Izaberi jezik

TE 6-CL

Originalno uputstvo za upotrebu

Podaci o uputstvu za upotrebu

O ovom uputstvu za upotrebu

 • Upozorenje! Pre upotrebe proizvoda uverite se da ste pročitali i razumeli uputstvo za upotrebu za proizvod, uključujući uputstva, bezbednosne i upozoravajuće napomene, slike i specifikacije. Naročito se upoznajte sa svim uputstvima, bezbednosnim i upozoravajućim napomenama, slikama i specifikacijama i komponentama i funkcijama. Nepoštovanje dovodi do opasnosti od električnog udara, požara i/ili teških povreda. Uputstvo za upotrebu uključujući sva uputstva, bezbednosne i upozoravajuće napomene sačuvajte za kasniju upotrebu.
 • Priloženo uputstvo za upotrebu odgovara aktuelnom stanju tehnike u trenutku štampe. Aktuelnu verziju možete uvek da pronađete na internetu na Hilti stranici sa proizvodima. Upotrebite link ili QR kôd u ovom uputstvu za upotrebu, koji su označeni ovim simbolom Image alternative.
 • Proizvod prosleđujte drugim osobama samo zajedno sa ovim uputstvom za upotrebu.

Legenda

Upozoravajuće napomene

Upozoravajuće napomene upozoravaju na opasnosti pri rukovanju proizvodom. Koriste se sledeće signalne reči:
OPASNOST
OPASNOST !
 • Znači neposrednu opasnu situaciju, koja može prouzrokovati telesne povrede ili smrt.
UPOZORENJE
UPOZORENJE !
 • Ova reč skreće pažnju na moguću opasnost koja može prouzrokovati tešku telesnu povredu ili smrt.
OPREZ
OPREZ !
 • Za moguću opasnu situaciju koja može da dovede do telesnih povreda ili do materijalne štete.

Simboli u uputstvu za upotrebu

Sledeći simboli se koriste u ovom uputstvu za upotrebu:
Image alternative Poštovanje uputstva za upotrebu
Image alternative Napomene o primeni i druge korisne informacije
Image alternative Rad sa reciklažnim materijalima
Image alternative Električne uređaje i baterije ne odlažite u kućni otpad

Simboli na slikama

Sledeći simboli se koriste na slikama:
Image alternative Ovi brojevi se odnose na odgovarajuću sliku sa početka ovog uputstva za upotrebu.
Image alternative Numeracija na slikama ukazuje na važne radne korake ili na komponente koje su važne za radne korake. Ovi radni koraci ili komponente su u tekstu istaknute odgovarajućim brojevima, npr. (3) .
Image alternative Pozicioni brojevi se koriste na slici Pregled i odnose se na brojeve legende u poglavlju Pregled proizvoda .
Image alternative Ovaj znak treba da vam skrene posebnu pažnju prilikom rukovanja sa proizvodom.

Simboli u zavisnosti od proizvoda

Simboli

Na proizvodu se koriste sledeći simboli:
Image alternative Bušenje bez udara
Image alternative Bušenje pomoću udara (udarno bušenje)
Image alternative Klesanje
Image alternative Pozicioniranje dleta
Image alternative Nominalni broj obrtaja u slobodnom hodu
Image alternative Broj obrtaja u minuti
Image alternative Klasa zaštite II (dvostruka izolacija)
Image alternative Proizvod podržava bežični prenos podataka, koji je kompatibilan sa iOS i Android platformama.

Informacije o proizvodu

Image alternative proizvodi su namenjeni za profesionalnog korisnika, a njima sme da rukuje, da ih održava ili popravlja samo ovlašćeno, upućeno osoblje. To osoblje mora biti posebno upoznato sa mogućim opasnostima. Proizvod i njegova pomoćna sredstva mogu da budu opasni ako ih neobučena lica nestručno tretiraju ili ako se ne koriste namenski.
Oznaka tipa i serijski broj su navedeni na tipskoj pločici.
 • Prenesite serijski broj u sledeću tabelu. Podaci o proizvodu će vam biti potrebni kada budete kontaktirali naše predstavništvo ili servis.
  Podaci o proizvodu
  Čekić-bušilica
  TE 6-CL
  Generacija
  02
  Serijski br.

