Izaberi jezik

VC 20M-X
VC 20L-X
VC 40M-X
VC 40L-X

Originalno uputstvo za upotrebu

Podaci o dokumentaciji

O ovoj dokumentaciji

 • Pročitajte ovu dokumentaciju pre početka rada. To predstavlja preduslov za bezbedan rad i nesmetano rukovanje.
 • Obratite pažnju na bezbednosne i upozoravajuće napomene koje se nalaze u ovoj dokumentaciji i na proizvodu.
 • Uputstvo za rukovanje uvek čuvajte na proizvodu i samo ga sa ovim uputstvom prosleđujte dalje drugim osobama.

Legenda

Upozoravajuće napomene

Upozoravajuće napomene upozoravaju na opasnosti pri rukovanju proizvodom. Koriste se sledeće signalne reči:
OPASNOST
OPASNOST !
 • Znači neposrednu opasnu situaciju, koja može prouzrokovati telesne povrede ili smrt.
UPOZORENJE
UPOZORENJE !
 • Ova reč skreće pažnju na moguću opasnost koja može prouzrokovati tešku telesnu povredu ili smrt.
OPREZ
OPREZ !
 • Za moguću opasnu situaciju koja može da dovede do telesnih povreda ili do materijalne štete.

Simboli u dokumentaciji

Sledeći simboli se koriste u našoj dokumentaciji:
Image alternative Pre upotrebe pročitajte uputstvo za upotrebu
Image alternative Oprez
Image alternative Napomene o primeni i druge korisne informacije
Image alternative Rad sa reciklažnim materijalima
Image alternative Električne uređaje i baterije ne odlažite u kućni otpad

Simboli na slikama

Sledeći simboli se koriste na našim slikama:
Image alternative Ovi brojevi se odnose na odgovarajuću sliku sa početka ovog uputstva
Image alternative Numerisanje reflektuje redosled radnih koraka na slici i može da odstupa od radnih koraka u tekstu
Image alternative Pozicioni brojevi se koriste na slici Pregled i odnose se na brojeve legende u poglavlju Pregled proizvoda
Image alternative Ovaj znak bi trebalo da vas podstakne na poseban oprez prilikom rada sa proizvodom.

Simboli u zavisnosti od proizvoda

Simboli na proizvodu

Na proizvodu se koriste sledeći simboli:
Image alternative Uređaj podržava NFC tehnologiju koja je kompatibilna sa iOS i Android platformama.
Image alternative Ako postoji na proizvodu, ova sertifikaciona institucija za tržište SAD i Kanade je sertifikovala proizvod prema važećim standardima.

Znak zabrane

Na proizvodu se koriste sledeće oznake za zabranu:
Image alternative Transport na dizalici

Specijalne nalepnice na proizvodu

UPOZORENJE: Ovaj usisivač sadrži prašine koje su opasne po zdravlje. Pražnjenje i održavanje, uključujući uklanjanje vreće za prašinu sme da vrši isključivo stručno osoblje koje snosi odgovarajuću ličnu zaštitnu opremu. Usisivač koristite isključivo sa filterskim sistemom koji besprekorno funkcioniše.
Na usisivaču se nalazi jedna od sledećih upozoravajućih nalepnica:
VC 20L-X
VC 40L-X
Upozoravajuća nalepnica za usisivače klase L:
Image alternative
Vodite računa da upozoravajuća nalepnica bude dobro vidljiva.
VC 20M-X
VC 40M-X
Upozoravajuća nalepnica za usisivače klase L:
Image alternative
Vodite računa da upozoravajuća nalepnica bude dobro vidljiva.

Informacije o proizvodu

Hilti proizvodi su namenjeni za profesionalnog korisnika, a njima sme da rukuje, da ih održava ili popravlja samo ovlašćeno i obučeno osoblje. To osoblje mora biti posebno upoznato sa mogućim opasnostima. Proizvod i njegova pomoćna sredstva mogu da budu opasni ako ih neobučena lica nestručno tretiraju ili ako se ne koriste namenski.
Oznaka tipa i serijski broj su navedeni na tipskoj pločici.
 • Prenesite serijski broj u sledeću tabelu. Podaci o proizvodu će vam biti potrebni kada budete kontaktirali naše predstavništvo ili servis.
  Podaci o proizvodu
  Mokro / suvi usisivač
  VC 20M-X
  VC 20L-X
  VC 40M-X
  VC 40L-X
  Generacija
  01
  Serijski br.

Izjava o usklađenosti

Image alternative
Pod vlastitom odgovornošću izjavljujemo da je ovde opisani proizvod u skladu sa važećim smernicama i normama. Primerak izjave o usklađenosti nalazi se na kraju ove dokumentacije.
Tehnička dokumentacija se čuva ovde:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Sigurnost

Opšte sigurnosne napomene

Pored sigurnosnih napomena u pojedinačnim poglavljima ovog uputstva za upotrebu, u svakom trenutku treba da vodite računa o sledećim odredbama.
 • Pročitajte sve napomene! Nepridržavanjem sledećih uputstava, može doći do električnog udara, požara i/ili teških telesnih povreda.
 • Kod korišćenja uređaja sa električnim alatom pre upotrebe pročitajte uputstvo za upotrebu električnog alata i vodite računa o svim napomenama.
 • Manipulacije ili promene na uređaju nisu dozvoljene.
 • Koristite odgovarajući uređaj. Nemojte koristiti uređaj u svrhe za koje nije predviđen, koristite ga samo u skladu sa odredbama i kada je u ispravnom stanju.
 • Pre rada sa uređajem informišite se o njegovom rukovanju, o opasnostima do kojih može doći zbog materijala i o odlaganju usisanog materijala.
 • Vodite računa o uticaju okoline. Uređaj ne upotrebljavajte tamo gde postoji opasnost od požara ili eksplozije.
 • Uređaj smeju koristiti samo osobe koje su sa njim upoznate, vezano za sigurnu upotrebu uređaja, i koje su razumele opasnosti koje su rezultat toga. Uređaj nije predviđen za decu. Morate da pazite na to da se deca ne smeju igrati sa uređajem.
 • Dobro čuvajte nekorišćene uređaje. Kada nisu u upotrebi, treba ih držati na suvom, visokom ili zaključanom mestu van domašaja dece.

