Izaberi jezik

BX-S
BX‑SH B3

Originalno uputstvo za upotrebu

Podaci o uputstvu za upotrebu

O ovom uputstvu za upotrebu

 • Upozorenje! Pre upotrebe proizvoda uverite se da ste pročitali i razumeli uputstvo za upotrebu za proizvod, uključujući uputstva, bezbednosne i upozoravajuće napomene, slike i specifikacije. Naročito se upoznajte sa svim uputstvima, bezbednosnim i upozoravajućim napomenama, slikama i specifikacijama i komponentama i funkcijama. Nepoštovanje dovodi do opasnosti od električnog udara, požara i/ili teških povreda. Uputstvo za upotrebu uključujući sva uputstva, bezbednosne i upozoravajuće napomene sačuvajte za kasniju upotrebu.
 • Image alternative proizvodi su namenjeni za profesionalnog korisnika, a njima sme da rukuje, da ih održava ili popravlja samo ovlašćeno, upućeno osoblje. To osoblje mora biti posebno upoznato sa mogućim opasnostima. Proizvod i njegova pomoćna sredstva mogu da budu opasni ako ih neobučena lica nestručno tretiraju ili ako se ne koriste namenski.
 • Priloženo uputstvo za upotrebu odgovara aktuelnom stanju tehnike u trenutku štampe. Aktuelnu verziju možete uvek da pronađete na internetu na Hilti stranici sa proizvodima. Upotrebite link ili QR kôd u ovom uputstvu za upotrebu, koji su označeni ovim simbolom Image alternative.
 • Proizvod prosleđujte drugim osobama samo zajedno sa ovim uputstvom za upotrebu.

Legenda

Upozoravajuće napomene

Upozoravajuće napomene upozoravaju na opasnosti pri rukovanju proizvodom. Koriste se sledeće signalne reči:
OPASNOST
OPASNOST !
 • Znači neposrednu opasnu situaciju, koja može prouzrokovati telesne povrede ili smrt.
UPOZORENJE
UPOZORENJE !
 • Ova reč skreće pažnju na moguću opasnost koja može prouzrokovati tešku telesnu povredu ili smrt.
OPREZ
OPREZ !
 • Za moguću opasnu situaciju koja može da dovede do telesnih povreda ili do materijalne štete.

Simboli u uputstvu za upotrebu

Sledeći simboli se koriste u ovom uputstvu za upotrebu:
Image alternative Poštovanje uputstva za upotrebu
Image alternative Napomene o primeni i druge korisne informacije
Image alternative Rad sa reciklažnim materijalima
Image alternative Električne uređaje i baterije ne odlažite u kućne otpatke

Simboli na slikama

Sledeći simboli se koriste na slikama:
Image alternative Ovi brojevi se odnose na odgovarajuću sliku sa početka ovog uputstva za upotrebu.
Image alternative Numerisanje reflektuje redosled radnih koraka na slici i može da odstupa od radnih koraka u tekstu.
Image alternative Pozicioni brojevi se koriste na slici Pregled i odnose se na brojeve legende u poglavlju Pregled proizvoda .
Image alternative Ovaj znak bi trebalo da vas podstakne na poseban oprez prilikom rada sa proizvodom.

Simboli koji se odnose na proizvod

Simboli nа proizvodu

Sledeći simboli se koriste na proizvodu:
Image alternative Uređaj podržava NFC tehnologiju koja je kompatibilna sa iOS i Android platformama.

Na proizvodu

Informacije o laseru
Image alternative Klasa lasera 1, zasniva se na standardu IEC⁄EN 60825-1:2014 i odgovara CFR 21 § 1040 (Laser Notice 56).

Informacije o proizvodu

Image alternative proizvodi su namenjeni za profesionalnog korisnika, a njima sme da rukuje, da ih održava ili popravlja samo ovlašćeno, upućeno osoblje. To osoblje mora biti posebno upoznato sa mogućim opasnostima. Proizvod i njegova pomoćna sredstva mogu da budu opasni ako ih neobučena lica nestručno tretiraju ili ako se ne koriste namenski.
Oznaka tipa i serijski broj su navedeni na tipskoj pločici.
 • Prenesite serijski broj u sledeću tabelu. Podaci o proizvodu će vam biti potrebni kada budete kontaktirali naše predstavništvo ili servis.
  Podaci o proizvodu
  Laser
  Držač
  BX-S
  BX-SH B3
  Generacija
  01
  Serijski br.

