Izaberi jezik

SR 30-A36

Originalno uputstvo za upotrebu

Podaci o dokumentaciji

O ovoj dokumentaciji

 • Pročitajte ovu dokumentaciju pre početka rada. To predstavlja preduslov za bezbedan rad i nesmetano rukovanje.
 • Obratite pažnju na bezbednosne i upozoravajuće napomene koje se nalaze u ovoj dokumentaciji i na proizvodu.
 • Uputstvo za rukovanje uvek čuvajte na proizvodu i samo ga sa ovim uputstvom prosleđujte dalje drugim osobama.

Legenda

Upozoravajuće napomene

Upozoravajuće napomene upozoravaju na opasnosti pri rukovanju proizvodom. Koriste se sledeće signalne reči:
OPASNOST
OPASNOST !
 • Znači neposrednu opasnu situaciju, koja može prouzrokovati telesne povrede ili smrt.
UPOZORENJE
UPOZORENJE !
 • Ova reč skreće pažnju na moguću opasnost koja može prouzrokovati tešku telesnu povredu ili smrt.
OPREZ
OPREZ !
 • Za moguću opasnu situaciju koja može da dovede do lakih telesnih povreda ili do materijalne štete.

Simboli u dokumentaciji

Sledeći simboli se koriste u ovoj dokumentаciji:
Image alternative Pre upotrebe pročitajte uputstvo za upotrebu
Image alternative Napomene o primeni i druge korisne informacije
Image alternative Rad sa reciklažnim materijalima
Image alternative Električne uređaje i baterije ne odlažite u kućne otpatke

Simboli na slikama

Sledeći simboli se koriste na slikama:
Image alternative Ovi brojevi se odnose na odgovarajuću sliku sa početka ovog uputstva
Image alternative Numerisanje reflektuje redosled radnih koraka na slici i može da odstupa od radnih koraka u tekstu
Image alternative Pozicioni brojevi se koriste na slici Pregled i odnose se na brojeve legende u poglavlju Pregled proizvoda
Image alternative Ovaj znak treba da vam skrene posebnu pažnju prilikom rukovanja sa proizvodom.

Simboli u zavisnosti od proizvoda

Simboli na proizvodu

Sledeći simboli se koriste na proizvodu:
Image alternative Jednosmerna struja
Image alternative Broj pomaka u praznom hodu
Image alternative Bežični prenos podataka
Image alternative Li-Ion akumulatorska baterija
Image alternative Upotrebljena kategorija Hilti Li-Ion akumulatorske baterije. Imajte u vidu podatke u poglavlju Namenska upotreba .

Informacije o proizvodu

Image alternative proizvodi su namenjeni za profesionalnog korisnika, a njima sme da rukuje, da ih održava ili popravlja samo ovlašćeno, upućeno osoblje. To osoblje mora biti posebno upoznato sa mogućim opasnostima. Proizvod i njegova pomoćna sredstva mogu da budu opasni ako ih neobučena lica nestručno tretiraju ili ako se ne koriste namenski.
Oznaka tipa i serijski broj su navedeni na tipskoj pločici.
 • Prenesite serijski broj u sledeću tabelu. Podaci o proizvodu će vam biti potrebni kada budete kontaktirali naše predstavništvo ili servis.
  Podaci o proizvodu
  Sabljasta testera
  SR 30‑A36
  Generacija
  01
  Serijski br.

Izjava o usklađenosti

Pod vlastitom odgovornošću izjavljujemo da je ovde opisani proizvod u skladu sa važećim smernicama i normama. Primerak izjave o usklađenosti nalazi se na kraju ove dokumentacije.
Tehnička dokumentacija se čuva ovde:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Sigurnost