Sigurnost ljudi

 • Budite oprezni, vodite računa i razumno koristite proizvod pri radu. Nemojte koristiti usisivač ako ste umorni ili pod uticajem droga, alkohola ili lekova. Trenutak nepažnje prilikom upotrebe uređaja može da dovede do ozbiljnih povreda.
 • Korisnik i osobe koje se nalaze u njegovoj neposrednoj blizini moraju tokom primene i održavanja uređaja da upotrebljavaju odgovarajuće zaštitne naočare, zaštitnu kacigu, zaštitne slušalice, zaštitne rukavice, zaštitnu obuću i laganu zaštitu organa za disanje.
 • Uverite se da usisivač ne može da se otkotrlja ili padne.
 • Aktivirajte kočnice točkića za stabilan položaj usisivača. Kod neaktiviranih kočnica točkića usisivač se može nekontrolisano pokrenuti.
 • Poštujte lokalne bezbednosne propise za sprečavanje nezgoda.
 • Ako su montirani uređaji za usisavanje i hvatanje prašine, proverite jesu li isti priključeni i da li se pravilno koriste. Korišćenje usisavanja prašine može smanjiti opasnosti uzrokovane prašinom.

Pažljivo rukovanje i upotreba uređaja

 • Nikada nemojte da ostavite uređaj bez nadzora.
 • Nemojte deaktivirati čišćenje filtera prilikom usisavanja opasne prašine, naročito kod korišćenja sa električnim alatima kod kojih se stvara prašina.
 • Zaštitite uređaj od mraza.
 • Redovno čistite uređaj za ograničenje nivoa vode prema uputstvima pomoću četke i proverite da li pokazuje znake oštećenja.
 • Pazite prilikom postavljanja usisne glave na to, da ne zaglavljuje i da mrežni kabl nije oštećen. Postoji opasnost od povrede i oštećenja.
 • Proverite da li uređaj i pribor eventualno imaju oštećenja. Pre daljeg korišćenja sigurnosna oprema ili neznatno oštećeni delovi moraju se pažljivo proveriti kako biste bili sigurni da funkcionišu savršeno i onako kako je predviđeno. Proverite da li pokretni delovi ispravno funkcionišu bez zapinjanja i da li ima oštećenih delova. Svi delovi se moraju pravilno montirati i moraju ispunjavati sve potrebne uslove za pravilan rad uređaja.
 • Popravku uređaja prepustite samo kvalifikovanom stručnom osoblju i samo sa originalnim rezervnim delovima. Na taj način postići će se održavanje sigurnosti uređaja.
 • Prilikom nekorišćenja uređaja (tokom pauza u radu), uvek pre nege i održavanja, pre zamene delova pribora ili zamene filtera izvucite mrežni utikač iz utičnice. Ovim merama opreza sprečićete nehotično pokretanje uređaja.
 • Nikad ne vucite usisivač za mrežni kabl u drugi radni položaj. Ne prelazite sa usisivačem preko mrežnog kabla.
 • Nemojte transportovati uređaj sa dizalicom.
VC 20M-X
VC 40M-X
Dodatno kod usisivača klase M
 • Prilikom transporta ili nekorišćenja uređaja, zatvorite ulazni element pomoću zaptivnog zatvarača .

Električna sigurnost

 • Priključni utikač uređaja mora da odgovara utičnici. Na utikaču se ni u kom slučaju ne smeju izvoditi izmene. Ne koristite adapterske utikače zajedno sa zaštitno uzemljenim električnim uređajima. Nepromenjeni utikači i odgovarajuće utičnice smanjuju opasnost od električnog udara.
 • Ubacite utikač u predviđenu, uzemljenu utičnicu, koja je bezbedno instalirana i usklađena sa svim lokalnim okolnostima. Ukoliko niste sigurni, da li je utičnica uzemljena, proverite je kod kvalifikovanog električara.
 • Izbegavajte dodir tela sa uzemljenim površinama kao što su cevi, radijatori, šporeti i frižideri. Postoji povećana opasnost od električnog udara ako je vaše telo uzemljeno.
 • Uređaj držite dalje od kiše ili vlage. Prodiranje vode u električni uređaj povećava rizik od električnog uređaja.
 • Uverite se da se mrežni kabl ne nalazi u bari.
 • Redovno proveravajte priključni kabl uređaja i ukoliko je oštećen, zamenite ga u servisnoj radionici Hilti . Redovno kontrolišite produžne vodove i zamenite ih, ukoliko su oštećeni.
 • Ukoliko se tokom rada ošteti mrežni priključni vod i/ili produžni kabl, isti ne smete da dodirnete. Izvucite mrežni utikač iz utičnice. Oštećeni mrežni priključni i produžni kablovi predstavljaju opasnost od električnog udara.
 • Mrežni priključni vod sme da se zameni samo od strane utvrđenog tipa u uputstvu za upotrebu.
 • Kabl ne upotrebljavajte za nošenje ili vešanje uređaja odnosno za izvlačenje utikača iz utičnice. Kabl držite dalje od izvora toplote, ulja, oštrih ivica ili pokretljivih delova uređaja. Oštećeni ili usukani kablovi povećavaju opasnost od električnog udara.
 • Ako sa električnim uređajem radite na otvorenom, upotrebljavajte samo produžne kablove odobrene za upotrebu na otvorenom. Primena produžnog kabla prikladnog za upotrebu na otvorenom smanjuje opasnost od električnog udara.
 • Isključite uređaj kod prekida struje i izvucite utikač.
 • Uvek koristite utičnicu uređaja samo za utvrđene svrhe u uputstvu za upotrebu.
 • Uređaj ne pokrećite ako je prljav ili mokar. Prašina provodnih materijala, koja se nakuplja na površini uređaja, ili tečnost mogu pod nepovoljnim uslovima dovesti do električnog udara. Stoga, ako često obrađujete provodne materijale, odnesite zaprljane uređaje u redovnim vremenskim intervalima na proveru u Hilti servis.