Izjava o usklađenosti

Image alternative
Pod vlastitom odgovornošću proizvođač izjavljuje da je ovde opisani proizvod u skladu sa važećim zakonskim propisima i normama.
Tehnička dokumentacija se čuva ovde:
Hilti Društvo za razvoj doo | Dozvola za uređaje | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Sigurnost

Opšte sigurnosne napomene

Image alternative UPOZORENJE! Pročitajte sigurnosne napomene i uputstva. Ovaj proizvod može da bude opasan, ako se nestručno radi sa njim. Nepridržavanje sigurnosnih napomena i uputstava može da prouzrokuje štetu na proizvodu i / ili teške povrede.
Molimo sačuvajte sve sigurnosne napomene i uputstva za ubuduće.
Sigurnost na radnom mestu
 • Područje rada održavajte čistim i osvetljenim. Nered i neosvetljeno radno područje mogu dovesti do nezgoda.
 • Sa proizvodom ne radite u okolini ugroženoj eksplozijom, u kojoj se nalaze zapaljive tečnosti, gasovi ili prašine.
 • Tokom korišćenja proizvoda udaljite decu i ostale osobe iz područja rada.
 • Proizvod upotrebljavajte samo unutar definisanih granica upotrebe.
 • Poštujte vaše lokalne bezbednosne propise za sprečavanje nezgoda.
Električna sigurnost
 • Proizvod držite dalje od kiše ili vlage. Tečnost koja je prodrla može prouzrokovati kratke spojeve, strujne udare, požare ili eksplozije.
 • Pre odlaganja u transportnu kutiju, obrišite proizvod.
Bezbednost ljudi
 • Budite oprezni, pazite šta činite i u radu sa proizvodom postupajte razumno. Nemojte koristiti proizvod ako ste umorni ili pod uticajem droga, alkohola ili lekova. Trenutak nepažnje prilikom upotrebe proizvoda može da dovede do ozbiljnih povreda.
 • Izbegavajte nenormalan položaj tela. Zauzmite siguran položaj tela i u svakom trenutku održavajte ravnotežu.
 • Nosite sredstva lične zaštite i uvek zaštitne naočare. Nošenje sredstava lične zaštite smanjuje rizik od nezgoda.
 • Ne onesposobljavajte sigurnosne uređaje i ne uklanjajte znakove uputstava i upozorenja.
 • Izbegavajte nehotično stavljanje u pogon. Uverite se da je proizvod isključen pre umetanja baterija, podizanja ili nošenja proizvoda.
 • Proizvod i pribor koristite u skladu sa ovim uputstvima i na način koji je propisan za ovu posebnu vrstu uređaja. Kod toga uzmite u obzir radne uslove i izvođene radove. Upotreba proizvoda za neke druge primene različite od predviđenih može dovesti do opasnih situacija.
 • Nikada nemojte da se osećate previše sigurnim i poštujte sigurnosnih pravila, iako ste nakon dužeg rada dobro upoznati sa radom sa proizvodom. Neodgovornim rukovanjem moguće je za samo nekoliko sekundi zadobiti teške povrede.
 • Proizvod se ne sme koristiti u blizini medicinskih uređaja.
Upotreba i rukovanje proizvodom
 • Koristite proizvod i pribor samo dok je u tehnički besprekornom stanju.
 • Nekorišćene proizvode držite van domašaja dece. Ne dopustite da proizvod koriste osobe koje sa njim nisu upoznate ili koje nisu pročitale ova uputstva. Proizvod je opasan, ako ga koriste neiskusne osobe.
 • Pažljivo održavajte proizvod. Uverite se da pokretni delovi rade besprekorno i da nisu zaglavljeni, polomljeni ili oštećeni tako da negativno utiču na funkcionisanje proizvoda. Oštećene delove popravite pre upotrebe proizvoda. Uzrok mnogih nezgoda leži u loše održavanim proizvodima.
 • Nad proizvodom se ni u kom slučaju ne smeju vršiti izmene niti se njim sme manipulisati. Promene ili modifikacije, koje nije izričito dozvolio Hilti , mogu ograničiti pravo korisnika na stavljanje proizvoda u pogon.
 • Pre važnih merenja, kao i nakon pada ili drugih mehaničkih uticaja, morate proveriti preciznost proizvoda.
 • U principu, rezultati merenja mogu biti narušeni određenim uslovima okoline. To uključuje npr. blizinu uređaja koji emituju jaka električna, magnetna ili elektromagnetna polja, vibracije i promene temperature.
 • Brzo promenljivi uslovi merenja mogu falsifikovati rezultate merenja.
 • Ako proizvod iz velike hladnoće prenosite u toplije okruženje ili obratno, trebalo bi pre upotrebe da sačekate da se prilagodi na nove uslove. Velike razlike u toploti mogu da dovedu do pogrešnih operacija i pogrešnih rezultata merenja.
 • Prilikom upotrebe sa adapterima i priborom uverite se da je pribor sigurno pričvršćen.
 • Iako je proizvod projektovan za teške uslove upotrebe na gradilištima, trebalo bi da njime brižljivo rukujete kao i sa drugim optičkim i električnim proizvodima (dvogled, naočare, fotografski aparat).
 • Održavajte navedene radne i temperature skladištenja.