Sigurnost

Opšte sigurnosne napomene za električne alate

Image alternative UPOZORENJE Pročitajte pažljivo sigurnosne napomene, uputstva, pregledajte slike i pročitajte tehničke podatke, koje idu uz ovaj električni alat. Greške kod pridržavanja sledećih sigurnosnih napomena i uputstava mogu dovesti do električnog udara, požara i/ili teških povreda.
Molimo sačuvajte sve sigurnosne napomene i uputstva za ubuduće.
Pojam "električni alat" korišćen u sigurnosnim napomenama odnosi se na električne alate sa napajanjem iz električne mreže (sa mrežnim kablom) i na električne alate sa pogonom na akumulatore (bez mrežnog kabla).
Sigurnost na radnom mestu
 • Područje rada održavajte čistim i osvetljenim. Nered i neosvetljeno radno područje mogu dovesti do nezgoda.
 • Sa električnim alatom ne radite u okolini ugroženoj eksplozijom, u kojoj se nalaze zapaljive tečnosti, gasovi ili prašine. Električni alati proizvode iskre koje mogu zapaliti prašinu ili isparenja.
 • Decu i ostale osobe tokom korišćenja električnog alata udaljite iz područja rada. Ako biste skrenuli pažnju sa posla mogli biste izgubiti kontrolu nad uređajem.
Električna sigurnost
 • Priključni utikač električnog alata treba da odgovara utičnici. Na utikaču se ni u kom slučaju ne smeju izvoditi izmene. Ne koristite adapterske utikače zajedno sa zaštitno uzemljenim električnim alatima. Nepromenjeni utikači i odgovarajuće utičnice smanjuju opasnost od električnog udara.
 • Izbegavajte dodir tela sa uzemljenim površinama kao što su cevi, radijatori, šporeti i frižideri. Postoji povećana opasnost od električnog udara ako je vaše telo uzemljeno.
 • Električni alat držite dalje od kiše ili vlage. Prodiranje vode u električni alat povećava opasnost od električnog udara.
 • Kabl ne upotrebljavajte za nošenje ili vešanje električnog alata odnosno za izvlačenje utikača iz utičnice. Kabl držite dalje od izvora toplote, ulja, oštrih ivica ili pokretnih delova. Oštećeni ili zapleteni kablovi povećavaju opasnost od električnog udara.
 • Ako sa električnim alatom radite na otvorenom prostoru, upotrebljavajte samo produžne kablove odobrene za upotrebu na otvorenom prostoru. Primena produžnog kabla prikladnog za upotrebu na otvorenom prostoru smanjuje opasnost od električnog udara.
 • Ako ne možete izbeći rad električnog alata u vlažnom okruženju, koristite zaštitnu strujnu sklopku. Upotreba zaštitne strujne sklopke smanjuje opasnost od električnog udara.
Sigurnost ljudi
 • Budite oprezni, pazite šta činite i kod rada sa električnim alatom postupajte razumno. Nemojte koristiti električni alat, ako ste umorni ili ste pod uticajem droga, alkohola ili lekova. Momenat nepažnje prilikom upotrebe električnog alata može da dovede do ozbiljnih povreda.
 • Nosite sredstva lične zaštite i uvek zaštitne naočare. Nošenje sredstava lične zaštite, kao što su zaštitna maska, sigurnosne cipele koje ne klize, zaštitna kaciga ili štitnik za sluh, u zavisnosti od vrste i primene električnog alata, smanjuje opasnost od nezgoda.
 • Izbegavajte nehotično stavljanje u pogon. Uverite se, da je električni alat isključen, pre nego što priključite snabdevanje naponom i/ili akumulator, ili ga primite ili nosite. Ako kod nošenja električnog alata prst držite na prekidaču ili ako je alat uključen i priključen na električnu mrežu, to može dovesti do nezgoda.
