Izaberi jezik

BX 3
BX 3-L

Originalno uputstvo za upotrebu

Podaci o uputstvu za upotrebu

O ovom uputstvu za upotrebu

 • Upozorenje! Pre upotrebe proizvoda uverite se da ste pročitali i razumeli uputstvo za upotrebu za proizvod, uključujući uputstva, bezbednosne i upozoravajuće napomene, slike i specifikacije. Naročito se upoznajte sa svim uputstvima, bezbednosnim i upozoravajućim napomenama, slikama i specifikacijama i komponentama i funkcijama. Nepoštovanje dovodi do opasnosti od električnog udara, požara i/ili teških povreda. Uputstvo za upotrebu uključujući sva uputstva, bezbednosne i upozoravajuće napomene sačuvajte za kasniju upotrebu.
 • Image alternative proizvodi su namenjeni za profesionalnog korisnika, a njima sme da rukuje, da ih održava ili popravlja samo ovlašćeno, upućeno osoblje. To osoblje mora biti posebno upoznato sa mogućim opasnostima. Proizvod i njegova pomoćna sredstva mogu da budu opasni ako ih neobučena lica nestručno tretiraju ili ako se ne koriste namenski.
 • Priloženo uputstvo za upotrebu odgovara aktuelnom stanju tehnike u trenutku štampe. Aktuelnu verziju možete uvek da pronađete na internetu na Hilti stranici sa proizvodima. Upotrebite link ili QR kôd u ovom uputstvu za upotrebu, koji su označeni ovim simbolom Image alternative.
 • Proizvod prosleđujte drugim osobama samo zajedno sa ovim uputstvom za upotrebu.

Legenda

Upozoravajuće napomene

Upozoravajuće napomene upozoravaju na opasnosti pri rukovanju proizvodom. Koriste se sledeće signalne reči:
OPASNOST
OPASNOST !
 • Znači neposrednu opasnu situaciju, koja može prouzrokovati telesne povrede ili smrt.
UPOZORENJE
UPOZORENJE !
 • Ova reč skreće pažnju na moguću opasnost koja može prouzrokovati tešku telesnu povredu ili smrt.
OPREZ
OPREZ !
 • Za moguću opasnu situaciju koja može da dovede do telesnih povreda ili do materijalne štete.

Simboli u uputstvu za upotrebu

Sledeći simboli se koriste u ovom uputstvu za upotrebu:
Image alternative Poštovanje uputstva za upotrebu
Image alternative Napomene o primeni i druge korisne informacije
Image alternative Rad sa reciklažnim materijalima
Image alternative Električne uređaje i baterije ne odlažite u kućni otpad
Image alternative Hilti Li-Ion akumulatorska baterija
Image alternative Hilti Punjač

Simboli na slikama

Sledeći simboli se koriste na slikama:
Image alternative Ovi brojevi se odnose na odgovarajuću sliku sa početka ovog uputstva za upotrebu.
Image alternative Numeracija na slikama ukazuje na važne radne korake ili na komponente koje su važne za radne korake. Ovi radni koraci ili komponente su u tekstu istaknute odgovarajućim brojevima, npr. (3) .
Image alternative Pozicioni brojevi se koriste na slici Pregled i odnose se na brojeve legende u poglavlju Pregled proizvoda .
Image alternative Ovaj znak treba da vam skrene posebnu pažnju prilikom rukovanja sa proizvodom.

Simboli u zavisnosti od proizvoda

Simboli nа proizvodu

Sledeći simboli se koriste na proizvodu:
Image alternative Opšti obavezujući znaci
Image alternative Korišćenje zaštitnih naočara
Image alternative Nosite zaštitu za uši
Image alternative Nosite zaštitni šlem
Image alternative Jednosmerna struja
Image alternative Bluetooth® tekstualni brend i Image alternative logotip su unete robne marke u vlasništvu Bluetooth SIG, Inc. i njihova upotreba od strane Hilti je licencirana.
Image alternative Uređaj podržava NFC tehnologiju koja je kompatibilna sa iOS i Android platformama.
Image alternative Li-Ion akumulatorska baterija
Image alternative Upotrebljena kategorija Hilti Li-Ion akumulatorske baterije. Imajte u vidu podatke u poglavlju Namenska upotreba .
Image alternative Nikada ne koristite akumulatorsku bateriju kao alat za udaranje.
Image alternative Ne dozvolite da padne akumulatorska baterija. Ne koristite akumulatorsku bateriju koja je pretrpela udar ili je oštećena na neki drugi način.

