Izaberi jezik

DD 250-CA

Originalno uputstvo za upotrebu

Podaci o dokumentaciji

O ovoj dokumentaciji

 • Pročitajte ovu dokumentaciju pre početka rada. To predstavlja preduslov za bezbedan rad i nesmetano rukovanje.
 • Obratite pažnju na bezbednosne i upozoravajuće napomene koje se nalaze u ovoj dokumentaciji i na proizvodu.
 • Uputstvo za rukovanje uvek čuvajte na proizvodu i samo ga sa ovim uputstvom prosleđujte dalje drugim osobama.

Legenda

Upozoravajuće napomene

Upozoravajuće napomene upozoravaju na opasnosti pri rukovanju proizvodom. Koriste se sledeće signalne reči:
OPASNOST
OPASNOST !
 • Znači neposrednu opasnu situaciju, koja može prouzrokovati telesne povrede ili smrt.
UPOZORENJE
UPOZORENJE !
 • Ova reč skreće pažnju na moguću opasnost koja može prouzrokovati tešku telesnu povredu ili smrt.
OPREZ
OPREZ !
 • Za moguću opasnu situaciju koja može da dovede do telesnih povreda ili do materijalne štete.

Simboli u dokumentaciji

Sledeći simboli se koriste u ovoj dokumentаciji:
Image alternative Pre upotrebe pročitajte uputstvo za upotrebu
Image alternative Napomene o primeni i druge korisne informacije
Image alternative Rad sa reciklažnim materijalima
Image alternative Električne uređaje i baterije ne odlažite u kućne otpatke

Simboli na slikama

Sledeći simboli se koriste na slikama:
Image alternative Ovi brojevi se odnose na odgovarajuću sliku sa početka ovog uputstva
Image alternative Numerisanje reflektuje redosled radnih koraka na slici i može da odstupa od radnih koraka u tekstu
Image alternative Pozicioni brojevi se koriste na slici Pregled i odnose se na brojeve legende u poglavlju Pregled proizvoda
Image alternative Ovaj znak treba da vam skrene posebnu pažnju prilikom rukovanja sa proizvodom.

Simboli u zavisnosti od proizvoda

Obavezujući znakovi

Upotrebljavaju se sledeći obavezujući znakovi:
Image alternative Nosite zaštitne naočare
Image alternative Nosite zaštitni šlem
Image alternative Nosite zaštitu za uši
Image alternative Nosite zaštitne rukavice
Image alternative Nosite zaštitne cipele
Image alternative Nosite laganu zaštitu disajnih organa

Simboli na proizvodu

Sledeći simboli mogu da se koriste na proizvodu:
Image alternative Analitički podaci
Image alternative Stepen početnog bušenja
Image alternative Nominalni broj obrtaja u slobodnom hodu
Image alternative Naizmenična struja
Image alternative Prečnik
Image alternative Transport na dizalici zabranjen
Image alternative Bluetooth
Image alternative Otvorena blokada
Image alternative Zatvorena blokada
Image alternative Proizvod podržava bežični prenos podataka, koji je kompatibilan sa iOS i Android platformama.
Image alternative Zaštitno uzemljenje
Image alternative Ako postoji na proizvodu, proizvod je sertifikovao preko ove sertifikacione institucije za tržište SAD i Kanade prema važećim standardima.

Tablica sa napomenom

Na postolju, osnovnoj ploči ili bušilici sa dijamantskim jezgrom
Image alternative Na vakuum osnovnoj ploči
Gornja polovina slike : Kod horizontalih bušenja sa vakuum pričvršćenjem (pribor) nije dozvoljeno da se bušilica koristi bez dodatnog osiguranja.
Donja polovina slike : Sa vakuum pričvršćenjem, bez dodatnog osiguranja, nije dozvoljeno izvoditi bušenja nagore.
Image alternative Na bušilici sa dijamantskim jezgrom
Kod radova mokrog bušenja nagore je potrebno da se prihvatni sistem za vodu obavezno koristi sa usisivačem za mokro usisavanje.
Image alternative Na bušilici sa dijamantskim jezgrom
Radove obavljati sam sa funkcionalno ispravnim PRCD.

Informacije o proizvodu

Proizvodi Image alternative su namenjeni za profesionalnog korisnika, a njima sme da rukuje, da ih održava ili popravlja samo ovlašćeno, upućeno osoblje. To osoblje mora biti posebno upoznato sa mogućim opasnostima. Proizvod i njegova pomoćna sredstva mogu da budu opasni ako ih neobučena lica nestručno tretiraju ili ako se ne koriste namenski.
Oznaka tipa i serijski broj su navedeni na tipskoj pločici.
 • Prenesite serijski broj u sledeću tabelu. Podaci o proizvodu će vam biti potrebni kada budete kontaktirali naše predstavništvo ili servis.
  Podaci o proizvodu
  Bušilica sa dijamantskim jezgrom
  DD 250-CA
  Generacija
  01
  Serijski br.

Izjava o usklađenosti

Image alternative
Pod vlastitom odgovornošću proizvođač izjavljuje da je ovde opisani proizvod u skladu sa važećim zakonskim propisima i normama.
Tehnička dokumentacija se čuva ovde:
Hilti Društvo za razvoj doo | Dozvola za uređaje | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Sigurnost

Opšte sigurnosne napomene za električne alate

Image alternative UPOZORENJE Pročitajte pažljivo sigurnosne napomene, uputstva, pregledajte slike i pročitajte tehničke podatke, koje idu uz ovaj električni alat. Greške kod pridržavanja sledećih sigurnosnih napomena i uputstava mogu dovesti do električnog udara, požara i/ili teških povreda.
Molimo sačuvajte sve sigurnosne napomene i uputstva za ubuduće.
Pojam "električni alat" korišćen u sigurnosnim napomenama odnosi se na električne alate sa napajanjem iz električne mreže (sa mrežnim kablom) i na električne alate sa pogonom na akumulatore (bez mrežnog kabla).
Sigurnost na radnom mestu
 • Područje rada održavajte čistim i osvetljenim. Nered i neosvetljeno radno područje mogu dovesti do nezgoda.
 • Sa električnim alatom ne radite u okolini ugroženoj eksplozijom, u kojoj se nalaze zapaljive tečnosti, gasovi ili prašine. Električni alati proizvode iskre koje mogu zapaliti prašinu ili isparenja.
 • Decu i ostale osobe tokom korišćenja električnog alata udaljite iz područja rada. Ako biste skrenuli pažnju sa posla mogli biste izgubiti kontrolu nad uređajem.
Električna sigurnost
 • Priključni utikač električnog alata treba da odgovara utičnici. Na utikaču se ni u kom slučaju ne smeju izvoditi izmene. Ne koristite adapterske utikače zajedno sa zaštitno uzemljenim električnim alatima. Nepromenjeni utikači i odgovarajuće utičnice smanjuju opasnost od električnog udara.
 • Izbegavajte dodir tela sa uzemljenim površinama kao što su cevi, radijatori, šporeti i frižideri. Postoji povećana opasnost od električnog udara ako je vaše telo uzemljeno.
 • Električni alat držite dalje od kiše ili vlage. Prodiranje vode u električni alat povećava opasnost od električnog udara.
 • Kabl ne upotrebljavajte za nošenje ili vešanje električnog alata odnosno za izvlačenje utikača iz utičnice. Kabl držite dalje od izvora toplote, ulja, oštrih ivica ili pokretnih delova. Oštećeni ili zapleteni kablovi povećavaju opasnost od električnog udara.
 • Ako sa električnim alatom radite na otvorenom prostoru, upotrebljavajte samo produžne kablove odobrene za upotrebu na otvorenom prostoru. Primena produžnog kabla prikladnog za upotrebu na otvorenom prostoru smanjuje opasnost od električnog udara.
 • Ako ne možete izbeći rad električnog alata u vlažnom okruženju, koristite zaštitnu strujnu sklopku. Upotreba zaštitne strujne sklopke smanjuje opasnost od električnog udara.
Sigurnost ljudi
 • Budite oprezni, pazite šta činite i kod rada sa električnim alatom postupajte razumno. Nemojte koristiti električni alat, ako ste umorni ili ste pod uticajem droga, alkohola ili lekova. Momenat nepažnje prilikom upotrebe električnog alata može da dovede do ozbiljnih povreda.
 • Nosite sredstva lične zaštite i uvek zaštitne naočare. Nošenje sredstava lične zaštite, kao što su zaštitna maska, sigurnosne cipele koje ne klize, zaštitna kaciga ili štitnik za sluh, u zavisnosti od vrste i primene električnog alata, smanjuje opasnost od nezgoda.
 • Izbegavajte nehotično stavljanje u pogon. Uverite se, da je električni alat isključen, pre nego što priključite snabdevanje naponom i/ili akumulator, ili ga primite ili nosite. Ako kod nošenja električnog alata prst držite na prekidaču ili ako je alat uključen i priključen na električnu mrežu, to može dovesti do nezgoda.
 • Pre nego što uključite električni alat, uklonite alate za podešavanje ili vijčane ključeve. Alat ili ključ koji se nalazi u rotirajućem delu alata može dovesti do nezgoda.
 • Izbegavajte nenormalan položaj tela. Zauzmite siguran i stabilan položaj tela i u svakom trenutku održavajte ravnotežu. Na taj način električni alat možete bolje kontrolisati u neočekivanim situacijama.
 • Nosite prikladnu odeću. Ne nosite široku odeću ili nakit. Neka vaša kosa, odeća i rukavice budu što dalje od pokretnih delova. Opuštenu odeću, nakit ili dugu kosu mogu zahvatiti pokretni delovi alata.
 • Ako su montirani alati za usisavanje i hvatanje prašine, proverite jesu li isti priključeni i da li se pravilno koriste. Upotreba usisivača može smanjiti opasnost.
 • Nikada nemojte da se osećate previše sigurnim i nikada nemojte da se ne pridržavate pravila u vezi rukovanja električnim alatom, iako ste nakon dužeg rada dobro upoznati sa radom sa električnom alatom. Neodgovornim rukovanjem moguće je za samo nekoliko sekundi zadobiti teške povrede.
Upotreba i rukovanje električnim alatom
 • Ne preopterećujte alat. Za vrstu posla koji obavljate koristite za to predviđen električni alat. Sa odgovarajućim električnim alatom radićete bolje i sigurnije, u navedenom području snage.
 • Ne upotrebljavajte električni alat sa neispravnim prekidačem. Električni alat koji se više ne može uključiti ili isključiti, opasan je i treba ga popraviti.
 • Izvucite utikač iz utičnice i/ili izvadite akumulator koji se skida iz alata pre podešavanja alata, zamene delova pribora ili odlaganja alata. Ovim merama opreza sprečićete nehotično pokretanje električnog alata.
 • Nekorišćene električne alate držite van domašaja dece. Ne dozvolite da alat koriste osobe koje sa njim nisu upoznate ili koje nisu pročitale ova uputstva. Električni alati su opasni ako ih koriste neiskusne osobe.
 • Pažljivo održavajte električne alate i pribor. Uverite se da pokretljivi delovi električnog alata rade besprekorno i da nisu zaglavljeni, polomljeni ili oštećeni tako da negativno utiču na funkcionisanje alata. Oštećene delove popravite pre upotrebe alata. Uzrok mnogih nezgoda leži u loše održavanim električnim alatima.
 • Rezne alate održavajte oštrim i čistim. Brižljivo održavani rezni alati sa oštrim sečivima neće se zaglaviti i lakši su za vođenje.
 • Koristite električni alat, pribor, alate za umetanje itd. u skladu sa ovim uputstvom. Kod toga uzmite u obzir radne uslove i izvođene radove. Upotreba električnih alata za neke druge primene različite od predviđenih, može dovesti do opasnih situacija.
 • Rukohvati i površine za hvatanje moraju biti suve, čiste, bez ostataka ulja i masti. Klizavi rukohvati i površine za hvatanje onemogućavaju sigurno rukovanje i kontrolu električnog alata u nepredvidivim situacijama.
Servisiranje
 • Popravku električnog alata prepustite samo kvalifikovanom stručnom osoblju i samo sa originalnim rezervnim delovima. Na taj način postići će se održavanje sigurnosti električnog alata.

