Izaberi jezik

VC 5-A22

Originalno uputstvo za upotrebu

Podaci o dokumentaciji

O ovoj dokumentaciji

 • Pročitajte ovu dokumentaciju pre početka rada. To predstavlja preduslov za bezbedan rad i nesmetano rukovanje.
 • Obratite pažnju na bezbednosne i upozoravajuće napomene koje se nalaze u ovoj dokumentaciji i na proizvodu.
 • Uputstvo za rukovanje uvek čuvajte na proizvodu i samo ga sa ovim uputstvom prosleđujte dalje drugim osobama.

Legenda

Upozoravajuće napomene

Upozoravajuće napomene upozoravaju na opasnosti pri rukovanju proizvodom. Koriste se sledeće signalne reči:
OPASNOST
OPASNOST !
 • Znači neposrednu opasnu situaciju, koja može prouzrokovati telesne povrede ili smrt.
UPOZORENJE
UPOZORENJE !
 • Ova reč skreće pažnju na moguću opasnost koja može prouzrokovati tešku telesnu povredu ili smrt.
OPREZ
OPREZ !
 • Za moguću opasnu situaciju koja može da dovede do lakih telesnih povreda ili do materijalne štete.

Simboli u dokumentaciji

Sledeći simboli se koriste u ovoj dokumentаciji:
Image alternative Pre upotrebe pročitajte uputstvo za upotrebu
Image alternative Napomene o primeni i druge korisne informacije
Image alternative Rad sa reciklažnim materijalima
Image alternative Električne uređaje ne odlažite u kućne otpatke

Simboli na slikama

Sledeći simboli se koriste na slikama:
Image alternative Ovi brojevi se odnose na odgovarajuću sliku sa početka ovog uputstva
Image alternative Numerisanje reflektuje redosled radnih koraka na slici i može da odstupa od radnih koraka u tekstu
Image alternative Pozicioni brojevi se koriste na slici Pregled i odnose se na brojeve legende u poglavlju Pregled proizvoda
Image alternative Ovaj znak treba da vam skrene posebnu pažnju prilikom rukovanja sa proizvodom.
Image alternative Bežični prenos podataka

Simboli nа proizvodu

Simboli u zavisnosti od proizvoda

Sledeći simboli se koriste na proizvodu:
Image alternative Jednosmerna struja
Image alternative Nemojte usisavati tečnost

Informacije o proizvodu

Hilti proizvodi su namenjeni za profesionalnog korisnika, a njima sme da rukuje, da ih održava ili popravlja samo ovlašćeno i obučeno osoblje. To osoblje mora biti posebno upoznato sa mogućim opasnostima. Proizvod i njegova pomoćna sredstva mogu da budu opasni ako ih neobučena lica nestručno tretiraju ili ako se ne koriste namenski.
Oznaka tipa i serijski broj su navedeni na tipskoj pločici.
 • Prenesite serijski broj u sledeću tabelu. Podaci o proizvodu će vam biti potrebni kada budete kontaktirali naše predstavništvo ili servis.
  Podaci o proizvodu
Podaci o proizvodu
Suvi usisivač
VC 5-A22
Generacija
01
Serijski br.

Izjava o usklađenosti

Pod vlastitom odgovornošću izjavljujemo da je ovde opisani proizvod u skladu sa važećim smernicama i normama. Primerak izjave o usklađenosti nalazi se na kraju ove dokumentacije.
Tehnička dokumentacija se čuva ovde:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Sigurnost

