Izaberi jezik

HDE 500‑A12

Originalno uputstvo za upotrebu

Podaci o uputstvu za upotrebu

O ovom uputstvu za upotrebu

 • Detaljno pročitajte uputstvo za upotrebu pre početka rada. To predstavlja preduslov za bezbedan rad i nesmetano rukovanje.
 • Obratite pažnju na bezbednosne i upozoravajuće napomene koje se nalaze u ovom uputstvu za upotrebu i na proizvodu.
 • Uputstvo za upotrebu uvek čuvajte na proizvodu i samo sa ovim uputstvom za upotrebu prosleđujte proizvod dalje drugim osobama.

Legenda

Upozoravajuće napomene

Upozoravajuće napomene upozoravaju na opasnosti pri rukovanju proizvodom. Koriste se sledeće signalne reči:
OPASNOST
OPASNOST !
 • Znači neposrednu opasnu situaciju, koja može prouzrokovati telesne povrede ili smrt.
UPOZORENJE
UPOZORENJE !
 • Ova reč skreće pažnju na moguću opasnost koja može prouzrokovati tešku telesnu povredu ili smrt.
OPREZ
OPREZ !
 • Za moguću opasnu situaciju koja može da dovede do telesnih povreda ili do materijalne štete.

Simboli u uputstvu za upotrebu

Sledeći simboli se koriste u ovom uputstvu za upotrebu:
Image alternative Poštovanje uputstva za upotrebu
Image alternative Napomene o primeni i druge korisne informacije
Image alternative Rad sa reciklažnim materijalima
Image alternative Električne uređaje i baterije ne odlažite u kućni otpad
Image alternative Hilti Li-Ion akumulatorska baterija
Image alternative Hilti Punjač

Simboli na slikama

Sledeći simboli se koriste na slikama:
Image alternative Ovi brojevi se odnose na odgovarajuću sliku sa početka ovog uputstva za upotrebu.
Image alternative Numerisanje reflektuje redosled radnih koraka na slici i može da odstupa od radnih koraka u tekstu.
Image alternative Pozicioni brojevi se koriste na slici Pregled i odnose se na brojeve legende u poglavlju Pregled proizvoda .
Image alternative Ovaj znak bi trebalo da vas podstakne na poseban oprez prilikom rada sa proizvodom.

Simboli u zavisnosti od proizvoda

Simboli na proizvodu

Sledeći simboli mogu da se koriste na proizvodu:
Image alternative Nacionalni sistem za reciklažu otpada
Image alternative Položaj isključen
Image alternative Trajno doziranje
Image alternative Zapreminsko doziranje 5...80 ml
Image alternative Zapreminsko doziranje 1...16
Image alternative Jednosmerna struja
Image alternative Proizvod podržava NFC tehnologije, koje su kompatibilne sa iOS- i Android platformama.
Image alternative Litijum-jonska akumulatorska baterija
Image alternative Nikada ne koristite akumulatorsku bateriju kao alat za udaranje.
Image alternative Ne dozvolite da padne akumulatorska baterija. Ne koristite akumulatorsku bateriju koja je pretrpela udar ili je oštećena na neki drugi način.

Informacije o proizvodu

Image alternative proizvodi su namenjeni za profesionalnog korisnika, a njima sme da rukuje, da ih održava ili popravlja samo ovlašćeno, upućeno osoblje. To osoblje mora biti posebno upoznato sa mogućim opasnostima. Proizvod i njegova pomoćna sredstva mogu da budu opasni ako ih neobučena lica nestručno tretiraju ili ako se ne koriste namenski.
Oznaka tipa i serijski broj su navedeni na tipskoj pločici.
 • Prenesite serijski broj u sledeću tabelu. Podaci o proizvodu će vam biti potrebni kada budete kontaktirali naše predstavništvo ili servis.
  Podaci o proizvodu
  Akumulatorski uređaj za istiskivanje:
  HDE 500-A12
  Generacija:
  01
  Serijski broj:

Izjava o usklađenosti

Image alternative
Pod vlastitom odgovornošću proizvođač izjavljuje da je ovde opisani proizvod u skladu sa važećim zakonskim propisima i normama. Primerak izjave o usklađenosti nalazi se na kraju ove dokumentacije.
Tehnička dokumentacija se čuva ovde:
Hilti Društvo za razvoj doo | Dozvola za uređaje | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Sigurnost

