Izaberi jezik

GDG 6‑A22

Originalno uputstvo za upotrebu

Podaci o dokumentaciji

O ovoj dokumentaciji

 • Pročitajte ovu dokumentaciju pre početka rada. To predstavlja preduslov za bezbedan rad i nesmetano rukovanje.
 • Obratite pažnju na bezbednosne i upozoravajuće napomene koje se nalaze u ovoj dokumentaciji i na proizvodu.
 • Uputstvo za rukovanje uvek čuvajte na proizvodu i samo ga sa ovim uputstvom prosleđujte dalje drugim osobama.

Legenda

Upozoravajuće napomene

Upozoravajuće napomene upozoravaju na opasnosti pri rukovanju proizvodom. Koriste se sledeće signalne reči:
OPASNOST
OPASNOST !
 • Znači neposrednu opasnu situaciju, koja može prouzrokovati telesne povrede ili smrt.
UPOZORENJE
UPOZORENJE !
 • Ova reč skreće pažnju na moguću opasnost koja može prouzrokovati tešku telesnu povredu ili smrt.
OPREZ
OPREZ !
 • Za moguću opasnu situaciju koja može da dovede do lakih telesnih povreda ili do materijalne štete.

Simboli u dokumentaciji

Sledeći simboli se koriste u ovoj dokumentаciji:
Image alternative Pre upotrebe pročitajte uputstvo za upotrebu
Image alternative Napomene o primeni i druge korisne informacije
Image alternative Rad sa reciklažnim materijalima
Image alternative Električne uređaje i baterije ne odlažite u kućne otpatke

Simboli na slikama

Sledeći simboli se koriste na slikama:
Image alternative Ovi brojevi se odnose na odgovarajuću sliku sa početka ovog uputstva
Image alternative Numerisanje reflektuje redosled radnih koraka na slici i može da odstupa od radnih koraka u tekstu
Image alternative Pozicioni brojevi se koriste na slici Pregled i odnose se na brojeve legende u poglavlju Pregled proizvoda
Image alternative Ovaj znak treba da vam skrene posebnu pažnju prilikom rukovanja sa proizvodom.

Simboli u zavisnosti od proizvoda

Simboli na proizvodu

Sledeći simboli se koriste na proizvodu:
Image alternative Uređaj podržava NFC tehnologiju koja je kompatibilna sa iOS i Android platformama.
Image alternative Upotrebljena kategorija Hilti Li-Ion akumulatorske baterije. Imajte u vidu podatke u poglavlju Namenska upotreba .
Image alternative Li-Ion akumulatorska baterija
Image alternative Nikada ne koristite akumulatorsku bateriju kao alat za udaranje.
Image alternative Ne dozvolite da padne akumulatorska baterija. Ne koristite akumulatorsku bateriju koja je pretrpela udar ili je oštećena na neki drugi način.
Image alternative Jednosmerna struja
Image alternative Nosite zaštitne naočari!
Image alternative Nominalni broj obrtaja
Image alternative Broj obrtaja u minuti
Image alternative Broj obrtaja u minuti
Image alternative Prečnik

Informacije o proizvodu

Image alternative proizvodi su namenjeni za profesionalnog korisnika, a njima sme da rukuje, da ih održava ili popravlja samo ovlašćeno, upućeno osoblje. To osoblje mora biti posebno upoznato sa mogućim opasnostima. Proizvod i njegova pomoćna sredstva mogu da budu opasni ako ih neobučena lica nestručno tretiraju ili ako se ne koriste namenski.
Oznaka tipa i serijski broj su navedeni na tipskoj pločici.
 • Prenesite serijski broj u sledeću tabelu. Podaci o proizvodu će vam biti potrebni kada budete kontaktirali naše predstavništvo ili servis.
  Podaci o proizvodu
  Akumulatorska ravna brusilica
  GDG 6‑A22
  Generacija
  01
  Serijski br.

Izjava o usklađenosti

Pod vlastitom odgovornošću izjavljujemo da je ovde opisani proizvod u skladu sa važećim smernicama i normama. Primerak izjave o usklađenosti nalazi se na kraju ove dokumentacije.
Tehnička dokumentacija se čuva ovde:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Sigurnost

