Izaberi jezik

PS 85

Originalno uputstvo za upotrebu

Podaci o dokumentaciji

O ovoj dokumentaciji

 • Pročitajte ovu dokumentaciju pre početka rada. To predstavlja preduslov za bezbedan rad i nesmetano rukovanje.
 • Obratite pažnju na bezbednosne i upozoravajuće napomene koje se nalaze u ovoj dokumentaciji i na proizvodu.
 • Uputstvo za rukovanje uvek čuvajte na proizvodu i samo ga sa ovim uputstvom prosleđujte dalje drugim osobama.

Legenda

Upozoravajuće napomene

Upozoravajuće napomene upozoravaju na opasnosti pri rukovanju proizvodom. Koriste se sledeće signalne reči:
OPASNOST
OPASNOST !
 • Znači neposrednu opasnu situaciju, koja može prouzrokovati telesne povrede ili smrt.
UPOZORENJE
UPOZORENJE !
 • Ova reč skreće pažnju na moguću opasnost koja može prouzrokovati tešku telesnu povredu ili smrt.
OPREZ
OPREZ !
 • Za moguću opasnu situaciju koja može da dovede do telesnih povreda ili do materijalne štete.

Simboli u uputstvu za upotrebu

Sledeći simboli se koriste u ovom uputstvu za upotrebu:
Image alternative Poštovanje uputstva za upotrebu
Image alternative Napomene o primeni i druge korisne informacije
Image alternative Rad sa reciklažnim materijalima
Image alternative Električne uređaje i baterije ne odlažite u kućni otpad
Image alternative Hilti Li-Ion akumulatorska baterija
Image alternative Hilti Punjač

Simboli na slikama

Sledeći simboli se koriste na slikama:
Image alternative Ovi brojevi se odnose na odgovarajuću sliku sa početka ovog uputstva za upotrebu.
Image alternative Numerisanje reflektuje redosled radnih koraka na slici i može da odstupa od radnih koraka u tekstu.
Image alternative Pozicioni brojevi se koriste na slici Pregled i odnose se na brojeve legende u poglavlju Pregled proizvoda .
Image alternative Ovaj znak bi trebalo da vas podstakne na poseban oprez prilikom rada sa proizvodom.

Simboli u zavisnosti od proizvoda

Simboli na proizvodu

Sledeći simboli mogu da se koriste na proizvodu:
Image alternative SD kartica
Image alternative USB
Image alternative Uređaj podržava NFC tehnologiju koja je kompatibilna sa iOS i Android platformama.
Image alternative Upotrebljena kategorija Hilti litijum-jonske akumulatorske baterije. Imajte u vidu podatke u poglavlju Namenska upotreba .
Image alternative Litijum-jonska akumulatorska baterija
Image alternative Ako postoji na proizvodu, ova sertifikaciona institucija za tržište SAD i Kanade je sertifikovala proizvod prema važećim standardima.

Informacije o proizvodu

Image alternative proizvodi su namenjeni za profesionalnog korisnika, a njima sme da rukuje, da ih održava ili popravlja samo ovlašćeno, upućeno osoblje. To osoblje mora biti posebno upoznato sa mogućim opasnostima. Proizvod i njegova pomoćna sredstva mogu da budu opasni ako ih neobučena lica nestručno tretiraju ili ako se ne koriste namenski.
Oznaka tipa i serijski broj su navedeni na tipskoj pločici.
 • Prenesite serijski broj u sledeću tabelu. Podaci o proizvodu će vam biti potrebni kada budete kontaktirali naše predstavništvo ili servis.
  Podaci o proizvodu
  Zidni skener
  PS 85
  Generacija
  01
  Serijski br.

Izjava o usklađenosti

Image alternative
Pod vlastitom odgovornošću proizvođač izjavljuje da je ovde opisani proizvod u skladu sa važećim zakonskim propisima i normama.
Tehnička dokumentacija se čuva ovde:
Hilti Društvo za razvoj doo | Dozvola za uređaje | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Sigurnost

Opšte sigurnosne napomene za merne alate

Image alternative UPOZORENJE! Pročitajte sigurnosne napomene i uputstva. Merni alati mogu predstavljati rizik ako se njima rukuje nepravilno. Greške kod pridržavanja sigurnosnih napomena i uputstava mogu dovesti do oštećenja na mernom alatu i/ili teških povreda.
Molimo sačuvajte sve sigurnosne napomene i uputstva za ubuduće.
Sigurnost na radnom mestu
 • Područje rada održavajte čistim i osvetljenim. Nered i neosvetljeno radno područje mogu dovesti do nezgoda.
 • Sa proizvodom ne radite u okolini ugroženoj eksplozijom, u kojoj se nalaze zapaljive tečnosti, gasovi ili prašine.
 • Tokom korišćenja proizvoda udaljite decu i ostale osobe iz područja rada.
 • Proizvod upotrebljavajte samo unutar definisanih granica upotrebe.
 • Poštujte vaše lokalne bezbednosne propise za sprečavanje nezgoda.
Električna sigurnost
 • Proizvod držite dalje od kiše ili vlage. Tečnost koja je prodrla može prouzrokovati kratke spojeve, strujne udare, požare ili eksplozije.
 • Pre odlaganja u transportnu kutiju, obrišite proizvod.
Bezbednost ljudi
 • Budite oprezni, pazite šta činite i kod rada sa mernim alatom postupajte razumno. Nemojte koristiti merni alat, ako ste umorni ili ste pod uticajem droga, alkohola ili lekova. Trenutak nepažnje prilikom upotrebe mernog alata može da dovede do ozbiljnih povreda.
 • Izbegavajte nenormalan položaj tela. Zauzmite siguran položaj tela i u svakom trenutku održavajte ravnotežu.
 • Nosite sredstva lične zaštite i uvek zaštitne naočare. Nošenje sredstava lične zaštite smanjuje rizik od nezgoda.
 • Ne onesposobljavajte sigurnosne uređaje i ne uklanjajte znakove uputstava i upozorenja.
 • Izbegavajte nehotično stavljanje u pogon. Uverite se, da je merni alat isključen, pre nego što priključite akumulatorsku bateriju, ili ga primite ili nosite.
 • Proizvod i pribor koristite u skladu sa ovim uputstvima i na način koji je propisan za ovu posebnu vrstu uređaja. Kod toga uzmite u obzir radne uslove i izvođene radove. Upotreba proizvoda za neke druge primene različite od predviđenih može dovesti do opasnih situacija.
 • Nikada nemojte da se osećate previše sigurnim i nikada nemojte da se ne pridržavate pravila u vezi rukovanja mernim alatom, iako ste nakon dužeg rada dobro upoznati sa radom sa mernim alatom. Neodgovornim rukovanjem moguće je za samo nekoliko sekundi zadobiti teške povrede.
 • Merni alat se ne sme koristiti u blizini medicinskih uređaja.
Upotreba i rukovanje mernim alatom
 • Koristite proizvod i pribor samo dok je u tehnički besprekornom stanju.
 • Nekorišćene merne alate držite van domašaja dece. Ne dopustite da proizvod koriste osobe koje sa njim nisu upoznate ili koje nisu pročitale ova uputstva. Merni alati su opasni ako ih koriste neiskusne osobe.
 • Pažljivo održavajte merne alate. Uverite se da pokretni delovi mernog alata rade besprekorno i da nisu zaglavljeni, polomljeni ili oštećeni tako da negativno utiču na funkcionisanje mernog alata. Oštećene delove popravite pre upotrebe mernog alata. Uzrok mnogih nezgoda leži u loše održavanim mernim alatima.
 • Nad proizvodom se ni u kom slučaju ne smeju vršiti izmene niti se njim sme manipulisati. Promene ili modifikacije, koje nije izričito dozvolio Hilti , mogu ograničiti pravo korisnika na stavljanje proizvoda u pogon.
 • Pre važnih merenja, kao i nakon pada ili drugih mehaničkih uticaja, morate proveriti preciznost mernog alata.
 • U principu, rezultati merenja mogu biti narušeni određenim uslovima okoline. To uključuje npr. blizinu uređaja koji emituju jaka električna, magnetna ili elektromagnetna polja, vibracije i promene temperature.
 • Brzo promenljivi uslovi merenja mogu falsifikovati rezultate merenja.
 • Ako proizvod iz velike hladnoće prenosite u toplije okruženje ili obratno, trebalo bi pre upotrebe da sačekate da se prilagodi na nove uslove. Velike razlike u toploti mogu da dovedu do pogrešnih operacija i pogrešnih rezultata merenja.
 • Prilikom upotrebe sa adapterima i priborom uverite se da je pribor sigurno pričvršćen.
 • Iako je merni alat projektovan za teške uslove upotrebe na gradilištima, trebalo bi da njime brižljivo rukujete kao i sa drugim optičkim i električnim proizvodima (dvogled, naočare, fotografski aparat).
 • Održavajte navedene radne i temperature skladištenja.

