Izaberi jezik

TE 500-A36

Originalno uputstvo za upotrebu

Podaci o uputstvu za upotrebu

O ovom uputstvu za upotrebu

 • Detaljno pročitajte uputstvo za upotrebu pre početka rada. To predstavlja preduslov za bezbedan rad i nesmetano rukovanje.
 • Obratite pažnju na bezbednosne i upozoravajuće napomene koje se nalaze u ovom uputstvu za upotrebu i na proizvodu.
 • Uputstvo za upotrebu uvek čuvajte na proizvodu i samo sa ovim uputstvom za upotrebu prosleđujte proizvod dalje drugim osobama.

Legenda

Upozoravajuće napomene

Upozoravajuće napomene upozoravaju na opasnosti pri rukovanju proizvodom. Koriste se sledeće signalne reči:
OPASNOST
OPASNOST !
 • Znači neposrednu opasnu situaciju, koja može prouzrokovati telesne povrede ili smrt.
UPOZORENJE
UPOZORENJE !
 • Ova reč skreće pažnju na moguću opasnost koja može prouzrokovati tešku telesnu povredu ili smrt.
OPREZ
OPREZ !
 • Za moguću opasnu situaciju koja može da dovede do telesnih povreda ili do materijalne štete.

Simboli u dokumentaciji

Sledeći simboli se koriste u ovoj dokumentаciji:
Image alternative Pre upotrebe pročitajte uputstvo za upotrebu
Image alternative Napomene o primeni i druge korisne informacije
Image alternative Rad sa reciklažnim materijalima
Image alternative Električne uređaje i baterije ne odlažite u kućne otpatke

Simboli na slikama

Sledeći simboli se koriste na slikama:
Image alternative Ovi brojevi se odnose na odgovarajuću sliku sa početka ovog uputstva
Image alternative Numerisanje reflektuje redosled radnih koraka na slici i može da odstupa od radnih koraka u tekstu
Image alternative Pozicioni brojevi se koriste na slici Pregled i odnose se na brojeve legende u poglavlju Pregled proizvoda
Image alternative Ovaj znak treba da vam skrene posebnu pažnju prilikom rukovanja sa proizvodom.

Simboli u zavisnosti od proizvoda

Simboli nа proizvodu

Na proizvodu se koriste sledeći simboli:
Image alternative Klesanje
Image alternative Pozicioniranje dleta
Image alternative Servisni indikator
Image alternative Prečnik
Image alternative Referentni broj obrtaja u praznom hodu
Image alternative Broj obrtaja u minuti
Image alternative Jednosmerna struja
Image alternative Proizvod podržava bežični prenos podataka, koji je kompatibilan sa iOS i Android platformama.
Image alternative Li-Ion akumulatorska baterija
Image alternative Upotrebljena kategorija Hilti Li-Ion akumulatorske baterije. Imajte u vidu podatke u poglavlju Namenska upotreba .
Image alternative Nikada ne koristite akumulatorsku bateriju kao alat za udaranje.
Image alternative Ne dozvolite da akumulatorska baterija padne. Ne koristite akumulatorsku bateriju koja je pretrpela udar ili je oštećena na neki drugi način.

Uključivanje/isključivanje

Simboli
Image alternative Proizvod je uključen
Image alternative Proizvod je isključen

Informacije o proizvodu

Image alternative proizvodi su namenjeni za profesionalnog korisnika, a njima sme da rukuje, da ih održava ili popravlja samo ovlašćeno, upućeno osoblje. To osoblje mora biti posebno upoznato sa mogućim opasnostima. Proizvod i njegova pomoćna sredstva mogu da budu opasni ako ih neobučena lica nestručno tretiraju ili ako se ne koriste namenski.
Oznaka tipa i serijski broj su navedeni na tipskoj pločici.
 • Prenesite serijski broj u sledeću tabelu. Podaci o proizvodu će vam biti potrebni kada budete kontaktirali naše predstavništvo ili servis.
  Podaci o proizvodu
  Čekić-dleto
  TE 500‑A36
  Generacija
  04
  Serijski br.

Izjava o usklađenosti

Image alternative
Pod vlastitom odgovornošću izjavljujemo da je ovde opisani proizvod u skladu sa važećim smernicama i normama. Primerak izjave o usklađenosti nalazi se na kraju ove dokumentacije.
Tehnička dokumentacija se čuva ovde:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Sigurnost