Sigurnost

Opšte sigurnosne napomene za električne alate

Image alternative UPOZORENJE! Pročitajte sigurnosne napomene i uputstva. Greške kod pridržavanja sigurnosnih napomena i uputstava mogu dovesti do električnog udara, požara i/ili teških povreda.
Molimo sačuvajte sve sigurnosne napomene i uputstva za ubuduće.
Sigurnost na radnom mestu
 • Područje rada održavajte čistim i osvetljenim. Nered i neosvetljeno radno područje mogu dovesti do nezgoda.
 • Sa električnim alatom ne radite u okolini ugroženoj eksplozijom, u kojoj se nalaze zapaljive tečnosti, gasovi ili prašine. Električni alati proizvode iskre koje mogu zapaliti prašinu ili isparenja.
 • Decu i ostale osobe tokom korišćenja električnog alata udaljite iz područja rada. Ako biste skrenuli pažnju sa posla mogli biste izgubiti kontrolu nad uređajem.
Električna sigurnost
 • Izbegavajte kontakt tela sa uzemljenim površinama kao što su cevi, radijatori, šporeti i frižideri. Postoji povećana opasnost od električnog udara ako je vaše telo uzemljeno.
 • Električni alat držite dalje od kiše ili vlage. Prodiranje vode u električni alat povećava opasnost od električnog udara.
Bezbednost ljudi
 • Budite oprezni, pazite šta činite i kod rada sa električnim alatom postupajte razumno. Nemojte koristiti električni alat, ako ste umorni ili ste pod uticajem droga, alkohola ili lekova. Momenat nepažnje prilikom upotrebe električnog alata može da dovede do ozbiljnih povreda.
 • Nosite sredstva lične zaštite i uvek zaštitne naočare. Nošenje sredstava lične zaštite, kao što su zaštitna maska, sigurnosne cipele koje se ne kližu, zaštitna kaciga ili štitnik za sluh, u zavisnosti od vrste i primene električnog alata, smanjuje opasnost od nezgoda.
 • Izbegavajte nehotično stavljanje u pogon. Uverite se, da je električni alat isključen, pre nego što priključite akumulatorsku bateriju, ili ga primite ili nosite. Ako kod nošenja električnog uređaja prst držite na prekidaču ili ako je uređaj uključen i priključen na električnu mrežu, to može dovesti do nezgoda.
 • Pre nego što uključite električni alat, uklonite alate za podešavanje ili vijčane ključeve. Alat ili ključ koji se nalazi u rotirajućem delu uređaja može dovesti do nezgoda.
 • Izbegavajte nenormalan položaj tela. Zauzmite siguran i stabilan položaj tela i u svakom trenutku održavajte ravnotežu. Na taj način električni alat možete bolje kontrolisati u neočekivanim situacijama.
 • Nosite prikladnu odeću. Ne nosite široku odeću ili nakit. Neka vaša kosa, odeća i rukavice budu što dalje od pokretnih delova. Opuštenu odeću, nakit ili dugu kosu mogu zahvatiti pokretni delovi alata.
 • Ako su montirani alati za usisavanje i hvatanje prašine, proverite jesu li isti priključeni i da li se pravilno koriste. Upotreba usisivača može smanjiti opasnost.
Upotreba i rukovanje električnim alatom
 • Ne preopterećujte uređaj. Za vrstu posla koji obavljate koristite za to predviđen električni alat. Sa odgovarajućim električnim alatom radićete bolje i sigurnije, u navedenom području snage.
 • Ne upotrebljavajte električni alat sa neispravnim prekidačem. Električni alat koji se više ne može uključiti ili isključiti, opasan je i treba ga popraviti.
 • Izvadite akumulatorsku bateriju iz uređaja pre podešavanja uređaja, zamene delova pribora ili odlaganja uređaja. Ovim merama opreza sprečićete nehotično pokretanje električnog alata.
 • Nekorišćene električne alate odložite izvan dometa dece. Ne dopustite da uređaj koriste osobe koje sa njim nisu upoznate ili koje nisu pročitale ova uputstva . Električni alati su opasni ako ih koriste neiskusne osobe.
 • Pažljivo održavajte električne alate. Uverite se da pokretljivi delovi alata rade besprekorno i da nisu zaglavljeni, polomljeni ili oštećeni tako da negativno utiču na funkcionisanje alata. Oštećene delove popravite pre upotrebe uređaja. Uzrok mnogih nezgoda leži u loše održavanim električnim alatima.
 • Rezne alate održavajte oštrim i čistim. Brižljivo održavani rezni alati sa oštrim sečivima neće se zaglaviti i lakši su za vođenje.
 • Koristite električni alat, pribor, alate za umetanje itd. u skladu sa ovim uputstvom. Kod toga uzmite u obzir radne uslove i izvođene radove. Upotreba električnih alata za neke druge primene različite od predviđenih, može dovesti do opasnih situacija.
Upotreba i rukovanje akumulatorskim alatom
 • Akumulatorske baterije punite samo u punjačima koje preporučuje proizvođač. Kod punjača, koji je prikladan za određenu vrstu akumulatorskih baterija, postoji opasnost od požara ako se koristi sa drugim akumulatorskim baterijama.
 • Za električne alate upotrebljavajte samo za to predviđene akumulatore. Upotreba nekog drugog akumulatora može dovesti do povreda i opasnosti od požara.
 • Nekorišćeni akumulator držite dalje od kancelarijskih spajalica, kovanica, ključeva, klinova, vijaka ili drugih sitnih metalnih predmeta koji bi mogli prouzrokovati premošćenje kontakata. Kratak spoj između kontakata akumulatora može dovesti do opekotina ili do požara.
 • Kod neispravne primene može doći do curenja tečnosti iz akumulatorske baterije. Izbegavajte kontakt sa njom. Tečnost koja iscuri iz akumulatorske baterije, može dovesti do nadražaja kože ili opekotina. U slučaju nehotičnog kontakta isperite vodom. Ako tečnost dospe u oči, dodatno potražite pomoć doktora.
Servisiranje
 • Popravku alata prepustite samo kvalifikovanom stručnom osoblju i samo sa originalnim rezervnim delovima. Na taj način postići će se održavanje sigurnosti električnog alata.

