Izaberi jezik

PM 2-LG

Originalno uputstvo za upotrebu

Podaci o uputstvu za upotrebu

O ovom uputstvu za upotrebu

 • Detaljno pročitajte uputstvo za upotrebu pre početka rada. To predstavlja preduslov za bezbedan rad i nesmetano rukovanje.
 • Obratite pažnju na bezbednosne i upozoravajuće napomene koje se nalaze u ovom uputstvu za upotrebu i na proizvodu.
 • Uputstvo za upotrebu uvek čuvajte na proizvodu i samo sa ovim uputstvom za upotrebu prosleđujte proizvod dalje drugim osobama.

Legenda

Upozoravajuće napomene

Upozoravajuće napomene upozoravaju na opasnosti pri rukovanju proizvodom. Koriste se sledeće signalne reči:
OPASNOST
OPASNOST !
 • Znači neposrednu opasnu situaciju, koja može prouzrokovati telesne povrede ili smrt.
UPOZORENJE
UPOZORENJE !
 • Ova reč skreće pažnju na moguću opasnost koja može prouzrokovati tešku telesnu povredu ili smrt.
OPREZ
OPREZ !
 • Za moguću opasnu situaciju koja može da dovede do telesnih povreda ili do materijalne štete.

Simboli u dokumentaciji

Sledeći simboli se koriste u ovoj dokumentаciji:
Image alternative Pre upotrebe pročitajte uputstvo za upotrebu
Image alternative Napomene o primeni i druge korisne informacije
Image alternative Rad sa reciklažnim materijalima
Image alternative Električne uređaje i baterije ne odlažite u kućne otpatke

Simboli na slikama

Sledeći simboli se koriste na slikama:
Image alternative Ovi brojevi se odnose na odgovarajuću sliku sa početka ovog uputstva
Image alternative Numerisanje reflektuje redosled radnih koraka na slici i može da odstupa od radnih koraka u tekstu
Image alternative Pozicioni brojevi se koriste na slici Pregled i odnose se na brojeve legende u poglavlju Pregled proizvoda
Image alternative Ovaj znak treba da vam skrene posebnu pažnju prilikom rukovanja sa proizvodom.

Simboli u zavisnosti od proizvoda

Simboli na proizvodu

Sledeći simboli mogu da se koriste na proizvodu:
Image alternative Proizvod podržava NFC tehnologije, koje su kompatibilne sa iOS i Android platformama.

Informacije o proizvodu

Image alternative proizvodi su namenjeni za profesionalnog korisnika, a njima sme da rukuje, da ih održava ili popravlja samo ovlašćeno, upućeno osoblje. To osoblje mora biti posebno upoznato sa mogućim opasnostima. Proizvod i njegova pomoćna sredstva mogu da budu opasni ako ih neobučena lica nestručno tretiraju ili ako se ne koriste namenski.
Oznaka tipa i serijski broj su navedeni na tipskoj pločici.
 • Prenesite serijski broj u sledeću tabelu. Podaci o proizvodu će vam biti potrebni kada budete kontaktirali naše predstavništvo ili servis.
  Podaci o proizvodu
  Linijski laser
  PM 2-LG
  Generacija
  02
  Serijski br.

Izjava o usklađenosti

Image alternative
Pod vlastitom odgovornošću proizvođač izjavljuje da je ovde opisani proizvod u skladu sa važećim zakonskim propisima i normama.
Tehnička dokumentacija se čuva ovde:
Hilti Društvo za razvoj doo | Dozvola za uređaje | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Nalepnica na proizvodu

Informacije o laseru
Image alternative Klasa lasera 2, zasniva se na standardu IEC60825-1/EN60825-1:2014 i odgovara CFR 21 § 1040.10 i 1040.11 (Laser Notice 56).
Ne gledajte u snop.