Opšte sigurnosne napomene za električne alate

Image alternative UPOZORENJE Pročitajte pažljivo sigurnosne napomene, uputstva, pregledajte slike i pročitajte tehničke podatke, koje idu uz ovaj električni alat. Greške kod pridržavanja sledećih sigurnosnih napomena i uputstava mogu dovesti do električnog udara, požara i/ili teških povreda.
Molimo sačuvajte sve sigurnosne napomene i uputstva za ubuduće.
Pojam "električni alat" korišćen u sigurnosnim napomenama odnosi se na električne alate sa napajanjem iz električne mreže (sa mrežnim kablom) i na električne alate sa pogonom na akumulatore (bez mrežnog kabla).
Sigurnost na radnom mestu
 • Područje rada održavajte čistim i osvetljenim. Nered i neosvetljeno radno područje mogu dovesti do nezgoda.
 • Sa električnim alatom ne radite u okolini ugroženoj eksplozijom, u kojoj se nalaze zapaljive tečnosti, gasovi ili prašine. Električni alati proizvode iskre koje mogu zapaliti prašinu ili isparenja.
 • Decu i ostale osobe tokom korišćenja električnog alata udaljite iz područja rada. Ako biste skrenuli pažnju sa posla mogli biste izgubiti kontrolu nad uređajem.
Električna sigurnost
 • Priključni utikač električnog alata treba da odgovara utičnici. Na utikaču se ni u kom slučaju ne smeju izvoditi izmene. Ne koristite adapterske utikače zajedno sa zaštitno uzemljenim električnim alatima. Nepromenjeni utikači i odgovarajuće utičnice smanjuju opasnost od električnog udara.
 • Izbegavajte dodir tela sa uzemljenim površinama kao što su cevi, radijatori, šporeti i frižideri. Postoji povećana opasnost od električnog udara ako je vaše telo uzemljeno.
 • Električni alat držite dalje od kiše ili vlage. Prodiranje vode u električni alat povećava opasnost od električnog udara.
 • Kabl ne upotrebljavajte za nošenje ili vešanje električnog alata odnosno za izvlačenje utikača iz utičnice. Kabl držite dalje od izvora toplote, ulja, oštrih ivica ili pokretnih delova. Oštećeni ili zapleteni kablovi povećavaju opasnost od električnog udara.
 • Ako sa električnim alatom radite na otvorenom prostoru, upotrebljavajte samo produžne kablove odobrene za upotrebu na otvorenom prostoru. Primena produžnog kabla prikladnog za upotrebu na otvorenom prostoru smanjuje opasnost od električnog udara.
 • Ako ne možete izbeći rad električnog alata u vlažnom okruženju, koristite zaštitnu strujnu sklopku. Upotreba zaštitne strujne sklopke smanjuje opasnost od električnog udara.
Sigurnost ljudi
 • Budite oprezni, pazite šta činite i kod rada sa električnim alatom postupajte razumno. Nemojte koristiti električni alat, ako ste umorni ili ste pod uticajem droga, alkohola ili lekova. Momenat nepažnje prilikom upotrebe električnog alata može da dovede do ozbiljnih povreda.
 • Nosite sredstva lične zaštite i uvek zaštitne naočare. Nošenje sredstava lične zaštite, kao što su zaštitna maska, sigurnosne cipele koje ne klize, zaštitna kaciga ili štitnik za sluh, u zavisnosti od vrste i primene električnog alata, smanjuje opasnost od nezgoda.
 • Izbegavajte nehotično stavljanje u pogon. Uverite se, da je električni alat isključen, pre nego što priključite snabdevanje naponom i/ili akumulator, ili ga primite ili nosite. Ako kod nošenja električnog alata prst držite na prekidaču ili ako je alat uključen i priključen na električnu mrežu, to može dovesti do nezgoda.
 • Pre nego što uključite električni alat, uklonite alate za podešavanje ili vijčane ključeve. Alat ili ključ koji se nalazi u rotirajućem delu alata može dovesti do nezgoda.
 • Izbegavajte nenormalan položaj tela. Zauzmite siguran i stabilan položaj tela i u svakom trenutku održavajte ravnotežu. Na taj način električni alat možete bolje kontrolisati u neočekivanim situacijama.
 • Nosite prikladnu odeću. Ne nosite široku odeću ili nakit. Neka vaša kosa, odeća i rukavice budu što dalje od pokretnih delova. Opuštenu odeću, nakit ili dugu kosu mogu zahvatiti pokretni delovi alata.
 • Ako su montirani alati za usisavanje i hvatanje prašine, proverite jesu li isti priključeni i da li se pravilno koriste. Upotreba usisivača može smanjiti opasnost.