 • Pre nego što uključite električni alat, uklonite alate za podešavanje ili vijčane ključeve. Alat ili ključ koji se nalazi u rotirajućem delu alata može dovesti do nezgoda.
 • Izbegavajte nenormalan položaj tela. Zauzmite siguran i stabilan položaj tela i u svakom trenutku održavajte ravnotežu. Na taj način električni alat možete bolje kontrolisati u neočekivanim situacijama.
 • Nosite prikladnu odeću. Ne nosite široku odeću ili nakit. Neka vaša kosa, odeća i rukavice budu što dalje od pokretnih delova. Opuštenu odeću, nakit ili dugu kosu mogu zahvatiti pokretni delovi alata.
 • Ako su montirani alati za usisavanje i hvatanje prašine, proverite jesu li isti priključeni i da li se pravilno koriste. Upotreba usisivača može smanjiti opasnost.
 • Nikada nemojte da se osećate previše sigurnim i nikada nemojte da se ne pridržavate pravila u vezi rukovanja električnim alatom, iako ste nakon dužeg rada dobro upoznati sa radom sa električnom alatom. Neodgovornim rukovanjem moguće je za samo nekoliko sekundi zadobiti teške povrede.
Upotreba i rukovanje električnim alatom
 • Ne preopterećujte alat. Za vrstu posla koji obavljate koristite za to predviđen električni alat. Sa odgovarajućim električnim alatom radićete bolje i sigurnije, u navedenom području snage.
 • Ne upotrebljavajte električni alat sa neispravnim prekidačem. Električni alat koji se više ne može uključiti ili isključiti, opasan je i treba ga popraviti.
 • Izvucite utikač iz utičnice i/ili izvadite akumulator koji se skida iz alata pre podešavanja alata, zamene delova pribora ili odlaganja alata. Ovim merama opreza sprečićete nehotično pokretanje električnog alata.
 • Nekorišćene električne alate držite van domašaja dece. Ne dozvolite da alat koriste osobe koje sa njim nisu upoznate ili koje nisu pročitale ova uputstva. Električni alati su opasni ako ih koriste neiskusne osobe.
 • Pažljivo održavajte električne alate i pribor. Uverite se da pokretljivi delovi električnog alata rade besprekorno i da nisu zaglavljeni, polomljeni ili oštećeni tako da negativno utiču na funkcionisanje alata. Oštećene delove popravite pre upotrebe alata. Uzrok mnogih nezgoda leži u loše održavanim električnim alatima.
 • Rezne alate održavajte oštrim i čistim. Brižljivo održavani rezni alati sa oštrim sečivima neće se zaglaviti i lakši su za vođenje.
 • Koristite električni alat, pribor, alate za umetanje itd. u skladu sa ovim uputstvom. Kod toga uzmite u obzir radne uslove i izvođene radove. Upotreba električnih alata za neke druge primene različite od predviđenih, može dovesti do opasnih situacija.
 • Rukohvati i površine za hvatanje moraju biti suve, čiste, bez ostataka ulja i masti. Klizavi rukohvati i površine za hvatanje onemogućavaju sigurno rukovanje i kontrolu električnog alata u nepredvidivim situacijama.
Servisiranje
 • Popravku električnog alata prepustite samo kvalifikovanom stručnom osoblju i samo sa originalnim rezervnim delovima. Na taj način postići će se održavanje sigurnosti električnog alata.