Opšte sigurnosne napomene za električne alate

Image alternative UPOZORENJE Pročitajte pažljivo sigurnosne napomene, uputstva, pregledajte slike i pročitajte tehničke podatke, koje idu uz ovaj električni alat. Greške kod pridržavanja sledećih sigurnosnih napomena i uputstava mogu dovesti do električnog udara, požara i/ili teških povreda.
Molimo sačuvajte sve sigurnosne napomene i uputstva za ubuduće.
Pojam "električni alat" korišćen u sigurnosnim napomenama odnosi se na električne alate sa napajanjem iz električne mreže (sa mrežnim kablom) i na električne alate sa pogonom na akumulatore (bez mrežnog kabla).
Sigurnost na radnom mestu
 • Područje rada održavajte čistim i osvetljenim. Nered i neosvetljeno radno područje mogu dovesti do nezgoda.
 • Sa električnim alatom ne radite u okolini ugroženoj eksplozijom, u kojoj se nalaze zapaljive tečnosti, gasovi ili prašine. Električni alati proizvode iskre koje mogu zapaliti prašinu ili isparenja.
 • Decu i ostale osobe tokom korišćenja električnog alata udaljite iz područja rada. Ako biste skrenuli pažnju sa posla mogli biste izgubiti kontrolu nad uređajem.
Električna sigurnost
 • Priključni utikač električnog alata treba da odgovara utičnici. Na utikaču se ni u kom slučaju ne smeju izvoditi izmene. Ne koristite adapterske utikače zajedno sa zaštitno uzemljenim električnim alatima. Nepromenjeni utikači i odgovarajuće utičnice smanjuju opasnost od električnog udara.
 • Izbegavajte dodir tela sa uzemljenim površinama kao što su cevi, radijatori, šporeti i frižideri. Postoji povećana opasnost od električnog udara ako je vaše telo uzemljeno.
 • Električni alat držite dalje od kiše ili vlage. Prodiranje vode u električni alat povećava opasnost od električnog udara.
 • Kabl ne upotrebljavajte za nošenje ili vešanje električnog alata odnosno za izvlačenje utikača iz utičnice. Kabl držite dalje od izvora toplote, ulja, oštrih ivica ili pokretnih delova. Oštećeni ili zapleteni kablovi povećavaju opasnost od električnog udara.
 • Ako sa električnim alatom radite na otvorenom prostoru, upotrebljavajte samo produžne kablove odobrene za upotrebu na otvorenom prostoru. Primena produžnog kabla prikladnog za upotrebu na otvorenom prostoru smanjuje opasnost od električnog udara.
 • Ako ne možete izbeći rad električnog alata u vlažnom okruženju, koristite zaštitnu strujnu sklopku. Upotreba zaštitne strujne sklopke smanjuje opasnost od električnog udara.
Sigurnost ljudi
 • Budite oprezni, pazite šta činite i kod rada sa električnim alatom postupajte razumno. Nemojte koristiti električni alat, ako ste umorni ili ste pod uticajem droga, alkohola ili lekova. Momenat nepažnje prilikom upotrebe električnog alata može da dovede do ozbiljnih povreda.
 • Nosite sredstva lične zaštite i uvek zaštitne naočare. Nošenje sredstava lične zaštite, kao što su zaštitna maska, sigurnosne cipele koje ne klize, zaštitna kaciga ili štitnik za sluh, u zavisnosti od vrste i primene električnog alata, smanjuje opasnost od nezgoda.
 • Izbegavajte nehotično stavljanje u pogon. Uverite se, da je električni alat isključen, pre nego što priključite snabdevanje naponom i/ili akumulator, ili ga primite ili nosite. Ako kod nošenja električnog alata prst držite na prekidaču ili ako je alat uključen i priključen na električnu mrežu, to može dovesti do nezgoda.
 • Pre nego što uključite električni alat, uklonite alate za podešavanje ili vijčane ključeve. Alat ili ključ koji se nalazi u rotirajućem delu alata može dovesti do nezgoda.
 • Izbegavajte nenormalan položaj tela. Zauzmite siguran i stabilan položaj tela i u svakom trenutku održavajte ravnotežu. Na taj način električni alat možete bolje kontrolisati u neočekivanim situacijama.
 • Nosite prikladnu odeću. Ne nosite široku odeću ili nakit. Neka vaša kosa, odeća i rukavice budu što dalje od pokretnih delova. Opuštenu odeću, nakit ili dugu kosu mogu zahvatiti pokretni delovi alata.
 • Ako su montirani alati za usisavanje i hvatanje prašine, proverite jesu li isti priključeni i da li se pravilno koriste. Upotreba usisivača može smanjiti opasnost.