 • Nikada nemojte da se osećate previše sigurnim i nikada nemojte da se ne pridržavate pravila u vezi rukovanja električnim alatom, iako ste nakon dužeg rada dobro upoznati sa radom sa električnom alatom. Neodgovornim rukovanjem moguće je za samo nekoliko sekundi zadobiti teške povrede.
Upotreba i rukovanje električnim alatom
 • Ne preopterećujte alat. Za vrstu posla koji obavljate koristite za to predviđen električni alat. Sa odgovarajućim električnim alatom radićete bolje i sigurnije, u navedenom području snage.
 • Ne upotrebljavajte električni alat sa neispravnim prekidačem. Električni alat koji se više ne može uključiti ili isključiti, opasan je i treba ga popraviti.
 • Izvucite utikač iz utičnice i/ili izvadite akumulator koji se skida iz alata pre podešavanja alata, zamene delova pribora ili odlaganja alata. Ovim merama opreza sprečićete nehotično pokretanje električnog alata.
 • Nekorišćene električne alate držite van domašaja dece. Ne dozvolite da alat koriste osobe koje sa njim nisu upoznate ili koje nisu pročitale ova uputstva. Električni alati su opasni ako ih koriste neiskusne osobe.
 • Pažljivo održavajte električne alate i pribor. Uverite se da pokretljivi delovi električnog alata rade besprekorno i da nisu zaglavljeni, polomljeni ili oštećeni tako da negativno utiču na funkcionisanje alata. Oštećene delove popravite pre upotrebe alata. Uzrok mnogih nezgoda leži u loše održavanim električnim alatima.
 • Rezne alate održavajte oštrim i čistim. Brižljivo održavani rezni alati sa oštrim sečivima neće se zaglaviti i lakši su za vođenje.
 • Koristite električni alat, pribor, alate za umetanje itd. u skladu sa ovim uputstvom. Kod toga uzmite u obzir radne uslove i izvođene radove. Upotreba električnih alata za neke druge primene različite od predviđenih, može dovesti do opasnih situacija.
 • Rukohvati i površine za hvatanje moraju biti suve, čiste, bez ostataka ulja i masti. Klizavi rukohvati i površine za hvatanje onemogućavaju sigurno rukovanje i kontrolu električnog alata u nepredvidivim situacijama.
Upotreba i rukovanje akumulatorskim alatom
 • Akumulatore punite samo u punjačima koje preporučuje proizvođač. Kod punjača, koji je prikladan za određenu vrstu akumulatora, postoji opasnost od požara ako se koristi sa drugim akumulatorima.
 • Za električne alate upotrebljavajte samo za to predviđene akumulatore. Upotreba nekog drugog akumulatora može dovesti do povreda i opasnosti od požara.
 • Nekorišćeni akumulator držite dalje od kancelarijskih spajalica, kovanica, ključeva, klinova, vijaka ili drugih sitnih metalnih predmeta koji bi mogli prouzrokovati premošćenje kontakata. Kratak spoj između kontakata akumulatora može dovesti do opekotina ili do požara.
 • Kod neispravne primene može doći do curenja tečnosti iz akumulatora. Izbegavajte kontakt sa njom. U slučaju nehotičnog kontakta isperite vodom. Ako tečnost dospe u oči, dodatno potražite pomoć doktora. Tečnost koja iscuri iz akumulatora, može dovesti do nadražaja kože ili opekotina.
 • Nemojte da koristite oštećene ili modifikovane akumulatore. Oštećeni ili modifikovani akumulatori mogu biti veoma nepredvidljivi i da dovedu do nastanka požara, eksplozije i povređivanja.
 • Nemojte da izlažete akumulator vatri ili visokim temperaturama. Vatra ili temperature iznad 130 °C (265 °F) mogu da dovedu do eksplozije.
 • Pridržavajte se svih uputstava u vezi punjenja i nikada nemojte da punite akumulator ili alat sa akumulatorom izvan temperaturnog opsega navedenog u uputstvu za upotrebu. Pogrešno punjenje ili punjenje izvan dozvoljenog temperaturnog opsega može da uništi akumulator i da predstavlja opasnost od nastanka požara.
Servisiranje
 • Popravku električnog alata prepustite samo kvalifikovanom stručnom osoblju i samo sa originalnim rezervnim delovima. Na taj način postići će se održavanje sigurnosti alata.
 • Nikada nemojte da održavate oštećene akumulatore. Sva održavanja akumulator treba da obavlja proizvođač ili ovlašćeni servis za kupce.