Opšte sigurnosne napomene za električne alate

Image alternative UPOZORENJE Pročitajte pažljivo sigurnosne napomene, uputstva, pregledajte slike i pročitajte tehničke podatke, koje idu uz ovaj električni alat. Greške kod pridržavanja sledećih sigurnosnih napomena i uputstava mogu dovesti do električnog udara, požara i/ili teških povreda.
Molimo sačuvajte sve sigurnosne napomene i uputstva za ubuduće.
Pojam "električni alat" korišćen u sigurnosnim napomenama odnosi se na električne alate sa napajanjem iz električne mreže (sa mrežnim kablom) i na električne alate sa pogonom na akumulatore (bez mrežnog kabla).
Sigurnost na radnom mestu
 • Područje rada održavajte čistim i osvetljenim. Nered i neosvetljeno radno područje mogu dovesti do nezgoda.
 • Sa električnim alatom ne radite u okolini ugroženoj eksplozijom, u kojoj se nalaze zapaljive tečnosti, gasovi ili prašine. Električni alati proizvode iskre koje mogu zapaliti prašinu ili isparenja.
 • Decu i ostale osobe tokom korišćenja električnog alata udaljite iz područja rada. Ako biste skrenuli pažnju sa posla mogli biste izgubiti kontrolu nad uređajem.
Električna sigurnost
 • Priključni utikač električnog alata treba da odgovara utičnici. Na utikaču se ni u kom slučaju ne smeju izvoditi izmene. Ne koristite adapterske utikače zajedno sa zaštitno uzemljenim električnim alatima. Nepromenjeni utikači i odgovarajuće utičnice smanjuju opasnost od električnog udara.
 • Izbegavajte dodir tela sa uzemljenim površinama kao što su cevi, radijatori, šporeti i frižideri. Postoji povećana opasnost od električnog udara ako je vaše telo uzemljeno.
 • Električni alat držite dalje od kiše ili vlage. Prodiranje vode u električni alat povećava opasnost od električnog udara.
 • Kabl ne upotrebljavajte za nošenje ili vešanje električnog alata odnosno za izvlačenje utikača iz utičnice. Kabl držite dalje od izvora toplote, ulja, oštrih ivica ili pokretnih delova. Oštećeni ili zapleteni kablovi povećavaju opasnost od električnog udara.
 • Ako sa električnim alatom radite na otvorenom prostoru, upotrebljavajte samo produžne kablove odobrene za upotrebu na otvorenom prostoru. Primena produžnog kabla prikladnog za upotrebu na otvorenom prostoru smanjuje opasnost od električnog udara.
 • Ako ne možete izbeći rad električnog alata u vlažnom okruženju, koristite zaštitnu strujnu sklopku. Upotreba zaštitne strujne sklopke smanjuje opasnost od električnog udara.
Sigurnost ljudi
 • Budite oprezni, pazite šta činite i kod rada sa električnim alatom postupajte razumno. Nemojte koristiti električni alat, ako ste umorni ili ste pod uticajem droga, alkohola ili lekova. Momenat nepažnje prilikom upotrebe električnog alata može da dovede do ozbiljnih povreda.
 • Nosite sredstva lične zaštite i uvek zaštitne naočare. Nošenje sredstava lične zaštite, kao što su zaštitna maska, sigurnosne cipele koje ne klize, zaštitna kaciga ili štitnik za sluh, u zavisnosti od vrste i primene električnog alata, smanjuje opasnost od nezgoda.
 • Izbegavajte nehotično stavljanje u pogon. Uverite se, da je električni alat isključen, pre nego što priključite snabdevanje naponom i/ili akumulator, ili ga primite ili nosite. Ako kod nošenja električnog alata prst držite na prekidaču ili ako je alat uključen i priključen na električnu mrežu, to može dovesti do nezgoda.
 • Pre nego što uključite električni alat, uklonite alate za podešavanje ili vijčane ključeve. Alat ili ključ koji se nalazi u rotirajućem delu alata može dovesti do nezgoda.
 • Izbegavajte nenormalan položaj tela. Zauzmite siguran i stabilan položaj tela i u svakom trenutku održavajte ravnotežu. Na taj način električni alat možete bolje kontrolisati u neočekivanim situacijama.
 • Nosite prikladnu odeću. Ne nosite široku odeću ili nakit. Neka vaša kosa, odeća i rukavice budu što dalje od pokretnih delova. Opuštenu odeću, nakit ili dugu kosu mogu zahvatiti pokretni delovi alata.
 • Ako su montirani alati za usisavanje i hvatanje prašine, proverite jesu li isti priključeni i da li se pravilno koriste. Upotreba usisivača može smanjiti opasnost.
 • Nikada nemojte da se osećate previše sigurnim i nikada nemojte da se ne pridržavate pravila u vezi rukovanja električnim alatom, iako ste nakon dužeg rada dobro upoznati sa radom sa električnom alatom. Neodgovornim rukovanjem moguće je za samo nekoliko sekundi zadobiti teške povrede.
Upotreba i rukovanje električnim alatom
 • Ne preopterećujte alat. Za vrstu posla koji obavljate koristite za to predviđen električni alat. Sa odgovarajućim električnim alatom radićete bolje i sigurnije, u navedenom području snage.
 • Ne upotrebljavajte električni alat sa neispravnim prekidačem. Električni alat koji se više ne može uključiti ili isključiti, opasan je i treba ga popraviti.
 • Izvucite utikač iz utičnice i/ili izvadite akumulator koji se skida iz alata pre podešavanja alata, zamene delova pribora ili odlaganja alata. Ovim merama opreza sprečićete nehotično pokretanje električnog alata.
 • Nekorišćene električne alate držite van domašaja dece. Ne dozvolite da alat koriste osobe koje sa njim nisu upoznate ili koje nisu pročitale ova uputstva. Električni alati su opasni ako ih koriste neiskusne osobe.
 • Pažljivo održavajte električne alate i pribor. Uverite se da pokretljivi delovi električnog alata rade besprekorno i da nisu zaglavljeni, polomljeni ili oštećeni tako da negativno utiču na funkcionisanje alata. Oštećene delove popravite pre upotrebe alata. Uzrok mnogih nezgoda leži u loše održavanim električnim alatima.
 • Rezne alate održavajte oštrim i čistim. Brižljivo održavani rezni alati sa oštrim sečivima neće se zaglaviti i lakši su za vođenje.
 • Koristite električni alat, pribor, alate za umetanje itd. u skladu sa ovim uputstvom. Kod toga uzmite u obzir radne uslove i izvođene radove. Upotreba električnih alata za neke druge primene različite od predviđenih, može dovesti do opasnih situacija.
 • Rukohvati i površine za hvatanje moraju biti suve, čiste, bez ostataka ulja i masti. Klizavi rukohvati i površine za hvatanje onemogućavaju sigurno rukovanje i kontrolu električnog alata u nepredvidivim situacijama.
Upotreba i rukovanje akumulatorskim alatom
 • Akumulatore punite samo u punjačima koje preporučuje proizvođač. Kod punjača, koji je prikladan za određenu vrstu akumulatora, postoji opasnost od požara ako se koristi sa drugim akumulatorima.
 • Za električne alate upotrebljavajte samo za to predviđene akumulatore. Upotreba nekog drugog akumulatora može dovesti do povreda i opasnosti od požara.
 • Nekorišćeni akumulator držite dalje od kancelarijskih spajalica, kovanica, ključeva, klinova, vijaka ili drugih sitnih metalnih predmeta koji bi mogli prouzrokovati premošćenje kontakata. Kratak spoj između kontakata akumulatora može dovesti do opekotina ili do požara.
 • Kod neispravne primene može doći do curenja tečnosti iz akumulatora. Izbegavajte kontakt sa njom. U slučaju nehotičnog kontakta isperite vodom. Ako tečnost dospe u oči, dodatno potražite pomoć doktora. Tečnost koja iscuri iz akumulatora, može dovesti do nadražaja kože ili opekotina.
 • Nemojte da koristite oštećene ili modifikovane akumulatore. Oštećeni ili modifikovani akumulatori mogu biti veoma nepredvidljivi i da dovedu do nastanka požara, eksplozije i povređivanja.
 • Nemojte da izlažete akumulator vatri ili visokim temperaturama. Vatra ili temperature iznad 130 °C (265 °F) mogu da dovedu do eksplozije.
 • Pridržavajte se svih uputstava u vezi punjenja i nikada nemojte da punite akumulator ili alat sa akumulatorom izvan temperaturnog opsega navedenog u uputstvu za upotrebu. Pogrešno punjenje ili punjenje izvan dozvoljenog temperaturnog opsega može da uništi akumulator i da predstavlja opasnost od nastanka požara.
Servisiranje
 • Popravku električnog alata prepustite samo kvalifikovanom stručnom osoblju i samo sa originalnim rezervnim delovima. Na taj način postići će se održavanje sigurnosti alata.
 • Nikada nemojte da održavate oštećene akumulatore. Sva održavanja akumulator treba da obavlja proizvođač ili ovlašćeni servis za kupce.

