Izaberi jezik

AG 6D-22-125

Originalno uputstvo za upotrebu

Podaci o uputstvu za upotrebu

O ovom uputstvu za upotrebu

 • Detaljno pročitajte uputstvo za upotrebu pre početka rada. To predstavlja preduslov za bezbedan rad i nesmetano rukovanje.
 • Obratite pažnju na bezbednosne i upozoravajuće napomene koje se nalaze u ovom uputstvu za upotrebu i na proizvodu.
 • Uputstvo za upotrebu uvek čuvajte na proizvodu i samo sa ovim uputstvom za upotrebu prosleđujte proizvod dalje drugim osobama.

Legenda

Upozoravajuće napomene

Upozoravajuće napomene upozoravaju na opasnosti pri rukovanju proizvodom. Koriste se sledeće signalne reči:
OPASNOST
OPASNOST !
 • Znači neposrednu opasnu situaciju, koja može prouzrokovati telesne povrede ili smrt.
UPOZORENJE
UPOZORENJE !
 • Ova reč skreće pažnju na moguću opasnost koja može prouzrokovati tešku telesnu povredu ili smrt.
OPREZ
OPREZ !
 • Za moguću opasnu situaciju koja može da dovede do telesnih povreda ili do materijalne štete.

Simboli u uputstvu za upotrebu

Sledeći simboli se koriste u ovom uputstvu za upotrebu:
Image alternative Poštovanje uputstva za upotrebu
Image alternative Napomene o primeni i druge korisne informacije
Image alternative Rad sa reciklažnim materijalima
Image alternative Električne uređaje i baterije ne odlažite u kućni otpad
Image alternative Hilti Li-Ion akumulatorska baterija
Image alternative Hilti Punjač

Simboli na slikama

Sledeći simboli se koriste na slikama:
Image alternative Ovi brojevi se odnose na odgovarajuću sliku sa početka ovog uputstva za upotrebu.
Image alternative Numerisanje reflektuje redosled radnih koraka na slici i može da odstupa od radnih koraka u tekstu.
Image alternative Pozicioni brojevi se koriste na slici Pregled i odnose se na brojeve legende u poglavlju Pregled proizvoda .
Image alternative Ovaj znak bi trebalo da vas podstakne na poseban oprez prilikom rada sa proizvodom.

Simboli u zavisnosti od proizvoda

Simboli na proizvodu

Sledeći simboli se koriste na proizvodu:
Image alternative Korišćenje zaštite za oči
Image alternative Uvek radite sa obe ruke.
Image alternative Tokom radova na rezanju nemojte koristiti standardnu haubu.
Image alternative Nominalni broj obrtaja u praznom hodu
Image alternative Broj obrtaja u minuti
Image alternative Broj obrtaja u minuti
Image alternative Prečnik
Image alternative Proizvod podržava NFC tehnologije, koje su kompatibilne sa iOS i Android platformama.
Image alternative Li-Ion akumulatorska baterija
Image alternative Nikada ne koristite akumulatorsku bateriju kao alat za udaranje.
Image alternative Ne dozvolite da padne akumulatorska baterija. Ne koristite akumulatorsku bateriju koja je pretrpela udar ili je oštećena na neki drugi način.

Informacije o proizvodu

Image alternative proizvodi su namenjeni za profesionalnog korisnika, a njima sme da rukuje, da ih održava ili popravlja samo ovlašćeno, upućeno osoblje. To osoblje mora biti posebno upoznato sa mogućim opasnostima. Proizvod i njegova pomoćna sredstva mogu da budu opasni ako ih neobučena lica nestručno tretiraju ili ako se ne koriste namenski.
Oznaka tipa i serijski broj su navedeni na tipskoj pločici.
 • Prenesite serijski broj u sledeću tabelu. Podaci o proizvodu će vam biti potrebni kada budete kontaktirali naše predstavništvo ili servis.
  Podaci o proizvodu
  Akumulatorska ugaona brusilica
  AG 6D-22-125
  Generacija
  01
  Serijski br.

Izjava o usklađenosti

Image alternative
Pod vlastitom odgovornošću proizvođač izjavljuje da je ovde opisani proizvod u skladu sa važećim zakonskim propisima i normama.
Tehnička dokumentacija se čuva ovde:
Hilti Društvo za razvoj doo | Dozvola za uređaje | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Sigurnost

Opšte sigurnosne napomene za električne alate

Image alternative UPOZORENJE Pročitajte pažljivo sigurnosne napomene, uputstva, pregledajte slike i pročitajte tehničke podatke, koje idu uz ovaj električni alat. Greške kod pridržavanja sledećih sigurnosnih napomena i uputstava mogu dovesti do električnog udara, požara i/ili teških povreda.
Molimo sačuvajte sve sigurnosne napomene i uputstva za ubuduće.
Pojam "električni alat" korišćen u sigurnosnim napomenama odnosi se na električne alate sa napajanjem iz električne mreže (sa mrežnim kablom) i na električne alate sa pogonom na akumulatore (bez mrežnog kabla).
Sigurnost na radnom mestu
 • Područje rada održavajte čistim i osvetljenim. Nered i neosvetljeno radno područje mogu dovesti do nezgoda.
 • Sa električnim alatom ne radite u okolini ugroženoj eksplozijom, u kojoj se nalaze zapaljive tečnosti, gasovi ili prašine. Električni alati proizvode iskre koje mogu zapaliti prašinu ili isparenja.
 • Decu i ostale osobe tokom korišćenja električnog alata udaljite iz područja rada. Ako biste skrenuli pažnju sa posla mogli biste izgubiti kontrolu nad uređajem.
Električna sigurnost
 • Priključni utikač električnog alata treba da odgovara utičnici. Na utikaču se ni u kom slučaju ne smeju izvoditi izmene. Ne koristite adapterske utikače zajedno sa zaštitno uzemljenim električnim alatima. Nepromenjeni utikači i odgovarajuće utičnice smanjuju opasnost od električnog udara.
 • Izbegavajte dodir tela sa uzemljenim površinama kao što su cevi, radijatori, šporeti i frižideri. Postoji povećana opasnost od električnog udara ako je vaše telo uzemljeno.
 • Električni alat držite dalje od kiše ili vlage. Prodiranje vode u električni alat povećava opasnost od električnog udara.
 • Kabl ne upotrebljavajte za nošenje ili vešanje električnog alata odnosno za izvlačenje utikača iz utičnice. Kabl držite dalje od izvora toplote, ulja, oštrih ivica ili pokretnih delova. Oštećeni ili zapleteni kablovi povećavaju opasnost od električnog udara.
 • Ako sa električnim alatom radite na otvorenom prostoru, upotrebljavajte samo produžne kablove odobrene za upotrebu na otvorenom prostoru. Primena produžnog kabla prikladnog za upotrebu na otvorenom prostoru smanjuje opasnost od električnog udara.
 • Ako ne možete izbeći rad električnog alata u vlažnom okruženju, koristite zaštitnu strujnu sklopku. Upotreba zaštitne strujne sklopke smanjuje opasnost od električnog udara.
Sigurnost ljudi
 • Budite oprezni, pazite šta činite i kod rada sa električnim alatom postupajte razumno. Nemojte koristiti električni alat, ako ste umorni ili ste pod uticajem droga, alkohola ili lekova. Momenat nepažnje prilikom upotrebe električnog alata može da dovede do ozbiljnih povreda.
 • Nosite sredstva lične zaštite i uvek zaštitne naočare. Nošenje sredstava lične zaštite, kao što su zaštitna maska, sigurnosne cipele koje ne klize, zaštitna kaciga ili štitnik za sluh, u zavisnosti od vrste i primene električnog alata, smanjuje opasnost od nezgoda.
 • Izbegavajte nehotično stavljanje u pogon. Uverite se, da je električni alat isključen, pre nego što priključite snabdevanje naponom i/ili akumulator, ili ga primite ili nosite. Ako kod nošenja električnog alata prst držite na prekidaču ili ako je alat uključen i priključen na električnu mrežu, to može dovesti do nezgoda.
 • Pre nego što uključite električni alat, uklonite alate za podešavanje ili vijčane ključeve. Alat ili ključ koji se nalazi u rotirajućem delu alata može dovesti do nezgoda.
 • Izbegavajte nenormalan položaj tela. Zauzmite siguran i stabilan položaj tela i u svakom trenutku održavajte ravnotežu. Na taj način električni alat možete bolje kontrolisati u neočekivanim situacijama.
 • Nosite prikladnu odeću. Ne nosite široku odeću ili nakit. Neka vaša kosa, odeća i rukavice budu što dalje od pokretnih delova. Opuštenu odeću, nakit ili dugu kosu mogu zahvatiti pokretni delovi alata.
 • Ako su montirani alati za usisavanje i hvatanje prašine, proverite jesu li isti priključeni i da li se pravilno koriste. Upotreba usisivača može smanjiti opasnost.
 • Nikada nemojte da se osećate previše sigurnim i nikada nemojte da se ne pridržavate pravila u vezi rukovanja električnim alatom, iako ste nakon dužeg rada dobro upoznati sa radom sa električnom alatom. Neodgovornim rukovanjem moguće je za samo nekoliko sekundi zadobiti teške povrede.
Upotreba i rukovanje električnim alatom
 • Ne preopterećujte alat. Za vrstu posla koji obavljate koristite za to predviđen električni alat. Sa odgovarajućim električnim alatom radićete bolje i sigurnije, u navedenom području snage.
 • Ne upotrebljavajte električni alat sa neispravnim prekidačem. Električni alat koji se više ne može uključiti ili isključiti, opasan je i treba ga popraviti.
 • Izvucite utikač iz utičnice i/ili izvadite akumulator koji se skida iz alata pre podešavanja alata, zamene delova pribora ili odlaganja alata. Ovim merama opreza sprečićete nehotično pokretanje električnog alata.
 • Nekorišćene električne alate držite van domašaja dece. Ne dozvolite da alat koriste osobe koje sa njim nisu upoznate ili koje nisu pročitale ova uputstva. Električni alati su opasni ako ih koriste neiskusne osobe.
 • Pažljivo održavajte električne alate i pribor. Uverite se da pokretljivi delovi električnog alata rade besprekorno i da nisu zaglavljeni, polomljeni ili oštećeni tako da negativno utiču na funkcionisanje alata. Oštećene delove popravite pre upotrebe alata. Uzrok mnogih nezgoda leži u loše održavanim električnim alatima.
 • Rezne alate održavajte oštrim i čistim. Brižljivo održavani rezni alati sa oštrim sečivima neće se zaglaviti i lakši su za vođenje.
 • Koristite električni alat, pribor, alate za umetanje itd. u skladu sa ovim uputstvom. Kod toga uzmite u obzir radne uslove i izvođene radove. Upotreba električnih alata za neke druge primene različite od predviđenih, može dovesti do opasnih situacija.
 • Rukohvati i površine za hvatanje moraju biti suve, čiste, bez ostataka ulja i masti. Klizavi rukohvati i površine za hvatanje onemogućavaju sigurno rukovanje i kontrolu električnog alata u nepredvidivim situacijama.
Upotreba i rukovanje akumulatorskim alatom
 • Akumulatore punite samo u punjačima koje preporučuje proizvođač. Kod punjača, koji je prikladan za određenu vrstu akumulatora, postoji opasnost od požara ako se koristi sa drugim akumulatorima.
 • Za električne alate upotrebljavajte samo za to predviđene akumulatore. Upotreba nekog drugog akumulatora može dovesti do povreda i opasnosti od požara.
 • Nekorišćeni akumulator držite dalje od kancelarijskih spajalica, kovanica, ključeva, klinova, vijaka ili drugih sitnih metalnih predmeta koji bi mogli prouzrokovati premošćenje kontakata. Kratak spoj između kontakata akumulatora može dovesti do opekotina ili do požara.
 • Kod neispravne primene može doći do curenja tečnosti iz akumulatora. Izbegavajte kontakt sa njom. U slučaju nehotičnog kontakta isperite vodom. Ako tečnost dospe u oči, dodatno potražite pomoć doktora. Tečnost koja iscuri iz akumulatora, može dovesti do nadražaja kože ili opekotina.
 • Nemojte da koristite oštećene ili modifikovane akumulatore. Oštećeni ili modifikovani akumulatori mogu biti veoma nepredvidljivi i da dovedu do nastanka požara, eksplozije i povređivanja.
 • Nemojte da izlažete akumulator vatri ili visokim temperaturama. Vatra ili temperature iznad 130 °C (265 °F) mogu da dovedu do eksplozije.
 • Pridržavajte se svih uputstava u vezi punjenja i nikada nemojte da punite akumulator ili alat sa akumulatorom izvan temperaturnog opsega navedenog u uputstvu za upotrebu. Pogrešno punjenje ili punjenje izvan dozvoljenog temperaturnog opsega može da uništi akumulator i da predstavlja opasnost od nastanka požara.
Servisiranje
 • Popravku električnog alata prepustite samo kvalifikovanom stručnom osoblju i samo sa originalnim rezervnim delovima. Na taj način postići će se održavanje sigurnosti alata.
 • Nikada nemojte da održavate oštećene akumulatore. Sva održavanja akumulator treba da obavlja proizvođač ili ovlašćeni servis za kupce.