Dodatne sigurnosne napomene

Bezbednost ljudi
 • Merni alat držite dalje od bilo kakvih implantata.
 • Poštujte lokalne bezbednosne propise za sprečavanje nezgoda.
 • Merni alat ne koristite kako biste pregledali ljude ili životinje.
 • Uređaj se ne sme koristiti u blizini trudnica ili osoba sa pejsmejkerima.
Električna sigurnost
 • Izvadite akumulatorsku bateriju pre skladištenja.
Upotreba i rukovanje mernim alatom
 • Pre korišćenja, proverite predpodešavanja, kao i podešavanja, koja ste sami obavili.
 • Nakon uključivanja i tokom rada, uvek obratite pažnju na informacije i upozoravajuće poruke na displeju.
 • Održavajte čistim donju stranu skenera i točkiće, jer to može imati uticaja na preciznost merenja.
 • U područje senzora na zadnjoj strani mernog alata ne postavljajte nikakve nalepnice ili pločice. Naročito metalne pločice utiču na rezultate merenja.
 • Tokom postupka skeniranja održavajte kontakt sa tlom sa sva 4 točkića. Ne prelazite preko stepenica ili ivica.
 • Tokom skeniranja držite merni alat isključivo za predviđen rukohvat, kako ne biste uticali na merenje.
 • Tokom postupka skeniranja nemojte nositi rukavice i obratite pažnju na adekvatno uzemljenje. U slučaju neadekvatnog uzemljenja, može da se utiče na prepoznavanje materijala (uključujući prepoznavanje napojnih provodnika).
 • Pomerajte merni alat uvek jednako napred i nazad.
 • Ne radite na jednim merdevinama.
 • Na bušite na pozicijama na kojima je merni alat pronašao predmete. Uzmite u obzir prečnik bušenja i uvek obračunajte odgovarajući sigurnosni faktor.
 • Merni alat ne koristite za pronalaženje kritičnih predmeta, poput strukturnih elemenata, visokonaponskih vodova, gasnih ili parnih vodova, vodova visokog pritiska i sličnih predmeta.
 • Nikada se nemojte pouzdati isključivo u merni alat. Dodatno verifikujte rezultate merenja pomoću izvora informacija, kontrolnih merenja i, po potrebi, probnih bušenja.
 • Uverite se da je narukvica sigurno pričvršćena. Pre svakog korišćenja, proverite moguća oštećenja na tački pričvršćenja ručne narukvice.
 • Opasnost od povrede usled alata i/ili pribora koji padne. Upotrebljavajte samo isporučene narukvice.
 • Merni alat uvek držite isključivo za predviđen rukohvat. Rukohvati moraju biti čisti, suvi i bez ostataka ulja i masti.
 • Održavajte displej čistim i dobro čitljivim. Displej prebrišite isključivo čistom krpom koja ne ostavlja ogrebotine.
 • U principu, rezultati merenja mogu biti narušeni određenim uslovima okoline. To uključuje, na primer, blizinu uređaja koji generišu jaka magnetna ili elektromagnetna polja, vlagu, građevinske materijale koji sadrže metal, izolovane materijale laminirane aluminijumom, slojne strukture, podloge sa šupljinama, kao i provodljive tapete ili pločice. Zbog toga uzmite u obzir i druge izvore informacija (npr. građevinske planove) pre bušenja, rezanja ili glodanja na površini.
 • Tokom postupka skeniranja, izbegavajte blizinu uređaja koji emituju jaka električna, magnetna ili elektromagnetna polja (npr. mobilni telefoni). Ako je moguće, deaktivirajte odgovarajuće funkcije za sve uređaje čije zračenje može oštetiti merenje ili isključite uređaje.
 • Ne koristite merni alat u blizini vojnih objekata, aerodroma, aviona ili radio astronomskih objekata bez prethodnog odobrenja.
 • Nakon pada ili drugih mehaničkih uticaja, morate proveriti preciznost mernog alata. Ako je merni alat oštećen, odnesite ga na popravku u Hilti servis.
 • Održavajte navedene radne i temperature skladištenja.

Pažljivo rukovanje i upotreba akumulatorske baterije

 • Poštujte sledeće bezbednosne napomene za bezbedno rukovanje i korišćenje litijum-jonskih akumulatorskih baterija. Nepridržavanje može dovesti do iritacije kože, teških povreda usled korozije, hemijskih opekotina, požara i / ili eksplozija.
 • Akumulatorske baterije koristite isključivo dok su u tehnički besprekornom stanju.
 • Pažljivo rukujte akumulatorskim baterijama, kako biste izbegli oštećenja i isticanje tečnosti koja je jako štetna po zdravlje!
 • Nad akumulatorskim baterijima se ni u kom slučaju ne smeju vršiti izmene niti se njima sme manipulisati!
 • Akumulatorska baterija se ne sme rastavljati, gnječiti, zagrevati iznad 80°C (176°F).
 • Ne koristite ili ne punite akumulatorske baterije, koje su pretrpele strujni udar ili su oštećene na neki drugi način. Redovno kontrolišite da li na vašim akumulatorskim baterijama ima oštećenja.
 • Nikada ne koristite reciklirane ili popravljene akumulatorske baterije.
 • Nikada ne koristite akumulatorsku bateriju ili električni alat sa akumulatorskim pogonom kao udarni alat.
 • Nikada ne izlažite akumulatorske baterije direktnom sunčevom zračenju, povećanoj temperaturi, varničenju ili otvorenom plamenu. To može da dovede do eksplozija.
 • Ne dodirujte polove baterije svojim prstima, alatima, nakitom ili drugim predmetima koji provode struju. To može oštetiti akumulatorsku bateriju i izazvati materijalnu štetu i povrede.
 • Držite akumulatorske baterije dalje od kiše, vlage i tečnosti. Tečnost koja je prodrla može prouzrokovati kratke spojeve, strujne udare, požare i eksplozije.
 • Upotrebljavajte samo punjače i električne alate koji su predviđeni za taj tip akumulatorske baterije. Da biste to uradili, obratite pažnju na podatke u odgovarajućim uputstvima za upotrebu.
 • Ne koristite i ne skladištite bateriju u okolini u kojoj postoji opasnost od eksplozije.
 • Ako je akumulatorska baterija prevruća da biste je držali u ruci, onda je moguće da je u kvaru. Akumulatorsku bateriju postavite na pregledno, nezapaljivo mesto koje je dovoljno udaljeno od zapaljivih materijala. Sačekajte da se akumulatorska baterija ohladi. Ukoliko je akumulatorska baterija nakon sat vremena i dalje suviše vruća da biste je držali u ruci, to znači da je neispravna. Obratite se servisu Hilti ili pročitajte dokument „Napomene za sigurnost i korišćenje Hilti Li‑Ion akumulatorskih baterija“.
  Obratite pažnju na specijalne smernice, koje važe za transport, skladištenje i upotrebu litijum-jonskih akumulatorskih baterija.
  Pročitajte napomene za sigurnost i korišćenje Hilti Li-Ion akumulatorskih baterija, koje možete dobiti skeniranjem QR koda na kraju ovog uputstva za upotrebu.

Dodatne sigurnosne napomene za baterije.