Sigurnost

Opšte sigurnosne napomene za merne alate

Image alternative UPOZORENJE! Pročitajte sigurnosne napomene i uputstva. Merni alati mogu predstavljati rizik ako se njima rukuje nepravilno. Greške kod pridržavanja sigurnosnih napomena i uputstava mogu dovesti do oštećenja na mernom alatu i/ili teških povreda.
Molimo sačuvajte sve sigurnosne napomene i uputstva za ubuduće.
Sigurnost na radnom mestu
 • Područje rada održavajte čistim i osvetljenim. Nered i neosvetljeno radno područje mogu dovesti do nezgoda.
 • Sa proizvodom ne radite u okolini ugroženoj eksplozijom, u kojoj se nalaze zapaljive tečnosti, gasovi ili prašine.
 • Tokom korišćenja proizvoda udaljite decu i ostale osobe iz područja rada.
 • Proizvod upotrebljavajte samo unutar definisanih granica upotrebe.
 • Poštujte vaše lokalne bezbednosne propise za sprečavanje nezgoda.
Električna sigurnost
 • Proizvod držite dalje od kiše ili vlage. Tečnost koja je prodrla može prouzrokovati kratke spojeve, strujne udare, požare ili eksplozije.
 • Iako je proizvod zaštićen od prodiranja vlage, trebalo bi da ga prebrišete pre spremanja u transportnu kutiju.
Bezbednost ljudi
 • Budite oprezni, pazite šta činite i kod rada sa mernim alatom postupajte razumno. Nemojte koristiti merni alat, ako ste umorni ili ste pod uticajem droga, alkohola ili lekova. Trenutak nepažnje prilikom upotrebe mernog alata može da dovede do ozbiljnih povreda.
 • Izbegavajte nenormalan položaj tela. Zauzmite siguran položaj tela i u svakom trenutku održavajte ravnotežu.
 • Nosite sredstva lične zaštite i uvek zaštitne naočare. Nošenje sredstava lične zaštite smanjuje rizik od nezgoda.
 • Ne onesposobljavajte sigurnosne uređaje i ne uklanjajte znakove uputstava i upozorenja.
 • Izbegavajte nehotično stavljanje u pogon. Uverite se, da je merni alat isključen, pre nego što priključite akumulatorsku bateriju, ili ga primite ili nosite.
 • Proizvod i pribor koristite u skladu sa ovim uputstvima i na način koji je propisan za ovu posebnu vrstu uređaja. Kod toga uzmite u obzir radne uslove i izvođene radove. Upotreba proizvoda za neke druge primene različite od predviđenih može dovesti do opasnih situacija.
 • Nikada nemojte da se osećate previše sigurnim i nikada nemojte da se ne pridržavate pravila u vezi rukovanja mernim alatom, iako ste nakon dužeg rada dobro upoznati sa radom sa mernim alatom. Neodgovornim rukovanjem moguće je za samo nekoliko sekundi zadobiti teške povrede.
 • Merni alat se ne sme koristiti u blizini medicinskih uređaja.
Upotreba i rukovanje mernim alatom
 • Koristite proizvod i pribor samo dok je u tehnički besprekornom stanju.
 • Nekorišćene merne alate držite van domašaja dece. Ne dopustite da proizvod koriste osobe koje sa njim nisu upoznate ili koje nisu pročitale ova uputstva. Merni alati su opasni ako ih koriste neiskusne osobe.
 • Pažljivo održavajte merne alate. Uverite se da pokretni delovi mernog alata rade besprekorno i da nisu zaglavljeni, polomljeni ili oštećeni tako da negativno utiču na funkcionisanje mernog alata. Oštećene delove popravite pre upotrebe mernog alata. Uzrok mnogih nezgoda leži u loše održavanim mernim alatima.
 • Nad proizvodom se ni u kom slučaju ne smeju vršiti izmene niti se njim sme manipulisati. Promene ili modifikacije, koje nije izričito dozvolio Hilti , mogu ograničiti pravo korisnika na stavljanje proizvoda u pogon.
 • Pre važnih merenja, kao i nakon pada ili drugih mehaničkih uticaja, morate proveriti preciznost mernog alata.
 • U principu, rezultati merenja mogu biti narušeni određenim uslovima okoline. To uključuje npr. blizinu uređaja koji emituju jaka električna, magnetna ili elektromagnetna polja, vibracije i promene temperature.
 • Brzo promenljivi uslovi merenja mogu falsifikovati rezultate merenja.
 • Ako proizvod iz velike hladnoće prenosite u toplije okruženje ili obratno, trebalo bi pre upotrebe da sačekate da se prilagodi na nove uslove. Velike razlike u toploti mogu da dovedu do pogrešnih operacija i pogrešnih rezultata merenja.
 • Prilikom upotrebe sa adapterima i priborom uverite se da je pribor sigurno pričvršćen.
 • Iako je merni alat projektovan za teške uslove upotrebe na gradilištima, trebalo bi da njime brižljivo rukujete kao i sa drugim optičkim i električnim proizvodima (dvogled, naočare, fotografski aparat).
 • Održavajte navedene radne i temperature skladištenja.

