Izaberi jezik

DX 5 GR

Originalno uputstvo za upotrebu

Podaci o dokumentaciji

O ovoj dokumentaciji

 • Pročitajte ovu dokumentaciju pre početka rada. To predstavlja preduslov za bezbedan rad i nesmetano rukovanje.
 • Obratite pažnju na bezbednosne i upozoravajuće napomene koje se nalaze u ovoj dokumentaciji i na proizvodu.
 • Uputstvo za rukovanje uvek čuvajte na proizvodu i samo ga sa ovim uputstvom prosleđujte dalje drugim osobama.

Legenda

Upozoravajuće napomene

Upozoravajuće napomene upozoravaju na opasnosti pri rukovanju proizvodom. Koriste se sledeće signalne reči:
OPASNOST
OPASNOST !
 • Znači neposrednu opasnu situaciju, koja može prouzrokovati telesne povrede ili smrt.
UPOZORENJE
UPOZORENJE !
 • Ova reč skreće pažnju na moguću opasnost koja može prouzrokovati tešku telesnu povredu ili smrt.
OPREZ
OPREZ !
 • Za moguću opasnu situaciju koja može da dovede do lakih telesnih povreda ili do materijalne štete.

Simboli u dokumentaciji

Sledeći simboli se koriste u ovoj dokumentаciji:
Image alternative Pre upotrebe pročitajte uputstvo za upotrebu
Image alternative Napomene o primeni i druge korisne informacije
Image alternative Rad sa reciklažnim materijalima
Image alternative Električne uređaje i baterije ne odlažite u kućne otpatke

Simboli na slikama

Sledeći simboli se koriste na slikama:
Image alternative Ovi brojevi se odnose na odgovarajuću sliku sa početka ovog uputstva
Image alternative Numerisanje reflektuje redosled radnih koraka na slici i može da odstupa od radnih koraka u tekstu
Image alternative Pozicioni brojevi se koriste na slici Pregled i odnose se na brojeve legende u poglavlju Pregled proizvoda
Image alternative Ovaj znak treba da vam skrene posebnu pažnju prilikom rukovanja sa proizvodom.

Simboli u zavisnosti od proizvoda

Simboli

Sledeći simboli se koriste dodatno:
Image alternative Pažnja! Obratite pažnju na napomene.
Image alternative Nosite zaštitni šlem prilikom upotrebe uređaja.
Image alternative Nosite zaštitne naočare prilikom upotrebe uređaja.
Image alternative Nosite zaštitu za sluh prilikom upotrebe uređaja.

Simboli nа proizvodu

Sledeći simboli se koriste na proizvodu:
Image alternative Crna brava na crvenoj osnovi na kućištu: Na komandnom tasteru za otključavanje radi demontiranja povratne vođice izduvnog klipa.
Image alternative Bela brava na crnoj osnovi na vođici vijka: Na bravi za vođicu vijka.

Prikazi na displeju

Mogu biti prikazani sledeći prikazi na displeju:
Image alternative Ovaj simbol prikazuje stanje napunjenosti baterije. Ako je baterija prazna, pojaviće se simbol za održavanje.
Image alternative Ovaj simbol prikazuje kada treba obaviti naredno čišćenje. Jedan odeljak je pritom za 500 ukucavanja. Ukupno ima 5 odeljaka i oni su za 2500 ukucavanja.
Image alternative Ovaj simbol prikazuje da li predstoji održavanje. Pojaviće se nakon 5 godina, 30000 ukucavanja ili ako je baterija prazna. Naša preporuka: Obratite se Hilti servisu.

Informacije o proizvodu

Image alternative proizvodi su namenjeni za profesionalnog korisnika, a njima sme da rukuje, da ih održava ili popravlja samo ovlašćeno, upućeno osoblje. To osoblje mora biti posebno upoznato sa mogućim opasnostima. Proizvod i njegova pomoćna sredstva mogu da budu opasni ako ih neobučena lica nestručno tretiraju ili ako se ne koriste namenski.
Oznaka tipa i serijski broj su navedeni na tipskoj pločici.
 • Prenesite serijski broj u sledeću tabelu. Podaci o proizvodu će vam biti potrebni kada budete kontaktirali naše predstavništvo ili servis.
  Podaci o proizvodu
  Pištolj za ukucavanje
  DX 5 GR
  Generacija
  01
  Serijski br.