Zajedničke sigurnosne napomene za brušenje, obradu brusnim papirom, rad sa žičanim četkama, poliranje, glodanje i presecanje:

 • Ovaj električni alat možete da koristite kao brusilicu, brusilicu sa brusnim papirom, žičanu četku, alat za poliranje, za glodanje i kao brusilicu za presecanje. Pridržavajte se svih sigurnosnih napomena, uputstava, prikaza i podataka koje ste dobili sa ovim uređajem. Ako se ne pridržavate sledećih uputstava, može doći do električnog udara, požara i/ili teških telesnih povreda.
 • Ne upotrebljavajte pribor koji proizvođač nije specijalno predvideo i preporučio za ovaj električni alat. Sama mogućnost pričvršćivanja pribora na Vaš električni alat ne garantuje njegovu sigurnu upotrebu.
 • Dozvoljeni broj obrtaja namensog alata mora biti barem toliko visok kao najviši broj obrtaja naveden na električnom alatu. Pribor, koji se okreće većim brojem obrtaja od dopuštenog, može se razbiti i odleteti okolo.
 • Spoljašnji prečnik i debljina namenskog alata mora odgovarati dimenzijama električnog alata. Neispravno dimenzionirani namenski alati ne mogu se dovoljno izolovati ili kontrolisati.
 • Brusni diskovi, brusni valjci ili drugi pribor moraju precizno da odgovaraju brusnom vretenu ili steznoj čauri električnog alata. Električni alati koji ne naležu precizno na prihvat električnog alata se okreću nepravilno, jako vibriraju i mogu dovesti do gubitka kontrole.
 • Diskovi, brusni cilindri, alat za sečenje i ostali pribor koji se montira na jadan trn moraju potpuno da se umetnu u steznu čauru ili steznu glavu. „Isturenost“ odn. slobodni deo trna između brusnog tela i stezne čaure ili stezne glave mora da bude minimalan. Ukoliko trn nije dovoljno zategnut ili ukoliko brusno telo previše viri, električni alat može da se oslobodi i izleti velikom brzinom.
 • Ne upotrebljavajte oštećene namenske alate. Pre svake upotrebe kontrolišite namenske alate poput brusnog diska u pogledu krhotina i napuklina, brusnih valjaka u pogledu napuklina, trošenja ili jake istrošenosti, žičanih četki u pogledu labavih ili polomljenih žica. Ako električni alat ili namenski alat ispadne, proverite da li se oštetio ili upotrebite neoštećeni namenski alat. Ako ste namenski alat proverili i umetnuli, vi i osobe u blizini držite se van ravni rotirajućeg namenskog alata i pustite da uređaj radi jedan minut sa najvišim brojem obrtaja. Oštećeni namenski alati će se u tom periodu testiranja obično polomiti.
 • Nosite sredstva lične zaštite i uvek zaštitne naočare. U zavisnosti od upotrebe kompletan štitnik za lice, štitnik za oči ili zaštitne naočare. Ako je prikladno, nosite masku za zaštitu od prašine, štitnik za sluh, zaštitne rukavice ili posebnu kecelju, koja brusne krhotine i krhotine materijala drži dalje od Vas. Oči treba da budu zaštićene od letećih stranih tela, koja nastaju prilikom različitih načina upotrebe. Maska za zaštitu od prašine i respirator moraju filtrirati prašinu nastalu prilikom upotrebe. Ako ste dugo izloženi buci, možete pretrpeti gubitak sluha.
 • Kod drugih osoba pazite na sigurnu udaljenost od Vašeg područja rada. Svako, ko ulazi u područje rada, mora nositi ličnu zaštitnu opremu. Krhotine predmeta obrade ili polomljenih namenskih alata mogu odleteti i prouzrokovati telesne povrede čak i izvan neposrednog područja rada.
 • Električni alat držite samo za izolovane ručke kada izvodite radove kod kojih namenski alat može pogoditi skrivene strujne vodove. Kontakt sa provodljivim vodom može pod napon staviti i metalne delove uređaja i dovesti do električnog udara.
 • Prilikom pokretanja električni alat uvek držite čvrsto. Prilikom uključivanja na puni broj obrtaja, reakcioni moment motora može da dovede do uvrtanja električnog alata.
 • Ukoliko je moguće, koristite stege za fiksiranje radnog komada. Nikada nemojte držati manji radni komad u jednoj ruci, a električni alat koji radi u drugoj ruci. Zahvaljujući fiksiranju malih radnih komada slobodne su vam obe ruke, što omogućuje bolju kontrolu električnog alata. Okrugli radni komadi kao što su drveni tiplovi, šipke ili cevi, kod presecanja se često kotrljaju, zbog čega se namenski alat može zaglaviti i poleteti ka vama.
 • Električni alat nikada ne odlažite pre nego što se namenski alat u potpunosti ne zaustavi. Rotirajući namenski alat može doći u kontakt sa površinom za odlaganje, pri čemu možete izgubiti kontrolu nad električnim alatom.
 • Nakon promene namenskih alata ili podešavanja na uređaju, pritegnite navrtku stezne čaure, steznu glavu ili ostale elemente za pričvršćivanje. Labavi elementi za pričvršćivanje mogu neočekivano da se pomere i dovedu do gubitka kontrole; nepričvršćene, rotirajuće komponente se nasilno izbacuju.
 • Ne dozvolite da električni alat radi tokom prenošenja. Obrtni namenski alat usled slučajnog kontakta može da zahvati vašu odeću i električni alat se može zabiti u vaše telo.
 • Redovno čistite ventilacione proreze električnog alata. Ventilator motora uvlači prašinu u kućište, a jaka akumulacija metalne prašine može uzrokovati električne opasnosti.
 • Električni alat ne upotrebljavajte u blizini zapaljivih materijala. Varnice mogu zapaliti te materijale.
 • Ne upotrebljavajte namenske alate, koji zahtevaju tečna rashladna sredstva. Upotreba vode ili drugog tečnog rashladnog sredstva može dovesti do električnog udara.