Sigurnosne napomene za pištolj za ukucavanje

 • Pođite uvek od činjenice da električni alat sadrži eksere. Bezbrižno rukovanje pištoljem za ukucavanje može da dovede do neočekivanog ispucavanja eksera i da Vas povredi.
 • Električni alat nemojte da usmeravate ka sebi ili ka nekom drugom licu u blizini. Neočekivanim aktiviranjem ekser se izbacuje, što može da dovede do povreda.
 • Nemojte da aktivirate električni alat, pre nego što ga čvrsto ne postavite na radni komad. Ako električni alat nema kontakt sa radnim komadom, ekser može da se odbije o mesto za pričvršćivanje.
 • Električni alat isključite sa mreže ili odvojite od akumulatorske baterije, ako se ekser zaglavi u električnom alatu. Ako je pištolj za ukucavanje priključen, prilikom uklanjanja zaglavljenog eksera, može slučajno da se aktivira.
 • Prilikom uklanjanja zaglavljenog eksera budite oprezni. Sistem može da bude pod naponom i može snažno da izbaci ekser, dok pokušavate da odstranite zaglavljeni ekser.
 • Prilikom pričvršćivanja električnih vodova uverite se da nisu pod električnim naponom. Pištolj za ukucavanje hvatajte samo za izolovanje površine drške. Upotrebljavajte samo takve eksere, koji su adekvatni za instalaciju električnih vodova. Proverite da ekser nije oštetio izolaciju električnog voda. Ekser, koji ošteti izolaciju električnog voda, može da dovede do električnog udara i opasnosti od požara.