Sigurnosne napomene za čekić

Sigurnosne napomene za sve radove
 • Nosite zaštitu za sluh. Delovanje buke može uzrokovati gubitak sluha.
 • Upotrebljavajte dodatne rukohvate isporučene sa alatom. Gubitak kontrole može prouzrokovati telesne povrede.
 • Ako izvodite radove kod kojih alat za umetanje može da dođe u kontakt sa skrivenim strujnim vodovima, alat držite samo za izolovane prihvatne površine. Kontakt sa vodom pod naponom može da sprovede napon do metalnih delova alata i dovede do strujnog udara.

Dodatne sigurnosne napomene za pneumatski čekić-dleto

Bezbednost ljudi
 • Koristite proizvod i pribor samo dok je u tehnički besprekornom stanju.
 • Nikad nemojte vršiti manipulacije ili promene na proizvod ili priboru.
 • Prilikom klesanja plafona, zidova i podova vodite računa o sigurnom i stabilnom položaju tela. Neočekivano probijanje vas može izbaciti iz ravnoteže!
 • Prilikom probijanja osigurajte područje na suprotnoj strani rada. Komadići materijala bi mogli ispasti i / ili se srušiti i povrediti druge osobe.
 • Prilikom upotrebe, vi i osobe koje se nalaze u blizini, koristite odgovarajuće zaštitne naočare, zaštitni šlem, zaštitu za sluh i laganu zaštitu za disajne organe.
 • Nosite zaštitne rukavice prilikom zamene alata. Dodirivanje namenskog alata može da dovede do posekotina i opekotina.
 • Koristite zaštitne naočare. Odvojeni materijal može da povredi telo i oči.
 • Prašina, koja nastaje prilikom brušenja, šmirglanja, i bušenja, može da sadrži opasne hemikalije. Neki primeri su: olovo ili boja na bazi olova; cigla, beton i drugi proizvodi za zidanje, prirodni kamen, i drugi proizvodi koji sadrže silikat; određena drva, kao što su hrast, bukva i hemijski obrađeno drvo; azbest ili materijali koji sadrže azbest. Odredite izloženost korisnika i posmatrača prema klasi opasnosti materijala na kojima se radi. Preduzmite neophodne mere za održavanje izlaganja na sigurnom nivou, kao što su npr. primena sistema za sakupljanje prašine ili nošenje odgovarajuće zaštite za disanje. Opšte mere za smanjenje izloženosti uključuju:
 • rad u dobro provetravanom području,
 • izbegavanje dužeg kontakta sa prašinom,
 • skidanje prašine sa lica i tela,
 • nošenje zaštitne odeće i pranje izloženih područja vodom i sapunom.
 • Pravite često pauze i radite vežbe za pospešivanje cirkulacije krvi u prstima. Pri dužim radovima može da dođe do toga da jake vibracije izazovu smetnje u krvnim sudovima ili u nervnom sistemu prstiju, šaka ili zglobova.
Električna sigurnost
 • Pre početka rada proverite da li u radnom prostoru postoje prekriveni električni kablovi ili cevi za gas ili vodu. Spoljašnji metalni delovi na proizvodu mogu da izazovu strujni udar ili eksploziju, ako oštete neki strujni kabl, cev za gas ili vodu.
Brižljivo rukovanje i upotreba električnih alata
 • Sačekajte da se proizvod najpre potpuno umiri, pre nego što ga odložite.

Pažljivo rukovanje i upotreba akumulatorske baterije

 • Poštujte posebne smernice za transport, skladištenje i rad Li-Ion akumulatorske baterije.
 • Akumulatorsku bateriju držite dalje od visokih temperatura, direktnog sunčevog zračenja i vatre.
 • Akumulatorska baterija se ne sme rastavljati, gnječiti, zagrevati iznad 80°C (176°F).
 • Ne koristite ili ne punite akumulatorske baterije, koje su pretrpele strujni udar, koje su pale sa više od jednog metra ili su oštećene na neki drugi način. U tom slučaju, uvek stupite u kontakt sa svojim Hilti  servisom .
 • Ako je akumulatorska baterija suviše vruća da biste je držali u ruci, onda je moguće da je neispravna. Akumulatorsku bateriju postavite na pregledno, nezapaljivo mesto koje je dovoljno udaljeno od zapaljivih materijala. Sačekajte da se akumulatorska baterija ohladi. Ukoliko je akumulatorska baterija nakon sat vremena i dalje suviše vruća da biste je držali u ruci, to znači da je neispravna. Kontaktirajte Hilti  servis .

Opis

Pregled proizvoda

Image alternative
 1. Prihvatnik alata
 2. Prekidač za izbor funkcije
 3. Dugme za utvrđivanje neprekidnog režima rada (samo klesanje)
 4. Upravljačka sklopka
 5. Indikator stanja napunjenosti i grešaka (Li-Ion akumulatorska baterija)
 6. Tasteri za deblokadu sa dodatnom funkcijom aktiviranja indikatora stanja napunjenosti
 7. Akumulatorska baterija
 8. Bočni rukohvat
 9. Prekidač za uključivanje/isključivanje
 10. Taster za rad sa polovinom snage
 11. Indikator za rad sa polovinom snage
 12. Servisni indikator
 13. Prikaz uklj./isklj.

Upotreba u skladu sa odredbama

Opisani proizvod je čekić-dleto sa pneumatskim udarnim mehanizmom. Proizvod se koristi za lagane do srednje radove klesanja na zidovima i naknadne radove na betonu.

 • Za ovaj proizvod upotrebljavajte samo Hilti Li-Ion akumulatorske baterije serije B 36.
 • Za ovu akumulatorsku bateriju upotrebljavajte samo Hilti punjače C4/36 serije.

Moguća pogrešna upotreba

 • Ovaj proizvod nije prikladan za obrađivanje materijala opasnih po zdravlje.
 • Ovaj proizvod nije prikladan za rad u vlažnom okruženju.

Active Vibration Reduction

Proizvod je opremljen Active Vibration Reduction (AVR) sistemom, koji osetno redukuje vibracije.

Servisni indikator

Proizvod je opremljen servisnim indikatorom sa svetlosnim signalom.