Opšte sigurnosne napomene za električne alate

Image alternative UPOZORENJE Pročitajte pažljivo sigurnosne napomene, uputstva, pregledajte slike i pročitajte tehničke podatke, koje idu uz ovaj električni alat. Greške kod pridržavanja sledećih sigurnosnih napomena i uputstava mogu dovesti do električnog udara, požara i/ili teških povreda.
Molimo sačuvajte sve sigurnosne napomene i uputstva za ubuduće.
Pojam "električni alat" korišćen u sigurnosnim napomenama odnosi se na električne alate sa napajanjem iz električne mreže (sa mrežnim kablom) i na električne alate sa pogonom na akumulatore (bez mrežnog kabla).
Sigurnost na radnom mestu
 • Područje rada održavajte čistim i osvetljenim. Nered i neosvetljeno radno područje mogu dovesti do nezgoda.
 • Sa električnim alatom ne radite u okolini ugroženoj eksplozijom, u kojoj se nalaze zapaljive tečnosti, gasovi ili prašine. Električni alati proizvode iskre koje mogu zapaliti prašinu ili isparenja.
 • Decu i ostale osobe tokom korišćenja električnog alata udaljite iz područja rada. Ako biste skrenuli pažnju sa posla mogli biste izgubiti kontrolu nad uređajem.
Električna sigurnost
 • Priključni utikač električnog alata treba da odgovara utičnici. Na utikaču se ni u kom slučaju ne smeju izvoditi izmene. Ne koristite adapterske utikače zajedno sa zaštitno uzemljenim električnim alatima. Nepromenjeni utikači i odgovarajuće utičnice smanjuju opasnost od električnog udara.
 • Izbegavajte dodir tela sa uzemljenim površinama kao što su cevi, radijatori, šporeti i frižideri. Postoji povećana opasnost od električnog udara ako je vaše telo uzemljeno.
 • Električni alat držite dalje od kiše ili vlage. Prodiranje vode u električni alat povećava opasnost od električnog udara.
 • Kabl ne upotrebljavajte za nošenje ili vešanje električnog alata odnosno za izvlačenje utikača iz utičnice. Kabl držite dalje od izvora toplote, ulja, oštrih ivica ili pokretnih delova. Oštećeni ili zapleteni kablovi povećavaju opasnost od električnog udara.
 • Ako sa električnim alatom radite na otvorenom prostoru, upotrebljavajte samo produžne kablove odobrene za upotrebu na otvorenom prostoru. Primena produžnog kabla prikladnog za upotrebu na otvorenom prostoru smanjuje opasnost od električnog udara.
 • Ako ne možete izbeći rad električnog alata u vlažnom okruženju, koristite zaštitnu strujnu sklopku. Upotreba zaštitne strujne sklopke smanjuje opasnost od električnog udara.
Sigurnost ljudi
 • Budite oprezni, pazite šta činite i kod rada sa električnim alatom postupajte razumno. Nemojte koristiti električni alat, ako ste umorni ili ste pod uticajem droga, alkohola ili lekova. Momenat nepažnje prilikom upotrebe električnog alata može da dovede do ozbiljnih povreda.
 • Nosite sredstva lične zaštite i uvek zaštitne naočare. Nošenje sredstava lične zaštite, kao što su zaštitna maska, sigurnosne cipele koje ne klize, zaštitna kaciga ili štitnik za sluh, u zavisnosti od vrste i primene električnog alata, smanjuje opasnost od nezgoda.
 • Izbegavajte nehotično stavljanje u pogon. Uverite se, da je električni alat isključen, pre nego što priključite snabdevanje naponom i/ili akumulator, ili ga primite ili nosite. Ako kod nošenja električnog alata prst držite na prekidaču ili ako je alat uključen i priključen na električnu mrežu, to može dovesti do nezgoda.
 • Pre nego što uključite električni alat, uklonite alate za podešavanje ili vijčane ključeve. Alat ili ključ koji se nalazi u rotirajućem delu alata može dovesti do nezgoda.
 • Izbegavajte nenormalan položaj tela. Zauzmite siguran i stabilan položaj tela i u svakom trenutku održavajte ravnotežu. Na taj način električni alat možete bolje kontrolisati u neočekivanim situacijama.
 • Nosite prikladnu odeću. Ne nosite široku odeću ili nakit. Neka vaša kosa, odeća i rukavice budu što dalje od pokretnih delova. Opuštenu odeću, nakit ili dugu kosu mogu zahvatiti pokretni delovi alata.
 • Ako su montirani alati za usisavanje i hvatanje prašine, proverite jesu li isti priključeni i da li se pravilno koriste. Upotreba usisivača može smanjiti opasnost.
 • Nikada nemojte da se osećate previše sigurnim i nikada nemojte da se ne pridržavate pravila u vezi rukovanja električnim alatom, iako ste nakon dužeg rada dobro upoznati sa radom sa električnom alatom. Neodgovornim rukovanjem moguće je za samo nekoliko sekundi zadobiti teške povrede.
Upotreba i rukovanje električnim alatom
 • Ne preopterećujte alat. Za vrstu posla koji obavljate koristite za to predviđen električni alat. Sa odgovarajućim električnim alatom radićete bolje i sigurnije, u navedenom području snage.
 • Ne upotrebljavajte električni alat sa neispravnim prekidačem. Električni alat koji se više ne može uključiti ili isključiti, opasan je i treba ga popraviti.
 • Izvucite utikač iz utičnice i/ili izvadite akumulator koji se skida iz alata pre podešavanja alata, zamene delova pribora ili odlaganja alata. Ovim merama opreza sprečićete nehotično pokretanje električnog alata.
 • Nekorišćene električne alate držite van domašaja dece. Ne dozvolite da alat koriste osobe koje sa njim nisu upoznate ili koje nisu pročitale ova uputstva. Električni alati su opasni ako ih koriste neiskusne osobe.
 • Pažljivo održavajte električne alate i pribor. Uverite se da pokretljivi delovi električnog alata rade besprekorno i da nisu zaglavljeni, polomljeni ili oštećeni tako da negativno utiču na funkcionisanje alata. Oštećene delove popravite pre upotrebe alata. Uzrok mnogih nezgoda leži u loše održavanim električnim alatima.
 • Rezne alate održavajte oštrim i čistim. Brižljivo održavani rezni alati sa oštrim sečivima neće se zaglaviti i lakši su za vođenje.
 • Koristite električni alat, pribor, alate za umetanje itd. u skladu sa ovim uputstvom. Kod toga uzmite u obzir radne uslove i izvođene radove. Upotreba električnih alata za neke druge primene različite od predviđenih, može dovesti do opasnih situacija.
 • Rukohvati i površine za hvatanje moraju biti suve, čiste, bez ostataka ulja i masti. Klizavi rukohvati i površine za hvatanje onemogućavaju sigurno rukovanje i kontrolu električnog alata u nepredvidivim situacijama.
Upotreba i rukovanje akumulatorskim alatom
 • Akumulatore punite samo u punjačima koje preporučuje proizvođač. Kod punjača, koji je prikladan za određenu vrstu akumulatora, postoji opasnost od požara ako se koristi sa drugim akumulatorima.
 • Za električne alate upotrebljavajte samo za to predviđene akumulatore. Upotreba nekog drugog akumulatora može dovesti do povreda i opasnosti od požara.
 • Nekorišćeni akumulator držite dalje od kancelarijskih spajalica, kovanica, ključeva, klinova, vijaka ili drugih sitnih metalnih predmeta koji bi mogli prouzrokovati premošćenje kontakata. Kratak spoj između kontakata akumulatora može dovesti do opekotina ili do požara.
 • Kod neispravne primene može doći do curenja tečnosti iz akumulatora. Izbegavajte kontakt sa njom. U slučaju nehotičnog kontakta isperite vodom. Ako tečnost dospe u oči, dodatno potražite pomoć doktora. Tečnost koja iscuri iz akumulatora, može dovesti do nadražaja kože ili opekotina.
 • Nemojte da koristite oštećene ili modifikovane akumulatore. Oštećeni ili modifikovani akumulatori mogu biti veoma nepredvidljivi i da dovedu do nastanka požara, eksplozije i povređivanja.
 • Nemojte da izlažete akumulator vatri ili visokim temperaturama. Vatra ili temperature iznad 130 °C (265 °F) mogu da dovedu do eksplozije.
 • Pridržavajte se svih uputstava u vezi punjenja i nikada nemojte da punite akumulator ili alat sa akumulatorom izvan temperaturnog opsega navedenog u uputstvu za upotrebu. Pogrešno punjenje ili punjenje izvan dozvoljenog temperaturnog opsega može da uništi akumulator i da predstavlja opasnost od nastanka požara.
Servisiranje
 • Popravku električnog alata prepustite samo kvalifikovanom stručnom osoblju i samo sa originalnim rezervnim delovima. Na taj način postići će se održavanje sigurnosti alata.
 • Nikada nemojte da održavate oštećene akumulatore. Sva održavanja akumulator treba da obavlja proizvođač ili ovlašćeni servis za kupce.