 • Nikada nemojte da progutate dugmaste baterije. Gutanje dugmaste baterije može u roku od 2 sata da dovede do ozbiljnih unutrašnjih povreda kiselinom ili smrti.
 • Uverite se da dugmaste baterije ne dospeju u ruke dece. Ako postoji sumnja da je progutana dugmasta baterija ili gurnuta u bilo koji telesni otvor, odmah potražite lekara.
 • Prilikom zamene baterije, vodite računa o propisnoj zameni baterije. Postoji opasnost od eksplozije.
 • Ne pokušavajte ponovo da napunite dugmastu bateriju i nemojte ih kratko prespajati. Dugmasta baterija može da postane propusna, da eksplodira, izgori i povredi osobe.
 • Propisno uklonite i odložite ispražnjene dugmaste baterije. Ispražnjene dugmaste baterije mogu biti propusne i tako oštetiti proizvod ili povrediti osobe.
 • Nemojte oštetiti dugmastu bateriju i nemojte je rastavljati. Dugmasta baterija može da postane propusna, da eksplodira, izgori i povredi osobe.
 • Oštećenu dugmastu bateriju ne dovodite u kontakt sa vodom. Iscureli litijum u kontaktu sa vodom može stvoriti vodonik i tako dovesti do požara, eksplozije ili do povrede osoba.

Opis

Pregled proizvoda

Image alternative
 1. Točak
 2. Urez za markiranje gore
 3. Displej
 4. Urez za markiranje levo / desno
 5. Komandno polje
 6. Rukohvat
 7. Zavrtanj za držač dugmaste baterije
 8. Držač dugmaste baterije
 9. Taster za deblokiranje baterije
 10. Akumulatorska baterija
 11. Prikaz napunjenosti baterije
 12. Utično mesto za microSD karticu
 13. USB utičnica, tip C
 14. Područje senzora
 15. Ušica
 16. Taster za funkciju levo
 17. Tasteri sa strelicama
 18. Taster za start / stop
 19. Taster za funkciju desno
 20. Taster za snimak ekrana
 21. Taster za uključivanje i isključivanje

Upotreba u skladu sa odredbama

Opisani proizvod je skener za zidove. Namenjen je za detekciju objekata kao što su metali sa čelikom (armirani čelik), metali bez čelika (bakar, aluminijum), drvene grede, plastične cevi, vodovi i kablovi u suvim podlogama.

Image alternative
 • Za ovaj proizvod koristite isključivo Hilti litijum-jonske akumulatorske baterije serije B 12. Hilti za ovaj proizvod preporučuje upotrebu akumulatorske baterije koja je navedena u ovoj tabeli.

 • Za ove akumulatorske baterije koristite isključivo Hilti punjače sa ovde navedenim serijama.

Sadržaj isporuke

Skener za zid, USB kabl, uputstvo za upotrebu
Ostale, za vaš proizvod odobrene sistemske proizvode pronađite u vašoj Hilti Store ili na: www.hilti.group

Pregled režima merenja

Merni alat poseduje sledeće režime merenja:
 • Lokalizovanje objekta za lokalizovanje objekata u zidovima, podovima i tavanicama.
 • Lokalizovanje curenja za lokalizovanje curenja.
 • Merenje odstojanja za merenje odstojanja.
Režim možete da promenite u stavki menija Režim merenja.

Tehnički podaci

Svi navedeni podaci su dobijeni merenjem na specijalnim mestima za testiranje, najčešće u laboratorijskim uslovima. Zbog aditiva u osnovnom materijalu, promena okolnih uslova ili posebnih karakteristika lociranih objekata (npr. savijenih objekata), snage merenja mogu znatno da odstupaju od navedenih vrednosti (videti i poglavlje Dodatne sigurnosne napomene). Naši standardni laboratorijski uslovi su:
 • Temperatura: 20 °C
 • Relativna vlažnost vazduha: 36,5%
 • Klasa čvrstoće betona: C 50⁄60
Dubina detekcije u suvom betonu
Metalni objekti
85 mm
(3,3 in)
Drugi objekti
80 mm
(3,1 in)
Dubina detekcije drvenih greda u zidovima od suve građe
38 mm
(1,5 in)
Dubina detekcije metalnih objekata u svežem betonu
60 mm
(2,4 in)
Dubina detekcije objekta u drugim podržanim tipovima zida
80 mm
(3,1 in)
Preciznost prikazanih dubina objekta (uvećano za odstupanje u zavisnosti od primene)
u suvom betonu
±5 mm
(±0,2 in)
u svežem betonu
±10 mm
(±0,4 in)
Preciznost merenja u odnosu na sredinu objekta
±5 mm
(±0,2 in)
Minimalno odstojanje dva susedna objekta
40 mm
(1,6 in)
Preciznost merenja za merenje odstojanja
±10 mm / 1 m
(±0,4 in / 3 ft)
Frekvencija radarskog senzora
1,8 GHz …5,8 GHz
Maksimalna snaga emitovanja radarskog senzora
1,8 ... 2,2 GHz
−65 dBm
2,2 ... 5,8 GHz
−50 dBm
Frekvencija induktivnog senzora
48 kHz …52 kHz
Maksimalna magnetna jačina polja (na 10 m)
≤ 10 dBµA/m
Maksimalna radna visina iznad referentne visine
2.000 m
(6.561 ft - 10 in)
Maksimalna relativna vlažnost vazduha
90%
Maksimalna relativna vlažnost vazduha za prepoznavanje objekata pod naponom
50%
Stepen zaprljanosti prema standardu IEC 61010-1
2
Tipično trajanje rada sa B 12/2.6 akumulatorskom baterijom
≈ 6 h
Dugmasta baterija
CR2032 (3 V litijumska baterija)
Radni vek dugmaste baterije
oko 36 meseci
Vrsta zaštite
IP 5X
Dimenzije (dužina x širina x visini), bez akumulatorske baterije
264 mm x 115 mm x 100 mm
(10,4 in x 4,5 in x 3,9 in)
Težina prema EPTA-Procedure 01 bez akumulatorske baterije
0,57 kg
(1,26 lb)
Temperatura okoline tokom rada
−10 ℃ …50 ℃
(14 ℉ …122 ℉)
Temperatura skladištenja
−20 ℃ …70 ℃
(−4 ℉ …158 ℉)

Akumulatorska baterija

Radni napon akumulatorske baterije
10,8 V
Temperatura okoline tokom rada
−17 ℃ …60 ℃
(1 ℉ …140 ℉)
Temperatura skladištenja
−20 ℃ …40 ℃
(−4 ℉ …104 ℉)
Temperatura akumulatorske baterije na početku punjenja
−10 ℃ …45 ℃
(14 ℉ …113 ℉)

Rukovanje

Obratite pažnju na bezbednosne i upozoravajuće napomene koje se nalaze u ovoj dokumentaciji i na proizvodu.

Punjenje akumulatorske baterije

 1. Pre punjenja pročitajte uputstvo za rukovanje punjačem.
 2. Vodite računa o tome da kontakti akumulatorske baterije i punjača treba da budu suvi i čisti.
 3. Akumulatorsku bateriju napunite u sertifikovanom punjaču.

Umetanje akumulatorske baterije

UPOZORENJE
Opasnost od povrede usled kratkog spoja ili pada akumulatorske baterije!
 • Pre postavljanja akumulatorske baterije u proizvod, uverite se da na kontaktima akumulatorske baterije i proizvoda nema stranih tela.
 • Uvek proverite da li akumulatorska baterija pravilno naleže.
 1. Pre prvog puštanja u rad u potpunosti napunite akumulatorsku bateriju.
 2. Gurnite akumulatorsku bateriju u proizvod, dok se ne čuje da se uklopila.
 3. Proverite da li je akumulatorska baterija ispravno ulegla.

Uklanjanje akumulatorske baterije

 1. Pritisnite taster za otključavanje akumulatora.
 2. Izvucite akumulatorsku bateriju iz proizvoda.

Montaža narukvice

UPOZORENJE
Opasnost od povrede usled pogrešnog pričvršćivanja karabiner trake za držanje alata! Proizvod može da padne.
 • Na užici i/ili narukvici nemojte pričvršćivati karabiner traku za držanje alata.
 1. Provucite tanku omču narukvice kroz ušicu na donjoj strani proizvoda.
 2. Široku omču narukvice provucite kroz usku omču i zategnite narukvicu.