Dodatne sigurnosne napomene za laserske merne alate

 • U slučaju nestručnog otvaranje proizvoda može da nastane lasersko zračenje koje prevazilazi klasu 2. Popravku proizvoda prepustite isključivo servisu kompanije Hilti .
 • Osigurajte mesto merenja. Uverite se da pri postavljanju proizvoda laserski zrak ne bude usmeren prema drugim osobama ili prema vama. Laserski snopovi bi trebalo da prolaze daleko iznad ili ispod visine očiju.
 • Kako biste sprečili nepravilno merenje, morate da održavate čistoću okna za izlaz laserskog zraka.
 • Pre merenja / primene i više puta tokom primene proverite preciznost proizvoda.
 • Merenja u blizini objekata odnosno površina sa refleksijom, zbog stakala ili sličnih materijala mogu negativno da utiču na rezultat merenja.
 • Montirajte proizvod na odgovarajući držač, na stativ ili ga postavite na ravnu površinu.
 • Rad sa mernim letvama u blizini visokonaponskih vodova nije dopušten.
 • Uverite se da se u blizini ne koristi drugi laserski merni alat, koji bi mogao da utiče na vaše merenje.
 • Nemojte dopuštati da laserski zraci izlaze van kontrolisanih površina.

Dodatne sigurnosne napomene

 • Opasnost od povrede usled alata i/ili pribora koji padne. Pre početka rada proverite da li je montirani pribor sigurno pričvršćen.

Elektromagnetna kompatibilnost

Iako uređaj ispunjava stroge zahteve pomenutih smernica, Hilti ne može isključiti moguće smetnje na uređaju usled jakog zračenja koje mogu dovesti do neispravnog rada. U tom slučaju i u slučaju drugih nesigurnosti treba sprovesti kontrolna merenja. Isto tako Hilti ne može da isključi mogućnost da neće doći do ometanja drugih uređaja (npr. navigacionih uređaja u avionima).

Klasifikacija lasera za proizvode klase lasera 2

Proizvod odgovara klasi lasera 2 u skladu sa IEC ⁄ EN 60825‑1:2014 i CFR 21 § 1040 (FDA). Upotreba ovog proizvoda je dozvoljena bez daljih zaštitnih mera. Uprkos tome, kao i kod sunca ne bi trebalo gledati neposredno u izvor svetlosti. U slučaju direktnog kontakta sa očima zatvorite oči, a glavu pomerite na zonu zraka. Laserski snop ne usmeravajte prema osobama.

Pažljivo rukovanje i upotreba baterije

 • Ako duže vreme ne koristite proizvod, izvadite baterije iz proizvoda. Baterije mogu prilikom dužeg skladištenja da korodiraju i da se isprazne.
 • Uverite se da baterije ne mogu dа dospeju u ruke dece.
 • Nemojte mešati nove i stare baterije. Uvek zamenite sve baterije istovremeno. Nemojte da upotrebljavate baterije različitih proizvođača ili sa različitim oznakama tipa.
 • Nemojte da umećete oštećene baterije.
 • Upotrebljavajte samo tip baterija koji je predviđen za ovaj proizvod. Upotreba drugih baterije može dovesti do povreda i opasnosti od požara.
 • Prilikom zamene baterija vodite računa o polaritetu baterija. Postoji opasnost od eksplozije.
 • Nemojte da pregrevate baterije i ne izlažite ih vatri. Baterije mogu eksplodirati i stoga mogu da ispuste toksične materije.
 • Baterije nemojte puniti.
 • Nemojte da lemite baterije u proizvod.
 • Baterije nemojte da praznite kratkim spojem. Baterije mogu da propuštaju, eksplodiraju, da se zapale i povrede osobe.
 • Nemojte oštetiti baterije i nemojte ih rastavljati. Baterije mogu da propuštaju, eksplodiraju, da se zapale i povrede osobe.