Dodatne sigurnosne napomene

Bezbednost ljudi
 • Nikad nemojte vršiti manipulacije ili promene na proizvod ili priboru.
 • Koristite proizvod i pribor samo dok je u tehnički besprekornom stanju.
 • Opasnost od povrede usled alata i/ili pribora koji padne. Pre početka rada proverite da li su akumulatorska baterija i montirani pribor sigurno pričvršćeni.
 • Nosite zaštitne naočare i zaštitne rukavice, ako menjate delove pribora.
 • Obratite pažnju pre upotrebe na list sa sigurnosnim podacima proizvoda, napomene na pakovanju i uputstvo za upotrebu folijskog svežnja.
 • Počnite sa ubrizgavanjem mase tek u neposrednom radnom području.
 • Nikada nemojte usmeravati proizvod prema sebi ili drugim osobama.
 • Nikada nemojte ostavljati proizvod bez nadzora.
 • Proizvod nikad ne koristite ukoliko su delovi oštećeni ili ako elementi ne funkcionišu besprekorno. Odnesite uređaj u Hilti servis na popravku.
Bezbednost na radnom mestu
 • Svoje područje rada održavajte urednim. Iz radnog okruženja uklonite predmete na koje bi se mogli povrediti.
 • Nosite obuću koja se ne kliza.
 • Vodite računa o uticaju okoline. Nemojte koristiti proizvod tamo gde postoji rizik od požara ili eksplozije.
 • Ne upotrebljavajte neispravne/istrošene kasete.