Sigurnosne napomene za sve radove

Zajedničke sigurnosne napomene za brušenje, obradu brusnim papirom, rad sa žičanim četkama i presecanje:
 • Ovaj električni alat možete da koristite kao brusilicu, brusilicu sa brusnim papirom, žičanu četku, alat za izradu rupa i kao brusilicu za presecanje. Pridržavajte se svih sigurnosnih napomena, uputstava, prikaza i podataka koje ste dobili sa ovim uređajem. Ako se ne pridržavate sledećih uputstava, može doći do električnog udara, požara i/ili teških telesnih povreda.
 • Električni alat ne sme da se koristi za poliranje. Primene, za koje električni alat nije predviđen, mogu prouzrokovati opasnosti i telesne povrede.
 • Ovaj električni alat nemojte da modifikujete tako da radi na način koji proizvođač alata nije eksplicitno konstruisao i specificirao. Takva modifikacija može dovesti do gubitka kontrole i izazvati teške povrede.
 • Ne upotrebljavajte pribor koji nije razvijen i dozvoljen posebno za ovaj električni alat od strane proizvođača. Sama mogućnost pričvršćivanja pribora na Vaš električni alat ne garantuje njegovu sigurnu upotrebu.
 • Dozvoljeni broj obrtaja alata za umetanje mora biti barem toliko visok kao najviši broj obrtaja naveden na električnom alatu. Pribor, koji se okreće većim brojem obrtaja od dopuštenog, može se razbiti i odleteti okolo.
 • Spoljašnji prečnik i debljina alata za umetanje mora odgovarati dimenzijama Vašeg električnog alata. Neispravno dimenzionirani alati za umetanje ne mogu se dovoljno izolovati ili kontrolisati.
 • Alati za umetanje sa navojem moraju tačno naleći na navoj brusnog vretena. Kod alata za umetanje, koji se montiraju pomoću prirubnice, prečnik rupe alata za umetanje mora odgovarati ulaznom prečniku prirubnice. Alati za umetanje, koji se ne pričvrste tačno na električni alat okreću se nepravilno, jako vibriraju i mogu dovesti do gubitka kontrole.
 • Ne upotrebljavajte oštećene alate za umetanje. Pre svake upotrebe kontrolišite alate za umetanje poput brusnih ploča u pogledu krhotina i napuklina, brusnih diskova u pogledu napuklina, trošenja ili jake istrošenosti, žičanih četki u pogledu labavih ili polomljenih žica. Ako se električni alat ili alat za umetanje sruši, proverite da li se oštetio ili upotrebite neoštećeni alat za umetanje. Ako ste alat za umetanje proverili i umetnuli, Vi i osobe u Vašoj blizini morate zadržavati van ravni rotirajućeg alata za umetanje i pustiti da uređaj radi jedan minut sa najvišim brojem obrtaja. Oštećeni alati za umetanje će se u tom periodu testiranja obično polomiti.
 • Nosite ličnu zaštitnu opremu. U zavisnosti od upotrebe, koristite kompletan štitnik za lice, štitnik za oči ili zaštitne naočare. Ukoliko je primereno, nosite masku za zaštitu od prašine, zaštitne slušalice, zaštitne rukavice ili posebnu kecelju, koja brusne krhotine i krhotine materijala drži dalje od Vas. Oči treba da budu zaštićene od letećih stranih tela, koja nastaju prilikom različitih načina upotrebe. Maska za zaštitu od prašine i respirator moraju filtrirati prašinu nastalu prilikom upotrebe. Ako ste dugo izloženi buci, možete pretrpeti gubitak sluha.
 • Kod drugih osoba pazite na sigurnu udaljenost od Vašeg područja rada. Svako, ko ulazi u područje rada, mora nositi ličnu zaštitnu opremu. Krhotine predmeta obrade ili polomljenih alata za umetanje mogu odleteti i prouzrokovati telesne povrede čak i izvan neposrednog područja rada.
 • Električni alat držite samo za izolirane ručke kada izvodite radove kod kojih alat za umetanje može pogoditi skrivene strujne vodove. Kontakt sa provodljivim vodom može pod napon staviti i metalne delove uređaja i dovesti do električnog udara.
 • Električni alat nikada ne odlažite pre nego što se alat za umetanje u potpunosti ne zaustavi. Rotirajući alat za umetanje može doći u kontakt sa površinom za odlaganje, pri čemu možete izgubiti kontrolu nad električnim alatom.
 • Ne dozvolite da električni alat radi tokom prenošenja. Vaša se odeća može zahvatiti slučajnim kontaktom sa obrtnim alatom za umetanje i električni alat se može zabiti u Vaše telo.
 • Redovno čistite ventilacione proreze Vašeg električnog alata. Ventilator motora uvlači prašinu u kućište, a jaka akumulacija metalne prašine može uzrokovati električne opasnosti.
 • Električni alat ne upotrebljavajte u blizini zapaljivih materijala. Varnice mogu zapaliti te materijale.
 • Ne upotrebljavajte alate za umetanje, koji zahtevaju tečna rashladna sredstva. Upotreba vode ili drugog tekućeg rashladnog sredstva može dovesti do električnog udara.
Povratni udarac i odgovarajuće sigurnosne napomenePovratni udarac je iznenadna reakcija zbog zaglavljenog ili blokiranog obrtnog alata za umetanje kao što su brusna ploča, brusni tanjir, žičana četka itd., zaglavljenje ili blokiranje dovodi do trenutnog zaustavljanja rotirajućeg alata za umetanje. Time se nekontrolisani električni alat ubrzava u suprotnom smeru obrtanja alata za umetanje na mestu blokade.
Ako se npr. brusna ploča zaglavi ili zablokira u predmetu obrade, može se zahvatiti ivica brusne ploče, koja prodire u predmet obrade, a brusna ploča pritom može pući ili prouzrokovati povratni udarac. Brusna ploča se tada kreće prema operateru ili odmiče od njega i zavisnosti od smera obrtanja ploče na mestu blokade. Brusne ploče mogu se slomiti i u ovom slučaju.
Povratni udarac je posledica nepravilne ili neispravne upotrebe električnog alata. Može se sprečiti odgovarajućim preventivnim merama, od kojih su neke dole navedene.
 • Čvrsto držite električni alat obema rukama i svoje telo i ruke dovedite u položaj u kojem možete prihvatiti sile povratnog udara. Ako postoji, uvek upotrebljavajte dodatni rukohvat kako biste imali što veću kontrolu nad silama povratnog udarca ili reakcijskim momentima pri radu uz visoki broj obrtaja. Rukovalac može odgovarajućim preventivnim merama ovladati silama povratnog udarca i reakcijskim silama.
 • Svoju ruku nikada ne dovodite u blizinu obrtnih alata za umetanje. Alat za umetanje bi se kod povratnog udarca mogao pomicati preko Vaše ruke.
 • Izbegavajte da se vaše telo nalazi u području u kojem bi se električni alat mogao pomicati usled delovanja povratnog udarca. Povratni udarac pokreće električni alat u smeru suprotnom od kretanja brusne ploče na mestu blokade.
 • Posebno oprezno radite u području uglova, oštrih ivica itd. sprečite da se alati za umetanje odbiju od predmeta obrade ili u njemu zaglave. Rotirajući alat za umetanje je sklon zaglavljivanju kod uglova, oštrih ivica ili prilikom odskakanja. To prouzrokuje gubitak kontrole ili povratni udarac.
 • Ne upotrebljavajte lančani ili nazubljeni list testere kao i segmentiranu dijamantsku ploču sa više od 10 mm širokim prorezima. Takvi električni alati često prouzrokuju povratni udarac ili gubitak kontrole nad električnim alatom.
Dodatne sigurnosne napomene o brušenju i presecanju:
 • Upotrebljavajte isključivo brusna tela, koja su dozvoljena za Vaš električni alat i zaštitnu haubu predviđenu za to brusno telo. Brusna tela, koja nisu predviđena za električni alat, ne mogu se dovoljno izolirati i nesigurna su.
 • Kolenaste brusne ploče treba montirati tako da njihova klizna površina ne prelazi preko ravni ivice zaštitne haube. Nestručno montirana brusna ploča koja prelazi preko ravni ivice zaštitne haube ne može biti dovoljno zakrivljena.
 • Zaštitna hauba mora da bude sigurno postavljena na električnom alatu, a radi najveće mere sigurnosti podešena tako da što manji deo brusnog tela bude otvoren i okrenut prema rukovaocu. Zaštitna hauba pomaže da rukovaoci koji rade sa alatom budu zaštićeni od krhotina, slučajnog kontakta sa brusnim telom i iskrama, koje bi mogle da zapale odeću.
 • Brusna tela smeju se koristiti samo za dozvoljene mogućnosti upotrebe. Na primer: brušenje nikada ne obavljajte kamenom površinom rezne ploče. Ploče za presecanje su namenjene rezanju materijala ivicom ploče. Mogu se slomiti usled bočnog delovanja sile.
 • Uvek upotrebljavajte neoštećenu steznu prirubnicu pravilne veličine i oblika za brusnu ploču, koju ste odabrali. Odgovarajuće prirubnice štite brusnu ploču i tako smanjuju opasnost od pucanja brusne ploče. Prirubnice za rezne ploče mogu se razlikovati od prirubnica za druge brusne ploče.
 • Ne upotrebljavajte istrošene brusne ploče velikih električnih alata. Brusne ploče za velike električne alate nisu konstruisane za veći broj obrtaja manjih električnih alata i mogu se polomiti.
 • Uvek upotrebljavajte zaštitni poklopac namenjen odgovarajućoj primeni kada koristite brusne alate koji se mogu koristiti dva puta. Upotreba pogrešnog zaštitnog poklopca nudi nedovoljnu zaštitu, što može da dovede do teških povreda.
Ostale posebne sigurnosne napomene za presecanje:
 • Izbegavajte blokiranje rezne ploče ili preveliki potisak. Ne izvodite prekomerno duboke rezove. Preopterećenje rezne ploče povećava njenu preopterećenost i sklonost deformisanju ili blokiranju, a time i mogućnost povratnog udarca ili napuknuća brusnog tela.
 • Izbegavajte područje ispred i iza rotirajuće rezne ploče. Ako reznu ploču u predmetu obrade odmičete od sebe, električni alat se u slučaju povratnog udarca može sa rotirajućom pločom odbaciti direktno u Vas.
 • Ako se rezna ploča zaglavi ili ako prekinete rad, isključite uređaj i mirno ga držite dok se ploča ne zaustavi. Ne pokušavajte reznu ploču, koja se još uvek okreće, vaditi iz reza jer inače može doći do povratnog udarca. Utvrdite i uklonite uzrok zaglavljenja.
 • Električni alat ne uključujte ponovno dok se nalazi u predmetu obrade. Pustite da rezna ploča najpre postigne svoj puni broj obrtaja pre nego što pažljivo nastavite sa rezanjem. U suprotnom ploča se može zakačiti, iskočiti iz predmeta obrade ili prouzrokovati povratni udarac.
 • Ploče ili velike predmete obrade poduprite kako biste izbegli rizik od povratnog udarca zbog zaglavljene rezne ploče. Veliki predmeti obrade mogu se saviti pod vlastitom težinom. Predmet obrade na obe strane ploče mora da bude poduprt, a doduše kako u blizini reza za presecanje tako i na ivici.
 • Budite posebno oprezni kod "džepnih rezova" u postojećim zidovima ili drugim nevidljivim područjima. Rezna ploča, koja prodire u rez, može kod rezanja u gasnim ili vodovodnim cevima, električnim vodovima ili drugim predmetima prouzrokovati povratni udarac.
 • Ne pokušavajte da sečete krivudavo. Preopterećenje rezne ploče povećava njenu preopterećenost i sklonost deformisanju ili blokiranju, a time i mogućnost povratnog udarca ili napuknuća brusnog tela, što može da dovede do teških povreda.
Posebne sigurnosne napomene za brušenje brusnim papirom:
 • Koristite brusne listove samo u odgovarajućoj veličini. Sledite podatke proizvođača o veličini brusnog lista. Brusni listovi, koji predaleko štrče izvan brusnog tanjira, mogu da prouzrokuju povrede kao i da dovedu do blokiranja, kidanja brusnih listova ili do povratnog udara.
Posebne sigurnosne napomene za radove sa čeličnim četkama:
 • Obratite pažnju na to da čelična četka takođe tokom uobičajene upotrebe gubi komade žice. Žice nemojte preopterećivati visokim potisnim pritiskom. Komadi žice koji odleću veoma lako mogu da prodru kroz tanku odeću i/ili kožu.
 • Ako je zaštitna hauba propisana, sprečite da mogućnost dodirivanja zaštitne haube i žičane četke. Tanjiraste i lončaste četke potisnim pritiskom i centrifugalnim silama mogu da povećaju svoj prečnik.