 • Nikada nemojte da se osećate previše sigurnim i nikada nemojte da se ne pridržavate pravila u vezi rukovanja električnim alatom, iako ste nakon dužeg rada dobro upoznati sa radom sa električnom alatom. Neodgovornim rukovanjem moguće je za samo nekoliko sekundi zadobiti teške povrede.
Upotreba i rukovanje električnim alatom
 • Ne preopterećujte alat. Za vrstu posla koji obavljate koristite za to predviđen električni alat. Sa odgovarajućim električnim alatom radićete bolje i sigurnije, u navedenom području snage.
 • Ne upotrebljavajte električni alat sa neispravnim prekidačem. Električni alat koji se više ne može uključiti ili isključiti, opasan je i treba ga popraviti.
 • Izvucite utikač iz utičnice i/ili izvadite akumulator koji se skida iz alata pre podešavanja alata, zamene delova pribora ili odlaganja alata. Ovim merama opreza sprečićete nehotično pokretanje električnog alata.
 • Nekorišćene električne alate držite van domašaja dece. Ne dozvolite da alat koriste osobe koje sa njim nisu upoznate ili koje nisu pročitale ova uputstva. Električni alati su opasni ako ih koriste neiskusne osobe.
 • Pažljivo održavajte električne alate i pribor. Uverite se da pokretljivi delovi električnog alata rade besprekorno i da nisu zaglavljeni, polomljeni ili oštećeni tako da negativno utiču na funkcionisanje alata. Oštećene delove popravite pre upotrebe alata. Uzrok mnogih nezgoda leži u loše održavanim električnim alatima.
 • Rezne alate održavajte oštrim i čistim. Brižljivo održavani rezni alati sa oštrim sečivima neće se zaglaviti i lakši su za vođenje.
 • Koristite električni alat, pribor, alate za umetanje itd. u skladu sa ovim uputstvom. Kod toga uzmite u obzir radne uslove i izvođene radove. Upotreba električnih alata za neke druge primene različite od predviđenih, može dovesti do opasnih situacija.
 • Rukohvati i površine za hvatanje moraju biti suve, čiste, bez ostataka ulja i masti. Klizavi rukohvati i površine za hvatanje onemogućavaju sigurno rukovanje i kontrolu električnog alata u nepredvidivim situacijama.
Upotreba i rukovanje akumulatorskim alatom
 • Akumulatore punite samo u punjačima koje preporučuje proizvođač. Kod punjača, koji je prikladan za određenu vrstu akumulatora, postoji opasnost od požara ako se koristi sa drugim akumulatorima.
 • Za električne alate upotrebljavajte samo za to predviđene akumulatore. Upotreba nekog drugog akumulatora može dovesti do povreda i opasnosti od požara.
 • Nekorišćeni akumulator držite dalje od kancelarijskih spajalica, kovanica, ključeva, klinova, vijaka ili drugih sitnih metalnih predmeta koji bi mogli prouzrokovati premošćenje kontakata. Kratak spoj između kontakata akumulatora može dovesti do opekotina ili do požara.
 • Kod neispravne primene može doći do curenja tečnosti iz akumulatora. Izbegavajte kontakt sa njom. U slučaju nehotičnog kontakta isperite vodom. Ako tečnost dospe u oči, dodatno potražite pomoć doktora. Tečnost koja iscuri iz akumulatora, može dovesti do nadražaja kože ili opekotina.
 • Nemojte da koristite oštećene ili modifikovane akumulatore. Oštećeni ili modifikovani akumulatori mogu biti veoma nepredvidljivi i da dovedu do nastanka požara, eksplozije i povređivanja.
 • Nemojte da izlažete akumulator vatri ili visokim temperaturama. Vatra ili temperature iznad 130 °C (265 °F) mogu da dovedu do eksplozije.
 • Pridržavajte se svih uputstava u vezi punjenja i nikada nemojte da punite akumulator ili alat sa akumulatorom izvan temperaturnog opsega navedenog u uputstvu za upotrebu. Pogrešno punjenje ili punjenje izvan dozvoljenog temperaturnog opsega može da uništi akumulator i da predstavlja opasnost od nastanka požara.
Servisiranje
 • Popravku električnog alata prepustite samo kvalifikovanom stručnom osoblju i samo sa originalnim rezervnim delovima. Na taj način postići će se održavanje sigurnosti alata.
 • Nikada nemojte da održavate oštećene akumulatore. Sva održavanja akumulator treba da obavlja proizvođač ili ovlašćeni servis za kupce.

