Izaberi jezik

TE 3000-AVR

Originalno uputstvo za upotrebu

Podaci o dokumentaciji

O ovoj dokumentaciji

 • Pročitajte ovu dokumentaciju pre početka rada. To predstavlja preduslov za bezbedan rad i nesmetano rukovanje.
 • Obratite pažnju na bezbednosne i upozoravajuće napomene koje se nalaze u ovoj dokumentaciji i na proizvodu.
 • Uputstvo za rukovanje uvek čuvajte na proizvodu i samo ga sa ovim uputstvom prosleđujte dalje drugim osobama.

Legenda

Upozoravajuće napomene

Upozoravajuće napomene upozoravaju na opasnosti pri rukovanju proizvodom. Koriste se sledeće signalne reči:
OPASNOST
OPASNOST !
 • Znači neposrednu opasnu situaciju, koja može prouzrokovati telesne povrede ili smrt.
UPOZORENJE
UPOZORENJE !
 • Ova reč skreće pažnju na moguću opasnost koja može prouzrokovati tešku telesnu povredu ili smrt.
OPREZ
OPREZ !
 • Za moguću opasnu situaciju koja može da dovede do telesnih povreda ili do materijalne štete.

Simboli u dokumentaciji

Sledeći simboli se koriste u ovoj dokumentаciji:
Image alternative Pre upotrebe pročitajte uputstvo za upotrebu
Image alternative Napomene o primeni i druge korisne informacije
Image alternative Rad sa reciklažnim materijalima
Image alternative Električne uređaje i baterije ne odlažite u kućne otpatke

Simboli na slikama

Sledeći simboli se koriste na slikama:
Image alternative Ovi brojevi se odnose na odgovarajuću sliku sa početka ovog uputstva
Image alternative Numerisanje reflektuje redosled radnih koraka na slici i može da odstupa od radnih koraka u tekstu
Image alternative Pozicioni brojevi se koriste na slici Pregled i odnose se na brojeve legende u poglavlju Pregled proizvoda
Image alternative Ovaj znak treba da vam skrene posebnu pažnju prilikom rukovanja sa proizvodom.

Simboli nа proizvodu

Simboli nа proizvodu

Sledeći simboli mogu da se koriste nа proizvodu:
Image alternative Klasa zaštite II (dvostruka izolacija)
Image alternative Transport na dizalici
Image alternative Bežični prenos podataka

Informacije o proizvodu

Image alternative proizvodi su namenjeni za profesionalnog korisnika, a njima sme da rukuje, da ih održava ili popravlja samo ovlašćeno, upućeno osoblje. To osoblje mora biti posebno upoznato sa mogućim opasnostima. Proizvod i njegova pomoćna sredstva mogu da budu opasni ako ih neobučena lica nestručno tretiraju ili ako se ne koriste namenski.
Oznaka tipa i serijski broj su navedeni na tipskoj pločici.
 • Prenesite serijski broj u sledeću tabelu. Podaci o proizvodu će vam biti potrebni kada budete kontaktirali naše predstavništvo ili servis.
  Podaci o proizvodu
  Čekić dleto
  TE 3000‑AVR
  Generacija
  03
  Serijski br.