Radno mesto

 • Pobrinite se za dobro osvetljenje radnog prostora.
 • Pobrinite se za dobro provetravanje radnog mesta. Loše provetrena radna mesta mogu zbog opterećenosti prašinom biti štetna po zdravlje.
 • Svoje radno okruženje održavajte urednim. Iz radnog okruženja uklonite predmete kojim biste mogli da se povredite. Nered u radnom okruženju rada može prouzrokovati nesreće.
 • Sa uređajem ne radite u okolini ugroženoj eksplozijom, u kojoj se nalaze zapaljive tečnosti, gasovi ili prašine. Električni uređaji proizvode iskre koje mogu zapaliti prašinu ili isparenja.

Usisni materijal

 • Ne sme se usisavati prašina koja je opasna po zdravlje, a čija klasa prašine prevazilazi klasu prašine usisivača. Ne sme se usisavati zapaljiva i/ili ekplozivna prašina (magnezijumska ili aluminijumska prašina). Ne smeju se usisavati materijali koji imaju temperaturu preko 60 °C (140 °F) (npr. tinjajuće cigarete, vreo pepeo).
 • Zapaljive, eksplozivne, agresivne tečnosti se ne smeju usisavati (rashladna i sredstva za podmazivanje, benzin, rastvarači, kiseline (pH < 5), baze (pH > 12,5) itd.).
 • Ako iz usisivača izlazi pena ili tečnost, odmah ga isključite.
 • Prilikom usisavanja vrućeg materijala koji ima maksimalnu temperaturu od 60 °C (140 °F) nosite zaštitne rukavice.
 • Prilikom rada sa mineralnim muljem pri bušenju nosite zaštitnu odeću i izbegavajte kontakt sa kožom (pH > 9, nagrizajući).
 • Izbegavajte kontakt sa baznim ili kiselim tečnostima. U slučaju nehotičnog kontakta isperite vodom. Ako tečnost dospe u oči, istu isperite sa dosta vode i dodatno potražite pomoć doktora.
VC 20L-X
VC 40L-X
Dodatno kod usisivača klase L
 • Usisivač sa klasom prašine L je namenjen za usisavanja/isisavanja suve, nezapaljive prašine, piljevine i opasne prašine sa graničnim vrednostima ekspozicije > 1 mg/m³. U zavisnosti od stepena opasnosti prašine koja se usisava/isisava, usisivač mora da se opremi odgovarajućim filterima.
VC 20M-X
VC 40M-X
Dodatno kod usisivača klase M
 • Usisivač sa klasom prašine M je namenjen za usisavanja/isisavanja suve, nezapaljive prašine, piljevine i opasne prašine sa graničnim vrednostima ekspozicije ≧ 0,1 mg/m³. U zavisnosti od stepena opasnosti prašine koja se usisava/isisava, usisivač mora da se opremi odgovarajućim filterima.

Opis

Pregled proizvoda

Image alternative
 1. Transportna ručka (na izvlačenje)
 2. Kuka na izvlačenje za Hilti kofer
 3. Ručka za nošenje
 4. Utičnica uređaja
 5. Polje za upotrebu i indikatore
 6. Poklopac za bežični modul (opciono)
 7. Prekidač uređaja
 8. Ulazni element (usisno crevo)
 9. Blokada posude (2x)
 10. Mrežni kabl
 11. Fiksirne kuke (2x) sa gumenim španerom
 12. Glava usisivača
 13. Posuda za prljavštinu
 14. Kaseta filtera sa blokadnim lukom

Namenska upotreba

Opisani proizvodi su univerzalni industrijski usisivači za komercijalnu upotrebu. Mogu se koristiti za rad u suvom i vlažnom području.

Ne smete usisavati ljude i životinje ovim proizvodom. Podvodna upotreba nije dozvoljena.
 • Pre rada sa proizvodom informišite se o rukovanju i opasnostima do kojih može doći zbog materijala i o bezbednom odlaganju usisanog materijala.

 • Ne koristite proizvod u stacionarnom neprekidnom režimu rada, u automatskim ili poluautomatskim sistemima.

 • Upotrebljavajte samo originalni pribor i alate Hilti , kako biste izbegli opasnosti od povrede.

 • Da biste sprečili elektrostatičke efekte, koristite antistatičko usisno crevo.

 • Nemojte usisavati predmete koji preko vreće za prašinu mogu dovesti do povrede (npr. oštri materijal ili materijal sa oštrim ivicama).

 • Ne koristite proizvod kao zamenu za merdevine.

 • Poštujte lokalne bezbednosne propise za sprečavanje nezgoda.

Dozvoljeni primene:

Kod otprašivača je neophodno da osigurate dovoljan nivo razmene vazduha L u prostoriji ukoliko se izduvni vazduh vraća u prostoriju.

Obratite pažnju na propise koje važe u zemlji!
Dozvoljeni primene:
 • Usisavanje velikih količina prašine od radova sa Hilti brusilicama sa dijamantskom krunom, brusilicama za rezanje, udarnim bušilicama i krunama za suvo bušenje.
 • Usisavanje mineralnog mulja od radova sa Hilti brusilicama sa dijamantskom krunom odn. Hilti testerama sa dijamantskim sečivom i tečnog materijala sa maksimalnom temperaturom od 60 °C (140 °F).
 • Usisavanje ulja i tečnih medijuma koji imaju maksimalnu temperaturu od 60 °C (140 °F).
 • Mokro i suvo čišćenje površina zida i poda.
VC 20M-X
VC 40M-X
Dodatno kod usisivača klase M
 • Usisavanje suvih i nezapaljivih prašina, tečnosti, drvenih opiljaka i opasnih prašina sa vrednošću ekspozicije ≧ 0,1 mg/m³ (klasa prašine M).

 • Mašine koje su predviđene za prihvat mineralne prašine koja sadrži kvarc, mora najmanje da odgovaraju klasi prašine M.

Dodatno kod usisivača klase M VC 20L-X
VC 40L-X
Dodatno kod usisivača klase L
 • Usisavanje suvih, nezapaljivih prašina, tečnosti, drvenih opiljaka i opasnih prašina sa graničnim vrednostima za eksploziju > 1 mg/m³ (klasa prašine L).