Uključivanje / isključivanje mernog alata

Proverite pre uključivanja mernog alata da li je vlažno područje senzora. Po potrebi, krpom osušite merni alat.
 1. Da biste uključili merni alat, pritisnite taster za uključivanje / isključivanje ili Start/Stop taster.
  • Van radne temperature se prikazuje poruka o grešci i merni alat se automatski isključuje. Ostavite merni alat da se ohladi i onda ga nakon toga ponovo uključite.
  Merni alat se u potpunosti automatski isključuje nakon 5 minuta nekorišćenja. Dužinu trajanja do deaktivacije možete promeniti u glavnom meniju.
 2. Da biste isključili merni alat, pritisnite taster za uključivanje / isključivanje.

Meni

Navigacija u meniju

Tasterima za funkciju levo i desno su u zavisnosti od prikaza na ekranu dodeljene različite funkcije. One su grafički prikazane na displeju direktno iznad tastera za funkciju.
 1. Za otvaranje menija, pritisnite taster za funkciju levo.
 2. Za skrolovanje kroz meni, pritisnite tastere sa strelicama gore ili dole.
 3. Za potvrdu izabranih opcija menija, pritisnite taster za start / stop.
 4. Za vraćanje u sledeći viši meni, pritisnite taster za funkciju levo.
 5. Za napuštanje menija, pritisnite taster za funkciju desno (nije raspoloživo u podmeniju Galerija ).

Stavke menija

Galerija Memorisane slike možete da pozovete ili pritiskom tastera za funkciju desno ispod simbola kante za smeće da obrišete.
Fragmentni podaci slika ostaju u memoriji i mogu se rekonstruisati. Za konačno brisanje izaberite opciju Formatiranje interne memorije . Ukoliko je umetnuta SD kartica, prvo izaberite opciju Formatiranje SD kartice , zatim izvadite SD karticu i potom formatirajte internu memoriju. Slike alternativno možete trajno da obrišete i u meniju Podešavanja uređaja preko stavke Fabrička podešavanja .
Režim merenja Podesite željeni režim merenja. Merni alat nakon izbora direktno prelazi u izabrani režim merenja. U režimu merenja Lokalizovanje objekta možete dodatno da definišete tip zida za planirano merenje i prikaz rezultata merenja.
Podešavanja uređaja
 • Merni štap: Merni štap uključite ili isključite za režime merenja Lokalizovanje objekta (sa izuzetkom prikaza tačaka) i Lokalizovanje curenja. Pomoću mernog štapa možete npr. da utvrdite odstojanje sredina objekta. Za podešavanje mernog štapa na nulu, pritisnite taster za funkciju desno.
 • Osvetljenost ekrana : Podesite stepen osvetljenosti za osvetljenje displeja.
 • Audio : Uključite ili isključite zvučni signal. Kada je zvučni signal uključen, kod svakog pritiska tastera i pronađenog objekta ispod područja senzora se čuje zvuk.
 • Podešavanja starta : Izaberite sa kojim podešavanjima (npr. tip zida, prikaz, merni štap) se merni alat pokreće prilikom uključivanja. Izaberite preuzimanje podešavanja prilikom poslednjeg isključivanja ili personalizovano osnovno podešavanje (odgovara trenutnim podešavanjima u glavnom meniju).
 • Isključivanje nakon ... : Izaberite vremenski interval nakon kog će se merni alat automatski isključiti kada se ne koristi.
 • Jezik : Izaberite jezik koji se koristi u prikazima.
 • Datum & vreme : Podesite datum i vreme za memorisanje slika i izaberite format za datum i vreme. Ukoliko se vreme i datum više ne memorišu, promenite dugmastu bateriju (videti „Postavljanje / zamena dugmaste baterije (videti sliku D)“, strana 31).
 • Merna jedinica : Izaberite mernu jedinicu za prikaze merenja. (Nije raspoloživo za sv tržišta.)
 • Fabrička podešavanja : Sve opcije menija možete da resetujete na fabrička podešavanja. Istovremeno se sve memorisane slike trajno brišu.
Informacije o uređaju Ovde možete da pogledate informacije o uređaju kao što je npr. instalirana verzija softvera.

Informacije i pomoć koji zavise od konteksta

Ukoliko se na displeju iznad tastera za funkciju desno prikazuje simbol upitnika, pritiskom tastera za funkciju desno će se prikazati informacije i pomoć koji zavise od konteksta. Ova opcija je dostupna prilikom promene tipa zida kao i prilikom prikaza, u svim režimima merenja lokalizacije objekta i lokalizacije curenja.

Memorisanje / prenos rezultata merenja

Memorisanje rezultata merenja kao slike

U prikazu objekta je raspoloživa funkcija panoramskog snimka ekrana. Na taj način možete da memorišete rezultate merenja (uključujući dubinu objekta za svaki prikazani objekata) ka slike, radi dokumentacije ili kasnije analize.
 1. Željeno područje izmerite na uobičajen način.
 2. Zatim pritisnite taster za snimak ekrana.
  • Kada je umetnuta microSD kartica, slike se memorišu na kartici. Slike se inače čuvaju u internoj memoriji mernog alata i mogu se preneti putem USB interfejsa.

Prenos podataka preko USB interfejsa

USB interfejs služi isključivo za prenos podataka. Preko ovog interfejsa ne mogu se pune akumulatorske baterije ili uređaji.
 1. Otvorite poklopac USB utičnice.
 2. Povežite USB utičnicu isključenog mernog alata preko USB kabla sa računarom.
  Povežite merni alat preko USB interfejsa isključivo sa računarom. Prilikom priključivanja na druge uređaje, merni alat može da se ošteti.
 3. Uključite merni alat.
 4. Na računaru otvorite pregledač datoteka i izaberite drajv Hilti PS 85 . Memorisane datoteke možete iz interne memorije mernog alata da kopirate, prebacite na računar ili obrišete.
 5. Kada okončate željeni postupak, drajv odvojite na standardan način.
  Drajv uvek prvo odjavite iz operativnog sistema računara (izbacite drajv), jer bi u suprotnom interna memorija mernog alata mogle da se ošteti.
 6. Zatim isključite merni alat pomoću tastera za uključivanje/isključivanje.
 7. Izvucite USB kabl i zatvorite poklopac USB utičnice radi zaštite od prašine ili prskanja vode.

Prenos podataka preko microSD kartice

Ako je u merni alat umetnuta microSD kartica, slike se prilikom memorisanja automatski čuvaju na kartici, a ne u internoj memoriji mernog alata.
Pre vađenja microSD kartice isključite merni alat. U suprotnom bi se microSD kartica mogla oštetiti.
 1. Otvorite poklopac utičnog mesta za microSD karticu.
 2. Blago pritisnite microSD karticu u merni alat tako da se odblokira.
 3. Izvucite microSD karticu iz utičnog mesta i povežite je sa računarom. Memorisane podatke možete da kopirate, prebacite na računar ili obrišete.
 4. Zatim ponovo ubacite microSD karticu u utično mesto. Prilikom ubacivanja vodite računa o pravilnom položaju. Gurnite microSD karticu unutra tako da uskoči.
 5. Zatvorite poklopac utičnog mesta radi zaštite od prašine ili prskanja vode.

Ažuriranje softvera

Ukoliko je potrebno, softver mernog alata možete da ažurirate.
Najnovija verzija softvera je dostupna za preuzimanje na sledećoj vezi: Preuzmi
 • Ukoliko je verzija softvera novija od one na vašem proizvodu, preuzmite datoteku sa ažuriranjem.
 • Datoteku sa ažuriranjem snimite na microSD karticu.
 • Ubacite microSD karticu u merni alat.
 • Uključite merni alat.
 • Ukoliko je pronađena nova datoteka sa ažuriranjem koja još nije instalirana, postupak ažuriranja se pokreće automatski.
 • Postupak ažuriranja se prikazuje na displeju. Taj postupak može da traje nekoliko minuta.
 • Nakon završetka ažuriranja, merni alat se automatski ponovo pokreće.
 • Hilti preporučuje da zatim obrišete datoteku sa ažuriranjem sa microSD kartice.
  Pre vađenja microSD kartice isključite merni alat.