Izjava o usklađenosti

Pod vlastitom odgovornošću izjavljujemo da je ovde opisani proizvod u skladu sa važećim smernicama i normama. Primerak izjave o usklađenosti nalazi se na kraju ove dokumentacije.
Tehnička dokumentacija se čuva ovde:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Sigurnost

Sigurnosne napomene

Osnovne sigurnosne napomene Image alternative UPOZORENJE! Pročitajte sigurnosne napomene i uputstva. Greške kod pridržavanja sigurnosnih napomena i uputstava mogu dovesti do električnog udara, požara i/ili teških povreda.
Molimo sačuvajte sve sigurnosne napomene i uputstva za ubuduće.
Upotreba patrona
 • Koristite samo Hilti patrone ili patrone podjednakog kvaliteta.
 • Upotreba patrona lošijeg kvaliteta u Hilti alatima može dovesti do akumuliranja nesagorelog praha, koji može da eksplodira i da izazove teške povrede rukovaoca i osoba u njegovom okruženju. Patrone mora da ispita proizvođač u skladu sa EU standardom EN 16264 ili one moraju imati CE oznaku za usklađenost.
Zahtevi koje treba da ispune korisnici
 • Ovim uređajem smete da rukujete i smete da ga održavate samo ako ste za to ovlašćeni i obučeni.
Lična zaštitna oprema
 • Vi i osobe koje se nalaze u blizini treba prilikom upotrebe da nosite odgovarajuće zaštitne naočare i zaštitnu kacigu.
 • Nosite zaštitu za sluh.
 • Postavljanje pričvrsnih elemenata se okida preko paljenja pogonskog punjenja. Prevelika buka može oštetiti sluh.
Bezbednost ljudi
 • Pridržavajte se podataka o radu, nezi i održavanju u uputstvu za upotrebu.
 • Budite oprezni, pazite šta činite i kod rada sa alatom za direktnu montažu postupajte razumno. Alat nemojte da koristite ako ste umorni ili ste pod uticajem droga, alkohola ili lekova. Prestanite sa korišćenjem alata ako osetite bol ili ako se ne osećate dobro. Trenutak nepažnje kod upotrebe alata može dovesti do ozbiljnih telesnih povreda.
 • Ne zauzimajte neudoban položaj tela. Zauzmite siguran i stabilan položaj tela i u svakom trenutku održavajte ravnotežu.
 • Nosite obuću koja se ne kliza.
 • Vođicu vijka ili elemente za pričvršćivanje nikada ne vucite unazad rukom.
 • Usled povlačenja magacina, vođice vijka ili pričvrsnog elementa rukom, alat može u određenim uslovima postati pripravan za rad. Režim pripravnosti omogućava ukucavanje i u delove tela.
 • Ruke držite blago savijene prilikom rukovanja alatom (ne ispravljene).
 • Prilikom rada udaljite druga lica, naročito decu, iz zone delovanja.
Pažljivo rukovanje i upotreba alata za direktnu montažu Image alternative UPOZORENJE! Opasnost od prisutnih pričvrsnih elemenata! Pre ukucavanja pričvrsnih elemenata uverite se da niko nije prisutan neposredno iza ili ispod građevinskog materijala u koji se ukucava pričvrsni element.
 • Proverite pre rada snagu patrona i točkić za regulaciju snage.
 • Ukucajte u podlogu 2 pričvrsna elementa radi probe.
 • Koristite odgovarajući alat za rad. Nemojte koristiti alat u svrhe za koje nije predviđen, koristite ga samo u skladu sa odredbama i kada je u ispravnom stanju.
 • Koristite štitnik od iverja / zaštitni poklopac kada primena to dopušta.
 • Nikada nemojte ostavljati napunjen alat bez nadzora.
 • Prenosite i čuvajte alat u sigurnom koferu.
 • Uvek ispraznite alat pre radova na čišćenju, servisiranju i održavanju, prilikom zamene vođice vijka, prilikom prekida rada, kao i prilikom odlaganja (patrone i pričvrsni element).