Dodatno kod usisivača klase L

Moguća pogrešna upotreba

 • Usisivač se ne sme koristiti za usisavanje azbesta.
 • Usisivač se ne sme da radi u položenom položaju.
 • Usisivač se ne sme koristiti za usisavanje eksplozivnih materijala, užarenih, zapaljenih ili zapaljivih materijala i agresivne prašine (npr. magnezijumske ili aluminijumske prašine) (izuzetak: opiljci drveta).
 • Usisivač se ne sme koristiti za usisavanje zapaljivih tečnosti (npr. benzina, rastvarača, kiselina, rashladnih sredstava i sredstava za podmazivanje).

Indikatori na proizvodu

Indikator
Opis
Image alternative Servisni indikator Promeniti filter
Ukoliko LED lampica svetli, filter je zapušen.
 1. Proverite ispunjenosti posude za prljavštinu
 2. Pritisnite komandni taster Ručno čišćenje filtera .
 3. Proverite i zamenite filter prema potrebi.
Image alternative Provera stanja ispunjenosti
Ukoliko LED lampica svetli, zaštitno isključivanje za mokru upotrebu je aktivno.
Ispraznite posude i očistite sonde.
Image alternative Indikator snage
Indikator daje uvid u trenutno stanje filtera. Kod maksimalne usisne snage svetle sva 3 LED-a.

Komandni tasteri na proizvodu

Komandni taster
Opis
Image alternative Ručno čišćenje filtera
Pritisnite ovaj taster, kako biste izvršili ručno čišćenje filtera.
Image alternative Automatsko čišćenje filtera
Ukoliko LED lampica svetli, automatsko čišćenje filtera je aktivno.
Deaktivirajte funkciju automatskog čišćenja filtera, tako što ćete pritisnuti taster. LED lampica se gasi.
Image alternative Podešavanje prečnika creva (samo za M klasu)
Pritisnite taster kako biste podesili trenutan prečnik creva.
Podešena vrednost zavisi od priključenog uređaja i prečnika njegovog usisa i mora se podešavati pri korišćenju.

Sadržaj isporuke

Mokro/suvi usisivač sa filterskim elementom, komplet usisnog creva sa obrtnim naglavkom (sa usisne strane) i naglavkom za alat, plastična vreća za prašinu PE, uputstvo za upotrebu
Ostale, za vaš proizvod odobrene sistemske proizvode pronađite u vašoj Hilti Store ili na: www.hilti.group

Zvučni signal upozorenja

VC 20M-X
VC 40M-X
M usisivači raspolažu zvučnim znakom upozorenja. On se oglašava iz bezbednosnih razloga ako brzina vazduha u usisnom crevu padne ispod 20 m/s.
Kako bi se signal upozorenja pravovremeno aktivirao, morate podesiti prečnik korišćenog usisnog creva u opciji podešavanja prečnika creva.

Čišćenje filtera

Čišćenje filtera funkcioniše samo kada je priključeno usisno crevo.
Usisivač raspolaže sa ručnim i automatskim čišćenjem filtera, kako bi se element filtera oslobodio od zalepljenih naslaga prašine.
Automatsko čišćenje filtera može da se isključi pritiskom na taster "Automatsko čišćenje filtera" i opet uključi ponovnim pritiskom.
Stanje
Značenje
LED lampica svetli.
Čišćenje filtera je aktivirano.
LED lampica ne svetli.
Čišćenje filtera je deaktivirano.
Prilikom svakog pokretanja usisivača čišćenje filtera se automatski aktivira.
Filterski element se automatski čisti udarcem vazduha (pulsirajući zvuk).
Da bi se omogućila visoka snaga usisavanja, u sistemskim aplikacijama (posebno kod brušenja, sečenja i razrezivanja) ili pri usisavanju većih količina prašine, čišćenje filtera mora biti aktivirano.
Nezavisno od automatskog čišćenja filtera, filter se u svakom trenutku može očistiti pritiskom na taster "Ručno čišćenje filtera".
Snažno čišćenje: Maksimalnu snagu kod čišćenja filtera dostići ćete zatvaranjem creva i istovremenim pritiskom na taster „Ručno čišćenje filtera“.

Uputstva za upotrebu

VC 20M-X
VC 40M-X
Usisivač klase M koristite isključivo sa vrećom za prašinu.
Klasa M za usisavanje prašine sa graničnim vrednostima za eksploziju ≥ 0,1 mg/m3.
Pribor i načini upotrebe
Broj materijala
Pribor
Način upotrebe
2261451
Plastična vreća za prašinu PE VC 20, VC 150-6
upotreba sa mineralnim materijama, mokro i suvo
2262095
Plastična vreća za prašinu PE VC 40, VC 150-10
upotreba sa mineralnim materijama, mokro i suvo
2261258
Vreća za sakupljanje prašine Premium VC 20, VC 150-6
upotreba za drvene i minerale materijale (beton), suvo
2262130
Vreća za sakupljanje prašine Premium VC 40, VC 150-10
upotreba za drvene i minerale materijale (beton), suvo
2261453
Filter PTFE VC 20⁄40⁄150
univerzalna, mokra i suva upotreba
2261257
Filter VC 20⁄40⁄150 univerzalni
univerzalna, mokra i suva upotreba
2278640
Filter DRY VC 20⁄40⁄150 univerzalni
suvo
2261452
Filter HEPA VC 20⁄40⁄150
mokra i suva upotreba
203867
Usisno crevo 36x4,65M AS
mokra i suva upotreba

Tehnički podaci

Osobine proizvoda

Prilikom rada na generatoru ili transformatoru njegova izlazna snaga mora da bude najmanje duplo veća od nominalne potrošnje energije koja je navedena na identifikacionoj pločici uređaja. Radni napon transformatora ili generatora mora u svakom trenutku da bude između +5% i -15% dimenzioniranog napona proizvoda.

