Izaberi jezik

SI-AT-22

Originalno uputstvo za upotrebu

Podaci o uputstvu za upotrebu

O ovom uputstvu za upotrebu

 • Detaljno pročitajte uputstvo za upotrebu pre početka rada. To predstavlja preduslov za bezbedan rad i nesmetano rukovanje.
 • Obratite pažnju na bezbednosne i upozoravajuće napomene koje se nalaze u ovom uputstvu za upotrebu i na proizvodu.
 • Uputstvo za upotrebu uvek čuvajte na proizvodu i samo sa ovim uputstvom za upotrebu prosleđujte proizvod dalje drugim osobama.

Legenda

Upozoravajuće napomene

Upozoravajuće napomene upozoravaju na opasnosti pri rukovanju proizvodom. Koriste se sledeće signalne reči:
OPASNOST
OPASNOST !
 • Znači neposrednu opasnu situaciju, koja može prouzrokovati telesne povrede ili smrt.
UPOZORENJE
UPOZORENJE !
 • Ova reč skreće pažnju na moguću opasnost koja može prouzrokovati tešku telesnu povredu ili smrt.
OPREZ
OPREZ !
 • Za moguću opasnu situaciju koja može da dovede do telesnih povreda ili do materijalne štete.

Simboli u uputstvu za upotrebu

Sledeći simboli se koriste u ovom uputstvu za upotrebu:
Image alternative Poštovanje uputstva za upotrebu
Image alternative Napomene o primeni i druge korisne informacije
Image alternative Rad sa reciklažnim materijalima
Image alternative Električne uređaje i baterije ne odlažite u kućni otpad
Image alternative Hilti Li-Ion akumulatorska baterija
Image alternative Hilti Punjač

Simboli na slikama

Sledeći simboli se koriste na slikama:
Image alternative Ovi brojevi se odnose na odgovarajuću sliku sa početka ovog uputstva za upotrebu.
Image alternative Numeracija na slikama ukazuje na važne radne korake ili na komponente koje su važne za radne korake. Ovi radni koraci ili komponente su u tekstu istaknute odgovarajućim brojevima, npr. (3) .
Image alternative Pozicioni brojevi se koriste na slici Pregled i odnose se na brojeve legende u poglavlju Pregled proizvoda .
Image alternative Ovaj znak treba da vam skrene posebnu pažnju prilikom rukovanja sa proizvodom.

Simboli u zavisnosti od proizvoda

Simboli na proizvodu

Na proizvodu se koriste sledeći simboli:
Image alternative Proizvod podržava NFC tehnologije, koje su kompatibilne sa iOS i Android platformama.
Image alternative Jednosmerna struja
Image alternative Ako postoji na proizvodu, proizvod je sertifikovao preko ove sertifikacione institucije za tržište SAD i Kanade prema važećim standardima.

Informacije o proizvodu

Image alternative proizvodi su namenjeni za profesionalnog korisnika, a njima sme da rukuje, da ih održava ili popravlja samo ovlašćeno, upućeno osoblje. To osoblje mora biti posebno upoznato sa mogućim opasnostima. Proizvod i njegova pomoćna sredstva mogu da budu opasni ako ih neobučena lica nestručno tretiraju ili ako se ne koriste namenski.
Oznaka tipa i serijski broj su navedeni na tipskoj pločici.
 • Prenesite serijski broj u sledeću tabelu. Podaci o proizvodu će vam biti potrebni kada budete kontaktirali naše predstavništvo ili servis.
  Podaci o proizvodu
  Adaptivni obrtni momenat
  SI‑AT‑22
  Generacija
  02
  Serijski br.

Sigurnost

Sigurnosne napomene

 • Obratite pažnju na sigurnosne napomene u uputstvu za upotrebu udarnog zavrtača.

Opis

Pregled proizvoda

Image alternative
 1. Displej
 2. Kontrolne lampice
 3. Taster za blokadu
 4. Levi taster sa strelicom
 5. Desni taster sa strelicom
 6. OK taster
 7. Taster za skeniranje
 8. Skener
 9. Poklopac za USB interfejs (na sl. pomeren)
 10. USB interfejs tip C
 11. Taster za deblokadu

Namenska upotreba

Opisani proizvod je elektronski modul za kontrolisano pritezanje pričvrsnih sredstava radi osiguravanja kvalitetnog spoja. Može da se koristi isključivo sa Hilti udarnim zavrtačem sa dodatkom AT‑22 u oznaci modela. Sastavlja se zapisnik za radove u modulu i mogu da se iščitaju u svrhu dokumentovanja pomoću računarskog softvera AT Documentation Software .
Na ovom modulu ne možete ručno da podesite određeni obrtni momenat!
Za stavljanje Hilti pričvršćenja koristite samo umetke udarnog zavrtača, koji su opisani u uputstvu za rukovanje dotičnog proizvoda.
Za ovaj proizvod koristite isključivo Hilti Nuron litijum-jonske akumulatorske baterije serije B 22, koje su preporučene u uputstvu za upotrebu udarnog zavrtača.

Moguća pogrešna upotreba

Ovim proizvodom nemojte raditi na vodovima koji sprovode struju.
Ovaj proizvod nije pogodan za pričvršćivanje Hilti u nuklearnim elektranama! Za dodatne informacije obratite se Hilti servisu.

Informacije o laseru

Image alternative Klasa lasera 1, zasniva se na standardu IEC⁄EN 60825-1:2014 i odgovara CFR 21 § 1040 (Laser Notice 56).

Kontrolne lampice

Modul pritezanja preko kontrolnih lampica može da prikazuje različite poruke ili stanja.
Stanje
Značenje
Kontrolne lampice svetle zeleno.
 • Prilikom skeniranja: Bar kôd, QR ili datamatriks kôd je prepoznat.
 • Prilikom zavrtanja nakon automatskog isključivanja udarnog zavrtača: Postupak pritezanja je uspešno završen.
Kontrolne lampice trepere crveno.
 • Prilikom skeniranja: Bar kôd, QR ili datamatriks kôd nije prepoznat.
 • Prilikom zavrtanja nakon isključivanja udarnog zavrtača: Vijčani spoj ne može da se pritegne u skladu sa izabranim podešavanjima. Uzrok tome može primera radi biti prevremeno ručno isključivanje udarnog zavrtača.
Kontrolne lampice trepere žuto.
U zavisnosti od pričvrsnog elementa, modul je prepoznao sledeće:
 • A) Vijčani spoj zavrtnja za ankerisanje ili navojne šipke sa hemijskim tiplom je već zavrnut i ponovo otpušten. Vijčani spoj je zatim ponovo pritegnut prema definisanim parametrima za ponovno pritezanje, a proces pritezanja je uspešno završen.
 • B) Vijčani spoj za instalacione sisteme i šine ankera je već pritegnut, ali modul ne prepoznaje, da je primenjen odgovarajući pritezni obrtni momenat. Ako vijčani spoj nije pritegnut kalibrisanim ključem sa obrtnim momentom, ili ako kontrolne lampice modula ne svetle u zelenoj boji, vijčani spoj mora da se proveri pomoću kalibrisanog ključa sa obrtnim momentom i, ako je potrebno, da se pritegne ispravnim instalacionim obrtnim momentom.

Zujalica

Modul pritezanja pomoću zujalice može da izdaje kontrolne tonove kao zvučne povratne informacije:
Stanje
Značenje
Duži ton
Ton za potvrdu
 • OK
 • Postupak uspešno završen
 • Kontrolne lampice svetle zeleno.
2 kratka tona
Upozoravajući ton 1
 • OK odnosno nije OK, u zavisnosti od pričvrsnog elementa i primene (npr. ponovno ukucavanje, neprepoznati obrtni momenat pritezanja. Pogledajte poglavlje Pritezanje proizvoda u inteligentnom režimu rada )
 • Kontrolne lampice trepere žuto.
4 kratka tona
Upozoravajući zvuk 2
 • Nije OK
 • Postupak prekinut
 • Kontrolne lampice trepere crveno.