 • Kada ne koristite alate, ispraznite ih i čuvajte na suvom i zatvorenom mestu, van domašaja dece.
 • Proverite da li uređaj i pribor imaju neka oštećenja. Proverite da li pokretni delovi ispravno funkcionišu bez zapinjanja i da li ima oštećenih delova.
 • Svi delovi se moraju pravilno montirati i moraju ispunjavati sve potrebne uslove za pravilan rad alata. Oštećeni delovi moraju biti adekvatno popravljeni ili zamenjeni u Hilti servisu, osim ako nije drugačije naznačeno u uputstvu za upotrebu.
 • Pre ukucavanja proverite da li ima električnih vodova u podlozi.
 • Nikada nemojte pokušavati da postavite elemente za fiksaciju u neodgovarajući materijal.
 • Neodgovarajući materijali su zavareni čelik i liveni čelik, liveno gvožđe, staklo, mermer, plastika, bronza, mesing, bakar, izolacioni materijal, šuplja cigla, keramička cigla, tanak lim (< 4 mm) i porozni beton. Ukucavanje u ove materijale može da prouzrokuje lom elementa, cepanje ili probijanje.
 • Povucite okidač samo onda kada je alat potpuno oslonjen na radnu površinu pod pravim uglom.
 • Alat za ukucavanje držite prilikom ukucavanja uvek pod pravim uglom u odnosu na podlogu, kako biste sprečili skretanje pričvrsnog elementa sa materijala podloge.
 • Rukohvati moraju biti suvi, čisti, bez ostataka ulja i masti.
 • Uređaj nemojte koristiti na mestima na kojima postoji opasnost od požara ili eksplozije, osim ako ne postoji posebna dozvola za to.
 • Nikada nemojte postavljati elemente u već postojeće rupe, osim ako to ne preporučuje Hilti (npr. DX-Kwik).
Radno mesto
 • Održavajte radno mesto urednim. Iz radnog okruženja uklonite predmete na koje bi se mogli povrediti.
 • Nered u području rada može prouzrokovati nesreće.
 • Pobrinite se za dobro osvetljenje i provetravanje radnog prostora.
Mehaničke bezbednosne mere
 • Nemojte vršiti nedozvoljene radnje ili promene na alatu, naročito na klipu.
 • Koristite samo pričvrsne elemente koji su predviđeni i odobreni za alat.
Termičke bezbednosne mere
 • Ne prekoračujte preporučenu maksimalnu frekvenciju ukucavanja.
 • Ukoliko se alat pregrejao, ostavite ga da se ohladi.
 • Nemojte rasklapati alat ako je vreo. Ostavite uređaj da se ohladi.
 • Pustite da se alat ohladi ako dođe do topljenja trake patrone.
Opasnost od eksplozija kod patrona
 • Koristite samo model patrona koji je odobren za ovaj alat.
 • Uklonite trake patrona kada završite sa radom ili dok transportujete uređaj.
 • Nemojte pokušavati na silu da izvadite patrone iz vođice vijka ili iz alata.
 • Neiskorišćene patrone čuvajte na zatvorenom mestu zaštićenom od vlage i prekomerne toplote.

Opis

Pregled proizvoda

Image alternative
 1. Povratna vođica izduvnog klipa
 2. Vodeća čaura
 3. Kućište
 4. Kanal patrone
 5. Otključavanje regulacije snage
 6. Točkić za regulaciju snage
 7. Displej
 8. Dugme
 9. Ručni tapacir
 10. Okidač
 11. Komandni taster
 12. Prorezi za ventilaciju
 13. Klipni prstenovi
 14. Klip
 15. Vođica vijka
 16. Otključavanje vođice vijka
 17. Odbojnik
 18. Čaura za centriranje
 19. Ravna četka
 20. Velika okrugla četka
 21. Mala okrugla četka

Namenska upotreba

Opisani proizvod je alat za ukucavanje vijaka koji služi za ukucavanje eksera, vijaka i kombinovanih elemenata u čelik.