Sigurnosne napomene

Osnovne sigurnosne napomene Image alternative UPOZORENJE! Pročitajte sigurnosne napomene i uputstva. Greške kod pridržavanja sigurnosnih napomena i uputstava mogu dovesti do električnog udara, požara i/ili teških povreda.
Molimo sačuvajte sve sigurnosne napomene i uputstva za ubuduće.
Zahtevi koje treba da ispune korisnici
 • Ovim alatom smete da rukujete i smete da ga održavate samo ako ste za to ovlašćeni i obučeni.
Lična zaštitna oprema
 • Vi i osobe koje se nalaze u blizini treba prilikom upotrebe da nosite odgovarajuće zaštitne naočare i zaštitnu kacigu.
 • Nosite zaštitu za sluh.
 • Prevelika buka može oštetiti sluh.
Bezbednost ljudi
 • Pridržavajte se podataka o radu, nezi i održavanju u uputstvu za upotrebu.
 • Budite oprezni, pazite šta činite i kod rada sa alatom za direktnu montažu postupajte razumno. Alat nemojte da koristite ako ste umorni ili ste pod uticajem droga, alkohola ili lekova. Prestanite sa korišćenjem alata ako osetite bol ili ako se ne osećate dobro. Trenutak nepažnje kod upotrebe alata može dovesti do ozbiljnih telesnih povreda.
 • Ne zauzimajte neudoban položaj tela. Zauzmite siguran i stabilan položaj tela i u svakom trenutku održavajte ravnotežu.
 • Nosite obuću koja se ne kliza.
 • Vođicu vijka ili elemente za pričvršćivanje nikada ne vucite unazad rukom.
 • Usled povlačenja magacina, vođice vijka ili pričvrsnog elementa rukom, alat može u određenim uslovima postati pripravan za rad. Režim pripravnosti omogućava ukucavanje i u delove tela.
 • Ruke držite blago savijene prilikom rukovanja alatom (ne ispravljene).
 • Prilikom rada udaljite druga lica, naročito decu, iz zone delovanja.
Pažljivo rukovanje i upotreba alata za direktnu montažu Image alternative UPOZORENJE! Opasnost od prisutnih pričvrsnih elemenata! Pre ukucavanja pričvrsnih elemenata uverite se da niko nije prisutan neposredno iza ili ispod građevinskog materijala, u koji se ukucava pričvrsni element.
 • Pre nego što počnete sa radom, ukucajte u podlogu 2 pričvrsna elementa radi probe.
 • Koristite odgovarajući alat za rad. Nemojte koristiti alat u svrhe za koje nije predviđen, koristite ga samo u skladu sa odredbama i kada je u ispravnom stanju.
 • Nikada nemojte ostavljati napunjen alat bez nadzora.
 • Prenosite i čuvajte alat u sigurnom koferu.
 • Uvek ispraznite alat pre radova na čišćenju, servisiranju i održavanju, prilikom zamene vođice vijka, prilikom prekida rada, kao i prilikom odlaganja (pričvrsni element).
 • Kada ne koristite alate, ispraznite ih i čuvajte na suvom i zatvorenom mestu, van dečjeg domašaja.
 • Proverite da li alat i pribor imaju neka oštećenja. Proverite da li pokretni delovi ispravno funkcionišu bez zapinjanja i da li ima oštećenih delova.
 • Svi delovi se moraju pravilno montirati i moraju ispunjavati sve potrebne uslove za pravilan rad alata. Oštećeni delovi moraju biti adekvatno popravljeni ili zamenjeni u Hilti servisu, osim ako nije drugačije naznačeno u uputstvu za upotrebu.
 • Pre ukucavanja proverite da li ima električnih vodova u podlozi.
 • Nikada nemojte pokušavati da postavite elemente za pričvršćivanje u neodgovarajući materijal.
 • Neodgovarajući materijali su zavareni čelik i liveni čelik, liveno gvožđe, staklo, mermer, plastika, bronza, mesing, bakar, izolacioni materijal, šuplja cigla, keramička cigla, tanak lim (< 4 mm) i porozni beton. Ukucavanje u ove materijale može da prouzrokuje lom elementa, cepanje ili probijanje.
 • Povucite okidač samo onda kada je alat potpuno oslonjen na radnu površinu pod pravim uglovima.
 • Alat za ukucavanje držite prilikom ukucavanja uvek pod pravim uglom u odnosu na podlogu, kako biste sprečili skretanje pričvrsnog elementa sa materijala podloge.
 • Rukohvati moraju biti suvi, čisti, bez ostataka ulja i masti.
 • Nikada nemojte da ispustite alat da padne.
 • Magacin nemojte da upotrebljavate kao dršku.
 • Alat nemojte koristiti na mestima na kojima postoji opasnost od požara ili eksplozije, osim ako ne postoji posebna dozvola za to.
 • Nikada nemojte postavljati elemente u već postojeće rupe, osim ako to ne preporučuje Hilti (npr. DX-Kwik).
Radno mesto
 • Održavajte radno mesto urednim. Iz radnog okruženja uklonite predmete na koje bi se mogli povrediti.
 • Nered u području rada može prouzrokovati nezgode.
 • Pobrinite se za dobro osvetljenje i provetravanje radnog prostora.
Mehaničke bezbednosne mere
 • Nemojte vršiti nedozvoljene radnje ili promene na alatu, naročito na klipu.
 • Koristite samo pričvrsne elemente koji su predviđeni i odobreni za alat.
Termičke bezbednosne mere
 • Ne prekoračujte preporučenu maksimalnu frekvenciju ukucavanja.
 • Ukoliko se alat pregrejao, ostavite ga da se ohladi.
 • Nemojte rasklapati alat ako je vreo. Ostavite alat da se ohladi.