Opšte sigurnosne napomene za električne uređaje

Image alternative UPOZORENJE! Pročitajte sigurnosne napomene i uputstva. Greške kod pridržavanja sigurnosnih napomena i uputstava mogu dovesti do električnog udara, požara i/ili teških povreda.
Molimo sačuvajte sve sigurnosne napomene i uputstva za ubuduće.
 • Proizvod nije predviđen da se koristi od strane lica (uključujući i decu) sa ograničenim psihičkim, senzornim ili duševnim sposobnostima ili lica sa nedostatkom iskustva i/ili znanja.
 • Uređaj smeju koristiti samo osobe koje su sa njim upoznate, vezano za sigurnu upotrebu uređaja, i koje su razumele opasnosti koje su rezultat toga. Uređaj nije predviđen za decu.
 • Deca ne smeju da se igraju uređajem. Čišćenje i korisničko održavanje ne smeju da vrše deca bez nadzora.
 • Ne sme se usisavati prašina opasna po zdravlje, zapaljiva i/ili eksplozivna prašina (magnezijumska-aluminijumska prašina itd.). Materijali, koji su topliji od 60 °C, se ne smeju usisavati (npr. tinjajuće cigarete, vreo pepeo).
 • Nemojte koristiti vodu, ulja, masti ili sredstva za čišćenje.
 • Za čišćenje ne upotrebljavajte benzin ili druge zapaljive tečnosti.

Pažljivo rukovanje i upotreba akumulatorske baterije

 • Poštujte posebne smernice za transport, skladištenje i rad Li-Ion akumulatorske baterije.
 • Akumulatorsku bateriju držite dalje od visokih temperatura, direktnog sunčevog zračenja i vatre.
 • Akumulatorska baterija se ne sme rastavljati, gnječiti, zagrevati iznad 80°C ili spaljivati.
 • Ne koristite ili ne punite akumulatorske baterije, koje su pretrpele strujni udar, koje su pale sa više od jednog metra ili su oštećene na neki drugi način. U tom slučaju, uvek stupite u kontakt sa svojim Hilti  servisom .
 • Ako je akumulatorska baterija prevruća da biste je držali u ruci, onda je moguće da je u kvaru. Postavite proizvod na nezapaljivo mesto sa dovoljnim razmakom od zapaljivih materijala na kojem ga možete posmatrati i ostavite ga da se ohladi. U tom slučaju, uvek stupite u kontakt sa svojim Hilti  servisom .

Dodatne sigurnosne napomene usisivača

Sigurnost na radnom mestu
 • Decu i ostale osobe tokom korišćenja električnog alata udaljite iz područja rada. Ako biste skrenuli pažnju sa posla mogli biste izgubiti kontrolu nad uređajem.
Električna sigurnost
 • Izbegavajte dodir tela sa uzemljenim površinama kao što su cevi, radijatori, šporeti i frižideri. Postoji povećana opasnost od električnog udara ako je vaše telo uzemljeno.
 • Usisivač držite dalje od kiše ili vlage. Prodiranje vode u usisivač povećava rizik od električnog udara.
Bezbednost ljudi
 • Budite oprezni, pazite šta činite i kod rada sa električnim alatom postupajte razumno. Nemojte koristiti električni alat, ako ste umorni ili ste pod uticajem droga, alkohola ili lekova. Momenat nepažnje prilikom upotrebe električnog alata može da dovede do ozbiljnih povreda.
 • Nosite sredstva lične zaštite i uvek zaštitne naočare. Nošenje sredstava lične zaštite, kao što su zaštitna maska, sigurnosne cipele koje se ne kližu, zaštitna kaciga ili štitnik za sluh, u zavisnosti od vrste i primene električnog alata, smanjuje opasnost od nezgoda.
 • Usisivač ne koristite u jako prašnjavom okruženju.
 • Kod neispravne primene može doći do curenja tečnosti iz akumulatorske baterije. Izbegavajte kontakt sa njom. Tečnost koja iscuri iz akumulatora, može dovesti do nadražaja kože ili opekotina. U slučaju kontakta isperite vodom. Ako tečnost dospe u oči, istu isperite sa dosta vode i dodatno potražite pomoć doktora.
Upotreba i rukovanje električnim alatom
 • Nekorišćene električne alate odložite izvan dometa dece. Ne dopustite da uređaj koriste osobe koje sa njim nisu upoznate ili koje nisu pročitale ova uputstva. Električni alati su opasni ako ih koriste neiskusne osobe.
 • Pažljivo održavajte alate. Uverite se da pokretljivi delovi alata rade besprekorno i da nisu zaglavljeni, polomljeni ili oštećeni tako da negativno utiču na funkcionisanje alata. Oštećene delove popravite pre upotrebe uređaja. Uzrok mnogih nezgoda leži u loše održavanim električnim alatima.
 • Koristite električni alat, pribor, alate za umetanje itd. u skladu sa ovim uputstvom. Kod toga uzmite u obzir radne uslove i izvođene radove. Upotreba električnih alata za neke druge primene različite od predviđenih, može dovesti do opasnih situacija.
 • Koristite odgovarajući uređaj. Nemojte koristiti uređaj u svrhe za koje nije predviđen, koristite ga samo u skladu sa odredbama i kada je u ispravnom stanju.
 • Ne koristite usisivač kao eliminator prašine, u kombinaciji sa električnim uređajima.
 • Usisivač koristite isključivo sa ugrađenim filterom.
 • Izbegavajte nesmotreno pokretanje. Isključite uređaj, pre nego što stavite akumulatorsku bateriju, odn. podignete ili prenesete uređaj. Nemojte nositi uređaj, naslanjajući prst na prekidač za uključivanje/isključivanje. U slučaju nekorišćenja uređaja tokom radne pauze, pre održavanja, prilikom zamene alata i tokom transporta izvadite akumulatorsku bateriju iz uređaja.
 • Nemojte sedeti ili stajati na uređaju.
Servisiranje
 • Popravku alata prepustite samo kvalifikovanom stručnom osoblju i samo sa originalnim rezervnim delovima. Na taj način postići će se održavanje sigurnosti električnog alata.