Sigurnost

Opšte sigurnosne napomene za električne alate

Image alternative UPOZORENJE Pročitajte pažljivo sigurnosne napomene, uputstva, pregledajte slike i pročitajte tehničke podatke, koje idu uz ovaj električni alat. Greške kod pridržavanja sledećih sigurnosnih napomena i uputstava mogu dovesti do električnog udara, požara i/ili teških povreda.
Molimo sačuvajte sve sigurnosne napomene i uputstva za ubuduće.
Pojam "električni alat" korišćen u sigurnosnim napomenama odnosi se na električne alate sa napajanjem iz električne mreže (sa mrežnim kablom) i na električne alate sa pogonom na akumulatore (bez mrežnog kabla).
Sigurnost na radnom mestu
 • Područje rada održavajte čistim i osvetljenim. Nered i neosvetljeno radno područje mogu dovesti do nezgoda.
 • Sa električnim alatom ne radite u okolini ugroženoj eksplozijom, u kojoj se nalaze zapaljive tečnosti, gasovi ili prašine. Električni alati proizvode iskre koje mogu zapaliti prašinu ili isparenja.
 • Decu i ostale osobe tokom korišćenja električnog alata udaljite iz područja rada. Ako biste skrenuli pažnju sa posla mogli biste izgubiti kontrolu nad uređajem.
Električna sigurnost
 • Priključni utikač električnog alata treba da odgovara utičnici. Na utikaču se ni u kom slučaju ne smeju izvoditi izmene. Ne koristite adapterske utikače zajedno sa zaštitno uzemljenim električnim alatima. Nepromenjeni utikači i odgovarajuće utičnice smanjuju opasnost od električnog udara.
 • Izbegavajte dodir tela sa uzemljenim površinama kao što su cevi, radijatori, šporeti i frižideri. Postoji povećana opasnost od električnog udara ako je vaše telo uzemljeno.
 • Električni alat držite dalje od kiše ili vlage. Prodiranje vode u električni alat povećava opasnost od električnog udara.
 • Kabl ne upotrebljavajte za nošenje ili vešanje električnog alata odnosno za izvlačenje utikača iz utičnice. Kabl držite dalje od izvora toplote, ulja, oštrih ivica ili pokretnih delova. Oštećeni ili zapleteni kablovi povećavaju opasnost od električnog udara.
 • Ako sa električnim alatom radite na otvorenom prostoru, upotrebljavajte samo produžne kablove odobrene za upotrebu na otvorenom prostoru. Primena produžnog kabla prikladnog za upotrebu na otvorenom prostoru smanjuje opasnost od električnog udara.
 • Ako ne možete izbeći rad električnog alata u vlažnom okruženju, koristite zaštitnu strujnu sklopku. Upotreba zaštitne strujne sklopke smanjuje opasnost od električnog udara.
Sigurnost ljudi
 • Budite oprezni, pazite šta činite i kod rada sa električnim alatom postupajte razumno. Nemojte koristiti električni alat, ako ste umorni ili ste pod uticajem droga, alkohola ili lekova. Momenat nepažnje prilikom upotrebe električnog alata može da dovede do ozbiljnih povreda.
 • Nosite sredstva lične zaštite i uvek zaštitne naočare. Nošenje sredstava lične zaštite, kao što su zaštitna maska, sigurnosne cipele koje ne klize, zaštitna kaciga ili štitnik za sluh, u zavisnosti od vrste i primene električnog alata, smanjuje opasnost od nezgoda.
 • Izbegavajte nehotično stavljanje u pogon. Uverite se, da je električni alat isključen, pre nego što priključite snabdevanje naponom i/ili akumulator, ili ga primite ili nosite. Ako kod nošenja električnog alata prst držite na prekidaču ili ako je alat uključen i priključen na električnu mrežu, to može dovesti do nezgoda.
