Izaberi jezik

BX 3-22
BX 3-L-22
BX 3-ME-22

Originalno uputstvo za upotrebu

Podaci o dokumentaciji

O ovoj dokumentaciji

 • Pročitajte ovu dokumentaciju pre početka rada. To predstavlja preduslov za bezbedan rad i nesmetano rukovanje.
 • Obratite pažnju na bezbednosne i upozoravajuće napomene koje se nalaze u ovoj dokumentaciji i na proizvodu.
 • Uputstvo za rukovanje uvek čuvajte na proizvodu i samo ga sa ovim uputstvom prosleđujte dalje drugim osobama.

Legenda

Upozoravajuće napomene

Upozoravajuće napomene upozoravaju na opasnosti pri rukovanju proizvodom. Koriste se sledeće signalne reči:
OPASNOST
OPASNOST !
 • Znači neposrednu opasnu situaciju, koja može prouzrokovati telesne povrede ili smrt.
UPOZORENJE
UPOZORENJE !
 • Ova reč skreće pažnju na moguću opasnost koja može prouzrokovati tešku telesnu povredu ili smrt.
OPREZ
OPREZ !
 • Za moguću opasnu situaciju koja može da dovede do telesnih povreda ili do materijalne štete.

Simboli u uputstvu za upotrebu

Sledeći simboli se koriste u ovom uputstvu za upotrebu:
Image alternative Poštovanje uputstva za upotrebu
Image alternative Napomene o primeni i druge korisne informacije
Image alternative Rad sa reciklažnim materijalima
Image alternative Električne uređaje i baterije ne odlažite u kućni otpad
Image alternative Hilti Li-Ion akumulatorska baterija
Image alternative Hilti Punjač

Simboli na slikama

Sledeći simboli se koriste na slikama:
Image alternative Ovi brojevi se odnose na odgovarajuću sliku sa početka ovog uputstva za upotrebu.
Image alternative Numerisanje reflektuje redosled radnih koraka na slici i može da odstupa od radnih koraka u tekstu.
Image alternative Pozicioni brojevi se koriste na slici Pregled i odnose se na brojeve legende u poglavlju Pregled proizvoda .
Image alternative Ovaj znak bi trebalo da vas podstakne na poseban oprez prilikom rada sa proizvodom.

Simboli u zavisnosti od proizvoda

Simboli nа proizvodu

Sledeći simboli mogu da se koriste na proizvodu:
Image alternative Opšti obavezujući znaci
Image alternative Korišćenje zaštitnih naočara
Image alternative Nosite zaštitu za uši
Image alternative Nosite zaštitni šlem
Image alternative Proizvod podržava NFC tehnologije, koje su kompatibilne sa iOS i Android platformama.
Image alternative Litijum-jonska akumulatorska baterija
Image alternative Nikada ne koristite akumulatorsku bateriju kao alat za udaranje.
Image alternative Ne dozvolite da padne akumulatorska baterija. Ne koristite akumulatorsku bateriju koja je pretrpela udar ili je oštećena na neki drugi način.

Informacije o proizvodu

Proizvodi Image alternative su namenjeni za profesionalnog korisnika, a njima sme da rukuje, da ih održava ili popravlja samo ovlašćeno, upućeno osoblje. To osoblje mora biti posebno upoznato sa mogućim opasnostima. Proizvod i njegova pomoćna sredstva mogu da budu opasni ako ih neobučena lica nestručno tretiraju ili ako se ne koriste namenski.
Oznaka tipa i serijski broj su navedeni na tipskoj pločici.
 • Prenesite serijski broj u sledeću tabelu. Podaci o proizvodu će vam biti potrebni kada budete kontaktirali naše predstavništvo ili servis.
  Podaci o proizvodu
  Pištolj za ukucavanje
  BX 3-22 | BX 3-L-22 | BX 3-ME-22
  Generacija
  03
  Serijski br.

Izjava o usklađenosti

Image alternative
Pod vlastitom odgovornošću proizvođač izjavljuje da je ovde opisani proizvod u skladu sa važećim zakonskim propisima i normama.
Tehnička dokumentacija se čuva ovde:
Hilti Društvo za razvoj doo | Dozvola za uređaje | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Sigurnost

Opšte sigurnosne napomene za električne alate

Image alternative UPOZORENJE Pročitajte pažljivo sigurnosne napomene, uputstva, pregledajte slike i pročitajte tehničke podatke, koje idu uz ovaj električni alat. Greške kod pridržavanja sledećih sigurnosnih napomena i uputstava mogu dovesti do električnog udara, požara i/ili teških povreda.
Molimo sačuvajte sve sigurnosne napomene i uputstva za ubuduće.
Pojam "električni alat" korišćen u sigurnosnim napomenama odnosi se na električne alate sa napajanjem iz električne mreže (sa mrežnim kablom) i na električne alate sa pogonom na akumulatore (bez mrežnog kabla).
Sigurnost na radnom mestu
 • Područje rada održavajte čistim i osvetljenim. Nered i neosvetljeno radno područje mogu dovesti do nezgoda.
 • Sa električnim alatom ne radite u okolini ugroženoj eksplozijom, u kojoj se nalaze zapaljive tečnosti, gasovi ili prašine. Električni alati proizvode iskre koje mogu zapaliti prašinu ili isparenja.
 • Decu i ostale osobe tokom korišćenja električnog alata udaljite iz područja rada. Ako biste skrenuli pažnju sa posla mogli biste izgubiti kontrolu nad uređajem.
Električna sigurnost
 • Priključni utikač električnog alata treba da odgovara utičnici. Na utikaču se ni u kom slučaju ne smeju izvoditi izmene. Ne koristite adapterske utikače zajedno sa zaštitno uzemljenim električnim alatima. Nepromenjeni utikači i odgovarajuće utičnice smanjuju opasnost od električnog udara.
 • Izbegavajte dodir tela sa uzemljenim površinama kao što su cevi, radijatori, šporeti i frižideri. Postoji povećana opasnost od električnog udara ako je vaše telo uzemljeno.
 • Električni alat držite dalje od kiše ili vlage. Prodiranje vode u električni alat povećava opasnost od električnog udara.
 • Kabl ne upotrebljavajte za nošenje ili vešanje električnog alata odnosno za izvlačenje utikača iz utičnice. Kabl držite dalje od izvora toplote, ulja, oštrih ivica ili pokretnih delova. Oštećeni ili zapleteni kablovi povećavaju opasnost od električnog udara.
 • Ako sa električnim alatom radite na otvorenom prostoru, upotrebljavajte samo produžne kablove odobrene za upotrebu na otvorenom prostoru. Primena produžnog kabla prikladnog za upotrebu na otvorenom prostoru smanjuje opasnost od električnog udara.
 • Ako ne možete izbeći rad električnog alata u vlažnom okruženju, koristite zaštitnu strujnu sklopku. Upotreba zaštitne strujne sklopke smanjuje opasnost od električnog udara.
Sigurnost ljudi
 • Budite oprezni, pazite šta činite i kod rada sa električnim alatom postupajte razumno. Nemojte koristiti električni alat, ako ste umorni ili ste pod uticajem droga, alkohola ili lekova. Momenat nepažnje prilikom upotrebe električnog alata može da dovede do ozbiljnih povreda.
 • Nosite sredstva lične zaštite i uvek zaštitne naočare. Nošenje sredstava lične zaštite, kao što su zaštitna maska, sigurnosne cipele koje ne klize, zaštitna kaciga ili štitnik za sluh, u zavisnosti od vrste i primene električnog alata, smanjuje opasnost od nezgoda.
 • Izbegavajte nehotično stavljanje u pogon. Uverite se, da je električni alat isključen, pre nego što priključite snabdevanje naponom i/ili akumulator, ili ga primite ili nosite. Ako kod nošenja električnog alata prst držite na prekidaču ili ako je alat uključen i priključen na električnu mrežu, to može dovesti do nezgoda.
 • Pre nego što uključite električni alat, uklonite alate za podešavanje ili vijčane ključeve. Alat ili ključ koji se nalazi u rotirajućem delu alata može dovesti do nezgoda.
 • Izbegavajte nenormalan položaj tela. Zauzmite siguran i stabilan položaj tela i u svakom trenutku održavajte ravnotežu. Na taj način električni alat možete bolje kontrolisati u neočekivanim situacijama.
 • Nosite prikladnu odeću. Ne nosite široku odeću ili nakit. Neka vaša kosa, odeća i rukavice budu što dalje od pokretnih delova. Opuštenu odeću, nakit ili dugu kosu mogu zahvatiti pokretni delovi alata.
 • Ako su montirani alati za usisavanje i hvatanje prašine, proverite jesu li isti priključeni i da li se pravilno koriste. Upotreba usisivača može smanjiti opasnost.
 • Nikada nemojte da se osećate previše sigurnim i nikada nemojte da se ne pridržavate pravila u vezi rukovanja električnim alatom, iako ste nakon dužeg rada dobro upoznati sa radom sa električnom alatom. Neodgovornim rukovanjem moguće je za samo nekoliko sekundi zadobiti teške povrede.
Upotreba i rukovanje električnim alatom
 • Ne preopterećujte alat. Za vrstu posla koji obavljate koristite za to predviđen električni alat. Sa odgovarajućim električnim alatom radićete bolje i sigurnije, u navedenom području snage.
 • Ne upotrebljavajte električni alat sa neispravnim prekidačem. Električni alat koji se više ne može uključiti ili isključiti, opasan je i treba ga popraviti.
 • Izvucite utikač iz utičnice i/ili izvadite akumulator koji se skida iz alata pre podešavanja alata, zamene delova pribora ili odlaganja alata. Ovim merama opreza sprečićete nehotično pokretanje električnog alata.
 • Nekorišćene električne alate držite van domašaja dece. Ne dozvolite da alat koriste osobe koje sa njim nisu upoznate ili koje nisu pročitale ova uputstva. Električni alati su opasni ako ih koriste neiskusne osobe.
 • Pažljivo održavajte električne alate i pribor. Uverite se da pokretljivi delovi električnog alata rade besprekorno i da nisu zaglavljeni, polomljeni ili oštećeni tako da negativno utiču na funkcionisanje alata. Oštećene delove popravite pre upotrebe alata. Uzrok mnogih nezgoda leži u loše održavanim električnim alatima.
 • Rezne alate održavajte oštrim i čistim. Brižljivo održavani rezni alati sa oštrim sečivima neće se zaglaviti i lakši su za vođenje.
 • Koristite električni alat, pribor, alate za umetanje itd. u skladu sa ovim uputstvom. Kod toga uzmite u obzir radne uslove i izvođene radove. Upotreba električnih alata za neke druge primene različite od predviđenih, može dovesti do opasnih situacija.
 • Rukohvati i površine za hvatanje moraju biti suve, čiste, bez ostataka ulja i masti. Klizavi rukohvati i površine za hvatanje onemogućavaju sigurno rukovanje i kontrolu električnog alata u nepredvidivim situacijama.
Upotreba i rukovanje akumulatorskim alatom
 • Akumulatore punite samo u punjačima koje preporučuje proizvođač. Kod punjača, koji je prikladan za određenu vrstu akumulatora, postoji opasnost od požara ako se koristi sa drugim akumulatorima.
 • Za električne alate upotrebljavajte samo za to predviđene akumulatore. Upotreba nekog drugog akumulatora može dovesti do povreda i opasnosti od požara.
 • Nekorišćeni akumulator držite dalje od kancelarijskih spajalica, kovanica, ključeva, klinova, vijaka ili drugih sitnih metalnih predmeta koji bi mogli prouzrokovati premošćenje kontakata. Kratak spoj između kontakata akumulatora može dovesti do opekotina ili do požara.
 • Kod neispravne primene može doći do curenja tečnosti iz akumulatora. Izbegavajte kontakt sa njom. U slučaju nehotičnog kontakta isperite vodom. Ako tečnost dospe u oči, dodatno potražite pomoć doktora. Tečnost koja iscuri iz akumulatora, može dovesti do nadražaja kože ili opekotina.
 • Nemojte da koristite oštećene ili modifikovane akumulatore. Oštećeni ili modifikovani akumulatori mogu biti veoma nepredvidljivi i da dovedu do nastanka požara, eksplozije i povređivanja.
 • Nemojte da izlažete akumulator vatri ili visokim temperaturama. Vatra ili temperature iznad 130 °C (265 °F) mogu da dovedu do eksplozije.
 • Pridržavajte se svih uputstava u vezi punjenja i nikada nemojte da punite akumulator ili alat sa akumulatorom izvan temperaturnog opsega navedenog u uputstvu za upotrebu. Pogrešno punjenje ili punjenje izvan dozvoljenog temperaturnog opsega može da uništi akumulator i da predstavlja opasnost od nastanka požara.
Servisiranje
 • Popravku električnog alata prepustite samo kvalifikovanom stručnom osoblju i samo sa originalnim rezervnim delovima. Na taj način postići će se održavanje sigurnosti alata.
 • Nikada nemojte da održavate oštećene akumulatore. Sva održavanja akumulator treba da obavlja proizvođač ili ovlašćeni servis za kupce.

