Izaberi jezik

DGH 130

Srpski

Podaci o dokumentaciji

O ovoj dokumentaciji

 • Pročitajte ovu dokumentaciju pre početka rada. To predstavlja preduslov za bezbedan rad i nesmetano rukovanje.
 • Obratite pažnju na bezbednosne i upozoravajuće napomene koje se nalaze u ovoj dokumentaciji i na proizvodu.
 • Uputstvo za rukovanje uvek čuvajte na proizvodu i samo ga sa ovim uputstvom prosleđujte dalje drugim osobama.

Legenda

Upozoravajuće napomene

Upozoravajuće napomene upozoravaju na opasnosti pri rukovanju proizvodom. Koriste se sledeće signalne reči:
OPASNOST
OPASNOST !
 • Znači neposrednu opasnu situaciju, koja može prouzrokovati telesne povrede ili smrt.
UPOZORENJE
UPOZORENJE !
 • Ova reč skreće pažnju na moguću opasnost koja može prouzrokovati tešku telesnu povredu ili smrt.
OPREZ
OPREZ !
 • Za moguću opasnu situaciju koja može da dovede do lakih telesnih povreda ili do materijalne štete.

Simboli u dokumentaciji

Sledeći simboli se koriste u ovoj dokumentаciji:
Image alternative Pre upotrebe pročitajte uputstvo za upotrebu
Image alternative Napomene o primeni i druge korisne informacije
Image alternative Rad sa reciklažnim materijalima
Image alternative Električne uređaje i baterije ne odlažite u kućne otpatke

Simboli na slikama

Sledeći simboli se koriste na slikama:
Image alternative Ovi brojevi se odnose na odgovarajuću sliku sa početka ovog uputstva
Image alternative Numerisanje reflektuje redosled radnih koraka na slici i može da odstupa od radnih koraka u tekstu
Image alternative Pozicioni brojevi se koriste na slici Pregled i odnose se na brojeve legende u poglavlju Pregled proizvoda
Image alternative Ovaj znak treba da vam skrene posebnu pažnju prilikom rukovanja sa proizvodom.

Simboli u zavisnosti od proizvoda

Simboli na proizvodu

Sledeći simboli se koriste nа proizvodu:
Image alternative Bežični prenos podataka
Image alternative Korišćenje zaštitnih naočara
Image alternative Broj obrtaja u minuti
Image alternative Broj obrtaja u minuti
Image alternative Nominalni broj obrtaja
Image alternative Prečnik
Image alternative Klasa zaštite II (dvostruka izolacija)

Informacije o proizvodu

Hilti proizvodi su namenjeni za profesionalnog korisnika, a njima sme da rukuje, da ih održava ili popravlja samo ovlašćeno i obučeno osoblje. To osoblje mora biti posebno upoznato sa mogućim opasnostima. Proizvod i njegova pomoćna sredstva mogu da budu opasni ako ih neobučena lica nestručno tretiraju ili ako se ne koriste namenski.
Oznaka tipa i serijski broj su navedeni na tipskoj pločici.
 • Prenesite serijski broj u sledeću tabelu. Podaci o proizvodu će vam biti potrebni kada budete kontaktirali naše predstavništvo ili servis.
  Podaci o proizvodu
  Tip:
  DGH 130
  Generacija:
  01
  Serijski br.:

Izjava o usklađenosti

Pod vlastitom odgovornošću izjavljujemo da je ovde opisani proizvod u skladu sa važećim smernicama i normama. Primerak izjave o usklađenosti nalazi se na kraju ove dokumentacije.
Tehnička dokumentacija se čuva ovde:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Sigurnost