 • Pre nego što uključite električni alat, uklonite alate za podešavanje ili vijčane ključeve. Alat ili ključ koji se nalazi u rotirajućem delu alata može dovesti do nezgoda.
 • Izbegavajte nenormalan položaj tela. Zauzmite siguran i stabilan položaj tela i u svakom trenutku održavajte ravnotežu. Na taj način električni alat možete bolje kontrolisati u neočekivanim situacijama.
 • Nosite prikladnu odeću. Ne nosite široku odeću ili nakit. Neka vaša kosa, odeća i rukavice budu što dalje od pokretnih delova. Opuštenu odeću, nakit ili dugu kosu mogu zahvatiti pokretni delovi alata.
 • Ako su montirani alati za usisavanje i hvatanje prašine, proverite jesu li isti priključeni i da li se pravilno koriste. Upotreba usisivača može smanjiti opasnost.
 • Nikada nemojte da se osećate previše sigurnim i nikada nemojte da se ne pridržavate pravila u vezi rukovanja električnim alatom, iako ste nakon dužeg rada dobro upoznati sa radom sa električnom alatom. Neodgovornim rukovanjem moguće je za samo nekoliko sekundi zadobiti teške povrede.
Upotreba i rukovanje električnim alatom
 • Ne preopterećujte alat. Za vrstu posla koji obavljate koristite za to predviđen električni alat. Sa odgovarajućim električnim alatom radićete bolje i sigurnije, u navedenom području snage.
 • Ne upotrebljavajte električni alat sa neispravnim prekidačem. Električni alat koji se više ne može uključiti ili isključiti, opasan je i treba ga popraviti.
 • Izvucite utikač iz utičnice i/ili izvadite akumulator koji se skida iz alata pre podešavanja alata, zamene delova pribora ili odlaganja alata. Ovim merama opreza sprečićete nehotično pokretanje električnog alata.
 • Nekorišćene električne alate držite van domašaja dece. Ne dozvolite da alat koriste osobe koje sa njim nisu upoznate ili koje nisu pročitale ova uputstva. Električni alati su opasni ako ih koriste neiskusne osobe.
 • Pažljivo održavajte električne alate i pribor. Uverite se da pokretljivi delovi električnog alata rade besprekorno i da nisu zaglavljeni, polomljeni ili oštećeni tako da negativno utiču na funkcionisanje alata. Oštećene delove popravite pre upotrebe alata. Uzrok mnogih nezgoda leži u loše održavanim električnim alatima.
 • Rezne alate održavajte oštrim i čistim. Brižljivo održavani rezni alati sa oštrim sečivima neće se zaglaviti i lakši su za vođenje.
 • Koristite električni alat, pribor, alate za umetanje itd. u skladu sa ovim uputstvom. Kod toga uzmite u obzir radne uslove i izvođene radove. Upotreba električnih alata za neke druge primene različite od predviđenih, može dovesti do opasnih situacija.
 • Rukohvati i površine za hvatanje moraju biti suve, čiste, bez ostataka ulja i masti. Klizavi rukohvati i površine za hvatanje onemogućavaju sigurno rukovanje i kontrolu električnog alata u nepredvidivim situacijama.
Servisiranje
 • Popravku električnog alata prepustite samo kvalifikovanom stručnom osoblju i samo sa originalnim rezervnim delovima. Na taj način postići će se održavanje sigurnosti električnog alata.