Pažljivo rukovanje i upotreba akumulatorske baterije

 • Poštujte sledeće bezbednosne napomene za bezbedno rukovanje i korišćenje litijum-jonskih akumulatora. Nepridržavanje može dovesti do iritacije kože, teških povreda usled korozije, hemijskih opekotina, požara i / ili eksplozija.
 • Akumulatorske baterije koristite isključivo dok su u tehnički besprekornom stanju.
 • Pažljivo rukujte akumulatorskim baterijama kako biste izbegli oštećenja i isticanje tečnosti koja je veoma štetna po zdravlje!
 • Na akumulatorskim baterijima se ni u kom slučaju ne smeju vršiti izmene niti se njima sme manipulisati!
 • Akumulatorske baterije se ne smeju rastavljati, gnječiti, zagrevati na temperaturi iznad 80 °C (176 °F) ili paliti.
 • Ne koristite ili ne punite akumulatorske baterije, koje su pretrpele strujni udar ili su oštećene na neki drugi način. Redovno kontrolišite da li na vašim akumulatorskim baterijama ima oštećenja.
 • Nikada ne koristite reciklirane ili popravljene akumulatorske baterije.
 • Nikada ne koristite akumulatorsku bateriju ili električni alat sa akumulatorskim pogonom kao udarni alat.
 • Nikada ne izlažite akumulatorske baterije direktnom sunčevom zračenju, povećanoj temperaturi, varničenju ili otvorenom plamenu. To može da dovede do eksplozija.
 • Ne dodirujte polove baterije svojim prstima, alatima, nakitom ili drugim predmetima koji provode struju. To može oštetiti akumulatorsku bateriju i izazvati materijalnu štetu i povrede.
 • Držite akumulatorske baterije dalje od kiše, vlage i tečnosti. Tečnost koja je prodrla može prouzrokovati kratke spojeve, strujne udare, požare i eksplozije.
 • Upotrebljavajte samo punjače i električne alate koji su predviđeni za taj tip akumulatorske baterije. Da biste to uradili, obratite pažnju na podatke u odgovarajućim uputstvima za upotrebu.
 • Ne koristite i ne skladištite bateriju u okolini u kojoj postoji opasnost od eksplozije.
 • Ako je akumulatorska baterija prevruća da biste je držali u ruci, onda je moguće da je u kvaru. Akumulatorsku bateriju postavite na pregledno, nezapaljivo mesto koje je dovoljno udaljeno od zapaljivih materijala. Sačekajte da se akumulatorska baterija ohladi. Ukoliko je akumulatorska baterija nakon sat vremena i dalje suviše vruća da biste je držali u ruci, to znači da je neispravna. Obratite se servisu Hilti ili pročitajte dokument „Napomene za sigurnost i korišćenje Hilti Li‑Ion akumulatorskih baterija“.
  Obratite pažnju na specijalne smernice, koje važe za transport, skladištenje i upotrebu litijum-jonskih akumulatorskih baterija.
  Pročitajte napomene za sigurnost i korišćenje Hilti Li-Ion akumulatorskih baterija, koje možete dobiti skeniranjem QR koda na kraju ovog uputstva za upotrebu.

Opis

Pregled

Image alternative
 1. Prednji ležajni klin za ugradnju kasete / patrone
 1. Držač za prihvat kasete / patrone
 1. Zadnji ležajni klin za ugradnju kasete / patrone
 1. Izborni prekidač za doziranje
 1. Paralelne potisne poluge sa ručkom
 1. Taster za deblokadu
 1. Rukohvat
 1. Akumulatorska baterija
 1. Tasteri za deblokadu za akumulatorsku bateriju sa dodatnom funkcijom aktiviranja prikaza stanja napunjenosti
 1. Pritisni prekidač
 1. Folijski svežanj
 1. Kaseta crna
 1. Kaseta crvena
 1. Patrona

Namenska upotreba

Proizvod je namenjen za pražnjenje Hilti folijskih svežanja i patrona i za doziranje njihovog sadržaja. Akumulatorski uređaj za istiskivanje HDE 500‑A12 je predviđen za obradu Hilti folijskih svežanja sadržaja 330 ml ili 500 ml kao i patrona sadržaja od 580 ml.