Povratni udar i odgovarajuće sigurnosne napomenePovratni udar je iznenadna reakcija zbog zaglavljenog ili blokiranog obrtnog namenskog alata kao što su brusni disk, brusni tanjir, žičana četka itd., zaglavljenje ili blokiranje dovodi do trenutnog zaustavljanja rotirajućeg namenskog alata. Time se nekontrolisani električni alat ubrzava u suprotnom smeru obrtanja namenskog alata na mestu blokade.
Ako se npr. brusna ploča zaglavi ili zablokira u predmetu obrade, može se zahvatiti ivica brusne ploče, koja prodire u predmet obrade, a brusna ploča pritom može pući ili prouzrokovati povratni udar. Brusna ploča se tada kreće prema operateru ili odmiče od njega i zavisnosti od smera obrtanja ploče na mestu blokade. Brusne ploče mogu se slomiti i u ovom slučaju.
Povratni udar je posledica nepravilne ili neispravne upotrebe električnog alata. Može se sprečiti odgovarajućim preventivnim merama, od kojih su neke dole navedene.
 • Čvrsto držite električni alat i svoje telo i ruke dovedite u položaj, u kojem možete prihvatiti sile povratnog udara. Operater može da savlada sile povratnog udara ako preduzme odgovarajuće mere opreza.
 • Posebno oprezno radite u području uglova, oštrih ivica itd. Sprečite da se namenski alati odbiju od predmeta obrade ili u njemu zaglave. Rotirajući namenski alat je sklon zaglavljivanju kod uglova, oštrih ivica ili prilikom odskakanja. To prouzrokuje gubitak kontrole ili povratni udar.
 • Ne upotrebljavajte ozubljen list testere. Takvi namenski alati često prouzrokuju povratni udar ili gubitak kontrole nad električnim alatom.
 • Namenski alat uvodite u materijal uvek u istom smeru u kom sečivo izlazi iz materijala (odgovara istom smeru izbacivanja opiljaka). Uvođenje električnog alata u pogrešnom smeru dovodi do izletanja sečiva namenskog alata iz radnog komada, usled čega se električni alat povlači u smeru pomaka.
 • Kada koristite okretne turpije, rezne ploče, alate za glodanje velikom brzinom ili glodalice za tvrdi metal, uvek čvrsto pritegnite radni komad. Već kod minimalnog zaglavljivanja u žlebu, ovi namenski alati se takođe zaglavljuju i mogu izazvati povratni udar. Ukoliko se rezna ploča zaglavi, ona obično pukne. Koliko se okretne turpije, rezne ploče, alati za glodanje velikom brzinom ili glodalice za tvrdi metal zaglave, umetak alata može da iskoči iz žleba i dovede do gubitka kontrole nad električnim alatom.
Dodatne sigurnosne napomene o brušenju i presecanju:
 • Upotrebljavajte isključivo brusna tela, koja su dozvoljena za vaš električni alat i samo preporučene mogućnosti primene. Primer: brušenje nikada ne obavljajte kamenom površinom rezne ploče. Ploče za presecanje su namenjene rezanju materijala ivicom ploče. Mogu se slomiti usled bočnog delovanja sile.
 • Za konična i ravna svrdla za brušenje sa navojem koristite samo neoštećen trn ispravne veličine i dužine, bez zadnjeg ureza na ramenu. Odgovarajući trn smanjuje mogućnost loma.
 • Izbegavajte blokiranje rezne ploče ili preveliki potisak. Ne izvodite prekomerno duboke rezove. Preopterećenje rezne ploče povećava njenu preopterećenost i sklonost deformisanju ili blokiranju, a time i mogućnost povratnog udara ili napuknuća brusnog tela.
 • Izbegavajte položaj ruke u području ispred i iza rotirajuće rezne ploče. Ako reznu ploču u radnom komadu odmičete od ruke, električni alat se u slučaju povratnog udara može sa rotirajućom pločom odbaciti direktno u vas.
 • Ako se rezna ploča zaglavi ili ako prekinete rad, isključite uređaj i mirno ga držite dok se ploča ne zaustavi. Ne pokušavajte reznu ploču, koja se još uvek okreće, vaditi iz reza jer inače može doći do povratnog udara. Utvrdite i uklonite uzrok zaglavljenja.
 • Električni alat ne uključujte ponovno dok se nalazi u predmetu obrade. Pustite da rezna ploča najpre postigne svoj puni broj obrtaja pre nego što pažljivo nastavite sa rezanjem. U suprotnom ploča se može zakačiti, iskočiti iz predmeta obrade ili prouzrokovati povratni udar.
 • Ploče ili velike predmete obrade poduprite kako biste izbegli rizik od povratnog udara zbog zaglavljene rezne ploče. Veliki predmeti obrade mogu se saviti pod vlastitom težinom. Predmet obrade na obe strane ploče mora da bude poduprt, a doduše kako u blizini reza za presecanje tako i na ivici.
 • Budite posebno oprezni kod rezanja uranjanjem u postojeće zidove ili druga nevidljiva područja. Rezna ploča, koja prodire u rez, može kod rezanja u gasnim ili vodovodnim cevima, električnim vodovima ili drugim predmetima prouzrokovati povratni udar.
Dodatne sigurnosne napomene za radove sa čeličnim četkama:
 • Obratite pažnju na to da čelična četka takođe tokom uobičajene upotrebe gubi komade žice. Žice nemojte preopterećivati visokim potisnim pritiskom. Komadi žice koji odleću veoma lako mogu da prodru kroz tanku odeću i/ili kožu.
 • Pre upotrebe pustite četke najmanje jedan minut da rade radnom brzinom. Vodite računa da se tokom tog vremena ispred i u liniji četke ne nalaze druge osobe. Tokom vremena uhodavanja mogu da lete labavi komadi žica.
 • Rotirajuću žičanu četku usmerite od sebe. Tokom rada sa ovim četkama sitne čestice i mali komadi žice mogu da lete velikom brzinom i da prodru kroz kožu.