Opšte sigurnosne napomene za električne alate

Image alternative UPOZORENJE Pročitajte sve napomene za sigurnost i uputstva. Greške kod pridržavanja sigurnosnih napomena i uputstava mogu dovesti do električnog udara, požara i/ili teških povreda.
Molimo sačuvajte sve sigurnosne napomene i uputstva za ubuduće.
Pojam "električni alat" korišćen u sigurnosnim napomenama odnosi se na električne alate sa napajanjem iz električne mreže (sa mrežnim kablom) i na električne alate na pogon akumulatorske baterije (bez mrežnog kabla).
Sigurnost na radnom mestu
 • Područje rada održavajte čistim i osvetljenim. Nered i neosvetljeno radno područje mogu dovesti do nezgoda.
 • Sa alatom ne radite u okolini ugroženoj eksplozijom, u kojoj se nalaze zapaljive tečnosti, gasovi ili prašine. Električni alati proizvode iskre koje mogu zapaliti prašinu ili isparenja.
 • Decu i ostale osobe tokom korišćenja električnog alata udaljite iz područja rada. Ako biste skrenuli pažnju sa posla mogli biste izgubiti kontrolu nad uređajem.
Električna sigurnost
 • Priključni utikač električnog alata treba da odgovara utičnici. Na utikaču se ni u kom slučaju ne smeju izvoditi izmene. Ne koristite adapterske utikače zajedno sa zaštitno uzemljenim električnim alatima. Nepromenjeni utikači i odgovarajuće utičnice smanjuju opasnost od električnog udara.
 • Izbegavajte dodir tela sa uzemljenim površinama kao što su cevi, radijatori, šporeti i frižideri. Postoji povećana opasnost od električnog udara ako je vaše telo uzemljeno.
 • Alat držite dalje od kiše ili vlage. Prodiranje vode u električni alat povećava opasnost od električnog udara.
 • Kabl ne upotrebljavajte za nošenje ili vešanje alata odnosno za izvlačenje utikača iz utičnice. Kabl držite dalje od izvora toplote, ulja, oštrih ivica ili pokretljivih delova alata. Oštećeni ili usukani kablovi povećavaju opasnost od električnog udara.
 • Ako sa električnim alatom radite na otvorenom, upotrebljavajte samo produžne kablove odobrene za upotrebu na otvorenom. Primena produžnog kabla prikladnog za upotrebu na otvorenom smanjuje opasnost od električnog udara.
 • Ako ne možete izbeći rad električnog alata u vlažnom okruženju, koristite zaštitnu strujnu sklopku. Upotreba zaštitne strujne sklopke smanjuje opasnost od električnog udara.
Sigurnost ljudi
 • Budite oprezni, pazite šta činite i kod rada sa električnim alatom postupajte razumno. Nemojte koristiti električni alat, ako ste umorni ili ste pod uticajem droga, alkohola ili lekova. Momenat nepažnje prilikom upotrebe električnog alata može da dovede do ozbiljnih povreda.
 • Nosite sredstva lične zaštite i uvek zaštitne naočare. Nošenje sredstava lične zaštite, kao što su zaštitna maska, sigurnosne cipele koje ne klize, zaštitna kaciga ili štitnik za sluh, u zavisnosti od vrste i primene električnog alata, smanjuje opasnost od nezgoda.
 • Izbegavajte nehotično stavljanje u pogon. Uverite se, da je električni alat isključen, pre nego što priključite snabdevanje naponom i/ili akumulatorsku bateriju, ili ga primite ili nosite. Ako kod nošenja električnog alata prst držite na prekidaču ili ako je alat uključen i priključen na električnu mrežu, to može dovesti do nezgoda.
 • Pre nego što uključite alat, uklonite alate za podešavanje ili vijčane ključeve. Alat ili ključ koji se nalazi u rotirajućem delu alata može dovesti do nezgoda.
 • Izbegavajte nenormalan položaj tela. Zauzmite siguran i stabilan položaj tela i u svakom trenutku održavajte ravnotežu. Na taj način alat možete bolje kontrolisati u neočekivanim situacijama.
 • Nosite prikladnu odeću. Ne nosite široku odeću ili nakit. Neka vaša kosa, odeća i rukavice budu što dalje od pokretnih delova. Opuštenu odeću, nakit ili dugu kosu mogu zahvatiti pokretni delovi alata.
 • Ako su montirani alati za usisavanje i hvatanje prašine, proverite jesu li isti priključeni i da li se pravilno koriste. Upotreba usisivača može smanjiti opasnost.
Upotreba i rukovanje električnim alatom
 • Ne preopterećujte alat. Za Vaše radove koristite za to predviđen električni alat. Sa odgovarajućim električnim alatom radićete bolje i sigurnije, u navedenom području snage.
 • Ne upotrebljavajte električni alat sa neispravnim prekidačem. Električni alat koji se više ne može uključiti ili isključiti, opasan je i treba ga popraviti.
 • Izvucite utikač iz utičnice i/ili akumulatorsku bateriju iz alata pre podešavanja alata, zamene delova pribora ili odlaganja alata. Ovim merama opreza sprečićete nehotično pokretanje električnog alata.
 • Nekorišćene električne alate odložite izvan dometa dece. Ne dopustite da uređaj koriste osobe koje sa njim nisu upoznate ili koje nisu pročitale ova uputstva . Električni alati su opasni ako ih koriste neiskusne osobe.
 • Pažljivo održavajte alate. Uverite se da pokretljivi delovi alata rade besprekorno i da nisu zaglavljeni, polomljeni ili oštećeni tako da negativno utiču na funkcionisanje alata. Oštećene delove popravite pre upotrebe alata. Uzrok mnogih nezgoda leži u loše održavanim električnim alatima.
 • Rezne alate održavajte oštrim i čistim. Brižljivo održavani rezni alati sa oštrim sečivima neće se zaglaviti i lakši su za vođenje.
 • Koristite električni alat, pribor, alate za umetanje itd. u skladu sa ovim uputstvom. Kod toga uzmite u obzir radne uslove i izvođene radove. Upotreba električnih alata za neke druge primene različite od predviđenih, može dovesti do opasnih situacija.
Servisiranje
 • Popravku alata prepustite samo kvalifikovanom stručnom osoblju i samo sa originalnim rezervnim delovima. Na taj način postići će se održavanje sigurnosti električnog alata.