Opis

Namenska primena

Ovde opisani proizvod je usisivač predviđen za poslovnu namenu, na primer u hotelima, školama, bolnicama, fabrikama, radnjama, kancelarijama i kod poslova zakupa. Može se koristiti samo za suvu primenu.

Hilti proizvodi su namenjeni za profesionalnog korisnika, a njima sme da rukuje, da ih održava ili popravlja samo ovlašćeno i obučeno osoblje. Proizvod i njegova pomoćna sredstva mogu da budu opasni ako ih neobučena lica nestručno tretiraju ili ako se ne koriste namenski.
 • Za ovaj proizvod koristite isključivo Hilti Li-Ion akumulatorske baterije serije B 22.

 • Za ove akumulatorske baterije koristite isključivo Hilti punjače C4/36 serije.

Pregled proizvoda

Image alternative
 1. EJECT taster za crevo
 2. Rukohvat
 3. Prekidač uređaja
 4. Držač za rameni kaiš
 5. Ručna mlaznica
 6. Crevo
 7. Mlaznica za fuge
 8. Stega za zatvaranje
 9. Posuda za prljavštinu
 10. Glava usisivača
 11. CLEAN taster za čišćenje filtera
 12. Odeljak za bateriju
 13. Filter izduvnog vazduha

Prekidač uređaja

Stanje
Značenje
ECO
Režim uštede energije
MAX
Uključivanje
OFF
Isključivanje

Sadržaj isporuke

Suvi usisivač uključujući element filtera, komplet usisnog creva, ručnu mlaznicu, mlaznicu za fuge, rameni kaiš i uputstvo za upotrebu.
Ostale, za proizvod odobrene proizvode sistema pronađite u okviru Hilti Store ili online na: www.hilti.group | SAD: www.hilti.com

Prikaz Li-Ion akumulatorske baterije

Nivo punjenja Li-Ion akumulatorske baterije i smetnje kod uređaja će biti signalizirane preko prikaza Li-Ion akumulatorske baterije. Status napunjenosti Li‑Ion akumulatorske baterije se prikazuje posle dodirivanja jednog od dva tastera za deblokiranje akumulatorske baterije.
Stanje
Značenje
4 LED svetle.
Status napunjenosti: 75 % do 100 %
3 LED svetle.
Status napunjenosti: 50 % do 75 %
2 LED svetle.
Status napunjenosti: 25 % do 50 %
1 LED svetli.
Status napunjenosti: 10 % do 25 %
1 LED svetli, uređaj je spreman za rad.
Status napunjenosti: < 10 %
1 LED svetli, uređaj nije spreman za rad.
Akumulatorska baterija je pregrejana.
4 LED svetle, uređaj nije spreman za rad.
Uređaj je preopterećen ili pregrejan.
Kod aktiviranog prekidača uređaja i 5 sekundi posle otpuštanja prekidača uređaja nije moguće da proverite status napunjenosti.
Kada trepere LED diode prikaza za status napunjenosti akumulatorske baterije molimo da obratite pažnju na napomene u poglavlju "Pomoć u slučaju smetnji".