Pažljivo rukovanje i upotreba akumulatorske baterije

 • Poštujte posebne smernice za transport, skladištenje i rad Li-Ion akumulatorske baterije.
 • Akumulatorsku bateriju držite dalje od visokih temperatura, direktnog sunčevog zračenja i vatre.
 • Akumulatorska baterija se ne sme rastavljati, gnječiti, zagrevati iznad 80°C ili spaljivati.
 • Ne koristite ili ne punite akumulatorske baterije, koje su pretrpele strujni udar, koje su pale sa više od jednog metra ili su oštećene na neki drugi način. U tom slučaju, uvek stupite u kontakt sa svojim Hilti  servisom .
 • Ako je akumulatorska baterija prevruća da biste je držali u ruci, onda je moguće da je u kvaru. Postavite proizvod na nezapaljivo mesto sa dovoljnim razmakom od zapaljivih materijala na kojem ga možete posmatrati i ostavite ga da se ohladi. U tom slučaju, uvek stupite u kontakt sa svojim Hilti  servisom .

Dodatne sigurnosne napomene

 • Tokom upotrebe držite proizvod tako da prašina od brušenja, varnice i mogući odlomljeni delovi namenskog alata ili radnog komada ne mogu da pogode vaše telo.
 • Za zamenu namenskog alata koristite samo neoštećene ključeve koji potpuno odgovaraju.
 • Namenski alati moraju besprekorno okrugli. Ne upotrebljavajte namenske alate koji nisu okrugli.
 • Opiljke ili krhotine od materijala nemojte uklanjati dok proizvod radi. Isključite proizvod.
 • Alat uključite tek u području rada.
 • Koristite zaštitne rukavice prilikom zamene alata, jer namenski alat i prihvatnik alata prilikom rada postaju vrući.
 • Zbog bolje cirkulacije krvi u prstima pravite pauze u radu i uradite vežbe za opuštanje prstiju. Vibracije pri dužim radovima mogu da prouzrokuju smetnje u krvnim sudovima ili u nervnom sistemu prstiju, šaka ili zglobova.
 • Obezbedite dobru ventilaciju na radnom mestu i prema potrebi nosite odgovarajuću masku za zaštitu disajnih organa, u zavisnosti od vrste prašine.
 • Pre upotrebe, očistite rukavac namenskog alata. Uverite se da rukavac namenskog alata uvek bude zategnut u steznu čauru najmanje 20 mm. Nakon umetanja alata uvek zategnite steznu navrtku. Nedovoljno pričvršćeni namenski alati se tokom rada mogu osloboditi i izleteti.
 • Koristite samo namenske alate koji odgovaraju podacima u tehničkim podacima.