Pažljivo rukovanje i upotreba akumulatorske baterije

 • Poštujte sledeće bezbednosne napomene za bezbedno rukovanje i korišćenje litijum-jonskih akumulatora. Nepridržavanje može dovesti do iritacije kože, teških povreda usled korozije, hemijskih opekotina, požara i / ili eksplozija.
 • Akumulatorske baterije koristite isključivo dok su u tehnički besprekornom stanju.
 • Pažljivo rukujte akumulatorskim baterijama kako biste izbegli oštećenja i isticanje tečnosti koja je veoma štetna po zdravlje!
 • Na akumulatorskim baterijima se ni u kom slučaju ne smeju vršiti izmene niti se njima sme manipulisati!
 • Akumulatorske baterije se ne smeju rastavljati, gnječiti, zagrevati na temperaturi iznad 80 °C (176 °F) ili paliti.
 • Ne koristite ili ne punite akumulatorske baterije, koje su pretrpele strujni udar ili su oštećene na neki drugi način. Redovno kontrolišite da li na vašim akumulatorskim baterijama ima oštećenja.
 • Nikada ne koristite reciklirane ili popravljene akumulatorske baterije.
 • Nikada ne koristite akumulatorsku bateriju ili električni alat sa akumulatorskim pogonom kao udarni alat.
 • Nikada ne izlažite akumulatorske baterije direktnom sunčevom zračenju, povećanoj temperaturi, varničenju ili otvorenom plamenu. To može da dovede do eksplozija.
 • Ne dodirujte polove baterije svojim prstima, alatima, nakitom ili drugim predmetima koji provode struju. To može oštetiti akumulatorsku bateriju i izazvati materijalnu štetu i povrede.
 • Držite akumulatorske baterije dalje od kiše, vlage i tečnosti. Tečnost koja je prodrla može prouzrokovati kratke spojeve, strujne udare, požare i eksplozije.
 • Upotrebljavajte samo punjače i električne alate koji su predviđeni za taj tip akumulatorske baterije. Da biste to uradili, obratite pažnju na podatke u odgovarajućim uputstvima za upotrebu.
 • Ne koristite i ne skladištite bateriju u okolini u kojoj postoji opasnost od eksplozije.
 • Ako je akumulatorska baterija prevruća da biste je držali u ruci, onda je moguće da je u kvaru. Akumulatorsku bateriju postavite na pregledno, nezapaljivo mesto koje je dovoljno udaljeno od zapaljivih materijala. Sačekajte da se akumulatorska baterija ohladi. Ukoliko je akumulatorska baterija nakon sat vremena i dalje suviše vruća da biste je držali u ruci, to znači da je neispravna. Obratite se servisu Hilti ili pročitajte dokument „Napomene za sigurnost i korišćenje Hilti Li‑Ion akumulatorskih baterija“.
  Obratite pažnju na specijalne smernice, koje važe za transport, skladištenje i upotrebu litijum-jonskih akumulatorskih baterija.
  Pročitajte napomene za sigurnost i korišćenje Hilti Li-Ion akumulatorskih baterija, koje možete dobiti skeniranjem QR koda na kraju ovog uputstva za upotrebu.