Sigurnosne napomene za pištolj za ukucavanje

 • Pođite uvek od činjenice da električni alat sadrži eksere. Bezbrižno rukovanje pištoljem za ukucavanje može da dovede do neočekivanog ispucavanja eksera i da Vas povredi.
 • Električni alat nemojte da usmeravate ka sebi ili ka nekom drugom licu u blizini. Neočekivanim aktiviranjem ekser se izbacuje, što može da dovede do povreda.
 • Nemojte da aktivirate električni alat, pre nego što ga čvrsto ne postavite na radni komad. Ako električni alat nema kontakt sa radnim komadom, ekser može da se odbije o mesto za pričvršćivanje.
 • Električni alat isključite sa mreže ili odvojite od akumulatorske baterije, ako se ekser zaglavi u električnom alatu. Ako je pištolj za ukucavanje priključen, prilikom uklanjanja zaglavljenog eksera, može slučajno da se aktivira.
 • Prilikom uklanjanja zaglavljenog eksera budite oprezni. Sistem može da bude pod naponom i može snažno da izbaci ekser, dok pokušavate da odstranite zaglavljeni ekser.
 • Prilikom pričvršćivanja električnih vodova uverite se da nisu pod električnim naponom. Pištolj za ukucavanje hvatajte samo za izolovanje površine drške. Upotrebljavajte samo takve eksere, koji su adekvatni za instalaciju električnih vodova. Proverite da ekser nije oštetio izolaciju električnog voda. Ekser, koji ošteti izolaciju električnog voda, može da dovede do električnog udara i opasnosti od požara.

Sigurnosne napomene

Zahtevi koje treba da ispune korisnici
 • Ovim proizvodom smete da rukujete i smete da ga održavate samo ako ste za to ovlašćeni i obučeni.
Lična zaštitna oprema
 • Vi i osobe koje se nalaze u blizini treba prilikom upotrebe da nosite odgovarajuće zaštitne naočare, zaštitu za sluh i zaštitni šlem.
Bezbednost ljudi
 • Pridržavajte se podataka o radu, nezi i održavanju u uputstvu za upotrebu.
 • Budite oprezni, pazite šta činite i kod rada sa pištoljem za ukucavanje postupajte razumno. Proizvod nemojte da koristite ako ste umorni ili ste pod uticajem droga, alkohola ili lekova. Prestanite sa korišćenjem alata ako osetite bol ili ako se ne osećate dobro. Trenutak nepažnje kod upotrebe pištolja za ukucavanje može dovesti do ozbiljnih telesnih povreda.
 • Ne zauzimajte neudoban položaj tela. Zauzmite siguran i stabilan položaj tela i u svakom trenutku održavajte ravnotežu.
 • Nosite obuću koja se ne kliza.
 • Vođicu vijka ili elemente za pričvršćivanje nikada ne vucite unazad rukom.
 • Usled povlačenja magacina, vođice vijka ili pričvrsnog elementa rukom, proizvod može u određenim uslovima postati pripravan za rad. Režim pripravnosti omogućava ukucavanje i u delove tela.
 • Ruke držite blago savijenim prilikom rukovanja proizvodom (ne ispravljene).
 • Prilikom rada udaljite druga lica, naročito decu, iz zone delovanja.
 • Opasnost od povrede usled alata i/ili pribora koji padne. Pre početka rada proverite da li su akumulatorska baterija i montirani pribor sigurno pričvršćeni.
 • Držite proreze za ventilaciju uvek slobodnim. Opasnost od opekotina zbog prekrivenih proreza za ventilaciju!
 • Ne gledajte direktno u osvetljenje (LED) i ne usmeravajte ga drugim osobama u lice. Postoji opasnost od zaslepljenja.
Pažljivo rukovanje i upotreba pištolja za ukucavaanje
 • Opasnost od prisutnih pričvrsnih elemenata! Pre ukucavanje pričvrsnih elemenata uverite se da niko nije prisutan neposredno iza ili ispod građevinskog materijala, u koji se ukucava pričvrsni element.
 • Koristite odgovarajući proizvod za rad. Nemojte koristiti proizvod u svrhe za koje nije predviđen, koristite ga samo u skladu sa odredbama i kada je u ispravnom stanju.
 • Nikada nemojte ostavljati napunjen proizvod bez nadzora.
 • Uvek ispraznite proizvod pre radova na čišćenju, servisiranju i održavanju, prilikom zamene vođice vijka, prilikom prekida rada, kao i prilikom odlaganja (pričvrsni element).
 • Kada ne koristite proizvode, ispraznite ih i čuvajte na suvom i zatvorenom mestu, van dečjeg domašaja.
 • Proverite da li proizvod i pribor eventualno imaju oštećenja. Proverite da li pokretni delovi ispravno funkcionišu bez zapinjanja i da li ima oštećenih delova.
 • Svi delovi se moraju pravilno montirati i moraju ispunjavati sve potrebne uslove za pravilan rad proizvoda. Oštećeni delovi moraju biti adekvatno popravljeni ili zamenjeni u Hilti servisu, osim ako nije drugačije naznačeno u uputstvu za upotrebu.
 • Pre početka rada proverite da li u radnom prostoru postoje prekriveni električni kablovi ili cevi za gas ili vodu. Spoljašnji metalni delovi na proizvodu mogu da izazovu strujni udar ili eksploziju, ako oštete neki strujni kabl, cev za gas ili vodu.
 • Nikada nemojte pokušavati da postavite elemente za pričvršćivanje u neodgovarajući materijal.
 • Neodgovarajući materijali su zavareni čelik i liveni čelik, liveno gvožđe, staklo, mermer, plastika, bronza, mesing, bakar, izolacioni materijal, šuplja cigla, keramička cigla, tanak lim (< 4 mm) i porozni beton. Ukucavanje u ove materijale može da prouzrokuje lom elementa, cepanje ili probijanje.
 • Povucite okidač samo onda kada je proizvod potpuno oslonjen na radnu površinu pod pravim uglovima.
 • Držite proizvod prilikom ukucavanja uvek pod pravim uglom u odnosu na podlogu, kako biste sprečili skretanje pričvrsnog elementa sa materijala podloge.
 • Rukohvati moraju biti suvi, čisti, bez ostataka ulja i masti.
 • Nikada nemojte pustiti proizvod da padne.
 • Magacin nemojte da upotrebljavate kao dršku.
 • Proizvod nemojte koristiti na mestima na kojima postoji opasnost od požara ili eksplozije, osim ako ne postoji posebna dozvola za to.
 • Nikada nemojte postavljati elemente u već postojeće rupe, osim ako to ne preporučuje Hilti (npr. DX-Kwik).
Mehaničke bezbednosne mere
 • Nemojte vršiti nedozvoljene radnje ili promene na proizvodu ili priboru, naročito na klipu.
 • Koristite samo pričvrsne elemente koji su predviđeni i odobreni za proizvod.
Termičke bezbednosne mere
 • Ne prekoračujte preporučenu maksimalnu frekvenciju ukucavanja.
 • Ako proizvod se pregrejao, ostavite ga da se ohladi.
 • Nemojte demontirati proizvod ako je vreo. Sačekajte da se proizvod ohladi.

