne vrednosti vibracija)
1,5 m/s²

Priprema za rad

UPOZORENJE
Opasnost od povrede nesmotrenim pokretanjem!
 • Pre postavljanja akumulatorske baterije uverite se da je proizvod isključen.
 • Izvadite akumulatorsku bateriju pre podešavanja uređaja ili zamene delova pribora.
Obratite pažnju na bezbednosne i upozoravajuće napomene koje se nalaze u ovoj dokumentaciji i na proizvodu.

Punjenje akumulatorske baterije

 1. Pre punjenja pročitajte uputstvo za rukovanje punjačem.
 2. Vodite računa o tome da kontakti akumulatorske baterije i punjača treba da budu suvi i čisti.
 3. Akumulatorsku bateriju napunite u sertifikovanom punjaču.

Umetanje akumulatorske baterije

UPOZORENJE
Opasnost od povrede usled kratkog spoja ili pada akumulatorske baterije!
 • Pre postavljanja akumulatorske baterije u proizvod, uverite se da na kontaktima akumulatorske baterije i proizvoda nema stranih tela.
 • Uvek proverite da li akumulatorska baterija pravilno naleže.
 1. Pre prvog puštanja u rad u potpunosti napunite akumulatorsku bateriju.
 2. Gurnite akumulatorsku bateriju u proizvod, dok se ne čuje da se uklopila.
 3. Proverite da li je akumulatorska baterija ispravno ulegla.

Uklanjanje akumulatorske baterije

 1. Pritisnite taster za otključavanje akumulatora.
 2. Izvucite akumulatorsku bateriju iz proizvoda.

Osigurač od padanja

UPOZORENJE
Opasnost od povrede usled alata i/ili pribora koji padne!
 • Koristite samo Hilti traku za držanje alata koja je preporučena za vaš proizvod.
 • Pre svake upotrebe proverite da li je tačka za pričvršćivanje trake za držanje alata oštećena.
Vodite računa o nacionalnim propisima za radove na visini.
Kao osigurač od padanja, za ovaj proizvod koristite isključivo Hilti traku za držanje alata #2261971.
  Image alternative
 • Traku za držanje alata pričvrstite sa petljom kao što je predstavljeno na slici. Proverite siguran prihvat.
 • Pričvrstite karabiner na noseću strukturu. Proverite siguran prihvat karabinera.
  Obratite pažnju na uputstvo za upotrebu Hilti trake za držanje alata.

Demontaža lista testere

UPOZORENJE
Opasnost od opekotina i posekotina na list testere, zatezni vijak i zateznu prirubnicu Posledice mogu biti posekotine i opekotine.
 • Za zamenu alata upotrebljavajte zaštitne rukavice.
Image alternative
 1. Pritisnite i zadržite blokadu vretena (1) .
 2. Pomoću šestougaonog ključa otpustite stezni vijak (2) .
 3. Uklonite stezni vijak i zateznu prirubnicu (3) .
 4. Otvorite zaštitnu haubu klatna (4) i uklonite list testere (5) .
  Po potrebi možete da skinete prijemnu prirubnicu radi čišćenja.

Montiranje lista testere

Sa sigurnošću utvrdite da li list testere koji treba zategnuti odgovara tehničkim zahtevima i da li je dobro naoštren. Oštar list testere je preduslov za besprekoran rez.
Image alternative
 1. Očistite prirubnicu za prijem i zatezanje.
 2. Prijemnu prirubnicu pravilno orijentisanu nataknite na pogonsko vreteno (1) .
 3. Otvorite zaštitnu haubu klatna (2) .
 4. Umetnite novi list testere.
  Obratite pažnju na strelicu za pravac obrtanja (3) na listu testere i proizvodu. Moraju da se poklapaju.
 5. Spoljašnju zateznu prirubnicu nataknite prateći korektnu orijentaciju (4) .
 6. Zavrnite vijak za zatezanje.
 7. Postavite šestougaoni ključ na zatezni vijak za list testere.
 8. Pritisnite i zadržite blokadu vretena (5) .
 9. Pomoću šestougaonog ključa zategnite zatezni vijak (6) .
 10. Proverite da li je liste testere pravilno ulegao.
 11. Ubacite šestougaoni ključ u za to predviđeno rupu.