Režim merenja Lokalizovanje objekta

Način funkcionisanja

Mernim štapom se ispituje podloga područja senzora. Ukoliko se u zidu nalazi više objekata jednih iza drugih, na displeju se prikazuje objekat koji je najbliži površini.
U režimu merenja Lokalizovanje objekta možete dodatno da definišete tip zida za planirano merenje i prikaz rezultata merenja.

Objekti koji se mogu pronaći

Prepoznaju se objekti koji se razlikuju od materijala zida.
 • Plastične cevi (npr. plastične cevi za vodu sa minimalnim prečnikom 10 mm, prazne cevi sa minimalnim prečnikom 20 mm u masivnom okolnom materijalu)
 • Električni vodovi (nezavisno od toga da li su pod naponom ili ne)
 • Trofazni vodovi (npr. za šporet)
 • Vodovi niskog napona (npr. zvono, telefon, mreža, smart home)
 • Metalne cevi, metalne šipke, različite vrste metalnih nosača (npr. čelik, bakar, aluminijum)
 • Armirani čelik
 • Drvene grede
 • Prazni prostori

Posebni slučaji merenja

  Nepovoljne okolnosti principijelno mogu da ugroze rezultat merenja:
 • Višeslojne zidne nadgradnje.
 • Prazne plastične cevi i drvene grede u praznim prostorima i zidovima od laganih materijala.
 • Objekti koji se prostiru iskošeno u zidu.
 • Metalne površine i vlažni delovi; oni pod određenim okolnostima (npr. kod velikog sadržaja vode) mogu da budu prikazani kao objekti. Imajte na umu da je betonu potrebno nekoliko meseci za potpuno sušenje.
 • Prazni prostori u zidu; oni mogu da budu prikazani kao objekti.
 • Blizina uređaja koji stvaraju jaka magnetna ili elektromagnetna polja, npr. bazne stanice za mobilnu mrežu ili generatori.
Pre bušenja, testerisanja ili glodanja u zidu, informišite se o opasnostima i u drugim izvorima informacija. Kako na rezultate merenja mogu da utiču uticaji iz okoline ili karakteristike zida, može da postoji opasnost, iako prikaz ne prikazuje objekat u području senzora.

Tipovi zida

Promena tipa zidaZa najbolje moguće rezultate merenja uvek podesite odgovarajući tip zida. Dubina merenja zavisi od tipa zida i iznosi maksimalno 85 mm (3,3 in).
 • Pritiskajte levi ili desni taster sa strelicom dok se ne prikaže željeni tip zida.
 • Za izbor tipa zida pritisnite taster za start / stop.
Tip zida Zid/univerzalnoTip zida Zid/univerzalno je predviđen za većinu primena u masivnom zidu ili drugim homogenim materijalima. Prikazuju se bakarni i metalni objekti kao i električni i drugi vodovi. Eventualno se ne prikazuju šupljine u zidu ili prazne plastične cevi prečnika manjeg od 2 cm (0,8 in). Ovaj režim je namenjen za homogene tipove osnovnog materijala kao što je cigla od peščara.
Tip zida BetonTip zida Beton je namenjen za primenu u suvom betonu. Prikazuju se bakarni i metalni objekti kao i električni i drugi vodovi. Prazne plastične cevi prečnika ispod 2 cm (0.8 in) se eventualno ne prikazuju. Prilikom izbora tipa zida dodatno možete da podesite maksimalnu dubinu merenja između 8 cm (3,1 in) i 20 cm (7,9 in).
Tip zida Suva građaTip zida Suva građa je predviđen za pronalaženje drvenih greda, metalnih šipki kao i električnih i drugih vodova u zidovima od suve građe (drvo, gips-karton itd). Napunjene plastične cevi i drvene grede se prikazuju na isti način. Prazne plastične cevi se ne prepoznaju. Ako prepoznate više objekata u blizini površine (0–2 mm (0–0,8 in) od površine), pokušajte da radite sa podlogom (npr. pleksiglas debljine 1 cm (0,4 in)).
Tip zida Visoka perforirana ciglaTip zida Visoka perforirana cigla je posebno predviđena za primene u visokim perforiranim ciglama. Visoke perforirane cigle su cigle s mnogo malih šupljina koje se najčešće prostiru uspravno. Prikazuju se metalni objekti, električni i drugi vodovi kao i plastične cevi za vodu. Šupljine ili prazne plastične cevi se eventualno ne prikazuju.
Tip zida Dugačka perforirana ciglaTip zida Dugačka perforirana cigla je posebno predviđen za primene u dugačkim perforiranim ciglama. Dugačke perforirane cigle su cigle sa malo velikih šupljina koje se najčešće prostiru vodoravno. Prikazuju se metalni objekti, električni i drugi vodovi koji se ne nalaze duboko u zidu, plastične cevi za vodu na maksimalnoj dubini merenja od 2 cm. Šupljine ili prazne plastične cevi se eventualno ne prikazuju. Za poboljšavanje rezultata merenja, dugačke perforirane cigle dodatno skenirajte sa tipom zida Visoka perforirana cigla. Obratite pažnju na logične i nelogične objekte (nepostojeće objekte).
Tip zida Svež betonTip zida Svež beton je posebno predviđen za primene u betonu koji se još nije potpuno stvrdnuo ili osušio. Prikazuju se metalni objekti, plastične i metalne cevi i električni vodovi. Nije moguće razlikovanje vodova pod naponom i vodova koji nisu pod naponom. Maksimalna dubina merenja je 6 cm (2,4 in). Vodite računa da je potrebno nekoliko meseci da se beton potpuno stvrdne i osuši.

Prikaz

Promena prikaza
 • Više puta pritisnite taster sa strelicom nagore ili nadole, sve dok ne dostignete željeni prikaz.
 • Za izbor prikaza, pritisnite taster za start / stop.

Prikaz tačaka

Image alternative
U prikazu tačaka se već prikazuje prvi rezultat merenja, a da ne morate merni alat preko podloge. Zbog toga je naročito namenjen za merenja u uglovima ili uskim delovima. Maksimalna dubina merenja je 6 cm. Pronađeni objekti se eventualno prikazuju sa karakteristikom materijala, ali bez podatka za dubinu.
Kad god je moguće, i u prikazu tačaka pomerajte merni alat preko podloge, da biste dobili najbolje moguće rezultate merenja. Bez pomeranja mernog alata je posebno ograničeno lokalizovanje plastičnih cevi i drvenih greda.
Prikaz merenjaAko objekat nije pronađen, prikazuje se samo spoljašnji krug na displeju koji svetli zeleno.
Ako se u blizini nalazi objekat, spoljašnji krug svetli crveno. Kada se merni alat približava objektu, broj krugova raste. Kada se merni alat udaljava od objekta, broj krugova opada.
Kada je snaga signala dovoljna, prikazuju se strelice za orijentaciju. Za ciljanu lokalizaciju sredine objekta, pomerajte merni alat u smeru strelica za orijentaciju. Preko sredine objekta prikaz merenja prikazuje maksimalno iskretanje, a ako je snaga signala dovoljna i krst na centru. Oznaka u boji za karakteristiku materijala je identična sa onom u prikazu objekta.
U neposrednoj blizini može da se nalazi objekat iako se strelice za orijentaciju ili krst na centru ne prikazuju.