Zajedničke sigurnosne napomene za brušenje, obradu brusnim papirom, rad sa žičanim četkama, poliranje i presecanje:

 • Ovaj električni alat možete da koristite kao brusilicu i brusilicu sa brusnim papirom. Pridržavajte se svih sigurnosnih napomena, uputstava, prikaza i podataka koje ste dobili sa ovim uređajem. Ako se ne pridržavate sledećih uputstava, može doći do električnog udara, požara i/ili teških telesnih povreda.
 • Ovaj električni alat nije adekvatan za radove sa žičanim četkama,poliranje i rezanje. Primene, za koje električni alat nije predviđen, mogu prouzrokovati opasnosti i telesne povrede.
 • Ne upotrebljavajte pribor koji proizvođač nije specijalno predvideo i preporučio za ovaj električni alat. Sama mogućnost pričvršćivanja pribora na Vaš električni alat ne garantuje njegovu sigurnu upotrebu.
 • Dozvoljeni broj obrtaja alata za umetanje mora biti barem toliko visok kao najviši broj obrtaja naveden na električnom alatu. Pribor, koji se okreće većim brojem obrtaja od dopuštenog, može se razbiti i odleteti okolo.
 • Spoljašnji prečnik i debljina alata za umetanje mora odgovarati dimenzijama Vašeg električnog alata. Neispravno dimenzionirani alati za umetanje ne mogu se dovoljno izolirati ili kontrolisati.
 • Alati za umetanje sa navojem moraju tačno naleći na navoj brusnog vretena. Kod alata za umetanje, koji se montiraju pomoću prirubnice, prečnik rupe alat za umetanje mora odgovarati ulaznom prečniku prirubnice. Alati za umetanje, koji se ne pričvršćuju tačno na električni alat okreću se nepravilno, jako vibriraju i mogu dovesti do gubitka kontrole.
 • Ne upotrebljavajte oštećene alate za umetanje. Pre svake upotrebe kontrolišite alate za umetanje poput brusnih ploča u pogledu krhotina i napuklina, brusnih diskova u pogledu napuklina, trošenja ili jake istrošenosti, žičanih četki u pogledu labavih ili polomljenih žica. Ako se električni alat ili alat za umetanje sruši, proverite da li se oštetio ili upotrebite neoštećeni alat za umetanje. Ako ste alat za umetanje proverili i umetnuli, Vi i osobe u Vašoj blizini morate zadržavati van ravni rotirajućeg alata za umetanje i pustiti da uređaj radi jedan minut sa najvišim brojem obrtaja. Oštećeni alati za umetanje će se u tom periodu testiranja obično polomiti.
 • Nosite sredstva lične zaštite i uvek zaštitne naočare. U zavisnosti od upotrebe kompletan štitnik za lice, štitnik za oči ili zaštitne naočare. Ukoliko je primereno, nosite masku za zaštitu od prašine, zaštitne slušalice, zaštitne rukavice ili posebnu kecelju, koja brusne krhotine i krhotine materijala drži dalje od Vas. Oči treba da budu zaštićene od letećih stranih tela, koja nastaju prilikom različitih načina upotrebe. Maska za zaštitu od prašine i respirator moraju filtrirati prašinu nastalu prilikom upotrebe. Ako ste dugo izloženi buci, možete pretrpeti gubitak sluha.
 • Kod drugih osoba pazite na sigurnu udaljenost od Vašeg područja rada. Svako, ko ulazi u područje rada, mora nositi ličnu zaštitnu opremu. Krhotine predmeta obrade ili polomljenih alata za umetanje mogu odleteti i prouzrokovati telesne povrede čak i izvan neposrednog područja rada.
 • Električni alat držite samo za izolirane prihvatne površine ako izvodite radove kod kojih alat za umetanje može da udari o sakrivene strujne vodove ili o vlastiti mrežni kabl. Kontakt sa provodljivim vodom može pod napon staviti i metalne delove uređaja i dovesti do električnog udara.
 • Mrežni kabl držite dalje od alata za umetanje, koji se obrću. Ako izgubite kontrolu nad uređajem, može se prerezati ili zahvatiti mrežni kabl i vaše ruke mogu doći u područje rotirajućeg alata za umetanje.
 • Električni alat nikada ne odlažite pre nego što se alat za umetanje u potpunosti ne zaustavi. Rotirajući alat za umetanje može doći u kontakt sa površinom za odlaganje, pri čemu možete izgubiti kontrolu nad električnim alatom.
 • Ne dozvolite da električni alat radi tokom prenošenja. Vaša se odeća može zahvatiti slučajnim kontaktom sa obrtnim alatom za umetanje i električni alat se može zabiti u Vaše telo.
 • Redovno čistite ventilacione proreze Vašeg električnog alata. Ventilator motora uvlači prašinu u kućište, a jaka akumulacija metalne prašine može uzrokovati električne opasnosti.
 • Električni alat ne upotrebljavajte u blizini zapaljivih materijala. Varnice mogu zapaliti te materijale.