Pažljivo rukovanje i upotreba akumulatorske baterije

 • Poštujte sledeće bezbednosne napomene za bezbedno rukovanje i korišćenje litijum-jonskih akumulatorskih baterija. Nepridržavanje može dovesti do iritacije kože, teških povreda usled korozije, hemijskih opekotina, požara i / ili eksplozija.
 • Akumulatorske baterije koristite isključivo dok su u tehnički besprekornom stanju.
 • Pažljivo rukujte akumulatorskim baterijama, kako biste izbegli oštećenja i isticanje tečnosti koja je jako štetna po zdravlje!
 • Nad akumulatorskim baterijima se ni u kom slučaju ne smeju vršiti izmene niti se njima sme manipulisati!
 • Akumulatorska baterija se ne sme rastavljati, gnječiti, zagrevati iznad 80°C (176°F).
 • Ne koristite ili ne punite akumulatorske baterije, koje su pretrpele strujni udar ili su oštećene na neki drugi način. Redovno kontrolišite da li na vašim akumulatorskim baterijama ima oštećenja.
 • Nikada ne koristite reciklirane ili popravljene akumulatorske baterije.
 • Nikada ne koristite akumulatorsku bateriju ili električni alat sa akumulatorskim pogonom kao udarni alat.
 • Nikada ne izlažite akumulatorske baterije direktnom sunčevom zračenju, povećanoj temperaturi, varničenju ili otvorenom plamenu. To može da dovede do eksplozija.
 • Ne dodirujte polove baterije svojim prstima, alatima, nakitom ili drugim predmetima koji provode struju. To može oštetiti akumulatorsku bateriju i izazvati materijalnu štetu i povrede.
 • Držite akumulatorske baterije dalje od kiše, vlage i tečnosti. Tečnost koja je prodrla može prouzrokovati kratke spojeve, strujne udare, požare i eksplozije.
 • Upotrebljavajte samo punjače i električne alate koji su predviđeni za taj tip akumulatorske baterije. Da biste to uradili, obratite pažnju na podatke u odgovarajućim uputstvima za upotrebu.
 • Ne koristite i ne skladištite bateriju u okolini u kojoj postoji opasnost od eksplozije.
 • Ako je akumulatorska baterija prevruća da biste je držali u ruci, onda je moguće da je u kvaru. Akumulatorsku bateriju postavite na pregledno, nezapaljivo mesto koje je dovoljno udaljeno od zapaljivih materijala. Sačekajte da se akumulatorska baterija ohladi. Ukoliko je akumulatorska baterija nakon sat vremena i dalje suviše vruća da biste je držali u ruci, to znači da je neispravna. Obratite se servisu Hilti ili pročitajte dokument „Napomene za sigurnost i korišćenje Hilti Li‑Ion akumulatorskih baterija“.
  Obratite pažnju na specijalne smernice, koje važe za transport, skladištenje i upotrebu litijum-jonskih akumulatorskih baterija.
  Pročitajte napomene za sigurnost i korišćenje Hilti Li-Ion akumulatorskih baterija, koje možete dobiti skeniranjem QR koda na kraju ovog uputstva za upotrebu.

Opis

Pregled proizvoda

Image alternative
 1. Pročelje alata
 2. Vodilica vijka
 3. Blokada vodilice vijka
 4. Prekidač za pojedinačno postavljanje (BX 3-ME-22)
 5. Prorezi za ventilaciju
 6. Ušica za pridržno uže za alat
 7. Pojasna kuka
 8. Sigurnosni okidač
 9. Rukohvat
 10. Potporna kuka
 11. Taster za deblokiranje baterije
 12. Prikaz statusa akumulatorske baterije
 13. Litijum-jonska akumulatorska baterija
 14. Otvor za montažu pribora
 15. Klizač za eksere
 16. Deblokiranje klizača za eksere
 17. Potporni nogar
 18. Magacin
 19. Prikaz statusa pištolja za ukucavanje
 20. Osvetljenje radnog polja

Oprema

Vodilica vijka i podupirući nogar zavise od proizvoda. Sledeća tabela prikazuje podupirući nogar i vodilicu vijka kojima je proizvod opremljen.
Dodatne informacije možete pronaći u poklopcu kofera, u vašoj Hilti Store ili na adresi: www.hilti.group
Proizvod
BX 3-22
BX 3-L-22
BX 3-ME-22
Vodilica vijka
X-FG B3 IF 02
X-FG B3 IF 02
X-FG B3 ME
Potporni nogar
X-SL B3 03
X-SL B3 03
X-SL B3 ME 03

Namenska upotreba

Proizvod je ručno vođeni nasadni uređaj sa akumulatorskim pogonom. Namenjen je za ukucavanje specijalno proizvedenih elemenata za pričvršćivanje u betonu, čeliku, zidinama, krečnjačkom kamenu i dr., za direktnu montažu adekvatnih podloga. Proizvod je takođe namenjen i za pričvršćivanje električnih vodova sa zakačkama, ukoliko se za to upotrebljavaju adekvatni elementi za pričvršćivanje. Koristite samo odobrene elemente za pričvršćivanje u kombinaciji sa određenom vođicom vijka (pogledajte poglavlje „Tehnički podaci“).

Pištolj za ukucavanje eksera, akumulatorska baterija i elementi za pričvršćivanje formiraju tehničku jedinicu. To znači da pomoću pištolja za ukucavanje može da se garantuje pričvršćivanje bez problema samo ako se upotrebljavaju zato specijalno proizvedeni Hilti elementi za pričvršćivanje i punjači i akumulatorske baterije koje je preporučio Hilti . Preporuke za pričvršćivanje i primenu date od strane firme Hilti važe samo kada se ovi uslovi poštuju.
 • Pištolj za ukucavanje je namenjen samo za ručnu upotrebu.
 • Morate da isključite mogućnost pogrešnih primena. Kao pogrešan način upotrebe uređaja, važe ukucavanja u mekane površine (npr. drvo) kao i ukucavanja u prečvrste površine (npr. prirodan kamen ili veoma čvrst čelik).
Image alternative
 • Za ovaj proizvod koristite isključivo Hilti Nuron litijum-jonske akumulatorske baterije serije B 22. Za optimalnu snagu Hilti preporučuje upotrebu akumulatorskih baterija koje su navedene u ovoj tabeli.

 • Za ove akumulatorske baterije koristite isključivo Hilti punjače sa serijama navedenih u ovoj tabeli.