Dodatne sigurnosne napomene za rezanje sa listom testere koji se pomera tamo-ovamo

 • Ako izvodite radove kod kojih alat za umetanje može da dođe u kontakt sa skrivenim strujnim vodovima, uređaj držite samo za izolovane prihvatne površine. Kontakt sa vodovima pod naponom može da sprovede napon do metalnih delova uređaja i dovede do strujnog udara.
 • Pričvrstite i osigurajte predmet koji se obrađuje pomoću stega ili na drugi način na stabilnoj podlozi. Ukoliko predmet koji obrađujete držite rukom ili uz telo, on ostaje nepričvršćen, što može da dovede do gubitka kontrole.

Dodatne sigurnosne napomene za rezanje

Bezbednost ljudi
 • Ne približavajte ruke području testere i listu testere. Drugom rukom držite dodatni rukohvat ili kućište motora. Ako testeru držite obema rukama, ne možete povrediti ruke tokom rezanja.
 • Proizvod koristite isključivo dok je u tehnički besprekornom stanju.
 • Nikada ne vršite izmene i manipulacije na uređaju.
 • Takođe nosite zaštitne rukavice prilikom zamene alata. Dodirivanje alata za umetanje može da dovede do posekotina i opekotina.
 • Pre početka rada utvrdite klasu opasnosti koja proizilazi od prašine koja nastaje pri radu. Koristite građevinski usisivač sa zvanično dozvoljenom klasifikacijom zaštite, koja odgovara lokalnim propisima o zaštiti protiv prašine. Prašina materijala kao što su premaz koji sadrži olovo, neke vrste drveta, beton/zidina/stena koji sadrže kvarc i minerale, kao i metal mogu da budu štetni po zdravlje.
 • Obezbedite dobru ventilaciju na radnom mestu i prema potrebi nosite odgovarajuću masku za zaštitu disajnih organa, u zavisnosti od vrste prašine. Dodirivanje ili udisanje prašine može prouzrokovati alergijske reakcije i/ili bolesti disajnih puteva korisnika ili osoba koje se nalaze u blizini. Materijalom koji sadrži azbest sme rukovati samo stručno osoblje.
 • Ne stavljajte ruku pod predmet obrade.
 • Predmet obrade rezanjem nikada ne pridržavajte u ruci ili iznad noge. Predmet obrade učvrstite na stabilan prihvat.
 • Obema rukama čvrsto držite uređaj za to predviđene rukohvate i stavite ruke u položaj u kom možete prihvatiti sile povratnog udarca.
 • Redovno čistite rukohvate i održavajte ih suvim.
 • Uvek stojite uz bok lista testere, list testere nikada ne postavljajte u liniji sa telom. Zbog povratnog udarca testera može da odskoči unazad!
 • Ako se list testere zaglavi ili prekinete radove, testeru isključite i držite je mirno sve dok se list testere na zaustavi. Nikada ne pokušavajte testeru izvaditi iz predmeta obrade ili je povlačiti unazad dok se list testere pomiče, u suprotnom bi moglo doći do povratnog udarca.
 • Ako testeru, koja stoji u predmetu obrade, želite ponovo pokrenuti, centrirajte list testere u prorezu rezanja i proverite nisu li se zubi testere zaglavili u predmetu obrade.
 • Budite posebno oprezni kod rezanja u postojeće zidove ili druga nepregledna područja. List testere koji uranja se pri rezanju može zablokirati u skrivenim predmetima i prouzrokovati povratni udarac.
Električna sigurnost
 • Pre početka rada proverite da li u radnom prostoru postoje prekriveni električni kablovi, cevi za gas i vodu. Spoljašnji metalni delovi uređaja mogu da izazovu strujni udar ako slučajno oštete strujne vodove.
 • Ako izvodite radove kod kojih alat za umetanje može da dođe u kontakt sa skrivenim strujnim vodovima, uređaj držite samo za izolovane prihvatne površine. Kontakt sa vodovima pod naponom može da sprovede napon do metalnih delova uređaja i dovede do strujnog udara.
Brižljivo rukovanje i upotreba električnih alata
 • Ne upotrebljavajte tupe ili oštećene listove testere. Isti prouzrokuju povećano trenje, zaglavljivanje ili povratni trzaj lista testere.
 • Obratite pažnju na uputstva proizvođača za rukovanje i čuvanje listova testere.
 • Proizvod mora pomoću potisne papučice da se pritisne na predmet koji se obrađuje. Ovo garantuje kvalitetan i siguran rad.
 • Odgovarajućom zaštitnom odećom se zaštitite od vrelih opiljaka.

Dodatne sigurnosne napomene

 • Proizvod koristite isključivo dok je u tehnički besprekornom stanju.
 • Nikada ne vršite izmene i manipulacije na uređaju.
 • Ne upotrebljavajte tupe ili oštećene listove testere. Isti prouzrokuju povećano trenje, zaglavljivanje ili povratni trzaj lista testere.
 • Pre početka rada proverite da li u radnom prostoru postoje prekriveni električni kablovi, cevi za gas i vodu. Spoljašnji metalni delovi uređaja mogu da izazovu strujni udar ako slučajno oštete strujne vodove.
 • Predmet obrade učvrstite na stabilan prihvat. Predmet obrade rezanjem nikada ne pridržavajte u ruci ili iznad noge.
 • Proizvod uključite tek u radnom položaju.
 • Radove na alatu uvek izvodite u smeru od tela.
 • Radite sa umerenim potisnim pritiskom i odgovarajućom brzinom rezanja, posebno kod velikih prečnika cevi. Ovim se izbegava pregrevanje alata.
 • Uverite se prilikom razdvajanja cevovoda da isti više ne sadrže tečnosti. Ispraznite ih po potrebi.
 • Prilikom razdvajanja cevovoda, alat držite više od voda koji se razdvaja.
 • Alat ne poseduje zaštitu od prodiranja vlage. Tečnost koja ističe može u alatu prouzrokovati kratak spoj.
 • Nikada nemojte rezati nepoznate podloge i na reznoj traci iznad i ispod ne sme biti prepreka.
 • List testere, kada naiđe na predmet, može prouzrokovati povratni trzaj na alatu.
 • Takođe nosite zaštitne rukavice prilikom zamene alata. Dodirivanje uređaja za umetanje može da dovede do posekotina i opekotina.
 • Uvek izvadite akumulatorsku bateriju u slučaju nekorišćenja, pre održavanja, zamene alata i tokom transporta.
 • Aktivirajte transportnu blokadu prilikom skladištenja i transporta alata.
 • Obratite pažnju na uputstva proizvođača za rukovanje i čuvanje listova testere.
 • Korisnik i osobe koje se nalaze u njegovoj neposrednoj blizini moraju tokom primene uređaja da upotrebljavaju odgovarajuće zaštitne naočare, zaštitnu kacigu, zaštitne slušalice, zaštitne rukavice i laganu zaštitu organa za disanje.
 • Uvek koristite list testere adekvatne dužine. List testere mora tokom kompletnog zamaha da štrči van radnog komada.
 • Zbog bolje cirkulacije krvi u prstima napravite pauzu u radu i uradite vežbe za pospešivanje cirkulacije krvi u prstima.
 • Ne gledajte direktno u osvetljenje (LED) i ne usmeravajte ga drugim osobama u lice. Postoji opasnost od zaslepljenja.
 • Odlomljeni delovi materijala mogu da povrede telo i oči. Nosite sredstva lične zaštite i uvek zaštitne naočare i rukavice.
 • Prilikom probijanja osigurajte područje na suprotnoj strani rada.