Indikator preopterećenja i pregrevanja

Uređaj je opremljen elektronskom zaštitom od preopterećenja i zaštitom od pregrevanja. Kod preopterećenja ili pregrevanja uređaj se automatski isključuje. Ako otpustite i ponovo pritisnete upravljačku sklopku, može doći do kašnjenja uključenja (faze hlađenja uređaja).

Tehnički podaci


VC 5-A22
Nominalni napon (DC)
21,6 V
Nominalna struja
16 A
Težina u skladu sa EPTA-Procedure 01 (izmerena pomoću B22⁄5.2)
5,2 kg
Okolna temperatura
−17 ℃ … 60 ℃
Temperatura skladištenja
−20 ℃ … 70 ℃

Informacije o šumu i vibracijama, mereno prema EN 60335-2-69


VC 5-A22
Nivo pritiska zvuka (LpA)
70,9 dB(A)
Nivo jačine buke (LWA)
85,2 dB(A)
Nesigurnost
2,4 dB(A)
Vrednost emisije vibracija (ah)
< 2,5 m/s²
Nesigurnost (K)
Uračunata u vrednost

Rukovanje

Priprema za rad

Obratite pažnju na bezbednosne i upozoravajuće napomene koje se nalaze u ovoj dokumentaciji i na proizvodu.
UPOZORENJE Uređajem može rukovati samo ovlašćeno, obučeno osoblje.

Punjenje akumulatorske baterije

 1. Pre punjenja pročitajte uputstvo za rukovanje punjačem.
 2. Vodite računa o tome da kontakti akumulatorske baterije i punjača treba da budu suvi i čisti.
 3. Akumulatorsku bateriju napunite u sertifikovanom punjaču.

Umetanje akumulatorske baterije

OPREZ
Opasnost od povrede usled kratkog spoja ili pada akumulatorske baterije!
 • Pre postavljanja akumulatorske baterije u proizvod, uverite se da na kontaktima akumulatorske baterije i proizvoda nema stranih tela.
 • Uvek proverite da li akumulatorska baterija pravilno naleže.
 1. Pre prvog puštanja u rad, u potpunosti napunite akumulatorsku bateriju.
 2. Postavite akumulatorsku bateriju u držač uređaja tako da čujno ulegne.
 3. Proverite da li je akumulatorska baterija ispravno ulegla.

Uklanjanje akumulatorske baterije

 1. Pritisnite tastere za deblokiranje akumulatorske baterije.
 2. Izvucite akumulatorsku bateriju iz držača uređaja.

Zamena filterske vrećice

Image alternative
 1. Isključite uređaj.
 2. Otklopite dve stege za zatvaranje.
 3. Podignite glavu usisivača sa posude za prljavštinu.
 4. Izvadite filtersku vrećicu i uklonite držač za filtersku vrećicu.
 5. Gurnite držač za filtersku vrećicu na novu filtersku vrećicu.
 6. Pričvrstite držač sa filterskom vrećicom na rebra posude za prljavštinu.
 7. Postavite glavu usisivača na posudu za prljavštinu i sklopite stege za zatvaranje.

Montaža/uklanjanje usisnog creva

 1. Priključite usisno crevo na ulazni nastavak za usisno crevo.
  • Usisno crevo će čujno uklopiti.
 2. Da biste uklonili usisno crevo, držite pritisnutim dugme EJECT .
 3. Uklonite usisno crevo sa ulaznog nastavka za usisno crevo.

Radovi

UPOZORENJE
Opasnost od povrede !
 • Ovim proizvodom ne smete usisavati opasne čestice prašine.
 • Ovaj proizvod koristite samo za suvu primenu.