Sigurnosne napomene za čekić

Sigurnosne napomene za sve radove
 • Nosite zaštitu za sluh. Delovanje buke može uzrokovati gubitak sluha.
 • Upotrebljavajte dodatne rukohvate isporučene sa alatom. Gubitak kontrole može prouzrokovati telesne povrede.
 • Alat pridržavajte samo za izolirane prihvatne površine ako izvodite radove kod kojih alat za umetanje može udariti o sakrivene strujne vodove ili o vlastiti mrežni kabl. Kontakt sa provodljivim vodom može pod napon staviti i metalne delove alata i dovesti do električnog udara.
Sigurnosne napomene pri korišćenju dugih bušilica
 • Postupak bušenja uvek počnite sa malim brojem obrtaja i dok bušilica ima kontakt sa radnim komadom. Kod većih brojeva obrtaja, bušilica može da se blago iskrivi ako može da se okreće i bez kontakta sa radnim komadom, što može da dovede do povreda.
 • Nemojte primenjivati prekomerni pritisak i samo u uzdužnom smeru bušilice. Bušilice mogu da se saviju i na taj način slome ili mogu da izgube kontrolu, što može da dovede do povreda.

Dodatne sigurnosne napomene

Bezbednost ljudi
 • Manipulacije ili promene na uređaju nisu dozvoljene.
 • Rukohvati moraju biti suvi, čisti, bez ostataka ulja i masti.
 • Uverite se da je bočna drška pravilno montirana i da je odgovarajuće pričvršćena. Uređaj uvek držite čvrsto za predviđene rukohvate sa obe ruke.
 • Zbog bolje cirkulacije krvi u prstima napravite pauzu u radu i uradite vežbe za opuštanje prstiju.
 • Uređaj nije namenjen za slaba i neobučena lica.
 • Uređaj držite van domašaja dece.
 • Izbegavajte dodir sa rotirajućim delovima. Uređaj uključite tek u području rada. Dodirivanje rotirajućih delova, posebno rotirajućih alata, može dovesti do povreda.
 • Prašina materijala kao što su premaz koji sadrži olovo, neke vrste drveta, beton / zidina / stena koja sadrži kvarc i minerale kao i metal mogu da budu štetni po zdravlje. Dodirivanje ili udisanje prašine mogu prouzrokovati alergijske reakcije i/ili bolesti disajnih puteva korisnika ili osoba koje se nalaze u blizini. Određena vrsta prašine, kao što su hrastova ili bukova prašina, može prouzrokovati kancer, naročito u kombinaciji sa dodacima za obradu drveta (hromat, sredstvo za zaštitu drveta). Materijalom koji sadrži azbest sme rukovati samo stručno osoblje. Po mogućstvu upotrebite usisavanje prašine. Kako biste postigli visok stepen usisavanja prašine, upotrebljavajte adekvatan mobilni otprašivač. Po potrebi nosite zaštitnu masku za lice, koja je adekvatna za određeni tip prašine. Pobrinite se za dobro provetravanje radnog mesta. Pridržavajte se važećih propisa u Vašoj zemlji za materijale koje ćete obrađivati.
 • Pre početka rada utvrdite klasu opasnosti prašine koja nastaje pri radu. Koristite građevinski usisivač sa službeno dozvoljenom klasifikacijom zaštite, koja odgovara vašim lokalnim propisima o zaštiti protiv prašine.
 • Poštujte vaše nacionalne zahteve za zaštitu na radu.
Brižljivo rukovanje i upotreba električnih alata
 • Čvrsto stegnite predmet obrade. Za pričvršćenje predmeta obrade koristite stezne naprave ili stegu. To je sigurnije od pridržavanja rukom i na taj način obe ruke imate slobodne za rukovanje uređajem.
 • Proverite da li alati imaju prihvatni sistem koji odgovara uređaju i da li je pravilno zabravljen u steznoj glavi.
 • Kod prekida struje isključiti uređaj i izvući mrežni utikač, po potrebi osloboditi aretiranje upravljačke sklopke. Ovo sprečava nenamerno pokretanje uređaja prilikom vraćanja napona.
Električna sigurnost
 • Pre početka rada detektorom metala ispitajte ima li u području rada skrivenih električnih vodova, gasnih i vodovodnih cevi. Spoljašnji metalni delovi uređaja mogu biti pod naponom ako ste npr. nehotice oštetili električni vod. To predstavlja ozbiljnu opasnost od električnog udara.
 • Redovno kontrolišite priključni vod uređaja i u slučaju oštećenja treba da ga zameni ovlašćeni serviser. Ukoliko je priključni vod električnog alata oštećen, isti mora biti zamenjen specijalno pripremljenim priključnim vodom, koji se može nabaviti u servisu za usluge kupcima. Redovno kontrolišite produžne vodove i zamenite ih, ukoliko su oštećeni. Ne dodirujte oštećeni mrežni odnosno produžni kabl. Izvucite mrežni utikač iz utičnice. Oštećeni priključni i produžni kablovi predstavljaju opasnost od električnog udara.
 • Neka zaprljane uređaje u slučaju učestale obrade provodljivih materijala u redovnim vremenskim intervalima proveri Hilti servis. Prašina provodnih materijala koja se nakuplja na površini uređaja, kao i tečnost mogu dovesti do električnog udara pod nepovoljnim uslovima.
Radno mesto
 • Prilikom probijanja osigurajte područje na suprotnoj strani rada. Mogli bi ispasti i/ili se srušiti komadići materijala i povrediti druge osobe.
Lična bezbednost
 • Nosite zaštitne rukavice. Tokom rada čekić-bušilica može da se zagreje. Prilikom zamene alata dodirivanje alata može da dovede do posekotina i opekotina.