USB interfejs

Preko USB interfejsa (tip C, USB 2.0) modul pritezanja može da se poveže sa računarom. Pomoću softvera AT Documentation Software su onda, između ostalog, moguće sledeće funkcije:
 • Dodavanje setova podataka za nove pričvrsne elemente
 • Menjanje / ažuriranje već postojećih setova podataka
 • Deaktiviranje / aktiviranje funkcije za dokumentaciju
 • Učitavanje protokola funkcije za dokumentaciju
 • Podešavanje sata u modulu pritezanja
Detaljnije informacije potražite u dokumentaciji softvera AT Documentation Software .
Preko sledećeg linka možete da preuzmete softver:
http://www.hilti.com/adaptive_torque_documentation_software

Sadržaj isporuke

Inteligentni modul pritezanja, uputstvo za rukovanje, kratko uputstvo, USB kabl
Ostale, za vaš proizvod odobrene sistemske proizvode pronađite u vašoj Hilti Store ili na: www.hilti.group

Tehnički podaci

Težina
0,24 kg
(0,53 lb)
Klasa lasera
1
Tip skenera
Kamera skener (imager)
USB interfejs
Tip C, USB 2.0

Priprema za rad

Obratite pažnju na bezbednosne i upozoravajuće napomene koje se nalaze u ovoj dokumentaciji i na proizvodu.

Postavljanje modula pritezanja

UPOZORENJE
Opasnost od kratkog spoja !
 • Uverite se da su kontakti modula pritezanja i kontakti udarnog zavrtača bez stranih tela, pre nego što postavite modul pritezanja.
Image alternative
UPOZORENJE
Opasnost od povrede zbog pada modula pritezanja !
 • Prekontrolišite da li je ležište modula pritezanja na udarnom zavrtaču sigurno.
 • Gurnite modul pritezanja spreda na udarni odvrtač, dok se ne čuje da je ušao do kraja.

Umetanje akumulatorske baterije

UPOZORENJE
Opasnost od kratkog spoja !
 • Pre postavljanja akumulatorske baterije u proizvod, uverite se da su kontakti modula pritezanja bez stranih tela, pre nego što umetnete akumulatorsku bateriju.
Image alternative
UPOZORENJE
Opasnost od povrede usled pada akumulatorske baterije !
 • Prekontrolišite da li je ležište akumulatorske baterije u modulu pritezanja ispravno.
 • Gurajte akumulatorsku bateriju spreda na modul pritezanja, dok se ne čuje da je ušla do kraja.

Uklanjanje akumulatorske baterije

 1. Pritisnite taster za otključavanje akumulatora.
 2. Izvucite akumulatorsku bateriju iz proizvoda.

Skidanje modula pritezanja

Image alternative
 1. Uklonite akumulatorsku bateriju.
 2. Pritisnite taster za deblokadu (2) modula pritezanja i držite ga pritisnutog.
 3. Povucite modul pritezanja unapred sa udarnog zavrtača (3) .

Rukovanje

Obratite pažnju na bezbednosne i upozoravajuće napomene koje se nalaze u ovoj dokumentaciji i na proizvodu.

Uključivanje/isključivanje

Uključivanje modula pritezanja

Uslovi : Modul pritezanja je isključen, na displeju se ništa ne prikazuje.
 1. Podesite sklopku za obrtanje u desno/levo udarnog zavrtača na položaj obrtanja u desno.
 2. Kratko pritisnite upravljačku sklopku udarnog zavrtača.
  • Osvetljenje displeja se uključuje, na displeju se kratko prikazuje početni ekran Image alternative.
  • Radi kontrole funkcija, kontrolne sijalice svetle kratko crveno, žuto i zatim zeleno. Čuje se kontrolni ton.
  • Na displeju se prikazuje poslednje izabrana vrsta režima rada pomoću izbornog okvira.
  • Ukoliko se na displeju signalizira smetnja:
   • Prikaz na displeju potražite u poglavlju Pomoć u slučaju smetnji .
 3. Izaberite režim rada i po potrebi ostala podešavanja.
 4. Pritisnite taster za blokadu Image alternative.
  • Modul pritezanja je blokiran, udarni zavrtač je spreman za upotrebu.

Isključivanje modula pritezanja

Modul pritezanja se isključuje:
 • ako se udarni zavrtač automatski nakon dužeg nekorišćenja isključi
 • ako je akumulatorska baterija izvađena
 • kada se prekine USB veza modula pritezanja sa računarom.

Osnovno rukovanje

U ovom odeljku se često neophodne osnovne funkcije objašnjavaju, kako bi se prikazala sistematika rukovanja. Detaljne informacije o rukovanju određenim režimima rada možete da pronađete u poglavlju o relevantnom režimu rada.
Priključeni udarni zavrtač može da se koristi samo ako je modul pritezanja blokiran. Time je korisnik zaštićen od neželjene promene podešavanja.
Deblokada modulaKako biste izvršili podešavanja na modulu pritezanja, on mora da bude deblokiran.
 • Za deblokiranje modula pritezanja pritisnite i držite najmanje 1 sekundu taster za blokadu Image alternative.
 • Na displeju se prikazuje izborni okvir za poslednje prikazanu vrstu pričvrsnog elementa odnosno za poslednju prikazanu vrstu režima rada.
 • Modul pritezanja je deblokiran i nalazi se u režimu podešavanja. Udarni zavrtač je deaktiviran.
NavigacijaKada su na displeju prikazani izborni okvir i više elemenata (opcije, parametri), može se pomeriti izborni okvir sa tasterima sa strelicama Image alternative i Image alternative.
Izbor opcija / promena parametara
 • Pozicionirajte izborni okvir na element koji želite da promenite (opcija / parametri).
 • Pritisnite OK taster.
 • Element se prikazuje crnom bojom.
 • Izvršite željeno podešavanje pomoću tastera sa strelicama.
 • Pritisnite OK taster, kako biste preuzeli podešavanje.
 • Element se sada ponovo prikazuje sa izbornim okvirom.
Blokada modulaNakon što ste izvršili sva podešavanja, modul pritezanja mora biti ponovo blokiran.
 • Pritisnite taster za blokadu Image alternative.
 • Izborni okvir nestaje na displeju. Inteligentni modul pritezanja se blokira, podešeni parametri obrade se ne mogu nehotice promeniti.
 • Udarni zavrtač se ponovo aktivira.

Osnovna podešavanja

Pozivanje osnovnih podešavanja

 1. Ukoliko je potrebno, deblokirajte modul pritezanja.
 2. Pritisnite i zadržite OK taster najmanje 1 sekundu.
  • Prikazuje se meni osnovnih podešavanja.

Izbor funkcije u meniju osnovnih podešavanja

 1. Pomerite izborni okvir pomoću tastera sa strelicama na simbol željene funkcije.
  Funkcije u meniju osnovnih podešavanja
  Simbol
  Funkcija
  Image alternative Prikaz datuma i tačnog vremena sata u modulu pritezanja
  Podešavanje sata je sada moguće samo preko softvera AT Documentation Software .
  Image alternative Prikaz informacija za održavanje udarnog zavrtača
  Image alternative Prikaz zauzete memorije u modulu pritezanja
  Važno: Ako je memorija 100% puna, najstariji podaci se automatski brišu.
  Pomoću softvera AT Documentation Software mogu da se iščitaju zapisani podaci i/ili izbrišu iz memorije modula pritezanja.
  Hilti preporučuje da redovno očitavate i čuvate podatke.
  Image alternative Prikaz verzija softvera modula pritezanja i priključenog udarnog zavrtača
  Image alternative Izlazak iz menija osnovnih podešavanja
 2. Pritisnite OK taster.