MMI

Stanje
Značenje
Servisni indikator svetli.
Dostignut je radni vek za servisiranje.
Servisni indikator treperi.
Odnesite uređaj u Hilti servis na popravku.
Prikaz uklj./isklj. svetli.
Proizvod je uključen
Prikaz uklj./isklj. treperi.
Proizvod je isključen zbog privremene greške.
Isključen je prikaz uklj./isklj.
Proizvod je isključen.
Prikaz Pola snage svetli.
Proizvod radi sa pola snage.
Prikaz Pola snage je isključen.
Proizvod radi punom snagom.

Prikaz Li-Ion baterije

Nivo punjenja Li-Ion akumulatorske baterije i smetnje kod uređaja će biti signalizirane preko prikaza Li-Ion akumulatorske baterije. Status napunjenosti Li‑Ion akumulatorske baterije se prikazuje posle dodirivanja jednog od dva tastera za deblokiranje akumulatorske baterije.
Stanje
Značenje
4 LED-a svetle.
Status napunjenosti: 75 % do 100 %
3 LED-a svetle.
Status napunjenosti: 50 % do 75 %
2 LED-a svetle.
Status napunjenosti: 25 % do 50 %
1 LED svetli.
Status napunjenosti: 10 % do 25 %
1 LED treperi.
Status napunjenosti: < 10 %
1 LED treperi, proizvod nije spreman za rad.
Baterija je pregrejana ili potpuno ispražnjena.
4 LED trepere, proizvod nije spreman za rad.
Uređaj je preopterećen ili pregrejan.
Ukoliko je prekidač za upravljanje aktiviran i 5 sekundi posle otpuštanja prekidača za upravljanje nije moguće da proverite status napunjenosti.
Kada trepere LED diode prikaza akumulatorske baterije, obratite pažnju na napomene u poglavlju „Pomoć u slučaju smetnji“.

Sadržaj isporuke

Čekić-dleto, bočni rukohvat, uputstvo za upotrebu.
Ostale, za proizvod odobrene proizvode sistema pronađite u okviru Hilti Store ili na internetu na adresi: www.hilti.group .

Tehnički podaci


TE 500-A36
Nominalni napon
36 V
Težina prema EPTA postupku 01
7,9 kg
Energija pojedinačnog udara prema EPTA-postupku 05
0 J
Prihvatnik alata
TE-Y
Temperatura skladištenja
−20 ℃ … 70 ℃
Temperatura okoline tokom rada
−17 ℃ … 60 ℃

Informacije o šumu i vrednosti vibracija prema EN 60745

U ovim uputstvima navedene vrednosti pritiska zvuka i vibracija su izmerene u skladu sa normiranim postupkom merenja i možete skupa da ih upotrebljavate za poređenje električnih alata. Takođe su primereni za preliminarnu procenu ekspozicija. Navedeni podaci reprezentuju primarne primene električnog alata. Ako se električni alat inače koristi za druge primene sa alatima za umetanje koji se razlikuju ili nisu dovoljno dobro održavani, podaci se mogu razlikovati. To može znatno povećati ekspozicije tokom celokupnog radnog veka. Za tačnu procenu ekspozicija treba uzeti u obzir i vremena, tokom kojih je uređaj bio isključen ili je radio, ali se zapravo nije koristio. To može znatno smanjiti ekspozicije tokom celokupnog radnog veka. Odredite dodatne sigurnosne mere za zaštitu korisnika od delovanja zvuka i/ili vibracija kao npr.: Održavanje električnog alata i alata za umetanje, održavanje toplih ruku, organizacija tokova rada.
Vrednosti emisije šuma u skladu prema EN 60745

TE 500-A36
Nivo pritiska zvuka (LpA)
89 dB
Nesigurnost nivoa pritiska zvuka (KpA)
3 dB
Nivo jačine buke (LWA)
100 dB
Nesigurnost nivoa jačine zvuka (KWA)
3 dB
Ukupne vrednosti vibracija prema EN 62841

TE 500-A36
Udarno bušenje u betonu (ah, HD)
8,3 m/s²
Nesigurnost (K)
1,5 m/s²
Klesanje u betonu (ah, CHeq)
6,7 m/s²
Nesigurnost (K)
1,5 m/s²

Akumulatorska baterija

Radni napon akumulatorske baterije
36 V
Temperatura okoline tokom rada
−17 ℃ … 60 ℃
Temperatura skladištenja
−20 ℃ … 40 ℃
Temperatura akumulatorske baterije na početku punjenja
−10 ℃ … 45 ℃

Rukovanje

Priprema za rad

Isključite proizvod ili izvadite akumulatorsku bateriju, pre nego što izvršite podešavanja uređaja ili zamenite delove pribora.
Obratite pažnju na bezbednosne i upozoravajuće napomene koje se nalaze u ovoj dokumentaciji i na proizvodu.