 • Ne upotrebljavajte alate za umetanje, koji zahtevaju tečna rashladna sredstva. Upotreba vode ili drugog tekućeg rashladnog sredstva može dovesti do električnog udara.
Povratni udarac i odgovarajuće sigurnosne napomenePovratni udarac je iznenadna reakcija zbog zaglavljenog ili blokiranog obrtnog alata za umetanje kao što su brusna ploča, brusni tanjir, žičana četka itd., zaglavljenje ili blokiranje dovodi do trenutnog zaustavljanja rotirajućeg alata za umetanje. Time se nekontrolisani električni alat ubrzava u suprotnom smeru obrtanja alata za umetanje na mestu blokade.
Ako se npr. brusna ploča zaglavi ili zablokira u predmetu obrade, može se zahvatiti ivica brusne ploče, koja prodire u predmet obrade, a brusna ploča pritom može pući ili prouzrokovati povratni udarac. Brusna ploča se tada kreće prema operateru ili odmiče od njega i zavisnosti od smera obrtanja ploče na mestu blokade. Brusne ploče mogu se slomiti i u ovom slučaju.
Povratni udarac je posledica nepravilne ili neispravne upotrebe električnog alata. Može se sprečiti odgovarajućim preventivnim merama, od kojih su neke dole navedene.
 • Čvrsto držite električni alat i svoje telo i ruke dovedite u položaj, u kojem možete prihvatiti sile povratnog udarca. Ako postoji, uvek upotrebljavajte dodatni rukohvat kako biste imali što veću kontrolu nad silama povratnog udarca ili reakcijskim momentima pri radu uz visoki broj obrtaja. Operater može odgovarajućim preventivnim merama ovladati silama povratnog udarca i reakcijskim silama.
 • Svoju ruku nikada ne dovodite u blizinu obrtnih alata za umetanje. Alat za umetanje bi se kod povratnog udarca mogao pomicati preko Vaše ruke.
 • Izbegavajte da se vaše telo nalazi u području u kojem bi se električni alat mogao pomicati usled delovanja povratnog udarca. Povratni udarac pokreće električni alat u smeru suprotnom od kretanja brusne ploče na mestu blokade.
 • Posebno oprezno radite u području uglova, oštrih ivica itd. sprečite da se alati za umetanje odbiju od predmeta obrade ili u njemu zaglave. Rotirajući alat za umetanje je sklon zaglavljivanju kod uglova, oštrih ivica ili prilikom odskakanja. To prouzrokuje gubitak kontrole ili povratni udarac.
 • Ne upotrebljavajte lanac ili nazubljeni list testere. Takvi električni alati često prouzrokuju povratni udarac ili gubitak kontrole nad električnim alatom.
Dodatne sigurnosne napomene o brušenju i presecanju:
 • Upotrebljavajte isključivo brusna tela, koja su dozvoljena za Vaš električni alat i zaštitnu haubu predviđenu za to brusno telo. Brusna tela, koja nisu predviđena za električni alat, ne mogu se dovoljno izolirati i nesigurna su.
 • Kolenaste brusne ploče treba montirati tako da njihova klizna površina ne prelazi preko ravni ivice zaštitne haube. Nestručno montirana brusna ploča koja prelazi preko ravni ivice zaštitne haube ne može biti dovoljno zakrivljena.
 • Zaštitna hauba mora da bude sigurno postavljena na električnom alatu, a radi najveće mere sigurnosti podešena tako da što manji deo brusnog tela bude otvoren i okrenut prema rukovaocu. Zaštitna hauba pomaže da rukovaoci koji rade sa alatom budu zaštićeni od krhotina, slučajnog kontakta sa brusnim telom i iskrama, koje bi mogle da zapale odeću.
 • Brusna tela smeju se koristiti samo za preporučene mogućnosti upotrebe. Na primer: brušenje nikada ne obavljajte kamenom površinom rezne ploče. Ploče za presecanje su namenjene rezanju materijala ivicom ploče. Mogu se slomiti usled bočnog delovanja sile.
 • Uvek upotrebljavajte neoštećenu steznu prirubnicu pravilne veličine i oblika za brusnu ploču, koju ste odabrali. Odgovarajuće prirubnice štite brusnu ploču i tako smanjuju opasnost od pucanja brusne ploče. Prirubnice za rezne ploče mogu se razlikovati od prirubnica za druge brusne ploče.
 • Ne upotrebljavajte istrošene brusne ploče velikih električnih alata. Brusne ploče za velike električne alate nisu konstruisane za veći broj obrtaja manjih električnih alata i mogu se polomiti.
Posebne sigurnosne napomene za brušenje brusnim papirom:
 • Nemojte da koristite brusne listove prevelikih dimenzija, nego sledite podatke proizvođača o veličini brusnog lista. Brusni listovi, koji štrče izvan brusnog tanjira, mogu da prouzrokuju povrede kao i da dovedu do blokiranja, kidanja brusnih listova ili do povratnog udara.