Prikazi na displeju za funkciju informacija za održavanje udarnog zatvarača

Nakon aktiviranja simbola  Image alternative prikazuje se preostalo vreme upotrebe udarnog zavrtača do sledećeg predstojećeg održavanja, sa sledećim prikazima na displeju.
Prikazi na displeju za stanje održavanja udarnog zavrtača
Indikator
Značenje
Image alternative Udarni zavrtač u ispravnom stanju, trenutno nije potrebno održavanje električnog alata.
Image alternative Održavanje udarnog zavrtača predstoji uskoro.
Segmenti u desnom uglu displeja prikazuju preostalo vreme upotrebe.
Image alternative Održavanje udarnog zavrtača je neophodno odmah.
Važno: Upozoravajuća poruka se pojavljuje automatski nakon isteka preostalog vremena upotrebe (upozoravajuća poruka). Režimi rada „Inteligentni režim rada“, „Tracefast“ i „Pritezanje“ se više ne mogu izabrati.
U zavisnosti od prikaza na displeju, korišćeni udarni zavrtač se mora održavati najmanje jednom godišnje, kako bi se osigurao kvalitet vijčanih spojeva.

Izlazak iz menija osnovnih podešavanja

 1. Pomerite izborni okvir na simbol Image alternative.
 2. Pritisnite OK taster.
  • Na displeju se prikazuje poslednje izabrana vrsta režima rada.

Vrsta režima rada

Sledeći opisi pojedinačnih režima rada važe samo za okretanje udarnog zavrtača nadesno. Pri okretanju nalevo režim rada udarnog zavrtača nije regulisan.

Inteligentni režim rada

U režimu rada „inteligentni režim rada“, modul pritezanja reguliše i nadzire izabranu vrstu pričvrsnog elementa. Ovde se koriste parametri obrade poslednjeg sprovedenog ažuriranja softvera i/ili parametara. Kako biste bili sigurni da se uvek koriste aktuelni parametri obrade, redovno proveravajte da li su verzije softvera i parametara aktuelni.
U tom režimu rada na prikazu obrtnog momenta udarnog zavrtača svetli AT i sklopka za obrtni momenat je bez funkcije.
Pridržavajte se uputstva za upotrebu udarnog zavrtača.
Prikaz parametara obrade
Image alternative
 1. Vrsta pričvrsnog elementa (kratak naziv pričvrsnog elementa)
 2. Materijal / kvalitet materijala
 3. Prečnik (ukoliko postoji)

Vrsta pričvrsnog elementa

Za različite vrste pričvrsnih elemenata fabrički su memorisani parametri obrade u modulu pritezanja.
Prikazani pričvrsni element mora da odgovara korišćenom pričvrsnom elementu.
Dodatne informacije možete pogledati u SI-AT specifičnom i opštem uputstvu za upotrebu datog pričvrsnog elementa.
Uverite se da koristite tačne parametre obrade za odgovarajuće pričvrsne elemente.

Režim rada „Tracefast“

Režim rada „Tracefast“ je nadogradnja režima rada „Inteligentni režim rada“. U ovom režimu rada, modul pritezanja reguliše pritezanje izabrane vrste pričvrsnog elementa i beleži parametre pričvrsnog elementa uključujući serijski broj. Koriste se parametri obrade poslednjeg ažuriranja softvera i/ili parametara. Kako biste bili sigurni da se uvek koriste aktuelni parametri obrade, redovno proveravajte da li su verzije softvera i parametara aktuelni.
U tom režimu rada na prikazu obrtnog momenta udarnog zavrtača svetli AT i sklopka za obrtni momenat je bez funkcije.
Pridržavajte se uputstva za upotrebu udarnog zavrtača.
Prikaz parametara obrade
Image alternative
 1. Vrsta pričvrsnog elementa (kratak naziv pričvrsnog elementa)
 2. Materijal / kvalitet materijala / izvedba proizvoda
 3. Prečnik (ukoliko postoji)
 4. Aktiviranje/deaktiviranje Tracefast

Vrsta pričvrsnog elementa

Za različite vrste pričvrsnih elemenata fabrički su memorisani parametri obrade u modulu pritezanja.
Prikazani pričvrsni element mora da odgovara korišćenom pričvrsnom elementu.
Dodatne informacije možete pogledati u SI-AT specifičnom i opštem uputstvu za upotrebu datog pričvrsnog elementa.
Uverite se da koristite tačne parametre obrade za odgovarajuće pričvrsne elemente.

Vrsta režima rada „pritezanje“

Prikaz na displeju u režimu rada „Pritezanje“:
Image alternative
Broj prikazuje izabrani stepen.
U ovom režimu rada raspolažete sa 30 stupnjeva. Stepen koji treba izabrati za određenu vrstu pričvrsnog elementa zavisi od različitih faktora.
  Primeri faktora:
 • Vrsta i veličina pričvrsnog elementa
 • Specifični obrtni momenat pričvrsnog elementa
 • Materijal i kvalitet predmeta obrade koji pričvršćujete
Pravilan stepen utvrdite postupno na osnovu tih podataka.

Utvrđivanje neophodnog stepena za vrstu režima rada „pritezanje“

OPREZ
Opasnost od oštećenja! Oštećenje pričvrsnog elementa, namenskog alata i/ili predmeta obrade.
 • Pre početka pričvršćivanja, uverite se da kontaktne površine komponenti koje se pričvršćuju punom površinom naležu jedna na drugu i da je navrtka do kraja zavrnuta na komponenti.
 1. Pričvrsni element pritegnite korišćenjem nižeg stepena.
  • Počnite, po mogućnosti, nižim stepenom, kako biste izbegli oštećenje pričvrsnog elementa suviše snažnim zatezanjem.
 2. Postignuti obrtni momenat pričvrsnog elementa proverite pomoću kalibrisanog ključa sa obrtnim momentom.
  Za ponavljanje pritezanja više pričvrsnih elemenata, uverite se da svi uslovi pritezanja ostaju isti. Promenjeni uslova pritezanja mogu da zahtevaju drugačiji stepen.
  Rezultat 1 / 3Navedeni obrtni moment pričvrsnog elementa nije postignut.
  • Otpustite pričvrsni element i podesite modul pritezanja na viši stepen.
  • Pričvrstite element za pričvršćivanje novim stepenom i ponovo sprovedite korak za proveru.
  Rezultat 2 / 3Navedeni obrtni moment pričvrsnog elementa je prekoračen.
  • Otpustite pričvrsni element i podesite modul pritezanja na niži stepen.
  • Pričvrstite element za pričvršćivanje novim stepenom i ponovo sprovedite korak za proveru.
  Rezultat 3 / 3Pričvrsni element je pritegnut pomoću specifikovanog obrtnog momenta.
  Utvrđen je pravilan stepen za element za pričvršćivanje.

Vrsta režima rada „neregulisani režima rada“

U ovom režimu rada je deaktiviran modul pritezanja. Tako se za kratke radove bez modula pritezanja modul pritezanja ne mora skinuti. Udarni zavrtač onda funkcioniše kao da modul pritezanja nije postavljen. Prikaz obrtnog momenta udarnog zavrtača prikazuje izabrani stepen obrtnog momenta i može se podesiti pomoću prekidača za obrtni momenat.
Prikaz na displeju u režimu rada „Neregulisani režim rada“:
Image alternative

Podešavanje vrste režima rada

Režim rada može da se podesi na 2 različita načina u zavisnosti od vrste pričvrsnog elementa.