Podešavanje dubine reza

Image alternative
 1. Odvrnite steznu polugu za podešavanje dubine rezanja (1) .
 2. Podignite proizvod makazastim pokretom i podesite dubinu rezanja (2) .
 3. Pritegnite steznu polugu za podešavanje dubine rezanja (3) .
  Podešena dubina rezanja bi uvek trebalo da bude oko 5 do 10 mm veća od debljine materijala za rezanje.

Montaža paralelnog graničnika

Image alternative
 1. Stisnite krila stezaljke.
 2. Gurnite paralelni graničnik u osnovnu ploču.
  • Možete da prilagodite širinu reza prema svojoj primeni.
 3. Otpustite krila stezaljke.
  • Paralelni graničnik je fiksiran.
  Ako hoćete da pomerite paralelni graničnik, pritisnite krila stezaljke.

Montaža adaptera za sečenje cevi (pribor)

 1. Uklonite montirani pribor.
 2. Zakačite osnovnu ploču u prednje držače adaptera za sečenje cevi.
 3. Gurnite osnovnu ploču u zadnje držače adaptera za sečenje cevi.
  • Osnovna ploča uleže u ležište.
 4. Podesite adapter za sečenje cevi na prečnik cevi.

Rukovanje

Obratite pažnju na bezbednosne i upozoravajuće napomene koje se nalaze u ovoj dokumentaciji i na proizvodu.

Uključivanje ili isključivanje

Uključivanje
 1. Pritisnite i držite pritisnutom blokadu uključivanja i aktivirajte prekidač za uključivanje / isključivanje.
  • Možete otpustite blokadu uključivanja, ukoliko držite prekidač za uključivanje / isključivanje pritisnutim.
Isključivanje
 1. Pustite uključno/isključnu sklopku.
  • Blokada uključivanja automatski odskoči u blokadnu poziciju.

Rezanje posle naprsline

Režite samo ravne predmete obrade, koji imaju dovoljno veliku površinu naleganja za osnovnu ploču.
Image alternative
 1. Pozicionirajte predmet obrade, tako list testere ispod radnog komada može slobodno da se kreće.
 2. Radni komad osigurajte od pomeranja.
 3. Proizvod sa prednjim ivicama osnovne ploče postavite na predmet obrade.
  • List testere ima nema kontakt sa predmetom obrade.
 4. Poravnajte liniju naprsline na ispupčenje osnovne ploče (vođenje reza).
 5. Uključite proizvod.
 6. Kružnu testeru adekvatnim radnim tempom vodite duž naprsline kroz predmet obrade.

Za čišćenje ne upotrebljavajte uređaj za sakupljač strugotine

  Image alternative
 • Uvek montirajte sakupljač strugotine kada sečete metal. Metalni opiljci mogu da imaju oštre ivice i da dovedu do povreda.
 • Uverite se da je sakupljač strugotine prazan. Nivo punjenja možete pročitati u prozoru za gledanje na sakupljaču strugotine (1) .
  Čim vidite da strugotine izlete iz otvora za prelivanje (2) u kanalici ispraznite sakupljač strugotine (3) .
 • Pre upotrebe proizvoda, uverite se da je poklopac sakupljača strugotine uvek zatvoren.

Potporne kuke

Proizvod ima kuku za skelu kojom možete privremeno pričvrstiti proizvod npr. na ogradu. Da biste koristili kuku za skelu, preklopite kuku za skelu pravo nagore za 180°.
Kada je rasklopljena, potporna kuka se može zakrenuti napred oko 30° u transportni položaj. Pre nego što ponovo savijete potpornu kuku, okrenite je za oko 30° u početni položaj.