Sigurnosne napomene za čekić

Sigurnosne napomene za sve radove
 • Nosite zaštitu za sluh. Delovanje buke može uzrokovati gubitak sluha.
 • Upotrebljavajte dodatne rukohvate isporučene sa alatom. Gubitak kontrole može prouzrokovati telesne povrede.
 • Alat pridržavajte samo za izolirane prihvatne površine ako izvodite radove kod kojih alat za umetanje može udariti o sakrivene strujne vodove ili o vlastiti mrežni kabl. Kontakt sa provodljivim vodom može pod napon staviti i metalne delove alata i dovesti do električnog udara.

Dodatne sigurnosne napomene

Bezbednost ljudi
 • Proizvod koristite isključivo dok je u tehnički besprekornom stanju.
 • Nikad nemojte vršiti manipulacije ili izmene na proizvodu.
 • Prilikom probijanja osigurajte područje na suprotnoj strani rada. Komadići materijala bi mogli ispasti i / ili se srušiti i povrediti druge osobe.
 • Uverite se da je bočna drška pravilno montirana i da je odgovarajuće pričvršćena. Proizvod uvek držite čvrsto sa obe ruke za predviđene rukohvate. Rukohvati moraju biti suvi, čisti, bez ostataka ulja i masti.
 • Za ovaj proizvod upotrebljavajte samo Hilti dleto sa TE-H spojnim delom.
 • Dleto zamenite samo sa alatom u horizontalnom položaju, a nikad vertikalno.
 • Dleto utaknite u steznu glavu tako da ulegne uz zvuk kliktanja i da se više ne vidi žuti prsten upozorenja.
 • Proverite pravilno umetanje dleta. PAŽNJA: Neosigurano dleto može neočekivano da dovede do opasnih situacija!
 • Ovaj proizvod pokrećite samo u radnom položaju, a ne u transportnom položaju!
 • Pravite pauze tokom rada i radite vežbe za pospešivanje cirkulacije krvi u prstima. Vibracije pri dužim radovima mogu da prouzrokuju smetnje u krvnim sudovima ili u nervnom sistemu prstiju, šaka ili zglobova.
 • Proizvod nije namenjen za to da se njime služe deca, slabe osobe ili osobe bez obuke.
 • Alat držite dalje van domašaja dece.
 • Pre početka rada utvrdite klasu opasnosti prašine koja nastaje pri radu. Koristite građevinski usisivač sa službeno dozvoljenom klasifikacijom zaštite, koja odgovara vašim lokalnim propisima o zaštiti protiv prašine.
 • Po mogućstvu koristite sistem za usisavanje prašine i odgovarajući mobilni usisivač. Prašina materijala kao što su premaz koji sadrži olovo, neke vrste drveta, beton / zidina / stena koji sadrži kvarc i minerale, kao i metal, mogu da budu štetni po zdravlje.
 • Obezbedite dobru ventilaciju na radnom mestu i prema potrebi nosite odgovarajuću masku za zaštitu disajnih organa, u zavisnosti od vrste prašine. Dodirivanje ili udisanje prašine mogu prouzrokovati alergijske reakcije i/ili bolesti disajnih puteva korisnika ili osoba koje se nalaze u blizini. Određena vrsta prašine kao što su hrastova ili bukova prašina mogu prouzrokovati kancer, naročito kada su u spoju sa dodacima za obradu drveta (hromat, sredstvo za zaštitu drveta). Materijalom koji sadrži azbest sme rukovati samo stručno osoblje.
Električna sigurnost
 • Pre početka rada proverite da li u radnom prostoru postoje prekriveni električni kablovi, cevi za gas i vodu. Spoljašnji metalni delovi alata mogu da izazovu strujni udar ako slučajno oštete neki strujni kabl.
 • Redovno kontrolišite priključni vod ovog proizvoda i u slučaju oštećenja treba da ga zameni ovlašćeni stručnjak. Ukoliko je priključni vod električnog alata oštećen, isti mora biti zamenjen specijalno pripremljenim priključnim vodom, koji se može nabaviti u servisu za kupce. Redovno kontrolišite produžne vodove i zamenite ih, ukoliko su oštećeni. Ne dodirujte oštećeni mrežni, odnosno produžni kabl. Izvucite mrežni utikač iz utičnice. Oštećeni priključni i produžni kablovi predstavljaju opasnost od električnog udara.
 • Neka zaprljane električne alate u slučaju učestale obrade provodljivih materijala u redovnim vremenskim intervalima proveri Hilti servis. Prašina provodnih materijala koja se nakuplja na površini alata, kao i tečnost mogu dovesti do električnog udara pod nepovoljnim uslovima.
 • U slučaju prekida struje, isključite električni alat i mrežni utikač izvucite iz utičnice. Ovo sprečava nenamerno pokretanje proizvoda prilikom vraćanja napona.

Opis

Pregled proizvoda

Image alternative
 1. Rukohvat sa prekidačem za uključivanje/isključivanje
 2. Servisni indikator
 3. Ručica za nošenje
 4. Rukohvat
 5. Utična spojnica mrežnog kabla
 6. Mrežni kabl sa kodiranom utičnom spojnicom
 7. Prorezi za ventilaciju
 8. Stezna glava

Komponente transportnog vozila

Image alternative
 1. Ručka
 2. Blokadni luk
 3. Držač za potrošni materijal (sekač)
 4. Točkovi
 5. Osigurač točka (ploča, rascepka)
 6. Prijemna igla mašine

Upotreba u skladu sa odredbama

Opisani proizvod je ručni čekić dleto sa 28 mm šestougaonom steznom glavom. Namenjen je za radove klesanja betona, zidova i asfalta. Ostale primene su sabijanje i kopanje.

 • Alatom smete raditi samo kad je priključen na mrežni napon i frekvenciju koji su navedeni na identifikacionoj pločici.