Dodatne sigurnosne napomene

Sigurnost ljudi
 • Uređaj uvek držite čvrsto sa obe ruke za predviđene rukohvate.
 • Izbegavajte da dodirujete telom uzemljene delove.
 • Uređaj ne koristite u jako prašnjavom okruženju.
 • Moguće su opekotine i posekotine. Nosite zaštitne rukavice prilikom rukovanja sa alatom ili zamene alata za umetanje.
 • Nosite zaštitu za sluh. Delovanje buke može uzrokovati gubitak sluha.
 • Obezbedite dobru ventilaciju na radnom mestu i prema potrebi nosite odgovarajuću masku za zaštitu disajnih organa, u zavisnosti od vrste prašine. Loše provetrena radna mesta mogu zbog opterećenosti prašinom biti štetna po zdravlje.
 • Uvek koristite sistem za usisavanje prašine i odgovarajući mobilni usisivač. Prašina materijala kao što su premaz koji sadrži olovo, neke vrste drveta, beton / zidina / stena koja sadrži kvarc i minerale kao i metal mogu da budu štetni po zdravlje.

Opis

Namenska primena

Opisani proizvod je dijamantska brusilica na električni pogon za suvo i fino brušenje mineralnih podloga. Koristite dijamantsku brusilicu samo u kombinaciji sa otprašivačem.