Nega i održavanje

UPOZORENJE
Opasnost od povrede kod umetnute akumulatorske baterije !
 • Uvek izvadite akumulatorsku bateriju pre svih radova na negovanju i održavanju uređaja!
Održavanje proizvoda
 • Pažljivo uklonite čvrsto prionulu prljavštinu.
 • Ako postoje, pažljivo očistite proreze za ventilaciju suvom, mekanom četkom.
 • Kućište čistite samo blago nakvašenom krpom. Ne upotrebljavajte sredstva za negu na bazi silikona, jer mogu nagristi plastične delove.
 • Za čišćenje kontakta proizvoda koristite čistu, suvu krpu.
Nega litijum-jonske akumulatorskih baterija
 • Nikada ne upotrebljavajte akumulatorsku bateriju sa ukoliko su prorezi za ventilaciju začepljeni. Proreze za ventilaciju oprezno očistite suvom, mekom četkom.
 • Ne izlažite akumulatorsku bateriju nepotrebnoj prašini ili prljavštini. Ne izlažite akumulatorsku bateriju nikada velikoj vlazi (npr. potapanjem u vodu ili ostavljanjem na kiši).
  Ako je akumulatorska baterija navlažena, tretirajte je kao oštećenu akumulatorsku bateriju. Izolujte je u nezapaljivu posudu i obratite se servisu Hilti .
 • Akumulatorska baterija ne sme da bude zaprljana drugim uljem i mašću. Nemojte dozvoljavati da se na akumulatorskoj bateriji taloži nepotrebna prašina ili prljavština. Akumulatorsku bateriju čistite pomoću suve, mekane četkice ili čiste, suve krpe. Ne upotrebljavajte sredstva za negu na bazi silikona, jer mogu nagristi plastične delove.
  Nemojte da dodirujete kontakte akumulatorske baterije i nemojte uklanjati fabrički nanetu masnoću sa kontakata.
 • Kućište čistite samo blago nakvašenom krpom. Ne upotrebljavajte sredstva za negu na bazi silikona, jer mogu nagristi plastične delove.
Održavanje
 • Redovno proveravajte da li je došlo do oštećenja na vidljivim delovima i da li elementi za rukovanje besprekorno funkcionišu.
 • Proizvod nemojte da koristite ukoliko postoje oštećenja i/ili smetnje u funkciji. Proizvod odmah treba da popravi Hilti servis.
 • Posle radova na nezi i održavanju postavite svu zaštitnu opremu i proverite da li je njihova funkcija ispravna.
Da biste obezbedili bezbedan rad koristite samo originalne rezervne delove i potrošni materijal. Rezervne delove, potrošne materijale i pribor koje je odobrila kompanija Hilti se nalaze u vašem Hilti Store ili na adresi: www.hilti.group

Čišćenje zaštitne opreme

 1. Demontirajte list testere.
 2. Zaštitnu opremu oprezno očistite suvom četkom.
 3. Uklonite naslage i strugotinu u unutrašnjosti zaštitne opreme pomoću odgovarajućeg alata.
 4. Montirajte list testere.

Pražnjenje sakupljača strugotine / čišćenje kanala za strugotine

Kanal za strugotine uklanja strugotina iz unutrašnjosti gornjeg štitnika. Ako je kanal za strugotine začepljen, strugotine se više ne mogu pravilno isprazniti. Redovno čistite kanal za strugotine kako biste produžili vek trajanja proizvoda.
Pražnjenje sakupljača strugotine
OPREZ
Opasnost od povrede Opasnost od vrućih ili oštrih strugotina ili sakupljača vruće strugotine!
 • Uvek montirajte sakupljač strugotine kada sečete metal.
 • Uvek nosite zaštitne rukavice kada praznite ili uklanjate sakupljač strugotine.
 1. Otvorite poklopac sakupljača strugotine.
 2. Ispraznite strugotine iz sakupljača strugotine u odgovarajući kontejner za otpad.
 3. Zatvorite poklopac sakupljača strugotine.
Čišćenja kanala za strugotinu
 1. Demontirajte list testere.
 2. Izvucite sakupljač strugotine nagore iz vođica.
 3. Očistite kanal za strugotinu četkom.
 4. Montirajte list testere.
Montaža sakupljača strugotine
Image alternative
 1. Umetnite sakupljač strugotine sa donjim stezaljkama u vođice.
 2. Lagano pritisnite vrh sakupljača strugotine prema zaštitnoj haubi i nadole.
  • Sakupljač strugotine čujno uleže u ležište.