Dodatne sigurnosne napomene

Sigurnost ljudi
 • Koristite proizvod i pribor samo dok je u tehnički besprekornom stanju.
 • Nikad nemojte vršiti manipulacije ili promene na proizvod ili priboru.
 • Nosite zaštitu za sluh. Delovanje buke može uzrokovati gubitak sluha.
 • Proizvod uvek držite čvrsto sa obe ruke za predviđene rukohvate. Rukohvati moraju biti suvi, čisti, bez ostataka ulja i masti.
 • Ukoliko proizvod koristite bez usisavanja prašine, morate tokom radova kod kojih se stvara prašina nositi laganu zaštitu za disajne organe.
 • Pravite često pauze i radite vežbe za pospešivanje cirkulacije krvi u prstima. Pri dužim radovima može da dođe do toga da jake vibracije izazovu smetnje u krvnim sudovima ili u nervnom sistemu prstiju, šaka ili zglobova.
 • Izbegavajte dodir sa rotirajućim delovima. Proizvod uključite tek u radnom području. Dodirivanje rotirajućih delova, posebno rotirajućih alata, može dovesti do povreda.
 • Proizvod nije predviđen za slaba neobučena lica. Proizvod držite van domašaja dece.
 • Prašina, koja nastaje prilikom brušenja, šmirglanja, i bušenja, može da sadrži opasne hemikalije. Neki primeri su: olovo ili boja na bazi olova; cigla, beton i drugi proizvodi za zidanje, prirodni kamen, i drugi proizvodi koji sadrže silikat; određena drva, kao što su hrast, bukva i hemijski obrađeno drvo; azbest ili materijali koji sadrže azbest. Odredite izloženost korisnika i posmatrača prema klasi opasnosti materijala na kojima se radi. Preduzmite neophodne mere za održavanje izlaganja na sigurnom nivou, kao što su npr. primena sistema za sakupljanje prašine ili nošenje odgovarajuće zaštite za disanje. Opšte mere za smanjenje izloženosti uključuju:
 • rad u dobro provetravanom području,
 • izbegavanje dužeg kontakta sa prašinom,
 • skidanje prašine sa lica i tela,
 • nošenje zaštitne odeće i pranje izloženih područja vodom i sapunom.
 • Korisnik i osobe koje se nalaze u blizini moraju tokom upotrebe proizvoda da nose odgovarajuće zaštitne naočare, zaštitni šlem i zaštitu za sluh.
 • Opasnost od povrede usled alata i/ili pribora koji padne. Pre početka rada proverite da li su akumulatorska baterija i montirani pribor sigurno pričvršćeni.
 • Držite proreze za ventilaciju uvek slobodnim. Opasnost od opekotina zbog prekrivenih proreza za ventilaciju!
 • Proizvod uključite tek kada ga dovedete u radni položaj.
 • Sačekajte dok se proizvod u potpunosti ne zaustavi, pre nego što ga odložite.
 • Nosite zaštitne rukavice prilikom zamene alata. Dodirivanje namenskog alata može da dovede do posekotina i opekotina.
 • Ukoliko proizvod identifikuje prekoračenje granica pogona ili praznu akumulatorsku bateriju, može da dođe do toga da motor više ne može da zakoči uređaj.
Brižljivo rukovanje i upotreba električnih alata
 • Brusne ploče se moraju brižljivo čuvati i upotrebljavati prema uputstvima proizvođača.
 • Nemojte koristiti proizvod bez zaštitne haube.
 • Čvrsto stegnite predmet obrade. Upotrebite mehanizam za zatezanje ili stegu, kako biste pričvrstili predmet obrade. To je sigurnije od držanja rukom i na taj način obe ruke imate slobodne za rukovanje proizvodom.
 • Nosite zaštitu za sluh. Brušenje tankih limova ili drugih blago vibrirajućih struktura velike površine može da proizvede emisiju buke koja je mnogo veća od navedenih vrednosti za emisiju buke. Kod takvi predmeta obrade trebalo bi odgovarajućim merama, kao što je npr. postavljanje teških, fleksibilnih prigušnih podloga, što više sprečiti širenje zvuka.
 • Rezne brusne ploče ne upotrebljavajte za grubu obradu.
 • Čvrsto zategnite alat za umetanje i prirubnicu. Ako alat za umetanje i prirubnica nisu čvrsto zategnuti, posle isključivanja postoji mogućnost da se alat za umetanje prilikom kočenja preko motora uređaja odvoji od vretena.
 • Na ovaj proizvod nemojte kačiti kopču za pojas.
Električna sigurnost
 • Pre početka rada proverite da li u radnom prostoru postoje prekriveni električni kablovi ili cevi za gas ili vodu. Spoljašnji metalni delovi na proizvodu mogu da izazovu strujni udar ili eksploziju, ako oštete neki strujni kabl, cev za gas ili vodu.
 • Neka zaprljane proizvode u slučaju učestale obrade provodljivih materijala u redovnim vremenskim intervalima proveri Hilti servis. Prašina provodnih materijala, koja se nakuplja na površini uređaja, ili tečnost mogu pod nepovoljnim uslovima dovesti do električnog udara.
Radno mesto
 • Prilikom probijanja osigurajte područje na suprotnoj strani rada. Mogli bi ispasti i/ili se srušiti komadići materijala i povrediti druge osobe.
 • Žlebovi u nosivim zidovima ili drugim strukturama mogu uticati na statiku, naročito kod presecanja armiranog čelika ili nosivih elemenata. Pre početka rada posavetujte se sa odgovornim inženjerom statike, arhitektom ili nadležnim vođom gradilišta.
Dodatne napomene o korišćenju zaštitnih haubaDa biste izbegli sledeće rizike, uvek koristite odgovarajuću zaštitnu haubu, pogledajte poglavlje: „Raspored ploča za upotrebljenu opremu”.
 • Ako se za brušenje ravne površine koristi standardna zaštitna hauba sa prednjim poklopcem, ona može da dodirne predmet obrade i dovede do gubitka kontrole.
 • Ako se koristi žičana četka, čija debljina premašuje maksimalnu dozvoljenu debljinu, žice mogu da se zakače na zaštitnu haubu i pokidaju.
 • Ako se standardna zaštitna hauba koristi za rezanje brušenjem metala abrazivnim reznim diskovima, postoji povećan rizik od izlaganja varnicama i česticama, kao i krhotinama od diska u slučaju lomljenja diska.
 • Kada se standardna hauba koristi sa ili bez prednjeg poklopca za rezanje ili brušenje betona ili zida, postoji veće izlaganje prašini i povećani rizik da se izgubi kontrola nad proizvodom, što može dovesti do povratnog udara.

Opis

Pregled proizvoda

Image alternative
 1. Dugme za deblokiranje haube
 2. Dugme za blokadu vretena
 3. Aretirajući prekidač za uključivanje/isključivanje
 4. Prikaz statusa akumulatorske baterije
 5. Tasteri za deblokiranje akumulatorske baterije
 6. Akumulatorska baterija
 7. Ploča za zaštitu od varnica
 8. Prorezi za ventilaciju
 9. Glavna ručka sa funkcijom senzorskih površina Sens‑Tech
 10. Bočni rukohvat
 11. Navojna čaura za ručicu
 12. Standardna zaštitna hauba sa prednjim poklopcem
 13. Stezna prirubnica sa O-prstenom
 14. Ploča za presecanje / ploča za grubo brušenje
 15. Stezna navrtka
 16. Brzostezna navrtka Kwik lock (opciono)
 17. Stezni ključ

Upotreba u skladu sa odredbama

Opisani proizvod je ručna akumulatorska ugaona brusilica. Predviđena je za abrazivno rezanje i grubo brušenje metalnih i mineralnih materijala, za četkanje, za brušenje brusnim papirom kao i za bušenje pločica bez korišćenja vode.

 • Abrazivno rezanje, urezivanje i grubo brušenje mineralnih radnih materijala je dozvoljeno samo uz upotrebu odgovarajuće zaštitne haube.
 • Prilikom obrade mineralnih podloga kao što su beton ili kamen, koristite haubu za usisavanje prašine koja je prilagođena za adekvatan Hilti usisivač prašine.
Image alternative
 • Za ovaj proizvod koristite isključivo Hilti Nuron litijum-jonske akumulatorske baterije serije B 22. Za optimalnu snagu Hilti preporučuje upotrebu akumulatorskih baterija koje su navedene u ovoj tabeli.

 • Za ove akumulatorske baterije koristite isključivo Hilti punjače sa serijama navedenih u ovoj tabeli.

Sadržaj isporuke

Ugaona brusilica, bočni rukohvat, standardna zaštitna hauba, prednji poklopac, zatezna prirubnica, zatezna navrtka, zatezni ključ, uputstvo za upotrebu.
Ostale, za vaš proizvod odobrene sistemske proizvode pronađite u vašoj Hilti Store ili na: www.hilti.group

3D Active Torque Control ( 3DATC )

Proizvod je opremljen sa 3D Active Torque Control (3DATC).
Ukoliko proizvod tokom rada prepozna iznenadni, nepredviđeni pokret, proizvod se odmah automatski isključuje.
Ako se aktivira 3DATC , isključite proizvod i ponovo ga uključite.

SensTech funkcija

Image alternative
Ovaj proizvod ima Hilti SensTech funkciju. U delu (1) i (2) se nalaze senzori za približavanje koji detektuju da li je ruka korisnika u kontaktu sa telom proizvoda. Korisnik mora potpuno i čvrsto da uzme ručku i da se uveri da je najmanje jedno područje senzora prekriveno. Kada ruku pomerite od tela proizvoda ili ruka ne prekriva jedno područje senzora, proizvod se ne uključujte ili automatski isključuje rad.
Hilti SensTech funkcija je sistem koji se zasniva na električnom kapacitetu i ne može da zameni sigurno rukovanje proizvodom niti sigurnosne napomene u ovom uputstvu za upotrebu. Pre puštanja u rad se uverite da se na površinama za držanje ne nalazi tečnost, nečistoća, ili drugi provodni ili kapacitivni materijal (odn. metalni opiljci). Ti provodivi materijali mogu da ugroze SensTech funkciju ili da je učine neaktivno.
Ako se SensTech funkcija aktivirala, isključite i ponovo uključite proizvod.

Funkcija za zaštitu motora

Funkcija za zaštitu motora nadzire potrošnju struje, kao i zagrevanje motora i štiti uređaj od pregrevanja.
U slučaju preopterećenja motora zbog visokog potisnog pritiska, snaga proizvoda primetno popušta ili proizvod može da se zaustavi.
Ukoliko dođe do zaustavljanja ili smanjenja broja obrtaja zbog preopterećenja, morate da rasteretite proizvod i da ga pustite da radi u praznom hodu otpr. 30 sekundi.

Integrisana kočnica

Pomoću integrisane kočnice redukuje se vreme isteka alata za umetanje do zaustavljanja.
Ova funkcija je moguća samo kada proizvod ma strujno napajanje.
Vreme kočenja se razlikuje u zavisnosti od odabranog, alata za umetanje.

Prednji poklopac

Image alternative
Prednji poklopac koristite sa standardnom zaštitnom haubom za sledeće primene:
 • Grubo brušenje pomoću ravnih ploča za grubo brušenje
 • Rezanje brušenjem pomoću reznih brusnih ploča

Hauba za prašinu (rezanje) DC-EX 125/5"C Kompaktna hauba (pribor)

Image alternative
Koristite kompaktnu haubu DC-EX 125/5"C kod mineralnih podloga i sledećih radova:
 • Rezanje brušenjem pomoću dijamantskih reznih brusnih ploča
Obrada metala sa ovim štitnikom je zabranjena.
Sakupljač prašine je pogodan samo za alate za umetanje maksimalnog prečnika od 125 mm (5").

Hauba za prašinu (brušenje) DG-EX 125/5" (pribor)

Image alternative
Sistem za brušenje je namenjen samo za adekvatno brušenje mineralnih podloga pomoću dijamantskih lončastih ploča.
Obrada metala sa ovim štitnikom je zabranjena.
Sakupljač prašine je pogodan samo za alate za umetanje maksimalnog prečnika od 125 mm (5").

Hauba za prašinu (rezanje) DC-EX 125/5"M (pribor)

Image alternative
Presecanje i urezivanje na mineralnim podlogama se sme raditi samo uz korišćenje sakupljača prašine.
Obrada metala sa ovim štitnikom je zabranjena.
Sakupljač prašine je pogodan samo za alate za umetanje maksimalnog prečnika od 125 mm (5").