Sigurnosne napomene za bušilice

Sigurnosne napomene za sve radove
 • Električni alat držite samo za izolovane prihvatne površine ako izvodite radove kod kojih alat za umetanje može pogoditi sakrivene strujne vodove ili sopstveni mrežni kabl. Kontakt sa provodljivim vodom može pod napon staviti i metalne delove uređaja i dovesti do električnog udara.
Sigurnosne napomene pri korišćenju dugih bušilica
 • Ni u kom slučaju nemojte raditi sa većim brojem obrtaja od dopuštenog broja obrtaja za bušilicu. Kod većih brojeva obrtaja, bušilica može da se blago iskrivi ako može da se okreće i bez kontakta sa radnim komadom, što može da dovede do povreda.
 • Postupak bušenja uvek počnite sa malim brojem obrtaja i dok bušilica ima kontakt sa radnim komadom. Kod većih brojeva obrtaja, bušilica može da se blago iskrivi ako može da se okreće i bez kontakta sa radnim komadom, što može da dovede do povreda.
 • Nemojte primenjivati prekomerni pritisak i samo u uzdužnom smeru bušilice. Bušilice mogu da se saviju i na taj način slome ili mogu da izgube kontrolu, što može da dovede do povreda.

Sigurnosne napomene za bušilice sa dijamantskim jezgrom

 • Kod radova bušenja kod kojih je potrebno koristiti vodu potrebno je da se voda odvede izvan radne oblasti i da se koristi oprema za sakupljanje tečnosti . Takve mere predostrožnosti će pomoći da se radna oblast održi čistom i smanjiće rizike od električnog udara.
 • Uređaj pridržavajte samo za izolirane prihvatne površine ako izvodite radove kod kojih alat za rezanje može udariti o sakrivene strujne vodove ili o vlastiti mrežni kabl. Kontakt reznog alata sa vodom pod naponom može pod napon staviti i metalne delove električnog alata i dovesti do električnog udara.
 • Kod dijamantskog bušenja nosite zaštitu za sluh. Delovanje buke može uzrokovati gubitak sluha.
 • Ako dođe do blokade upotrebljenog alata nemojte dalje da potiskujete i isključite alat. Proverite razlog zaglavljivanja i uklonite uzrok zaglavljenog upotrebljenog alata.
 • Ako želite ponovo da uključite bušilicu sa dijamantskim jezgrom koja je zaglavljena u predmetu obrade potrebno je proveriti pre uključivanja da li se alat slobodno obrće. Ako je upotrebljen alat zaglavljen postoji mogućnost da se ona ne obrće i moguće je da prouzrokujete preopterećenje alata ili do oslobađanja Bušilice sa dijamantskim jezgrom iz predmeta obrade.
 • Kod pričvršćivanja postolja na predmet obrade pomoću tiplova i zavrtnja potrebno je da osigurate da korišćeni ankeri mogu da drže mašinu tokom njene upotrebe. Ako predmet obrade nije dovoljno otporan ili je porozan postoji opasnost da dođe do izvlačenja tiple i time do oslobađanja postolja sa predmeta obrade.
 • Kod pričvršćivanja postolja na predmet obrade pomoću vakuum ploče treba paziti na to da je površina glatka, čista i da nije porozna. Nemojte da pričvršćujete postolje na laminiranim površinama, kao što su pločice i slojevi veznih materijala. Ako površina predmeta za obradu nije glatka, ravna ili nije dovoljno pričvršćena postoji mogućnost da dođe do odvajanja vakuum ploče.
 • Proverite pre i tokom bušenja da li je potpritisak dovoljan. Ako potpritisak nije dovoljan postoji opasnost odvajanja vakuum ploče od predmeta obrade.
 • Nikada nemojte da obavljate bušenja iznad glave i bušenja kroz zid kao je mašina pričvršćena samo pomoću vakuum ploče. U slučaju gubitka vakuum dolazi do odvajanja vakuum ploče od predmeta obrade.
 • Tokom bušenja kroz zidove i plafone potrebno je da obezbedite da su zaštićeni lica i radni prostor sa druge strane. Kruna za bušenje može da ide preko otvora za bušenje i jezgro bušilice može da ispadne sa druge strane.
 • Koristite kod rada iznad glave uvek u uputstvu za upotrebu navedenu opremu za sakupljanje tečnosti. Obezbedite da ne dođe do prodiranja vode u alat. Prodiranje vode u električni alat povećava opasnost od električnog udara.

Dodatne sigurnosne napomene

Sigurnost ljudi
 • Manipulacije ili promene na uređaju nisu dozvoljene.
 • Uređaj nije namenjen za slaba neobučena lica.
 • Uređaj držite dalje van domašaja dece.
 • Izbegavajte dodir sa rotirajućim delovima. Uređaj uključite tek u području rada. Dodirivanje rotirajućih delova, posebno rotirajućih alata, može dovesti do povreda.
 • Izbegavajte da mulj od bušenja dođe u kontakt sa kožom.
 • Prašina od materijala kao što su premaz koji sadrži olovo, neke vrste drveta, beton / zidina / stena koja sadrži kvarc i minerale, kao i metal može da bude štetna po zdravlje. Dodirivanje ili udisanje prašine mogu prouzrokovati alergijske reakcije i/ili bolesti disajnih puteva korisnika ili osoba koje se nalaze u blizini. Određena vrsta prašine, kao što su hrastova ili bukova prašina, može prouzrokovati kancer, naročito kada su u spoju sa dodacima za obradu drveta (hromat, sredstvo za zaštitu drveta). Materijalom koji sadrži azbest sme rukovati samo stručno osoblje. Koristite efikasan sistem za usisavanje prašine. Koristite Hilti mobilni usisivač preporučen za drvo i/ili mineralnu prašinu, koji je usaglašen sa ovim električnim alatom. Pobrinite se za dobro provetravanje radnog mesta. Preporučuje se da nosite zaštitnu masku za lice, koja je adekvatna za određeni tip prašine. Obratite pažnju na važeće propise u Vašoj zemlji za materijale koje treba obrađivati.
 • Bušilica sa dijamantskim jezgrom i kruna za bušenje su teški. Postoji opasnost da dođe do nagnječenja dela tela. Korisnik i osobe koje se nalaze u njegovoj neposrednoj blizini moraju tokom primene uređaja da upotrebljavaju odgovarajuće zaštitne naočare, zaštitnu kacigu, zaštitu za sluh, zaštitne rukavice i zaštitne cipele.
Brižljivo rukovanje i upotreba električnih alata
 • Proverite da li je uređaj ispravno fiksiran na postolju.
 • Pazite da li je uvek postavljen graničnik na postolju, jer u suprotnom nije aktivna sigurnosno relevantna funkcija u slučaju dolaska do graničnika.
 • Proverite da li uređaj ima prihvatni sistem koji odgovara alatu i da li je pravilno zabravljen u steznoj glavi.
Električna sigurnost
 • Treba izbegavati upotrebu produžnih kablova sa više utičnih mesta i istovremenu upotrebu više uređaja.
 • Uređaj je dozvoljeno koristiti samo na mrežama sa uzemljenjem i dovoljno velikim presekom vodova.
 • Pre početka rada detektorom metala ispitajte ima li u području rada skrivenih električnih vodova, gasnih i vodovodnih cevi. Spoljašnji metalni delovi uređaja mogu biti pod naponom ako ste npr. nehotice oštetili električni vod. To predstavlja ozbiljnu opasnost od električnog udara.
 • Pazite da ne dođe do oštećenja mrežnog kabla pri pomeranju tabulatora unapred.
 • Nemojte nikada da koristite uređaj bez isporučenog PRCD (kod alata bez PRCD nikada bez rastavnog transformatora). Proverite PRCD pre svake upotrebe.
 • Redovno kontrolišite priključni vod uređaja i u slučaju oštećenja treba da ga zameni ovlašćeni stručnjak. Ukoliko je priključni vod električnog alata oštećen, isti mora biti zamenjen specijalno pripremljenim priključnim vodom, koji se može nabaviti u servisu za kupce. Redovno kontrolišite produžne vodove i zamenite ih, ukoliko su oštećeni. Ne dodirujte oštećeni mrežni odnosno produžni kabl. Izvucite mrežni utikač iz utičnice. Oštećeni priključni i produžni kablovi predstavljaju opasnost od električnog udara.
 • Uređaj ne pokrećite ako nije očišćen ili je mokar. Prašina provodnih materijala, koja se nakuplja na površini uređaja, ili tečnost mogu pod nepovoljnim uslovima dovesti do električnog udara. Stoga, ako često obrađujete provodne materijale, odnesite zaprljane uređaje u redovnim vremenskim intervalima na proveru u Hilti servis.
 • Ukoliko bušilicu sa dijamantskim jezgrom koristite bez DD AF-CA H, uvek postavite prekrivku na snabdevanje strujom za DD AF-CA H. Prodiranje vode u električni alat povećava opasnost od električnog udara.
Radno mesto
 • Za radove bušenja zatražite odobrenje od uprave gradilišta. Radovi u zgradama i drugim strukturama mogu uticati na statiku, naročito kod rezanja armiranog gvožđa ili nosećih elemenata.
 • Nikada nemojte da spuštate do kraja nadole uređaj koji je namontiran na postolju u slučaju da postolje nije pravilno pričvršćeno kako bi izbegli da dođe do prevrtanja.
 • Držite dalje od rotirajućih delova mrežni i produžni kabl, usisno crevo i vakuum crevo.
 • Kod radova mokrog bušenja iznad glave je potrebno da se prihvatni sistem za vodu obavezno koristi sa usisivačem za mokro usisavanje.
 • Za radove iznad glave zabranjeno je koristiti vakuum pričvršćenja bez dodatnog učvršćivanja.
 • Kod horizontalnih bušenja sa pričvršćenjem vakuumom (pribor) nije dozvoljeno da se bušilica koristi bez dodatnog osiguranja.