Pažljivo rukovanje i upotreba akumulatorske baterije

 • Poštujte posebne smernice za transport, skladištenje i rad Li-Ion akumulatorske baterije.
 • Akumulatorsku bateriju držite dalje od visokih temperatura, direktnog sunčevog zračenja i vatre.
 • Akumulatorska baterija se ne sme rastavljati, gnječiti, zagrevati iznad 80°C ili spaljivati.
 • Ne koristite ili ne punite akumulatorske baterije, koje su pretrpele strujni udar, koje su pale sa više od jednog metra ili su oštećene na neki drugi način. U tom slučaju, uvek stupite u kontakt sa svojim Hilti  servisom .
 • Ako je akumulatorska baterija prevruća da biste je držali u ruci, onda je moguće da je u kvaru. Postavite proizvod na nezapaljivo mesto sa dovoljnim razmakom od zapaljivih materijala na kojem ga možete posmatrati i ostavite ga da se ohladi. U tom slučaju, uvek stupite u kontakt sa svojim Hilti  servisom .

Opis

Pregled proizvoda

Image alternative
 1. Prihvatnik alata
 2. Prihvatnik adaptera za rezanje
 3. Sklopiva potporna kuka
 4. Predizbor broja obrtaja
 5. Osigurač za transport
 6. Prekidač za upravljanje
 7. Zadnja ručka
 8. Prikaz napunjenosti akumulatorske baterije
 9. Tasteri za deblokiranje akumulatorske baterije
 10. Akumulatorska baterija
 11. Sigurnosna ušica
 12. Prednji deo za hvatanje
 13. Poluga za deblokiranje listova testere
 14. Usisni priključak (SAD: pribor)
 15. Potisna papučica
 16. Dugme za deblokadu potisne papučice
 17. List testere
 18. Adapter za rezanje (pribor)

Namenska primena

Opisani proizvod je sabljasta testera na akumulatorski pogon. Ona je namenjena za rezanje drveta, materijala sličnih drvetu, metalnih materijala, kao i plastike.

Proizvod je predviđen za rukovanje sa obe ruke.
 • Za ovaj proizvod upotrebljavajte samo Hilti Li-Ion akumulatorske baterije serije B 36.

 • Za ovu akumulatorsku bateriju koristite isključivo Hilti punjače serije C4/36.

Moguća pogrešna upotreba

 • Nemojte rezati ciglu, beton, porozni beton, prirodan kamen ili pločice.
 • Proizvod nemojte koristiti za razdvajanje vodova, koji još uvek sadrže tečnosti.
 • Nemojte rezati nepoznate podloge.

Prikaz Li-Ion baterije

Nivo punjenja Li-Ion akumulatorske baterije i smetnje kod uređaja će biti signalizirane preko prikaza Li-Ion akumulatorske baterije. Status napunjenosti Li‑Ion akumulatorske baterije se prikazuje posle dodirivanja jednog od dva tastera za deblokiranje akumulatorske baterije.
Stanje
Značenje
4 LED-a svetle.
Status napunjenosti: 75 % do 100 %
3 LED-a svetle.
Status napunjenosti: 50 % do 75 %
2 LED-a svetle.
Status napunjenosti: 25 % do 50 %
1 LED svetli.
Status napunjenosti: 10 % do 25 %
1 LED treperi.
Status napunjenosti: < 10 %
1 LED svetli, uređaj nije spreman za rad.
Baterija je pregrejana ili potpuno ispražnjena.
4 LED svetle, uređaj nije spreman za rad.
Uređaj je preopterećen ili pregrejan.
Ukoliko je prekidač za upravljanje aktiviran i 5 sekundi posle otpuštanja prekidača za upravljanje nije moguće da proverite status napunjenosti.
Kada trepere LED diode prikaza akumulatorske baterije, obratite pažnju na napomene u poglavlju „Pomoć u slučaju smetnji“.