Moguća pogrešna upotreba

Ovaj proizvod nije prikladan za obrađivanje materijala opasnih po zdravlje.
Ovaj proizvod nije prikladan za rad u vlažnom okruženju.

Servisni indikator

Čekić dleto je opremljen sa servisnim indikatorom sa svetlosnim signalom.
Stanje
Značenje
Servisni indikator svetli crveno.
 • Dostignut je radni vek za servisiranje. Donesite proizvod u Hilti servis.
 • Oštećenja na proizvodu. Donesite proizvod u Hilti servis.
Servisni indikator treperi crveno.
 • Privremena greška. Sačekajte 10 sekundi, dok ne prestane treperenje.
 • Ukoliko treperenje ne prestane nakon 10 sek., izvucite mrežni utikač i sačekajte 2 minuta.
 • Ukoliko treperenje ne prestane, donesite proizvod u Hilti servis.
Prikaz spremnosti za rad treperi zeleno.
 • Zaštita od pregrevanja.
 • Sačekajte da se proizvod ohladi.
Prikaz spremnosti za rad svetli zeleno.
Proizvod je spreman za rad.
Blagovremeno odnesite proizvod u Hilti servis. Tako će uvek biti spreman za rad.

Active Vibration Reduction

Proizvod je opremljen Active Vibration Reduction (AVR) sistemom, koji osetno redukuje vibracije.

Sadržaj isporuke

Čekić dleto, uputstvo za upotrebu, mast.
Transportno vozilo se nudi opciono.
Ostale, za vaš proizvod odobrene sistemske proizvode pronađite u vašoj Hilti Store ili na: www.hilti.group

Tehnički podaci

Tehnički podaci

Nominalni napon i frekvenciju kao i/ili nominalni prihvat odn. nominalnu struju možete pogledati na vašoj identifikacionoj pločici specifičnoj za zemlju.
Prilikom režima rada na generatoru ili transformatoru njegova izlazna snaga mora da bude najmanje duplo veća od dimenzioniranog prihvata koji je naveden na identifikacionoj pločici alata. Radni napon transformatora ili generatora mora u svakom trenutku da bude između +5 % i -15 % dimenzioniranog napona alata.

TE 3000-AVR
Težina prema EPTA proceduri 01
27,1 kg
Energija pojedinačnog udara prema EPTA-postupku
85 J
Temperatura skladištenja
−20 ℃ …70 ℃
Temperatura okoline tokom rada
−20 ℃ …55 ℃

Informacije o šumu i vrednosti vibracija prema EN 62841

U ovim uputstvima navedene vrednosti pritiska zvuka i vibracija su izmerene u skladu sa normiranim postupkom merenja i možete zajedno da ih koristite za poređenje električnih alata. Takođe su primereni za preliminarnu procenu ekspozicija.
Navedeni podaci se odnose primarne primene električnog alata. Ako se električni alat inače koristi za druge primene sa alatima za umetanje koji se razlikuju ili nisu dovoljno dobro održavani, podaci se mogu razlikovati. To može znatno povećati ekspozicije tokom celokupnog radnog veka.
Za tačnu procenu ekspozicija treba uzeti u obzir i vremena, tokom kojih je uređaj bio isključen ili je radio, ali se zapravo nije koristio. To može znatno smanjiti ekspozicije tokom celokupnog radnog veka.
Odredite dodatne sigurnosne mere za zaštitu korisnika od delovanja zvuka i/ili vibracija kao npr.: održavanje električnog alata i alata za umetanje, održavanje toplih ruku, organizacija tokova rada.
Informacije o šumu
Nivo jačine buke (LWA)
106 dB(A)
Nesigurnost nivoa jačine zvuka (KWA)
3 dB(A)
Nivo pritiska zvuka (LpA)
95 dB(A)
Nesigurnost nivoa pritiska zvuka (KpA)
3 dB(A)
Informacije o vibracijama
Klesanje (ah, Cheq)
6,9 m/s²
Nesigurnost (K)
1,5 m/s²