Opis

Pregledi proizvoda

Bušilica sa dijamantskim jezgrom DD 250-CA

Image alternative
 1. Multifunkcionalni displej
 2. Komandni taster stepen početnog bušenja
 3. Komandni taster podaci analize
 4. Identifikaciona pločica
 5. Taster za uključivanje/isključivanje
 6. Pokrivni deo za mrežni kabel
 7. Snabdevanje strujom za DD AF-CA H (pribor)
 8. Mrežni kabl uklj. PRCD
 9. Priključak za vodu
 10. Ručica za nošenje (2x)
 11. Pokrivni deo za ugljene četkice (2x)
 12. Regulacija vode
 13. Prihvatnik alata
 14. Prekidač za brzinu

Postolje bušilice DD-HD 30

Image alternative
 1. Navojno vreteno (pribor)
 2. Pokrivni deo
 3. Šina
 4. Vijak za nivelaciju (3x)
 5. Indikator za centriranje
 6. Tipla
 7. Osnovna ploča
 8. Identifikaciona pločica
 9. Stezno vreteno
 10. Stezna navrtka
 11. Podupirač
 12. Ručica za nošenje
 13. Granični vijak
 14. Graničnik za dubinu(pribor)
 15. Prihvatnik voznog postolja
 16. Držač prihvatnika za vodu (pribor)
 17. Zaptivka (pribor)
 18. Prihvatni lonac za vodu (pribor)
 19. Zaptivna podloška prihvatnika za vodu (pribor)

Klizač DD-HD 30

Image alternative
 1. Spojnica ručnog točkića 1:1
 2. Spojnica ručnog točkića 1:3
 3. Ekscentar (fiksiranje bušilice sa dijamantskim jezgrom)
 4. Sigurnosni klin
 5. Ručni točkić
 6. Indikator nivelacije (2x)
 7. Fiksator klizača
 8. Vođica kablova
 9. Prihvatno mesto za DD AF-CA H
 10. Vijak za podešavanje zazora tabulatora (4x)

Vakuum osnovna ploča (pribor)

Image alternative
 1. Vakuum ventil
 2. Vakuum priključak
 3. Prihvatnik voznog postolja
 4. Manometar
 5. Vakuum zaptivka
 6. Vijak za nivelaciju (4x)

Upotreba u skladu sa odredbama

Opisani proizvod je bušilica na električni pogon sa dijamantskim jezgrom. Namenjena je za standardno mokro bušenje prolaznih otvora i džepova u (armiranim) mineralnim podlogama. Nije dozvoljeno rukom voditi bušilicu sa dijamantskim jezgrom.

 • Koristite kod upotrebe bušilice sa dijamantskim jezgrom uvek postolje za bušilicu. Postolje za bušilicu mora da je dovoljno efikasno ankerisano u podlozi pomoću tiplova i vakuum osnovne ploče.

 • Nemojte da koristite za radove na podešavanju na osnovnoj ploči alat za udaranje (čekiće).

 • Uređajem smete raditi samo kad je priključen na mrežni napon i frekvenciju koji su navedeni na pločici sa performansama.

 • Takođe, sledite sigurnosne napomene i napomene za upotrebu pribora koji koristite.

Bluetooth®

Ovaj proizvod je opremljen Bluetooth-om.
Bluetooth je bežični prenos podataka preko dva proizvoda koji podržavaju Bluetooth funkciju i omogućava njihovu međusobnu komunikaciju na maloj razdaljini.
Kako biste očuvali stabilnu Bluetooth vezu mora postojati vidljiva veza međusobno povezanih uređaja.
Bluetooth funkcije kod ovog proizvodaProverite detaljne funkcije Bluetooth uređaja u uputstvu za rukovanje povezanog uređaja.
 • Indikatori od servisiranju i poruke u statusu povezanih Hilti uređaja na displeju dijamantske bušilice.
 • Povezivanje sa mobilnim uređajem putem Hilti ON!Track 3 aplikacije za servisne funkcije i za prenos analitičkih podataka u vezi sa proizvodom.
Uključivanje i isključivanje Bluetooth-a
Proizvodi Hilti se isporučuju sa isključenim Bluetooth-om. Tek prilikom prvog puštanja u rad Bluetooth se automatski uključuje.
 • Za isključivanja istovremeno držite pritisnute tastere Image alternative i Image alternative najmanje 10 sekundi.
 • Za uključivanja, istovremeno pritiskajte tastere Image alternative i Image alternative.
Uparivanje proizvodaVeza sa Hilti uređajem koji podržava Bluetooth postoji sve dok dijamantska bušilica Hilti ostane povezana sa uređajem istog tipa ili se isključi Bluetooth. Veza nastavlja da postoji i nakon isključivanja i uključivanja proizvoda i upareni proizvodi se ponovo odmah povezuju.
 • Za povezivanje sa Hilti uređajem koji podržava Bluetooth ili mobilnim uređajem pritiskajte istovremeno tastere Image alternative i Image alternative, pri čemu treba da bude uključen Bluetooth.
Vremenski okvir za povezivanje sa drugim uređajem Hilti koji podržava Bluetooth iznosi 2 minuta. Posle 2 minuta se prekida uspostavljanje veze.
Licenca
Bluetooth® tekstualni brend i logotip su unete robne marke u vlasništvu Bluetooth SIG, Inc. i njihova upotreba od strane Hilti je licencirana.

Simboli koji se prikazuju na multifunkcijskom displeju bušilice sa dijamantskim jezgrom