Pažljivo rukovanje i upotreba akumulatorske baterije

 • Poštujte posebne smernice za transport, skladištenje i rad Li-Ion akumulatorske baterije.
 • Akumulatorsku bateriju držite dalje od visokih temperatura, direktnog sunčevog zračenja i vatre.
 • Akumulatorska baterija se ne sme rastavljati, gnječiti, zagrevati iznad 80°C (176°F).
 • Ne koristite ili ne punite akumulatorske baterije, koje su pretrpele strujni udar, koje su pale sa više od jednog metra ili su oštećene na neki drugi način. U tom slučaju, uvek stupite u kontakt sa svojim Hilti  servisom .
 • Ako je akumulatorska baterija suviše vruća da biste je držali u ruci, onda je moguće da je neispravna. Akumulatorsku bateriju postavite na pregledno, nezapaljivo mesto koje je dovoljno udaljeno od zapaljivih materijala. Sačekajte da se akumulatorska baterija ohladi. Ukoliko je akumulatorska baterija nakon sat vremena i dalje suviše vruća da biste je držali u ruci, to znači da je neispravna. Kontaktirajte Hilti  servis .

Opis

Pregled proizvoda

Image alternative
 1. Pročelje alata
 2. Vođica vijka X-FG B3-ME 02
 3. Vođica vijka X-FG B3-IF 02
 4. Blokada vođice vijka
 5. Prorezi za ventilaciju
 6. Sigurnosni okidač
 7. Rukohvat
 8. Tasteri za deblokiranje
 9. Potporna kuka
 10. Prikaz napunjenosti
 11. Li-Ion akumulatorska baterija
 12. Klizač za eksere, blokirana pozicija
 13. Deblokiranje klizača za eksere
 14. Potporni nogar
 15. Magacin
 16. Prikaz statusa
 17. Taster za uključivanje/isključivanje
 18. Klizač za eksere, deblokirana pozicija

Namenska upotreba

Proizvod je ručni akumulatorski pištolj za ukucavanje eksera za primene u unutrašnjem sektoru. Namenjen je za ukucavanje specijalno proizvedenih elemenata za pričvršćivanje u betonu, čeliku, zidinama, krečnjačkom kamenu i dr., za direktnu montažu adekvatnih podloga. Proizvod je takođe namenjen i za pričvršćivanje električnih vodova sa zakačkama, ukoliko se za to upotrebljavaju adekvatni elementi za pričvršćivanje. Koristite samo odobrene elemente za pričvršćivanje u kombinaciji sa određenom vođicom vijka (pogledajte poglavlje „Tehnički podaci“).

Pištolj za ukucavanje eksera, akumulatorska baterija i elementi za pričvršćivanje formiraju tehničku jedinicu. To znači da pomoću pištolja za ukucavanje može da se garantuje pričvršćivanje bez problema samo ako se upotrebljavaju zato specijalno proizvedeni Hilti elementi za pričvršćivanje i punjači i akumulatorske baterije koje je preporučio Hilti . Preporuke za pričvršćivanje i primenu date od strane firme Hilti važe samo kada se ovi uslovi poštuju.
 • Pištolj za ukucavanje je namenjen samo za ručnu upotrebu.
 • Morate da isključite mogućnost pogrešnih primena. Kao pogrešan način upotrebe uređaja, važe ukucavanja u mekane površine (npr. drvo) kao i ukucavanja u prečvrste površine (npr. prirodan kamen ili veoma čvrst čelik).
 • Za ovaj proizvod koristite isključivo Hilti litijum-jonske akumulatorske baterije serije B 22.

 • Za ove akumulatorske baterije koristite samo punjače koje je odobrila kompanija Hilti . Dodatne informacije možete pogledati u Hilti Store ili na adresi: www.hilti.group

Sigurnosna oprema

U režimu rada magacina za municiju detekcija eksera treba da spreči pogrešna ukucavanja, koja mogu da prouzrokuju oštećenja na pištolju za ukucavanje.
Osigurač od potiskivanja treba da spreči slobodno ukucavanje eksera. Pištolj za ukucavanje u režimu rada sa magacinom za municiju može da se potisne i aktivira samo kada je ekser ubačen.

Obeležja opreme

Pištolj za ukucavanje je opremljen ergonomskim i neklizajućim rukohvatom na kome je osećaj vibriranja prigušen, takođe i potpornom kukom, kao i podupirajućim nogarom. Alat je zaštićen elektronskom zaštitom od preopterećenja i sa nadzorom temperature od pregrevanja.

Bluetooth

Proizvod je opremljen Bluetooth interfejsom. Čim je umetnuta akumulatorska baterija i pištolj za ukucavanje sa tasterom za uključivanje/isključivanje, moguća je bežična komunikacija preko Bluetooth-a.
Čim se prebaci u Stand-by režim ili nakon što se pištolj za ukucavanje isključi sa tasterom za uključivanje/isključivanje, još tri sata će se prenositi podaci.
Da biste deaktivirali aktivan Bluetooth, taster za uključivanje/isključivanje držite pritisnutim najmanje 5 sekundi, dok LED dvaput ne zasvetli plavo.
Ako je akumulatorska baterija izvađena, podaci se više neće prenositi.
Bluetooth nije dostupan na svim tržištima.