VC 20-X
VC 40-X
Težina
11 kg
14,4 kg
Dimenzije (D x Š x V)
530 mm x 290 mm x 415 mm
560 mm x 365 mm x 590 mm
Maks. dodatno opterećenje
25 kg
25 kg
Zapremina posude
15 ℓ
30 ℓ
Kapacitet prašine
15 kg
34 kg
Korisna zapremina vode
9 ℓ
22,8 ℓ
Temperatura vazduha
−10 ℃ …40 ℃
−10 ℃ …40 ℃
Automatsko čišćenje filtera
Kontrolisano senzorom
Kontrolisano senzorom
Frekvencija mreže
50 Hz …60 Hz
50 Hz …60 Hz
Klasa zaštite
I
I
Vrsta zaštite
IP X4
IP X4

Referentni napon


100 V
110 V
110 V (GB 16 A)
110 V (GB 32 A)
Nominalni prihvat
1.200 W
1.100 W
1.100 W
1.100 W
Priključna snaga integrisane utičnice uređaja za električni alat
·/·
·/·
650 W
1.600 W
Mrežni priključak (tip)
CNS HVCTF 300 3x2 mm2
CNS HVCTF 300 3x2 mm2
H07 RNF 3G 1,5 mm2
HARSJT 3x12 (2,5) AWG

220–240 V
220–240 V (CH)
220–240 V (GB)
240 V (NZ)
Nominalni prihvat
1.200 W
1.200 W
1.200 W
1.200 W
Priključna snaga integrisane utičnice uređaja za električni alat
2.400 W
1.100 W
1.800 W
1.200 W
Mrežni priključak (tip)
H07 RNF 3G 1,5 mm2
H07 RNF 3G 1,5 mm2
H07 RNF 3G 1,5 mm2
H07 RNF 3G 1,5 mm2

Maksimalni zapreminski protok i maksimalni potpritisak


100 V
110 V
220–240 V
220–240 V (CH)
240 V (NZ)
Maks. zapreminski protok (turbina)
71 ℓ/s
71 ℓ/s
74 ℓ/s
74 ℓ/s
74 ℓ/s
Maks. zapreminski protok na kraju creva
177,1 m³/h (49,2 ℓ/s)
177,1 m³/h (49,2 ℓ/s)
183 m³/h (50,6 ℓ/s)
183 m³/h (50,6 ℓ/s)
183 m³/h (50,6 ℓ/s)
Maks. potpritisak
22,3 kPa
22,3 kPa
24,25 kPa
24,25 kPa
24,25 kPa

Obaveštenja o buci i vibracijama, mereno prema EN 60335

Sledeći podaci važe za sve industrijske usisivače VC 20 i VC 40.
Nivo emisije zvučnog pritiska (LpA)
69 dB(A)
Nesigurnost nivoa zvučnog pritiska (KpA)
2,5 dB(A)
Vrednost emisije vibracija
< 2,5 m/s²

Upotreba produžnog kabla

UPOZORENJE
Opasnost zbog oštećenog kabla! Ne dodirujte oštećeni mrežni, odnosno produžni kabl. Izvucite mrežni utikač iz utičnice.
 • Redovno kontrolišite priključni vod uređaja i u slučaju oštećenja treba da ga zameni ovlašćeni stručnjak.
 • Koristite samo produžne kablove koji su dozvoljeni za konkretnu primenu i imaju odgovarajući provodni prečnik. U suprotnom može doći do gubitka snage uređaja i pregrejavanja kabla.
 • Redovno proveravajte da li na produžnom kablu postoje oštećenja.
 • Zamenite oštećene produžne kablove.
 • Na otvorenom upotrebljavajte samo za to dozvoljene i odgovarajuće označene produžne kablove.

Pre stavljanja u pogon

OPASNOST
Opasnost od električne struje. Ako usisivač nije pravilno priključen, posledice mogu biti smrt ili teške povrede.
 • Priključite usisivač samo na ispravno uzemljeni izvor struje.
OPREZ
Opasnost od povređivanja usled nekontrolisanih pokreta! Kod neaktiviranih kočnica točkića usisivač se može nekontrolisano pokrenuti.
 • Aktivirajte kočnice točkića za stabilan položaj usisivača.

Prvo puštanje u rad

Izaberite odgovarajuću vreću za prikupljanje prašine u zavisnosti od materijala (minerali, drvo) i primene (suvo/mokro usisavanje). → poglavlje „Uputstva za upotrebu"
 1. Otklopite dve stege za zatvaranje.
 2. Podignite glavu usisivača sa posude za prljavštinu.
 3. Izvadite delove pribora iz posude za prljavštinu i pakovanja.
 4. Postavite jednu vreću za prikupljanje prašine prema uputstvu.
 5. Postavite glavu usisivača na posudu za prljavštinu i sklopite stege za zatvaranje.
 6. Uverite se da je usisna glava pravilno montirana i fiksirana.
 7. Priključite usisno crevo.

Ubacivanje vreće za sakupljanje prašine Premium

Oštri predmeti mogu da probiju vreću za sakupljanje prašine.
Uverite se da neki predmet nije probio vreću za prikupljanje prašine.
Image alternative
 1. Izvucite mrežni utikač iz utičnice.
 2. Otvorite 2 stege za zatvaranje.
 3. Podignite glavu usisivača sa posude za prljavštinu.
 4. Postavite vreću za sakupljanje prašine Premium u posudu za prljavštinu.
 5. Uverite se da adapter tačno naleže i da vreća za prikupljanje prašine ne stoji van ivice posude.
 6. Postavite glavu usisivača na posudu za prljavštinu.
 7. Zatvorite 2 stege za zatvaranje.
 8. Uverite se da je glava usisivača pravilno montirana i fiksirana.
 9. Priključite usisno crevo.

Zamena vreće za sakupljanje prašine (plastika)

Image alternative
 1. Izvucite mrežni utikač iz utičnice.
 2. Otvorite 2 stege za zatvaranje.
 3. Podignite glavu usisivača sa posude za prljavštinu.
 4. Po potrebi izvadite punu plastičnu vreću za prašinu.
 5. Postavite novu vreću za prašinu (plastika) u posudu za prljavštinu i navucite vreću za prašinu oko ivice posude za prljavštinu.
  • Rupice vreće za prašinu moraju da leže u unutrašnjosti posude za prljavštinu.
  • Pomoću crne linije na ivici posude usmerite ubačenu vreću za prašinu.
 6. Postavite glavu usisivača na posudu za prljavštinu.
 7. Zatvorite 2 stege za zatvaranje.
 8. Uverite se da je glava usisivača pravilno montirana i fiksirana.
 9. Priključite usisno crevo.