Dodatne sigurnosne napomene

 • U slučaju nestručnog otvaranje proizvoda može da nastane lasersko zračenje koje prevazilazi klasu 1. Popravku proizvoda prepustite isključivo servisu kompanije Hilti .
 • Ne usmeravajte proizvod prema suncu ili drugim izvorima svetlosti.
 • Laser nemojte usmeravati ka drugim osobama ili sa male udaljenosti na golu kožu.
 • Ukoliko ga ne koristite, isključite proizvod.
 • Nemojte koristiti proizvod u veoma svetlom okruženju. Laserski snop mora biti vidljiv. Ukoliko je potrebno, zatamnite ili zasenite radno područje.
 • Nakon pada ili drugih mehaničkih uticaja morate proveriti preciznost proizvoda.
 • Kako biste sprečili nepravilno merenje, morate da održavate čistoću okna za izlaz laserskog zraka.
 • Poštujte nacionalne propise za zaštitu na radu.

Elektromagnetna kompatibilnost

Iako proizvod ispunjava stroge zahteve važećih smernica, Hilti ne može isključiti mogućnost da proizvod bude ometan jakim zračenjem što može dovesti do nepravilnog rada. U tom slučaju i u slučaju drugih nesigurnosti treba sprovesti kontrolna merenja. Hilti isto tako ne može garantovati da neće doći do ometanja drugih uređaja (npr. navigacionih uređaja u avionima).

Pažljivo rukovanje i upotreba baterije

 • Ako duže vreme ne koristite proizvod, izvadite baterije iz proizvoda. Baterije mogu prilikom dužeg skladištenja da korodiraju i da se isprazne.
 • Uverite se da baterije ne mogu dа dospeju u ruke dece.
 • Nemojte mešati nove i stare baterije. Uvek zamenite sve baterije istovremeno. Nemojte da upotrebljavate baterije različitih proizvođača ili sa različitim oznakama tipa.
 • Nemojte da umećete oštećene baterije.
 • Upotrebljavajte samo tip baterija koji je predviđen za ovaj proizvod. Upotreba drugih baterije može dovesti do povreda i opasnosti od požara.
 • Prilikom zamene baterija vodite računa o polaritetu baterija. Postoji opasnost od eksplozije.
 • Nemojte da pregrevate baterije i ne izlažite ih vatri. Baterije mogu eksplodirati i stoga mogu da ispuste toksične materije.
 • Baterije nemojte puniti.
 • Nemojte da lemite baterije u proizvod.
 • Baterije nemojte da praznite kratkim spojem. Baterije mogu da propuštaju, eksplodiraju, da se zapale i povrede osobe.
 • Nemojte oštetiti baterije i nemojte ih rastavljati. Baterije mogu da propuštaju, eksplodiraju, da se zapale i povrede osobe.