Prikazi Li-Ion akumulatorske baterije

Hilti Nuron Li-Ion akumulatorske baterije mogu da prikažu status napunjenosti, poruke o greškama i stanje i akumulatorske baterije.

Indikatori za napunjenosti i poruke o greškama

Kratko pritisnite taster za otključavanje akumulatorske baterije da biste dobili neki od sledećih prikaza.
UPOZORENJE
Opasnost od povrede u slučaju padanja akumulatorske baterije!
 • Kada je uključena akumulatorska baterije, nakon pritiskanja tastera za uključivanje uverite se da ste ponovo pravilno postavili akumulatorsku bateriju u korišćenom proizvodu.
Nivo napunjenosti kao i moguće smetnje se prikazuju trajno, sve dok je priključeni proizvod uključen.
Stanje
Značenje
Četiri (4) LED diode svetle konstantno zeleno
Status napunjenosti: 100% do 71%
Tri (3) LED diode svetle konstantno zeleno
Status napunjenosti: 70% do 51%
Dve (2) LED diode svetle konstantno zeleno
Status napunjenosti: 50% do 26%
Jedna (1) LED dioda konstantno svetli zeleno
Status napunjenosti: 25% do 10%
Jedna (1) LED dioda treperi polako zeleno
Status napunjenosti: < 10 %
Jedna (1) LED dioda treperi brzo zeleno
Li-Ion akumulatorska baterija je potpuno ispražnjena. Napunite akumulatorsku bateriju.
Ako LED dioda nakon akumulatorske baterije još uvek brzo treperi, obratite se Hilti servisu.
Jedna (1) LED dioda treperi brzo žuto
Li-Ion akumulatorska baterija ili proizvod koji je povezan sa njom su preopterećeni, pregrejani, previše hladni ili postoji neka druga greška.
Proizvod i akumulatorsku bateriju dovedite na preporučenu radnu temperaturu i nemojte je preopterećivati prilikom upotrebe.
Ako se poruka i dalje pojavljuje, obratite se Hilti servisu.
Jedna (1) LED dioda svetli žuto
Li-Ion akumulatorska baterija i proizvod koji je povezan sa njom nisu kompatibilni. Obratite se Hilti servisu.
Jedna (1) LED dioda treperi brzo crveno
Li-Ion akumulatorska baterija je blokirana i više ne može da se upotrebljava. Obratite se Hilti servisu.

Prikazi stanja akumulatorske baterije

Kako biste proverili stanje akumulatorske baterije, držite taster za otključavanje pritisnut duže od tri sekunde. Sistem ne prepoznaje potencijalne nepravilne funkcije baterije usled zloupotrebe, kao što su npr. pad, ubodi, eksterna oštećenja od toplote.
Stanje
Značenje
Sve LED diode svetle kao radno svetlo i jedna (1) LED dioda nakon toga svetli konstantno zeleno.
Akumulatorska baterija može dalje da se koristi.
Sve LED diode svetle kao radno svetlo i nakon toga jedna (1) LED dioda brzo treperi žuto.
Upit prikaza stanja akumulatorske baterije nije mogao da izvrši. Ponovite postupak ili se obratite Hilti servisu.
Sve LED diode svetle kao radno svetlo i jedna (1) LED dioda nakon toga svetli konstantno crveno.
Ako priključeni proizvod može i dalje da se koristi, preostali kapacitet baterije je manji od 50%.
Ako priključeni proizvod više ne može da se koristi, akumulatorska baterija je na kraju svog roka trajanja i potrebno je da se zameni. Obratite se Hilti servisu.

Geometrija odgovarajućih dijamantskih proreznih ploča

Image alternative
Dijamantska prorezna ploča treba da ispunjava sledeće geometrijske norme.
Tehnički podaci
Širina proreza između segmenata (G)
≤ 10 mm
Ugao zasecanja
negativan

Potrošni materijal

Smeju se koristiti samo ploče povezane veštačkom smolom i armirane vlaknastim materijalom za maks. Ø 125 mm (5") koje su dozvoljene za broj obrtaja od najmanje 11000/min i obodnu brzinu od 80 m/s.
Debljina ploče za grubo brušenje sme da iznosi maks. 8 mm, a rezne ploče maks. 3 mm.
PAŽNJA! Pri rezanju i urezivanju pomoću reznih ploča uvek upotrebljavajte standardni štitnik sa dodatnim prednjim poklopcem ili kompletno zatvorenu haubu za prašinu.
Alati za umetanje

Primena
Skraćenica
Podloga
maks. debljina
maks. prečnik
Abrazivna rezna ploča
Brušenje, urezivanje
AC-D
metalna
2,5 mm
125 mm
Dijamantska rezna ploča
Brušenje, urezivanje
DC-TP, DC-D
(SPX, SP, P)
mineralna
3 mm
125 mm
Abrazivna ploča za grubu obradu
Gruba obrada
AG-D, AF-D, AN-D
metalna
6,4 mm
125 mm
Dijamantska ploča za grubu obradu
Gruba obrada
DG-CW
(SPX, SP, P)
mineralna
-
125 mm
Lončasta žičana četka
Pločasta četka
Žičane četke
3CS, 4CS
3SS, 4SS
metalna
-
27 mm
75 mm
125 mm
Dijamantska kruna za bušenje
Bušenje pločica
DD-M14
mineralna
-
125 mm
Fiber ploča
Gruba obrada
AP-D
metalna
-
125 mm
Raspored ploča za upotrebljenu opremu
Poz.
Oprema
AC-D
AP-D
AG-D
AF-D
AN-D
DG-CW
(SPX⁄SP⁄P)
DC-TP
DC-D
(SPX⁄SP⁄P)
3CS⁄4CS
3SS⁄4SS
DD-M14
A
Zaštitna hauba
(standardna)


B
Prednji poklopac
(u kombinaciji sa A)


C
Hauba za prašinu (brušenje)
DG-EX 125/5"


D
Hauba za prašinu (rezanje)
DC-EX 125/5"C
(u kombinaciji sa A)


E
Hauba za prašinu (urezivanje)
DC-EX 125/5"M


F
Adapter DC-EX SL
(u kombinaciji sa E)


G
Bočni rukohvat
(standardni)


H
Lučni rukohvat DCBG 125 (opciono uz G)


I
Stezna navrtka
(standardna)


J
Stezna prirubnica
(standardna)


K
Kwik lock
(opciono uz I


L
Stezna navrtka
(fiber ploča)


M
Potporni tanjir
(fiber ploča)


Tehnički podaci

Osobine proizvoda

Težina prema EPTA Procedure 01 bez akumulatorske baterije
2,0 kg
Nominalni napon
21,6 V
Nominalni broj obrtaja
8.500/min
Maksimalan prečnik ploče
125 mm
Pogonsko vreteno sa navojem
M14
Dužina vretena
22 mm
Maksimalan prečnik krune za bušenje
125 mm
Temperatura okoline tokom rada
−17 ℃ … 60 ℃
Temperatura skladištenja
−20 ℃ … 70 ℃

Akumulatorska baterija

Radni napon akumulatorske baterije
21,6 V
Težina akumulatorske baterije
Pogledajte poglavlje „Namenska upotreba“
Temperatura okoline tokom rada
−17 ℃ … 60 ℃
Temperatura skladištenja
−20 ℃ … 40 ℃
Temperatura akumulatorske baterije na početku punjenja
−10 ℃ … 45 ℃

Informacije o buci i vrednostima vibracija prema 62841-2-3:2021

U ovim uputstvima navedene vrednosti pritiska zvuka i vibracija su izmerene u skladu sa normiranim postupkom merenja i možete skupa da ih upotrebljavate za poređenje električnih alata. Takođe su primereni za preliminarnu procenu ekspozicija.
Navedeni podaci reprezentuju primarne primene električnog alata. Ako se električni alat inače koristi za druge primene sa alatima za umetanje koji se razlikuju ili nisu dovoljno dobro održavani, podaci se mogu razlikovati. To može znatno povećati ekspozicije tokom celokupnog radnog veka.
Za tačnu procenu izloženosti treba uzeti u obzir i vreme kada je električni alat isključen ili kada radi, ali nije u upotrebi. To može znatno smanjiti ekspozicije tokom celokupnog radnog veka.
Odredite dodatne sigurnosne mere za zaštitu korisnika od delovanja zvuka i/ili vibracija kao npr.: održavanje električnog alata i alata za umetanje, održavanje toplih ruku, organizacija tokova rada.
Brušenje tankih limova ili drugih blago vibrirajućih struktura velike površine može da proizvede povećanu emisiju buke koja je iznad navedenih vrednosti za emisiju buke. Tako nastale emisije buke možete da umanjite merama koje smanjuju zvuk, npr. postavljanjem teških, fleksibilnih prigušnih podloga. Prilikom procene opasnosti usled izlaganja buci i izbora odgovarajuće zaštite za sluh, uvek uzmite u obzir i te povećane vrednosti.
Informacije o šumu

AG 6D-22-125
Nivo zvučnog pritiska (LpA)
83 dB(A)
Nesigurnost nivoa pritiska zvuka (KpA)
3 dB(A)
Nivo jačine buke (LWA)
94 dB(A)
Nesigurnost nivoa jačine zvuka (KWA)
3 dB(A)
Informacije o vibracijamaDruge primene, kao što je rezanje, mogu prouzrokovati vrednosti vibracija koje odstupaju od ovoga.

AG 6D-22-125
Brusilica za obradu površina sa rukohvatom za smanjenje vibracija (ah,AG)
B 22‑55
4,2 m/s²
B 22‑255
6,4 m/s²
Brušenje brusnim papirom sa rukohvatom za smanjenje vibracija (ah,DS)
B 22‑55
2,7 m/s²
B 22‑255
3,7 m/s²
Nesigurnost (K)
1,5 m/s²

Priprema za rad

UPOZORENJE
Opasnost od povrede nesmotrenim pokretanjem!
 • Pre postavljanja akumulatorske baterije uverite se da je proizvod isključen.
 • Izvadite akumulatorsku bateriju pre podešavanja uređaja ili zamene delova pribora.
Obratite pažnju na bezbednosne i upozoravajuće napomene koje se nalaze u ovoj dokumentaciji i na proizvodu.

Punjenje akumulatorske baterije

 1. Pre punjenja pročitajte uputstvo za rukovanje punjačem.
 2. Vodite računa o tome da kontakti akumulatorske baterije i punjača treba da budu suvi i čisti.
 3. Akumulatorsku bateriju napunite u sertifikovanom punjaču.