Rukovanje

UPOZORENJE
Opasnost od povrede. Ukoliko se ošteti sistem za filtraciju, može da izađe prašina koja je štetna po zdravlje.
 • U slučaju nužde (npr. prelom filtera) isključite usisivač, izvucite mrežni utikač iz utičnice i prepustite proveru usisivača stručnom licu pre nego što ga budete opet koristili.
OPREZ
Opasnost od povređivanja usled nekontrolisanih pokreta! Kod neaktiviranih kočnica točkića usisivač se može nekontrolisano pokrenuti.
 • Aktivirajte kočnice točkića za stabilan položaj usisivača.

Podešavanje prečnika creva

 1. Prilikom usisavanja/isisavanja suvih, nezapaljivih prašina sa graničnim vrednostima ekspozicije i drvenih opiljaka podesite prečnik usisnog creva tako što ćete podesiti prekidač za podešavanje prečnika creva.
 2. Promenite podešavanje za prečnik creva i samim tim prag akustičnog upozoravajućeg signala, tako što više puta pritiskate taster Image alternative.

Pogon bez upotrebe utičnice uređaja

 1. Pre nego što utaknete mrežni utikač, uverite se da prekidač uređaja stoji na položaju „OFF“ (isključeno).
 2. Utaknite mrežni utikač usisivača u utičnicu.
 3. Okrenite prekidač uređaja na položaj „ON“ (uključeno).

Pogon uz upotrebu utičnice uređaja

Utičnica uređaja je namenjena isključivo za direktno priključivanje električnih alata na usisivač.
Poštujte uputstva za upotrebu priključenih električnih alata na utičnicu uređaja, kao i bezbednosne napomene koje se u njima nalaze.
 1. Izvucite mrežni utikač usisivača iz utičnice.
 2. Proverite da li je maksimalna ulazna snaga električnog alata koji priključujete ispod dozvoljene maksimalne snage utičnice uređaja, pogledajte poglavlje „Tehnički podaci“ i natpis na utičnici uređaja.
 3. Pre nego što utaknete mrežni utikač električnog alata, uverite se da je električni alat isključen.
 4. Utaknite mrežni utikač električnog alata u utičnicu uređaja.
 5. Utaknite mrežni utikač usisivača u utičnicu.
 6. Okrenite prekidač uređaja na položaj „Auto“.
 7. Uključite električni alat.
  Nakon isključivanja električnog alata usisivač će raditi još neko kratko vreme kako bi usisao preostalu prašinu u usisnom crevu.

Usisavanje suve prašine

Pre usisavanja suve prašine, a naročito mineralne prašine, vodite računa o tome da uvek umetnete odgovarajuću vreću za prašinu u posudu. Usisani materijal se onda može jednostavno i čisto ukloniti.
OPREZ
Opasnost od povređivanja usled prašine koja je opasna po zdravlje! Ako ne koristite filterski element, opasna usisana materija može da izađe.
 • Usisivač koristite samo kada je filterski element umetnut.
 • Vodite računa o tome da filterski element bude suv i da je umetnuta odgovarajuća vreća za prašinu.

Usisavanje tečnosti

OPREZ
Opasnost od povređivanja usled prašine koja je opasna po zdravlje! Ako ne koristite filterski element, opasna usisana materija može da izađe.
 • Usisivač koristite samo kada je filterski element umetnut.
 1. Utvrdite stanje ispunjenosti.
 2. Po mogućstvu koristite odvojeni filterski element za upotrebu na mokrom.
 3. Nakon usisavanja tečnosti otvorite dve stege za zatvaranje.
 4. Podignite glavu usisivača sa posude za prljavštinu i postavite je na ravnu podlogu kako bi filterski element mogao da se osuši.
 5. Ispraznite posudu za prljavštinu i očistite je pomoću creva za vodu. Očistite elektrode četkom, a filterski element očistite rukom nakon prethodnog sušenja brisanjem.
 6. Ostavite posudu za prljavštinu da se osuši.

Nakon usisavanja

 1. Isključite električni alat.
 2. Okrenite prekidač uređaja na položaj „OFF“ (isključeno).
 3. Izvucite mrežni utikač usisivača iz utičnice.
 4. Umotajte priključni kabl i okačite ga na kuku za kabl.
 5. Ispraznite posudu i očistite uređaj tako što ćete ga obrisati vlažnom krpom.
 6. Umotajte crevo.
 7. Ostavite usisivač u suvoj prostoriji tako da ga ne mogu koristiti neovlašćena lica.

Pražnjenje posude za prljavštinu u slučaju suve prašine

 1. Izvucite mrežni utikač iz utičnice.
 2. Otvorite 2 stege za zatvaranje.
 3. Podignite glavu usisivača sa posude za prljavštinu i postavite ga na ravnu podlogu.
 4. Ispraznite posudu za prljavštinu:
  VC 20L-X
  VC 40L-X
  • Uhvatite rukohvate i izvrnite posudu za prljavštinu da biste je ispraznili ili izvadite vreću za prašinu.
  VC 20M-X
  VC 40M-X
  • Kod usisisvača klase M: Izvadite vreću za prašinu iz posude za prljavštinu.
  Usisivač klase H koristite isključivo sa vrećom za prašinu.
 5. Postavite zatim glavu usisivača na posudu za prljavštinu i zatvorite 2 stege za zatvaranje.

Ispraznite posudu za prljavštinu bez vreće za prašinu (ukoliko ima tečnosti)

 1. Izvucite mrežni utikač iz utičnice.
 2. Podignite glavu usisivača sa posude za prljavštinu i postavite je na ravnu podlogu.
 3. Otvorite 2 stege za zatvaranje.
 4. Uhvatite rukohvate i izvrnite posudu za prljavštinu da biste je ispraznili.
 5. Krpom očistite ivicu posude za prljavštinu.
 6. Postavite glavu usisivača na posudu za prljavštinu i sklopite stege za zatvaranje.