Sigurnosna oprema

U režimu rada magacina za municiju detekcija eksera treba da spreči pogrešna ukucavanja, koja mogu da prouzrokuju oštećenja na pištolju za ukucavanje.
Osigurač od potiskivanja treba da spreči slobodno ukucavanje eksera. Pištolj za ukucavanje u režimu rada sa magacinom za municiju može da se potisne i aktivira samo kada je ekser ubačen.

Obeležja opreme

Pištolj za ukucavanje je opremljen ergonomskim i neklizajućim rukohvatom na kome je osećaj vibriranja prigušen, takođe i potpornom kukom, kao i podupirajućim nogarom. Pištolj za ukucavanje je zaštićen elektronskom zaštitom od preopterećenja i sa nadzorom temperature od pregrevanja.

Prikaz statusa pištolja za ukucavanje

Prikaz statusa pištolja za ukucavanje daje informacije o stanjima pištolja za ukucavanje.
Stanje
Značenje
LED je isključen
Pištolj za ukucavanje je isključen
LED dioda svetli zeleno.
Pištolj za ukucavanje je uključen i spreman za ukucavanje
LED dioda treperi zeleno.
Akumulatorska baterija je prevruća ili previše ispražnjena
LED dioda treperi zeleno na svake 3 sekunde.
Pištolj za ukucavanje je u Stand-by režimu, pritiskanje pročelja alata uključuje pištolj za ukucavanje
LED svetli plavo.
Pištolj za ukucavanje je uključen, kada je traka sa ekserima ponovo napunjena
LED treperi plavo.
Pištolj za ukucavanje je uključen, magacin je potpuno prazan
LED treperi žuto.
Pištolj za ukucavanje je prevruć, pogledajte tabelu sa smetnjama
LED dioda treperi crveno.
Smetnja alata, videti tabelu smetnji
LED dioda svetli crveno.
Smetnja alata, videti tabelu smetnji

Prikazi Li-Ion akumulatorske baterije

Hilti Nuron Li-Ion akumulatorske baterije mogu da prikažu status napunjenosti, poruke o greškama i stanje i akumulatorske baterije.

Indikatori za napunjenosti i poruke o greškama

Kratko pritisnite taster za otključavanje akumulatorske baterije da biste dobili neki od sledećih prikaza.
UPOZORENJE
Opasnost od povrede u slučaju padanja akumulatorske baterije!
 • Kada je uključena akumulatorska baterije, nakon pritiskanja tastera za uključivanje uverite se da ste ponovo pravilno postavili akumulatorsku bateriju u korišćenom proizvodu.
Nivo napunjenosti kao i moguće smetnje se prikazuju trajno, sve dok je priključeni proizvod uključen.
Stanje
Značenje
Četiri (4) LED diode svetle konstantno zeleno
Status napunjenosti: 100% do 71%
Tri (3) LED diode svetle konstantno zeleno
Status napunjenosti: 70% do 51%
Dve (2) LED diode svetle konstantno zeleno
Status napunjenosti: 50% do 26%
Jedna (1) LED dioda konstantno svetli zeleno
Status napunjenosti: 25% do 10%
Jedna (1) LED dioda treperi polako zeleno
Status napunjenosti: < 10 %
Jedna (1) LED dioda treperi brzo zeleno
Li-Ion akumulatorska baterija je potpuno ispražnjena. Napunite akumulatorsku bateriju.
Ako LED dioda nakon akumulatorske baterije još uvek brzo treperi, obratite se Hilti servisu.
Jedna (1) LED dioda treperi brzo žuto
Li-Ion akumulatorska baterija ili proizvod koji je povezan sa njom su preopterećeni, pregrejani, previše hladni ili postoji neka druga greška.
Proizvod i akumulatorsku bateriju dovedite na preporučenu radnu temperaturu i nemojte je preopterećivati prilikom upotrebe.
Ako se poruka i dalje pojavljuje, obratite se Hilti servisu.
Jedna (1) LED dioda svetli žuto
Li-Ion akumulatorska baterija i proizvod koji je povezan sa njom nisu kompatibilni. Obratite se Hilti servisu.
Jedna (1) LED dioda treperi brzo crveno
Li-Ion akumulatorska baterija je blokirana i više ne može da se upotrebljava. Obratite se Hilti servisu.

Prikazi stanja akumulatorske baterije

Kako biste proverili stanje akumulatorske baterije, držite taster za otključavanje pritisnut duže od tri sekunde. Sistem ne prepoznaje potencijalne nepravilne funkcije baterije usled zloupotrebe, kao što su npr. pad, ubodi, eksterna oštećenja od toplote.
Stanje
Značenje
Sve LED diode svetle kao radno svetlo i jedna (1) LED dioda nakon toga svetli konstantno zeleno.
Akumulatorska baterija može dalje da se koristi.
Sve LED diode svetle kao radno svetlo i nakon toga jedna (1) LED dioda brzo treperi žuto.
Upit prikaza stanja akumulatorske baterije nije mogao da izvrši. Ponovite postupak ili se obratite Hilti servisu.
Sve LED diode svetle kao radno svetlo i jedna (1) LED dioda nakon toga svetli konstantno crveno.
Ako priključeni proizvod može i dalje da se koristi, preostali kapacitet baterije je manji od 50%.
Ako priključeni proizvod više ne može da se koristi, akumulatorska baterija je na kraju svog roka trajanja i potrebno je da se zameni. Obratite se Hilti servisu.

Bluetooth® (opciono)

Bluetooth ® tekstualni logotipi i simboli (logotipi) su registrovani zaštitni znaci i vlasništvo kompanije Bluetooth SIG, Inc. Svako korišćenje ovog tekstualnog logotipa / simbola od strane Hilti akcionarskog društva je pod licencom.

Adekvatna upotreba

Ovaj proizvod je opremljen Bluetooth ® Low Energy modulom koji omogućava proveru statusa električnog alata kao i prenos podešavanja i podataka zasnovan na Bluetooth ® bežičnoj tehnologiji, bežični prenos podataka putem koga dva proizvoda sa sposobnošću za Bluetooth mogu međusobno da komuniciraju na kratkoj udaljenosti. Ovaj proizvod je razvijen kako bi omogućio komunikaciju i prenos podataka putem mobilnih telefona i Hilti mrežnih prolaza. Proizvod može slati podatake kao što su lokacija krajnjeg uređaja za prijem, vreme rada, ukupan broj korišćenja, broj korišćenja tokom intervala i vreme prenosa. Informacije o ponuđenim funkcijama povezivanja možete pronaći u odgovarajućoj Hilti aplikaciji ili u uputstvu za upotrebu korišćenog električnog alata.

Prenos podataka preko Bluetooth ® veze

Interval slanja može da varira u zavisnosti od dostupnog izvora energije proizvoda. Domet može veoma da varira u zavisnosti od spoljašnjih uređaja, uključujući i korišćeni prijemnik. U zatvorenim prostorima i kroz metalne barijere (npr. zidove, regale, kofere itd.), domet Bluetooth ® veze može značajno da se smanji. U zavisnosti od okruženja može biti potrebno više intervala slanja pre nego što se električni alat prepozna.
Ukoliko se električni alat ne prepozna, proverite sledeće:
Da li udaljenost od mobilnog krajnjeg uređaja prevelika?
→ Smanjite udaljenost između mobilnog krajnjeg uređaja i električnog alata

Instalacija i podešavanje aplikacije

Da biste mogli da koristite funkcije povezivanja, morate prvo da instalirate odgovarajuću Hilti aplikaciju.
(1.) Preuzmite aplikaciju preko odgovarajuće prodavnice aplikacija.
Preduslov za to je da napravite korisnički nalog u prodavnici aplikacija.
(2.) Nakon što prvi put pokrenete aplikaciju, prijavite se preko svog naloga ili se registrujte.
(3.) Na displeju vašeg mobilnog krajnjeg uređaja se prikazuju svi sledeći koraci za povezivanje električnog alata sa mobilnim krajnjim uređajem.
Prvo pogledajte tutorijal aplikacije do kraja. Na taj način ćete dobiti bolji pregled procesa povezivanja i korišćenja funkcija povezivanja.

Zaštita od potpunog pražnjenja

Proizvod ima režim dubokog sna za zaštitu litijum-jonske akumulatorske baterije od potpunog pražnjenja. Na taj način se sprečava da se akumulatorska baterija isprazni u potpunosti.
 • Zaštita od potpunog pražnjenja se aktivira nakon 360 minuta.
 • Za deaktiviranje zaštite od potpunog pražnjenja, izvadite akumulatorsku bateriju i stavite je ponovo.