Umetanje akumulatorske baterije

UPOZORENJE
Opasnost od povrede usled kratkog spoja ili pada akumulatorske baterije!
 • Pre postavljanja akumulatorske baterije u proizvod, uverite se da na kontaktima akumulatorske baterije i proizvoda nema stranih tela.
 • Uvek proverite da li akumulatorska baterija pravilno naleže.
 1. Pre prvog puštanja u rad u potpunosti napunite akumulatorsku bateriju.
 2. Gurnite akumulatorsku bateriju u proizvod, dok se ne čuje da se uklopila.
 3. Proverite da li je akumulatorska baterija ispravno ulegla.

Uklanjanje akumulatorske baterije

 1. Pritisnite tastere za otključvanje akumulatora.
 2. Izvucite akumulatorsku bateriju iz uređaja.

Punjenje akumulatorske baterije

 1. Pre punjenja pročitajte uputstvo za rukovanje punjačem.
 2. Vodite računa o tome da kontakti akumulatorske baterije i punjača treba da budu suvi i čisti.
 3. Akumulatorsku bateriju napunite u sertifikovanom punjaču.

Montaža bočnog rukohvata

Image alternative
OPREZ
Opasnost od povrede Gubitak kontrole nad udarnim čekićem.
 • Uverite se da je bočna drška pravilno montirana i da je odgovarajuće pričvršćena.
 1. Isključite uređaj.
 2. Okrenite na rukohvatu, kako biste otpustili držač (zateznu traku) bočnog rukohvata.
 3. Gurnite držač (zateznu traku) spreda preko stezne glave do završetka za to predviđenog žleba.
 4. Pozicionirajte bočni rukohvat u željeni položaj.
 5. Okrenite na rukohvatu, kako biste zategli držač (zateznu traku) bočnog rukohvata.

Podešavanje snage

Nakom umetanja akumulatorske baterije je proizvod uvek podešen na punu snagu.
 1. Pritisnite "taster za rad sa polovinom snage". Proizvod se opet prebacuje na rad sa polovinom snage.
  • "Indikator za rad sa polovinom snage" svetli.
 2. Pritisnite ponovo "taster za rad sa polovinom snage". Proizvod se prebacuje na punu snagu.
  • "Indikator za rad sa polovinom snage" se gasi.

Postavljanje/uklanjanje alata

OPASNOST
Opasnost od požara Opasnost pri kontaktu vrelog alata sa lako zapaljivim materijalima.
 • Vreo alat ne odlažite na lako zapaljive materijale.
UPOZORENJE
Opasnost od povrede Alat prilikom rada postaje vruć.
 • Nosite zaštitne rukavice prilikom zamene alata.
Upotreba neadekvatne masti može da prouzrokuje štetu na proizvodu. Upotrebljavajte samo originalnu mast Hilti .
Image alternative
 1. Malo podmažite utični kraj alata za umetanje.
  • Upotrebljavajte samo originalnu mast Hilti . Neodgovarajuća mast može da prouzrokuje štetu na proizvodu.
 2. Postavite prekidač za izbor funkcija na položaj "Klesanje" Image alternative.
 3. Umetnite alat za umetanje do graničnika u prihvat alata i pustite ga da ulegne.
 4. Nakon umetanja, povucite alat kako biste proverili je li ulegao.
  • Proizvod je spreman za rad.
 5. Blokadu alata izvucite nazad do graničnika i izvadite alat za umetanje.

Radovi

OPREZ
Opasnost od povrede Gubitak kontrole nad udarnim čekićem.
 • Uverite se da je bočna drška pravilno montirana i da je odgovarajuće pričvršćena.
Obratite pažnju na bezbednosne i upozoravajuće napomene koje se nalaze u ovoj dokumentaciji i na proizvodu.

Pozicioniranje dleta

OPREZ
Opasnost od povređivanja! Gubitak kontrole nad smerom klesanja.
 • Ne radite u položaju "pozicioniranje dleta". Postavite prekidač za izbor funkcija na položaj "klesanje", dok se on ne uglavi.
Dleto se može postaviti u 24 različita položaja (u koracima od 15°). Time se pomoću pljosnatih i oblikovnih dleta može uvek raditi u optimalnom radnom položaju.
Image alternative
 1. Isključite uređaj.
 2. Postavite prekidač za izbor funkcija na položaj "Pozicioniranje dleta" Image alternative.
 3. Zaokrenite prekidač dleta u željeni položaj.
 4. Postavite prekidač za izbor funkcija na ovaj simbol: Image alternative, dok se ne užlebi.
  • Proizvod je spreman za rad.

Klesanje

 • Postavite prekidač za izbor funkcija na položaj "Klesanje" Image alternative.
  Držite proizvod uvek čvrsto sa obe ruke. Održavajte proizvod čistim i uklanjajte tragove ulja i masti.
  Vruć proizvod ne odlažite nakon rada na lako zapaljive materijale. Oni mogu da se zapale.

Uključivanje/isključivanje neprekidnog režima rada

U režimu sečenja upravljačku sklopku možete blokirati u uključenom stanju.
Image alternative
 1. Gurnite dugme za utvrđivanje neprekidnog režima rada prema napred.
 2. Upravljačku sklopku pritisnite skroz do kraja.
  • Proizvod sada radi u neprekidnom režimu rada.
 3. Dugme za utvrđivanje neprekidnog režima rada gurnite u nazad.
  • Proizvod se isključuje.