Opis

Pregled proizvoda

Image alternative
 1. Odeljak za bateriju
 2. Prikaz napunjenosti
 3. Taster za režim prijemnika
 4. Taster za linijski režim
 5. Izlazni prozor laserskog snopa
 6. Pričvrsni navoj
 7. Izborni prekidač Uklj/Isklj i Blokiranje/Deblokiranje klatna
 8. Ušica za pričvršćivanje zaštite od pada
 9. Položaj pločice sa performansama

Upotreba u skladu sa odredbama

Opisani proizvod je samonivelirajući linijski laser koji je namenjen za nivelisanje i vršenje radova usmeravanja. Linijski laser ima dve zelene linije (horizontalne i vertikalne) i tačku ukrštanja linija. Linijski laser može da koristi jedna osoba. Linije i tačka ukrštanja linija imaju domet od otprilike 20 m (65 ft). Domet zavisi od osvetljenosti svetla u okruženja. Proizvod je namenjen za upotrebu u unutrašnjim prostorima.
Moguće primene su: Nivelisanje utičnica, kablovskih kanala, grejnih tela i instalacija; Nivelisanje spuštenih tavanica; Nivelisanje i usmeravanje vrata i prozora; Prenos visina; Vertikalno usmeravanje cevi.

Poruke u radu

Stanje
Značenje
LED lampica ne svetli.
 • Uređaj je isključen.
 • Baterije su prazne.
 • Baterije su nepravilno umetnute.
LED lampica svetli konstantno.
Laserski zrak je uključen. Uređaj radi. Baterije su pune.
LED lampica treperi brzo.
Baterije su skoro prazne.
LED lampica treperi.
Uređaj je automatski isključen, ali klatno nije blokirano.
Laserski zrak treperi dva puta svakih 10 (klatno nije zaključano) odnosno 2 (klatno zaključano) sekunde.
Baterije su skoro prazne.
Laserski zrak treperi pet puta i ostaje nakon toga trajno uključen.
 • Automatsko isključivanje je deaktivirano.
 • Režim prijemnika je aktiviran ili deaktiviran.
Laserski zrak treperi sa visokom frekvencijom.
Uređaj se ne može samonivelisati.
Laserski zrak treperi svakih 2 sekundi.
Nagnuta linija vrste režima rada; Klatno je zaključano, time linije nisu nivelisane.

Sadržaj isporuke

Linijski laser, torba, 4x AA baterije (ne na svim tržištima), uputstvo za upotrebu, sertifikat proizvođača

Tehnički podaci

Rastojanje linija i tačke ukrštanja bez laserskog prijemnika
20 m
(65 ft - 10 in)
Domet linija i tačke ukrštanja sa laserskim prijemnikom (u zavisnosti od osvetljenosti u okruženju i položaja prijemnika u odnosu na laser)
2 m … 50 m
(6 ft - 10 in … 164 ft)
Vreme samonivelisanja
3 s
Područje samonivelisanja (tipično)
±4°
Preciznost na 10 m (33 ft)
±3 mm
(±0,1 in)
Debljina linije (udaljenost 5 m)
< 2 mm
(< 0,1 in)
Klasa lasera
Klasa 2, vidljivo, 510–530 nm, ±10 nm (IEC 60825-1:2014); class II (CFR 21 §1040.10 i 1040.11) (FDA)
Divergencija snopa laserskih linija *180°
0,05 ... 0,08 mrad
Prosečna izlazna snaga (maks) (p)
< 1 mW
Dužina talasa (λ), ±10 nm
510 nm … 530 nm
Trajanje pulsiranja (tp)
< 60 µs
Frekvencija pulsiranja (f)
< 12 kHz
Snabdevanje strujom
4x 1,5V AA baterije
Trajanje rada (tipično), sve linije uključene
na 24 °C (72 °F) : 10 h
Trajanje rada (tipično), samo horizontalne ili vertikalne linije uključene
na 24 °C (72 °F) : 20 h
Automatsko samostalno isključivanje (aktivirano nakon)
1 h
Prikaz radnog stanja
LED i laserski zraci
Radna temperatura
−10 ℃ … 40 ℃
(14 ℉ … 104 ℉)
Temperatura skladištenja
−25 ℃ … 63 ℃
(−13 ℉ … 145 ℉)
Zaštita od prašine i prskanja vodom (osim pregrade za akumulatorsku bateriju)
IP 54 prema IEC 60529
Navoj stativa
UNC 1/4"
Dimenzije dužina x širina x visina
66 mm x 116 mm x 103 mm
(2,6 in x 4,6 in x 4,1 in)
Težina sa stopom i baterijama
600 g
(21,2 oz)

Rukovanje

Umetanje / zamena baterija

 • Obratite pažnju na pravilan polaritet baterija.
 • Uvek menjajte sve baterije.
 • Upotrebljavajte samo baterije koje su proizvedene prema međunarodnim standardima.
Image alternative
 1. Otvorite odeljak za baterije.
 2. Ako je potrebno izvadite prazne baterije.
 3. Umetnite nove baterije.
 4. Zatvorite odeljak za baterije.