Prikaz objekta

Image alternative
U prikazu objekta su raspoloživi najbolji mogući rezultati merenja kao i maksimalne dubine merenja. Prepoznati objekti se prikazuju duž cele deonice merenja uz navođenje dubine i eventualno karakteristike materijala.
Postupak merenja
 • Postavite merni alat na podlogu i pomerajte ga preko podloge u smeru rada. Rezultati merenja se prikazuju na displeju nakon minimalne deonice merenja od oko 10 cm.
 • Merni alat pomerajte uvek pravo preko površine uz blagi pritisak, tako da točkići uvek imaju kontakt sa zidom.
 • Za dobijanje optimalnih rezultata merenja, merni alat pomerajte polako preko celokupnog mesta koje ispitujete i prilikom vraćanja alata posmatrajte rezultate merenja. Deonica merenja treba da iznosi najmanje 40 cm.
 • U svakom trenutku pritiskom tastera za start / stop možete da otpočnete novo merenje.
 • Ukoliko tokom merenja podignete merni alat sa zida, rezultat merenja ostaje na displeju. Prilikom ponovnog spuštanja ili daljeg pomeranja, merenje se ponovo pokreće.
 • Za naročito osetljiva merenja koristite prikaz tačaka sa odgovarajućim tipom zida.
Image alternative
Pronalaženje je usled funkcije pouzdano za ivice objekata koji se prostiru poprečno u odnosu na smer pomeranja mernog alata. Zbog toga prelazite preko područja koje pregledate uvek unakrsno.
Za detekciju objekata je dovoljno da jednom pređete preko deonice merenja. Ukoliko želite da tačno lokalizujete i obeležite pronađeni objekat, vratite merni alat preko deonice merenja.
Prostiranje pronađenog objekta u zidu možete da utvrdite tako što ćete preći preko nekoliko deonica merenja.
Prikaz merenjaUkoliko u području senzora nije prepoznat objekat, isprekidane linije i srednja linija su potpuno zelene. Ako je objekat prepoznat, pojaviće se između dve isprekidane linije na displeju, a dve isprekidane linije i srednja linija su potpuno ili delimično crvene.
Na skali za dubinu sa desne strane se prikazuje dubina objekta do ivice pronađenog objekta.
Prikaz karakteristika pronađenih objekata na displeju može da odstupa od realnih karakteristika objekta. Naročito se veoma tanki objekti na displeju prikazuju deblje. Veći, cilindrični objekti (npr. plastične cevi ili cevi za vodu) na displeju mogu da izgledaju uže nego što zaista jesu.
Oznaka u boji za karakteristiku materijalaU zavisnosti od vrste i dubine objekta je moguće prepoznavanje karakteristika materijala.
One su označene bojom na sledeći način:
Narandžasta
Objekat pod naponom
Plava
Magnetni metal / metal sa čelikom (npr. armirani čelik)
Tirkizna
Nemagnetni metal (npr. bakarna cev)
Bela
Materijal koji nije metal (npr. drvo, plastika)
Siva
Karakteristika materijala nepoznata
 • Kod objekata pod naponom se ne prikazuju dodatne karakteristike.
 • Trofazni vodovi eventualno neće biti prepoznati kao vodovi pod naponom.
 • Utvrđivanje karakteristike „pod naponom“može da bude ograničeno kada je relativna vlažnost vazduha iznad 50 procenata.
ObeležavanjePronađene objekte možete da obeležite urezom za markiranje gore ili spoljašnjom ivicom mernog alata.
 • Pomerite merni alat ka pronađenom objektu koji želite da obeležite.
 • Merni alat pozicionirajte tako da se objekat nalazi na sredini srednje linije na displeju.
 • Postavite po jednu oznaku na urezu za markiranje gore, desno i levo.
 • Na tački ukrštanja obeleženih oznaka se nalazi sredina objekta.
 • Alternativno postavite merni alat tako da se objekat nalazi na sredini jedne od dve isprekidane linije na displeju.
 • Objekat se tako nalazi na sredini ispod odgovarajuće spoljašnje ivice mernog alata.
 • Nacrtajte liniju na podlogu duž te spoljašnje ivice i na toj liniji postavite krst za položaj odgovarajućeg bočnog ureza za markiranje.
 • Tu se nalazi sredina objekta.
 • Prostiranje pronađenog objekta u zidu možete da obeležite tako što ćete preći preko nekoliko deonica merenja i spojite te oznake.

Prikaz signala 2D

Image alternative
U prikazu signala 2D se prikazuje snaga signala na odgovarajućem položaju za merenje u kombinaciji sa dubinom objekta. Prikaz signala 2D je varijanta prikaza objekta. On umesto simbola za objekte prikazuje snage signala. Maksimalna snaga signala predstavlja gornju ivicu objekata.
Prikaz signala 2D se može koristiti za lokalizaciju objekata koji se nalaze blizu jedni drugih i procenu komplikovanih nadogradnji materijala. Pod određenim uslovima možete pronaći i slabije objekte ili objekte koji se nalaze jedni iza drugih. Pogledajte napomene za postupak merenja u prikazu objekta.
Pogledajte napomene za postupak merenja za prikaz objekta .

Prikaz signala

Image alternative
U prikazu signala se prikazuje snaga signala na odgovarajućem položaju za merenje bez informacije o dubini objekta. Prikaz signala može da se koristi za lokalizaciju objekata koji se nalaze blizu jedni drugih i procenu komplikovanih nadogradnji materijala na osnovu prostiranja signala.

Režim merenja Lokalizovanje curenja

U ovim režimu merenja se prikazuje relativna vlažnost materijala površine. Zbog toga je namenjen za prepoznavanje mesta maksimalne vlažnosti zbog čega ukazuje na eventualno curenje. Različiti materijali na površini, objekti koji se nalaze plitko u površini i nehomogenosti u podlozi (npr. fuge) mogu da uzrokuju pogrešne rezultate.

Režim merenja Merenje odstojanja

U ovim režimu merenja možete da izmerite odstojanja između objekata.
Referentna tačka merenja je uvek gornja pomoć za označavanje. Merenje je moguće samo u pravolinijski u smeru kretanja točkova. Odstojanje od početne tačke se meri neprekidno. Merna vrednost koja se prikazuje na displeju odgovara odstojanju od početne tačke trenutnog merenja, a ne ukupnoj deonici kretanja. Merna vrednost se prilikom vraćanja u smeru početne tačke smanjuje.
Ukoliko merni alat pruža nelogične vrednosti odstojanja, izmerite zadato odstojanje od npr. 1 m (3 ft). Ukoliko se udaljenost ne nalazi unutar tolerancije (videti poglavlje Tehnički podaci), obratite se Hilti servisu.

Nega i održavanje

UPOZORENJE
Opasnost od povrede kod umetnute akumulatorske baterije !
 • Uvek izvadite akumulatorsku bateriju pre svih radova na negovanju i održavanju uređaja!
Održavanje proizvoda
 • Pažljivo uklonite čvrsto prionulu prljavštinu.
 • Ako postoje, pažljivo očistite proreze za ventilaciju suvom, mekanom četkom.
 • Kućište čistite samo blago nakvašenom krpom. Ne upotrebljavajte sredstva za negu na bazi silikona, jer mogu nagristi plastične delove.
 • Za čišćenje kontakta proizvoda koristite čistu, suvu krpu.
Nega Li‑Ion akumulatorske baterije
 • Nikada ne upotrebljavajte akumulatorsku bateriju sa ukoliko su prorezi za ventilaciju začepljeni. Proreze za ventilaciju oprezno očistite suvom, mekom četkom.
 • Ne izlažite akumulatorsku bateriju nepotrebnoj prašini ili prljavštini. Ne izlažite akumulatorsku bateriju nikada velikoj količini tečnost (npr. potapanjem u vodu ili ostavljanjem na kiši).
  Ako je akumulatorska baterija navlažena, tretirajte je kao oštećenu akumulatorsku bateriju. Izolujte je u nezapaljivu posudu i obratite se servisu Hilti .
 • Akumulatorska baterija ne sme da bude zaprljana drugim uljem i mašću. Nemojte dozvoljavati da se na akumulatorskoj bateriji taloži nepotrebna prašina ili prljavština. Akumulatorsku bateriju čistite pomoću suve, mekane četkice ili čiste, suve krpe. Ne upotrebljavajte sredstva za negu na bazi silikona, jer mogu nagristi plastične delove.
  Nemojte da dodirujete kontakte akumulatorske baterije i nemojte uklanjati fabrički nanetu masnoću sa kontakata.
 • Kućište čistite samo blago nakvašenom krpom. Ne upotrebljavajte sredstva za negu na bazi silikona, jer mogu nagristi plastične delove.
Održavanje
 • Redovno proveravajte da li je došlo do oštećenja na vidljivim delovima i da li elementi za rukovanje besprekorno funkcionišu.
 • Proizvod nemojte da koristite ukoliko postoje oštećenja i/ili smetnje u funkciji. Proizvod odmah treba da popravi Hilti servis.
 • Posle radova na nezi i održavanju postavite svu zaštitnu opremu i proverite da li je njihova funkcija ispravna.
Da biste obezbedili bezbedan rad koristite samo originalne rezervne delove i potrošni materijal. Rezervne delove, potrošne materijale i pribor koje je odobrila kompanija Hilti se nalaze u vašem Hilti Store ili na adresi: www.hilti.group