Bluetooth

Image alternative
Na kraju dokumenta možete pogledati simbole dozvole za pojedinačne zemlje za
Image alternative
Bluetooth.

Prikaz statusa

Prikaz statusa daje informacije o stanjima pištolja za ukucavanje.
Stanje
Značenje
Isklj.
Pištolj za ukucavanje je isključen
LED dioda svetli zeleno.
Pištolj za ukucavanje je uključen i spreman za ukucavanje
LED dioda treperi zeleno na svake 3 sekunde.
Pištolj za ukucavanje je u Stand-by režimu, pritiskanje pročelja alata uključuje pištolj za ukucavanje
LED svetli plavo.
Pištolj za ukucavanje je uključen, kada je traka sa ekserima ponovo napunjena.
LED treperi plavo.
Pištolj za ukucavanje je uključen, magacin je potpuno prazan.
LED dioda treperi zeleno.
Pištolj za ukucavanje je previše vruć ili akumulatorska baterija je preslaba, videti tabelu smetnji.
LED dioda treperi crveno.
Smetnja alata, videti tabelu smetnji
LED dioda svetli crveno.
Smetnja alata, videti tabelu smetnji

Prikaz statusa napunjenosti akumulatorske baterije

Kod aktiviranja tastera za deblokiranje akumulatorske baterije displej prikazuje status napunjenosti akumulatorske baterije.
Tokom i neposredno posle postupka postavljanja moguća je pouzdana provera statusa napunjenosti.
Stanje
Značenje
Sve četiri LED diode svetle zeleno.
Status napunjenosti je 75 % do 100 %.
Tri LED diode svetle zeleno.
Status napunjenosti je 50 % do 75 %.
Dve LED diode svetle zeleno.
Status napunjenosti je 25 % do 50 %.
Jedna LED dioda svetli zeleno.
Status napunjenosti je 10 % do 25 %.
Jedna LED dioda treperi zeleno.
Status napunjenosti je ispod 10 %. Akumulatorska baterija je preslaba.

Sadržaj isporuke

Pištolj za ukucavanje BX 3 ili BX 3-L, uputstvo za upotrebu.
Ostale, za vaš proizvod odobrene sistemske proizvode pronađite u vašoj Hilti Store ili na: www.hilti.group

Tehnički podaci

Pištolj za ukucavanje


BX 3
BX 3-L
Težina prema EPTA postupku 01/2003
B 22/2.6 Li‑Ion (02)
4,0 kg
4,0 kg
B 22/3.0 Li‑Ion (01)
4,1 kg
4,1 kg
B 22/‌5.2 Li-Ion (01)
4,3 kg
4,3 kg
Dužina eksera za magacin za municiju
14 mm … 30 mm
14 mm … 36 mm
Pristupačnost
52 mm
46 mm
Prečnik eksera
3 mm
2,75 mm … 3,0 mm
Kapacitet magacina za municiju
30 eksera
30 eksera
Deonica potiskivanja
12 mm
12 mm
Snaga potiskivanja
50 N … 70 N
50 N … 70 N
Radna temperatura (ambijentalna temperatura)
−15 ℃ … 50 ℃
−15 ℃ … 50 ℃
Preporučena maksimalna frekvencija postavljanja
650/h
650/h
Nominalni napon
21,6 V
21,6 V
Maksimalna emitovana snaga
−11,9 dBm
−11,9 dBm
Frekvencija
2.400 MHz … 2.483,5 MHz
2.400 MHz … 2.483,5 MHz

Informacija o šumu i vrednosti vibracija prema EN 60745

U ovim uputstvima navedene vrednosti pritiska zvuka i vibracija su izmerene u skladu sa normiranim postupkom merenja i možete skupa da ih upotrebljavate za poređenje električnih alata. Takođe su primereni za preliminarnu procenu ekspozicija. Navedeni podaci reprezentuju primarne primene električnog alata. Ako se električni alat inače koristi za druge primene sa alatima za umetanje koji se razlikuju ili nisu dovoljno dobro održavani, podaci se mogu razlikovati. To može znatno povećati ekspozicije tokom celokupnog radnog veka. Za tačnu procenu ekspozicija treba uzeti u obzir i vremena, tokom kojih je uređaj bio isključen ili je radio, ali se zapravo nije koristio. To može znatno smanjiti ekspozicije tokom celokupnog radnog veka. Odredite dodatne sigurnosne mere za zaštitu korisnika od delovanja zvuka i/ili vibracija kao npr.: Održavanje električnog alata i alata za umetanje, održavanje toplih ruku, organizacija tokova rada.
Informacije o šumu i vibracijama
Tipična A-vrednost emisije nivoa zvučne snage (prilikom ukucavanja eksera). (LWA)
Beton
101 dB
Čelik
105 dB
Tipična A-vrednost emisije nivoa zvučne snage (prilikom ukucavanja eksera). (LpA)
Beton
90 dB
Čelik
94 dB
Nesigurnost za navedeni nivo zvuka (K)
3 dB
Monoaksijalne ukupne vrednosti vibracija (u z-pravcu)
Količina emisije oscilacija (prilikom ukucavanja eksera). (ah)
Beton
2,3 m/s²
Čelik
2,2 m/s²
Nesigurnost (K)
1,5 m/s²