Podešavanje režima rada skeniranjem bar koda, QR koda ili datamatriks koda

Ako postoji bar kôd, QR kôd ili datamatriks kôd za Hilti proizvod koji pričvršćujete, režim rada može brzo i lako da se podesi na proizvod skeniranjem ovog koda.
 1. Deblokirajte modul pritezanja.
 2. Pritisnite taster za skeniranje.
  • Skener se aktivira, mogućnost čitanja se prikazuje na displeju simbolom Image alternative.
Image alternative
 1. Sada uperite modul na rastojanju od približno 15 centimetara (6″) sa projektovanim ciljnim krstićem u sredini na bar kôd, QR kôd ili datamatriks kôd.
  Rezultat 1 / 2Kontrolne lampice svetle zeleno.
  Na displeju se prikazuje Image alternative.
  Oglašava se ton za potvrdu.
  Na displeju se prikazuje režim obrade pričvrsnog elementa koji pričvršćujete.
  Rezultat 2 / 2
  Eventualno još uvek nisu dostupni parametri obrade za pričvrsni element koji se pričvršćuje u memoriji modula pritezanja. Hilti za pričvrsne elemente koji su kompatibilni sa SI‑AT pruža uputstvo upotrebu specifična za SI‑AT za pričvrsne elemente. Tu možete da pronađete QR kôd koji možete da skenirate modulom pritezanja kako biste učitali parametre obrade u memoriju modula pritezanja.
  Parametri obrade za proizvod mogu takođe da se učitaju preko računarskog softvera AT Documentation Software sa USB-om u modul pritezanja. Kako biste bili sigurni da se uvek koriste aktuelni parametri obrade, redovno proveravajte da li su verzije softvera i parametara aktuelni.
  Kontrolne lampice trepere crveno.
  Na displeju se prikazuje Image alternative (kod nije mogao biti pročitan ili nije poznat).
  Oglašava se upozoravajući ton.
  • Pritisnite taster za skeniranje i ponovno skenirajte kôd.
 1. Ako pričvrsni element podržava Tracefast, izaberite da li želite da koristite režim rada Tracefast ( Image alternative ) ili ne (Image alternative ).
 2. Blokirajte modul pritezanja.
  • Ako je aktiviran režim rada Tracefast, na displeju se trajno prikazuje Image alternative Image alternative.
  • Ako je deaktiviran režim rada Tracefast, na displeju se trajno prikazuje Image alternative Image alternative.

Podešavanje vrste režima rada preko komandnih tastera

Ukoliko ne postoji bar kôd, QR kôd ili datamatriks kôd za pričvrsni element koji se pričvršćuje, režim rada može da se podesi preko komandnih tastera modula pritezanja.
 1. Deblokirajte modul pritezanja.
 2. Koristite tastere sa strelicama da biste pomerili izborni okvir na opciju koju želite da promenite.
 3. Pritisnite OK taster.
  • Izabrana opcija se sada prikazuje crnom bojom.
 4. Izaberite željeno podešavanje pomoću tastera sa strelicama.
 5. Pritisnite OK taster.
  • Izabrano podešavanje se prikazuje sa izbornim okvirom.
 6. Ponovite po potrebi korake 3 do 5, kako biste preduzeli dalja podešavanja.
 7. Blokirajte modul pritezanja.

Pritezanje proizvoda u inteligentnom režimu rada

Pre korišćenja modula pritezanja, uverite se da je pričvrsni element koji se pričvršćuje zavrtnjima ispravno ugrađuje. Obratite pažnju na napomene u uputstvu za upotrebu pričvrsnog elementa koji pričvršćujete i uputstva za proveru pričvrsnih elemenata.
 1. Podesite vrstu režima rada „inteligentni režim rada“.
 2. Podesite sklopku za obrtanje u desno/levo na položaj obrtanja u desno.
 3. Postavite udarni zavrtač sa odgovarajućim alatom za umetanje na pričvrsni element koji se pričvršćuje.
 4. Pritisnite upravljačku sklopku, dok modul pritezanja ne izda sledeće povratne poruke:
  Rezultat 1 / 4
  • Prikazuje se poruka "Pritezanje uspešno završeno": Image alternative
  • Kontrolne lampice svetle zeleno.
  • Oglašava se ton za potvrdu.
  Pričvrsni element je pravilno pritegnut. Možete direktno da nastavite sa sledećim pričvrsnim elementom istog tipa.
  Rezultat 2 / 4
  • Prikazuje se poruka "Ponovno pritezanje uspešno završeno": Image alternative
  • Kontrolne lampice trepere žuto.
  • Oglašava se upozoravajući ton 1.
  A) Vijčani spoj zavrtnja za ankerisanje ili navojne šipke sa hemijskim tiplom koji je već pritegnut, a zatim otpušten, ponovo je pritegnut. Ukoliko vijčani spoj nije prethodno ispravno pritegnut, treba ga proveriti pomoću kalibrisanog ključa sa obrtnim momentom i pritegnuti ga. B) Vijčani spoj za instalacione sisteme i šine ankera je već pritegnut, ali modul ne prepoznaje, da je primenjen odgovarajući pritezni obrtni momenat. Proverite da vijčani spoj pomoću kalibrisanog ključa sa obrtnim momentom i, ako je potrebno, pritegnite sa ispravnim instalacionim obrtnim momentom.
  Rezultat 3 / 4
  • Prikazuje se poruka "Napon akumulatorske baterije prenizak": Image alternative
  • Kontrolne lampice trepere crveno.
  Preostali kapacitet baterije je suviše nizak za pritezanje pričvrsnog elementa.
  • Pritisnite OK taster, kako biste potvrdili poruku.
  • Umetnite napunjenu akumulatorsku bateriju.
  Rezultat 4 / 4
  • Prikazuje se poruka "Pritezanje nije pravilno završeno": Image alternative
  • Kontrolne lampice trepere crveno.
  • Oglašava se upozoravajući ton 2.
  • Pritegnite pričvrsni element pomoću kalibrisanog ključa obrtnog momenta.

Pritezanje proizvoda u režimu rada Tracefast

Pre korišćenja modula pritezanja, uverite se da je pričvrsni element koji se pričvršćuje zavrtnjima ispravno ugrađuje. Obratite pažnju na napomene u uputstvu za upotrebu pričvrsnog elementa koji pričvršćujete i uputstva za proveru pričvrsnih elemenata.
Ako je aktiviran režim rada „Tracefast“, modul pritezanja prepoznaje isključivo datamatriks kodove pričvrsnih elemenata. Za skeniranje drugog bar koda, QR koda ili datamatriks koda morate da deaktivirate režim rada „Tracefast“.
 1. Aktivirajte režim rada „Tracefast“ Image alternative Image alternative.
 2. Podesite sklopku za obrtanje u desno/levo na položaj obrtanja u desno.
 3. Pritisnite prekidač za upravljanje udarnim zavrtačem.
  • Aktivira se skener modula pritezanja.
 4. Skenirajte datamatriks kôd na pričvrsnom elementu koji pričvršćujete.
  Rezultat 1 / 2Kontrolne lampice svetle zeleno.
  Na displeju se prikazuje Image alternative.
  Oglašava se ton za potvrdu.
  Na displeju se prikazuje pričvrsni element koji se pričvršćuje i modul pritezanja memoriše metapodatke pričvrsnog elementa za pričvršćivanje koje sledi.
  Rezultat 2 / 2Kontrolne lampice trepere crveno.
  Na displeju se prikazuje Image alternative (kod nije mogao biti pročitan ili nije poznat).
  Oglašava se upozoravajući ton.
  • Pritisnite taster za skeniranje i ponovno skenirajte kôd.
  • Ako kôd ne može da se skenira (npr. ako je previše oštećen), modul pritezanja nakon 10 sekundi nudi mogućnost deaktiviranja režima rada „Tracefast“ za sledeći pričvrsni element i pričvršćivanja pričvrsnog elementa pomoću režima rada „Inteligentni režim rada“. Potvrdite izbor pomoću OK tastera. Sledeći pričvrsni element može da se pričvrsti bez memorisanja njegovih metapodataka. Modul pritezanja se zatim automatski vraća na režim rada „Tracefast“.
 5. Postavite udarni zavrtač sa odgovarajućim alatom za umetanje na pričvrsni element koji se pričvršćuje.
 6. Pritisnite upravljačku sklopku, dok modul pritezanja ne izda sledeće povratne poruke:
  Rezultat 1 / 4
  • Prikazuje se poruka "Pritezanje uspešno završeno": Image alternative
  • Kontrolne lampice svetle zeleno.
  • Oglašava se ton za potvrdu.
  Pričvrsni element je pravilno pritegnut. Možete direktno da nastavite sa sledećim pričvrsnim elementom istog tipa.
  Rezultat 2 / 4
  • Prikazuje se poruka "Ponovno pritezanje uspešno završeno": Image alternative
  • Kontrolne lampice trepere žuto.
  • Oglašava se upozoravajući ton 1.
  A) Vijčani spoj ankera zavrtnja koji je već pritegnut, a zatim otpušten, ponovo je pritegnut. Ukoliko vijčani spoj nije prethodno ispravno pritegnut, treba ga proveriti pomoću kalibrisanog ključa sa obrtnim momentom i pritegnuti ga. B) Vijčani spoj za instalacione sisteme i šine ankera je već pritegnut, ali modul ne prepoznaje, da je primenjen odgovarajući pritezni obrtni momenat. Proverite da vijčani spoj pomoću kalibrisanog ključa sa obrtnim momentom i, ako je potrebno, pritegnite sa ispravnim instalacionim obrtnim momentom.
  Rezultat 3 / 4
  • Prikazuje se poruka "Napon akumulatorske baterije prenizak": Image alternative
  • Kontrolne lampice trepere crveno.
  Preostali kapacitet baterije je suviše nizak za pritezanje pričvrsnog elementa.
  • Pritisnite OK taster, kako biste potvrdili poruku.
  • Umetnite napunjenu akumulatorsku bateriju.
  Rezultat 4 / 4
  • Prikazuje se poruka "Pritezanje nije pravilno završeno": Image alternative
  • Kontrolne lampice trepere crveno.
  • Oglašava se upozoravajući ton 2.
  • Pritegnite pričvrsni element pomoću kalibrisanog ključa obrtnog momenta.
 7. Ponovite korake 3 do 6 za svaki sledeći pričvrsni element koji pričvršćujete.