Za sledeće prikaze potrebno je da je bušilica sa dijamantskim jezgrom spremna za rad (utaknut utikač i uključen PRCD).
Prikazi mogu da odstupaju u zavisnosti od izbora brzine i vrste primene.
Image alternative
Početni ekran
Početni ekran se prikazuje ako se bušilica sa dijamantskim jezgrom snabdeva strujom. Na početnom ekranu se prikazuje Bluetooth status, personalizovani naziv i serijski broj bušilice sa dijamantskim jezgrom.
 • Naziv proizvoda prikazan na ekranu može da se promeni preko aplikacije Hilti ON!Track 3 u nastavku (unapred zadato podešavanje: 'Your name here ').
Image alternative
Libela
Bušilica sa dijamantskim jezgrom nije uključena. Prikaz služi kao pomoć za nivelaciju sistema, kao i kod poravnavanja postolja kod kosog bušenja. Na prikazu se vidi poravnavanje bušilice sa dijamantskim jezgrom kao simbol i u stepenima.
 • Tačnost određivanja ugla na sobnoj temperaturi: ±2°
Image alternative
Prikaz brzine
Bušilica sa dijamantskim jezgrom radi u praznom hodu. Ovim prikazom se obezbeđuje da uključena brzina odgovara korišćenoj dijamantskoj kruni za bušenje. Na prikazu levo gore se prikazuje uključena brzina, a u sredini preporučeni prečnik krune za bušenje za ovu brzinu u milimetrima ili colima.
Image alternative
Stepen početnog bušenja je aktivan
Bušilica sa dijamantskim jezgrom je isključena ili u praznom hodu. Funkcija omogućava početno bušenje bez mnogo vibracija kod kruna za bušenje sa velikim prečnikom. Još jednim pritiskom na taster Image alternative u bilo kom trenutku možete isključiti ovu funkciju.
 • Prikaz se sklanja automatski nakon nekoliko sekundi.
Image alternative
Preostalo vreme rada na stepenu početnog bušenja
Bušilica sa dijamantskim jezgrom buši i stepen početnog bušenja je aktiviran. Prikaz prikazuje preostalo trajanje rada bušilice sa dijamantskim jezgrom do automatskog isključivanja.
 • Za zaštitu bušilice sa dijamantskim jezgrom, stepen početnog bušenja se automatski isključuje nakon maksimalno 2 minuta.
  Prikaz se potom isključuje.
Image alternative
Deaktiviran stepen početnog bušenja
Stepen početnog bušenja je deaktiviran. Broj obrtaja i snaga bušilice sa dijamantskim jezgrom se ponovo povećava i bušenje može da se nastavi
 • Prikaz se sklanja automatski nakon nekoliko sekundi.
Image alternative
Nije moguće aktiviranje stepena početnog bušenja
Bušilica sa dijamantskim jezgrom buši. Taster za aktiviranje stepena početnog bušenja je pritisnut dok je bušilica sa dijamantskim jezgrom bila pod opterećenjem ili se nalazi u režimu hlađenja.
 • Prikaz se sklanja automatski nakon nekoliko sekundi.
Image alternative
Prikaz snage bušilice: Snaga potiskivanja suviše niska
Bušilica sa dijamantskim jezgrom radi i stepen početnog bušenja nije aktiviran. Ovaj prikaz treba da služi kao pomoć da se bušilica sa dijamantskim jezgrom koristi u optimalnom opsegu stepena iskorišćenja.
 • Pozadinska boja: žuta.
  Snaga potiskivanja je isuviše niska. Povećajte snagu potiskivanja.
Image alternative
Prikaz snage bušilice: Snaga potiskivanja je optimalna
Bušilica sa dijamantskim jezgrom buši i stepen početnog bušenja nije aktiviran. Ovaj prikaz treba da služi kao pomoć da se bušilica sa dijamantskim jezgrom koristi u optimalnom opsegu stepena iskorišćenja.
 • Pozadinska boja: zelena.
  Snaga potiskivanja je optimalna.
Image alternative
Pri 120 V
Došlo je do prekoračenja granične vrednosti nominalne struje
Bušilica sa dijamantskim jezgrom radi i stepen početnog bušenja nije aktiviran. Nominalna struja je prekoračena granicu od 20 A.
 • Snaga potiskivanja je prevelika. Smanjite snagu potiskivanja.
Image alternative
Prikaz snage bušilice: Snaga potiskivanja je prevelika
Bušilica sa dijamantskim jezgrom radi i stepen početnog bušenja nije aktiviran. Ovaj prikaz treba da služi kao pomoć da se bušilica sa dijamantskim jezgrom koristi u optimalnom opsegu stepena iskorišćenja.
 • Pozadinska boja: crvena.
  Snaga potiskivanja je prevelika. Smanjite snagu potiskivanja.
Image alternative
Statusni red za napomene
U statusnom redu se prikazuju različite napomene u vezi sa trenutnim statusom uređaja, npr. uključena je brzina i aktiviran je stepen početnog bušenja.
Image alternative
Statusni red za upozorenja
U statusnom redu se prikazuju različita upozorenja o trenutnom statusu uređaja, koja kao posledicu nemaju hitno zaustavljanje bušilice sa dijamantskim jezgrom.
Image alternative
Bluetooth UKLJ.
Bluetooth je aktiviran u osnovnom podešavanju.
Kako biste isključili Bluetooth funkciju, kada je motor isključen, tastere Image alternative i Image alternative držite istovremeno pritisnute 10 sekundi.
 • Prikaz se sklanja automatski nakon nekoliko sekundi.
Image alternative
Bluetooth ISKLJ.
Bluetooth je deaktiviran. Bušilica sa dijamantskim jezgrom ne može da se poveže sa ostalim uređajima ili priborom.
Kako biste uključili Bluetooth funkciju, kada je motor isključen istovremeno pritiskajte tastere Image alternative i Image alternative.
 • Prikaz se sklanja automatski nakon nekoliko sekundi.
Image alternative
Uspostavljanje veze
Bušilica sa dijamantskim jezgrom je spremna da se poveže sa drugim uređajem ili priborom.
Kako bi se pokrenulo uspostavljanje veze, istovremeno najmanje 1 sekundu držite pritisnute tastere Image alternative i Image alternative.
 • Vremenski okvir za povezivanje sa drugim uređajem iznosi 2 minuta. Posle 2 minuta se prekida uspostavljanje veze.
Veza drugog uređaja ili dodatnog pribora sa bušilicom sa dijamantskim jezgrom postoji, sve dok:
 • bušilica sa dijamantskim jezgrom nije povezana sa uređajem ili priborom istog tipa.
 • se ne isključi Bluetooth.
Image alternative
Prekinuta veza
Postojeća Bluetooth veza sa uređajem ili priborom je prekinuta.
Image alternative
Analiza rada
Na prikazu gore prikazuje se vreme bušenja (bušilica sa dijamantskim jezgrom u režimu bušenja), a dole radni sati (uključena bušilica sa dijamantskim jezgrom) bušilice sa dijamantskim jezgrom u satima, minutima i sekundama.
Kako biste resetovali vreme bušenja i sve ostale analitičke podatke pritisnite taster Image alternative na nekoliko sekundi.
 • Prikaz se automatski isključuje nakon nekoliko sekundi ili pritiskom na taster Image alternative.
 • Ponovnim pritiskom na taster Image alternative pređite na sledeće analitičke podatke.
Image alternative
Analiza: Ponašanje korisnika
Ovaj prikaz prikazuje korisniku analizu potisnog pritiska tokom vremena bušenja u %. Na taj način se optimizuje ponašanje korisnika.
 • Prikaz se automatski isključuje nakon nekoliko sekundi ili pritiskom na taster Image alternative.
 • Ponovnim pritiskom na taster Image alternative pređite na sledeće analitičke podatke.
Image alternative
Analiza: Smer bušenja
Ovaj prikaz prikazuje analizu smera bušenja u %.
 • Prikaz se automatski isključuje nakon nekoliko sekundi ili pritiskom na taster Image alternative.
 • Ponovnim pritiskom na taster Image alternative pređite na sledeće analitičke podatke.
Image alternative
Analiza: Izbor brzine
Ovaj prikaz prikazuje analizu trajanja korišćenja odgovarajuće brzine u %. Strelica prikazuje brzinu sa najvećim procentom korišćenja.
 • Prikaz se automatski isključuje nakon nekoliko sekundi ili pritiskom na taster Image alternative.
 • Ponovnim pritiskom na taster Image alternative pređite na sledeće analitičke podatke.
Image alternative
Analiza: Korišćenje
Ovaj prikaz prikazuje upotrebu bušilice sa dijamantskim jezgrom u ručnom režimu rada kao i upotrebu AF-CA u %.
 • Prikaz se automatski isključuje nakon nekoliko sekundi ili pritiskom na taster Image alternative.
 • Ponovnim pritiskom na taster Image alternative pređite na sledeće analitičke podatke.
Image alternative
Povezani uređaji
Ovaj prikaz daje pregled svih uređaja i dodatnog pribora koji su povezani sa bušilicom sa dijamantskim jezgrom.
 • Prikaz se automatski isključuje nakon nekoliko sekundi ili pritiskom na taster Image alternative.
 • Ponovnim pritiskom na taster Image alternative pređite na sledeće analitičke podatke.
Image alternative
Pokretanje uspostavljanja veze
Pokrenite postupak uspostavljanja veze najpre na bušilici sa dijamantskim jezgrom i zatim na uređaju ili priboru koji se povezuje.
Kako bi se pokrenulo uspostavljanje veze, istovremeno najmanje 1 sekundu držite pritisnute tastere Image alternative i Image alternative.
 • Prikaz se automatski isključuje nakon nekoliko sekundi ili pritiskom na taster Image alternative.
 • Ponovnim pritiskom na taster Image alternative pređite na sledeće analitičke podatke.
Image alternative
Prekidač za brzinu nije uskočio
Prekidač za brzinu se nalazi u međupoložaju ili nije ispravno uskočio.
Pritisnite prekidač za brzinu, dok potpuno ne uskoči.
Image alternative
Blokada ponovnog pokretanja
Prekoračeno je maksimalno vreme rada sa aktivnim nivoom bušenja, smetnja na strujnoj mreži, došlo je do preopterećenja bušilice sa dijamantskim jezgrom, previsoka temperatura, ima vode u motoru ili je došlo do prekida režima hlađenja.
Prekidač uređaja je u položaju I , dok je strujno snabdevanje uspostavljeno.
Image alternative
Smetnja na strujnoj mreži (prenizak napon)
Došlo je do pada napona na strujnoj mreži. Kod pada napona nije moguće da se bušilica sa dijamantskim jezgrom koristi sa punom snagom.
 • Prikaz se automatski isključuje nakon nekoliko sekundi.
Image alternative
Previsoka temperatura
Bušilica sa dijamantskim jezgrom je pregrejana i isključila se ili se nalazi u režimu hlađenja. Na prikazu se vidi preostalo vreme do završetka hlađenja. Ako je bušilica sa dijamantskim jezgrom vrela i nakon isteka vremena onda preostalo vreme počinje iz početka.
Image alternative
Preostalo vreme rada do zamene ugljenih četkica
Motor bušilice sa dijamantskim jezgrom radi i granica pohabanosti ugljenih četkica je skoro dostignuta. Na prikazu se vidi preostalo vreme rada, pre nego što ugljene četkice moraju da se zamene. Preostalo vreme do automatskog isključivanja bušilice sa dijamantskim jezgrom se prikazuje u satima i minutima.
 • Prikaz se automatski isključuje nakon nekoliko sekundi.
Image alternative
Servisni prikaz
Ugljene četkice su pohabane i moraju se zameniti.
Image alternative
Uhodavanje nakon zamene ugljenih četkica
Motor bušilice sa dijamantskim jezgrom radi. Obavljena je zamena ugljenih četkica i potrebno je da radi bar još 1 minut u praznom hodu kako bi se obezbedio njihov optimalan vek trajanja.
 • Na prikazu se vidi preostalo vreme do završetka postupka uhodavanja.

Sadržaj isporuke

Bušilica sa dijamantskim jezgrom, uputstvo za upotrebu.
Ostale, za vaš proizvod odobrene sistemske proizvode pronađite u vašoj Hilti Store ili na: www.hilti.group

Pribor i rezervni delovi

Rezervni delovi
Broj artikla
Oznaka
51279
Priključak za crevo
2006843
Ugljene četkice 220-240 V
2104230
Ugljene četkice 100-127 V
Da biste obezbedili bezbedan rad koristite samo originalni Hilti pribor, rezervne delove i potrošni materijal.

Tehnički podaci

Nominalni napon i frekvenciju kao i/ili nominalni prihvat odn. nominalnu struju možete pogledati na pločici performansi, specifičnoj za zemlju.
Prilikom režima rada na generatoru ili transformatoru njegova predana snaga mora da bude najmanje duplo veća od nominalne potrošnje energije koja je navedena na pločici performansi proizvoda. Radni napon transformatora ili generatora mora u svakom trenutku da bude između +5 % i -15 % dimenzioniranog napona uređaja.