Sadržaj isporuke

Sabljasta testera, uputstvo za upotrebu.
Ostale, za proizvod odobrene proizvode sistema potražite u Hilti Store ili na: www.hilti.group .

Tehnički podaci


SR 30-A36
Nominalni napon
36 V
Težina prema EPTA proceduri 01
5,2 kg
Broj pomaka (Stepen 1)
2.500/min
Broj pomaka (Stepen 2)
2.800/min
Dužina pomaka
32 mm
Prihvatnik alata
0,5 in
Temperatura okoline tokom rada
−17 ℃ … 60 ℃
Temperatura skladištenja
−20 ℃ … 70 ℃

Informacije o šumu i vrednosti vibracija prema EN 62841

U ovim uputstvima navedene vrednosti pritiska zvuka i vibracija su izmerene u skladu sa normiranim postupkom merenja i možete zajedno da ih koristite za poređenje električnih alata. Takođe su primereni za preliminarnu procenu ekspozicija.
Navedeni podaci se odnose primarne primene električnog alata. Ako se električni alat inače koristi za druge primene sa alatima za umetanje koji se razlikuju ili nisu dovoljno dobro održavani, podaci se mogu razlikovati. To može znatno povećati ekspozicije tokom celokupnog radnog veka.
Za tačnu procenu ekspozicija treba uzeti u obzir i vremena, tokom kojih je uređaj bio isključen ili je radio, ali se zapravo nije koristio. To može znatno smanjiti ekspozicije tokom celokupnog radnog veka.
Odredite dodatne sigurnosne mere za zaštitu korisnika od delovanja zvuka i/ili vibracija kao npr.: održavanje električnog alata i alata za umetanje, održavanje toplih ruku, organizacija tokova rada.
Informacije o šumu

SR 30-A36
Nivo jačine buke (LWA)
96 dB(A)
Nesigurnost nivoa jačine zvuka (KWA)
5 dB(A)
Nivo pritiska zvuka (LpA)
85 dB(A)
Nesigurnost nivoa pritiska zvuka (KpA)
5 dB(A)
Ukupne vrednosti vibracija

SR 30-A36
Vrednost emisije oscilacija pri rezanju iverice (ah,B)
22,5 m/s²
Nesigurnost pri rezanju iverice (K)
3,7 m/s²
Vrednost emisije oscilacija pri rezanju drvenih greda (ah,WB)
20,5 m/s²
Nesigurnost pri rezanju drvenih greda (K)
3,3 m/s²

Akumulatorska baterija

Radni napon akumulatorske baterije
36 V
Temperatura okoline tokom rada
−17 ℃ … 60 ℃
Temperatura skladištenja
−20 ℃ … 40 ℃
Temperatura akumulatorske baterije na početku punjenja
−10 ℃ … 45 ℃

Priprema za rad

OPREZ
Opasnost od povrede nesmotrenim pokretanjem!
 • Pre postavljanja akumulatorske baterije uverite se da je proizvod isključen.
 • Izvadite akumulatorsku bateriju pre podešavanja uređaja ili zamene delova pribora.
Obratite pažnju na bezbednosne i upozoravajuće napomene koje se nalaze u ovoj dokumentaciji i na proizvodu.

Punjenje akumulatorske baterije

 1. Pre punjenja pročitajte uputstvo za rukovanje punjačem.
 2. Vodite računa o tome da kontakti akumulatorske baterije i punjača treba da budu suvi i čisti.
 3. Akumulatorsku bateriju napunite u sertifikovanom punjaču.

Umetanje akumulatorske baterije

OPREZ
Opasnost od povrede usled kratkog spoja ili pada akumulatorske baterije!
 • Pre postavljanja akumulatorske baterije u proizvod, uverite se da na kontaktima akumulatorske baterije i proizvoda nema stranih tela.
 • Uvek proverite da li akumulatorska baterija pravilno naleže.
 1. Pre prvog puštanja u rad, u potpunosti napunite akumulatorsku bateriju.
 2. Postavite akumulatorsku bateriju u držač uređaja tako da čujno ulegne.
 3. Proverite da li je akumulatorska baterija ispravno ulegla.

Uklanjanje akumulatorske baterije

 1. Pritisnite tastere za deblokiranje akumulatorske baterije.
 2. Izvucite akumulatorsku bateriju iz držača uređaja.

Montaža potporne kuke (pribor)

Image alternative
 1. Aktivirajte osigurač za transport.
 2. Montirajte potpornu kuku.