Pri upotrebi alata uvek pazite na to da li koristite pravu opremu. Vođica vijka, klip i pričvrsni elementi moraju biti usklađeni međusobno.

Minimalna rastojanja

Pričvršćivanje na čelik

Uvek obratite pažnju prilikom pričvršćivanja na čelik na sledeća minimalna odstojanja:
 • Minimalno odstojanje ivice podloge od pričvrsnog elementa mora da iznosi najmanje 15 mm.
 • Minimalno osno rastojanje između dva pričvrsna elementa mora da iznosi najmanje 20 mm.
 • Minimalna debljina podloge mora da iznosi najmanje 6 mm.

Informacije o aplikaciji

Da biste dobili više informacija o aplikaciji, da biste je preuzeli i pokrenuli, skenirajte QR kod u koferu.

Informacije o oblasti primene

Dodatne informacije o oblastima primene potražite na stranici namenjenoj Hilti proizvodima.

Tehnički podaci

Alat za postavljanje vijaka

Težina
DX 5 GR
3,43 kg
Dužina alata
DX 5 GR
495 mm
Dužina eksera
DX 5 GR
≤ 22 mm
Preporučena maksimalna frekvencija postavljanja
DX 5 GR
700/h
Radna temperatura (ambijentalna temperatura)
DX 5 GR
−20 ℃ … 50 ℃
Deonica potiskivanja
DX 5 GR
32 mm
Neophodni potisni pritisak
DX 5 GR
≥ 50 N

Informacija o šumu utvrđena u skladu sa standardom EN 15895

U ovim uputstvima navedene vrednosti pritiska zvuka i vibracija su izmerene u skladu sa normiranim postupkom merenja i možete skupa da ih upotrebljavate za poređenje alata za ukucavanje vijaka. Takođe su primereni za preliminarnu procenu ekspozicija. Navedeni podaci reprezentuju primarne primene alata za ukucavanje vijaka. Ako se alat za ukucavanje vijaka inače koristi za druge primene uz opremu koja se razlikuje ili nije dovoljno dobro održavana, podaci se mogu razlikovati. To može znatno povećati ekspozicije tokom celokupnog radnog veka. Za precizniju procenu izloženosti bi trebalo uzeti u obzir i vreme kada uređaj miruje. To može znatno smanjiti ekspozicije tokom celokupnog radnog veka. Odredite dodatne sigurnosne mere za zaštitu korisnika od delovanja zvuka i/ili vibracija kao npr.: održavanje alata za ukucavanje vijaka i opreme, održavanje toplote ruku, organizacija tokova rada.
Navedene vrednosti zvuka se utvrđuju pod sledećim okvirnim uslovima:
Okvirni uslovi i informacije o buci
Patrona
Kalibar 6,8 / 11 crna
Podešavanje snage
2
Primena
Pričvršćivanje drveta od 24 mm na beton (C40) sa X‑U47 P8
Informacija o šumu u skladu sa EN 15895
Nivo jačine buke (LWA)
105 ±2 dB
Nivo pritiska zvuka emisije (LpA)
101 ±2 dB
Najviša vrednost nivoa zvučnog pritiska emisije (LpCpeak)
133 ±2 dB

Vibracija

Navedena vrednost vibracija prema 2006/42/EC ne prekoračuje 2,5 m/s².

Rukovanje

Zaštitna oprema

Kod početka rada proverite da li je priključena i da li besprekorno funkcioniše sva zaštitna oprema. Svi delovi se moraju pravilno montirati i moraju ispunjavati sve potrebne uslove za pravilan rad alata.

Punjenje alata za pojedinačno ukucavanje

Image alternative
 1. Gurnite element spreda u alat sve dok se rondela elementa ne zaustavi u alatu.
 2. Gurnite traku patrone užim krajem odozdo u dršku alata uređaja dok se traka patrone u potpunosti dužinom ne nađe u alatu. Ako ubacite oštećenu traku patrone, izvucite traku patrone rukom odozgo iz alata sve dok se prva neiskorišćena patrona ne nađe u odeljku patrona.