Pritezanje proizvoda u vrsti režima rada „pritezanje“

 1. Podesite vrstu režima rada „pritezanje“.
 2. Za zašrafivi proizvod utvrdite podesivi stepen pritezanja i isti podesite.
 3. Podesite sklopku za obrtanje u desno/levo na položaj obrtanja u desno.
 4. Postavite udarni zavrtač sa odgovarajućim alatom za umetanje na zašrafivi proizvod.
 5. Pritisnite upravljačku sklopku i držite je pritisnutu, dok modul pritezanja ne izda sledeće povratne poruke:
  Rezultat 1 / 2
  • Prikazuje se poruka "Pritezanje uspešno završeno": Image alternative
  • Kontrolne lampice svetle zeleno.
  • Oglašava se ton za potvrdu.
  Pričvrsni element je pravilno pritegnut. Možete direktno da nastavite sa sledećim pričvrsnim elementom istog tipa.
  Rezultat 2 / 2
  • Prikazuje se poruka "Pritezanje nije pravilno završeno": Image alternative
  • Kontrolne lampice trepere crveno.
  • Oglašava se upozoravajući ton 2.
  • Pritegnite pričvrsni element pomoću kalibrisanog ključa obrtnog momenta.

Proverite pričvrsni element

Svi Hilti pričvrsni elementi podležu stalnom ažuriranju, tako da SI-AT modul može da podržava i pričvrsne elemente koji nisu opisani u ovom dokumentu. Uvek imajte aktuelnu verziju softvera i parametara.
Aktuelna uputstva za upotrebu i uputstva za testiranje možete da pronađete onlajn na: www.hilti.group

Provera pričvrsnih elemenata segmentnih ankera

Kako biste se uverili da je prilikom pritezanja segmentnog ankera u „inteligentnom režimu rada“ dostignuto prethodno pritezanje, u skladu sa dozvolama / uputstvom za rukovanje, mora se proveriti prvi i poslednji segmentni anker pomoću kalibrisanog ključa sa obrtnim momentom. Ova provera dostignutog instalacionog obrtnog momenta se mora obaviti neposredno nakon pritezanja (instalacije) segmentnog ankera.
Momenat kontrole odgovara 75% obrtnog momenta instalacije odgovarajućeg segmentnog ankera i može da se pogleda u uputstvu za upotrebu ovog ankera.
 • Proverite pričvrsni element segmentnog ankera pomoću kalibrisanog ključa sa obrtnim momentom i ispravnog kontrolnog obrtnog momenta. Pri tom posmatrajte ugao oko koga se element za pričvršćivanje i dalje može okretati.
  Rezultat 1 / 2Pričvrsni element segmentnog ankera nije okrenut dalje od navedenog maksimalnog obrtnog ugla (< 180°).
  Pričvrsni element je pravilno zavrnut.
  Rezultat 2 / 2Pričvrsni element segmentnog ankera je okrenut dalje izvan navedenog maksimalnog obrtnog ugla (> 180°).
  Pričvrsni element je nepravilno zavrnut. Prethodne provere pritezanja do tada treba posmatrati kao pogrešne i moraju se proveriti. Udarni zavrtač treba da se proveri u Hilti servisu.

Provera pričvrsnih elemenata navojnih šipki sa hemijskim tiplovima

Kako biste se uverili da je prilikom pritezanja pričvrsnih elemenata navojnih šipki sa hemijskim tiplovima u „inteligentnom režimu rada“ dostignuto prethodno pritezanje, u skladu sa uputstvom za upotrebu, mora se proveriti prvi i poslednji pričvrsni element pomoću kalibrisanog ključa sa obrtnim momentom. Ova provera dostignutog instalacionog obrtnog momenta se mora obaviti neposredno nakon pritezanja pričvrsnog elementa navojne šipke (nakon vremena koje je potrebno za stvrdnjavanje hemijskog tipla).
Momenat provere odgovara 100% instalacionog obrtnog momenta odgovarajućeg pričvrsnog elementa navojne šipke može da se pogleda u uputstvu za upotrebu ove navojne šipke.
 • Proverite pričvrsni element navojne šipke pomoću kalibrisanog ključa sa obrtnim momentom i ispravnog obrtnog momenta za proveru. Pri tom posmatrajte ugao oko koga se element za pričvršćivanje i dalje može okretati.
  Rezultat 1 / 2Pričvrsni element navojne šipke nije okrenut dalje od navedenog maksimalnog obrtnog ugla (< 180°).
  Pričvrsni element je pravilno zavrnut.
  Rezultat 2 / 2Pričvrsni element navojne šipke je okrenut preko navedenog maksimalnog obrtnog ugla (> 180°).
  Pričvrsni element je nepravilno zavrnut. Prethodne provere pritezanja do tada treba posmatrati kao pogrešne i moraju se proveriti. Udarni zavrtač treba da se proveri u Hilti servisu.

Provera sigurnosti pričvrsnog elementa za sisteme instalacije

Kako biste se uverili da je prilikom pritezanja dugmeta za povezivanje u „inteligentnom režimu rada“ dostignuto prethodno pritezanje, u skladu sa dozvolama / uputstvom za rukovanje, mora se proveriti prvo i poslednje dugme za povezivanje pomoću kalibrisanog ključa sa obrtnim momentom. Ova provera dostignutog instalacionog obrtnog momenta se mora obaviti neposredno nakon pritezanja (instalacije) dugmeta za povezivanje.
Momenat kontrole odgovara obrtnom momentu instalacije odgovarajućeg dugmeta za povezivanje; i može da se nađe u uputstvu za upotrebu ovog dugmeta za povezivanje.
 • Proverite pričvrsni element pomoću kalibrisanog ključa obrtnog momenta. Pri tom posmatrajte ugao oko koga se element za pričvršćivanje i dalje može okretati.
  Rezultat 1 / 2Pričvrsni element nije okrenut dalje od navedenog maksimalnog obrtnog ugla (< 180°).
  Zavrtanje pričvrsnog elementa je bilo pravilno.
  Rezultat 2 / 2Pričvrsni element je okrenut dalje izvan navedenog maksimalnog obrtnog ugla (> 180°).
  Izvršeno zavrtanje je neuspelo. Prethodne provere pritezanja do tada treba posmatrati kao pogrešne i moraju se proveriti. Odnesite udarni zavrtač u Hilti servis na proveru.