Opis

Pregled proizvoda

Image alternative
 1. Prihvatnik alata sa zaštitnim poklopcem za prašinu
 2. Graničnik za dubinu
 3. Prekidač za izbor funkcije
 4. Upravljački prekidač
 5. Rukohvat
 6. Preklopnik za okretanje nadesno/nalevo
 7. Bočni rukohvat

Upotreba u skladu sa odredbama

Opisani proizvod je čekić-bušilica sa električnim pogonom. Namenjen za radove bušenja u betonu, zidovima, gipsanom kartonu, drvetu, plastici i metalu. Čekić-bušilica se dodatno može upotrebljavati za lagane radove klesanja na zidovima i naknadne radove na betonu.

 • Ovaj uređaj sme da se koristi samo kad je priključen na mrežni napon i frekvenciju koji su navedeni na identifikacionoj pločici.

Sadržaj isporuke

Čekić bušilica, bočna drška, graničnik za dubinu, uputstvo za rukovanje.
Ostale, za proizvod odobrene proizvode sistema pronađite u okviru Hilti Store ili online na: www.hilti.group | SAD: www.hilti.com

Tehnički podaci

Čekić-bušilica

Nominalni napon i frekvenciju kao i/ili nominalni prihvat odn. nominalnu struju možete pogledati na vašoj identifikacionoj pločici specifičnoj za zemlju.
Prilikom režima rada na generatoru ili transformatoru njegova izlazna snaga mora da bude najmanje duplo veća od dimenzioniranog prihvata koji je naveden na identifikacionoj pločici uređaja. Radni napon transformatora ili generatora mora u svakom trenutku da bude između +5 % i -15 % dimenzioniranog napona uređaja.

TE -6-CL
Težina prema EPTA proceduri 01
3,2 kg
Ø Udarna bušilica
5 mm … 28 mm
Ø Bušilica za drvo
3 mm … 20 mm
Ø Bušilica za metal
≤ 13 mm