Podešavanje snage

Image alternative
 1. Pritisnite deblokiranje regulacije snage.
 2. Okrećite točkić za regulaciju snage kako biste podesili željenu snagu.
 3. Proverite kvalitet ukucavanja u skladu sa Hilti standardima.
  Odaberite snagu patrona i podešavanje snage u skladu sa primenom.
  Uvek počnite sa minimalnom snagom, ukoliko nemate iskustva u radu sa alatom.

Ukucavanje elemenata alatom za pojedinačno ukucavanje

Image alternative
 1. Pozicionirajte alat.
 2. Alat vodite pravo uz radnu površinu i pritisnite ga pod pravim uglom.
 3. Pritisnite okidač kako biste ukucali element.

Pražnjenje alata za pojedinačno ukucavanje

Image alternative
 1. Izvucite patronu iz alata.
 2. Izvucite element iz uređaja.

Resetovanje prikaza za čišćenje

 • Pritiskajte dugme 10-12 sekundi kako biste resetovali prikaz za čišćenje.
  Prikaz za čišćenje se sastoji od 5 stubića. Svaki stubić je za 500 ukucavanja.

Pričvršćivanje X-FCM rešetke

Image alternative
 1. Postavite navojni vijak na čelični nosač. Upotrebite čauru za centriranje kako biste osigurali jednostavno i centrirano pričvršćivanje. Izmerite isturenost vijaka (NVS) tako što ćete merilom izmeriti dubinu prodiranja.
 2. Postavite X-FCM pričvrsnu prirubnicu.
 3. Zavrnite pričvrsnu prirubnicu.
  • Obrtni momenat: 5-8 Nm

Pričvršćivanje rebrastog lima X-FCP

Image alternative
 1. Izbušite ili probijte najpre rebrasti lim.
  Vodite računa o neophodnim minimalnim rastojanjima:
  A = 18-20 mm (0,70''-0,7'')
  B ≥ 25 mm (≥ 0,98'')
 2. Umetnite navojni vijak u pripremljenu rupu. Izmerite isturenost vijaka (NVS) tako što ćete merilom izmeriti dubinu prodiranja.
 3. Postavite X-FCP pričvrsnu prirubnicu.
 4. Zavrnite pričvrsnu prirubnicu.
  • Obrtni momenat: 5-8 Nm

Pričvršćivanje X-GR rešetke

Image alternative
 1. Postavite element u vođicu vijka.
 2. Postavite element kroz rešetku u čelik.
 3. Pričvrstite element.
  • Obrtni momenat: 3-5 Nm

Postupak kod neuspešnog ispaljivanja patrone

 1. Alat pritisnite uz radnu površinu i zadržite ga tako 30 sekundi.
 2. Ukoliko se patrona i dalje ne ispaljuje, odmaknite alat od radne površine. Vodite računa da nije okrenut prema Vama ili drugim osobama.
 3. Povucite traku patrone rukom preko naredne patrone i iskoristite ostatak trake patrone.