Uključivanje/isključivanje uređaja

 1. Da biste uključili uređaj, okrenite prekidač uređaja na ovaj položaj MAX .
  Da biste podesili smanjenu usisnu snagu pri dužem vremenu rada, prebacite prekidač uređaja na ovaj položaj ECO .
 2. Da biste isključili uređaj, stavite prekidač uređaja na ovaj položaj OFF .

Čišćenje filtera

 1. Uključite uređaj.
 2. Kraj creva zatvorite rukom.
 3. Sačekajte dok se ne stvori maksimalni potpritisak.
 4. Pritisnite ovo dugme CLEAN 4-5 puta.
 5. Isključite uređaj.

Nakon usisavanja

 1. Okrenite prekidač uređaja na ovaj položaj: OFF .
 2. Ispraznite posudu i očistite uređaj tako što ćete ga obrisati vlažnom krpom.
 3. Fiksirajte crevo na držaču creva.
 4. Odložite mlaznice.
 5. Ostavite usisivač u suvoj prostoriji tako da ga ne mogu koristiti neovlašćena lica.
  • PAŽNJA Ovaj usisivač se sme skladištiti samo u zatvorenim prostorijama.

Nega i održavanje

UPOZORENJE
Opasnost od povrede kod umetnute akumulatorske baterije !
 • Uvek izvadite akumulatorsku bateriju pre svih radova na negovanju i održavanju uređaja!
Nega uređaja
 • Čvrsto prionulu prljavštinu pažljivo uklonite.
 • Proreze za ventilaciju oprezno očistite suvom četkom.
 • Čistite kućište samo sa blago nakvašenom krpom. Ne upotrebljavajte sredstva za negu na bazi silikona, jer mogu nagristi plastične delove.
Nega Li‑Ion akumulatorske baterije
 • Održavajte akumulator čistim i uklanjajte tragove ulja i masti.
 • Čistite kućište samo sa blago nakvašenom krpom. Ne upotrebljavajte sredstva za negu na bazi silikona, jer mogu nagristi plastične delove.
 • Sprečite prodor vlage.
Održavanje
 • Redovno proveravajte da li je došlo do oštećenja na vidljivim delovima alata i funkcionisanju elemenata za besprekorno korišćenje.
 • U slučaju da proizvod ima oštećenja i/ili funkcionalne smetnje, ne koristite ga. Odmah odnesite uređaj u Hilti servis na popravku.
 • Posle radova na nezi i održavanju, priključite svu zaštitnu opremu i proverite da li funkcioniše.
Za siguran režim rada upotrebljavajte samo originalne rezervne delove i potrošne materijale. Rezervne delove, potrošni materijal i pribor koji smo odobrili za vaš proizvod naći ćete u okviru Hilti Store ili na: www.hilti.group .

Zamena filtera

Image alternative
 1. Isključite uređaj.
 2. Otklopite dve stege za zatvaranje.
 3. Podignite glavu usisivača sa posude za prljavštinu.
 4. Da biste izvadili okvir filtera, okrenite pričvršćivač filtera za 180°.
 5. Izvadite filter sa okvirom filtera.
 6. Očistite prašinu sa zaptivke i prijemnice okvira filtera.
 7. Postavite okvir filtera na novi filter.
 8. Postavite okvir filtera u držač za okvir filtera.
 9. Blokirajte okvir filtera sa pričvršćivačima filtera.
 10. Postavite glavu usisivača na posudu za prljavštinu i sklopite stege za zatvaranje.

Menjanje filca filtera

Image alternative
 1. Pritisnite taster za deblokiranje filtera izduvnog vazduha i izvadite nosač filtera.
 2. Uklonite filc filtera sa nosača filtera.
 3. Pričvrstite novi filc filtera na nosaču filtera.
 4. Pričvrstite nosač filtera na uređaju.