Opis

Pregled proizvoda

Image alternative
 1. Izlazni prozor laserskog snopa
 2. Prsten za podešavanje
 3. Taster za uključivanje i isključivanje
 4. Taster za deblokadu
 5. Pričvrsni zavrtanj
 6. Držač

Namenska upotreba

Opisani proizvod je laser. On je namenjen isključivo za upotrebu sa akumulatorskim pištoljem za ukucavanje BX 3 . Kada je montiran na odgovarajući držač BX‑SH B3 (01) i podešeno je određeno odstojanje, laser omogućuje brzo određivanje pozicije na kojoj treba postaviti sledeći pričvrsni element.

Proizvod je namenjen za upotrebu u unutrašnjim prostorima.

Sadržaj isporuke

Laser, 3x AA baterije (ne na svim tržištima), uputstvo za upotrebu
Ostale, za vaš proizvod odobrene sistemske proizvode pronađite u vašoj Hilti Store ili na: www.hilti.group

Prikaz „Nivo napunjenosti baterije nizak“

Kada nivo napunjenosti baterije padne ispod 10%, laserska dioda treperi određenim redosledom:
Trenutak pojave
Svetlosni signal
Prilikom uključivanja
5× treperi
U režimu rada
5× treperi (svakih 5 minuta)

Tehnički podaci

Radijusi projektovanja
300 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm
(11,81 in, 15,75 in, 19,69 in, 23,62 in, 31,50 in)
Tačnost (Kada pištolj za ukucavanje nije prislonjen)
-15% ... +5%
Klasa lasera
1
Automatsko isključivanje
≈ 6 min
Radni vek
na +20 °C (+68 °F): 15 h (tipično)
Snabdevanje strujom
3× AA baterija (1,5 V)
Opseg napona
2,7 V … 5 V
Maksimalna prosečna izlazna snaga (p)
≤ 600 mW
Težina sa baterijama
266 g
(9,38 oz)
Težina sa držačem uključujući baterije
354 g
(12,49 oz)
Dimenzije lasera (dužina × širina × visina)
103,6 mm × 70,1 mm × 76,4 mm
(4,079 in × 2,760 in × 3,008 in)
Dimenzije držača (dužina × širina × visina)
85,4 mm × 100,7 mm × 137,3 mm
(3,362 in × 3,965 in × 5,406 in)
Maksimalna vlažnost vazduha bez kondenzacije
85%
Temperatura okoline tokom rada
0 ℃ … 50 ℃
(32,0 ℉ … 122,0 ℉)
Temperatura skladištenja
−15 ℃ … 70 ℃
(5,0 ℉ … 158,0 ℉)

Rukovanje

Obratite pažnju na bezbednosne i upozoravajuće napomene koje se nalaze u ovoj dokumentaciji i na proizvodu.

Prvo puštanje u rad

BX-S se isporučuje sa već umetnutim baterijama (ne na svim tržištima). Za rad prvo morate ukloniti izolacionu foliju koja štiti baterije od prevremenog pražnjenja.
 1. Otvorite poklopac pregrade za baterije.
 2. Uklonite izolacionu foliju.
 3. Postavite poklopac na odeljak za baterije prvo sa ispupčenjima i zatvorite ga. Čuje se uleganje poklopca.

Zamena baterija

Image alternative
 1. Otvorite poklopac pregrade za baterije.
 2. Umetnite tri AA baterije u pregradu za baterije.
  • Vodite računa o odgovarajućem polaritetu.
 3. Postavite poklopac na odeljak za baterije prvo sa ispupčenjima i zatvorite ga. Čuje se uleganje poklopca.

Montaža držača

OPREZ
Opasnost od povređivanja usled prignječenja prilikom montaže držača!
 • Prilikom montaže držača nosite odgovarajuću zaštitu za ruke.
Image alternative
 1. Odvrnite pričvrsni zavrtanj.
 2. Držač stavite oko pištolja za ukucavanje.
 3. Pritegnite pričvrsni zavrtanj.
 4. Proverite pravilnu montažu.
  • Prorezi na držaču moraju da se podudaraju tačno sa ventilacionim prorezima pištolja za ukucavanje.