Umetanje akumulatorske baterije

UPOZORENJE
Opasnost od povrede usled kratkog spoja ili pada akumulatorske baterije!
 • Pre postavljanja akumulatorske baterije u proizvod, uverite se da na kontaktima akumulatorske baterije i proizvoda nema stranih tela.
 • Uvek proverite da li akumulatorska baterija pravilno naleže.
 1. Pre prvog puštanja u rad u potpunosti napunite akumulatorsku bateriju.
 2. Gurnite akumulatorsku bateriju u proizvod, dok se ne čuje da se uklopila.
 3. Proverite da li je akumulatorska baterija ispravno ulegla.

Uklanjanje akumulatorske baterije

 1. Pritisnite taster za otključavanje akumulatora.
 2. Izvucite akumulatorsku bateriju iz proizvoda.

Hilti Osigurač od pada (opciono)

Nacionalne smernice za rad na uzvišenjima morate poštovati, prilikom rada na proizvodu.
Obratite pažnju na uputstvo za upotrebu osigurača od pada.
Image alternative
 1. Dve ušice osigurača od pada postavite precizno na ploču za zaštitu od varnica.
 2. Pričvrstite osigurač od pada pomoću odgovarajućih zavrtanja, kroz predviđene otvore na ploči za zaštitu od varnica.
 3. Umetnite akumulatorsku bateriju.

Osigurač od padanja

UPOZORENJE
Opasnost od povrede usled alata i/ili pribora koji padne!
 • Koristite samo Hilti traku za držanje alata koja je preporučena za vaš proizvod.
 • Pre svake upotrebe proverite da li je tačka za pričvršćivanje trake za držanje alata oštećena.
Obratite pažnju na uputstvo za upotrebu Hilti trake za držanje alata.
Kao osigurač od padanja, za ovaj proizvod koristite isključivo kombinaciju Hilti osigurača od pada sa Hilti trakom za držanje alata #2261970.
 • Pričvrstite osigurač od pada, kao što je opisano u poglavlju Montaža Hilti osigurača od pada. Proverite siguran prihvat.
 • Pričvrstite karabiner trake za držanje alata na osigurač od pada a drugu karabiner na noseću strukturu. Proverite siguran prihvat oba karabinera.
  Obratite pažnju na uputstva za upotrebu Hilti osigurača od pada kao i Hilti trake za držanje alata.

Montaža bočnog rukohvata

 • Uvrnite bočni rukohvat na jedan od predviđenih navojnih vretena.

Montiranje ili demontiranje zaštitne haube

OPREZ
Opasnost od povrede. Alat za umetanje može da bude vreo ili oštrih ivica.
 • Nosite zaštitne rukavice prilikom montaže, demontaže, radova na podešavanju i otklanjanju smetnji.
 • Obratite pažnju na uputstvo za montažu odgovarajuće zaštitne haube.

Montaža zaštitne haube (standardne)

Kodiranje na zaštitnoj haubi osigurava da na proizvod može da se postavi samo odgovarajuća zaštitna hauba. Zaštitna hauba radi pomoću svojih grebena za kodiranje u prihvatu haube za proizvod.
Image alternative
 1. Zaštitnu haubu postavite na vrat vretena tako da oba trouglasta markera na zaštitnoj haubi i proizvodu stoje jedan nasuprot drugog.
 2. Pritisnite zaštitnu haubu na vrat vretena.
 3. Pritisnite dugme za deblokiranje haube i zaštitnu haubu obrćite u željenu poziciju dok ne ulegne.
  • Dugme za deblokiranje štitnika se vraća unazad.

Pomeranje zaštitne haube (standardne)

 • Pritisnite dugme za deblokiranje haube i zaštitnu haubu obrćite u željenu poziciju dok ne ulegne.

Demontaža zaštitne haube (standardne)

 1. Pritisnite i držite dugme za deblokiranje haube, a zaštitnu haubu obrćite sve dok se oba trouglasta markera na zaštitnoj haubi i na proizvodu ne nađu jedan nasuprot drugog.
 2. Izvadite zaštitnu haubu.

Montiranje ili demontiranje prednjeg poklopca

Prednji poklopac mora da bude nataknut na standardnu zaštitnu haubu.
Image alternative
 1. Prednji poklopac zatvorenom stranom postavite na standardnu zaštitnu haubu tako da bude okrenut ka gore.
  • Blokada mora zvučno da ulegne.
 2. Za demontažu otvorite blokadu prednjeg poklopca.
 3. Demontirajte prednju poklopac standardne zaštitne haube.

Montiranje ili demontiranje alata za umetanje

OPREZ
Opasnost od povrede. Alat za umetanje može da bude vreo.
 • Nosite zaštitne rukavice prilikom zamene alata za umetanje.
Dijamantske ploče morate da zamenite čim se značajno smanji učinak rezanja odnosno brušenja. Opšti je slučaj kada je visina dijamantskog segmenta manja od 2 mm.
Ostale vrste ploča moraju se zameniti čim se znatno smanji učinak rezanja ili čim delovi ugaone brusilice (osim ploče) dođu u dodir sa radnim materijalom tokom rada.
Abrazivne ploče moraju se zameniti po isteku roka upotrebe.

Montiranje alata za umetanje

UPOZORENJE
Opasnost od povrede. Prilikom kočenja motora uređaja alat za umetanje može da ispadne.
 • Sačekajte da alat za umetanje dođe u stanje mirovanja, pre nego što uhvatite alat za umetanje ili zateznu navrtku.
 • Alat za umetanje i zateznu prirubnicu čvrsto zategnite pomoću zatezne navrtke tako da se prilikom kočenja motora uređaja ne otkači nijedan deo sa vretena.
Image alternative
 1. Očistite steznu prirubnicu i steznu navrtku.
 2. Proverite, da li postoji O-prsten u zateznoj prirubnici i da li je neoštećen.
  • Zamenite nedostajući ili oštećen O-prsten.
 3. Steznu prirubnicu postavite u zatvorenom obliku i osiguranu od obrtanja na vreteno.
 4. Postavite alat za umetanje.
 5. Okrećite stezni navrtku na vratu vretena.
 6. Pritisnite i držite dugme za blokadu vretena.
 7. Pritegnite steznu navrtku steznim ključem.

Demontiranje alata za umetanje

UPOZORENJE
Opasnost od loma i uništenja. Ukoliko je pritisnuto dugme za blokadu vretena dok se vreteno obrće, onda alat za umetanje može da ispadne.
 • Dugme za blokadu vretena pritiskajte samo kada vreteno miruje.
 1. Pritisnite i držite dugme za blokadu vretena.
 2. Otpustite steznu navrtku, tako što ćete da postavite stezni ključ i da stezni ključ obrćete suprotno do smera obrtanja kazaljke na satu.
 3. Otpustite dugme za blokadu vretena i skinite za umetanje.

Montaža Kwik lock

UPOZORENJE
Opasnost od loma. Zbog jakog habanja brzostezna navrtka Kwik lock može da se polomi.
 • Pazite na to da prilikom rada brzozatezna navrtka Kwik lock nema kontakt sa podlogom.
 • Ne koristite oštećene brzostezne navrtke Kwik lock .
Umesto stezne navrtke može se opciono koristiti brzostezna matica Kwik lock . Na taj način alate za umetanje menjate bez dodatnog alata.
Image alternative
 1. Očistite steznu prirubnicu i steznu navrtku.
 2. Proverite, da li postoji O-prsten u zateznoj prirubnici i da li je neoštećen.
  • Zamenite nedostajući ili oštećen O-prsten.
 3. Steznu prirubnicu postavite u zatvorenom obliku i osiguranu od obrtanja na vreteno.
 4. Postavite alat za umetanje.
 5. Zavrćite brzosteznu navrtku Kwik lock dok ne nalegne na namenski alat.
  • Natpis Kwik lock je vidljiv u zavrnutom stanju.
 6. Pritisnite i držite dugme za blokadu vretena.
 7. Rukom snažno obrćite dalje namenski alat u smeru kretanja kazaljke na satu sve dok brzostezna navrtka Kwik lock nije čvrsto zategnuta.
 8. Otpustite dugme za blokadu vretena.

Demontaža Kwik lock

Ako se brzostezna navrtka Kwik lock ne može otpustiti rukom, stavite stezni ključ na brzosteznu navrtku i okrećite stezni ključ suprotno od smera kretanja kazaljke na satu.
Nikada nemojte koristiti klešta za cevi. Brzostezna navrtka Kwik lock se može oštetiti korišćenjem pogrešnog alata.
 1. Pritisnite i držite dugme za blokadu vretena.
 2. Otpustite brzosteznu navrtku Kwik lock tako što ćete brzosteznu navrtku okretati rukom suprotno od smera kretanja kazaljke na satu.
 3. Otpustite dugme za blokadu vretena i skinite alat za umetanje.

Montaža krune za bušenje

Image alternative
 1. Montirajte bočni rukohvat.
 2. Montirajte standardnu zaštitnu haubu.
 3. Postavite krunu za bušenje i čvrsto krunu za bušenje zavrnite.
 4. Pritisnite i držite dugme za blokadu vretena.
 5. Pritegnite krunu za bušenje pomoću odgovarajućeg viljuškastog ključa.
 6. Nakon toga pustite dugme za blokadu vretena i uklonite stezni ključ.

Montaža žičane četke

Image alternative
 1. Montirajte bočni rukohvat.
 2. Montirajte standardnu zaštitnu haubu.
 3. Postavite žičanu četku i čvrsto žičanu četku zavrnite.
 4. Pritisnite i držite dugme za blokadu vretena.
 5. Pritegnite žičanu četku pomoću odgovarajućeg viljuškastog ključa.

Montiranje fiber ploče

Image alternative
 1. Montirajte bočni rukohvat.
 2. Montirajte standardnu zaštitnu haubu.
 3. Postavite potporni tanjir i fiber ploču i pritegnite steznu navrtku.
 4. Pritisnite i držite dugme za blokadu vretena.
 5. Pritegnite steznu navrtku steznim ključem.

Rukovanje

Obratite pažnju na bezbednosne i upozoravajuće napomene koje se nalaze u ovoj dokumentaciji i na proizvodu.
OPREZ
Opasnost od povređivanja usled kapacitivnih materijala! Kapacitivni materijali mogu da ugroze SensTech funkciju. Proizvod se u tom slučaju ne isključuje, iako ste pustili ručku.
 • Pre odlaganja uvek isključite proizvod pomoću prekidača za uključivanje/isključivanje.
 • Senzorske površine održavajte čisto i suvo.
 • Držite dovoljno rastojanje, oko 10 mm, od drugih kapacitivnih materijala.
 • Budite oprezni i u svakom trenutku obratite pažnju na sve sigurnosne napomene.