Loša ukucavanja bez paljenja patrona

UPOZORENJE
Toplota Tokom rada alat može postati vruć.
 • Nosite zaštitne rukavice.
 • Ostavite uređaj da se ohladi.
 1. Odmah podesite rad.
 2. Ispraznite i rasklopite alat.
 3. Proverite da li je ispravan odabir kombinacije klipa i pričvrsnih elemenata.
 4. Proverite da li odbojnik i klip pokazuju tragove habanja i po potrebi zamenite elemente.
 5. Očistite alat.
  • Ako i pored navedenih mera problem još uvek postoji, ne smete više koristiti alat.
  • Alat odnesite na proveru u Hilti servis i na eventualnu popravku.
  U zavisnosti od alata, kada se alat koristi u normalnom režimu rada, prljavština se skuplja unutar i dovodi do habanja komponenti koje su relevantne za funkcionisanje.
  Redovno obavljajte inspekcije i održavanja. Održavanja treba obaviti nakon 30000 ukucavanja.
  Očistite alat posle 2500 - 3000 ukucavanja. Brojač ukucavanja prikazuje broj izvršenih ukucavanja od poslednjeg resetovanja prikaza za čišćenje. Stubić stoji pritom za 500 ukucavanja.
  Proveravajte klip i odbojnik na dnevnom nivou kada je alat podvrgnut intenzivnom korišćenju, a najkasnije tokom preporučenog redovnog ciklusa čišćenja od 2500 - 3000 ukucavanja.
  Inspekcije, ciklusi održavanja i ciklusi čišćenja se zasnivaju na tipičnoj upotrebi alata. Ako utvrdite unapred da alat ne funkcioniše pravilno, obavite odmah servisiranje.

Nega i održavanje

Nega alata

UPOZORENJE
Čišćenje Obratite pažnju prilikom čišćenja alata na sledeće stavke:
 • Za čišćenje ne upotrebljavajte uređaj za raspršivanje ili parni raspršivač.
 • Sprečite prodiranje stranih tela u unutrašnjost alata.
UPOZORENJE
Opasnost od povređivanja usled brzog sagorevanja! Ostaci praha u alatu mogu se zapaliti i dovesti do nekontrolisanog okidanja ili lomljenja.
 • Redovno čistite uređaj. Pridržavajte se svih napomena za održavanje i čišćenje koje se nalaze u ovoj dokumentaciji.
 • Čišćenje alata, pri upotrebi patrona niskog kvaliteta, ne smanjuje rizik od paljenja ostataka praha u unutrašnjosti povratne vođice izduvnog klipa, niti rizik od nekontrolisanog okidanja ili slamanja usled toga. Rizik može biti umanjen samo održavanjem u Hilti servisu.
 • Spoljašnju stranu alata redovno čistite malo nakvašenom krpom za čišćenje.

Održavanje

UPOZORENJE
Opasne supstance Prljavština u DX alatima sadrži supstance koje mogu biti opasne po vaše zdravlje.
 • Ne udišite prljavštinu ili prašinu prilikom čišćenja.
 • Držite prašinu i prljavštinu dalje od namirnica.
 • Nakon čišćenja alata operite ruke.
 • Nikada nemojte koristiti mast za čišćenje ili podmazivanje komponenti alata. To može dovesti do funkcionalnih smetnji na alatu. Koristite Hilti sprej, kako biste sprečili funkcionalne smetnje prilikom upotrebe neodgovarajućih sredstava za čišćenje.
 1. Proveravajte redovno da li ima oštećenja na spoljnim delovima alata.
 2. Redovno proveravajte da li svi komandni elementi besprekorno funkcionišu.
 3. Alatom rukujte samo sa preporučenim patronama i sa preporučenim podešavanjem snage.
  • Pogrešne patrone ili previsoka podešavanja energije mogu da dovedu do ranog kvara alata.

Izvođenje servisa alata

 • Izvršite servis alata, ako dođe do sledećih situacija:
  • Nastupaju oscilacije snage.
  • Loše paljenje patrona.
  • Osetno se smanjuje udobnost pri korišćenju.
  • Osetno se povećava potrebni pritisak.
  • Povećava se otpor prilikom okidanja.
  • Regulacija snage se može sve teže podešavati.
  • Traka patrona se sve teže može otkloniti.
  • Prikaz održavanja da je potreban servis alata.

Demontiranje alata za pojedinačno ukucavanje

Image alternative
 1. Uverite se da se nijedna traka patrona niti element ne nalaze u alatu. Ukoliko se u alatu nalaze traka patrona ili element, izvucite traku patrona rukom odozgo iz alata i uklonite element iz vođice vijka.
 2. Pritisnite bočno postavljenu bravicu na vođicu vijka da biste je odvrnuli.
 3. Odvrnite vođicu vijka.
 4. Odvojte odbojnik tako što odvojite vođicu vijka. Uklonite odbojnik.
 5. Uklonite klip.