Akumulatorska baterija

Radni napon akumulatorske baterije
21,6 V
Temperatura okoline tokom rada
−17 ℃ … 60 ℃
Temperatura skladištenja
−20 ℃ … 40 ℃
Temperatura akumulatorske baterije na početku punjenja
−10 ℃ … 45 ℃

Priprema za rad

UPOZORENJE
Opasnost od povrede nesmotrenim pokretanjem!
 • Pre postavljanja akumulatorske baterije uverite se da je proizvod isključen.
 • Izvadite akumulatorsku bateriju pre podešavanja uređaja ili zamene delova pribora.
Obratite pažnju na bezbednosne i upozoravajuće napomene koje se nalaze u ovoj dokumentaciji i na proizvodu.

Umetanje akumulatorske baterije

Kako bi akumulatorska baterija dostigla maksimalan vek trajanja, umetnutu akumulatorsku bateriju zamenite napunjenom akumulatorskom baterijom, ukoliko snaga akumulatorske baterije primetno oslabi.
Image alternative
 1. Uverite se da su kontakti akumulatorske baterije i alata bez stranih tela.
 2. Umetnite akumulatorsku bateriju i pustite je da čujno ulegne.
  • Kada je akumulatorska baterija umetnuta, LED diode za status napunjenosti će kratko zasvetleti.
OPREZ
Opasnost od akumulatorske baterije koja pada. Ukoliko akumulatorska baterija nije pravilno blokirana, tokom rada može da ispadne.
 • Pobrinite se da je akumulatorska baterija sigurno ulegla.
 1. Proverite da li je ležište akumulatorske baterije sigurno u pištolju za ukucavanje.

Vađenje akumulatorske baterije

Image alternative
 1. Isključite pištolj za ukucavanje.
 2. Pritisnite oba tastera za deblokiranje i držite ih pritisnute.
 3. Akumulatorsku bateriju iz alata izvucite unazad.

Skidanje vođice vijka

 1. Isključite pištolj za ukucavanje.
 2. Izvadite akumulatorsku bateriju.
 3. Klizač za eksere vucite na dole, dok se ne užlebi.
 4. Ispraznite magacin.
 5. Blokadu kanalice za vijke gurnite u pravcu strelice do graničnika.
  • Vodilica vijke se deblokira.
 6. Skinite vođicu vijka.

Umetanje vođice vijka

 1. Isključite pištolj za ukucavanje.
 2. Izvadite akumulatorsku bateriju.
 3. Klizač za eksere vucite na dole, dok se ne užlebi.
 4. Ispraznite magacin.
 5. Blokadu kanalice za vijke gurnite u pravcu strelice do graničnika i držite je u toj poziciji.
 6. Vodilicu za vijke gurajte u pročelje uređaja dok se čujno ne užlebi.
 7. Otpustite blokadu kanalice za vijke.
  • Blokada kanalice za vijke iskače u srednji položaj.
 8. Povlačenjem za kanalicu za vijke proverite da li je sigurno ulegla.

Bezbedan rad sa pojasnim i potpornim kukama

  Image alternative
 • Pre početka rada se uverite, da je potporna kuka na uređaju dobro pričvršćena.
 • Koristite potporne kuke samo onoliko koliko je to potrebno. Bezbedno odložite uređaj, ako ga ne upotrebljavate duže vreme.

Punjenje za režim rada sa magacinom za municiju

Image alternative
UPOZORENJE
Opasnost od prignječenja! Trzanje klizača za eksere može da dovede do prignječenja prstiju i oštećenja na pištolju za ukucavanje.
 • Prilikom povlačenja klizača za eksere nadole pazite na to da se sigurno užlebi. Nemojte da trzate klizač za eksere.
 1. Klizač za eksere vucite na dole, dok se ne užlebi.
 2. Omogućite da traka za eksere klizne u magacin za municiju (maksimalno 3 trake sa po 10 eksera).
 3. Klizač za eksere držite čvrsto i pritisnite deblokadu klizača za eksere.
 4. Vratite klizač za eksere nazad dok ne dotakne ekser.