Zamena dugmaste baterije

Da biste mogli da memorišete vreme na mernom alatu, alat ima dugmastu bateriju. Ukoliko se dugmasta baterija isprazni, morate je zameniti.
Image alternative
 1. Izvadite zavrtanj za držač dugmaste baterije.
 2. Izvadite držač dugmaste baterije iz okna (eventualno pomoću odgovarajućeg alata).
 3. Izvadite praznu dugmastu bateriju i ubacite novu dugmastu bateriju. Vodite računa o odgovarajućem polaritetu. Pozitivan pol dugmaste baterije mora da bude okrenut nagore.
 4. Ponovo postavite držač dugmaste baterije u okno. Vodite računa da držač dugmaste baterije bude pravilno i potpuno uvučen, jer u suprotnom ne bi bila osigurana zaštita od prašine i prskanja vode.
 5. Ponovo vratite zavrtanj držača dugmaste baterije i ručno ga zategnite.

Transport i skladištenje akumulatorskih alata i akumulatorskih baterija

Transport
  OPREZ
  Nesmotreno pokretanje prilikom transporta !
 • Uvek transportujte vaše proizvode bez umetnutih akumulatorskih baterija!
 • Izvadite akumulatorsku bateriju ili baterije.
 • Nemojte transportovati akumulatorske baterije bez ambalaže. Akumulatorske baterije bi trebalo tokom transporta zaštititi od prekomernih udaraca i od materijala koji sprovode struju ili izolovati od drugih akumulatorskih baterija, kako se ne bi dodirnule sa drugim polom baterije i prouzrokovale kratak spoj. Obratite pažnju na vaše lokalne propise za transport akumulatorskih baterija.
 • Akumulatorske baterije ne smete slati poštom. Obratite se kompaniji za slanje pošiljki, ako želite da pošaljete neoštećene akumulatorske baterije.
 • Prekontrolišite da li na proizvodu i akumulatorskim baterijama ima oštećenja pre svake upotrebe kao i pre i nakon dugotrajnog transporta.
Skladištenje
  UPOZORENJE
  Nesmotreno oštećenje zbog neispravnih ili iscurelih akumulatorskih baterija !
 • Uvek odlažite vaše proizvode bez umetnutih akumulatorskih baterija!
 • Čuvajte proizvod i akumulatorske baterije na hladnom i suvom mestu. Pazite na granične vrednosti za temperaturu koje su navedene u tehničkim podacima.
 • Akumulatorske baterije nemojte čuvati na punjaču. Akumulatorsku bateriju nakon punjenja uvek skinite sa punjača.
 • Akumulatorske baterije nemojte čuvati na suncu, izvorima toplote ili iza stakla.
 • Čuvajte proizvod i akumulatorske baterije tako da ne budu pristupačni deci ili neovlašćenim osobama.
 • Prekontrolišite da li na proizvodu i akumulatorskim baterijama ima oštećenja pre svake upotrebe kao i pre i nakon dugotrajnog skladištenja.

Pomoć u slučaju smetnji

U slučaju smetnji, koje nisu navedene u ovoj tabeli ili koje ne možete samostalno da otklonite, obratite se Hilti servisu.
Smetnja
Mogući uzrok
Rešenje
Proizvod ne može da se uključi.
Unos preko Pražnjenje akumulatorske baterije
 • Zamenite akumulatorsku bateriju ili napunite praznu akumulatorsku bateriju.
Akumulatorska baterija nije do kraja umetnuta.
 • Umetnite akumulatorsku bateriju tako da se čuje klik.
Baterija ne uleže uz čujni „klik“.
Žlebovi na akumulatorskoj bateriji su zaprljani.
 • Očistite žlebove i iznova umetnite akumulatorsku bateriju.
Unos preko komandnog polja nije moguć
Komandno polje neispravno
 • Kontaktirajte Hilti servis.
Točkovi ne rade ravnomerno
Prašina ili prljavština na točkovima
 • Očistite točkove i kućište.
Proizvod ne možete povezati sa računarom.
Računar ne prepoznaje proizvod.
 • Proverite da li je drajver ažuriran. Eventualno morate da ažurirate upravljački program i/ili operativni sistem.
USB kabl je neispravan.
 • Proverite vezu sa drugim USB kablom. Eventualno zamenite USB kabl.
USB utičnica na proizvodu je neispravna.
 • Obratite se Hilti servisu.
MicroSD kartica ne funkcioniše.
MicroSD kartica nije prepoznata.
 • Proverite funkciju microSD kartice sa drugim (npr. na računaru).
 • Upotrebite drugu ili novu microSD karticu. Ukoliko i ona nije prepoznata, obratite sa Hilti servisu.
MicroSD kartica ne može da se očita.
 • Proverite da li su microSD kartica ili utično mesto u mernom alatu prljavi. Oprezno ih očistite suvom, mekanom krpom.
 • Ako problem i dalje postoji, obratite se Hilti servisu.

Zbrinjavanje otpada

UPOZORENJE
Opasnost od povređivanja usled nestručnog uklanjanja na otpad! Opasnosti po zdravlje prouzrokovane ispuštanjem gasova ili tečnosti.
 • Nemojte slati oštećene akumulatorske baterije!
 • Prekrijte priključke materijalom koji ne sprovodi struju, kako biste izbegli kratak spoj.
 • Akumulatorske baterije uklonite na otpad tako da ne mogu da dospeju u ruke dece.
 • Uklonite na otpad akumulatorsku bateriju u vašoj Hilti Store ili se obratite preduzeću za odlaganje koje je nadležno za vas.
Image alternative Hilti proizvodi su sa velikim udelom proizvedeni od reciklažnih materijala. Preduslov za ponovnu upotrebu je stručno razdvajanje materijala. U mnogim zemljama Hilti vaš stari uređaj vraća na reciklažu. Pitajte Hilti servis za klijente ili vašeg konsultanta za prodaju.
Image alternative
 • Električne alate, elektronske uređaje i akumulatorske baterije ne odlažite u kućne otpatke!

Garancija proizvođača

 • U slučaju pitanja o uslovima garancije obratite se Vašem lokalnom Hilti partneru.

Dodatne informacije

Pribor, sistemske proizvode i dodatne informacije o proizvodu možete pogledati ovde.

China RoHS (Direktiva za smanjenje opasnih supstanci)
Image alternative
Ova tabelu važi za tržište Kine.