Osigurač od padanja

UPOZORENJE
Opasnost od povrede usled alata i/ili pribora koji padne!
 • Koristite samo Hilti zaštitu od pada koja je predviđena za vaš proizvod.
 • Pre svake upotrebe proverite da li su zaštita od pada i tačke za pričvršćivanje eventualno oštećeni.
Vodite računa o nacionalnim propisima za radove na visini.
Kao osigurač od padanja, za ovaj proizvod koristite isključivo Hilti zaštitu od pada PMA 92.
 • Zaštitu od pada pričvrstite na laser i na noseću strukturu. Proverite siguran prihvat.
  Vodite računa o uputstvu za upotrebu Hilti zaštite od pada.

Uključivanje laserskih zraka

 1. Postavite izborni prekidač na položaj Image alternative (uklj / deblokiran).
  • Uključuju se sve laserske linije i sve tačke.
 2. Pritiskajte taster za linijski režim onoliko često, sve dok željeni linijski režim nije podešen.
  • Proizvod više puta menja režime rada prema sledećem redosledu: sve linije, horizontalna linija, vertikalna linija.

Podešavanje laserskih zraka za funkciju „Nagnuta linija“

 1. Postavite izborni prekidač na položaj Image alternative (uklj / blokiran).
  • Uključuje se horizontalna linija.
 2. Pritiskajte taster za linijski režim onoliko često, sve dok željeni linijski režim nije podešen.
  • Proizvod više puta menja režime rada prema sledećem redosledu: horizontalna linija, vertikalna linija, sve linije.
  U funkciji „Nagnuta linija“, klatno je blokirano i laser nije iznivelisan.
  Laserski zrak(ci) treperi(e) svakih 5 sekundi.

Isključivanje laserskih zraka

 1. Postavite izborni prekidač na položaj OFF .
  • Laserski zrak se isključuje, a klatno blokira.
OPREZ
Opasnost od povrede usled nesmotrenog puštanja u rad!
 • Pre postavljanja akumulatorske baterije uverite se da je proizvod isključen.
 1. Kada je akumulatorska baterija prazna, laserski zrak se automatski isključuje.

Primeri primene

Prenos visine

Image alternative

Nivelisanje profila od suve građe

Image alternative

Nivelisanje plafonskih lampi

Image alternative

Nivelisanje cevi

Image alternative

Usmeravanje elemenata grejanja

Image alternative

Usmeravanje vrata i okvira prozora

Image alternative

Aktiviranje ili deaktiviranje režima laserskog prijemnika

Domet laserskog prijemnika može da bude ograničen asimetrijom snage lasera usled modela i mogućim ometajućim eksternim izvorima svetlosti.
Radite na jakoj strani linijskog lasera i izbegavajte rad na direktnom svetlu kako biste ostvarili optimalan domet. Jaka strana je prednja strana linijskog lasera.
 1. Za aktiviranje režima prijemnika, pritisnite taster za režim prijemnika.
  • Laserski zrak radi potvrde treperi pet puta.
  • LED lampica pored tastera za režim prijemnika svetli zeleno.
  • Vidljivost laserskih zraka se smanjuje.
 2. Za ponovno deaktiviranje režima prijemnika, ponovo pritisnite taster za režim prijemnika.
  • LED lampica pored tastera za režim prijemnika se gasi.
  • Vidljivost laserskih zraka se ponovo povećava na normalan nivo.
  Prilikom isključivanja lasera se deaktivira režim prijemnika.