Pregled

Image alternative
 1. Priključni nastavci za otprašivač
 2. Dugme za blokadu vretena
 3. Taster za uključivanje/isključivanje
 4. Štitnik
 5. Poluga za podešavanje za otvor segmenta
 6. Podešavanje visine zaštitne haube
 7. Brzostezna navrtka Keyless
 8. Dijamantska lončasta ploča
 9. Prihvatna prirubnica
 10. Vreteno
 11. Brusna ploča za fino brušenje
 12. Prihvat za brusnu ploču
 13. Točkić za podešavanje broja obrtaja

Sadržaj isporuke

Brusilica, uputstvo za upotrebu, brzostezna navrtka Keyless i prirubnica.
Za siguran rad koristite samo originalne rezervne delove i potrošne materijale. Rezervne delove, potrošni materijal i pribor koji smo odobrili za vaš proizvod naći ćete u okviru Hilti Store ili na: www.hilti.group | SAD: www.hilti.com

Ograničenje uklopne struje

Elektronskim ograničenjem uklopne struje se uklopna struja redukuje toliko da mrežni osigurač ne reaguje. Time se postiže pokretanje uređaja bez trzaja.

Konstantna elektronika / elektronski sistem za regulaciju brzine

Električna regulacija broja obrtaja održava broj obrtaja gotovo konstantnim između praznog hoda i opterećenja. Time se postiže optimalna obrada materijala uz konstantni radni broj obrtaja.

Active Torque Control (ATC)

Elektronika prepoznaje potencijalno zaglavljivanje diska i isključivanjem uređaja sprečava dalje okretanje vretena.
Kada je pokrenut ATC sistem, uređaj opet stavite u režim rada. Da biste to uradili, najpre pustite prekidač za uključivanje / isključivanje, a onda ga ponovo uključite.
Pri kvaru ATC sistema električni alat radi samo sa znatno smanjenim brojem obrtaja i smanjenim obrtnim momentom. Proverite uređaj u Hilti servisu.

Blokada ponovnog pokretanja

Pri zaključanom prekidaču za uključivanje/isključivanje se uređaj, nakon nestanka struje, ne uključuje samostalno. Prekidač za uključivanje/isključivanje mora da se otpusti i ponovo da se pritisne.

Zaštita uređaja u zavisnosti od temperature

Zaštita motora koja zavisi od temperature nadzire prijem struje kao i zagrevanje motora i štiti uređaj od pregrevanja.
U slučaju preopterećenja motora zbog visokog potisnog pritiska snaga uređaja uočljivo popušta ili uređaj može da se zaustavi. Trebalo bi izbegavati zaustavljanje. Dozvoljeno preopterećenje uređaja nije određena zadata veličina, već zavisi od temperature motora.

Keyless

Proizvod je opremljen Keyless sistemom, kako biste lončaste ploče bez alata mogli da montirate ili demontirate.

Tehnički podaci

Nominalni napon i frekvenciju kao i/ili nominalni prihvat odn. nominalnu struju možete pogledati na vašoj identifikacionoj pločici specifičnoj za zemlju.
Prilikom režima rada na generatoru ili transformatoru njegova izlazna snaga mora da bude najmanje duplo veća od dimenzioniranog prihvata koji je naveden na identifikacionoj pločici uređaja. Radni napon transformatora ili generatora mora u svakom trenutku da bude između +5 % i -15 % dimenzioniranog napona uređaja.

DGH 130
Težina
2,54 kg
Nominalni broj obrtaja
12.000/min
Broj obrtaja (podešen)
3.000/min … 8.700/min
Prečnik ploče
130 mm
Debljina ploče
4 mm

Informacije o šumu i vrednosti vibracija prema EN 62841

U ovim uputstvima navedene vrednosti pritiska zvuka i vibracija su izmerene u skladu sa normiranim postupkom merenja i možete zajedno da ih koristite za poređenje električnih alata. Takođe su primereni za preliminarnu procenu ekspozicija.
Navedeni podaci se odnose primarne primene električnog alata. Ako se električni alat inače koristi za druge primene sa alatima za umetanje koji se razlikuju ili nisu dovoljno dobro održavani, podaci se mogu razlikovati. To može znatno povećati ekspozicije tokom celokupnog radnog veka.
Za tačnu procenu ekspozicija treba uzeti u obzir i vremena, tokom kojih je uređaj bio isključen ili je radio, ali se zapravo nije koristio. To može znatno smanjiti ekspozicije tokom celokupnog radnog veka.
Odredite dodatne sigurnosne mere za zaštitu korisnika od delovanja zvuka i/ili vibracija kao npr.: održavanje električnog alata i alata za umetanje, održavanje toplih ruku, organizacija tokova rada.
Informacije o šumu
Nivo jačine buke (LWA)
96,3 dB(A)
Nesigurnost nivoa jačine zvuka (KWA)
3 dB(A)
Nivo pritiska zvuka emisije (LpA)
85,3 dB(A)
Nesigurnost nivoa pritiska zvuka (KpA)
3 dB(A)
Informacije o vibracijama
Vrednost emisije vibracije dijamantske lončaste ploče (ah)
3,6 m/s²
Vrednost emisije vibracije, fino brušenje (ah)
3,1 m/s²
Nesigurnost (K)
1,5 m/s²