Provera vijčanog spoja T-zavrtanja u šinama ankera

Kako biste se uverili da je prilikom pritezanja T-zavrtnjeva u „inteligentnom režimu rada“ dostignuto prethodno pritezanje, u skladu sa dozvolama / uputstvom za rukovanje, mora se proveriti prvi i poslednji T-zavrtanj pomoću kalibrisanog ključa sa obrtnim momentom. Ova provera dostignutog instalacionog obrtnog momenta se mora obaviti neposredno nakon pritezanja (instalacije) T-zavrtnjeva.
Momenat kontrole odgovara instalacijama obrtnog momenta odgovarajućeg T-zavrtnja; uputstvo za upotrebu ovog T-zavrtnja mora da se preuzme.
 • Proverite element za pričvršćivanje T-zavrtnja pomoću kalibrisanog ključa sa obrtnim momentom i ispravnog kontrolnog obrtnog momenta. Pri tom posmatrajte ugao oko koga se element za pričvršćivanje i dalje može okretati.
  Rezultat 1 / 2Pričvrsni element nije okrenut dalje od navedenog maksimalnog obrtnog ugla (< 360°).
  Pričvrsni element je pravilno zavrnut.
  Rezultat 2 / 2Pričvrsni element je okrenut dalje izvan navedenog maksimalnog obrtnog ugla (> 360°).
  Pričvrsni element je nepravilno zavrnut. Prethodne provere pritezanja do tada treba posmatrati kao pogrešne i moraju se proveriti. Udarni zavrtač treba da se proveri u Hilti servisu.

Provera tih privučenih veza pritezanja u režimu rada "pritezanje"

 • U redovnim vremenskim intervalima, odgovarajućim ključem sa obrtnim momentom, u skladu sa propisima vaše firme ili normama kvaliteta, proveravajte da li je dostignut zadati pritezni obrtni momenat.

Priključivanje modula pritezanja na računar

Image alternative
 1. Poklopac gurnite na donju stranu modula pritezanja.
 2. Utaknite utikač (tip C, USB 2.0) USB kabla u USB interfejs modula pritezanja.
 1. Povežite utikač (tip A) USB kabla sa računarom.
  • Modul pritezanja se sada napaja strujom sa računara. Na displeju modula se prikazuje USB logo (Image alternative).
  Nakon izvlačenja USB utikača, zatvorite poklopac modula pritezanja. Na taj način sprečavate stvaranje nečistoća u USB interfejsu.

Nega i održavanje

UPOZORENJE
Opasnost od povrede kod umetnute akumulatorske baterije !
 • Uvek izvadite akumulatorsku bateriju pre svih radova na negovanju i održavanju uređaja!
Održavanje proizvoda
 • Pažljivo uklonite čvrsto prionulu prljavštinu.
 • Ako postoje, pažljivo očistite proreze za ventilaciju suvom, mekanom četkom.
 • Kućište čistite samo blago nakvašenom krpom. Ne upotrebljavajte sredstva za negu na bazi silikona, jer mogu nagristi plastične delove.
 • Za čišćenje kontakta proizvoda koristite čistu, suvu krpu.
Nega litijum-jonske akumulatorskih baterija
 • Nikada ne upotrebljavajte akumulatorsku bateriju sa ukoliko su prorezi za ventilaciju začepljeni. Proreze za ventilaciju oprezno očistite suvom, mekom četkom.
 • Ne izlažite akumulatorsku bateriju nepotrebnoj prašini ili prljavštini. Ne izlažite akumulatorsku bateriju nikada velikoj vlazi (npr. potapanjem u vodu ili ostavljanjem na kiši).
  Ako je akumulatorska baterija navlažena, tretirajte je kao oštećenu akumulatorsku bateriju. Izolujte je u nezapaljivu posudu i obratite se servisu Hilti .
 • Akumulatorska baterija ne sme da bude zaprljana drugim uljem i mašću. Nemojte dozvoljavati da se na akumulatorskoj bateriji taloži nepotrebna prašina ili prljavština. Akumulatorsku bateriju čistite pomoću suve, mekane četkice ili čiste, suve krpe. Ne upotrebljavajte sredstva za negu na bazi silikona, jer mogu nagristi plastične delove.
  Nemojte da dodirujete kontakte akumulatorske baterije i nemojte uklanjati fabrički nanetu masnoću sa kontakata.
 • Kućište čistite samo blago nakvašenom krpom. Ne upotrebljavajte sredstva za negu na bazi silikona, jer mogu nagristi plastične delove.
Održavanje
UPOZORENJE
Opasnost od strujnog udara! Nestručne popravke na električnim delovima mogu da dovedu do teških povreda i opekotina.
 • Popravke električnih delova sme obavljati samo električar.
 • Redovno proveravajte da li je došlo do oštećenja na vidljivim delovima i da li elementi za rukovanje besprekorno funkcionišu.
 • Proizvod nemojte da koristite ukoliko postoje oštećenja i/ili smetnje u funkciji. Proizvod odmah treba da popravi Hilti servis.
 • Posle radova na nezi i održavanju postavite svu zaštitnu opremu i proverite da li je njihova funkcija ispravna.
Za bezbedan rad koristite samo originalne rezervne delove, potrošni materijal i pribor. Rezervne delove, potrošne materijale i pribor koje je odobrila kompanija Hilti se nalaze u vašem Hilti Store ili na adresi: www.hilti.group

Transport i skladištenje

Transport akumulatorskih alata i akumulatorskih baterija
  OPREZ
  Nesmotreno pokretanje prilikom transporta !
 • Uvek transportujte vaše proizvode bez umetnutih akumulatorskih baterija!
 • Izvadite akumulatorsku bateriju ili baterije.
 • Nemojte transportovati akumulatorske baterije bez ambalaže. Akumulatorske baterije bi trebalo tokom transporta zaštititi od prekomernih udaraca i od materijala koji sprovode struju ili izolovati od drugih akumulatorskih baterija, kako se ne bi dodirnule sa drugim polom baterije i prouzrokovale kratak spoj. Obratite pažnju na vaše lokalne propise za transport akumulatorskih baterija.
 • Akumulatorske baterije ne smete slati poštom. Obratite se kompaniji za slanje pošiljki, ako želite da pošaljete neoštećene akumulatorske baterije.
 • Prekontrolišite da li na proizvodu i akumulatorskim baterijama ima oštećenja pre svake upotrebe kao i pre i nakon dugotrajnog transporta.
Skladištenje akumulatorskih alata i akumulatorskih baterija
  UPOZORENJE
  Nesmotreno oštećenje zbog neispravnih ili iscurelih akumulatorskih baterija !
 • Uvek odlažite vaše proizvode bez umetnutih akumulatorskih baterija!
 • Čuvajte proizvod i akumulatorske baterije na hladnom i suvom mestu. Pazite na granične vrednosti za temperaturu koje su navedene u tehničkim podacima.
 • Akumulatorske baterije nemojte čuvati na punjaču. Akumulatorsku bateriju nakon punjenja uvek skinite sa punjača.
 • Akumulatorske baterije nemojte čuvati na suncu, izvorima toplote ili iza stakla.
 • Čuvajte proizvod i akumulatorske baterije tako da ne budu pristupačni deci ili neovlašćenim osobama.
 • Prekontrolišite da li na proizvodu i akumulatorskim baterijama ima oštećenja pre svake upotrebe kao i pre i nakon dugotrajnog skladištenja.