Upotreba zaštitnog uređaja za diferencijalne struje

Važi za tržište Australije i Novog Zelanda
Zaštita štiti utičnicu električnog uređaja od električnog udara. Ukoliko se zaštita aktivira, prekidač za diferencijalne struje ispod providnog poklopca će pobeleti. Da se zaštita ne bi ponovo aktivirala, uklonite uzrok, npr. odvojite povezani električni uređaj od utičnice uređaja.
Image alternative
 • Pritisnite prekidač zaštitnog uređaja za diferencijalne struje kako biste povezani uređaj ponovo snabdeli električnom energijom.

Nega i održavanje

Nega usisivača

UPOZORENJE
Opasnost od električnog udara! Nestručne popravke električnih delova mogu dovesti do povreda usled električnog udara.
 • Neka popravke na električnim delovima izvrše samo elektrostručnjaci.
 • Usisivač, a naročito površine za držanje, održavajte suvim, čistim, bez ulja i masnoće. Ne upotrebljavajte sredstva za negu na bazi silikona.
 • Nemojte koristiti usisivač ukoliko su prorezi za ventilaciju začepljeni! Proreze za ventilaciju oprezno očistite suvom četkom. Sprečite prodiranje stranih tela u unutrašnjost usisivača.
 • Spoljašnju stranu redovno čistite malo nakvašenom krpom za čišćenje. Za čišćenje ne upotrebljavajte uređaj za raspršivanje, parni raspršivač ili tekuću vodu, jer bi tako mogli da ugrozite električnu sigurnost usisivača.
Za usisivače klase L i M:Prilikom održavanja i čišćenja, usisivač mora da se tretira tako da ne nastane opasnost po osobe koje obavljaju održavanje kao i ostale osobe.
 • Koristite filtriranu prinudnu ventilaciju.
 • Nosite zaštitnu odeću.
 • Očistite područje za održavanje tako da nijedna opasna materija ne može da dospe u okruženje.
 • Pre nego što usisivač udaljite iz prostora sa opasnim supstancama, usisajte spoljašnjost usisivača, prebrišite ga i dobro zapakujte usisivač. Sprečite pritom širenje nakupljene opasne prašine.
 • Prilikom radova na održavanju i popravkama, zapakujte u neprovidne kese sve prljave delove koji se ne mogu dovoljno očistiti i odložite ih na otpad u skladu sa važećim propisima.
 • Najmanje jednom godišnje Hilti servis ili druga osoba sa obukom treba da izvrši tehničku proveru elemenata za prašinu, npr. da li postoji oštećenje filtera, nepropustljivost vazduha na usisivaču i da li kontrolni uređaji ispravno funkcionišu.

Čišćenje filtera

Filterski element koji čistite ne udarajte o tvrde predmete niti ga čistite čvrstim ili oštrim predmetima. U suprotnom ćete skratiti vek trajanja filterskog elementa.
Nije dozvoljeno čistiti filterski element kompresorskim čistačem. Moguće je kidanje materijala filtera.
Filterski element je potrošni deo.
 • Menjajte filterski element barem na svakih šest meseci.
 • Ukoliko intenzivno koristite filterski element, menjajte ga češće.

Menjanje elementa filtera

Image alternative
 1. Izvucite mrežni utikač iz utičnice.
 2. Otvorite blokadni luk kasete filtera.
 3. Otvorite kasetu filtera.
 4. Oprezno izvucite element filtera povlačeći drške koje se nalaze na držaču.
 5. Krpom očistite površinu zaptivača.
 6. Umetnite novi element filtera.
 7. Zatvorite poklopac filtera tako što ćete sklopiti blokadu poklopca prema napred.
 8. Zatvorite blokadni luk kasete filtera.
 9. Vodite računa da ponovo uklonite prašinu koja zbog promene filtera izlazi iz usisivača i / ili iz elementa filtera.

Utvrđivanje provere stanja ispunjenosti

Image alternative
 1. Izvucite mrežni utikač iz utičnice.
 2. Otklopite dve stege za zatvaranje.
 3. Podignite glavu usisivača sa posude za prljavštinu i postavite je na ravnu podlogu.
 1. Proverite da li ima prljavštine na kontaktima za isključivanje (žičanim sondama) i očistite ih četkom po potrebi.
 2. Proverite da li ima prljavštine na zaptivaču na glavi usisivača i očistite ga krpom po potrebi.
 3. Postavite glavu usisivača na posudu za prljavštinu.
 4. Sklopite dve stege za zatvaranje.
 5. Uverite se da je usisna glava pravilno montirana i fiksirana.

Kontrola nakon radova na nezi i održavanju

 1. Posle radova na nezi i održavanju prekontrolišite da li je usisivač pravilno sastavljen i da li besprekorno funkcioniše.
 2. Sprovedite funkcionalni test.

Transport i skladištenje

Transport

Usisivač se ne sme prenositi sa punom posudom za prljavštinu.
Usisivač se ne sme kačiti za dizalicu.
 • Po potrebi izvadite energetski kondicioner ili nepričvršćeni alat iz držača.
 • Ispraznite usisivač, pre nego što ga prenesete na drugo mesto.
 • Ako ste usisali tečnost, nemojte da naginjete usisivač i transportujte ga samo u uspravnom položaju.
 • Pomoću konusnog adaptera sklopite oba kraja creva prilikom transporta.
VC 20M-X
VC 40M-X
Za usisivače klase M
UPOZORENJE
Opasnost od povređivanja usled prašine koja je opasna po zdravlje! Opasna usisana materija može da izađe kroz ulazni element.
 • Za transport usisivača klase M ili ako ga ne koristite, zatvorite ulazni element pomoću zaptivnog naglavka.

Pričvršćivanje kofera

Image alternative
 1. Obezbedite siguran oslonac usisivača i zaključajte fiksirajuću kočnicu. U potpunosti izvucite transportnu ručku.
 2. Postavite jedan ili više kofera na usisivač.
  • Kofer(i) ne sme(ju) biti viši od visine transportne ručke.
  • Obratite pažnju na maksimalno dodatno opterećenje.
 3. Izvucite petlju na izvlačenje iz držača i iznad kofera. Po potrebi produžite petlju na izvlačenje.
 4. Zakačite kuku petlje na izvlačenje na transportnu ručku i zategnite petlju na izvlačenje.