Nega i održavanje

UPOZORENJE
Opasnost od povrede kod umetnute akumulatorske baterije !
 • Uvek izvadite akumulatorsku bateriju pre svih radova na negovanju i održavanju uređaja!
Održavanje proizvoda
 • Pažljivo uklonite čvrsto prionulu prljavštinu.
 • Ako postoje, pažljivo očistite proreze za ventilaciju suvom, mekanom četkom.
 • Kućište čistite samo blago nakvašenom krpom. Ne upotrebljavajte sredstva za negu na bazi silikona, jer mogu nagristi plastične delove.
 • Za čišćenje kontakta proizvoda koristite čistu, suvu krpu.
Nega litijum-jonske akumulatorskih baterija
 • Nikada ne upotrebljavajte akumulatorsku bateriju sa ukoliko su prorezi za ventilaciju začepljeni. Proreze za ventilaciju oprezno očistite suvom, mekom četkom.
 • Ne izlažite akumulatorsku bateriju nepotrebnoj prašini ili prljavštini. Ne izlažite akumulatorsku bateriju nikada velikoj vlazi (npr. potapanjem u vodu ili ostavljanjem na kiši).
  Ako je akumulatorska baterija navlažena, tretirajte je kao oštećenu akumulatorsku bateriju. Izolujte je u nezapaljivu posudu i obratite se servisu Hilti .
 • Akumulatorska baterija ne sme da bude zaprljana drugim uljem i mašću. Nemojte dozvoljavati da se na akumulatorskoj bateriji taloži nepotrebna prašina ili prljavština. Akumulatorsku bateriju čistite pomoću suve, mekane četkice ili čiste, suve krpe. Ne upotrebljavajte sredstva za negu na bazi silikona, jer mogu nagristi plastične delove.
  Nemojte da dodirujete kontakte akumulatorske baterije i nemojte uklanjati fabrički nanetu masnoću sa kontakata.
 • Kućište čistite samo blago nakvašenom krpom. Ne upotrebljavajte sredstva za negu na bazi silikona, jer mogu nagristi plastične delove.
Održavanje
 • Redovno proveravajte da li je došlo do oštećenja na vidljivim delovima i da li elementi za rukovanje besprekorno funkcionišu.
 • Proizvod nemojte da koristite ukoliko postoje oštećenja i/ili smetnje u funkciji. Proizvod odmah treba da popravi Hilti servis.
 • Posle radova na nezi i održavanju postavite svu zaštitnu opremu i proverite da li je njihova funkcija ispravna.
Da biste obezbedili bezbedan rad koristite samo originalne rezervne delove i potrošni materijal. Rezervne delove, potrošne materijale i pribor koje je odobrila kompanija Hilti se nalaze u vašem Hilti Store ili na adresi: www.hilti.group

Transport i skladištenje akumulatorskih alata i akumulatorskih baterija

Transport
  OPREZ
  Nesmotreno pokretanje prilikom transporta !
 • Uvek transportujte vaše proizvode bez umetnutih akumulatorskih baterija!
 • Izvadite akumulatorsku bateriju ili baterije.
 • Nemojte transportovati akumulatorske baterije bez ambalaže. Akumulatorske baterije bi trebalo tokom transporta zaštititi od prekomernih udaraca i od materijala koji sprovode struju ili izolovati od drugih akumulatorskih baterija, kako se ne bi dodirnule sa drugim polom baterije i prouzrokovale kratak spoj. Obratite pažnju na vaše lokalne propise za transport akumulatorskih baterija.
 • Akumulatorske baterije ne smete slati poštom. Obratite se kompaniji za slanje pošiljki, ako želite da pošaljete neoštećene akumulatorske baterije.
 • Prekontrolišite da li na proizvodu i akumulatorskim baterijama ima oštećenja pre svake upotrebe kao i pre i nakon dugotrajnog transporta.
Skladištenje
  UPOZORENJE
  Nesmotreno oštećenje zbog neispravnih ili iscurelih akumulatorskih baterija !
 • Uvek odlažite vaše proizvode bez umetnutih akumulatorskih baterija!
 • Čuvajte proizvod i akumulatorske baterije na hladnom i suvom mestu. Pazite na granične vrednosti za temperaturu koje su navedene u tehničkim podacima.
 • Akumulatorske baterije nemojte čuvati na punjaču. Akumulatorsku bateriju nakon punjenja uvek skinite sa punjača.
 • Akumulatorske baterije nemojte čuvati na suncu, izvorima toplote ili iza stakla.
 • Čuvajte proizvod i akumulatorske baterije tako da ne budu pristupačni deci ili neovlašćenim osobama.
 • Prekontrolišite da li na proizvodu i akumulatorskim baterijama ima oštećenja pre svake upotrebe kao i pre i nakon dugotrajnog skladištenja.