DD 250-CA
Težina prema EPTA postupku 01
15,4 kg
Dubina bušenja bez produžetka
500 mm
Dozvoljeni pritisak u vodovodnoj instalaciji
≤ 7 bar
Nominalni broj obrtaja u slobodnom hodu
1. brzina
240/min
2. brzina
580/min
3. brzina
1.160/min
4. brzina
2.220/min
Optimalni prečnik krune bušilice
1. brzina
152 mm … 500 mm
2. brzina
82 mm … 152 mm
3. brzina
35 mm … 82 mm
4. brzina
12 mm … 35 mm
Idealno rastojanje oznaka na osnovnoj ploči za pričvršćivanje tiplovima od centra bušenja
267 mm
Idealno rastojanje oznaka na osnovnoj vakuum ploči od centra bušenja
292 mm

Dozvoljeni prečnik krune bušilice kod različite opreme

Obavezno obratite pažnju na dozvoljeni pravac bušenja kod različite opreme.
Za bušenja ka gore propisana je obavezna upotreba usisivača za mokro usisavanje u kombinaciji sa sistemom za prihvat vode.

DD 250-CA
Ø be pribora
12 mm … 300 mm
Ø sa distancerom
12 mm … 500 mm
Ø sa sistemom za prihvat vode i usisivačem za mokro usisavanje
12 mm … 250 mm

Postolje bušilice


DD-HD 30
Težina
21,4 kg

Bluetooth


DD 250-CA
Frekventni opseg
2.400 MHz … 2.483 MHz
Maksimalna emitovana snaga
10 dBm

Informacije o šumu i vrednosti vibracija prema EN 62841

U ovim uputstvima navedene vrednosti pritiska zvuka i vibracija su izmerene u skladu sa normiranim postupkom merenja i možete zajedno da ih koristite za poređenje električnih alata. Takođe su primereni za preliminarnu procenu ekspozicija.
Navedeni podaci se odnose primarne primene električnog alata. Ako se električni alat inače koristi za druge primene sa alatima za umetanje koji se razlikuju ili nisu dovoljno dobro održavani, podaci se mogu razlikovati. To može znatno povećati ekspozicije tokom celokupnog radnog veka.
Za tačnu procenu ekspozicija treba uzeti u obzir i vremena, tokom kojih je uređaj bio isključen ili je radio, ali se zapravo nije koristio. To može znatno smanjiti ekspozicije tokom celokupnog radnog veka.
Odredite dodatne sigurnosne mere za zaštitu korisnika od delovanja zvuka i/ili vibracija kao npr.: održavanje električnog alata i alata za umetanje, održavanje toplih ruku, organizacija tokova rada.
Vrednosti šuma

DD 250-CA
Nivo jačine buke (L WA)
109 dB(A)
Nesigurnost nivoa jačine zvuka (K WA)
3 dB(A)
Nivo pritiska zvuka (L pA)
93 dB(A)
Nesigurnost nivoa pritiska zvuka (K pA)
3 dB(A)

Ukupne vrednosti vibracija (vektorski zbir tri pravca), utvrđeno u skladu sa EN 62841

Triaksijalne ukupne vrednosti vibracija (vektorski zbir vibracija) na ručnom točkiću (krstasta ručica) ne prelaze vrednosti u skladu sa EN 62841-3-6 2,5 m/s 2 (uklj. faktor nesigurnosti K).

Priprema za rad

UPOZORENJE
Opasnost od povređivanja! Postolje bušilice kod neadekvatnog pričvršćivanja može da rotira ili da se prevrne.
 • Pričvrstite postolje bušilice pre upotrebe bušilice sa dijamantskim jezgrom sa tiplovima ili sa vakuum osnovnom pločom na podlogu za obrađivanje.
 • Upotrebljavajte samo tiplove, koji su predviđeni za postojeću podlogu i obratite pažnju na napomene za montažu proizvođača tiplova.
 • Upotrebljavajte vakuum osnovnu ploču samo tada kada je postojeća podloga za pričvršćivanje postolja bušilice predviđena za pričvršćenje vakuumom.
OPREZ
Opasnost od povređivanja! Nesmotreno pokretanje proizvoda.
 • Izvucite mrežni utikač pre podešavanja uređaja ili zamene delova pribora.
Obratite pažnju na bezbednosne i upozoravajuće napomene koje se nalaze u ovoj dokumentaciji i na proizvodu.

DD-HD 30: Postavljanje postolja i podešavanje ugla bušenja

OPREZ
Opasnost od prignječenja! Odvajanjem podešavanja zaokretanja postolja može da dođe do prevrtanja mašine u trenutku.
 • Kako biste izbegli nagnječenja, podešavanje zaokretanja otpustite pažljivo.
OPREZ
Opasnost od povređivanja! Bušilica sa dijamantskim jezgrom može da padne.
 • Namontirajte uvek pokrivni deo na kraju šine. On je istovremeno zaštita i graničnik.
Image alternative
 1. Odvijte vijak dole na obrtnom zglobu šine i vijak gore na podupiraču.
 2. Postavite šinu u željenu poziciju.
  • Podela na stepene na poleđini služi kao pomoć pri podešavanju.
 3. Opet zategnite vijak.

DD-HD 30: Fiksiranje tabulatora na postolje

 1. Zaokrenite stegu tabulatora u poziciju za blokiranje.
  • Potrebno je da klin uskoči u prihvatnik.
 2. Proverite malim okretanjem na ručnom točkiću da li je tabulator blokiran.

Montiranje ručnog točkića na postolje

Ručni točkić je moguće namontirati na levoj ili na desnoj strani tabulatora.
Kod postolja DD‑HD 30 ručni točkić je moguće namontirati na dva različita vretena tabulatora. Gornje vreteno deluje direktno, a donje vreteno sa prenosom od 1:3 na pogon tabulatora.
Image alternative
 1. Za potrebe montaže ručnog točkića povucite unazad crni prsten.
 2. Utaknite ručni točkić na vreteno.

Pričvršćivanje postolja pomoću tipli

Hilti Metalne ekspanzione tiple M16 (5/8") su po pravilu pogodne za pričvršćivanje opreme bušilice sa dijamantskim jezgrom u beton koji nema napukotine. Pod određenim okolnostima ćete ipak morati koristiti alternativan način pričvršćivanja.
U slučaju pitanja u vezi sigurnog pričvršćivanja, obratite se Hilti tehničkom servisu.
Image alternative
UPOZORENJE
Opasnost od povređivanja usled upotrebe pogrešnih tiplova! Uređaj može da se otkine i da prouzrokuje štetu.
 • Koristite tiplu koja odgovara za tu podlogu i pridržavajte se uputstva za upotrebu proizvođača tiple.
 1. Postavite tiplu predviđenu za određenu podlogu. Izaberite rastojanje prema korišćenoj osnovnoj ploči.
  • Idealno rastojanje od centra bušenja DD-HD 30: 330 mm (13 in)
 2. Navijte stezno vreteno (pribor) u tiplu.
 3. Postavite postolje iznad vretena i poravnjajte ga. Kod upotrebe postolja DD-HD 30 koristite kod poravnjavanja indikator za centriranje. Kod upotrebe distancera nije moguće poravnjati postolje iznad indikatora za centriranje.
 4. Navijte steznu navrtku na vreteno bez zatezanja.
 5. Izvršite nivelaciju osnovne ploče pomoću vijaka za nivelaciju. Pri tome koristite indikator za nivelaciju. Proverite da li vijci za nivelaciju naležu čvrsto na podlozi.
 6. Pritegnite ravnomerno vijke za nivelaciju dok se dovoljno ne učvrsti postolje.
 7. Proverite da li je postolje sigurno pričvršćeno.

Pričvršćivanje postolja pomoću vakuma

OPASNOST
Opasnost od povrede usled pada bušilice sa dijamantskim jezgrom !
 • Nije dozvoljeno da se postolje pričvrsti na plafonu samo pomoću vakuuma. Dodatno pričvršćenje je moguće obezbediti na promer pomoću građevinskog podupirača ili navojnog vretena.
UPOZORENJE
Opasnost od povređivanja usled neispravne provere pritiska !
 • Pre i nakon bušenja treba osigurati da se pokazivač na manometru nalazi u zelenom opsegu.
Kod upotrebe postolja sa osnovnom pločom za pričvršćivanje tiplovima napravite čvrstu i ravnu vezu između vakuum osnovne ploče i ploče za pričvršćivanje tiplovima. Osnovnu ploču za pričvršćivanje tiplovima pričvrstite vijcima za vakuum osnovnu ploču. Uverite se da izabrana kruna za bušenje neće oštetiti vakuum osnovnu ploču.
Pri horizontalnom bušenju dodatno obezbedite bušilicu sa dijamantskim jezgrom (npr. lanac pričvršćen tiplom).
Pazite pre pozicioniranja postolja na to da li ima dovoljno mesta za montažu i rukovanje.
Image alternative
 1. Sve vijke za nivelaciju navijte tako da štrče oko 5 mm dole iz vakuum osnovne ploče.
 2. Povežite vakuum priključke vakuum osnovne ploče sa vakuum pumpom.
 3. Odredite sredinu otvora za bušenje. Povucite liniju od sredine otvora za bušenje u pravcu u kojem se alat zaustavlja.
 4. Postavite oznaku u navedenom rastojanju o sredine otvora za bušenje na liniju.
  Oznaka rastojanja
 5. Uključite vakuum pumpu, pritisnite i držite vakuumski ventil za ventilaciju.
 6. Oznake na osnovnoj ploči nivelišite u liniji.
 7. Ako je postolje ispravno pozicionirano pustite vakuumski ventil za ventilaciju i pritisnite osnovnu ploču uz podlogu.
 8. Izvršite nivelaciju osnovne ploče pomoću vijaka za nivelaciju.
 9. Proverite da li je postolje bušilice sigurno pričvršćeno.
Oznaka rastojanjaIzaberite rastojanje prema korišćenoj osnovnoj ploči.
Idealno rastojanje oznaka na osnovnoj vakuum ploči od centra bušenja
292 mm
Idealno rastojanje oznake od centra bušenja na kombinovanoj osnovnoj ploči
292 mm

DD-HD 30: Pričvršćivanje postolja sa navojnim vretenom (pribor)

 1. Uklonite pokrivni deo (sa integrisanim graničnikom) na gornjem kraju šine.
 2. Utaknite cilindar navojnog vretena u šinu postolja.
 3. Pričvrstite navojno vreteno obrtanjem ekscentra.
 4. Pozicionirajte postolje na podlozi.
 5. Izvršite nivelaciju osnovne ploče pomoću vijaka za nivelaciju.
 6. Zategnite postolje pomoću navojnog vretena i pričvrstite ga kontra navrtkom.
 7. Proverite da li je postolje sigurno pričvršćeno.