Opis

Pregled proizvoda

Image alternative
 1. Stezna navrtka sa steznom čaurom
 2. Vreteno
 3. Vrat / prednji rukohvat
 4. Aretirajući prekidač za uključivanje/isključivanje
 5. Rukohvat
 6. Točkić za podešavanje broja obrtaja
 7. Akumulatorska baterija
 8. Tasteri za deblokiranje akumulatorske baterije
 9. Filter za prašinu
 10. Mali ključ, 12 mm
 11. Veliki ključ, 17 mm

Upotreba u skladu sa odredbama

Opisani proizvod je ravna brusilica. Namanjen je za obradu metala. Namenjen je za brušenje i presecanje, za rad sa žičanim četkama, za poliranje i glodanje.

Koristite samo namenski alat sa prečnikom rukavca koji odgovara ugrađenoj steznoj čauri. Obratite pažnju na podatke u Tehničkim podacima.
Proizvod odgovara samo za suvu upotrebu bez vode.
 • Za ovaj proizvod koristite isključivo Hilti litijum-jonske akumulatorske baterije serije B 22.

 • Za ove akumulatorske baterije koristite samo punjače koje je odobrila kompanija Hilti . Dodatne informacije možete pogledati u Hilti Store ili na adresi: www.hilti.group

Sadržaj isporuke

Ravna brusilica, 2 ključa, uputstvo za upotrebu
Ostale, za vaš proizvod odobrene sistemske proizvode pronađite u vašoj Hilti Store ili na: www.hilti.group

Prikaz statusa napunjenosti Li-Ion akumulatorske baterije

Status napunjenosti Li‑Ion akumulatorske baterije se prikazuj posle dodirivanja jednog od dva tastera za deblokiranje akumulatorske baterije.
Stanje
Značenje
4 LED svetle.
Status napunjenosti: 75 % do 100 %
3 LED svetle.
Status napunjenosti: 50 % do 75 %
2 LED svetle.
Status napunjenosti: 25 % do 50 %
1 LED svetli.
Status napunjenosti: 10 % do 25 %
1 LED treperi.
Status napunjenosti: < 10 %
Tokom i neposredno posle rada nije moguća provera statusa napunjenosti. Kada trepere LED diode prikaza za status napunjenosti akumulatorske baterije molimo da obratite pažnju na napomene u poglavlju "Pomoć u slučaju smetnji".

Tehnički podaci

Težina prema EPTA Procedure 01 uključujući akumulatorsku bateriju B22⁄8.0
2,6 kg
Nominalni broj obrtaja
10.000/min … 25.000/min
Potreban minimalni broj obrtaja namenskog alata
≥ 25.000/min
Radni prečnik namenskog alata
≤ 55 mm
Prečnik rukavca namenskog alata
Stezna čaura 6 mm
6 mm
Stezna čaura 1⁄4 cola
1/4 in
Širina ključa za vreteno
12 mm
Širina ključa za steznu navrtku
17 mm
Temperatura skladištenja
−20 ℃ … 70 ℃
Temperatura okoline tokom rada
−17 ℃ … 60 ℃

Informacije o šumu i vrednosti vibracija prema EN 62841

U ovim uputstvima navedene vrednosti pritiska zvuka i vibracija su izmerene u skladu sa normiranim postupkom merenja i možete zajedno da ih koristite za poređenje električnih alata. Takođe su primereni za preliminarnu procenu ekspozicija.
Navedeni podaci se odnose primarne primene električnog alata. Ako se električni alat inače koristi za druge primene sa alatima za umetanje koji se razlikuju ili nisu dovoljno dobro održavani, podaci se mogu razlikovati. To može znatno povećati ekspozicije tokom celokupnog radnog veka.
Za tačnu procenu ekspozicija treba uzeti u obzir i vremena, tokom kojih je uređaj bio isključen ili je radio, ali se zapravo nije koristio. To može znatno smanjiti ekspozicije tokom celokupnog radnog veka.
Odredite dodatne sigurnosne mere za zaštitu korisnika od delovanja zvuka i/ili vibracija kao npr.: održavanje električnog alata i alata za umetanje, održavanje toplih ruku, organizacija tokova rada.
Informacije o šumu
Nivo emisije zvučnog pritiska (LpA)
76 dB(A)
Nesigurnost nivoa zvučnog pritiska (KpA)
3 dB(A)
Nivo jačine buke (LWA)
87 dB(A)
Nesigurnost nivoa zvučne snage (KWA)
3 dB(A)
Informacije o vibracijama
Vrednost emisije vibracije (ah), u zavisnosti od prečnika namenskog alata
< 25 mm
0,7 m/s²
25 ... < 50 mm
15,9 m/s²
50 ... 55 mm
22,2 m/s²
Nesigurnost (K)
1,5 m/s²

Akumulatorska baterija

Radni napon akumulatorske baterije
21,6 V
Temperatura okoline tokom rada
−17 ℃ … 60 ℃
Temperatura skladištenja
−20 ℃ … 40 ℃
Temperatura akumulatorske baterije na početku punjenja
−10 ℃ … 45 ℃

Priprema za rad

OPREZ
Opasnost od povrede nesmotrenim pokretanjem!
 • Pre postavljanja akumulatorske baterije uverite se da je proizvod isključen.
 • Izvadite akumulatorsku bateriju pre podešavanja uređaja ili zamene delova pribora.
Obratite pažnju na bezbednosne i upozoravajuće napomene koje se nalaze u ovoj dokumentaciji i na proizvodu.