Kontrola nakon čišćenja i održavanja

Posle radova na nezi i održavanju, proverite da li je celokupna zaštitna oprema priključena i da li besprekorno funkcioniše.
 1. Radi kontrole zaštitne haube klatna, otvorite je u potpunosti aktiviranjem poluge za rukovanje.
  • Posle otpuštanja poluge za rukovanje zaštitna hauba klatna mora brzo i u potpunosti da se zatvori.
 2. Proverite funkciju pokretnih delova, npr. na stezaljkama ili brusilicama.
 3. Proverite da li uređaj ima prelome ili druga očigledna oštećenja.

Transport i skladištenje

Transport akumulatorskih alata i akumulatorskih baterija
  OPREZ
  Nesmotreno pokretanje prilikom transporta !
 • Uvek transportujte vaše proizvode bez umetnutih akumulatorskih baterija!
 • Izvadite akumulatorsku bateriju ili baterije.
 • Nemojte transportovati akumulatorske baterije bez ambalaže. Akumulatorske baterije bi trebalo tokom transporta zaštititi od prekomernih udaraca i od materijala koji sprovode struju ili izolovati od drugih akumulatorskih baterija, kako se ne bi dodirnule sa drugim polom baterije i prouzrokovale kratak spoj. Obratite pažnju na vaše lokalne propise za transport akumulatorskih baterija.
 • Akumulatorske baterije ne smete slati poštom. Obratite se kompaniji za slanje pošiljki, ako želite da pošaljete neoštećene akumulatorske baterije.
 • Prekontrolišite da li na proizvodu i akumulatorskim baterijama ima oštećenja pre svake upotrebe kao i pre i nakon dugotrajnog transporta.
Skladištenje akumulatorskih alata i akumulatorskih baterija
  UPOZORENJE
  Nesmotreno oštećenje zbog neispravnih ili iscurelih akumulatorskih baterija !
 • Uvek odlažite vaše proizvode bez umetnutih akumulatorskih baterija!
 • Čuvajte proizvod i akumulatorske baterije na hladnom i suvom mestu. Pazite na granične vrednosti za temperaturu koje su navedene u tehničkim podacima.
 • Akumulatorske baterije nemojte čuvati na punjaču. Akumulatorsku bateriju nakon punjenja uvek skinite sa punjača.
 • Akumulatorske baterije nemojte čuvati na suncu, izvorima toplote ili iza stakla.
 • Čuvajte proizvod i akumulatorske baterije tako da ne budu pristupačni deci ili neovlašćenim osobama.
 • Prekontrolišite da li na proizvodu i akumulatorskim baterijama ima oštećenja pre svake upotrebe kao i pre i nakon dugotrajnog skladištenja.

Pomoć u slučaju smetnji

Prilikom svih smetnji obratite pažnju na prikaz statusa akumulatorske baterije. Pogledajte poglavlje Prikazi Li-Ion akumulatorske baterije .
U slučaju smetnji, koje nisu navedene u ovoj tabeli ili koje ne možete samostalno da otklonite, molimo da se obratite Hilti servisu.
Smetnja
Mogući uzrok
Rešenje
LED sijalice akumulatorske baterije ne prikazuju ništa
Akumulatorska baterija je pokvarena
 • Obratite se Hilti servisu.
Prekidač za uključivanje/isključivanje se ne može pritisnuti odn. zaglavljen je.
Bez greške (sigurnosna funkcija).
 • Pritisnite blokadu uključivanja.
Broj obrtaja se iznenada smanjuje.
Ispraznite akumulatorsku bateriju.
Sila potiska je prevelika.
 • Smanjite silu potiska i ponovo uključite proizvod.
Opiljci se ne transportuju i padaju na osnovnu ploču
Kanal za opiljke je zapušen.
Proizvod se nakon blokiranja lista testere samostalno ne pokreće.
Zaštita od preopterećenja se odaziva.
 • Pritisnite blokadu uključivanja i prekidač za uključivanje / isključivanje ponovo.
Proizvod vibrira jače nege obično.
List testere pogrešno montiran.
 • Demontirajte list testere i montirajte ga ponovo.
Klatni štitnik se ne zatvara.
Klatni štitnik je zaprljan ili zaglavljen, ili je opruga oštećena
 • Kontaktirajte Hilti servis.