Hilti Li-Ion akumulatorske baterije

Sigurnosna uputstva i uputstva za upotrebuU ovoj dokumentaciji se koristi termin akumulatorska baterija za ponovo punjive Hilti litijum-jonske akumulatorske baterije, u kojima se nalazi više litijum-jonskih ćelija. One su predodređene za Hilti električne alate i smeju sa samo sa njima koristiti. Koristite samo originalne Hilti akumulatorske baterije!
Hilti akumulatorske baterije su u skladu sa tehničkim stanjem opremljene menadžementom ćelija i sistemom za zaštitu ćelija.
OpisAkumulatorske baterije se sastoje od ćelija, koje sadrže litijum-jonski sadržaj za akumuliranje, koji omogućava specifičnu energetsku gustinu. Nasuprot NiMH & NiCd akumulatorskim baterijama, litijum-jonske akumulatorske baterije podležu veoma malom memorijskom efektu, ali su zato veoma osetljive na primenu sile, duboko zamrzavanje ili visoke temperature. Videti Bezbednost
Odobrene proizvode za naše akumulatorske baterije pronaći ćete u vašoj Hilti Store ili na:
www.hilti.group | SAD: www.hilti.com
Sigurnost
 • Nad akumulatorskim baterijima se ni u kom slučaju ne smeju vršiti izmene niti se njima sme manipulisati!
 • Nikada ne koristite reciklirane ili reparirane baterije, koje nisu odobrene od strane Hilti servisa.
 • Ne koristite ili ne punite akumulatorske baterije, koje su pretrpele strujni udar, koje su pale sa više od jednog metra ili su oštećene na neki drugi način. Redovno proveravajte vaše akumulatorske baterije na moguća oštećenja, npr. nagnječenja, rezove ili ubode.
 • Nikada ne koristite akumulatorsku bateriju ili električni alat sa akumulatorskim pogonom kao udarni alat.
 • U slučaju curenja tečnosti iz akumulatorske baterije izbegavajte direktan kontakt sa očima i kožom!
 • Videti Postupanje kod oštećenih akumulatorskih baterija
 • U slučaju neispravnih baterija može doći do curenja tečnosti i kontakta sa okolnim predmetima. Očistite delove na koje se to odnosi toplom sapunicom i zamenite oštećene akumulatorske baterije.
 • Videti Postupanje kod oštećenih akumulatorskih baterija
 • Nikada ne izlažite akumulatorske baterije povećanoj temperaturi, varničenju ili otvorenom plamenu. To može prouzrokovati eksplozije.
 • Ne dodirujte polove baterije svojim prstima, alatima, nakitom ili drugim predmetima od metala. To može prouzrokovati kratke spojeve, električne udare, požare ili eksplozije.
 • Držite akumulatorske baterije dalje od kiše i vlage. Tečnost koja je prodrla može prouzrokovati kratke spojeve, strujne udare, požare ili eksplozije.
 • Predviđene odgovarajuće punjače i električne alate koristite samo za taj tip akumulatorske baterije. Obratite pažnju na podatke u njihovim uputstvima za upotrebu.
 • Ne skladištite i ne koristite akumulatorsku bateriju u eksplozivnom okruženju sa zapaljivim tečnostima ili gasovima. Neočekivana smetnja u radu akumlatorske baterije pod takvim okolnostima može prouzrokovati eksploziju.
Postupanje kod oštećenih akumulatorskih baterija
 • Kontaktirajte uvek vašeg Hilti servisnog partnera, kada se ošteti akumulatorska baterija.
 • Izbegavajte u slučaju curenja tečnosti direktan kontakt sa očima i/ili kožom, nošenjem zaštitnih naočara i rukavica.
 • Ubacite neispravnu akumulatorsku bateriju u nezapaljivu posudu i prekrijte je sa suvim peskom, kredom (CaCO3) ili silikatom (Vermiculit). Potom zatvorite poklopac tako da je nepropusan za vazduh i držite posudu podalje od zapaljivih gasova, tečnosti ili predmeta.
 • Uklonite na otpad posudu u vašoj Hilti Store ili se obratite preduzeću za uklanjanje otpada koje je nadležno za vas. Nemojte slati oštećene akumulatorske baterije!
 • Za to koristite odobrena hemijska sredstva za čišćenje, kako biste uklonili tečnost baterije koja je iscurela.
Postupanje kod nefunkcionalnih akumulatorskih baterija
 • Obratite pažnju na neuobičajeno ponašanje u radu akumulatorske baterije poput problema sa punjenjem, dužim vremenima punjenja, znatnim padom performansi, neuobičajenom radu LED-a ili kod iscurelih tečnosti. Sve su to naznake unutrašnjih problema.
 • Ako sumnjate na unutrašnji problem sa akumulatorskom baterijom, kontaktirajte vašeg Hilti servisnog partnera.
 • Ako akumulatorska baterija više ne funkcioniše, akumulatorska baterija se ne može puniti ili ako dolazi do curenja tečnosti, morate je ukloniti na otpad, kao što je gore opisano.
 • Videti Postupanje kod oštećenih akumulatorskih baterija .
Mere u slučaju požara kod akumulatorske baterije
  UPOZORENJE
  Opasnost od požara akumulatorske baterije! Akumulatorska baterija koja gori ispušta opasne i eksplozivne tečnosti i isparenja, što može dovesti do povreda usled korozije, opekotina ili eksplozija.
 • Nosite ličnu zaštitnu opremu, ako gasite požar nad akumulatorskom baterijom.
 • Obezbedite dovoljnu provetrenost kako bi opasna i eksplozivna isparenja mogla da izlaze.
 • Odmah napustite prostoriju kod intenzivne pojave dima.
 • U slučaju iritacije disajnih puteva konsultujte lekara.
 • Požare kod akumulatorskih baterija gasite samo vodom. Protivpožarni aparati i protivpožarna ćebad su neefikasna kod litijum-jonskih akumulatora. Požari u okruženju se mogu gasiti uobičajenim sredstvima za gašenje.
 • Nemojte pokušavati da pomerate velike količine oštećenih, zapaljenih ili iscurelih baterija. Nemojte uklanjati navedene materijale iz bližeg okruženja i tako izolujte navedene akumulatorske baterije na koje se to odnosi. Ukoliko požar ne možete ugasiti sa raspoloživim sredstvima pozovite vatrogasnu službu u blizini.
U slučaju pojedinačnog požara kod akumulatorske baterije:
 • Podignite je pomoću lopate i ubacite je u kofu sa vodom. Kroz efekat hlađenja se smanjuje opasnost od širenja požara na akumulatorske baterijske ćelije, koje još uvek nisu dostigle kritičnu temperaturu za paljenje.
 • Sačekajte dok se akumulatorska baterija potpuno ne ohladi.
 • Videti Postupanje kod oštećenih akumulatorskih baterija .
Podaci o transportu i skladištenju
 • Radna temperatura okoline između -17°C i +60°C / 1°F i 140°F.
 • Temperatura skladištenja između -20°C i +40°C / -4°F i 104°F.
 • Akumulatorske baterije nemojte ostavljati na punjaču. Akumulatorsku bateriju nakon upotrebe uvek razdvojite od punjača.
 • Po mogućnosti, akumulatorske baterije skladištite na hladnom i suvom mestu. Skladištenje na hladnom mestu povećava vreme rada akumulatorske baterije. Nikada ne ostavljajte akumulatorske baterije na suncu, na izvorima toplote ili iza staklenih površina.
 • Akumulatorske baterije ne smete slati poštom. Obratite se kompaniji za slanje pošiljki, ako želite da pošaljete neoštećene baterije.
 • Akumulatorske baterije nikada nemojte da transportujete bez ambalaže. Akumulatorske baterije bi trebalo tokom transporta zaštititi od prekomernih udaraca i od materijala koji sprovode struju ili izolovati od drugih akumulatorskih baterija, kako se ne bi dodirnule sa drugim polom baterije i prouzrokovale kratak spoj.
Održavanje i uklanjanje na otpad
 • Akumulatorske baterije održavajte čistim i daleko od ulja i masti. Takve nečistoće uklonite uz pomoć čiste, suve krpe.
 • Nikada ne koristite akumulatorsku bateriju ukoliko su prorezi za ventilaciju začepljeni. Proreze za ventilaciju oprezno očistite mekanom četkom.
 • Sprečite prodiranje stranih tela u unutrašnjost.
 • Ne izlažite akumulatorsku bateriju nepotrebnoj prašini ili prljavštini. Akumulatorsku bateriju čistite pomoću mekane četkice ili čiste, suve krpe.
 • Ne dozvolite da tečnost prodre u akumulatorsku bateriju. Ako je tečnost prodrla u akumulatorsku bateriju, tretirajte je kao oštećenu akumulatorsku bateriju i izolujte je u nezapaljivu posudu.
 • Videti Postupanje kod oštećenih akumulatorskih baterija
 • Nestručno uklanjanje na otpad može dа izаzove opаsnost po zdrаvlje prouzrokovаnu ispuštanjem gаsovа ili tečnosti. Akumulatorsku bateriju odložite na otpad u Hilti Store ili se obratite nadležnom preduzeću za uklanjanje otpada. Nemojte slati oštećene akumulatorske baterije!
 • Akumulatorske baterije ne odlažite u kućne otpatke.
 • Akumulаtorske baterije uklonite na otpad tаko dа ne mogu dа dospeju u ruke dece. Prekrijte priključke materijalom koji ne sprovodi struju, kako biste izbegli kratak spoj.