Sadržaj isporuke

Pištolj za ukucavanje, uputstvo za upotrebu.
Ostale, za vaš proizvod odobrene sistemske proizvode pronađite u vašoj Hilti Store ili na: www.hilti.group

Tehnički podaci


BX 3-22
BX 3-L-22
BX 3-ME-22
Težina prema EPTA Procedure 01 bez akumulatorske baterije
3,5 kg
3,5 kg
3,4 kg
Dužina eksera za magacin za municiju
14 mm …30 mm
14 mm …36 mm
14 mm …24 mm
Dužina eksera kod pojedinačne postavke
·/·
·/·
30 mm …36 mm
Prečnik eksera
3 mm
2,75 mm …3,0 mm
3 mm
Kapacitet magacina za municiju
30 eksera
30 eksera
20 eksera
Deonica potiskivanja
12 mm
12 mm
12 mm
Snaga potiskivanja
50 N …70 N
50 N …70 N
50 N …70 N
Preporučena maksimalna frekvencija postavljanja pri sobnoj temperaturi
700/h
700/h
700/h
Referentni napon
21,6 V
21,6 V
21,6 V
Maksimalna emitovana snaga Bluetooth®
8 dBm
8 dBm
8 dBm
Bluetooth opseg frekvencije
2.402 MHz …2.480 MHz
2.402 MHz …2.480 MHz
2.402 MHz …2.480 MHz
Temperatura skladištenja
−20 ℃ …70 ℃
−20 ℃ …70 ℃
−20 ℃ …70 ℃
Temperatura okoline tokom rada
−17 ℃ …60 ℃
−17 ℃ …60 ℃
−17 ℃ …60 ℃

Akumulatorska baterija

Radni napon akumulatorske baterije
21,6 V
Gewicht Akku
Siehe Kapitel "Bestimmungsgemäße Verwendung"
Temperatura okoline tokom rada
−17 ℃ …60 ℃
Temperatura skladištenja
−20 ℃ …40 ℃
Temperatura akumulatorske baterije na početku punjenja
−10 ℃ …45 ℃

Informacije o šumu i vrednosti vibracija prema EN 62841

U ovim uputstvima navedene vrednosti pritiska zvuka i vibracija su izmerene u skladu sa normiranim postupkom merenja i možete zajedno da ih koristite za poređenje električnih alata. Takođe su primereni za preliminarnu procenu ekspozicija.
Navedeni podaci se odnose primarne primene električnog alata. Ako se električni alat inače koristi za druge primene sa alatima za umetanje koji se razlikuju ili nisu dovoljno dobro održavani, podaci se mogu razlikovati. To može znatno povećati ekspozicije tokom celokupnog radnog veka.
Za tačnu procenu ekspozicija treba uzeti u obzir i vremena, tokom kojih je uređaj bio isključen ili je radio, ali se zapravo nije koristio. To može znatno smanjiti ekspozicije tokom celokupnog radnog veka.
Odredite dodatne sigurnosne mere za zaštitu korisnika od delovanja zvuka i/ili vibracija kao npr.: održavanje električnog alata i alata za umetanje, održavanje toplih ruku, organizacija tokova rada.
Informacije o šumu

BX 3-22
BX 3-L-22
BX 3-ME-22
Tipična A-vrednost emisije nivoa zvučne snage (prilikom ukucavanja eksera) (LWA)
Beton
96 dB
96 dB
96 dB
Čelik
100 dB
100 dB
100 dB
Tipična A-vrednost emisije nivoa zvučne snage (prilikom ukucavanja eksera) (LpA)
Beton
85 dB
85 dB
85 dB
Čelik
89 dB
89 dB
89 dB
Nesigurnost za navedeni nivo zvuka (KWA, KPA)
3 dB
3 dB
3 dB
Monoaksijalne ukupne vrednosti vibracija (u z-pravcu)

BX 3-22
BX 3-L-22
BX 3-ME-22
Vrednost emisije vibracije (prilikom ukucavanja eksera) sa akumulatorskom baterijom B22 55 (a h)
Beton
2,5 m/s²
2,5 m/s²
2,5 m/s²
Čelik
3,3 m/s²
3,3 m/s²
3,3 m/s²
Vrednost emisije vibracije (prilikom ukucavanja eksera) sa akumulatorskom baterijom B22 85 (a h)
Beton
2,9 m/s²
2,9 m/s²
2,9 m/s²
Čelik
3,5 m/s²
3,5 m/s²
3,5 m/s²
Nesigurnost (K)
1,5 m/s²
1,5 m/s²
1,5 m/s²

Priprema za rad

UPOZORENJE
Opasnost od povrede nesmotrenim pokretanjem!
 • Pre postavljanja akumulatorske baterije uverite se da je proizvod isključen.
 • Izvadite akumulatorsku bateriju pre podešavanja uređaja ili zamene delova pribora.
Obratite pažnju na bezbednosne i upozoravajuće napomene koje se nalaze u ovoj dokumentaciji i na proizvodu.

Punjenje akumulatorske baterije

 1. Pre punjenja pročitajte uputstvo za rukovanje punjačem.
 2. Vodite računa o tome da kontakti akumulatorske baterije i punjača treba da budu suvi i čisti.
 3. Akumulatorsku bateriju napunite u sertifikovanom punjaču.

Umetanje akumulatorske baterije

UPOZORENJE
Opasnost od povrede usled kratkog spoja ili pada akumulatorske baterije!
 • Pre postavljanja akumulatorske baterije u proizvod, uverite se da na kontaktima akumulatorske baterije i proizvoda nema stranih tela.
 • Uvek proverite da li akumulatorska baterija pravilno naleže.
 1. Pre prvog puštanja u rad u potpunosti napunite akumulatorsku bateriju.
 2. Gurnite akumulatorsku bateriju u proizvod, dok se ne čuje da se uklopila.
 3. Proverite da li je akumulatorska baterija ispravno ulegla.

Uklanjanje akumulatorske baterije

 1. Pritisnite taster za otključavanje akumulatora.
 2. Izvucite akumulatorsku bateriju iz proizvoda.

Skidanje vođice vijka

 1. Klizač za eksere vucite na dole, dok se ne užlebi.
 2. Ispraznite magacin.
 3. Blokadu kanalice za vijke gurnite u pravcu strelice do graničnika.
  • Vodilica vijke se deblokira.
 4. Skinite vođicu vijka.

Umetanje vođice vijka

 1. Klizač za eksere vucite na dole, dok se ne užlebi.
 2. Ispraznite magacin.
 3. Blokadu kanalice za vijke gurnite u pravcu strelice do graničnika i držite je u toj poziciji.
 4. Vodilicu za vijke gurajte u pročelje uređaja dok se čujno ne užlebi.
 5. Otpustite blokadu kanalice za vijke.
  • Blokada kanalice za vijke iskače u srednji položaj.
 6. Povlačenjem za kanalicu za vijke proverite da li je sigurno ulegla.

Bezbedan rad sa pojasnim i potpornim kukama

  Image alternative
 • Pre početka rada se uverite, da je kuka na pojasu/potporna kuka na proizvodu dobro pričvršćena.
 • Koristite potporne kuke samo onoliko koliko je to potrebno. Bezbedno odložite proizvod, ako ga ne upotrebljavate duže vreme.

Osigurač od padanja

UPOZORENJE
Opasnost od povrede usled alata i/ili pribora koji padne!
 • Koristite samo Hilti traku za držanje alata koja je preporučena za vaš proizvod.
 • Pre svake upotrebe proverite da li je tačka za pričvršćivanje trake za držanje alata oštećena.
 • Traku za držanje alata nemojte pričvršćivati za kopču za pojas. Kopču za pojas nemojte koristiti za podizanje proizvoda.
Vodite računa o nacionalnim propisima za radove na visini.
Kao osigurač od padanja, za ovaj proizvod koristite isključivo Hilti traku za držanje alata #2261970.
  Image alternative
 • Traku za držanje alata pričvrstite sa karabinerom kao što je predstavljeno na slici. Proverite siguran prihvat karabinera.
 • Pričvrstite drugi karabiner na noseću strukturu. Proverite siguran prihvat karabinera.
  Obratite pažnju na uputstvo za upotrebu Hilti trake za držanje alata.

Punjenje za režim rada sa magacinom za municiju

Image alternative
OPREZ
Opasnost od prignječenja! Trzanje klizača za eksere može da dovede do povreda i oštećenja na pištolju za ukucavanje.
 • Prilikom povlačenja klizača za eksere nadole pazite na to da se sigurno užlebi. Nemojte da trzate klizač za eksere.
 1. Klizač za eksere vucite na dole, dok se ne užlebi.
 2. Omogućite da traka za eksere klizne u magacin za municiju (maksimalno 3 trake sa po 10 eksera).
 3. Klizač za eksere držite čvrsto i pritisnite deblokadu klizača za eksere.
 4. Vratite klizač za eksere nazad dok ne dotakne ekser.