Upotreba produžnog kabla

Image alternative
UPOZORENJE
Opasnost zbog oštećenog kabla! Ne dodirujte oštećeni mrežni, odnosno produžni kabl. Izvucite mrežni utikač iz utičnice.
 • Redovno kontrolišite priključni vod uređaja i u slučaju oštećenja treba da ga zameni ovlašćeni stručnjak.
 • Koristite samo produžne kablove koji su dozvoljeni za konkretnu primenu i imaju odgovarajući provodni prečnik. U suprotnom može doći do gubitka snage uređaja i pregrevanja kabla.
 • Redovno proveravajte da li na produžnom kablu postoje oštećenja.
 • Zamenite oštećene produžne kablove.
 • Na otvorenom upotrebljavajte samo za to dozvoljene i odgovarajuće označene produžne kablove.

Priprema za rad

OPREZ
Opasnost od povređivanja! Nesmotreno pokretanje proizvoda.
 • Izvucite mrežni utikač pre podešavanja uređaja ili zamene delova pribora.
Obratite pažnju na bezbednosne i upozoravajuće napomene koje se nalaze u ovoj dokumentaciji i na proizvodu.

Namenski alat

Za ovaj proizvod upotrebljavajte samo Hilti dleto sa TE-H spojnim delom.
Druga dleta se ne mogu pravilno blokirati i ćuti prsten upozorenja na blokadi alata ostaje vidljiv. Pokazuje da namenski alat ne odgovara za ovo čekić-dleto!
Image alternative
 • Pre svake primene proverite da li se žuti prsten upozorenja na blokadi alata više ne vidi.

Postavljanje namenskog alata

Pre svake upotrebe proverite da li je došlo do oštećenja i neravnomerne istrošenosti alata i obavite njihovu zamenu po potrebi.
Image alternative
 1. Malo podmažite utični kraj namenskog alata.
 2. Utaknite dleto sa TE-H spojnim delom u steznu glavu tako da ulegne uz zvuk kliktanja i da se više ne vidi žuti prsten upozorenja.
 3. Povucite alat kako biste proverili je li ulegao.
  Upotrebljavajte samo Hilti originalnu mast. Upotreba neadekvatne masti može da prouzrokuje štetu na proizvodu.

Priključivanje utičnog mrežnog kabla

Image alternative
OPREZ
Opasnost od povrede usled lutajućih struja pri zaprljanim kontaktima.
 • Električni utikački spoj povezujte sa električnim uređajem samo u čistom, suvom i beznaponskom stanju.
 1. Uvedite kodiran, rastavljiv električni utikački spoj do kraja u alat dok se blokada čujno ne uklopi.
 2. Mrežni utikač uključite u utičnicu.
  Hilti preporučuje da utični mrežni kabl uvek ostavite na alatu. Utični mrežni kabl skinite samo ukoliko je izlomljen ili oštećen.

Radovi

UPOZORENJE
Opasnost zbog oštećenog kabla! Ukoliko se tokom rada ošteti mrežni ili produžni kabl, odmah iskopčajte kabl iz mreže. Ne dodirujte neispravan deo!
 • Redovno kontrolišite priključne kablove. Zamenite neispravan produžni kabl. Popravljanje oštećenih mrežnih kablova prepustite kvalifikovanom stručnjaku.
Načelno se preporučuje upotreba zaštitne strujne sklopke (RCD) sa maksimalnom okidnom strujom od 30 mA.

Pokretanje čekić-dleta

Image alternative
 1. Potpuno pritisnite istovremeno rukohvat i prekidač za uključivanje/isključivanje.
  • Čekić-dleto se pokreće.
 2. Tokom rada držite pritisnut prekidač za uključivanje/isključivanje.
  • Potpunim pritiskom rukohvata možete dodatno da upravljate snagom mašine.
  ako pravite dužu pauzu od 1 minuta, mašina se vraća u početni položaj. Za ponovni start morate ponovo potpuno da pritisnete rukohvat i prekidač za uključivanje/isključivanje.