Zbrinjavanje otpada

UPOZORENJE
Opasnost od povređivanja usled nestručnog uklanjanja na otpad! Opasnosti po zdravlje prouzrokovane ispuštanjem gasova ili tečnosti.
 • Nemojte slati oštećene akumulatorske baterije!
 • Prekrijte priključke materijalom koji ne sprovodi struju, kako biste izbegli kratak spoj.
 • Akumulatorske baterije uklonite na otpad tako da ne mogu da dospeju u ruke dece.
 • Uklonite na otpad akumulatorsku bateriju u vašoj Hilti Store ili se obratite preduzeću za odlaganje koje je nadležno za vas.
Image alternative Hilti Proizvodi su sa velikim udelom proizvedeni od reciklažnih materijala. Preduslov za ponovnu upotrebu je stručno razdvajanje materijala. U mnogim zemljama Hilti vaš stari uređaj vraća na reciklažu. Pitajte Hilti servis za klijente ili vašeg konsultanta za prodaju.
Image alternative
 • Električne alate, elektronske uređaje i akumulatorske baterije ne odlažite u kućne otpatke!

Garancija proizvođača

 • Ukoliko imate pitanja o uslovima garancije, obratite se lokalnom Hilti partneru.

Dodatne informacije

Pribor, sistemske proizvode i ostale informacije o proizvodu možete pogledati ovde.

China RoHS (Direktiva za smanjenje opasnih supstanci)
Image alternative
Ova tabelu važi za tržište Kine.