DD-HD 30: Produžetak šine kod postolja (pribor)

Za bušenje je dozvoljeno da se koriste krune za bušenje ili produžene krune za bušenje do ukupne dužine od 650 mm (25 1/2 in).
Kao dodatni graničnik može da se koristi graničnik za dubinu na šini.
Nakon demontaže šine za produženje potrebno je da se pokrivni deo (sa integrisanim graničnikom) ponovo namontira na postolje. U suprotnom nije aktivna sigurnosno relevantna funkcija u slučaju dolaska do graničnika.
Image alternative
 1. Uklonite pokrivni deo (sa integrisanim graničnikom) na gornjem kraju šine. Namontirajte pokrivni deo na šini za produžavanje.
 2. Utaknite cilindar šine za produžavanje u šinu postolja.
 3. Pričvrstite šinu za produžavanje obrtanjem ekscentra.

DD-HD 30: Montiranje distancera (pribor)

UPOZORENJE
Opasnost od povrede. Postoji opasnost da dođe do preopterećenja pričvršćenja.
 • Kod upotrebe jednog ili više distancera potrebno je da se smanji sila potiskivanja kako ne bi došlo do preopterećenja pričvršćenja.
Bušilica sa dijamantskim jezgrom nije namontirana kod montaže distancera.
Od prečnika krune za bušenje >300 mm (>11 1/2 in) potrebno je da se razmak između vratila bušilice i postolja poveća pomoću jednog ili dva distancera. Sa distancerima nije više aktivna funkcija indikatora sredine bušenja.
Image alternative
 1. Fiksirajte tabulator pomoću stege tabulatora na šinu.
 2. Izvucite ekscentar na tabulatoru za potrebe fiksiranje bušilice sa dijamantskim jezgrom.
 3. Postavite distancer na tabulator.
 4. Pomerite distancer do graničnika na tabulatoru.
 5. Zategnite distancer.
 6. Proverite da li je distancer sigurno pričvršćen.

DD-HD 30: Pričvršćivanje bušilice sa dijamantskim jezgrom na postolju

OPREZ
Opasnost od povrede Opasnost zbog nenamernog pokretanja bušilice sa dijamantskim jezgrom.
 • Bušilica sa dijamantskim jezgrom ne sme da se priključuje na strujnu mrežu tokom radova opremanja.
Image alternative
 1. Fiksirajte tabulator pomoću stege tabulatora na šinu.
 2. Izvucite ekscentar na tabulatoru za potrebe fiksiranje bušilice sa dijamantskim jezgrom.
 3. Postavite bušilicu sa dijamantskim jezgrom na tabulator ili na distancer.
 4. Pomerite ekscentar do graničnika na tabulatoru ili do distancera.
 5. Zategnite distancer.
 6. Pričvrstite mrežni kabel na vođici za kablove na pokrivnom delu tabulatora.
 7. Proverite da li je bušilica sa dijamantskim jezgrom sigurno pričvršćena na postolju.

Instaliranje priključka za vodu (pribor)

PAŽNJA
Opasnost usled nenamenske upotrebe! Kod nenamenske upotrebe crevo se može uništiti.
 • Redovno kontrolišite creva na postojanje oštećenja i uverite se da maksimalno dozvoljen pritisak vode u vodoinstalaciji nije prekoračen (videti „Tehnički podaci“).
 • Pazite na to da crevo ne dođe u kontakt sa delovima koji se obrću.
 • Pazite da ne dođe do oštećivanja creva kod pomeranja tabulatora unapred.
 • Maksimalna temperatura vode: 40 °C.
 • Proverite zaptivenost priključenog sistema za vodu.
Koristite samo svežu vodu ili vodu koja nema čestica nečistoća kako bi izbegli da dođe do oštećivanja komponenti.
Kako pribor je moguće ugraditi indikator protoka između uređaja i dovoda vode.
 1. Zatvorite regulaciju vode na bušilici sa dijamantskim jezgrom.
 2. Uspostavite vezu sa dovodom vode (priključak za crevo).

Montiranje sistema za prihvat vode (pribor)

UPOZORENJE
Opasnost od električnog udara! Prilikom defektnog usisavanja voda može da teče preko motora i pokrivnog dela!
 • Odmah prekinite radove, ukoliko usisavanje više ne funkcioniše.
Bušilica sa dijamantskim jezgrom mora da stoji pod uglom od 90° u odnosu na plafon. Zaptivna podloška za prihvat vode mora da se prilagodi prečniku dijamantske krune za bušenje.
Upotrebom sistema za prihvat vode možete ciljano da odvodite vodu i time da sprečite povećanu prljavštinu u okruženju. Zajedno sa usisivačem za mokro usisavanje postižu se najbolji rezultati.
Image alternative
 1. Odvijte vijak na postolju sa prednje strane ispod šine.
 2. Ugurajte držač prihvatnika vode odozdo u vijak.
 3. Pritegnite čvrsto vijak.
 4. Postavite prihvatni lonac za vodu sa montiranom zaptivkom i zaptivnom podloškom između dve pokretne ruke držača.
 5. Fiksirajte lonac pomoću dva vijka na držač.
 6. Priključite na lonac za prihvat vode usisivač za mokro usisavanje ili povežite crevo za odvođenje vode.

Radovi

Podešavanje graničnika za dubinu (pribor)

 1. Okrećite na ručnom točku sve dok dijamantska kruna za bušenje više ne dodiruje donji sloj.
 2. Pomoću rastojanja između tabulatora i graničnika za dubinu podesite željenu dubinu bušenja.
 3. Fiksirajte graničnik za dubinu.

Postavljanje dijamantske krune za bušenje (stezna glava BL)

OPASNOST
Opasnost od povrede Krhotine predmeta obrade ili polomljenih alata za umetanje mogu biti odbačeni i prouzrokovati telesne povrede čak i izvan neposrednog područja rada.
 • Ne upotrebljavajte oštećene alate za umetanje. Pre svake upotrebe kontrolišite alate za umetanje pi pitanju krhotina i napuklina, habanja ili jake istrošenosti.
OPREZ
Opasnost od povrede prilikom zamene alata! Alat prilikom rada postaje vruć. On može da ima oštre ivice.
 • Prilikom zamene alata uvek nosite zaštitne rukavice.
Potrebno je zameniti dijamantske krune za bušenje odmah kada dođe do smanjenja učinka rezanja, odn. ili se osetno smanji napredovanje u bušenju. Opšti je slučaj kada je visina dijamantskih segmenata manja od 2 mm (1/16 in).
Image alternative
 1. Fiksirajte tabulator pomoću stege tabulatora na šinu. Proverite da li je postolje sigurno pričvršćeno.
 2. Otvorite steznu glavu obrtanjem u pravcu znaka za "Otvorena zagrada".
 3. Nataknite prihvatni sistem krune za bušenje odozdo na ozubljenje stezne glave na bušilici sa dijamantskim jezgrom.
 4. Zatvorite steznu glavu obrtanjem u pravcu znaka za "Zatvorena zagrada".
 5. Proverite da li je dobro pričvršćena dijamantska kruna za bušenje na steznoj glavi.

Montaža dijamantske krune za bušenje sa alternativnom steznom glavom

 1. Fiksirajte alat pomoću odgovarajućeg viljuškastog ključa.
 2. Pritegnite krunu za bušenje pomoću odgovarajućeg viljuškastog ključa.

Izbor broja obrtaja

Potvrdite prekidač samo kada uređaj miruje.
Image alternative
 1. Izaberite položaj prekidača prema korišćenom prečniku krune za bušenje.
 2. Zaokrenite prekidač u željeni položaj istovremenim ručnim okretanjem na kruni bušilice.

Zaštitna strujna sklopka PRCD

 1. Mrežni utikač bušilice sa dijamantskim jezgrom utaknite u utičnicu koja ima uzemljenje.
 2. Pritisnite taster "I" odn. "RESET" na zaštitnoj strujnoj sklopki PRCD.
  • Pali se indikator.
 3. Pritisnite taster "0" odn. "TEST" na zaštitnoj strujnoj sklopki PRCD.
  • Gasi se indikator.
UPOZORENJE
Opasnost od povređivanja usled električnog udara! Ako se prikaz na zaštitnom strujnom vodu ne ugasi pritiskom pritiska tastera 0 odn. TEST , bušilicu sa dijamantskim jezgrom više ne smete koristiti!
 • Odnesite bušilicu sa dijamantskim jezgrom u Hilti servis na popravku.
 1. Pritisnite taster "I" odn. "RESET" na zaštitnoj strujnoj sklopki PRCD.
  • Pali se indikator.