Montaža / demontaža lasera

Image alternative
 1. Montirajte držač.
 2. Postavite prednji žleb lasera na držač.
 3. Zatim pritisnite zadnji žleb lasera na držač, tako da se čuje zvuk uleganja.
 4. Proverite da li su oba žleba lasera sigurno ulegla u držač.
 5. Za demontažu pritisnite taster za deblokadu na laseru i skinite ga sa držača.

Upotreba lasera

UPOZORENJE
Opasnost od povređivanja usled laserskog zraka! Izlazeći laserski zrak može da bude nekontrilisan.
 • Proizvod nemojte koristiti ukoliko su objektiv ili izlazni prozor laserskog snopa polomljeni ili ukoliko laser izgleda neobično (presvetli ili pretamni delovi, prekinut laserski luk, itd).
OPREZ
Opasnost od nestručnog korišćenja! Pogrešni rezultati merenja mogu da dovedu do pogrešnog postavljanja pričvrsnih elemenata.
 • Proizvod je pomoćno sredstvo i ne zamenjuje merni alat. Namenjen je samo za približno merenje i ne pruža precizne merne vrednosti. Prilikom upotrebe vodite računa o nastalim tolerancijama merenja.
 • Laser BX‑S koristite isključivo sa odgovarajućim držačem BX‑SH B3 na Hilti pištolju za ukucavanje BX 3 serije proizvodnje.
 • Pištolj za ukucavanje sme da se koristi samo sa magacinskom stopicom i mora da se postavi pod egzaktnim pravim uglom.
 • Laser po mogućnosti koristite samo na ravnim površinama.
Image alternative
 1. Pritisnite taster za uključivanje i isključivanje, kako biste uključili laser.
  Laser se automatski isključuje, ako 6 minuta ne postavite pričvrsni element.
 2. Na točkiću za izbor podesite željeno odstojanje.
 3. Postavite pričvrsni element (pogledajte uputstvo pištolja za ukucavanje).
 4. Za sledeći pričvrsni element postavite pištolj za ukucavanje na podlogu, tako da se laserski luk nalazi tačno da sredini iznad prethodno postavljenog pričvrsnog elementa.
  Pravila radijus se prikazuje samo kada je pištolj za ukucavanje prislonjen.
 5. Postavite sledeći pričvrsni element.
 6. Ponovite korake 3 do 5, sve dok više ne želite da postavite sledeći pričvrsni element.
 7. Za isključivanje lasera, pritisnite taster za uključivanje i isključivanje.

Nega i održavanje

Održavanje proizvoda
 • Pažljivo uklonite čvrsto prionulu prljavštinu.
 • Izduvajte prašinu sa izlaznog prozora laserskog snopa. Izlazni prozor laserskog snopa ne dodirujte prstima.
 • Kućište čistite samo blago nakvašenom krpom. Ne upotrebljavajte sredstva za negu na bazi silikona, jer mogu nagristi plastične delove.
Održavanje
 • Redovno proveravajte da li je došlo do oštećenja na vidljivim delovima i da li elementi za rukovanje besprekorno funkcionišu.
 • Proizvod nemojte da koristite ukoliko postoje oštećenja i/ili smetnje u funkciji. Proizvod odmah treba da popravi Hilti servis.
 • Posle radova na nezi i održavanju postavite svu zaštitnu opremu i proverite da li je njihova funkcija ispravna.
Da biste obezbedili bezbedan rad koristite samo originalne rezervne delove i potrošni materijal. Rezervne delove, potrošne materijale i pribor koje je odobrila kompanija Hilti se nalaze u vašem Hilti Store ili na adresi: www.hilti.group

Provera preciznosti

 1. Na ravnoj površini označite tačku (krst).
 2. Pravilno montirajte laser na pištolju za ukucavanje.
 3. Postavite pištolj za ukucavanje u smeru rada na sredinu označenog krsta.
 4. Uključite laser i postavite ga na 300 mm.
 5. Desno, levo i iznad prvobitne oznake napravite dodatne oznake na projektovanom laserskom krugu.
 6. Isključite laser i odložite pištolj za ukucavanje.
 7. Zatim izmerite odstojanje između prvobitnih oznaka i tri nove oznake.
  • Odstupanje svake tačke ne sme da bude veće od-15% do +5% od 300 mm.
  • Ukoliko je odstupanje veće, obratite se Hilti servisu.
 8. Ponovite korake 4 do 7 za sve ostale radijuse (400 mm, 500 mm, 600 mm i 800 mm).