Provera

Provera nivelisanja laserskog zraka

Image alternative
 1. Odstojanje između zidova mora da iznosi najmanje 10 m.
 2. Postavite laser na ravnu vodoravnu površinu, na udaljenosti od zida oko 20 cm (A) i tačku ukrštanja laserskih linija usmerite na zid (A).
 3. Označite tačku ukrštanja laserskih linija sa krstom (1) na zidu (A) i krstom (2) na zidu (B).
 4. Postavite laser na ravnu vodoravnu površinu, na udaljenosti od zida oko 20 cm (B) i tačku ukrštanja laserskih linija usmerite na krst (1) na zidu (A).
 5. Visinu tačke ukrštanja laserskih linija podesite tako da se tačka ukrštanja poklapa sa oznakom (2) na zidu (B). Eventualno koristite stativ ili zidni nosač.
 6. Ponovo označite tačku ukrštanja laserskih linija sa krstom (3) na zidu (A).
 7. Izmerite odstupanje D između krsta (1) i (3) na zidu (A) (RL = dužina prostorije).
Image alternative
 1. Izračunajte vrednost R.
  • Vrednost R treba da bude manja od 3 mm (1⁄8″).
 2. Ako je rezultat van tolerancije, obratite se Hilti servisu.

Provera preciznosti horizontalne linije

Image alternative
 1. Postavite uređaj na ivicu prostorije koja je dugačka najmanje 10 m.
  Površina poda mora da bude ravna i vodoravna.
 2. Uključite sve laserske zrake i uverite se da je blokada klatna deblokirana.
 3. 10 m od uređaja napravite oznaku, tako da se tačka ukrštanja laserskih linija prikaže u sredini oznake (d0) i da vertikalna linija oznake prolazi tačno kroz sredinu vertikalne linije.
 1. Okrenite uređaj za 45°, gledano odozgo u smeru kretanja kazaljke na satu.
Image alternative
 1. Zatim na oznaci označite tačku (d1) u kojoj horizontalna linija pogađa vertikalnu liniju.
 2. Okrenite zatim uređaj za 90° suprotno od smera kretanja kazaljke na satu.
 3. Zatim na oznaci označite tačku (d2) u kojoj horizontalna linija pogađa vertikalnu liniju.
 4. Izmerite sledeća vertikalna rastojanja: d0–d1, d0–d2 i d1–d2. Utvrdite najveće (dmax) i najmanje rastojanje (dmin).
 5. Za d0–d1, d0–d2 i d1–d2 važi:
Image alternative
 1. Najveće izmereno vertikalno rastojanje sme da bude maksimalno 5 mm na rastojanju merenja od 10 m.
  • dmax–dmin = rastojanje najveće oznake od najmanje oznake u milimetrima/¹⁄₁₀ colima
  • D = udaljenost uređaja od oznake u metrima/stopama

Provera preciznosti vertikalne linije

Za proveru je potreban otvor vrata ili slično sa minimalnom visinom od 2 m. Osim toga, sa svake strane mora 2,5 m da bude slobodno.
Image alternative
 1. Uključite uređaj i uverite se da je blokada klatna deblokirana.
 2. Postavite uređaj na pod na rastojanju od 2,5 m od otvora vrata i usmerite vertikalnu liniju na sredinu otvora vrata.
 3. Obeležite sredinu vertikalne linije na podu (1) i na gornjoj ivici otvora vrata (3) kao i 2,5 m iza otvora vrata na podu (2).
Image alternative
 1. Postavite uređaj direktno iza tačke (2) na podu i iznivelišite laserski zrak tako da prolazi kroz tačke (2) i (1).
 2. Na gornjoj ivici otvora vrata možete direktno da očitate odstupanje između laserske linije i tačke (3). Ta vrednost odgovara odstupanju kod dvostruke visine.
 3. Izmerite visinu otvora vrata.
 4. Maksimalno dozvoljeno odstupanje iznosi 3 mm na 10 m visine.
Image alternative
 1. Za odstupanje koje je utvrđeno tom metodom, na sledeći način ćete dobiti maksimalno dozvoljeno odstupanje:
 2. Utvrđeno maksimalno dozvoljeno odstupanje u milimetrima mora da bude manje od 0,3 mm/m x dupla visina u metrima.
  • d = izmereno duplo odstupanje u milimetrima/ ¹⁄₁₀ colima
  • H = visina vrata u metrima

Postupak kod odstupanja

 • Ako utvrdite odstupanja, obratite se Hilti servisu.