Informacije o šumu i vrednosti vibracija prema EN 62841

U ovim uputstvima navedene vrednosti pritiska zvuka i vibracija su izmerene u skladu sa normiranim postupkom merenja i možete zajedno da ih koristite za poređenje električnih alata. Takođe su primereni za preliminarnu procenu ekspozicija.
Navedeni podaci se odnose primarne primene električnog alata. Ako se električni alat inače koristi za druge primene sa alatima za umetanje koji se razlikuju ili nisu dovoljno dobro održavani, podaci se mogu razlikovati. To može znatno povećati ekspozicije tokom celokupnog radnog veka.
Za tačnu procenu izloženosti treba uzeti u obzir i vreme kada je električni alat isključen ili kada radi, ali nije u upotrebi. To može znatno smanjiti ekspozicije tokom celokupnog radnog veka.
Odredite dodatne sigurnosne mere za zaštitu korisnika od delovanja zvuka i/ili vibracija kao npr.: održavanje električnog alata i alata za umetanje, održavanje toplih ruku, organizacija tokova rada.
Informacije o šumu
Nivo jačine buke (LWA)
100 dB(A)
Nesigurnost nivoa jačine zvuka (KWA)
3 dB(A)
Nivo pritiska zvuka emisije (L pA)
89 dB(A)
Nesigurnost nivoa pritiska zvuka (KpA)
3 dB(A)
Informacije o vibracijama
Vrednost emisije vibracije za klesanje (ah, Cheq)
10,1 m/s²
Vrednost emisije vibracija za udarno bušenje u betonu (ah, HD)
17,3 m/s²
Nesigurnost za navedene vrednosti vibracija (K)
1,5 m/s²

Upotreba produžnog kabla

Image alternative
UPOZORENJE
Opasnost zbog oštećenog kabla! Ne dodirujte oštećeni mrežni, odnosno produžni kabl. Izvucite mrežni utikač iz utičnice.
 • Redovno kontrolišite priključni vod uređaja i u slučaju oštećenja treba da ga zameni ovlašćeni stručnjak.
 • Koristite samo produžne kablove koji su dozvoljeni za konkretnu primenu i imaju odgovarajući provodni prečnik. U suprotnom može doći do gubitka snage uređaja i pregrejavanja kabla.
 • Redovno proveravajte da li na produžnom kablu postoje oštećenja.
 • Zamenite oštećene produžne kablove.
 • Na otvorenom upotrebljavajte samo za to dozvoljene i odgovarajuće označene produžne kablove.

Priprema za rad

OPREZ
Opasnost od povređivanja! Nesmotreno pokretanje proizvoda.
 • Izvucite mrežni utikač pre podešavanja uređaja ili zamene delova pribora.
Obratite pažnju na bezbednosne i upozoravajuće napomene koje se nalaze u ovoj dokumentaciji i na proizvodu.

Montaža bočnog rukohvata

OPREZ
Opasnost od povreda! Gubitak kontrole nad proizvodom.
 • Uverite se da je bočna drška pravilno montirana i da je odgovarajuće pričvršćena. Uverite se da zatezna traka leži u za to predviđenom žlebu na proizvodu.
Image alternative
 1. Okrenite rukohvat, kako biste otpustili držač (zateznu traku) bočnog rukohvata.
 2. Držač (zateznu traku) gurnite spreda preko prihvatnika alata do za to predviđenog žleba.
 3. Pozicionirajte bočni rukohvat u željeni položaj.
 4. Okrenite rukohvat, kako biste zategli držač (zateznu traku) bočnog rukohvata.

Montaža graničnika za dubinu

Image alternative
 1. Držite pritisnut taster za deblokadu na bočnom rukohvatu.
 2. Umetnite graničnik za dubinu spreda u predviđen otvor na bočnom rukohvatu. Podesite graničnik za dubinu na željenu dubinu bušenja.
 3. Otpustite taster za deblokadu.
  • Graničnik za dubinu je zaključan.

Postavljanje alata za umetanje

Malo podmažite utični kraj alata za umetanje.
Upotrebljavajte samo Hilti originalnu mast. Neodgovarajuća mast može da prouzrokuje štetu na uređaju.
Image alternative
 1. Utaknite alat za umetanje u steznu glavu i okrećite ga uz lagani pritisak, dok čujno ne ulegne.
 2. Nakon umetanja, povucite alat kako biste proverili je li ulegao.
  • Proizvod je spreman za rad.

Rukovanje

UPOZORENJE
Opasnost zbog oštećenog kabla! Ukoliko se tokom rada ošteti mrežni ili produžni kabl, odmah iskopčajte kabl iz mreže. Ne dodirujte neispravan deo!
 • Redovno kontrolišite priključne kablove. Zamenite neispravan produžni kabl. Popravljanje oštećenih mrežnih kablova prepustite kvalifikovanom stručnjaku.
Načelno se preporučuje upotreba zaštitne strujne sklopke (RCD) sa maksimalnom okidnom strujom od 30 mA.