Pomoć u slučaju smetnji

U slučaju smetnji, koje nisu navedene u ovoj tabeli ili koje ne možete samostalno da otklonite, molimo da se obratite Hilti servisu.
Takođe obratite pažnju na napomene za uklanjanje smetnji u uputstvu za upotrebu upotrebljenog udarnog zavrtača.
Smetnja
Mogući uzrok
Rešenje
Image alternative
Prikazuje se poruka "Modul blokirati".
Modul pritezanja je deblokiran.
 • Pritisnite taster za blokadu Image alternative, kako biste blokirali modul pritezanja i aktivirali udarni zavrtač.
Image alternative
Prikazuje se poruka "Temperatura akumulatorske baterije previsoka".
Akumulatorska baterija je pregrejana.
 • Zamenite akumulatorsku bateriju ili ostavite akumulatorsku bateriju da se ohladi.
Image alternative
Prikazuje se poruka "Temperatura akumulatorske baterije preniska".
Temperatura akumulatorske baterije je ispod 0° C (32° F).
 • Akumulatorsku bateriju ostavite da se postepeno zagreje na temperaturu iznad 0° C (32° F).
Image alternative
Prikazuje se poruka "Temperatura udarnog zavrtača previsoka".
Udarni zavrtač je pregrejan.
 • Sačekajte da se udarni zavrtač ohladi.
 • Očistite proreze za ventilaciju.
Image alternative
Prikazuje se poruka "Punjenje akumulatorske baterije prenisko".
Napunjenost akumulatora nije dovoljna da biste mogli pravilno da izvršite pritezanje pričvrsnog elementa.
 • Umetnite napunjenu akumulatorsku bateriju.
Image alternative
Prikazuje se poruka "Previsok prijem struje".
Prijem struje je kratkotrajno prevelik.
 • Pritisnite OK taster, kako biste potvrdili poruku.
 • Ponovite postupak zavrtanja.
 • Ako se poruka ponovo pojavi, onda kontaktirajte Hilti servis.
Image alternative
Prikazuje se poruka "Dugmasta ćelija prazna".
Dugmasta ćelija sata u modulu pritezanja je prazna.
  Više ne može da se garantuje ispravnost podataka za datum i tačno vreme u protokolu za dokumentaciju.
 • Obratite se Hilti servisu, kako biste zamenili bateriju.
Image alternative
Prikazuje se poruka "Održavanje udarnog zavrtača odmah neophodno".
Održavanje udarnog zavrtača je neophodno odmah.
  Režimi rada „Inteligentni režim rada“, „Tracefast“ i „Pritezanje“ se više ne mogu izabrati.
 • Obratite se Hilti servisu Service radi održavanja udarnog zavrtača.
Image alternative
Prikazuje se poruka "Greška na uređaju".
Greška na uređaju je prepoznata.
 • Priključite modul pritezanja na računar.
 • Pomoću softvera AT Documentation Software očitajte memoriju sa greškama i pratite uputstva softvera radi otklanjanja greške.
Image alternative
Prikazuje se poruka "Funkcija za dokumentaciju deaktivirana".
Funkcija za dokumentaciju deaktivirana (samo upozoravajuća poruka).
 • Ako vam je neophodna funkcija za dokumentaciju, modul pritezanja priključite na računar i aktivirajte funkciju dokumentovanja u softveru AT Documentation Software .
 • Pritisnite po potrebi taster OK, kako bi poruka nestala i kako bi se nastavio postupak pokretanja modula pritezanja.
Image alternative
Prikazuje se poruka "Memorija je skoro u potpunosti puna". (Poruka se pojavljuje kod vrednosti ≥ 90 %.)
Memorija podataka u modulu pritezanja je skoro u potpunosti puna. Pažnja: Ako je memorija podataka u modulu pritezanja u potpunosti puna, brišu se najstariji podaci!
 • Priključite modul pritezanja na računar.
 • Pomoću softvera AT Documentation Software očitajte podatke, kako biste ih dokumentovali u izveštaju.
 • Zatim izbrišite podatke u memoriji modula momenta pritezanja, kako biste oslobodili mesto za memorisanje.
Image alternative
Prikazuje se poruka "Memorija je u potpunosti puna".
Memorija podataka u modulu pritezanja je u potpunosti puna. Pažnja: Brišu se najstariji podaci!
 • Priključite modul pritezanja na računar.
 • Pomoću softvera AT Documentation Software očitajte podatke, kako biste ih dokumentovali u izveštaju.
 • Zatim izbrišite podatke u memoriji modula momenta pritezanja, kako biste oslobodili mesto za memorisanje.

Zbrinjavanje otpada

UPOZORENJE
Opasnost od povređivanja usled nestručnog uklanjanja na otpad! Opasnosti po zdravlje prouzrokovane ispuštanjem gasova ili tečnosti.
 • Nemojte slati oštećene akumulatorske baterije!
 • Prekrijte priključke materijalom koji ne sprovodi struju, kako biste izbegli kratak spoj.
 • Akumulatorske baterije uklonite na otpad tako da ne mogu da dospeju u ruke dece.
 • Uklonite na otpad akumulatorsku bateriju u vašoj Hilti Store ili se obratite preduzeću za odlaganje koje je nadležno za vas.
Image alternative Hilti Proizvodi su sa velikim udelom proizvedeni od reciklažnih materijala. Preduslov za ponovnu upotrebu je stručno razdvajanje materijala. U mnogim zemljama Hilti vaš stari uređaj vraća na reciklažu. Pitajte Hilti servis za klijente ili vašeg konsultanta za prodaju.
Image alternative
 • Električne alate, elektronske uređaje i akumulatorske baterije ne odlažite u kućne otpatke!

Garancija proizvođača

 • Ukoliko imate pitanja o uslovima garancije, obratite se lokalnom Hilti partneru.

Dodatne informacije

Pribor, sistemske proizvode i ostale informacije o proizvodu možete pogledati ovde.

RoHS (Direktiva za ograničenje upotrebe opasnih supstanci)
Image alternative
Ova tabela važi za tržište Kine.
Uslovi : Južna Koreja
Informacije o dozvoli za pojedinačne zemlje
제품명: 아답티브 임펙 모듈
수입자(상호명): 힐티코리아㈜
제조회사: Hilti Corporation
제조국: 스위스
A/S: 080-220-2000