Rad sa bušilicom sa dijamantskim jezgrom

UPOZORENJE
Opasnost po ljudi i materijal Bušilica sa dijamantskim jezgrom može da se ošteti i postoji povećana opasnost od strujnog udara.
 • Kod radova mokrog bušenja nagore je potrebno da se prihvatni sistem za vodu obavezno koristi sa usisivačem za mokro usisavanje.
OPASNOST
Opasnost po ljudi i materijal Usisivač za mokro usisavanje se uključuje odn. isključuje sa kašnjenjem. Na taj način postoji opasnost da voda teče preko bušilice sa dijamantskim jezgrom. Bušilica sa dijamantskim jezgrom može da se ošteti i postoji povećana opasnost od strujnog udara.
 • Kod bušenja nagore potrebno je usisivač za mokro bušenje ručno uključiti pre otvaranja sistema za snabdevanje vodom i ručno isključiti nakon zatvaranja sistema za snabdevanje vodom.
OPASNOST
Opasnost po ljudi i materijal Bušilica sa dijamantskim jezgrom može da se ošteti i postoji povećana opasnost od strujnog udara.
 • Prekinite kod bušenja nagore sve radove u slučaju da je došlo do prekida u radu sistema usisavanje (npr. napunjen je usisivač za mokro usisavanje).
UPOZORENJE
Opasnost po ljudi i materijal Sakupljanje vode se stavlja van funkcije kod bušenja ukoso nagore. Bušilica sa dijamantskim jezgrom može da se ošteti i postoji povećana opasnost od strujnog udara.
 • Nikada nemojte da bušite koso nagore.
Pritiskom na taster za stepen zabušivanja (kada uređaj miruje ili je u praznom hodu) smanjuje se broj obrtaja za potrebe zabušivanja. Time je moguće da se dijamantske krune za bušenje velikih prečnika jednostavnije i uz manje vibracije koriste za zabušivanje. Još jednim pritiskom na taster za stepen zabušivanja se on deaktivira i bušilica sa dijamantskim jezgrom ubrzava na podešeni broj obrtaja. Ako se funkcija zabušivanja ne deaktivira pre isteka od 2 minute automatski se isključuje bušilica sa dijamantskim jezgrom.
 1. Otvorite polako regulaciju vode dok ne počne da teče željena količina vode.
 2. Pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje bušilice sa dijamantskim jezgrom na "I".
 3. Otvorite stegu tabulatora.
 4. Okrećite na ručnom točku sve dok dijamantska kruna za bušenje više ne dodiruje donji sloj.
 5. Pritisnite polako pri početku bušenja dok se kruna za bušenje ne centrira. Nakon toga povećajte pritisak.
 6. Regulišite silu potiskivanja prema indikatoru snage bušilice.

Isključivanje bušilice sa dijamantskim jezgrom

UPOZORENJE
Opasnost po ljudi i materijal Kod bušenja nagore se dijamantska kruna za bušenje puni vodom. Bušilica sa dijamantskim jezgrom može da se ošteti i postoji povećana opasnost od strujnog udara.
 • Nakon završetka bušenja nagore potrebno je da kao prvi korak ispustite pažljivo vodu. I to tako što ćete prvo odvojiti dovod vode na regulaciji vode i da ispustite vodu otvaranjem regulacije vode. Voda ne sme da teče preko motora i pokrivnog dela.
 1. Zatvorite regulaciju vode na bušilici sa dijamantskim jezgrom.
 2. Izvucite dijamantsku krunu za bušenje iz otvora za bušenje.
 3. Isključite bušilicu sa dijamantskim jezgrom.
 4. Fiksirajte tabulator pomoću stege tabulatora na šinu.
 5. Isključite, ukoliko postoji, usisivač za mokro usisavanje.

DD-HD 30: Uklanjanje bušilice sa dijamantskim jezgrom sa postolja

 1. Fiksirajte tabulator pomoću stege tabulatora na šinu.
 2. Skinite mrežni kabel sa vođice za kablove na pokrivnom delu tabulatora.
OPREZ
Opasnost po ljudi i materijal Opasnost od pada bušilice sa dijamantskim jezgrom.
 • Zadržite bušilicu sa jezgrom pomoću ruke na ručici za nošenje.
 1. Odvijte ekscentar na stegi tabulatora.
 2. Izvucite ekscentar.
 3. Skinite bušilicu sa dijamantskim jezgrom sa tabulatora.
 4. Pomerite distancer do graničnika na tabulatoru.

Nega i održavanje

UPOZORENJE
Opasnost od električnog udara! Nega i održavanje uređaja dok je mrežni utikač utaknut može da dovede to teških povreda i opekotina.
 • Izvucite mrežni utikač pre radova na nezi i održavanju!
Nega
 • Čvrsto prionulu prljavštinu pažljivo uklonite.
 • Proreze za ventilaciju oprezno očistite suvom četkom.
 • Čistite kućište samo sa malo nakvašenom krpom za čišćenje. Ne upotrebljavajte sredstva za negu na bazi silikona, jer mogu nagristi plastične delove.
 • Utični kraj i stezna glava bušilice sa jezgrom moraju biti čisti i blago premazani masnoćom.
 • Spoljašnju stranu alata redovno čistite lagano navlaženom krpom za ribanje. Za čišćenje ne upotrebljavajte uređaj za raspršivanje, parni raspršivač ili tekuću vodu.
Održavanje
UPOZORENJE
Opasnost od strujnog udara! Nestručne popravke na električnim delovima mogu da dovedu do teških povreda i opekotina.
 • Popravke električnih delova sme obavljati samo električar.
 • Redovno proveravajte da li je došlo do oštećenja na vidljivim delovima alata i funkcionisanju elemenata za besprekorno korišćenje.
 • U slučaju da proizvod ima oštećenja i/ili funkcionalne smetnje, ne koristite ga. Odmah odnesite uređaj u Hilti servis na popravku.
 • Posle radova na nezi i održavanju, priključite svu zaštitnu opremu i proverite da li funkcioniše.
Da biste obezbedili bezbedan rad koristite samo originalne rezervne delove i potrošni materijal. Rezervne delove, potrošni materijal i pribor koji smo odobrili za vaš proizvod naći ćete u Hilti Store ili na: www.hilti.group .

DD-HD 30: Podešavanje zazora između šine i tabulatora

Pomoću 4 vijka za podešavanje na tabulatoru možete da podesite zazor između šine i tabulatora.
 1. Odvijte vijke za podešavanje pomoću šestougaonog ključa SW5 (nemojte da ih vadite).
 2. Pomoću viljuškastog ključa SW19 zaokrenite vijke za podešavanje i njime pritisnite lako točkiće na šinu.
 3. Pritegnite čvrsto vijke za podešavanje. Tabulator je tačno podešen ako ostane u svom položaju bez montirane bušilice sa dijamantskim jezgrom i pomera sa nadole sa bušilicom sa dijamantskim jezgrom.

Zamena ugljenih četkica

UPOZORENJE
Opasnost od povređivanja usled električnog udara !
 • Uređajem može rukovati, održavati ga i popravljati samo ovlašćeno, obučeno osoblje! To osoblje mora biti posebno upućeno u moguće opasnosti.
Servisni prikaz se pojavljuje na displeju, kada ugljene četkice moraju da se zamene. Sve ugljene četkice uvek zamenite istovremeno.
 1. Isključite bušilicu sa dijamantskim jezgrom iz strujne mreže.
 2. Otvorite poklopce na ugljenim četkicama sa leve i desne strane na motoru.
  • Obratite pažnju na to kako su ugrađene ugljene četkice i kako su postavljene niti!
 3. Izvadite upotrebljene ugljene četkice iz bušilice sa dijamantskim jezgrom.
 4. Postavite nove ugljene četke tačno onako, kako su bile postavljene stare ugljene četkice.
  • Pri zameni obratite pažnju na to da se izolacija niti ne ošteti.
 5. Zašrafite poklopce na ugljenim četkicama sa leve i desne strane na motoru.
 6. Pustite da ugljene četkice rade u praznom hodu neprekidno najmanje 1 minut.
  Nakon zamene ugljenih četkica pojavljuje se prikaz Zagrevanje nakon zamene ugljenih četkica na displeju. Stubić za vreme prikazuje preostalo vreme rada do završetka postupka zagrevanja.
  Ako se ne obrati pažnja na minimalno vreme zagrevanja od 1 minuta, značajno se smanjuje radni vek ugljenih četkica.

Transport i skladištenje

PAŽNJA
Opasnost usled niskih temperatura! Voda koja prodire može oštetiti proizvod i povećati opasnost od električnog udara.
 • Kod radova na temperaturama ispod nule pazite da ne ostane nikakva voda u uređaju.
Transport
 • Ovaj proizvod nemojte da prevozite sa priključenim alatom.
 • Obratite pažnju na bezbedno stajanje prilikom transporta.
 • Nakon svakog transporta proverite da li je došlo do oštećenja na vidljivim delovima i da li elementi za rukovanje besprekorno funkcionišu.
Skladištenje
 • Otvorite pre skladištenja proizvoda regulaciju vode.
 • Proizvod skladištite uvek sa izvučenim mrežnim utikačem.
 • Proizvod skladištite na mestu koje je suvo i nepristupačno deci i neovlašćenim osobama.
 • Nakon dužeg skladištenja proverite da li je došlo do oštećenja na vidljivim delovima i da li elementi za rukovanje besprekorno funkcionišu.

Pomoć u slučaju smetnji

U slučaju smetnji, koje nisu navedene u ovoj tabeli ili koje ne možete samostalno da otklonite, molimo da se obratite našem Hilti servisu.