Okretanje na desno/levo

Image alternative
 • Sklopku za obrtanje u desno/levo postavite na obrtanje u desno ili levo.

Bušenje bez udara

Image alternative
 • Prekidač za biranje funkcije postavite na položaj „Bušenje bez udara“ Image alternative.

Bušenje pomoću udara (udarno bušenje)

Image alternative
 • Prekidač za biranje funkcije postavite na položaj „Udarno bušenje“ Image alternative.

Pozicioniranje dleta

Image alternative
 • Postavite prekidač za izbor funkcija na položaj „Pozicioniranje dleta“ Image alternative.
  • Dleto se može postaviti u 18 različitih položaja (u koracima od 20°). Time se pomoću pljosnatih i oblikovnih dleta može uvek raditi u optimalnom radnom položaju.

Klesanje

OPREZ
Opasnost od povrede Gubitak kontrole nad smerom klesanja.
 • Ne radite u položaju "pozicioniranje dleta". Postavite prekidač za izbor funkcija na položaj "klesanje" Image alternative, dok se on ne uglavi.
Image alternative
 • Postavite prekidač za izbor funkcija na položaj „Klesanje“ Image alternative.

Vađenje namenskog alata

OPREZ
Opasnost od povrede usled upotrebljenog alata! Alat za umetanje može da bude vreo ili oštrih ivica.
 • Nosite zaštitne rukavice prilikom zamene alata za umetanje.
Image alternative
 1. Povucite nazad blokadu alata do graničnika.
 2. Izvucite alat za umetanje.

Nega i održavanje

UPOZORENJE
Opasnost od električnog udara! Nega i održavanje uređaja dok je mrežni utikač utaknut može da dovede to teških povreda i opekotina.
 • Izvucite mrežni utikač pre radova na nezi i održavanju!
Nega
 • Čvrsto prionulu prljavštinu pažljivo uklonite.
 • Proreze za ventilaciju oprezno očistite suvom četkom.
 • Čistite kućište samo sa malo nakvašenom krpom za čišćenje. Ne upotrebljavajte sredstva za negu na bazi silikona, jer mogu nagristi plastične delove.
Održavanje
UPOZORENJE
Opasnost od strujnog udara! Nestručne popravke na električnim delovima mogu da dovedu do teških povreda i opekotina.
 • Popravke električnih delova sme obavljati samo električar.
 • Redovno proveravajte da li je došlo do oštećenja na vidljivim delovima alata i funkcionisanju elemenata za besprekorno korišćenje.
 • U slučaju da proizvod ima oštećenja i/ili funkcionalne smetnje, ne koristite ga. Odmah odnesite uređaj u Hilti servis na popravku.
 • Posle radova na nezi i održavanju, priključite svu zaštitnu opremu i proverite da li funkcioniše.
Za siguran režim rada upotrebljavajte samo originalne rezervne delove i potrošne materijale. Rezervne delove, potrošni materijal i pribor koji smo odobrili za vaš proizvod naći ćete u okviru Hilti Store ili na: www.hilti.group .

Izmena zaštitnog poklopca za prašinu

Image alternative
 1. Povucite prihvatnik alata unazad i zaštitni poklopac za prašinu.
 2. Očistite prihvatnik alata.
 3. Postavite novi zaštitni poklopac za prašinu na prihvat alata.

Zamena prihvatnika alata

OPREZ
Opasnost od povređivanja! Opasnost od onesposobljavanja korisnika zbog montiranog, ali ne korišćenog graničnika za dubinu.
 • Uklonite graničnik za dubinu sa uređaja.
Pri zameni stezne glave na prekidaču za izbor funkcija izaberite položaj „Klesanje“ Image alternative.
Image alternative
 1. Povucite manžetnu prihvatnika alata nagore.
 2. Izvucite prihvatnik alata iz držača.
 3. Povucite manžetnu očišćenog / novog prihvatnika alata nagore.
 4. Postavite steznu glavu alata na držač.
 5. Okrenite kratko steznu glavu alata dok ne ulegne.