Proizvod može da radi sa kasetom ili patronom:
Image alternative
 • Za ovaj proizvod koristite isključivo Hilti Li-Ion akumulatorske baterije serije B12. Za optimalnu snagu Hilti preporučuje upotrebu akumulatorskih baterija koje su navedene na kraju ovog uputstva za upotrebu.

 • Za ove akumulatorske baterije koristite isključivo Hilti punjače serija koje su navedene u tabeli na kraju ovog uputstva za upotrebu.

Sadržaj isporuke

Uređaj za istiskivanje i uputstvo za upotrebu
Ostale, za vaš proizvod odobrene sistemske proizvode pronađite u vašoj Hilti Store ili na: www.hilti.group

Prikaz napunjenosti

Status napunjenosti Li-Ion akumulatorske baterije se prikazuje laganim pritiskom na neki od tastera za deblokiranje (maksimalno do osetnog otpora).
Stanje
Značenje
4 LED svetle.
Status napunjenosti: 75% do 100%
3 LED svetle.
Status napunjenosti: 50% do 75%
2 LED svetle.
Status napunjenosti: 25% do 50%
1 LED svetli.
Status napunjenosti: 10% do 25%
1 LED treperi.
 • Status napunjenosti: < 10%
Ukoliko je prekidač za upravljanje aktiviran i 5 sekundi posle otpuštanja prekidača za upravljanje nije moguće da proverite status napunjenosti.

Tehnički podaci


HDE 500-A12
Težina prema EPTA Procedure 01 bez akumulatorske baterije
1,8 kg
Referentni napon
10,8 V
Temperatura skladištenja
−40 ℃ … 85 ℃
Temperatura okoline tokom rada
−17 ℃ … 60 ℃

Akumulatorska baterija

Radni napon akumulatorske baterije
10,8 V
Težina akumulatorske baterije
Videti kraj ovog uputstva za upotrebu
Temperatura okoline tokom rada
−17 ℃ … 60 ℃
Temperatura skladištenja
−40 ℃ … 85 ℃
Temperatura akumulatorske baterije na početku punjenja
−10 ℃ … 45 ℃

Informacije o šumu i vrednosti vibracija prema EN 62841

U ovim uputstvima navedene vrednosti pritiska zvuka i vibracija su izmerene u skladu sa normiranim postupkom merenja i možete zajedno da ih koristite za poređenje električnih alata. Takođe su primereni za preliminarnu procenu ekspozicija.
Navedeni podaci se odnose primarne primene električnog alata. Ako se električni alat inače koristi za druge primene sa alatima za umetanje koji se razlikuju ili nisu dovoljno dobro održavani, podaci se mogu razlikovati. To može znatno povećati ekspozicije tokom celokupnog radnog veka.
Za tačnu procenu ekspozicija treba uzeti u obzir i vremena, tokom kojih je uređaj bio isključen ili je radio, ali se zapravo nije koristio. To može znatno smanjiti ekspozicije tokom celokupnog radnog veka.
Odredite dodatne sigurnosne mere za zaštitu korisnika od delovanja zvuka i/ili vibracija kao npr.: održavanje električnog alata i alata za umetanje, održavanje toplih ruku, organizacija tokova rada.
Informacije o šumu

HDE 500-A12
Tipičan nivo jačine zvuka prema oceni A (LWA)
75,5 dB
Nesigurnost za izmereni nivo jačine zvuka (KWA)
3 dB
Tipičan nivo emisije zvučnog pritiska prema oceni A (LpA)
64,5 dB
Nesigurnost za nivo zvučnog pritiska (KpA)
3 dB
Informacije o vibracijama
Ukupna vrednost vibracija (ah)
B 12/2.6 Li‑Ion
0,2 m/s²
B 12‑30
0,2 m/s²
Nesigurnost (Kah)
1,5 m/s²

Priprema za rad

UPOZORENJE
Opasnost od povrede nesmotrenim pokretanjem!
 • Pre postavljanja akumulatorske baterije uverite se da je proizvod isključen.
 • Izvadite akumulatorsku bateriju pre podešavanja uređaja ili zamene delova pribora.
Obratite pažnju na bezbednosne i upozoravajuće napomene koje se nalaze u ovoj dokumentaciji i na proizvodu.

Punjenje akumulatorske baterije

 1. Pre punjenja pročitajte uputstvo za rukovanje punjačem.
 2. Vodite računa o tome da kontakti akumulatorske baterije i punjača treba da budu suvi i čisti.
 3. Akumulatorsku bateriju napunite u sertifikovanom punjaču.

Umetanje akumulatorske baterije

UPOZORENJE
Opasnost od povrede usled kratkog spoja ili pada akumulatorske baterije!
 • Pre postavljanja akumulatorske baterije u proizvod, uverite se da na kontaktima akumulatorske baterije i proizvoda nema stranih tela.
 • Uvek proverite da li akumulatorska baterija pravilno naleže.
 1. Pre prvog puštanja u rad u potpunosti napunite akumulatorsku bateriju.
 2. Gurnite akumulatorsku bateriju u proizvod, dok se ne čuje da se uklopila.
 3. Proverite da li je akumulatorska baterija ispravno ulegla.