Priprema za rad

OPREZ
Opasnost od povređivanja! Nesmotreno pokretanje proizvoda.
 • Izvucite mrežni utikač pre podešavanja uređaja ili zamene delova pribora.
Obratite pažnju na bezbednosne i upozoravajuće napomene koje se nalaze u ovoj dokumentaciji i na proizvodu.

Montaža alata za umetanje brzosteznom navrtkom Keyless

Koristite samo alate za umetanje, koji su dozvoljeni za broj obrtaja, koji je bar jednak na uređaju navedenom nominalnom broju obrtaja.
 1. Isključite uređaj.
 2. Izvucite mrežni utikač iz utičnice.
 3. Očistite steznu prirubnicu i brzosteznu navrtku.
 4. Steznu prirubnicu postavite na vreteno.
 5. Postavite alat za umetanje.
 6. Pritisnite i držite dugme za blokadu vretena.
 7. Brzosteznu navrtku Keyless zavrćite dok ne nasedne na alat za umetanje i snažno je pritegnite.
 8. Nakon toga otpustite dugme za blokadu vretena.

Demontaža alata za umetanje brzosteznom navrtkom Keyless

 1. Isključite uređaj.
 2. Izvucite mrežni utikač iz utičnice.
 3. Pritisnite i držite dugme za blokadu vretena.
 4. Otpustite brzosteznu navrtku Keyless tako što ćete je okretati rukom suprotno od kretanja kazaljke na satu.
 5. Otpustite dugme za blokadu vretena i skinite za umetanje.

Podešavanje štitnika

 1. Isključite uređaj.
 2. Postavite uređaj na brusnu ploču.
 3. Podesite visinu pomoću podešavanja visine.
  Visina za zaštitnu haubu je optimalna, kada razmak između lamela i površine iznosi približno 1 mm.
 4. Ako radite duž ugla, okrenite otvor segmenta zaštitne haube u željeni položaj.
 5. Zatvorite ponovo otvor segmenta, pošto ste završili radove duž ugla.

Radovi

Uključivanje/isključivanje

Uključivanje

 1. Mrežni utikač uključite u utičnicu.
 2. Pritisnite zadnji deo prekidača za uključivanje/isključivanje.
 3. Prekidač za uključivanje/isključivanje gurnite napred.
 4. Blokirajte prekidač za uključivanje/isključivanje.
  • Motor se pokreće.

Isključivanje

 • Pritisnite zadnji deo prekidača za uključivanje/isključivanje.
  • Prekidač za uključivanje/isključivanje se postavlja u položaj za isključivanje i motor se zaustavlja.

Izvođenje probnog rada sa novom dijamantskom lončastom pločom

OPREZ
Opasnost od povrede. Oštećene dijamantske lončaste ploče se ne mogu otpustiti.
 • Nemojte koristiti dijamantske lončaste ploče koje vibriraju i zaštitite dijamantske lončaste ploče od udara, padova i masti.
 • Pustite da uređaj radi najmanje 1 minut bez opterećenja.

Brušenje

 1. Priključite brusilicu na građevinski usisivač.
 2. Podignite uređaj od radne površine.
 3. Uključite uređaj.
  • Uređaj sada radi u neprekidnom režimu rada.
 4. Podesite željeni broj obrtaja.
  • Koristite za brušenje dijamantskom lončastom pločom stepene 3 do 6. Najvišu vrednost skidanja materijala postižete stepenom 6.
  • Koristite za fino brušenje stepene 1 do 2. Sa stepenom 1 imate više kontrole nad uređajem i postižete bolji rezultat.
 5. Prislonite uređaj sa alatom za umetanje u potpunosti i pomerajte ga tamo vamo.
 6. Radite umerenim pritiskom i ne pritiskajte uređaj u materijal.