Uključivanje ili isključivanje

Uključivanje
Uverite se, da proizvod držite na za to predviđenim mestima. Ukoliko glavna ručka nije u potpunosti obuhvaćena ili je puštena, proizvod se automatski isključuje.
Ako se aktivira Sens-Tech funkcija, isključite proizvod i ponovo ga uključite.
Image alternative
 1. Pritisnite i držite zadnji deo prekidača za uključivanje/isključivanje.
 2. Prekidač za uključivanje/isključivanje gurnite napred.
  • Motor se pokreće.
 3. Blokirajte prekidač za uključivanje/isključivanje.
Isključivanje
 1. Pritisnite zadnji deo prekidača za uključivanje/isključivanje.
  • Prekidač za uključivanje/isključivanje skače u položaj Isklj. i motor se zaustavlja.

Brušenje

OPREZ
Opasnost od povrede. Alat za umetanje iznenada može da se zablokira ili zakači.
 • Upotrebljavajte proizvod sa bočnim rukohvatom (opciono sa lučnim rukohvatom) i proizvod uvek držite čvrsto obema rukama.
Alat za umetanje ne sme da se zaglavi i izbegavajte prekomerni pritisak na proizvod.

Presecanje

 • Pri presecanju radite sa umerenim pomicanjem i ne savijajte proizvod ili ploču za presecanje (radni položaj je oko 90° u odnosu na ravan presecanja).
  Profili i male četvorougaone cevi najbolje se presecaju tako što ploču za presecanje postavite na najmanji poprečni rez.

Gruba obrada

UPOZORENJE
Opasnost od povrede. Ploča za presecanje može da pukne i delovi koji odskaču mogu da dovedu do povreda.
 • Nikada ne upotrebljavajte rezne ploče za grubu obradu.
 • Proizvod sa podesivim uglom od 5° do 30° i umerenim pritiskom pomerajte tamo-ovamo.
  • Predmet za obradu ne postaje previše vreo, ne menja boju i na njemu ne postoje brazde.

Nega i održavanje

UPOZORENJE
Opasnost od povrede kod umetnute akumulatorske baterije !
 • Uvek izvadite akumulatorsku bateriju pre svih radova na negovanju i održavanju uređaja!
OPASNOST
Električni udar zbog nedostatka zaštitne izolacije. Kod ekstremnih uslova primene prilikom obrade metala u unutrašnjosti uređaja može da se sakuplja prašina koja je provodna (npr. metal, ugljena vlakna) i da ugrozi zaštitnu izolaciju.
 • U slučaju ekstremnih uslova primene upotrebljavajte stacionarno postrojenje za usisavanje.
 • Često čistite ventilacione proreze.
Održavanje proizvoda
 • Pažljivo uklonite čvrsto prionulu prljavštinu.
 • Kućište čistite samo blago nakvašenom krpom. Ne upotrebljavajte sredstva za negu na bazi silikona, jer mogu nagristi plastične delove.
 • Za čišćenje kontakta proizvoda koristite čistu, suvu krpu.
Nega Li‑Ion akumulatorske baterije
 • Nikada ne upotrebljavajte akumulatorsku bateriju sa ukoliko su prorezi za ventilaciju začepljeni. Proreze za ventilaciju oprezno očistite suvom, mekom četkom.
 • Ne izlažite akumulatorsku bateriju nepotrebnoj prašini ili prljavštini. Ne izlažite akumulatorsku bateriju nikada velikoj količini tečnost (npr. potapanjem u vodu ili ostavljanjem na kiši).
  Ako je akumulatorska baterija navlažena, tretirajte je kao oštećenu akumulatorsku bateriju. Izolujte je u nezapaljivu posudu i obratite se servisu Hilti .
 • Akumulatorska baterija ne sme da bude zaprljana drugim uljem i mašću. Nemojte dozvoljavati da se na akumulatorskoj bateriji taloži nepotrebna prašina ili prljavština. Akumulatorsku bateriju čistite pomoću suve, mekane četkice ili čiste, suve krpe. Ne upotrebljavajte sredstva za negu na bazi silikona, jer mogu nagristi plastične delove.
  Nemojte da dodirujete kontakte akumulatorske baterije i nemojte uklanjati fabrički nanetu masnoću sa kontakata.
 • Kućište čistite samo blago nakvašenom krpom. Ne upotrebljavajte sredstva za negu na bazi silikona, jer mogu nagristi plastične delove.
Održavanje
 • Redovno proveravajte da li je došlo do oštećenja na vidljivim delovima i da li elementi za rukovanje besprekorno funkcionišu.
 • Proizvod nemojte da koristite ukoliko postoje oštećenja i/ili smetnje u funkciji. Proizvod odmah treba da popravi Hilti servis.
 • Posle radova na nezi i održavanju postavite svu zaštitnu opremu i proverite da li je njihova funkcija ispravna.
Da biste obezbedili bezbedan rad koristite samo originalne rezervne delove i potrošni materijal. Rezervne delove, potrošne materijale i pribor koje je odobrila kompanija Hilti se nalaze u vašem Hilti Store ili na adresi: www.hilti.group

Transport i skladištenje akumulatorskih alata i akumulatorskih baterija

Transport
  OPREZ
  Nesmotreno pokretanje prilikom transporta !
 • Uvek transportujte vaše proizvode bez umetnutih akumulatorskih baterija!
 • Izvadite akumulatorsku bateriju ili baterije.
 • Nemojte transportovati akumulatorske baterije bez ambalaže. Akumulatorske baterije bi trebalo tokom transporta zaštititi od prekomernih udaraca i od materijala koji sprovode struju ili izolovati od drugih akumulatorskih baterija, kako se ne bi dodirnule sa drugim polom baterije i prouzrokovale kratak spoj. Obratite pažnju na vaše lokalne propise za transport akumulatorskih baterija.
 • Akumulatorske baterije ne smete slati poštom. Obratite se kompaniji za slanje pošiljki, ako želite da pošaljete neoštećene akumulatorske baterije.
 • Prekontrolišite da li na proizvodu i akumulatorskim baterijama ima oštećenja pre svake upotrebe kao i pre i nakon dugotrajnog transporta.
Skladištenje
  UPOZORENJE
  Nesmotreno oštećenje zbog neispravnih ili iscurelih akumulatorskih baterija !
 • Uvek odlažite vaše proizvode bez umetnutih akumulatorskih baterija!
 • Čuvajte proizvod i akumulatorske baterije na hladnom i suvom mestu. Pazite na granične vrednosti za temperaturu koje su navedene u tehničkim podacima.
 • Akumulatorske baterije nemojte čuvati na punjaču. Akumulatorsku bateriju nakon punjenja uvek skinite sa punjača.
 • Akumulatorske baterije nemojte čuvati na suncu, izvorima toplote ili iza stakla.
 • Čuvajte proizvod i akumulatorske baterije tako da ne budu pristupačni deci ili neovlašćenim osobama.
 • Prekontrolišite da li na proizvodu i akumulatorskim baterijama ima oštećenja pre svake upotrebe kao i pre i nakon dugotrajnog skladištenja.

Pomoć u slučaju smetnji

Kod svih smetnji obratite pažnju na prikaz stanja napunjenosti i prikaz greške akumulatorske baterije. Pogledajte poglavlje Prikazi Li-Ion akumulatorske baterije .
U slučaju smetnji, koje nisu navedene u ovoj tabeli ili koje ne možete samostalno da otklonite, molimo da se obratite Hilti servisu.
Smetnja
Mogući uzrok
Rešenje
Kada pustite ručku proizvod se isključuje.
Senzorska površina je prljava i/ili mokra
 • Uključite prekidač za uključivanje/isključivanje i očistite i osušite senzorske površine.
Senzorska površina i dalje prepoznaje ruku korisnika
 • Uključite prekidač za uključivanje/isključivanje.
Kapacitivna spojnica je aktivirala senzorske površine.
 • Uključite prekidač za uključivanje/isključivanje i povećajte rastojanje (≥ 10 mm) senzorskih površina od kapacitivnih materijala.
Proizvod ne može da se uključi.
Akumulatorska baterija je ispražnjena.
 • Zamenite akumulatorsku bateriju i napunite praznu akumulatorsku bateriju.
Ručka nije pravilno obuhvaćena.
Proizvod se isključuje neočekivano.
Ručka nije pravilno obuhvaćena.
Akumulatorska baterija se prazni brže nego uobičajeno.
Veoma niska temperatura spoljašnje sredine.
 • Akumulatorsku bateriju ostavite da se postepeno zagreje na sobnoj temperaturi.
Akumulatorska baterija ne uleže uz čujni „klik“.
Žleb na akumulatorskoj bateriji je zaprljan.
 • Očistite žlebove i iznova umetnite akumulatorsku bateriju.
Ugaona brusilica ili akumulatorska baterija se jako greju.
Električni kvar
 • Odmah isključite proizvod, izvadite akumulatorsku bateriju, posmatrajte je, pustite je da se ohladi i kontaktirajte Hilti servis.
Zapušeni ventilacioni prorezi
 • Redovno čistite ventilacione proreze.
Nema funkcije kočenja motora.
Akumulatorska baterija je ispražnjena.
 • Zamenite akumulatorsku bateriju i napunite praznu akumulatorsku bateriju.
Proizvod je kratkotrajno preopterećen.
 • Isključite proizvod i ponovo ga uključite.

Zbrinjavanje otpada

UPOZORENJE
Opasnost od povređivanja usled nestručnog uklanjanja na otpad! Opasnosti po zdravlje prouzrokovane ispuštanjem gasova ili tečnosti.
 • Nemojte slati oštećene akumulatorske baterije!
 • Prekrijte priključke materijalom koji ne sprovodi struju, kako biste izbegli kratak spoj.
 • Akumulatorske baterije uklonite na otpad tako da ne mogu da dospeju u ruke dece.
 • Uklonite na otpad akumulatorsku bateriju u vašoj Hilti Store ili se obratite preduzeću za odlaganje koje je nadležno za vas.
Image alternative Hilti Proizvodi su sa velikim udelom proizvedeni od reciklažnih materijala. Preduslov za ponovnu upotrebu je stručno razdvajanje materijala. U mnogim zemljama Hilti vaš stari uređaj vraća na reciklažu. Pitajte Hilti servis za klijente ili vašeg konsultanta za prodaju.
Image alternative
 • Električne alate, elektronske uređaje i akumulatorske baterije ne odlažite u kućne otpatke!