Postavljanje lista testere

Koristite samo listove testere sa krajevima za ubacivanje od 1/2".
Image alternative
 1. Aktivirajte transportnu zaštitu ili odvojite akumulatorsku bateriju od uređaja.
 2. Proverite je li usadnik alata čist i blago podmazan mašću. Ako je potrebno, očistite ga i podmažite krajeve.
 3. Polugu za blokadu gurnite do graničnika i držite je u toj poziciji.
 4. List testere pritisnite spreda u prihvatnik alata.
 5. Pustite da poluga za blokadu sklizne nazad.
 6. Povlačenjem listova testere proverite da li je dobro pričvršćen.

Montaža usisnog priključka (SAD: pribor)

Image alternative
 1. Izvucite potisnu papučicu.
 2. Stavite priključak za usisavanje na prihvatnik za potisnu papučicu.
 3. U potpunosti ubacite blago podmazanu potisnu papučicu u vođicu.

Rukovanje

OPREZ
Opasnost od povrede usled kratkog spoja ili pada akumulatorske baterije!
 • Pre postavljanja akumulatorske baterije u proizvod, uverite se da na kontaktima akumulatorske baterije i proizvoda nema stranih tela.
 • Uvek proverite da li akumulatorska baterija pravilno naleže.
Obratite pažnju na bezbednosne i upozoravajuće napomene koje se nalaze u ovoj dokumentaciji i na proizvodu.

Vođenje testere

Image alternative
 1. Držite testeru za ručke predviđene za to.
 2. Vodite testeru do radnog komada.
 3. Vodite testeru napred i nazad.
  • Ukoliko pritisnete testeru na radni komad, list testere može da pukne i prouzrokuje povrede.

Rezanje

UPOZORENJE
Opasnost od povrede zbog neispravne potporne kuke! Uređaj koji pada može da povredi Vas i druge.
 • Pre početka rada proverite da li je potporna kuka sigurno pričvršćena i da nije oštećena.
Image alternative
 1. Deaktivirajte osigurač za transport i pritisnite prekidač za upravljanje.
  • U odeljku sa slikama naći ćete različite načine za efikasno vođenje testere.
 2. Ako ste završili proces rezanja, pustite prekidač za upravljanje.
 3. Aktivirajte osigurač za transport.

Vađenje lista testere

Image alternative
OPREZ
Opasnost od povređivanja! Alat za umetanje može da bude vreo i/ili oštrih ivica.
 • Nosite zaštitne rukavice prilikom zamene alata za umetanje.
 • Nikada ne ostavljajte vreo alat za umetanje na zapaljivu podlogu.
 1. Aktivirajte transportnu zaštitu ili odvojite akumulatorsku bateriju od uređaja.
 2. Polugu za blokadu gurnite do graničnika i držite je u toj poziciji.
 3. Povucite list testere iz prihvatnika alata.
 4. Pustite da poluga za blokadu sklizne nazad.

Nega i održavanje

UPOZORENJE
Opasnost od povrede kod umetnute akumulatorske baterije !
 • Uvek izvadite akumulatorsku bateriju pre svih radova na negovanju i održavanju uređaja!
Nega uređaja
 • Zalepljenu prljavštinu pažljivo uklonite.
 • Proreze za ventilaciju oprezno očistite suvom četkom.
 • Čistite kućište isključivo blago nakvašenom krpom. Ne upotrebljavajte sredstva za negu na bazi silikona, jer mogu nagristi plastične delove.
 • Redovno čistite i podmazujte prihvat za alat spolja. Koristite za to Hilti sprej 314648.
Nega litijum-jonskog akumulatora
 • Održavajte akumulator čistim i uklanjajte tragove ulja i masti.
 • Čistite kućište isključivo blago nakvašenom krpom. Ne upotrebljavajte sredstva za negu na bazi silikona, jer mogu nagristi plastične delove.
 • Sprečite prodor vlage.
Održavanje
 • Redovno proveravajte da li je došlo do oštećenja na vidljivim delovima alata i upravljačkim elementima za besprekorno korišćenje.
 • U slučaju da proizvod ima oštećenja i/ili funkcionalne smetnje, ne koristite ga. Odmah odnesite uređaj u Hilti servis na popravku.
 • Posle radova na nezi i održavanju, priključite svu zaštitnu opremu i proverite da li funkcioniše.
Da biste obezbedili bezbedan rad koristite samo originalne rezervne delove i potrošni materijal. Rezervne delove, potrošni materijal i pribor koji smo odobrili za vaš proizvod naći ćete u Hilti Store ili na: www.hilti.group .