Pomoć u slučaju smetnji

U slučaju smetnji, koje nisu navedene u ovoj tabeli ili koje ne možete samostalno da otklonite, molimo da se obratite našem Hilti servisu.

Traženje kvara

Smetnja
Mogući uzrok
Rešenje
Nema udara.
Proizvod je previše hladan.
 • Stavite uređaj na pod i pustite ga da radi u praznom hodu. Ako je neophodno ponavljajte sve dok radi udarni mehanizam.
Akumulatorska baterija se prazni brže nego uobičajeno.
Stanje akumulatorske baterije nije optimalno.
 • Zamenite akumulatorsku bateriju.
Akumulatorska baterija ne uleže sa „duplim klikom“.
Žlebovi na akumulatoru su zaprljani.
 • Očistite žlebove i iznova umetnite akumulatorsku bateriju.
Proizvod se automatski isključuje.
Zaštita od preopterećenja je aktivna.
  Prikaz uklj./isklj. treperi.
 • Otpustite prekidač za upravljanje. Sačekajte da se proizvod ohladi. Iznova aktivirajte prekidač za upravljanje. Redukujte opterećenje uređaja.
U proizvodu ili u akumulatorskoj bateriji se razvija velika toplota.
Električni kvar.
 • Odmah isključite proizvod. Izvadite akumulatorsku bateriju i posmatrajte je. Ostavite je da se ohladi. Kontaktirajte Hilti servis.
Proizvod je preopterećen (prekoračenje granice primene).
 • Izaberite proizvod koji je adekvatan za primenu.
LED-ovi na akumulatorskoj bateriji ne prikazuju ništa.
Akumulatorska baterija nije do kraja umetnuta.
 • Umetnite akumulatorsku bateriju tako da se čuje dupli klik.
Ispraznite akumulator.
 • Zamenite akumulatorsku bateriju i napunite praznu akumulatorsku bateriju.
Akumulatorska baterija prevruća ili previše hladna.
 • Akumulatorsku bateriju dovedite na preporučenu radnu temperaturu.
1 LED na akumulatorskoj bateriji treperi.
Ispraznite akumulator.
 • Zamenite akumulatorsku bateriju i napunite praznu akumulatorsku bateriju.
Akumulatorska baterija prevruća ili previše hladna.
 • Akumulatorsku bateriju dovedite na preporučenu radnu temperaturu.
4 LED-a trepere na akumulatorskoj bateriji.
Proizvod se brzo preoptereti.
 • Otpustite prekidač za upravljanje i iznova ga aktivirajte.
Zaštita od pregrevanja.
 • Ostavite uređaj da se ohladi i očistite proreze za ventilaciju.
Proizvod nema punu snagu.
Upravljačka sklopka nije pritisnuta do kraja.
 • Upravljačku sklopku pritisnite do graničnika.
Taster rada sa polovinom snage uključen.
 • Pritisnite taster "polovina snage".
Alat ne možete da otpustite iz blokade.
Stezna glava nije u potpunosti povučena unazad.
 • Blokadu alata vucite nazad do graničnika i izvucite alat.
Bočni rukohvat nije pravilno montiran.
 • Otpustite bočni rukohvat i pravilno ga montirajte tako da se zatezna traka i bočni rukohvat uklope u udubljenje.
Proizvod se ne pokreće.
Nakon prekida snabdevanja strujom aktivirana je elektronska blokada zaleta.
 • Isključite proizvod i ponovo ga uključite.
Servisni indikator svetli.
Dostignut je servisni rok.
 • Odnesite uređaj u Hilti servis na popravku.
Servisni indikator treperi.
Oštećenja na proizvodu.
 • Odnesite uređaj u Hilti servis na popravku.
Prikaz uklj./isklj. treperi.
Proizvod se brzo preoptereti.
 • Otpustite prekidač za upravljanje i iznova ga aktivirajte.
Zaštita od pregrevanja.
 • Ostavite uređaj da se ohladi i očistite proreze za ventilaciju.

Zbrinjavanje otpada

Image alternative Hilti uređaji su sa velikim udelom proizvedeni od reciklažnih materijala. Preduslov za ponovnu upotrebu je stručna podela materijala. U mnogim zemljama Hilti predaje Vaš stari uređaj na reciklažu. Pitajte Hilti servis za klijente ili Vašeg konsultanta za prodaju.
Image alternative
 • Električne alate, elektronske uređaje i akumulatorske baterije ne odlažite u kućne otpatke!

RoHS (Direktiva za ograničenje upotrebe opasnih supstanci)

Image alternative
Tabela sa opasnim supstancama se nalazi na sledećoj adresi: qr.hilti.com/r10130182.
Veza za RoHS tabelu se nalazi na kraju ovog dokumenta u vidu QR-koda.

Garancija proizvođača

 • Ukoliko imate pitanja o uslovima garancije, obratite se lokalnom Hilti partneru.