Nega i održavanje

Održavanje proizvoda
 • Pažljivo uklonite čvrsto prionulu prljavštinu.
 • Izduvajte prašinu sa izlaznog prozora laserskog snopa. Izlazni prozor laserskog snopa ne dodirujte prstima.
 • Kućište čistite samo blago nakvašenom krpom. Ne upotrebljavajte sredstva za negu na bazi silikona, jer mogu nagristi plastične delove.
Održavanje
 • Redovno proveravajte da li je došlo do oštećenja na vidljivim delovima i da li elementi za rukovanje besprekorno funkcionišu.
 • Proizvod nemojte da koristite ukoliko postoje oštećenja i/ili smetnje u funkciji. Proizvod odmah treba da popravi Hilti servis.
 • Posle radova na nezi i održavanju postavite svu zaštitnu opremu i proverite da li je njihova funkcija ispravna.
Da biste obezbedili bezbedan rad koristite samo originalne rezervne delove i potrošni materijal. Rezervne delove, potrošne materijale i pribor koje je odobrila kompanija Hilti se nalaze u vašem Hilti Store ili na adresi: www.hilti.group

Hilti servis za mernu tehniku

Hilti servis za mernu tehniku sprovodi proveru i u slučaju odstupanja, ponovno uspostavljanje i novu proveru usklađenosti specifikacije mernog alata. Usklađenost specifikacije u trenutku provere se pismeno potvrđuje sertifikatom servisa. Preporučuje se:
 • Izaberite prikladan interval za proveru u zavisnosti od korišćenja.
 • Posle vanrednih operativnih zahteva uređaja, pre važnih poslova, a najmanje jednom godišnje, potrebna je Hilti servisna provera merne tehnike.
Provera od strane Hilti servisa za mernu tehniku ne oslobađa korisnika od provere mernog alata pre i posle korišćenja.

Transport i skladištenje

Transport
 • Prekontrolišite da li na proizvodu ima oštećenja pre svake upotrebe kao i pre i nakon dugotrajnog transporta.
Skladištenje
 • Čuvajte proizvod i baterije na hladnom i suvom mestu. Pazite na granične vrednosti za temperaturu koje su navedene u tehničkim podacima.
 • Proizvod i baterije nemojte čuvati na suncu, izvorima toplote ili iza stakla.
 • Čuvajte proizvod i baterije tako da ne budu pristupačni deci ili neovlašćenim osobama.
 • Prekontrolišite da li na proizvodu ima oštećenja proizvod pre svake upotrebe kao i pre i nakon dužeg skladištenja.

Pomoć u slučaju smetnji

U slučaju smetnji, koje nisu navedene u ovoj tabeli ili koje ne možete samostalno da otklonite, obratite se Hilti servisu.
Smetnja
Mogući uzrok
Rešenje
Proizvod ne može da se uključi.
Baterija je prazna
 • Zamenite baterije.
Pogrešan polaritet baterije
 • Umetnite bateriju ispravno.
Odeljak za baterije nije zatvorena
 • Zatvorite odeljak za baterije.
Proizvod ili prekidač za uključivanje/isključivanje je neispravan
 • Obratite se Hilti servisu.
Pojedinačni laserski zraci ne funkcionišu.
Izvor lasera ili upravljanje laserom su neispravni
 • Obratite se Hilti servisu.
Proizvod može da se uključi, ali se ne vidi laserski zrak.
Izvor lasera ili upravljanje laserom su neispravni
 • Obratite se Hilti servisu.
Temperatura je previsoka ili preniska
 • Sačekajte da se proizvod ohladi ili zagreje.
Automatsko nivelisanje ne funkcioniše.
Proizvod je postavljen na iskošenu podlogu
 • Postavite proizvod na ravnu i vodoravnu podlogu.
Klatno je blokirano
 • Oslobodite klatno.

Garancija proizvođača

 • Ukoliko imate pitanja o uslovima garancije, obratite se lokalnom Hilti partneru.

Dodatne informacije

Pribor, sistemske proizvode i ostale informacije o proizvodu možete pogledati ovde.

Direktiva za ograničenje upotrebe opasnih supstanci
Image alternative
Ova tabelu važi za tržište Kine.
Direktiva za ograničenje upotrebe opasnih supstanci
Image alternative
Ova tabela važi za tržište u Tajvanu.

Zbrinjavanje otpada

Image alternative Hilti uređaji su sa velikim udelom proizvedeni od reciklažnih materijala. Preduslov za ponovnu upotrebu je stručna podela materijala. U mnogim zemljama Hilti predaje Vaš stari uređaj na reciklažu. Pitajte Hilti servis za klijente ili Vašeg konsultanta za prodaju.
Image alternative
 • Električne alate, elektronske uređaje i akumulatorske baterije ne odlažite u kućne otpatke!