Punjenje akumulatorske baterije

 1. Pre punjenja pročitajte uputstvo za rukovanje punjačem.
 2. Vodite računa o tome da kontakti akumulatorske baterije i punjača treba da budu suvi i čisti.
 3. Akumulatorsku bateriju napunite u sertifikovanom punjaču.

Umetanje akumulatorske baterije

OPREZ
Opasnost od povrede usled kratkog spoja ili pada akumulatorske baterije!
 • Pre postavljanja akumulatorske baterije u proizvod, uverite se da na kontaktima akumulatorske baterije i proizvoda nema stranih tela.
 • Uvek proverite da li akumulatorska baterija pravilno naleže.
 1. Pre prvog puštanja u rad, u potpunosti napunite akumulatorsku bateriju.
 2. Postavite akumulatorsku bateriju u držač uređaja tako da čujno ulegne.
 3. Proverite da li je akumulatorska baterija ispravno ulegla.

Uklanjanje akumulatorske baterije

 1. Pritisnite tastere za otključvanje akumulatora.
 2. Izvucite akumulatorsku bateriju iz uređaja.

Promena namenskog alata

PAŽNJA
Opasnost od oštećenja prazne stezne čaure usled zatezanja stezne navrtke.
 • Steznu navrtku nikada nemojte zatezati ako nije umetnut namenski alat.
OPREZ
Opasnost od povrede i oštećenja usled neokruglog ili oštećenog namenskog alata.
 • Ne upotrebljavajte oštećene namenske alate. Pre početka rada proverite da li ravna brusilica radi bez mnogo vibracija.
Image alternative
 1. Malim ključem držite steznu čauru i velikim ključem odvrnite steznu navrtku.
 2. Izvucite namenski alat stezne čaure.
 3. Rukavac namenskog alata gurnite što više u steznu čauru.
 4. Otvoreni prostor rukavca L0 sme da iznosi najviše 10 mm. Rukavac namenskog alata mora da se umetne najmanje 20 mm u steznu čauru.
 5. Malim ključem držite steznu čauru i velikim ključem zavrnite steznu navrtku.
 6. Proverite siguran prihvat namenskog alata.

Rukovanje

Obratite pažnju na bezbednosne i upozoravajuće napomene koje se nalaze u ovoj dokumentaciji i na proizvodu.

Uključivanje

 1. Pritisnite zadnji deo prekidača za uključivanje/isključivanje.
 2. Prekidač za uključivanje/isključivanje gurnite napred.
  • Motor se pokreće.
 3. Blokirajte prekidač za uključivanje/isključivanje.

Radovi

Image alternative
 1. Uključite proizvod.
 2. Preko točkića za podešavanje broja obrtaja podesite broj obrtaja koji odgovara namenskom alatu i planiranoj svrsi primene.
 3. Uvek radite samo predviđenom radnom površinom namenskog alata. Primer: brušenje nikada ne obavljajte kamenom površinom rezne ploče. Ploče za presecanje su namenjene rezanju materijala ivicom ploče.
 4. Fiksirajte radni komad koji obrađujete. Nikada nemojte držati manji radni komad u jednoj ruci, a ravnu brusilicu koja radi u drugoj ruci. Ravnu brusilicu uvek držite čvrsto sa obe ruke za predviđene rukohvate.
 5. Ravnu brusilicu prinesite radnom komadu. Radite umerenim pritiskom i ne pritiskajte namenski alat u materijal.

Isključivanje

 • Pritisnite zadnji deo prekidača za uključivanje/isključivanje.
  • Prekidač za uključivanje/isključivanje se postavlja u položaj za isključivanje i motor se zaustavlja.

Nega i održavanje

UPOZORENJE
Opasnost od povrede kod umetnute akumulatorske baterije !
 • Uvek izvadite akumulatorsku bateriju pre svih radova na negovanju i održavanju uređaja!
Nega uređaja
 • Čvrsto prionulu prljavštinu pažljivo uklonite.
 • Proreze za ventilaciju oprezno očistite suvom četkom.
 • Čistite kućište samo sa blago nakvašenom krpom. Ne upotrebljavajte sredstva za negu na bazi silikona, jer mogu nagristi plastične delove.
Nega Li‑Ion akumulatorske baterije
 • Održavajte akumulator čistim i uklanjajte tragove ulja i masti.
 • Čistite kućište samo sa blago nakvašenom krpom. Ne upotrebljavajte sredstva za negu na bazi silikona, jer mogu nagristi plastične delove.
 • Sprečite prodor vlage.
Održavanje
 • Redovno proveravajte da li je došlo do oštećenja na vidljivim delovima alata i funkcionisanju elemenata za besprekorno korišćenje.
 • U slučaju da proizvod ima oštećenja i/ili funkcionalne smetnje, ne koristite ga. Odmah odnesite uređaj u Hilti servis na popravku.
 • Posle radova na nezi i održavanju, priključite svu zaštitnu opremu i proverite da li funkcioniše.
Za siguran režim rada upotrebljavajte samo originalne rezervne delove i potrošne materijale. Rezervne delove, potrošni materijal i pribor koji smo odobrili za vaš proizvod naći ćete u okviru Hilti Store ili na: www.hilti.group .

Zamena stezne navrtke

PAŽNJA
Opasnost od oštećenja prazne stezne čaure usled zatezanja stezne navrtke.
 • Steznu navrtku nikada nemojte zatezati ako nije umetnut namenski alat.
Image alternative
 1. Malim ključem držite vreteno i velikim ključem odvrnite steznu navrtku.
 2. Eventualno izvucite namenski alat iz stezne čaure.
 3. Steznu navrtku sa steznom čaurom potpuno odvrnite sa ravne brusilice.
 4. Novu steznu navrtku sa steznom čaurom postavite na vreteno i steznu navrtku labavo zavrnite na vreteno. Nemojte čvrsto zatezati steznu navrtku.