Hilti Li-Ion akumulatorske baterije

Sigurnosna uputstva i uputstva za upotrebuU ovoj dokumentaciji se koristi termin akumulatorska baterija za ponovo punjive Hilti litijum-jonske akumulatorske baterije, u kojima se nalazi više litijum-jonskih ćelija. One su predodređene za Hilti električne alate i smeju sa samo sa njima koristiti. Koristite samo originalne Hilti akumulatorske baterije!
Opis Hilti Akumulatorske baterije su opremljene sistemom za menadžment ćelija i zaštitu ćelija.
Akumulatorske baterije se sastoje iz ćelija koje sadrže litijum-jonski materijal za akumulaciju, koji omogućava specifičnu energetsku gustinu. Litijum-jonske ćelije podležu veoma malom memorijskom efektu, ali su veoma osetljive na primenu sile, duboko zamrzavanje ili visoke temperature.
Odobrene proizvode za Hilti akumulatorske baterije možete pronaći u Hilti Store ili na internetu: www.hilti.group
Sigurnost
 • Poštujte sledeće bezbednosne napomene za bezbedno rukovanje i korišćenje litijum-jonskih akumulatorskih baterija. Nepridržavanje može dovesti do iritacije kože, teških povreda usled korozije, hemijskih opekotina, požara i / ili eksplozija.
 • Pažljivo rukujte akumulatorskim baterijama, kako biste izbegli oštećenja i isticanje tečnosti koja je jako štetna po zdravlje!
 • Nad akumulatorskim baterijima se ni u kom slučaju ne smeju vršiti izmene niti se njima sme manipulisati!
 • Akumulatorska baterija se ne sme rastavljati, gnječiti, zagrevati iznad 80 °C ili spaljivati.
 • Ne koristite ili ne punite akumulatorske baterije, koje su pretrpele strujni udar ili su oštećene na neki drugi način. Redovno kontrolišite da li na vašim akumulatorskim baterijama ima oštećenja.
 • Nikada ne koristite reciklirane ili popravljene akumulatorske baterije.
 • Nikada ne koristite akumulatorsku bateriju ili električni alat sa akumulatorskim pogonom kao udarni alat.
 • Nikada ne izlažite akumulatorske baterije direktnom sunčevom zračenju, povećanoj temperaturi, varničenju ili otvorenom plamenu. To može da dovede do eksplozija.
 • Ne dodirujte polove baterije svojim prstima, alatima, nakitom ili drugim predmetima koji provode struju. To može oštetiti akumulatorsku bateriju i izazvati materijalnu štetu i povrede.
 • Držite akumulatorske baterije dalje od kiše, vlage i tečnosti. Tečnost koja je prodrla može prouzrokovati kratke spojeve, strujne udare, požare i eksplozije.
 • Upotrebljavajte samo punjače i električne alate koji su predviđeni za taj tip akumulatorske baterije. Da biste to uradili, obratite pažnju na podatke u odgovarajućim uputstvima za upotrebu.
 • Ne koristite i ne skladištite bateriju u okolini u kojoj postoji opasnost od eksplozije.
 • Ako je akumulatorska baterija suviše vruća da biste je držali u ruci, onda je moguće da je neispravna. Akumulatorsku bateriju postavite na pregledno, nezapaljivo mesto koje je dovoljno udaljeno od zapaljivih materijala. Sačekajte da se akumulatorska baterija ohladi. Ukoliko je akumulatorska baterija nakon sat vremena i dalje suviše vruća da biste je držali u ruci, to znači da je neispravna. Postupite prema uputstvima u poglavlju Mere u slučaju požara akumulatorske baterije .
Postupanje kod oštećenih akumulatorskih baterija
 • Ako je akumulatorska baterija oštećena, uvek kontaktirajte Hilti servis.
 • Nemojte koristiti akumulatorsku bateriju iz koje izlazi tečnost.
 • Ako tečnost izlazi, izbegavajte direktan kontakt sa očima i/ili kožom. Kada tretirate tečnost iz baterije, uvek nosite zaštitne rukavice i zaštitne naočare.
 • Da biste uklonili iscurelu tečnost iz baterije, koristite odobreno hemijsko sredstvo za čišćenje. Obratite pažnju na lokalne propise za čišćenje tečnosti iz baterije.
 • Ubacite neispravnu akumulatorsku bateriju u nezapaljivu posudu i prekrijte je sa suvim peskom, kredom (CaCO3) ili silikatom (Vermiculit). Zatim hermetički zatvorite poklopac i posudu držite daleko od zapaljivih gasova, tečnosti ili predmeta.
 • Posudu odložite u otpad u Hilti Store ili se obratite preduzeću za odlaganje koje je nadležno za vas. Obratite pažnju na lokalne propise za transport oštećenih akumulatorskih baterija!
Postupanje kod nefunkcionalnih akumulatorskih baterija
 • Obratite pažnju na neuobičajeno ponašanje u radu akumulatorske baterije poput problema sa punjenjem, dužim vremenima punjenja, znatnim padom performansi, neuobičajenom radu LED-a ili kod iscurelih tečnosti. Sve su to naznake unutrašnjih problema.