Provera odbojnika i klipa

Image alternative
UPOZORENJE
Opasnost od povrede zbog neispravnog odbojnika ili klipa. Proverite da li ima znakova habanja na odbojniku i klipu i zamenite ih u slučaju oštećenja.
 • Nemojte vršiti manipulacije na klipu.
 1. U sledećim slučajevima treba da zamenite klip:
  • Klip je slomljen.
  • Klip je jako istrošen (npr. oštećenje segmenta 90°)
  • Klipni prstenovi su iskočili ili nedostaju.
  • Klip je savijen (proverite okretanjem na glatkoj površini).
 2. U sledećim slučajevima treba da zamenite odbojnik:
  • Metalni prsten odbojnika je polomljen ili ispada.
  • Odbojnik se ne zadržava više na vođici vijka.
  • Ispod metalnog prstena se može videti jaki, tačkasti znakovi trošenja gumice.

Provera istrošenosti vođice vijka

Image alternative
 1. Proverite da li ima znakova habanja na vođici za vijke i zamenite vođicu vijka ako je oštećen deo vijka (npr. savijen, polomljen, savijen, proširen, napukao).
 2. Po potrebi kontaktirajte Hilti servis.

Čišćenje i podmazivanje alata za pojedinačno ukucavanje

Image alternative
 1. Blago poprskajte uljem klipne prstenove i čistite ih ravnom četkom sve dok ne budu mogli da se kreću slobodno.
 2. Očistite navoj vođice za vijke ravnom četkom.
 3. Očistite kućište sa unutrašnje strane pomoću velike okrugle četke.
 4. Demontirajte povratnu vođicu izduvnog klipa.
 5. Očistite povratnu vođicu izduvnog klipa.
 6. Poprskajte očišćene delove isporučenim Hilti sprejom.
  Koristite isključivo Hilti sprej ili proizvode podjednakog kvaliteta. Upotreba nekih drugih maziva može oštetiti alat.
 7. Poprskajte lagano regulaciju snage isporučenim Hilti sprejom.

Sastavljanje alata za pojedinačno ukucavanje

Image alternative
 1. Proverite da li nalazi patrona u alatu i uklonite je ako je to neophodno.
 2. Montirajte povratnu vođicu izduvnog klipa.
 3. Ubacite klip.
 4. Stavite odbojnik na vođicu za vijak.
 5. Zavrnite vođicu vijka.

Finalna provera alata

 1. Nakon čišćenja i održavanja proverite da li je priključena i da li besprekorno funkcioniše sva zaštitna oprema.
 2. Nakon provere alata pritiskajte dugme 10 - 12 sekundi, kako biste resetovali brojač održavanja.

Pomoć u slučaju smetnji

Problemi sa alatom

Smetnja
Mogući uzrok
Rešenje
Potreban veći pritisak potiskivanja
Akumulacija ostataka od sagorevanja.
 • izvršite servis alata.
Povećava se otpor prilikom okidanja
Akumulacija ostataka od sagorevanja.
 • izvršite servis alata.
Regulacija snage se može sve teže podešavati
Akumulacija ostataka od sagorevanja.
 • izvršite servis alata.
Image alternative
Klip se zaglavljuje u povratnoj vođici izduvnog klipa
Klip je oštećen.
 • Promenite klip.
Habanje odbojnika u unutrašnjosti povratne vođice izduvnog klipa.
 • Proverite klip i odbojnik, ako je potrebno, zamenite ih.
 • Ako se problem nastavi, potražite Hilti servis.
Akumulacija ostataka od sagorevanja.
 • izvršite servis alata.
Image alternative
Povratna vođica izduvnog klipa je zaglavljena
Akumulacija ostataka od sagorevanja.
 • izvršite servis alata.
Alat ne može da ispaljuje
Alat nije u potpunosti pritisnut uz površinu.
 • Pritisnite alat u potpunosti uz površinu.
Blokada klipa.
 • Izvadite traku patrone i očistite alat.
 • Proverite klip i odbojnik, ako je potrebno, zamenite ih.