Punjenje za režim rada pojedinačnog postavljanja

BX 3-ME-22
OPREZ
Opasnost od prignječenja! Trzanje klizača za eksere može da dovede do povreda i oštećenja na pištolju za ukucavanje.
 • Prilikom povlačenja klizača za eksere nadole pazite na to da se sigurno užlebi. Nemojte da trzate klizač za eksere.
 1. Klizač za eksere vucite na dole, dok se ne užlebi.
 2. Omogućite da traka za eksere isklizne iz magacina za municiju i uverite se da je magacin za municiju prazan.
  Pištolj za ukucavanje se može oštetiti kada pre ukucavanja, u režimu rada za pojedinačno postavljanje, niste uklonili sve eksere iz magacina za municiju.
 3. Klizač za eksere držite čvrsto i pritisnite deblokadu klizača za eksere.
 4. Klizač za eksere vratite nazad.
 5. Ukucajte ekser u za to predviđeno udubljenje u vođici vijka. Opcionalno možete dodatno nakon toga da postavite odobreni element za pričvršćivanje na vođici vijka.
  Ukucavanje sa više od jednog eksera u vođicu vijka može prouzrokovati oštećenja na pištolju za ukucavanje. Napunite vođicu vijka u režimu rada za pojedinačno postavljanje sa maksimalno jednim ekserom.
 6. Aktivirajte prekidač za pojedinačno postavljanje.
  • Prekidač za pojedinačno postavljanje čujno uleže.
  Ukoliko klizač za eksere nekoliko centimetara povučete nadole, ponovo se otpušta prekidač za pojedinačno postavljanje.

Rukovanje

Obratite pažnju na bezbednosne i upozoravajuće napomene koje se nalaze u ovoj dokumentaciji i na proizvodu.

Upotreba potpornog nogara

Image alternative
Na ravnoj podlozi potporni nogar olakšava pravougaono postavljanje pištolja za ukucavanje, pošto samo još u bočnom pravcu morate da pazite na pravougaono pozicioniranje. Na neravnoj osnovi može da bude neophodno da sklopite potporni nogar, kako biste vođicu vijka usmerili pod pravim uglom na podlogu.

Sklapanje potpornog nogara

 1. Pritisnite naspram potpornog nogara, kako biste ga otpustili iz užlebljene pozicije.
 2. Vratite potporni nogar unazad.

Rasklapanje potpornog nogara

OPREZ
Opasnost od prignječenja! Prilikom sklapanja potpornog nogara postoji opasnost da između potpornog nogara i kućišta priklještite prste.
 • Pištolj za ukucavanje prilikom sklapanja potpornog nogara držite za dršku.
 1. Zakrenite potporni nogar unapred
 2. Odozgo pritisnite uz potporni nogar, kako biste ga užlebili u rasklopljenoj poziciji.

Isključivanje Bluetooth veze (opciono)

 • Pritisnite pištolj za ukucavanje 10 sekundi na tlo.
  • Posle 6 sekundi element sa oprugom će se čujno otpustiti (pištolj za ukucavanje držite još 4 sekunde pritisnutog).
  • Prikaz statusa treperi 3 puta u plavoj boji.
  • Zvuk motora se čuje 3 puta.
  • Prenos podataka više nije moguć.
  Ako se zadržite u osetljivom okruženju (npr. bolnica), gde nije dozvoljen Bluetooth, možete deaktivirati Bluetooth.
  za ponovno uključivanje Bluetooth veze, izvadite akumulatorsku bateriju i stavite je ponovo.

Uključivanje/isključivanje pištolja za ukucavanje

Uključivanje pištolja za ukucavanje

UPOZORENJE
Opasnost od povreda! Prislanjanje pištolja za ukucavanje na telo može, usled nenamernog okidanja ukucavanja, da izazove teške povrede.
 • Pištolj za ukucavanje nikada nemojte prislanjati na svoju ruku ili drugi deo tela.
 1. Kod režima rada sa magacinom, napunite magacin.
 2. Umetnite akumulatorsku bateriju.
  • Prikaz statusa polako treperi zeleno.
  Prilikom režima rada sa smanjenom snagom akumulatorske baterije pištolj za ukucavanje se isključuje, pre nego što dođe do oštećenja ćelija akumulatorske baterije.
 3. Za uključivanje gurnite pištolj za ukucavanje na odgovarajuću podlogu.
  • Pištolj za ukucavanje dobija napon.
  • Prikaz statusa svetli zeleno.

Isključivanje pištolja za ukucavanje

 • Uklonite akumulatorsku bateriju.
  • Element sa oprugom će se čujno otpustiti i prikaz statusa će se ugasiti.
  Nakon 6 minuta pištolj za ukucavanje pravi buku motora kao pokazatelj da će se pištolj za ukucavanje uskoro isključiti. Nakon pokazatelja se pištolj za ukucavanje automatski isključuje.

Sprovođenje ukucavanja

Image alternative
UPOZORENJE
Opasnost od povrede od prisutnih pričvrsnih elemenata!
 • Pre ukucavanje pričvrsnih elemenata uverite se da niko nije prisutan neposredno iza ili ispod građevinskog materijala, u koji se ukucava pričvrsni element.
UPOZORENJE
Opasnost od povređivanja usled odskačućih delova! Tokom postupka postavljanja postoji opasnost od telesnih povreda ili povreda očiju od odvojenog materijala ili razletelih delova trake za eksere.
 • Nosite ličnu zaštitnu opremu i uvek zaštitne naočare i zaštitne rukavice. Druge osobe u okruženju takođe moraju da nose štitnik za oči i zaštitnu kacigu.
UPOZORENJE
Opasnost od povreda! Prislanjanje pištolja za ukucavanje na telo može, usled nenamernog okidanja ukucavanja, da izazove teške povrede.
 • Pištolj za ukucavanje nikada nemojte prislanjati na svoju ruku ili drugi deo tela.
 1. Pre nego što počnete sa radom, ukucajte u podlogu 2 pričvrsna elementa radi probe.
 2. Pištolj za ukucavanje postavite pod pravim uglom na podlogu i potisnite vođicu vijka do graničnika.
  • Pištolj za ukucavanje se uključuje.
 3. Pritiskom sigurnosnog okidača aktivirajte ukucavanje.
 4. Posle ukucavanja pištolj za ukucavanje podignite u potpunosti sa podloge.
  Ukoliko vodilicu vijka na podlozi potiskujete duže od 6 sekundi, a da se ne aktivira ukucavanje, pištolj za ukucavanje se automatski prebacuje u Standby režim. Ponovnim stavljanjem pročelja uređaja na tlo, pištolj za ukucavanje se ponovo puni.

Vađenje eksera u režimu rada sa magacinom za municiju

 1. Klizač za eksere vucite na dole, dok se ne užlebi.
 2. Izgurajte ekser na dole iz magacina za municiju.
 3. Klizač za eksere držite čvrsto i pritisnite deblokadu klizača za eksere.
 4. Klizač za eksere vratite nazad u izlaznu poziciju.

Odglavljivanje zaglavljenih eksera

UPOZORENJE
Opasnost od povrede i oštećenje pištolja za ukucavanje. Upotreba neodgovarajućih predmeta umesto originalnog pribora koji je preporučio Hilti može dovesti do povreda i oštetiti pištolj za ukucavanje.
 • Za otpuštanje zaglavljenog eksera upotrebljavajte isključivo preporučeni set probojaca.
UPOZORENJE
Opasnost od povređivanja usled odskačućih delova! Ukoliko se strana tela nalaze u području vođice vijka ili ako su pričvrsni elementi zaglavljeni u njoj, delovi koji se razlete tada prilikom ukucavanja mogu da izazovu povrede.
 • Nikada nemojte pokušavati da otklonite smetnje na pištolju za ukucavanje okidanjem narednog ukucavanja!
Pojedinačni ekseri mogu da se zaglave u kanalici za vijke. Pomoću seta probojaca X-NP možete da uklonite zaglavljene eksere iz kanalice za vijke. Pribor ćete pronaći u Vašem Hilti Store ili online na www.hilti.group .
 1. Izvadite kanalicu za vijke (videti).
 2. Vodilicu za vijke umetnite u prijemnu čauru seta probojaca.
 3. Zaglavljeni ekser iz kanalice za vijke izbijte pomoću probojca i čekića.
 4. Umetnite kanalicu za vijke (videti).