Klesanje

Sekač se može postaviti u 6 različitih položaja (u koracima od 60°). Time se pomoću pljosnatih i oblikovnih sekača može uvek raditi u optimalnom radnom položaju.
Image alternative
 1. Mrežni utikač utaknite u utičnicu.
 2. Dleto postavite oko 80-100 mm (3¹⁄₈" - 4") od ivice.
 3. Pritisnite rukohvat i prekidač za uključivanje/isključivanje.
 4. Postupak sečenja započnite pod uglom od 90° u odnosu na betonsku površinu, a vrh usmerite prema ivici. Ugao zatim pomerite u smeru 70° do 80° i presecite materijal.
  • Kod armiranog gvožđa dleto vodite uvek uz ivicu materijala, a ne uz armirano gvožđe.
  Radovi prilikom niskih temperatura:
  Pri niskim spoljašnjim temperaturama udarni mehanizam može proraditi samo kad alat dostigne minimalnu radnu temperaturu. Za postizanje minimalne radne temperature alata kratko naslonite na radnu podlogu i pustite da radi u praznom hodu. Ovaj postupak ponavljajte sve dok udarni mehanizam ne proradi.

Vađenje alata za umetanje

UPOZORENJE
Opasnost od povrede Alat se zagreva prilikom upotrebe i može imati oštre ivice.
 • Nosite zaštitne rukavice kod zamene alata.
Image alternative
 1. Izvucite mrežni utikač iz utičnice.
 2. Povucite nazad blokadu alata do graničnika.
 3. Izvucite alat za umetanje.
 4. Image alternative PAŽNJA! Vreo alat ne odlažite na lako zapaljive materijale.

Odvajanje utičnog mrežnog kabla od električnog alata

 1. Izvucite mrežni utikač iz utičnice.
 2. Pritisnite taster za blokadu i izvucite kodirani, rastavljiv električni utikački spoj.
 3. Izvucite mrežni kabl iz alata.
  Hilti preporučuje da utični mrežni kabl uvek ostavite na alatu. Utični mrežni kabl skinite samo ukoliko je izlomljen ili oštećen.

Nega i održavanje

UPOZORENJE
Opasnost od električnog udara! Nega i održavanje uređaja dok je mrežni utikač utaknut može da dovede to teških povreda i opekotina.
 • Izvucite mrežni utikač pre radova na nezi i održavanju!
Nega
 • Čvrsto prionulu prljavštinu pažljivo uklonite.
 • Proreze za ventilaciju oprezno očistite suvom četkom.
 • Čistite kućište samo sa malo nakvašenom krpom za čišćenje. Ne upotrebljavajte sredstva za negu na bazi silikona, jer mogu nagristi plastične delove.
Održavanje
UPOZORENJE
Opasnost od strujnog udara! Nestručne popravke na električnim delovima mogu da dovedu do teških povreda i opekotina.
 • Popravke električnih delova sme obavljati samo električar.
 • Redovno proveravajte da li je došlo do oštećenja na vidljivim delovima alata i funkcionisanju elemenata za besprekorno korišćenje.
 • U slučaju da proizvod ima oštećenja i/ili funkcionalne smetnje, ne koristite ga. Odmah odnesite uređaj u Hilti servis na popravku.
 • Posle radova na nezi i održavanju, priključite svu zaštitnu opremu i proverite da li funkcioniše.
Za siguran režim rada upotrebljavajte samo originalne rezervne delove i potrošne materijale. Rezervne delove, potrošni materijal i pribor koji smo odobrili za vaš proizvod naći ćete u okviru Hilti Store ili na: www.hilti.group .

Transport i skladištenje

Transport
 • Ovaj proizvod nemojte da prevozite sa priključenim alatom.
 • Obratite pažnju na bezbedno stajanje prilikom transporta.
 • Nakon svakog transporta proverite da li je došlo do oštećenja na vidljivim delovima i da li elementi za rukovanje besprekorno funkcionišu.
Skladištenje
 • Proizvod skladištite uvek sa izvučenim mrežnim utikačem.
 • Proizvod skladištite na mestu koje je suvo i nepristupačno deci i neovlašćenim osobama.
 • Nakon dužeg skladištenja proverite da li je došlo do oštećenja na vidljivim delovima i da li elementi za rukovanje besprekorno funkcionišu.