 • Ako sumnjate na unutrašnji problem sa akumulatorskom baterijom, kontaktirajte Hilti servis.
 • Ako akumulatorska baterija više ne funkcioniše, ne može da se puni ili ako dolazi do curenja tečnosti, morate je odložiti u otpad. Pogledajte poglavlje Održavanje i odlaganje u otpad .
Mere u slučaju požara akumulatorske baterije
  UPOZORENJE
  Opasnost od požara akumulatorske baterije! Akumulatorska baterija koja gori ispušta opasne i eksplozivne tečnosti i isparenja, što može dovesti do povreda usled korozije, opekotina ili eksplozija.
 • Nosite ličnu zaštitnu opremu, ako gasite požar nad akumulatorskom baterijom.
 • Obezbedite dovoljnu provetrenost kako bi opasna i eksplozivna isparenja mogla da izlaze.
 • Odmah napustite prostoriju kod intenzivne pojave dima.
 • U slučaju iritacije disajnih puteva konsultujte lekara.
 • Pre nego što pokušate da ugasite požar, pozovite vatrogasnu službu.
 • Požare akumulatorskih baterija gasite samo vodom sa što veće udaljenosti. Protivpožarni aparati i protivpožarna ćebad su neefikasna kod litijum-jonskih akumulatora. Požari u okruženju se mogu gasiti uobičajenim sredstvima za gašenje.
 • Nemojte pokušavati da pomerate velike količine zapaljenih akumulatorskih baterija. Iz bližeg okruženja uklonite materijale koji nisu obuhvaćeni požarom i tako izolujte akumulatorsku bateriju.
U slučaju akumulatorske baterije koja ne može da se ohladi, koja se dimi ili koja gori:
 • Podignite je pomoću lopate i ubacite je u kofu sa vodom. Kroz efekat hlađenja se smanjuje opasnost od širenja požara na akumulatorske baterijske ćelije, koje još uvek nisu dostigle kritičnu temperaturu za paljenje.
 • Akumulatorsku bateriju ostavite najmanje 24 sata u kofi, sve dok se potpuno ne ohladi.
 • Pogledajte poglavlje Postupanje kod oštećenih akumulatorskih baterija .
Podaci o transportu i skladištenju
 • Radna temperatura okoline između -17°C i +60°C / 1°F i 140°F.
 • Temperatura skladištenja između -20°C i +40°C / -4°F i 104°F.
 • Akumulatorske baterije nemojte ostavljati na punjaču. Akumulatorsku bateriju nakon punjenja uvek skinite sa punjača.
 • Po mogućnosti, akumulatorske baterije skladištite na hladnom i suvom mestu. Skladištenje na hladnom mestu povećava vreme rada akumulatorske baterije. Nikada ne ostavljajte akumulatorske baterije na suncu, na izvorima toplote ili iza staklenih površina.
 • Akumulatorske baterije ne smete slati poštom. Obratite se kompaniji za slanje pošiljki, ako želite da pošaljete neoštećene akumulatorske baterije.
 • Akumulatorske baterije nikada nemojte da transportujete bez ambalaže. Akumulatorske baterije bi trebalo tokom transporta zaštititi od prekomernih udaraca i od materijala koji sprovode struju ili izolovati od drugih akumulatorskih baterija, kako se ne bi dodirnule sa drugim polom baterije i prouzrokovale kratak spoj. Obratite pažnju na vaše lokalne propise za transport akumulatorskih baterija.
Održavanje i odlaganje u otpad
 • Akumulatorske baterije održavajte čistim i daleko od ulja i masti. Ne izlažite akumulatorsku bateriju nepotrebnoj prašini ili prljavštini. Očistite akumulatorsku bateriju suvom, mekom četkicom ili čistom, suvom krpom.
 • Nikada ne koristite akumulatorsku bateriju ukoliko su prorezi za ventilaciju začepljeni. Proreze za ventilaciju oprezno očistite suvom, mekom četkom.
 • Sprečite prodiranje stranih tela u unutrašnjost.
 • Ne dozvolite da tečnost prodre u akumulatorsku bateriju. Ako je tečnost prodrla u akumulatorsku bateriju, tretirajte je kao oštećenu akumulatorsku bateriju i izolujte je u nezapaljivu posudu.
 • Pogledajte poglavlje Postupanje kod oštećenih akumulatorskih baterija .
 • Nestručno uklanjanje na otpad može dа izаzove opаsnost po zdrаvlje prouzrokovаnu ispuštanjem gаsovа ili tečnosti. Uklonite na otpad akumulatorsku bateriju u vašoj Hilti Store ili se obratite preduzeću za odlaganje koje je nadležno za vas. Obratite pažnju na lokalne propise za transport oštećenih akumulatorskih baterija!
 • Akumulatorske baterije ne odlažite u kućne otpatke.
 • Akumulаtorske baterije uklonite na otpad tаko dа ne mogu dа dospeju u ruke dece. Prekrijte priključke materijalom koji ne sprovodi struju, kako biste izbegli kratak spoj.