Nega i održavanje

UPOZORENJE
Opasnost od povrede kod umetnute akumulatorske baterije !
 • Uvek izvadite akumulatorsku bateriju pre svih radova na negovanju i održavanju uređaja!
Održavanje proizvoda
 • Pažljivo uklonite čvrsto prionulu prljavštinu.
 • Ako postoje, pažljivo očistite proreze za ventilaciju suvom, mekanom četkom.
 • Kućište čistite samo blago nakvašenom krpom. Ne upotrebljavajte sredstva za negu na bazi silikona, jer mogu nagristi plastične delove.
 • Za čišćenje kontakta proizvoda koristite čistu, suvu krpu.
Nega Li‑Ion akumulatorske baterije
 • Nikada ne upotrebljavajte akumulatorsku bateriju sa ukoliko su prorezi za ventilaciju začepljeni. Proreze za ventilaciju oprezno očistite suvom, mekom četkom.
 • Ne izlažite akumulatorsku bateriju nepotrebnoj prašini ili prljavštini. Ne izlažite akumulatorsku bateriju nikada velikoj količini tečnost (npr. potapanjem u vodu ili ostavljanjem na kiši).
  Ako je akumulatorska baterija navlažena, tretirajte je kao oštećenu akumulatorsku bateriju. Izolujte je u nezapaljivu posudu i obratite se servisu Hilti .
 • Akumulatorska baterija ne sme da bude zaprljana drugim uljem i mašću. Nemojte dozvoljavati da se na akumulatorskoj bateriji taloži nepotrebna prašina ili prljavština. Akumulatorsku bateriju čistite pomoću suve, mekane četkice ili čiste, suve krpe. Ne upotrebljavajte sredstva za negu na bazi silikona, jer mogu nagristi plastične delove.
  Nemojte da dodirujete kontakte akumulatorske baterije i nemojte uklanjati fabrički nanetu masnoću sa kontakata.
 • Kućište čistite samo blago nakvašenom krpom. Ne upotrebljavajte sredstva za negu na bazi silikona, jer mogu nagristi plastične delove.
Održavanje
 • Redovno proveravajte da li je došlo do oštećenja na vidljivim delovima i da li elementi za rukovanje besprekorno funkcionišu.
 • Proizvod nemojte da koristite ukoliko postoje oštećenja i/ili smetnje u funkciji. Proizvod odmah treba da popravi Hilti servis.
 • Posle radova na nezi i održavanju postavite svu zaštitnu opremu i proverite da li je njihova funkcija ispravna.
Da biste obezbedili bezbedan rad koristite samo originalne rezervne delove i potrošni materijal. Rezervne delove, potrošne materijale i pribor koje je odobrila kompanija Hilti se nalaze u vašem Hilti Store ili na adresi: www.hilti.group

Čišćenje unutrašnje strane pročelja alata

 1. Skinite vođicu vijka.
 2. Očistite unutrašnju stranu pročelja alata.
 3. Postavite vođicu vijka.

Transport i skladištenje akumulatorskih alata i akumulatorskih baterija

Transport
  OPREZ
  Nesmotreno pokretanje prilikom transporta !
 • Uvek transportujte vaše proizvode bez umetnutih akumulatorskih baterija!
 • Izvadite akumulatorske baterije.
 • Prenosite i čuvajte alat u sigurnom koferu.
 • Akumulatorske baterije nikada nemojte da transportujete bez ambalaže. Akumulatorske baterije bi trebalo tokom transporta zaštititi od prekomernih udaraca i od materijala koji sprovode struju ili izolovati od drugih akumulatorskih baterija, kako se ne bi dodirnule sa drugim polom baterije i prouzrokovale kratak spoj. Obratite pažnju na vaše lokalne propise za transport akumulatorskih baterija.
 • Akumulatorske baterije ne smete slati poštom. Obratite se kompaniji za slanje pošiljki, ako želite da pošaljete neoštećene akumulatorske baterije.
 • Prekontrolišite da li na proizvodu i akumulatorskim baterijama ima oštećenja pre svake upotrebe kao i pre i nakon dugotrajnog transporta.
Skladištenje
  UPOZORENJE
  Nesmotreno oštećenje zbog neispravnih ili iscurelih akumulatorskih baterija !
 • Uvek odlažite vaše proizvode bez umetnutih akumulatorskih baterija!
 • Proizvod i akumulatorske baterije skladištite na hladnom i suvom mestu. Pazite na granične vrednosti za temperaturu koje su navedene u tehničkim podacima.
 • Akumulatorske baterije nemojte ostavljati na punjaču. Akumulatorsku bateriju nakon punjenja uvek skinite sa punjača.
 • Akumulatorske baterije nikada ne skladištite na suncu, na izvorima toplote ili iza stakla.
 • Proizvod i akumulatorske baterije skladištite na mestu koje je suvo i nepristupačno deci ili neovlašćenim osobama.
 • Prekontrolišite da li na proizvodu i akumulatorskim baterijama ima oštećenja pre svake upotrebe kao i pre i nakon dugotrajnog skladištenja.

Pomoć u slučaju smetnji

Ukoliko nije drugačije navedeno, svi opisani svetlosni signali se odnose na prikaz statusa pištolja za ukucavanje. Kod svih smetnji obratite pažnju na prikaz stanja napunjenosti i prikaz greške akumulatorske baterije. Pogledajte poglavlje Prikazi Li-Ion akumulatorske baterije .
U slučaju smetnji, koje nisu navedene u ovoj tabeli ili koje ne možete samostalno da otklonite, molimo da se obratite Hilti servisu.
Smetnja
Mogući uzrok
Rešenje
Prikaz statusa treperi zeleno.
Akumulatorska baterija prazna.
 • Zamenite akumulatorsku bateriju.
Element sa oprugom se ne zateže, prikaz statusa svetli zeleno.
Akumulatorska baterija prazna.
 • Zamenite akumulatorsku bateriju.
Kanalicu za vijke ne možete da potisnete, a prikaz statusa svetli plavo .
Magacin za municiju prazan.
Kanalicu za vijke ne možete da potisnete, a prikaz statusa svetli zeleno .
Klizač za eksere zaglavljen.
 • Traku za eksere izvadite iz magacina za municiju i očistite magacin za municiju.
Ekser zaglavljen u kanalicu za vijke.
Opruga će se usporeno zatezivati, prikaz statusa će treptati plavo, istovremeno će se oglasiti zvučni signal; tada će prikaz statusa svetleti 6 minuta plavo.
Magacin za municiju prazan.
Element sa oprugom se ne zateže, a prikaz statusa treperi žuto.
Prekomerna temperatura u pištolju za ukucavanje.
 • Pustite da se pištolj za ukucavanje ohladi.
Temperatura akumulatorske baterije je previsoka.
 • Sačekajte da se akumulatorska baterija ohladi.
Temperatura akumulatorske baterije preniska.
 • Akumulatorsku bateriju ostavite da se postepeno zagreje na sobnoj temperaturi.
Element sa oprugom se ne zateže, a prikaz statusa treperi crveno.
Kanalica za vijke nije korektno umetnuta.
Element sa oprugom se ne zateže, a prikaz statusa svetli crveno.
Greška na uređaju.
 • Obratite se Hilti servisu.
Element sa oprugom se ne zateže; nema prikaza statusa.
Akumulatorska baterija prazna.
 • Zamenite akumulatorsku bateriju.
Akumulatorska baterija nije korektno umetnuta.
Uključena je zaštita od potpunog pražnjenja.
 • Izvadite akumulatorsku bateriju i stavite je ponovo.
Kanalica za vijke zaglavljena u potisnutom položaju.
Nečistoća između kanalice za vijke i pročelja uređaja.

Zbrinjavanje otpada

UPOZORENJE
Opasnost od povređivanja usled nestručnog uklanjanja na otpad! Opasnosti po zdravlje prouzrokovane ispuštanjem gasova ili tečnosti.
 • Nemojte slati oštećene akumulatorske baterije!
 • Prekrijte priključke materijalom koji ne sprovodi struju, kako biste izbegli kratak spoj.
 • Akumulatorske baterije uklonite na otpad tako da ne mogu da dospeju u ruke dece.
 • Uklonite na otpad akumulatorsku bateriju u vašoj Hilti Store ili se obratite preduzeću za odlaganje koje je nadležno za vas.
Image alternative Hilti proizvodi su sa velikim udelom proizvedeni od reciklažnih materijala. Preduslov za ponovnu upotrebu je stručno razdvajanje materijala. U mnogim zemljama Hilti vaš stari uređaj vraća na reciklažu. Pitajte Hilti servis za klijente ili vašeg konsultanta za prodaju.
Image alternative
 • Električne alate, elektronske uređaje i akumulatorske baterije ne odlažite u kućne otpatke!

Garancija proizvođača

 • Ukoliko imate pitanja o uslovima garancije, obratite se lokalnom Hilti partneru.

Dodatne informacije

China RoHS (Direktiva za smanjenje opasnih supstanci)
Image alternative
Ova tabelu važi za tržište Kine.