Vađenje akumulatorske baterije

 1. Pritisnite tastere za otključvanje akumulatora.
 2. Izvucite akumulatorsku bateriju iz proizvoda.

Osigurač od padanja

UPOZORENJE
Opasnost od povrede usled alata i/ili pribora koji padne!
 • Koristite samo Hilti traku za držanje alata koja je preporučena za vaš proizvod.
 • Pre svake upotrebe proverite da li je tačka za pričvršćivanje trake za držanje alata oštećena.
 • Traku za držanje alata nemojte pričvršćivati za kopču za pojas. Kopču za pojas nemojte koristiti za podizanje proizvoda.
Vodite računa o nacionalnim propisima za radove na visini.
Kao osigurač od padanja, za ovaj proizvod koristite isključivo Hilti traku za držanje alata #2261970 ili #2261971.
  Image alternative
 • Pričvrstite karabiner na noseću strukturu. Proverite siguran prihvat karabinera.
 • U zavisnosti od korišćene Hilti trake za držanje alata pričvrstite drugi karabiner ili petlju za proizvod kao što je predstavljeno na slici. Proverite siguran prihvat.
  Obratite pažnju na uputstvo za upotrebu Hilti trake za držanje alata.

Stavljanje kasete i folijskog svežnja

OPREZ
Opasnost od zaglavljivanja Ruke se mogu zaglaviti ako se kaseta nepažljivo zaokrene.
 • Kada okrećete kasetu, ne stavljajte ruke u područje držača kasete.
OPREZ
Opasnost od povrede Opasnost od hemikalija.
 • Proverite da li na kaseti ima oštećenja ili nečistoća. Oba klipa se u kaseti moraju lako i potpuno pomerati napred-nazad. Zamenite oštećene i / ili previše odnesite zaprljane kasete.
Image alternative
 1. Pritisnite taster za deblokadu.
 2. Povucite ka nazad potisnu polugu do graničnika.
 3. Ubacite prednji deo kasete u prednji ležajni klin.
 4. Izvucite kasetu sa zadnjeg ležajnog klina i zakrenite kasetu nagore.
 5. Okrenite statički mikser na folijski svežanj.
 6. Gurnite folijski svežanj u kasetu.
 7. Zakrenite kasetu u uređaj.

Ubacivanje patrone

Image alternative
 1. Pritisnite taster za deblokadu.
 2. Povucite ka nazad potisnu polugu do graničnika.
 3. Ubacite prednji deo patrone u prednji ležajni klin.
 4. Izvucite patronu sa zadnjeg ležajnog klina i zakrenite patronu nagore.
 5. Okrenite vrh statičkog miksera na patroni.
 6. Zakrenite patronu u proizvod.

Ručno odbacivanje dodavanja maltera

UPOZORENJE
Opasnost od povrede Opasnost od hemikalija.
 • Nemojte usmeravati proizvod prema sebi ili drugim osobama. Počnite sa doziranjem samo sa zavrnutim statičkim mikserom. Nepravilna upotreba može da dovede do povreda.
Dodavanje se mora odbaciti nakon svake zamene statičkog miksera.
Malter koji se izlio na početku nije za upotrebu.
Image alternative
 1. Postavite izborni taster za doziranje na Image alternative.
 2. Pritisnite pritisni prekidač, dok se mikser potpuno ne napuni.
 3. Postavite izborni taster za doziranje na odgovarajuću količinu dodavanja maltera Image alternative.
  Obratite pažnju na količinu odbacivanja u uputstvima za folijski svežanj.
  Jedan klik na točkić za doziranje odgovara 1 ml.
 4. Odbacite dodavanje maltera.

Rukovanje

Obratite pažnju na bezbednosne i upozoravajuće napomene koje se nalaze u ovoj dokumentaciji i na proizvodu.

Injektovanje maltera

Kod svakog novog folijskog svežnja, svake nove patrone i kod stvrdnutog miksera, koristite novi statički mikser.
Image alternative
 1. Pritisnite pritisni prekidač.
 2. Injektujte malter.

Vađenje kasete i folijskog svežnja

Image alternative
 1. Postavite izborni taster za doziranje na Image alternative.
 2. Pritisnite taster za deblokadu.
 3. Povucite ka nazad potisnu polugu do graničnika.
 4. Zakrenite kasetu nagore.
 5. Uklonite folijski svežanj.
 6. Pritisnite jezičke na kasetu.
 7. Pritisnite kasetu kod zadnjeg ležajnog klina nadole.
 8. Povucite kasetu prednjeg ležajnog klina nadole.