Skladištenje

 • Ostavite usisivač u suvoj prostoriji tako da ga ne mogu koristiti neovlašćena lica.

Pomoć u slučaju smetnji

U slučaju smetnji, koje nisu navedene u ovoj tabeli ili koje ne možete samostalno da otklonite, molimo da se obratite našem Hilti servisu.

Smetnja usisivača

Smetnja
Mogući uzrok
Rešenje
Image alternative
Servisni indikator Zamenite filter svetli.
Element filtera je zapušen ili je zastareo.
Nije ubačen element filtera.
Image alternative
Uređaj ne radi ili se isključuje ubrzo nakon pokretanja.
Aktivirao se sistem za isključivanje vode.
 • Četkom očistite sonde i njihovu okolinu.
 • VC 20M-X
  VC 40M-X
Zvučni signal upozorenja (smanjena usisna snaga)
Vreća za sakupljanje prašine je puna.
 • Zamenite vreću za sakupljanje prašine.
Element filtera je jako zaprljan.
 • Ako je deaktivirano automatsko čišćenje filtera, aktivirajte ga i ostavite usisivač da radi 30 sekundi.
Zapušeno je usisno crevo ili sakupljač prašine električnog alata.
 • Očistite usisno crevo i sakupljač prašine.
Podešavanje prečnika creva je u pogrešnom položaju.
Prašina se oduvava sa uređaja.
Element filtera nije pravilno montiran.
Element filtera je oštećen.
Uređaj se uključuje i isključuje samostalno ili dolazi do statičkog pražnjenja preko korisnika.
Odvođenje elektrostatičkog elektriciteta nije zagarantovano, uređaj nije priključen na uzemljenu utičnicu.
 • Priključite uređaj na uzemljenu utičnicu, koristite antistatičko crevo.
Motor više ne radi.
Aktivirao se osigurač mrežne utičnice.
 • Uključite osigurač.
 • Ukoliko se još jednom aktivira, potražite uzrok za prekomernu struju.
Posuda za prljavštinu je puna.
 • Isključite uređaj i ispraznite posudu za prljavštinu.
Termo osigurač motora je reagovao.
 • Isključite uređaj i ostavite ga oko 5 minuta da se ohladi.
 • Ako se motor ne pokreće, odnesite uređaj u korisnički servis kompanije Hilti .
Termo osigurač motora neprestano isključuje motor.
 • Proreze za ventilaciju oprezno očistite suvom četkom.
Motor ne radi u automatskom režimu rada.
Priključeni uređaj je pokvaren ili utikač nije pravilno utaknut.
 • Proverite funkcionalnost priključenog uređaja ili čvrsto utaknite mrežni utikač.
Automatsko čišćenje elementa filtera ne funkcioniše.
Nije priključeno usisno crevo.
 • Priključite usisno crevo.

Smetnja sistemskog uređaja

Ako se usisivač koristi u bežičnom sistemu, povezani sistemski uređaji mogu da prikažu sledeće poruke na vašem displeju.
Smetnja
Mogući uzrok
Rešenje
Image alternative
Servisni indikator Nepoznata greška svetli.
Povezani sistemski uređaj je primio nepoznat kôd greške od usisivača.
 • Proverite smetnje kod usisivača.
Image alternative
Servisni indikator Zamenite filter svetli.
Element filtera je zapušen ili je zastareo.
Nije ubačen element filtera.
Image alternative
Servisni indikator Sistem za isključivanje vode svetli.
Aktivirao se sistem za isključivanje vode.
 • Četkom očistite sonde i njihovu okolinu.
Image alternative
Servisni indikator Smanjena usisna snaga svetli.
Vreća za sakupljanje prašine je puna.
 • Zamenite vreću za sakupljanje prašine.
Element filtera je jako zaprljan.
 • Ako je deaktivirano automatsko čišćenje filtera, aktivirajte ga i ostavite usisivač da radi 30 sekundi.
Zapušeno je usisno crevo ili sakupljač prašine električnog alata.
 • Očistite usisno crevo i sakupljač prašine.
Podešavanje prečnika creva je u pogrešnom položaju.

Zbrinjavanje otpada

Image alternative Hilti proizvodi su sa velikim udelom proizvedeni od reciklažnih materijala. Preduslov za ponovnu upotrebu je stručna podela materijala. U mnogim zemljama Hilti vaš stari uređaj vraća na reciklažu. Pitajte Hilti servis za klijente ili vašeg konsultanta za prodaju.
Prema evropskoj direktivi i nacionalnom pravu o preuzimanju starih električnih i elektronskih uređaja, istrošeni električni uređaji moraju da se skupljaju odvojeno i predaju na ekološki ispravnu ponovnu preradu.
Image alternative
 • Električne uređaje ne odlažite u kućne otpatke!
Mulj od bušenjaOtklanjanje u vode ili kanalizaciju bez odgovarajućeg prethodnog tretiranja se smatra ekološki problematičnim.
 • Kod lokalnih organa se upoznajte sa postojećim propisima.
Preporučujemo sledeće prethodno tretiranje:
 • Sakupljajte mulj od bušenja (npr. pomoću usisivača za mokro usisavanje).
 • Pustite da se stvori talog mulja od bušenja i uklonite čvrsti sastav na deponiji za građevinski otpad (sredstva za sakupljanje čvrstih materija mogu da ubrzaju proces razdvajanja).
 • Pre nego što uklonite preostalu vodu (bazična, ph vrednost > 7) uvođenjem u kanalizaciju izvršite njenu neutralizaciju dodavanjem kiselog sredstva za neutralizaciju ili razblaživanjem pomoću mnogo vode.
Prašina od bušenja
 • Odložite sakupljenu prašinu od bušenja prema postojećim državnim zakonskim propisima.

Garancija proizvođača

 • U slučaju pitanja o uslovima garancije obratite se Vašem lokalnom Hilti partneru.