Hilti Li-Ion akumulatorske baterije

Sigurnosna uputstva i uputstva za upotrebuU ovoj dokumentaciji se koristi termin akumulatorska baterija za ponovo punjive Hilti litijum-jonske akumulatorske baterije, u kojima se nalazi više litijum-jonskih ćelija. One su predodređene za Hilti električne alate i smeju sa samo sa njima koristiti. Koristite samo originalne Hilti akumulatorske baterije!
Opis Hilti Akumulatorske baterije su opremljene sistemom za menadžment ćelija i zaštitu ćelija.
Akumulatorske baterije se sastoje iz ćelija koje sadrže litijum-jonski materijal za akumulaciju, koji omogućava specifičnu energetsku gustinu. Litijum-jonske ćelije podležu veoma malom memorijskom efektu, ali su veoma osetljive na primenu sile, duboko zamrzavanje ili visoke temperature.
Odobrene proizvode za Hilti akumulatorske baterije možete pronaći u Hilti Store ili na internetu: www.hilti.group
Sigurnost
 • Poštujte sledeće bezbednosne napomene za bezbedno rukovanje i korišćenje litijum-jonskih akumulatorskih baterija. Nepridržavanje može dovesti do iritacije kože, teških povreda usled korozije, hemijskih opekotina, požara i / ili eksplozija.
 • Pažljivo rukujte akumulatorskim baterijama, kako biste izbegli oštećenja i isticanje tečnosti koja je jako štetna po zdravlje!
 • Nad akumulatorskim baterijima se ni u kom slučaju ne smeju vršiti izmene niti se njima sme manipulisati!
 • Akumulatorska baterija se ne sme rastavljati, gnječiti, zagrevati iznad 80 °C ili spaljivati.
 • Ne koristite ili ne punite akumulatorske baterije, koje su pretrpele strujni udar ili su oštećene na neki drugi način. Redovno kontrolišite da li na vašim akumulatorskim baterijama ima oštećenja.
 • Nikada ne koristite reciklirane ili popravljene akumulatorske baterije.
 • Nikada ne koristite akumulatorsku bateriju ili električni alat sa akumulatorskim pogonom kao udarni alat.
 • Nikada ne izlažite akumulatorske baterije direktnom sunčevom zračenju, povećanoj temperaturi, varničenju ili otvorenom plamenu. To može da dovede do eksplozija.
 • Ne dodirujte polove baterije svojim prstima, alatima, nakitom ili drugim predmetima koji provode struju. To može oštetiti akumulatorsku bateriju i izazvati materijalnu štetu i povrede.
 • Držite akumulatorske baterije dalje od kiše, vlage i tečnosti. Tečnost koja je prodrla može prouzrokovati kratke spojeve, strujne udare, požare i eksplozije.
 • Upotrebljavajte samo punjače i električne alate koji su predviđeni za taj tip akumulatorske baterije. Da biste to uradili, obratite pažnju na podatke u odgovarajućim uputstvima za upotrebu.
 • Ne koristite i ne skladištite bateriju u okolini u kojoj postoji opasnost od eksplozije.
 • Ako je akumulatorska baterija suviše vruća da biste je držali u ruci, onda je moguće da je neispravna. Akumulatorsku bateriju postavite na pregledno, nezapaljivo mesto koje je dovoljno udaljeno od zapaljivih materijala. Sačekajte da se akumulatorska baterija ohladi. Ukoliko je akumulatorska baterija nakon sat vremena i dalje suviše vruća da biste je držali u ruci, to znači da je neispravna. Postupite prema uputstvima u poglavlju Mere u slučaju požara akumulatorske baterije .
Postupanje kod oštećenih akumulatorskih baterija
 • Ako je akumulatorska baterija oštećena, uvek kontaktirajte Hilti servis.
 • Nemojte koristiti akumulatorsku bateriju iz koje izlazi tečnost.
 • Ako tečnost izlazi, izbegavajte direktan kontakt sa očima i/ili kožom. Kada tretirate tečnost iz baterije, uvek nosite zaštitne rukavice i zaštitne naočare.
 • Da biste uklonili iscurelu tečnost iz baterije, koristite odobreno hemijsko sredstvo za čišćenje. Obratite pažnju na lokalne propise za čišćenje tečnosti iz baterije.
 • Ubacite neispravnu akumulatorsku bateriju u nezapaljivu posudu i prekrijte je sa suvim peskom, kredom (CaCO3) ili silikatom (Vermiculit). Zatim hermetički zatvorite poklopac i posudu držite daleko od zapaljivih gasova, tečnosti ili predmeta.
 • Posudu odložite u otpad u Hilti Store ili se obratite preduzeću za odlaganje koje je nadležno za vas. Obratite pažnju na lokalne propise za transport oštećenih akumulatorskih baterija!
Postupanje kod nefunkcionalnih akumulatorskih baterija
 • Obratite pažnju na neuobičajeno ponašanje u radu akumulatorske baterije poput problema sa punjenjem, dužim vremenima punjenja, znatnim padom performansi, neuobičajenom radu LED-a ili kod iscurelih tečnosti. Sve su to naznake unutrašnjih problema.
 • Ako sumnjate na unutrašnji problem sa akumulatorskom baterijom, kontaktirajte Hilti servis.
 • Ako akumulatorska baterija više ne funkcioniše, ne može da se puni ili ako dolazi do curenja tečnosti, morate je odložiti u otpad. Pogledajte poglavlje Održavanje i odlaganje u otpad .
Mere u slučaju požara akumulatorske baterije
  UPOZORENJE
  Opasnost od požara akumulatorske baterije! Akumulatorska baterija koja gori ispušta opasne i eksplozivne tečnosti i isparenja, što može dovesti do povreda usled korozije, opekotina ili eksplozija.
 • Nosite ličnu zaštitnu opremu, ako gasite požar nad akumulatorskom baterijom.
 • Obezbedite dovoljnu provetrenost kako bi opasna i eksplozivna isparenja mogla da izlaze.
 • Odmah napustite prostoriju kod intenzivne pojave dima.
 • U slučaju iritacije disajnih puteva konsultujte lekara.
 • Pre nego što pokušate da ugasite požar, pozovite vatrogasnu službu.
 • Požare akumulatorskih baterija gasite samo vodom sa što veće udaljenosti. Protivpožarni aparati i protivpožarna ćebad su neefikasna kod litijum-jonskih akumulatora. Požari u okruženju se mogu gasiti uobičajenim sredstvima za gašenje.
 • Nemojte pokušavati da pomerate velike količine zapaljenih akumulatorskih baterija. Iz bližeg okruženja uklonite materijale koji nisu obuhvaćeni požarom i tako izolujte akumulatorsku bateriju.
U slučaju akumulatorske baterije koja ne može da se ohladi, koja se dimi ili koja gori:
 • Podignite je pomoću lopate i ubacite je u kofu sa vodom. Kroz efekat hlađenja se smanjuje opasnost od širenja požara na akumulatorske baterijske ćelije, koje još uvek nisu dostigle kritičnu temperaturu za paljenje.
 • Akumulatorsku bateriju ostavite najmanje 24 sata u kofi, sve dok se potpuno ne ohladi.
 • Pogledajte poglavlje Postupanje kod oštećenih akumulatorskih baterija .
Podaci o transportu i skladištenju
 • Radna temperatura okoline između -17°C i +60°C / 1°F i 140°F.
 • Temperatura skladištenja između -20°C i +40°C / -4°F i 104°F.
 • Akumulatorske baterije nemojte ostavljati na punjaču. Akumulatorsku bateriju nakon punjenja uvek skinite sa punjača.
 • Po mogućnosti, akumulatorske baterije skladištite na hladnom i suvom mestu. Skladištenje na hladnom mestu povećava vreme rada akumulatorske baterije. Nikada ne ostavljajte akumulatorske baterije na suncu, na izvorima toplote ili iza staklenih površina.
 • Akumulatorske baterije ne smete slati poštom. Obratite se kompaniji za slanje pošiljki, ako želite da pošaljete neoštećene akumulatorske baterije.
 • Akumulatorske baterije nikada nemojte da transportujete bez ambalaže. Akumulatorske baterije bi trebalo tokom transporta zaštititi od prekomernih udaraca i od materijala koji sprovode struju ili izolovati od drugih akumulatorskih baterija, kako se ne bi dodirnule sa drugim polom baterije i prouzrokovale kratak spoj. Obratite pažnju na vaše lokalne propise za transport akumulatorskih baterija.
Održavanje i odlaganje u otpad
 • Akumulatorske baterije održavajte čistim i daleko od ulja i masti. Ne izlažite akumulatorsku bateriju nepotrebnoj prašini ili prljavštini. Očistite akumulatorsku bateriju suvom, mekom četkicom ili čistom, suvom krpom.
 • Nikada ne koristite akumulatorsku bateriju ukoliko su prorezi za ventilaciju začepljeni. Proreze za ventilaciju oprezno očistite suvom, mekom četkom.
 • Sprečite prodiranje stranih tela u unutrašnjost.
 • Ne dozvolite da tečnost prodre u akumulatorsku bateriju. Ako je tečnost prodrla u akumulatorsku bateriju, tretirajte je kao oštećenu akumulatorsku bateriju i izolujte je u nezapaljivu posudu.
 • Pogledajte poglavlje Postupanje kod oštećenih akumulatorskih baterija .
 • Nestručno uklanjanje na otpad može dа izаzove opаsnost po zdrаvlje prouzrokovаnu ispuštanjem gаsovа ili tečnosti. Uklonite na otpad akumulatorsku bateriju u vašoj Hilti Store ili se obratite preduzeću za odlaganje koje je nadležno za vas. Obratite pažnju na lokalne propise za transport oštećenih akumulatorskih baterija!
 • Akumulatorske baterije ne odlažite u kućne otpatke.
 • Akumulаtorske baterije uklonite na otpad tаko dа ne mogu dа dospeju u ruke dece. Prekrijte priključke materijalom koji ne sprovodi struju, kako biste izbegli kratak spoj.