Vađenje patrone

Image alternative
 1. Postavite izborni taster za doziranje na Image alternative.
 2. Pritisnite taster za deblokadu.
 3. Povucite ka nazad potisnu polugu do graničnika.
 4. Zakrenite patronu nagore.
 5. Pritisnite patronu kod zadnjeg ležajnog klina nadole.
 6. Povucite patronu prednjeg ležajnog klina nadole.

Nega i održavanje

UPOZORENJE
Opasnost od povrede kod umetnute akumulatorske baterije !
 • Uvek izvadite akumulatorsku bateriju pre svih radova na negovanju i održavanju uređaja!
Održavanje proizvoda
 • Pažljivo uklonite talog prašine.
 • Ako postoje, proreze za ventilaciju oprezno očistite suvom četkom.
 • Čistite kućište samo sa blago nakvašenom krpom. Ne upotrebljavajte sredstva za negu na bazi silikona, jer mogu nagristi plastične delove.
 • Po potrebi nauljite potisne poluge.
Nega litijum-jonskog akumulatora
 • Nikada nemojte koristiti bateriju sa začepljenim prorezima za ventilaciju. Proreze za ventilaciju oprezno očistite suvom, mekom četkom.
 • Ne izlažite akumulatorsku bateriju nepotrebnoj prašini ili prljavštini. Ne izlažite akumulatorsku bateriju nikada velikoj količini tečnost (npr. potapanjem u vodu ili ostavljanjem na kiši).
  Ako je akumulatorska baterija navlažena, tretirajte je kao oštećenu akumulatorsku bateriju. Izolujte je u nezapaljivu posudu i obratite se servisu Hilti .
 • Akumulatorske baterije držite daleko od ulja i masti. Nemojte dozvoljavati da se na akumulatorskoj bateriji taloži nepotrebna prašina ili prljavština. Akumulatorsku bateriju čistite pomoću suve, mekane četkice ili čiste, suve krpe.
  Ne upotrebljavajte sredstva za negu na bazi silikona, jer mogu nagristi plastične delove.
 • Čistite kućište samo sa blago nakvašenom krpom. Ne upotrebljavajte sredstva za negu na bazi silikona, jer mogu nagristi plastične delove.
Održavanje
 • Redovno proveravajte da li je došlo do oštećenja na vidljivim delovima alata i funkcionisanju elemenata za besprekorno korišćenje.
 • U slučaju da proizvod ima oštećenja i/ili funkcionalne smetnje, ne koristite ga. Odmah odnesite uređaj u Hilti servis na popravku.
 • Posle radova na nezi i održavanju, priključite svu zaštitnu opremu i proverite da li funkcioniše.
Da biste obezbedili bezbedan rad koristite samo originalne rezervne delove i potrošni materijal. Rezervne delove, potrošni materijal i pribor koji smo odobrili za vaš proizvod naći ćete u Hilti Store ili na: www.hilti.group .

Transport i skladištenje akumulatorskih alata i akumulatorskih baterija

Transport
  OPREZ
  Nesmotreno pokretanje prilikom transporta !
 • Uvek transportujte vaše proizvode bez umetnutih akumulatorskih baterija!
 • Izvadite akumulatorsku bateriju ili baterije.
 • Nemojte transportovati akumulatorske baterije bez ambalaže. Akumulatorske baterije bi trebalo tokom transporta zaštititi od prekomernih udaraca i od materijala koji sprovode struju ili izolovati od drugih akumulatorskih baterija, kako se ne bi dodirnule sa drugim polom baterije i prouzrokovale kratak spoj. Obratite pažnju na vaše lokalne propise za transport akumulatorskih baterija.
 • Akumulatorske baterije ne smete slati poštom. Obratite se kompaniji za slanje pošiljki, ako želite da pošaljete neoštećene akumulatorske baterije.
 • Prekontrolišite da li na proizvodu i akumulatorskim baterijama ima oštećenja pre svake upotrebe kao i pre i nakon dugotrajnog transporta.
Skladištenje
  UPOZORENJE
  Nesmotreno oštećenje zbog neispravnih ili iscurelih akumulatorskih baterija !
 • Uvek odlažite vaše proizvode bez umetnutih akumulatorskih baterija!
 • Čuvajte proizvod i akumulatorske baterije na hladnom i suvom mestu. Pazite na granične vrednosti za temperaturu koje su navedene u tehničkim podacima.
 • Akumulatorske baterije nemojte čuvati na punjaču. Akumulatorsku bateriju nakon punjenja uvek skinite sa punjača.
 • Akumulatorske baterije nemojte čuvati na suncu, izvorima toplote ili iza stakla.
 • Čuvajte proizvod i akumulatorske baterije tako da ne budu pristupačni deci ili neovlašćenim osobama.
 • Prekontrolišite da li na proizvodu i akumulatorskim baterijama ima oštećenja pre svake upotrebe kao i pre i nakon dugotrajnog skladištenja.