Hilti Li-Ion akumulatorske baterije

Sigurnosna uputstva i uputstva za upotrebuU ovoj dokumentaciji se koristi termin akumulatorska baterija za ponovo punjive Hilti litijum-jonske akumulatorske baterije, u kojima se nalazi više litijum-jonskih ćelija. One su predodređene za Hilti električne alate i smeju sa samo sa njima koristiti. Koristite samo originalne Hilti akumulatorske baterije!
OpisHilti Akumulatorske baterije su opremljene sistemom za menadžment ćelija i zaštitu ćelija.
Akumulatorske baterije se sastoje iz ćelija koje sadrže litijum-jonski materijal za akumulaciju, koji omogućava specifičnu energetsku gustinu. Litijum-jonske ćelije podležu veoma malom memorijskom efektu, ali su veoma osetljive na primenu sile, duboko zamrzavanje ili visoke temperature.
Odobrene proizvode za Hilti akumulatorske baterije možete pronaći u Hilti Store ili na internetu: www.hilti.group
Sigurnost
 • Poštujte sledeće bezbednosne napomene za bezbedno rukovanje i korišćenje litijum-jonskih akumulatorskih baterija. Nepridržavanje može dovesti do iritacije kože, teških povreda usled korozije, hemijskih opekotina, požara i / ili eksplozija.
 • Pažljivo rukujte akumulatorskim baterijama, kako biste izbegli oštećenja i isticanje tečnosti koja je jako štetna po zdravlje!
 • Nad akumulatorskim baterijima se ni u kom slučaju ne smeju vršiti izmene niti se njima sme manipulisati!
 • Akumulatorska baterija se ne sme rastavljati, gnječiti, zagrevati iznad 80 °C ili spaljivati.
 • Ne koristite ili ne punite akumulatorske baterije, koje su pretrpele strujni udar ili su oštećene na neki drugi način. Redovno kontrolišite da li na vašim akumulatorskim baterijama ima oštećenja.
 • Nikada ne koristite reciklirane ili popravljene akumulatorske baterije.
 • Nikada ne koristite akumulatorsku bateriju ili električni alat sa akumulatorskim pogonom kao udarni alat.
 • Nikada ne izlažite akumulatorske baterije direktnom sunčevom zračenju, povećanoj temperaturi, varničenju ili otvorenom plamenu. To može da dovede do eksplozija.
 • Ne dodirujte polove baterije svojim prstima, alatima, nakitom ili drugim predmetima koji provode struju. To može oštetiti akumulatorsku bateriju i izazvati materijalnu štetu i povrede.
 • Držite akumulatorske baterije dalje od kiše, vlage i tečnosti. Tečnost koja je prodrla može prouzrokovati kratke spojeve, strujne udare, požare i eksplozije.
 • Upotrebljavajte samo punjače i električne alate koji su predviđeni za taj tip akumulatorske baterije. Da biste to uradili, obratite pažnju na podatke u odgovarajućim uputstvima za upotrebu.
 • Ne koristite i ne skladištite bateriju u okolini u kojoj postoji opasnost od eksplozije.
 • Ako je akumulatorska baterija suviše vruća da biste je držali u ruci, onda je moguće da je neispravna. Akumulatorsku bateriju postavite na pregledno, nezapaljivo mesto koje je dovoljno udaljeno od zapaljivih materijala. Sačekajte da se akumulatorska baterija ohladi. Ukoliko je akumulatorska baterija nakon sat vremena i dalje suviše vruća da biste je držali u ruci, to znači da je neispravna. Postupite prema uputstvima u poglavlju Mere u slučaju požara akumulatorske baterije .
Postupanje kod oštećenih akumulatorskih baterija
 • Ako je akumulatorska baterija oštećena, uvek kontaktirajte Hilti servis.
 • Nemojte koristiti akumulatorsku bateriju iz koje izlazi tečnost.
 • Ako tečnost izlazi, izbegavajte direktan kontakt sa očima i/ili kožom. Kada tretirate tečnost iz baterije, uvek nosite zaštitne rukavice i zaštitne naočare.
 • Da biste uklonili iscurelu tečnost iz baterije, koristite odobreno hemijsko sredstvo za čišćenje. Obratite pažnju na lokalne propise za čišćenje tečnosti iz baterije.
 • Ubacite neispravnu akumulatorsku bateriju u nezapaljivu posudu i prekrijte je sa suvim peskom, kredom (CaCO3) ili silikatom (Vermiculit). Zatim hermetički zatvorite poklopac i posudu držite daleko od zapaljivih gasova, tečnosti ili predmeta.
 • Posudu odložite u otpad u Hilti Store ili se obratite preduzeću za odlaganje koje je nadležno za vas. Obratite pažnju na lokalne propise za transport oštećenih akumulatorskih baterija!
Postupanje kod nefunkcionalnih akumulatorskih baterija
 • Obratite pažnju na neuobičajeno ponašanje u radu akumulatorske baterije poput problema sa punjenjem, dužim vremenima punjenja, znatnim padom performansi, neuobičajenom radu LED-a ili kod iscurelih tečnosti. Sve su to naznake unutrašnjih problema.
 • Ako sumnjate na unutrašnji problem sa akumulatorskom baterijom, kontaktirajte Hilti servis.
 • Ako akumulatorska baterija više ne funkcioniše, ne može da se puni ili ako dolazi do curenja tečnosti, morate je odložiti u otpad. Pogledajte poglavlje Održavanje i odlaganje u otpad .
Mere u slučaju požara akumulatorske baterije
  UPOZORENJE
  Opasnost od požara akumulatorske baterije! Akumulatorska baterija koja gori ispušta opasne i eksplozivne tečnosti i isparenja, što može dovesti do povreda usled korozije, opekotina ili eksplozija.
 • Nosite ličnu zaštitnu opremu, ako gasite požar nad akumulatorskom baterijom.
 • Obezbedite dovoljnu provetrenost kako bi opasna i eksplozivna isparenja mogla da izlaze.
 • Odmah napustite prostoriju kod intenzivne pojave dima.
 • U slučaju iritacije disajnih puteva konsultujte lekara.
 • Pre nego što pokušate da ugasite požar, pozovite vatrogasnu službu.
 • Požare akumulatorskih baterija gasite samo vodom sa što veće udaljenosti. Protivpožarni aparati i protivpožarna ćebad su neefikasna kod litijum-jonskih akumulatora. Požari u okruženju se mogu gasiti uobičajenim sredstvima za gašenje.
 • Nemojte pokušavati da pomerate velike količine zapaljenih akumulatorskih baterija. Iz bližeg okruženja uklonite materijale koji nisu obuhvaćeni požarom i tako izolujte akumulatorsku bateriju.
U slučaju akumulatorske baterije koja ne može da se ohladi, koja se dimi ili koja gori:
 • Podignite je pomoću lopate i ubacite je u kofu sa vodom. Kroz efekat hlađenja se smanjuje opasnost od širenja požara na akumulatorske baterijske ćelije, koje još uvek nisu dostigle kritičnu temperaturu za paljenje.
 • Akumulatorsku bateriju ostavite najmanje 24 sata u kofi, sve dok se potpuno ne ohladi.
 • Pogledajte poglavlje Postupanje kod oštećenih akumulatorskih baterija .
Podaci o transportu i skladištenju
 • Radna temperatura okoline između -17°C i +60°C / 1°F i 140°F.
 • Temperatura skladištenja između -20°C i +40°C / -4°F i 104°F.
 • Akumulatorske baterije nemojte ostavljati na punjaču. Akumulatorsku bateriju nakon punjenja uvek skinite sa punjača.
 • Po mogućnosti, akumulatorske baterije skladištite na hladnom i suvom mestu. Skladištenje na hladnom mestu povećava vreme rada akumulatorske baterije. Nikada ne ostavljajte akumulatorske baterije na suncu, na izvorima toplote ili iza staklenih površina.
 • Akumulatorske baterije ne smete slati poštom. Obratite se kompaniji za slanje pošiljki, ako želite da pošaljete neoštećene akumulatorske baterije.
 • Akumulatorske baterije nikada nemojte da transportujete bez ambalaže. Akumulatorske baterije bi trebalo tokom transporta zaštititi od prekomernih udaraca i od materijala koji sprovode struju ili izolovati od drugih akumulatorskih baterija, kako se ne bi dodirnule sa drugim polom baterije i prouzrokovale kratak spoj. Obratite pažnju na vaše lokalne propise za transport akumulatorskih baterija.
Održavanje i odlaganje u otpad
 • Akumulatorske baterije održavajte čistim i daleko od ulja i masti. Ne izlažite akumulatorsku bateriju nepotrebnoj prašini ili prljavštini. Očistite akumulatorsku bateriju suvom, mekom četkicom ili čistom, suvom krpom.
 • Nikada ne koristite akumulatorsku bateriju ukoliko su prorezi za ventilaciju začepljeni. Proreze za ventilaciju oprezno očistite suvom, mekom četkom.
 • Sprečite prodiranje stranih tela u unutrašnjost.
 • Ne dozvolite da tečnost prodre u akumulatorsku bateriju. Ako je tečnost prodrla u akumulatorsku bateriju, tretirajte je kao oštećenu akumulatorsku bateriju i izolujte je u nezapaljivu posudu.
 • Pogledajte poglavlje Postupanje kod oštećenih akumulatorskih baterija .
 • Nestručno uklanjanje na otpad može dа izаzove opаsnost po zdrаvlje prouzrokovаnu ispuštanjem gаsovа ili tečnosti. Uklonite na otpad akumulatorsku bateriju u vašoj Hilti Store ili se obratite preduzeću za odlaganje koje je nadležno za vas. Obratite pažnju na lokalne propise za transport oštećenih akumulatorskih baterija!
 • Akumulatorske baterije ne odlažite u kućne otpatke.
 • Akumulаtorske baterije uklonite na otpad tаko dа ne mogu dа dospeju u ruke dece. Prekrijte priključke materijalom koji ne sprovodi struju, kako biste izbegli kratak spoj.