Problemi sa elementima koji se postavljaju u čelik

Smetnja
Mogući uzrok
Rešenje
Element ne prodire dovoljno duboko u podlogu
Premala snaga.
 • Povećajte snagu (regulacija snage).
 • Koristite jaču patronu.
Pređena granica primene (veoma tvrda podloga).
 • Koristite jači sistem, kao što je DX 76 (PTR).
Image alternative
Element se ne zadržava u podlozi
Tanka čelična podloga (4-5 mm)
 • Koristite drugo podešavanje snage ili drugu patronu.
Image alternative
Lom elementa
Premala snaga.
 • Povećajte snagu (regulacija snage).
 • Koristite jaču patronu.
Pređena granica primene (veoma tvrda podloga).
 • Koristite jači sistem, kao što je DX 76 (PTR).
Prevelika snaga.
 • Smanjite snagu (regulacija snage).
 • Koristite slabiju patronu.
 • Koristite “top hat” ekser.
 • Koristite eksere sa rondelom.
Element ukucan preduboko
Prevelika snaga.
 • Smanjite snagu (regulacija snage).
 • Koristite slabiju patronu.

Probleme sa patronama

Smetnja
Mogući uzrok
Rešenje
Image alternative
Traka patrona se ne pomera
Oštećena je traka patrone.
 • Promenite traku patrone.
Alat je previše zaprljan.
 • izvršite servis alata.
 • Po potrebi prepustite proveru alata Hilti servisu.
Alat je oštećen.
 • Ukoliko se problem nastavi: Kontaktirajte Hilti servis.
Image alternative
Traka patrona se ne može izvaditi
Alat se pregrejao.
 • Pustite da se alat ohladi.
 • Zatim pažljivo izvadite traku patrone iz alata.
 • Ukoliko se problem nastavi: Kontaktirajte servis Hilti .
Image alternative
Patrona se ne može ispaliti
Loše patrone.
 • Povucite traku patrona do sledeće patrone.
Alat je zaprljan.
 • izvršite servis alata.
Image alternative
Traka patrona se topi
Alat je prilikom ukucavanja bio predugo pritisnut uz površinu.
 • Kraće držite alat pritisnutim uz površinu pre ispaljivanja.
 • Izvadite traku patrona.
Prevelika frekvencija ukucavanja.
 • Odmah podesite rad.
 • Izvadite traku patrona i ostavite alat da se ohladi.
Image alternative
Patrona se odvaja od trake patrona
Prevelika frekvencija ukucavanja.
 • Odmah podesite rad.
 • Izvadite traku patrona i ostavite alat da se ohladi.
Image alternative
Traka patrona se ne može izvaditi
Akumulacija ostataka od sagorevanja.
 • izvršite servis alata.

Ostale smetnje

U slučaju smetnji, koje nisu navedene u ovoj tabeli ili koje ne možete samostalno da otklonite, molimo da se obratite Hilti servisu.

Zbrinjavanje otpada

Image alternative Hilti uređaji su sa velikim udelom proizvedeni od reciklažnih materijala. Preduslov za ponovnu upotrebu je stručna podela materijala. U mnogim zemljama Hilti Vaš stari uređaj se vraća na reciklažu. Pitajte Hilti servis za klijente ili Vašeg konsultanta za prodaju.

Garancija proizvođača

 • U slučaju pitanja o uslovima garancije obratite se Vašem lokalnom Hilti partneru.

Potvrda CIP testiranja

Za države članice C.I.P.-a izvan pravne nadležnosti EU i EFTA: Alat Hilti DX 5 je sistemski testiran i odobren na osnovu načina izrade. Zbog toga on nosi četvrtastu PTB oznaku odobrenja sa brojem odobrenja S 995. Njome Hilti garantuje usklađenost sa odobrenim modelom. Nedozvoljeni nedostaci, utvrđeni prilikom upotrebe alata moraju se prijaviti odgovornom licu nadležnog organa za odobravanje (PTB) kao i kancelariji Stalne međunarodne komisije (C.I.P.).
Image alternative