Bušilica sa dijamantskim jezgrom je u funkciji

Smetnja
Mogući uzrok
Rešenje
Image alternative
Blokada ponovnog pokretanja
Prekidač uređaja je u položaju I , dok je strujno snabdevanje uspostavljeno.
 • Isključite bušilicu sa dijamantskim jezgrom i ponovo je uključite.
Preopterećenje bušilice sa dijamantskim jezgrom
 • Isključite bušilicu sa dijamantskim jezgrom i ponovo je uključite.
 • Nemojte preopteretiti bušilicu sa dijamantskim jezgrom (npr. neprekidno aktiviranje klizne spojnice).
Prekoračeno je maksimalno vreme rada sa aktivnim nivoom bušenja.
 • Isključite bušilicu sa dijamantskim jezgrom i ponovo je uključite.
Voda u motoru.
 • Stavite bušilicu sa dijamantskim jezgrom na suvo i toplo mesto suši da se osuši u potpunosti.
 • Isključite bušilicu sa dijamantskim jezgrom i ponovo je uključite.
Smetnje na mreži - u strujnoj mreži je došlo do prekida.
 • Proverite da li drugi potrošači na strujnoj mreži ili na generatoru izazivaju smetnje.
 • Proverite dužinu upotrebljenog produžnog kabla.
 • Isključite bušilicu sa dijamantskim jezgrom i ponovo je uključite.
Motor pregrejan. Postupak hlađenja je završen.
 • Isključite bušilicu sa dijamantskim jezgrom i ponovo je uključite.
Image alternative
Previsoka temperatura
Motor pregrejan. Bušilica se nalazi u procesu hlađenja.
 • Sačekajte nekoliko minuta dok se motor ne ohladi ili pustite da bušilica radi na prazno da bi se ubrzao postupak hlađenja. Pri postizanju normalne temperature gasi se prikaz i bušilica sa dijamantskim jezgrom blokira ponovno pokretanje. Isključite bušilicu sa dijamantskim jezgrom i ponovo je uključite.
Image alternative
Preostalo vreme rada do zamene ugljenih četkica.
Granica pohabanosti ugljenih četkica skoro dostignuta. Preostalo vreme rada do automatskog isključenja bušilice sa dijamantskim jezgrom iznosi još nekoliko sekundi.
 • Zamenite ugljene četkice prvom prilikom.
Image alternative
Uhodavanje nakon zamene ugljenih četkica.
Ugljene četkice su zamenjene i moraju se zagrejati.
 • Pustite da ugljene četkice rade u praznom hodu neprekidno najmanje 1 minut.
Image alternative
Aktiviranje stepena bušenja nije moguće
Bušilica sa dijamantskim jezgrom buši.
 • Okrenite na ručnom točku sve dok dijamantska kruna za bušenje više ne dotiče donji sloj.
Motor pregrejan. Bušilica se nalazi u procesu hlađenja.
 • Završite proces hlađenja.
Image alternative
Pad napona - bušilica sa dijamantskim jezgrom ne postiže punu snagu.
Smetnje na mreži - u strujnoj mreži je došlo do pada napona.
 • Proverite da li drugi potrošači na strujnoj mreži ili na generatoru izazivaju smetnje.
 • Proverite dužinu upotrebljenog produžnog kabla .
Image alternative
Multifunkcionalni displej prikazuje indikator brzine „0” i dijamantska kruna za bušenje se ne okreće.
Prekidač za brzinu nije uskočio.
 • Pokrenite prekidač za brzinu dok se ne aktivira.
Image alternative
Veza je prekinuta
Postojeća Bluetooth veza je prekinuta.
 • Uverite se da postoji vidljiva veza između proizvoda i pribora. Uslovi u okruženju kao npr. ojačani betonski zidovi mogu da utiču na kvalitet veze.
 • Povežite pribor ponovo sa bušilicom sa dijamantskim jezgrom.
Image alternative
Bluetooth isklj.
Bluetooth je deaktiviran.
 • Aktivirajte Bluetooth funkciju. Istovremeno pritiskajte tastere Image alternative i Image alternative.
Druga bušilica sa dijamantskim jezgrom se automatski povezala preko Bluetooth-a sa korišćenim priborom (npr. sistemom za pripremu vode).
Više bušilica sa dijamantskim jezgrom je povezano sa istim priborom. Pribor se uvek automatski povezuje uvek sa bušilicom sa dijamantskim jezgrom, koja omogućava najbrže uspostavljanje veze.
 • Uključite Bluetooth na priboru i ponovo je uključite i ponovo povežite bušilicu sa dijamantskim jezgrom sa priborom.
Dijamantska kruna za bušenje se ne okreće.
Dijamantska kruna za bušenje se zaglavila u podlozi.
 • Otpustite dijamantsku krunu za bušenje viljuškastim ključem. Izvucite mrežni utikač iz utičnice. Uhvatite dijamantsku krunu za bušenje blizu utikača odgovarajućim viljuškastim ključem i otpustite dijamantsku krunu za bušenje okretanjem.
 • Standardno izvedeno bušenje: Okrenite ručni točak i pokušajte da pokretom gore dole popustite tabulator vrha bušilice.
Brzina bušilice opada.
Dostignuta je maksimalna dubina bušenja.
 • Uklonite jezgro bušilice i upotrebite produžetak za dijamantsku krunu za bušenje.
Jezgro bušilice je zaglavljeno u dijamantskoj kruni za bušenje.
 • Uklonite jezgro bušilice.
Pogrešna specifikacija za podlogu.
 • Izaberite odgovarajuću specifikaciju za dijamantsku krunu za bušenje.
Visok nivo čelika (može se prepoznati u čistoj vodi sa opiljcima metala).
 • Izaberite odgovarajuću specifikaciju za dijamantsku krunu za bušenje.
Dijamantska kruna za bušenje je u kvaru. u.
 • Proverite da li ima oštećenja na dijamantskoj kruni za bušenje i zamenite je ako je potrebno.
Izabran pogrešan hod.
 • Izaberite ispravan hod.
Snaga potiskivanja je isuviše niska.
 • Povećajte snagu potiskivanja.
Kapacitet uređaja je isuviše nizak.
 • Izaberite sledeći manju brzinu.
Dijamantska kruna za bušenje je ispolirana.
 • Naoštrite dijamantsku krunu za bušenje na oštroj ploči.
Količina vode je isuviše velika.
 • Smanjite količinu vode pomoću regulatora za vodu.
Količina vode je isuviše niska.
 • Proverite dovod vode do dijamantske krune za bušenje, odnosno povećajte količinu pomoću regulatoru za vodu.
Stega tabulatora je zatvorena.
 • Otvorite stegu tabulatora.
Prašina sprečava dalje bušenje.
 • Upotrebite odgovarajući uređaj za usisavanje prašine.
Ručni točak se okreće bez otpora.
Sigurnosni klin je polomljen.
 • Zamenite sigurnosni klin.
Dijamantska kruna za bušenje ne može da se postavi u steznu glavu.
Utični kraj/stezna glava je zaprljana ili oštećena.
 • Utični kraj, odnosno stezna glava treba da se očisti i podmaže ili zameni.
Voda izlazi na odvodu ili na glavi postrojenja.
Pritisak vode je isuviše velik.
 • Smanjite pritisak vode.
Voda tokom rada ističe iz stezne glave.
Dijamantska kruna za bušenje nije dovoljno pritegnuta u steznoj glavi.
 • Pritegnite dijamantsku krunu za bušenje.
 • Uklonite dijamantsku krunu za bušenje. Okrenite dijamantsku krunu za bušenje za oko 90° oko ose bušilice. Montirajte ponovo dijamantsku krunu za bušenje.
Zaprljanost utičnog kraja/stezne glave.
 • Očistite i podmažite utični kraj, odnosno steznu glavu.
Kvar stezne glave ili utičnog kraja.
 • Proverite zaptivku i zamenite je ako je potrebno.
Nema protoka vode.
Kanal za vodu je zapušen.
 • Povećajte pritisak vode i isperite kanal za vodu iz suprotnog smera.
 • Očistite ulazne i izlazne otvore za vodu.
Sistem bušilice ima previše praznog hoda.
Dijamantska kruna za bušenje nije dovoljno pritegnuta u steznoj glavi.
 • Pritegnite dijamantsku krunu za bušenje.
 • Uklonite dijamantsku krunu za bušenje. Okrenite dijamantsku krunu za bušenje za oko 90° oko ose bušilice. Montirajte ponovo dijamantsku krunu za bušenje.
Kvar utičnog kraja/stezne glave.
 • Prekontrolišite utični kraj i steznu glavu i zamenite ih ako je potrebno.
Tabulator ima previše praznog hoda.
Vijci na postolju bušilice nisu dobro pričvršćeni.
 • Proverite da li su vijci dobro pričvršćeni za postolje za bušilicu i pritegnite ih ako je neophodno.
Postolje bušilice nedovoljno pričvršćeno.
 • Bolje pričvrstite postolje bušilice.
Veza između bušilice sa dijamantskim jezgrom i tabulatora odnosno delova odstojanja je labava.
 • Proverite vezu i, ako je potrebno, pričvrstite ponovo bušilicu sa dijamantskim jezgrom.

Bušilica sa dijamantskim jezgrom nije u funkciji

Smetnja
Mogući uzrok
Rešenje
Image alternative
Multifunkcionalni displej ne pokazuje ništa.
PRCD nije uključen.
 • Ispitajte funkcionalnost PRCD-a i uključite ga.
Snabdevanje strujom je prekinuto.
 • Uključite drugi električni uređaj i proverite da li radi.
 • Proverite priključak, strujni kabl, električni vod i osigurač.
Voda u motoru.
 • Stavite bušilicu sa dijamantskim jezgrom na suvo i toplo mesto suši da se osuši u potpunosti.
 • Isključite bušilicu sa dijamantskim jezgrom i ponovo je uključite.
Image alternative
Servis neophodan.
Ugljene četkice su pohabane.
Voda u motoru.
 • Stavite bušilicu sa dijamantskim jezgrom na suvo i toplo mesto suši da se osuši u potpunosti.
 • Isključite bušilicu sa dijamantskim jezgrom i ponovo je uključite.

Zbrinjavanje otpada

Image alternative Hilti uređaji su sa velikim udelom proizvedeni od reciklažnih materijala. Preduslov za ponovnu upotrebu je stručna podela materijala. U mnogim zemljama Hilti predaje Vaš stari uređaj na reciklažu. Pitajte Hilti servis za klijente ili Vašeg konsultanta za prodaju.
Image alternative
 • Električne alate, elektronske uređaje i akumulatorske baterije ne odlažite u kućne otpatke!

Preporučeno predtretiranje kod uklanjanja mulja od bušenja

Smatra se ekološki problematičnim uklanjanje mulja od bušenja uvođenje u vode ili kanalizacije bez odgovarajućeg prethodnog tretiranja. Upoznajte se kod lokalnih organa o postojećim propisima.
 1. Sakupljajte mulj od bušenja (npr. pomoću usisivača za mokro usisavanje).
 2. Pustite da se stvori talog mulja od bušenja i uklonite čvrsti sastav na deponiji za građevinski otpad (sredstva za sakupljanje čvrstih materija mogu da ubrzaju proces razdvajanja).
 3. Pre nego što uklonite preostalu vodu (baza, ph vrednost > 7) uvođenjem u kanalizaciju izvršite njenu neutralizaciju dodavanjem kiselog sredstva za neutralizaciju ili dodavanjem vode.

Garancija proizvođača

 • Ukoliko imate pitanja o uslovima garancije, obratite se lokalnom Hilti partneru.

Dodatne informacije

China RoHS (Direktiva za smanjenje opasnih supstanci)
Image alternative
Ova tabelu važi za tržište Kine.
Tajvan RoHS (Direktiva za ograničenje upotrebe opasnih supstanci)
Image alternative
Ova tabela važi za tržište u Tajvanu.