Transport i skladištenje

Transport
 • Prekontrolišite da li na proizvodu ima oštećenja pre svake upotrebe kao i pre i nakon dugotrajnog transporta.
Skladištenje
 • Čuvajte proizvod i baterije na hladnom i suvom mestu. Pazite na granične vrednosti za temperaturu koje su navedene u tehničkim podacima.
 • Proizvod i baterije nemojte čuvati na suncu, izvorima toplote ili iza stakla.
 • Čuvajte proizvod i baterije tako da ne budu pristupačni deci ili neovlašćenim osobama.
 • Prekontrolišite da li na proizvodu ima oštećenja proizvod pre svake upotrebe kao i pre i nakon dužeg skladištenja.

Pomoć u slučaju smetnji

U slučaju smetnji, koje nisu navedene u ovoj tabeli ili koje ne možete samostalno da otklonite, molimo da se obratite našem Hilti servisu.
Smetnja
Mogući uzrok
Rešenje
Laser ne funkcioniše.
Baterije su prazne.
Baterije su nepravilno umetnute.
Izolacionu foliju nemojte uklanjati pre upotrebe.
Temperatura van dozvoljenog opsega.
 • Proizvod polako dovedite u dozvoljeni opseg radne temperature.
Taster za uključivanje i isključivanje ili laser je u kvaru.
 • Obratite se Hilti servisu.
Pogrešni rezultati merenja
Nečistoća ili strano telo između držača i pištolja za ukucavanje ili između držača i lasera
 • Očistite pištolj za ukucavanje, držač i prihvat lasera.
Držač je nepravilno montiran na pištolj za ukucavanje ili je laser nepravilno montiran na držač
 • Demontirajte držač i laser i montirajte ih pravilno na proizvod.
Laserska dioda je neispravna ili pomerena usled udara
 • Obratite se Hilti servisu.
Pištolj za ukucavanje nije postavljen na površinu pod pravim uglom.
 • Postavite pištolj za ukucavanje na površinu pod egzaktnim pravim uglom. Upotrebite magacinsku stopicu.

Zbrinjavanje otpada

UPOZORENJE
Opasnost od povrede. Opasnost od nestručnog odlaganja na otpad.
 • U slučaju nestručnog odlaganja opreme mogu da nastupe sledeći događaji: pri spaljivanju plastičnih delova nastaju otrovni gasovi, koji su opasni za zdravlje ljudi. Baterije mogu eksplodirati i pritom prouzrokovati trovanja, opekotine, povrede kiselinom ili zagađenje okoline ukoliko se oštete ili previše zagreju. Neodgovornim zbrinjavanjem omogućavate neovlašćenim osobama nepropisnu upotrebu opreme. Pri tome Vi i treća lica možete da se povredite, kao i da zagadite životnu sredinu.
 • Baterije otklonite u otpad u skladu sa nacionalnim propisima.
Image alternative Hilti uređaji su sa velikim udelom proizvedeni od reciklažnih materijala. Preduslov za ponovnu upotrebu je stručna podela materijala. U mnogim zemljama Hilti vaš stari uređaj vraća na reciklažu. Pitajte Hilti servis za klijente ili vašeg konsultanta za prodaju.
Prema evropskoj direktivi i nacionalnom pravu o preuzimanju starih električnih i elektronskih uređaja, istrošeni električni uređaji moraju da se skupljaju odvojeno i predaju na ekološki ispravnu ponovnu preradu.
Image alternative
 • Električne merne uređaje ne odlažite u kućne otpatke!

Garancija proizvođača

 • Ukoliko imate pitanja o uslovima garancije, obratite se lokalnom Hilti partneru.