Zamena potisne papučice

Potisna papučica po potrebi može biti zamenjena.
Image alternative
 1. Uklonite akumulatorsku bateriju.
 2. Izvadite list testere.
 3. Pritisnite crveno dugme za deblokadu potisne papučice na donjoj strani sabljaste testere.
 4. Izvucite potisnu papučicu.
 5. Pritisnite crveno dugme za deblokadu potisne papučice na donjoj strani sabljaste testere.
 6. U potpunosti ubacite blago podmazanu potisnu papučicu u vođicu.
 7. Proverite da li je potisna papučica ulegla.

Transport i skladištenje akumulatorskih uređaja

Transport
  OPREZ
  Nesmotreno pokretanje prilikom transporta !
 • Uvek transportujte vaše proizvode bez umetnutih akumulatorskih baterija!
 • Izvadite akumulatorske baterije.
 • Akumulatorske baterije nikada nemojte da transportujete bez ambalaže.
 • Nakon dugotrajnog transporta uređaj i akumulatorske baterije pre upotrebe proverite da li imaju oštećenja.
Skladištenje
  OPREZ
  Nesmotreno oštećenje zbog neispravnih ili iscurelih akumulatorskih baterija !
 • Uvek odlažite vaše proizvode bez umetnutih akumulatorskih baterija!
 • Uređaj i akumulatorske baterije uskladištite na što hladnijem i suvom mestu.
 • Akumulatorske baterije nikada ne skladištite na suncu, na radijatorima ili iza zastakljenih površina.
 • Uređaj i akumulatorske baterije skladištite na mestu koje je suvo i nepristupačno deci ili neovlašćenim osobama.
 • Nakon dugotrajnog skladištenja uređaj i akumulatorske baterije pre upotrebe proverite da li imaju oštećenja.

Pomoć u slučaju smetnji

U slučaju smetnji, koje nisu navedene u ovoj tabeli ili koje ne možete samostalno da otklonite, molimo da se obratite našem Hilti servisu.

Sabljasta testera nije u funkciji

Smetnja
Mogući uzrok
Rešenje
Uređaj se ne pokreće.
Akumulatorska baterija nije do kraja umetnuta.
 • Umetnite akumulatorsku bateriju tako da se čuje klik.
Akumulatorska baterija prazna.
 • Napunite akumulatorsku bateriju.
Osigurač za transport nije aktiviran.
 • Pritisnite osigurač za transport.
List testere nije moguće ukloniti iz prihvata za alat.
Poluga za blokadu nije pritisnuta do kraja.
 • Pritisnite polugu za blokadu do graničnika i izvadite list testere.
Prihvat za alat je dodat sa ostacima testerisanja.
 • Uklonite ostatke testerisanja i redovno čistite prihvat za alat spolja. Nega uređaja.

Sabljasta testera je u funkciji

Smetnja
Mogući uzrok
Rešenje
Uređaj nema punu snagu.
Prekidač za upravljanje nije pritisnut do kraja.
 • Prekidač za upravljanje pritisnite skroz do kraja.
Pražnjenje akumulatorske baterije
 • Zamenite akumulatorsku bateriju i napunite praznu akumulatorsku bateriju.
List testere nije moguće ukloniti iz prihvata za alat.
Poluga za blokadu nije pritisnuta do kraja.
 • Pritisnite polugu za blokadu do graničnika i izvadite list testere.

Zbrinjavanje otpada

Image alternative Hilti uređaji su sa velikim udelom proizvedeni od reciklažnih materijala. Preduslov za ponovnu upotrebu je stručna podela materijala. U mnogim zemljama Hilti vaš stari uređaj vraća na reciklažu. Pitajte Hilti servis za klijente ili vašeg konsultanta za prodaju.
Odlaganje akumulatorskih baterijaNestručnim odlaganjem akumulatorskih baterija može dа se izаzove opаsnost po zdrаvlje prouzrokovаna ispuštanjem gаsovа ili tečnosti.
 • Nemojte slati oštećene akumulatorske baterije!
 • Prekrijte priključke materijalom koji ne sprovodi struju, kako biste izbegli kratak spoj.
 • Akumulаtorske baterije uklonite na otpad tаko dа ne mogu dа dospeju u ruke dece.
 • Uklonite na otpad akumulatorsku bateriju u vašoj Hilti Store ili se obratite preduzeću za odlaganje koje je nadležno za vas.
Image alternative
 • Električne alate, elektronske uređaje i akumulatorske baterije ne odlažite u kućne otpatke!

RoHS (Direktiva za ograničenje upotrebe opasnih supstanci)

Tabela sa opasnim supstancama se nalazi na sledećoj adresi: qr.hilti.com/r5962277.
Takođe jedna veza za RoHS tabelu se nalazi na kraju ovog dokumenta u vidu QR koda.

Garancija proizvođača

 • U slučaju pitanja o uslovima garancije obratite se Vašem lokalnom Hilti partneru.
Image alternative
Image alternative