Transport i skladištenje akumulatorskih uređaja

Transport
  OPREZ
  Nesmotreno pokretanje prilikom transporta !
 • Uvek transportujte vaše proizvode bez umetnutih akumulatorskih baterija!
 • Izvadite akumulatorske baterije.
 • Akumulatorske baterije nikada nemojte da transportujete bez ambalaže.
 • Nakon dugotrajnog transporta uređaj i akumulatorske baterije pre upotrebe proverite da li imaju oštećenja.
Skladištenje
  OPREZ
  Nesmotreno oštećenje zbog neispravnih ili iscurelih akumulatorskih baterija !
 • Uvek odlažite vaše proizvode bez umetnutih akumulatorskih baterija!
 • Uređaj i akumulatorske baterije uskladištite na što hladnijem i suvom mestu.
 • Akumulatorske baterije nikada ne skladištite na suncu, na radijatorima ili iza zastakljenih površina.
 • Uređaj i akumulatorske baterije skladištite na mestu koje je suvo i nepristupačno deci ili neovlašćenim osobama.
 • Nakon dugotrajnog skladištenja uređaj i akumulatorske baterije pre upotrebe proverite da li imaju oštećenja.

Pomoć u slučaju smetnji

U slučaju smetnji, koje nisu navedene u ovoj tabeli ili koje ne možete samostalno da otklonite, molimo da se obratite našem Hilti servisu.

Traženje kvara

Smetnja
Mogući uzrok
Rešenje
Akumulatorska baterija ne uleže sa zvučnim „duplim klikom“.
Žleb na akumulatorskoj bateriji je zaprljan.
 • Očistite proreze žljeba i umetnite akumulatorsku bateriju.
1 LED treperi.
Uređaj ne funkcioniše.
Akumulatorska baterija je ispražnjena.
 • Zamenite akumulatorsku bateriju i napunite praznu akumulatorsku bateriju.
Akumulatorska baterija je previše hladna ili previše vruća.
 • Akumulatorsku bateriju ostavite da se postepeno zagreje ili ohladi na sobnoj temperaturi.
4 LED trepere.
Motor pregrejan.
 • Isključite uređaj.
 • Sačekajte 10 minuta.
 • Uklonite začepljenja na filteru, ulaznim podupiračima, crevu i filteru izduvnog vazduha.
 • Uključite uređaj.
Smanjena usisna snaga.
Posuda za prljavštinu je puna.
 • Ispraznite posudu za prljavštinu.
Usisno crevo ili mlaznica su zapušeni.
 • Očistite usisno crevo i mlaznicu.
Filter je zapušen
 • Proverite da li je filter pravilno ulegao.
Usisno crevo ili mlaznica su oštećeni.
 • Zamenite usisno crevo ili mlaznicu.
Usisno crevo nije uklopljeno.
Lakši strujni udari.
Elektrostatički naboj.
 • Povećajte vlažnost vazduha.
 • Usisavajte u ECO režimu.

Zbrinjavanje otpada

Image alternative Hilti uređaji su sa velikim udelom proizvedeni od reciklažnih materijala. Preduslov za ponovnu upotrebu je stručna podela materijala. U mnogim zemljama Hilti vaš stari uređaj vraća na reciklažu. Pitajte Hilti servis za klijente ili vašeg konsultanta za prodaju.
Odlaganje akumulatorskih baterijaNestručnim odlaganjem akumulatorskih baterija može dа se izаzove opаsnost po zdrаvlje prouzrokovаna ispuštanjem gаsovа ili tečnosti.
 • Nemojte slati oštećene akumulatorske baterije!
 • Prekrijte priključke materijalom koji ne sprovodi struju, kako biste izbegli kratak spoj.
 • Akumulаtorske baterije uklonite na otpad tаko dа ne mogu dа dospeju u ruke dece.
 • Uklonite na otpad akumulatorsku bateriju u vašoj Hilti Store ili se obratite preduzeću za odlaganje koje je nadležno za vas.
Image alternative
 • Električne alate, elektronske uređaje i akumulatorske baterije ne odlažite u kućne otpatke!

Garancija proizvođača

 • U slučaju pitanja o uslovima garancije obratite se Vašem lokalnom Hilti partneru.
Image alternative