Transport i skladištenje akumulatorskih uređaja

Transport
  OPREZ
  Nesmotreno pokretanje prilikom transporta !
 • Uvek transportujte vaše proizvode bez umetnutih akumulatorskih baterija!
 • Izvadite akumulatorske baterije.
 • Akumulatorske baterije nikada nemojte da transportujete bez ambalaže.
 • Nakon dužeg transporta, pre upotrebe proverite da li su uređaj, namenski alati i akumulatorska baterija oštećeni.
Skladištenje
  OPREZ
  Nesmotreno oštećenje zbog neispravnih ili iscurelih akumulatorskih baterija !
 • Uvek odlažite vaše proizvode bez umetnutih akumulatorskih baterija!
 • Uređaj, namenske alate i akumulatorske baterije uskladištite na što hladnijem i suvom mestu.
 • Akumulatorske baterije nikada ne skladištite na suncu, na radijatorima ili iza zastakljenih površina.
 • Uređaj, namenske alate i akumulatorske baterije skladištite na mestu koje je suvo i nepristupačno deci ili neovlašćenim osobama.
 • Nakon dugotrajnog skladištenja potrebno je pre upotrebe proveriti da li uređaj, namenski alat i akumulatorske baterije imaju oštećenja.

Pomoć u slučaju smetnji

U slučaju smetnji, koje nisu navedene u ovoj tabeli ili koje ne možete samostalno da otklonite, molimo da se obratite našem Hilti servisu.
Smetnja
Mogući uzrok
Rešenje
Akumulatorska baterija se prazni brže nego uobičajeno.
Veoma niska temperatura spoljašnje sredine.
 • Akumulatorsku bateriju ostavite da se postepeno zagreje na sobnoj temperaturi.
Akumulatorska baterija ne uleže uz čujni „klik“.
Žlebovi na akumulatorskoj bateriji su zaprljani.
 • Očistite žlebove i iznova umetnite akumulatorsku bateriju.
1 LED treperi.
Uređaj ne funkcioniše.
Akumulatorska baterija je ispražnjena.
 • Zamenite akumulatorsku bateriju i napunite praznu akumulatorsku bateriju.
Akumulatorska baterija je previše hladna ili previše vrela.
 • Akumulatorsku bateriju ostavite da se postepeno zagreje ili ohladi na sobnoj temperaturi.
Trepere sva 4 LED-a.
Uređaj ne funkcioniše.
Uređaj je preopterećen.
 • Isključite uređaj i ponovo ga uključite. Onda ostavite uređaj da radi u praznom hodu otprilike 30 sekundi.
Uređaj ili baterija se jako greju.
Električni kvar
 • Odmah isključite uređaj, izvadite akumulatorsku bateriju, posmatrajte je, pustite je da se ohladi i kontaktirajte Hilti servis.
Uređaj nema punu snagu.
Umetnuta je akumulatorska baterija premalog kapaciteta.
 • Upotrebljavajte akumulatorsku bateriju odgovarajućeg kapaciteta.
Nema funkcije kočenja motora.
Akumulatorska baterija je ispražnjena.
 • Zamenite akumulatorsku bateriju i napunite praznu akumulatorsku bateriju.
Uređaj je kratkotrajno preopterećen.
 • Isključite uređaj i ponovo ga uključite.
Uređaj jako vibrira.
Namenski alat nije kompatibilan sa uređajem.
 • Koristite samo namenske alate koji odgovaraju podacima u tehničkim podacima.
Namenski alat je oštećen, nije okrugao ili ima disbalans.
 • Koristite samo besprekorne namenske alate.
Uređaj je pokvaren
 • Ukoliko možete da isključite da je namenski alat uzrok, obratite se Hilti servisu.

Zbrinjavanje otpada

Image alternative Hilti uređaji su sa velikim udelom proizvedeni od reciklažnih materijala. Preduslov za ponovnu upotrebu je stručna podela materijala. U mnogim zemljama Hilti vaš stari uređaj vraća na reciklažu. Pitajte Hilti servis za klijente ili vašeg konsultanta za prodaju.
Odlaganje akumulatorskih baterijaNestručnim odlaganjem akumulatorskih baterija može dа se izаzove opаsnost po zdrаvlje prouzrokovаna ispuštanjem gаsovа ili tečnosti.
 • Nemojte slati oštećene akumulatorske baterije!
 • Prekrijte priključke materijalom koji ne sprovodi struju, kako biste izbegli kratak spoj.
 • Akumulаtorske baterije uklonite na otpad tаko dа ne mogu dа dospeju u ruke dece.
 • Uklonite na otpad akumulatorsku bateriju u vašoj Hilti Store ili se obratite preduzeću za odlaganje koje je nadležno za vas.
Image alternative
 • Električne alate, elektronske uređaje i akumulatorske baterije ne odlažite u kućne otpatke!

RoHS (Direktiva za ograničenje upotrebe opasnih supstanci)

Tabela sa opasnim supstancama se nalazi na sledećoj adresi: qr.hilti.com/r11229136.
Jedna veza za RoHS tabelu se takođe nalazi na kraju ovog dokumenta u vidu QR koda.

Garancija proizvođača

 • U slučaju pitanja o uslovima garancije obratite se Vašem lokalnom Hilti partneru.
Image alternative
Image alternative