Garancija proizvođača

 • Ukoliko imate pitanja o uslovima garancije, obratite se lokalnom Hilti partneru.

Dodatne informacije

China RoHS (Direktiva za smanjenje opasnih supstanci)
Image alternative
Ova tabelu važi za tržište Kine.

Hilti Li-Ion akumulatorske baterije

Sigurnosna uputstva i uputstva za upotrebuU ovoj dokumentaciji se koristi termin akumulatorska baterija za ponovo punjive Hilti litijum-jonske akumulatorske baterije, u kojima se nalazi više litijum-jonskih ćelija. One su predodređene za Hilti električne alate i smeju sa samo sa njima koristiti. Koristite samo originalne Hilti akumulatorske baterije!
OpisHilti Akumulatorske baterije su opremljene sistemom za menadžment ćelija i zaštitu ćelija.
Akumulatorske baterije se sastoje iz ćelija koje sadrže litijum-jonski materijal za akumulaciju, koji omogućava specifičnu energetsku gustinu. Litijum-jonske ćelije podležu veoma malom memorijskom efektu, ali su veoma osetljive na primenu sile, duboko zamrzavanje ili visoke temperature.
Odobrene proizvode za Hilti akumulatorske baterije možete pronaći u Hilti Store ili na internetu: www.hilti.group
Sigurnost
 • Poštujte sledeće bezbednosne napomene za bezbedno rukovanje i korišćenje litijum-jonskih akumulatorskih baterija. Nepridržavanje može dovesti do iritacije kože, teških povreda usled korozije, hemijskih opekotina, požara i / ili eksplozija.
 • Pažljivo rukujte akumulatorskim baterijama, kako biste izbegli oštećenja i isticanje tečnosti koja je jako štetna po zdravlje!
 • Nad akumulatorskim baterijima se ni u kom slučaju ne smeju vršiti izmene niti se njima sme manipulisati!
 • Akumulatorska baterija se ne sme rastavljati, gnječiti, zagrevati iznad 80 °C ili spaljivati.
 • Ne koristite ili ne punite akumulatorske baterije, koje su pretrpele strujni udar ili su oštećene na neki drugi način. Redovno kontrolišite da li na vašim akumulatorskim baterijama ima oštećenja.
 • Nikada ne koristite reciklirane ili popravljene akumulatorske baterije.
 • Nikada ne koristite akumulatorsku bateriju ili električni alat sa akumulatorskim pogonom kao udarni alat.
 • Nikada ne izlažite akumulatorske baterije direktnom sunčevom zračenju, povećanoj temperaturi, varničenju ili otvorenom plamenu. To može da dovede do eksplozija.
 • Ne dodirujte polove baterije svojim prstima, alatima, nakitom ili drugim predmetima koji provode struju. To može oštetiti akumulatorsku bateriju i izazvati materijalnu štetu i povrede.
 • Držite akumulatorske baterije dalje od kiše, vlage i tečnosti. Tečnost koja je prodrla može prouzrokovati kratke spojeve, strujne udare, požare i eksplozije.
 • Upotrebljavajte samo punjače i električne alate koji su predviđeni za taj tip akumulatorske baterije. Da biste to uradili, obratite pažnju na podatke u odgovarajućim uputstvima za upotrebu.
 • Ne koristite i ne skladištite bateriju u okolini u kojoj postoji opasnost od eksplozije.
 • Ako je akumulatorska baterija suviše vruća da biste je držali u ruci, onda je moguće da je neispravna. Akumulatorsku bateriju postavite na pregledno, nezapaljivo mesto koje je dovoljno udaljeno od zapaljivih materijala. Sačekajte da se akumulatorska baterija ohladi. Ukoliko je akumulatorska baterija nakon sat vremena i dalje suviše vruća da biste je držali u ruci, to znači da je neispravna. Postupite prema uputstvima u poglavlju Mere u slučaju požara akumulatorske baterije .
Postupanje kod oštećenih akumulatorskih baterija
 • Ako je akumulatorska baterija oštećena, uvek kontaktirajte Hilti servis.
 • Nemojte koristiti akumulatorsku bateriju iz koje izlazi tečnost.
 • Ako tečnost izlazi, izbegavajte direktan kontakt sa očima i/ili kožom. Kada tretirate tečnost iz baterije, uvek nosite zaštitne rukavice i zaštitne naočare.
 • Da biste uklonili iscurelu tečnost iz baterije, koristite odobreno hemijsko sredstvo za čišćenje. Obratite pažnju na lokalne propise za čišćenje tečnosti iz baterije.
 • Ubacite neispravnu akumulatorsku bateriju u nezapaljivu posudu i prekrijte je sa suvim peskom, kredom (CaCO3) ili silikatom (Vermiculit). Zatim hermetički zatvorite poklopac i posudu držite daleko od zapaljivih gasova, tečnosti ili predmeta.
 • Posudu odložite u otpad u Hilti Store ili se obratite preduzeću za odlaganje koje je nadležno za vas. Obratite pažnju na lokalne propise za transport oštećenih akumulatorskih baterija!
Postupanje kod nefunkcionalnih akumulatorskih baterija
 • Obratite pažnju na neuobičajeno ponašanje u radu akumulatorske baterije poput problema sa punjenjem, dužim vremenima punjenja, znatnim padom performansi, neuobičajenom radu LED-a ili kod iscurelih tečnosti. Sve su to naznake unutrašnjih problema.
 • Ako sumnjate na unutrašnji problem sa akumulatorskom baterijom, kontaktirajte Hilti servis.
 • Ako akumulatorska baterija više ne funkcioniše, ne može da se puni ili ako dolazi do curenja tečnosti, morate je odložiti u otpad. Pogledajte poglavlje Održavanje i odlaganje u otpad .
Mere u slučaju požara akumulatorske baterije
  UPOZORENJE
  Opasnost od požara akumulatorske baterije! Akumulatorska baterija koja gori ispušta opasne i eksplozivne tečnosti i isparenja, što može dovesti do povreda usled korozije, opekotina ili eksplozija.
 • Nosite ličnu zaštitnu opremu, ako gasite požar nad akumulatorskom baterijom.
 • Obezbedite dovoljnu provetrenost kako bi opasna i eksplozivna isparenja mogla da izlaze.
 • Odmah napustite prostoriju kod intenzivne pojave dima.
 • U slučaju iritacije disajnih puteva konsultujte lekara.
 • Pre nego što pokušate da ugasite požar, pozovite vatrogasnu službu.
 • Požare akumulatorskih baterija gasite samo vodom sa što veće udaljenosti. Protivpožarni aparati i protivpožarna ćebad su neefikasna kod litijum-jonskih akumulatora. Požari u okruženju se mogu gasiti uobičajenim sredstvima za gašenje.
 • Nemojte pokušavati da pomerate velike količine zapaljenih akumulatorskih baterija. Iz bližeg okruženja uklonite materijale koji nisu obuhvaćeni požarom i tako izolujte akumulatorsku bateriju.
U slučaju akumulatorske baterije koja ne može da se ohladi, koja se dimi ili koja gori:
 • Podignite je pomoću lopate i ubacite je u kofu sa vodom. Kroz efekat hlađenja se smanjuje opasnost od širenja požara na akumulatorske baterijske ćelije, koje još uvek nisu dostigle kritičnu temperaturu za paljenje.
 • Akumulatorsku bateriju ostavite najmanje 24 sata u kofi, sve dok se potpuno ne ohladi.
 • Pogledajte poglavlje Postupanje kod oštećenih akumulatorskih baterija .
Podaci o transportu i skladištenju
 • Radna temperatura okoline između -17°C i +60°C / 1°F i 140°F.
 • Temperatura skladištenja između -20°C i +40°C / -4°F i 104°F.
 • Akumulatorske baterije nemojte ostavljati na punjaču. Akumulatorsku bateriju nakon punjenja uvek skinite sa punjača.
 • Po mogućnosti, akumulatorske baterije skladištite na hladnom i suvom mestu. Skladištenje na hladnom mestu povećava vreme rada akumulatorske baterije. Nikada ne ostavljajte akumulatorske baterije na suncu, na izvorima toplote ili iza staklenih površina.
 • Akumulatorske baterije ne smete slati poštom. Obratite se kompaniji za slanje pošiljki, ako želite da pošaljete neoštećene akumulatorske baterije.
 • Akumulatorske baterije nikada nemojte da transportujete bez ambalaže. Akumulatorske baterije bi trebalo tokom transporta zaštititi od prekomernih udaraca i od materijala koji sprovode struju ili izolovati od drugih akumulatorskih baterija, kako se ne bi dodirnule sa drugim polom baterije i prouzrokovale kratak spoj. Obratite pažnju na vaše lokalne propise za transport akumulatorskih baterija.
Održavanje i odlaganje u otpad
 • Akumulatorske baterije održavajte čistim i daleko od ulja i masti. Ne izlažite akumulatorsku bateriju nepotrebnoj prašini ili prljavštini. Očistite akumulatorsku bateriju suvom, mekom četkicom ili čistom, suvom krpom.
 • Nikada ne koristite akumulatorsku bateriju ukoliko su prorezi za ventilaciju začepljeni. Proreze za ventilaciju oprezno očistite suvom, mekom četkom.
 • Sprečite prodiranje stranih tela u unutrašnjost.
 • Ne dozvolite da tečnost prodre u akumulatorsku bateriju. Ako je tečnost prodrla u akumulatorsku bateriju, tretirajte je kao oštećenu akumulatorsku bateriju i izolujte je u nezapaljivu posudu.
 • Pogledajte poglavlje Postupanje kod oštećenih akumulatorskih baterija .
 • Nestručno uklanjanje na otpad može dа izаzove opаsnost po zdrаvlje prouzrokovаnu ispuštanjem gаsovа ili tečnosti. Uklonite na otpad akumulatorsku bateriju u vašoj Hilti Store ili se obratite preduzeću za odlaganje koje je nadležno za vas. Obratite pažnju na lokalne propise za transport oštećenih akumulatorskih baterija!
 • Akumulatorske baterije ne odlažite u kućne otpatke.
 • Akumulаtorske baterije uklonite na otpad tаko dа ne mogu dа dospeju u ruke dece. Prekrijte priključke materijalom koji ne sprovodi struju, kako biste izbegli kratak spoj.