Nega i održavanje

UPOZORENJE
Opasnost od električnog udara! Nega i održavanje uređaja dok je mrežni utikač utaknut može da dovede to teških povreda i opekotina.
 • Izvucite mrežni utikač pre nege i održavanja uređaja!
Nega
 • Čvrsto prionulu prljavštinu pažljivo uklonite.
 • Proreze za ventilaciju oprezno očistite suvom četkom.
 • Čistite kućište samo sa malo nakvašenom krpom za čišćenje. Ne upotrebljavajte sredstva za negu na bazi silikona, jer mogu nagristi plastične delove.
Održavanje
UPOZORENJE
Opasnost od strujnog udara! Nestručne popravke na električnim delovima mogu da dovedu do teških povreda i opekotina.
 • Popravke električnih delova sme obavljati samo električar.
 • Redovno proveravajte da li je došlo do oštećenja na vidljivim delovima alata i funkcionisanju elemenata za besprekorno korišćenje.
 • U slučaju da proizvod ima oštećenja i/ili funkcionalne smetnje, ne koristite ga. Odmah odnesite uređaj u Hilti servis na popravku.
 • Posle radova na nezi i održavanju, priključite svu zaštitnu opremu i proverite da li funkcioniše.
Za siguran režim rada upotrebljavajte samo originalne rezervne delove i potrošne materijale. Rezervne delove, potrošni materijal i pribor koji smo odobrili za vaš proizvod naći ćete u okviru Hilti Store ili na: www.hilti.group .

Zamena lamela

Zamenite lamele, ako su ishabane.
 1. Demontirajte alat za umetanje brzosteznom navrtkom Keyless .
 2. Izvucite lamele iz zaštitne haube. Ukoliko je neophodno, koristite klešta.
 3. Pritisnite nove lamele u žleb zaštitne haube dok ne ulegnu.
 4. Montirajte alat za umetanje brzosteznom navrtkom Keyless .

Transport i skladištenje

 • Električni uređaj uvek skladištite sa izvučenim mrežnim utikačem.
 • Uređaj skladištite na mestu koje je suvo i nepristupačno deci ili neovlašćenim osobama.
 • Nakon dugotrajnog transporta ili skladištenja proverite da li električni uređaj ima oštećenja pre nego što ga koristite.

Pomoć u slučaju smetnji

U slučaju smetnji, koje nisu navedene u ovoj tabeli ili koje ne možete samostalno da otklonite, molimo da se obratite našem Hilti servisu.
Smetnja
Mogući uzrok
Rešenje
Uređaj se ne pokreće.
Prekinuto je napajanje strujom.
 • Uključite drugi električni uređaj i proverite da li radi.
Mrežni kabl ili utikač su pokvareni.
 • Proveru mrežnog kabla i utikača i eventualnu zamenu prepustite električaru.
Ugljene četkice istrošene.
 • Proveru uređaja i eventualnu zamenu ugljenih četkica prepustite električaru.
Uređaj ne radi.
Uređaj je preopterećen.
 • Otpustite prekidač za upravljanje i ponovo ga pritisnite. Onda ostavite uređaj da radi u praznom hodu otprilike 30 sekundi.
Uređaj nema punu snagu.
Produžni kabl ima previše mali poprečni presek.
 • Upotrebljavajte produžni kabl sa dovoljnim poprečnim presekom.
Povišena temperatura na kućištu prenosnika.
Kratki intervali kočenja.
 • Neka uređaj radi u praznom hodu, dok se ne ohladi.

Zbrinjavanje otpada

Image alternative Hilti uređaji su sa velikim udelom proizvedeni od reciklažnih materijala. Preduslov za ponovnu upotrebu je stručna podela materijala. U mnogim zemljama Hilti predaje Vaš stari uređaj na reciklažu. Pitajte Hilti servis za klijente ili Vašeg konsultanta za prodaju.
Image alternative
 • Električne alate, elektronske uređaje i akumulatorske baterije ne odlažite u kućne otpatke!

RoHS (Direktiva za ograničenje upotrebe opasnih supstanci)

Tabela sa opasnim supstancama se nalazi na sledećoj adresi: qr.hilti.com/r7650029.
Takođe jedna veza za RoHS tabelu se nalazi na kraju ovog dokumenta u vidu QR koda.

Garancija proizvođača

 • U slučaju pitanja o uslovima garancije obratite se Vašem lokalnom Hilti partneru.
Image alternative
Image alternative