Transport i skladištenje uređaja za istiskivanje

 • Postavite izborni taster za doziranje na za transport i skladištenje Image alternative.

Pomoć u slučaju smetnji

U slučaju smetnji, koje nisu navedene u ovoj tabeli ili koje ne možete samostalno da otklonite, molimo da se obratite našem Hilti servisu.

Pomoć u slučaju smetnji

Kod svih smetnji obratite pažnju na prikaz stanja napunjenosti i prikaz greške akumulatorske baterije. Pogledajte poglavlje Prikazi Li-Ion akumulatorske baterije .
U slučaju smetnji, koje nisu navedene u ovoj tabeli ili koje ne možete samostalno da otklonite, molimo da se obratite Hilti servisu.
Smetnja
Mogući uzrok
Rešenje
Proizvod ne radi.
Akumulatorska baterija nije do kraja umetnuta.
 • Umetnite akumulatorsku bateriju tako da se čuje klik.
Akumulatorska baterija je ispražnjena.
 • Zamenite akumulatorsku bateriju.
Izborni prekidač za doziranje na Image alternative
 • Izaberite željeno doziranje.
Baterija ne uleže uz čujni „klik“.
Žleb na akumulatorskoj bateriji je zaprljan.
 • Očistite proreze žljeba i umetnite akumulatorsku bateriju. Ako problem i dalje postoji, obratite se servisu Hilti .
Jak razvoj toplote u proizvodu ili akumulatorskoj bateriji.
Proizvod je preopterećen (prekoračenje granice primene).
 • Obratite pažnju pre svih poslova na podatke o snazi vašeg proizvoda. Vidite tehničke podatke.
Električni kvar
 • Odmah isključite proizvod, izvadite akumulatorsku bateriju, posmatrajte je, pustite je da se ohladi i kontaktirajte Hilti servis.
Akumulatorska baterija se prazni brže nego uobičajeno.
Veoma niska temperatura spoljašnje sredine.
 • Akumulatorsku bateriju ostavite da se postepeno zagreje na sobnoj temperaturi.
Proizvod prekida postupak istiskivanja prerano
Zaštita od preopterećenja se aktivira; Malterska masa je stvrdnuta u statičkom mikseru
 • Zamenite statički mikser.
Zaštita od preopterećenja se aktivira; Prejaka istisna snaga za proizvod.
 • Povećajte temperaturu posude.
Folijski svežanj prazan
 • Zamenite prazan folijski svežanj.
Kaseta ne može da se zakrene u proizvod.
Folijski svežanj nije u potpunosti uguran u kasetu.
 • Gurnite folijski svežanj do kraja u kasetu.
Potisna poluga nije u potpunosti uvučena
 • Pritisnite taster za deblokadu i potpuno uvucite potisnu polugu.
Kaseta ne uleže uz čujni „klik“
Zaprljani žlebovi
 • Očistite žlebove.
Neispravni žlebovi
 • Postavite drugu kasetu. Ako problem postoji i dalje, potražite Hilti servis.
Iz miksera ne ističe proizvod
Malterska masa je stvrdnuta u statičkom mikseru
 • Odvrnite stvrdnuti mikser i pritegnite novi mikser.

Zbrinjavanje otpada

UPOZORENJE
Opasnost od povređivanja usled nestručnog uklanjanja na otpad! Opasnosti po zdravlje prouzrokovane ispuštanjem gasova ili tečnosti.
 • Nemojte slati oštećene akumulatorske baterije!
 • Prekrijte priključke materijalom koji ne sprovodi struju, kako biste izbegli kratak spoj.
 • Akumulatorske baterije uklonite na otpad tako da ne mogu da dospeju u ruke dece.
 • Uklonite na otpad akumulatorsku bateriju u vašoj Hilti Store ili se obratite preduzeću za odlaganje koje je nadležno za vas.
Image alternative Hilti proizvodi su sa velikim udelom proizvedeni od reciklažnih materijala. Preduslov za ponovnu upotrebu je stručno razdvajanje materijala. U mnogim zemljama Hilti vaš stari uređaj vraća na reciklažu. Pitajte Hilti servis za klijente ili vašeg konsultanta za prodaju.
Image alternative
 • Električne alate, elektronske uređaje i akumulatorske baterije ne odlažite u kućne otpatke!

Garancija proizvođača

 • Ukoliko imate pitanja o uslovima garancije, obratite se lokalnom Hilti partneru.

Dodatne informacije

Image alternative
Dodatne informacije o rukovanju, tehnici, životnoj sredini i reciklaži možete pronaći na sledećem linku: qr.hilti.com/manual/?id=2330324&id=2330326
Ovaj link možete pronaći na kraju dokumentacije kao QR kôd.