Transport sa transportnim vozilom

UPOZORENJE
Opasnost od povređivanja usled velike težine Čekić dleto je teško.
 • Po mogućstvu uvek koristite transportno vozilo. Ako transportno vozilo ne stoji na raspolaganju, uvek transportujte čekić dleto uz nečiju pomoć.
Transportno vozilo ne postavljajte na nagnutim površinama.
Pobrinite se za stabilan oslonac transportnog vozila.
Obratite pažnju na bezbedne transportne puteve.
 1. Postavite čekić dleto na prijemnu iglu mašine na transportnom vozilu.
 2. Osigurajte čekić dleto tokom transporta sa blokadnim lukom.
 3. Utaknite dleto do pozicije za užlebljenje u držač za potrošni materijal.

Pomoć u slučaju smetnji

U slučaju smetnji, koje nisu navedene u ovoj tabeli ili koje ne možete samostalno da otklonite, molimo da se obratite našem Hilti servisu.

Traženje kvara

Smetnja
Mogući uzrok
Rešenje
Čekić dleto se ne pokreće.
Inicijalizacija elektronike teče (do oko 4 sekunde od priključivanja utikača)
 • Isključite alat i ponovo ga uključite.
Prekinuto napajanje strujom
 • Uključite drugi električni alat i proverite da li radi.
Nakon prekida snabdevanja strujom, aktivirana je elektronska blokada pokretanja
 • Isključite alat i ponovo ga uključite.
Generator u režimu mirovanja (Sleep mode)
 • Generator opteretite sa drugim potrošačem (npr. lampom za gradilišta). Isključite alat i zatim ga ponovo uključite.
Utični mrežni kabl nije pravilno utaknut
 • Priključite utični mrežni kabl pravilno na električni alat.
Servisni indikator svetli crveno.
Oštećenja na alatu ili je dostignut radni vek za servisiranje
 • Popravku proizvoda prepustite isključivo servisu kompanije Hilti .
Servisni indikator treperi crveno.
Privremena greška
 • i. Sačekajte 10 sekundi, dok ne prestane treperenje.
 • Ukoliko treperenje ne prestane nakon 10 sek., izvucite mrežni utikač i sačekajte 2 minuta.
 • Ukoliko treperenje ne prestane, donesite proizvod u Hilti servis.
Napajanje strujom ima previsok napon
 • Zamenite utičnicu. Proverite mrežu.
Prikaz spremnosti za rad treperi zeleno.
Zaštita od pregrevanja
 • Sačekajte da se proizvod ohladi.
 • Očistite proreze za ventilaciju. Rad u praznom hodu je još uvek moguć.
Nema udaranja.
Alat previše hladan
 • Čekić dleto postavite na podlogu i pustite ga da radi u praznom hodu. Ako je neophodno ponavljajte sve dok radi udarni mehanizam.
Čekić dleto se ne pokreće ili se isključuje u toku rada.
Produžni kabl je predugačak i/ili ima premali presek
 • Upotrebljavajte produžne kablove dozvoljene dužine i / ili dovoljnog preseka.

Zbrinjavanje otpada

Image alternative Hilti uređaji su sa velikim udelom proizvedeni od reciklažnih materijala. Preduslov za ponovnu upotrebu je stručna podela materijala. U mnogim zemljama Hilti predaje Vaš stari uređaj na reciklažu. Pitajte Hilti servis za klijente ili Vašeg konsultanta za prodaju.
Image alternative
 • Električne alate, elektronske uređaje i akumulatorske baterije ne odlažite u kućne otpatke!

Garancija proizvođača

 • U slučaju pitanja o uslovima garancije obratite se Vašem lokalnom Hilti partneru.

Izjava o usklađenosti

Image alternative
Pod vlastitom odgovornošću izjavljujemo da je ovde opisani proizvod u skladu sa važećim smernicama i normama.
Tehnička dokumentacija se čuva ovde:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

RoHS (Direktiva za ograničenje upotrebe opasnih supstanci)

Image alternative
Ovim potvrđujemo da je ovaj proizvod „u skladu sa RoHS“.