Transport i skladištenje

Transport
 • Ovaj proizvod nemojte da prevozite sa priključenim alatom.
 • Obratite pažnju na bezbedno stajanje prilikom transporta.
 • Nakon svakog transporta proverite da li je došlo do oštećenja na vidljivim delovima i da li elementi za rukovanje besprekorno funkcionišu.
Skladištenje
 • Proizvod skladištite uvek sa izvučenim mrežnim utikačem.
 • Proizvod skladištite na mestu koje je suvo i nepristupačno deci i neovlašćenim osobama.
 • Nakon dužeg skladištenja proverite da li je došlo do oštećenja na vidljivim delovima i da li elementi za rukovanje besprekorno funkcionišu.

Pomoć u slučaju smetnji

U slučaju smetnji, koje nisu navedene u ovoj tabeli ili koje ne možete samostalno da otklonite, molimo da se obratite Hilti servisu.
Smetnja
Mogući uzrok
Rešenje
Uređaj se ne pokreće.
Snabdevanje strujom je prekinuto.
 • Uključite drugi električni uređaj i proverite da li radi.
Nema udaranja.
Uređaj previše hladan.
 • Čekić bušilicu postavite na podlogu i pustite je da radi u praznom hodu. Ako je neophodno ponavljajte sve dok radi udarni mehanizam.
Prekidač za biranje funkcija na „Bušenje bez udara“ Image alternative.
 • Postavite prekidač za izbor funkcija na položaj „Bušenje pomoću udara“ (udarno bušilica) Image alternative.
Čekić-bušilica nema punu snagu.
Produžni kabl ima previše mali poprečni presek.
 • Upotrebljavajte produžni kabl sa dovoljnim poprečnim presekom.
Upravljačka sklopka nije pritisnuta do kraja.
 • Upravljačku sklopku pritisnite do graničnika.
Svrdlo se ne okreće.
Prekidač za izbor funkcije nije aktiviran ili je u podešavanju „Klesanje“ Image alternative ili „Pozicioniranje dleta“ Image alternative.
 • Postavite prekidač za izbor funkcija na položaj „Bušenje bez udara“ Image alternative ili „Udarno bušenje“ Image alternative.
Burgija se ne može otpusti iz blokade.
Stezna glava nije u potpunosti povučena unazad.
 • Blokadu alata vucite nazad do graničnika i izvucite alat.
Burgija se ne pomera.
Uređaj je prebačen na obrtanje ulevo.
 • Podesite uređaj za rad udesno.

Zbrinjavanje otpada

Image alternative Hilti uređaji su sa velikim udelom proizvedeni od reciklažnih materijala. Preduslov za ponovnu upotrebu je stručna podela materijala. U mnogim zemljama Hilti predaje Vaš stari uređaj na reciklažu. Pitajte Hilti servis za klijente ili Vašeg konsultanta za prodaju.
Image alternative
 • Električne alate, elektronske uređaje i akumulatorske baterije ne odlažite u kućne otpatke!

Garancija proizvođača

 • Ukoliko imate pitanja o uslovima garancije, obratite se lokalnom Hilti partneru.

Izjava o usklađenosti

Image alternative
Pod vlastitom odgovornošću izjavljujemo da je ovde opisani proizvod u skladu sa važećim smernicama i normama.
Tehnička dokumentacija se čuva ovde:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

RoHS (Direktiva za ograničenje upotrebe opasnih supstanci)

Image alternative
Ovim potvrđujemo da je ovaj proizvod „u skladu sa RoHS“.

Kineski RoHS (Direktiva za smanjenje opasnih supstanci)

Image alternative
Ovim potvrđujemo da je ovaj proizvod „u skladu sa RoHS“.