Radovi

Upotreba potpornog nogara

Na ravnoj podlozi potporni nogar olakšava pravougaono postavljanje pištolja za ukucavanje, pošto samo još u bočnom pravcu morate da pazite na pravougaono pozicioniranje. Na neravnoj osnovi može da bude neophodno da sklopite potporni nogar, kako biste vođicu vijka usmerili pod pravim uglom na podlogu.

Sklapanje potpornog nogara

Image alternative
 1. Pritisnite naspram potpornog nogara, kako biste ga otpustili iz užlebljene pozicije.
 2. Potporni nogar zaokrenite za otprilike 230° prema nazad.
 3. Odozgo pritisnite uz potporni nogar, kako biste ga užlebili u sklopljenoj poziciji.

Rasklapanje potpornog nogara

Image alternative
OPREZ
Opasnost od prignječenja! Prilikom sklapanja potpornog nogara postoji opasnost da između potpornog nogara i kućišta priklještite prste.
 • Pištolj za ukucavanje prilikom sklapanja potpornog nogara držite za dršku.
 1. Pritisnite naspram potpornog nogara, kako biste ga otpustili iz užlebljene pozicije.
 2. Potporni nogar zaokrenite za otprilike 230° prema napred.
 3. Odozgo pritisnite uz potporni nogar, kako biste ga užlebili u rasklopljenoj poziciji.

Uključivanje/isključivanje pištolja za ukucavanje

Uključivanje pištolja za ukucavanje

UPOZORENJE
Opasnost od povreda! Prislanjanje pištolja za ukucavanje na telo može, usled nenamernog okidanja ukucavanja, da izazove teške povrede.
 • Pištolj za ukucavanje nikada nemojte prislanjati na svoju ruku ili drugi deo tela.
 • Pritisnite taster za uključivanje/isključivanje.
  • Element sa oprugom će se čujno zategnuti i prikaz statusa će se svetleti zeleno.
  Zatezanje elementa sa oprugom u slučaju oslabljene snage akumulatorske baterije uslediće sporije nego kada je akumulatorska baterija potpuno napunjena.
  Pri niskim temperaturama performanse akumulatorske baterije se smanjuju.
  Prilikom režima rada sa smanjenom snagom akumulatorske baterije pištolj za ukucavanje se isključuje, pre nego što dođe do oštećenja ćelija akumulatorske baterije.

Isključivanje pištolja za ukucavanje

 • Pritisnite taster za uključivanje/isključivanje.
  • Element sa oprugom će se čujno otpustiti i prikaz statusa će se ugasiti.

Sprovođenje ukucavanja

Image alternative
UPOZORENJE
Opasnost od povređivanja usled odskačućih delova! Tokom postupka postavljanja postoji opasnost od telesnih povreda ili povreda očiju od odvojenog materijala ili razletelih delova trake za eksere.
 • Nosite ličnu zaštitnu opremu i uvek zaštitne naočare i zaštitne rukavice. Druge osobe u okruženju takođe moraju da nose štitnik za oči i zaštitnu kacigu.
UPOZORENJE
Opasnost od povreda! Prislanjanje pištolja za ukucavanje na telo može, usled nenamernog okidanja ukucavanja, da izazove teške povrede.
 • Pištolj za ukucavanje nikada nemojte prislanjati na svoju ruku ili drugi deo tela.
 1. Uključite pištolj za ukucavanje.
 2. Pištolj za ukucavanje postavite pod pravim uglom na podlogu i potisnite vođicu vijka do graničnika.
 3. Pritiskom sigurnosnog okidača aktivirajte ukucavanje.
 4. Posle ukucavanja pištolj za ukucavanje podignite u potpunosti sa podloge.
  Ukoliko vođicu vijka na podlozi potiskujete duže od 6 sekundi, a da se ne aktivira ukucavanje, pištolj za ukucavanje se automatski isključuje. Pritiskom tastera za uključivanje/isključivanje ponovo možete da uključite pištolj za ukucavanje.
  Kada se pištolj za ukucavanje ne koristi duže od 6 minuta, otpustite oprugu i pištolj za ukucavanje će se automatski prebaciti na Stand-by mod. Čim se pištolj za ukucavanje pritisne, opruga se automatski zatezuje i tada je pištolj za ukucavanje spreman za upotrebu.
  Čim je pištolj za ukucavanje duže od 3 sata na Stand-by modu, ugasiće se. Pritiskom tastera za uključivanje/isključivanje ponovo možete da uključite pištolj za ukucavanje.

Isključivanje Bluetooth-a

 • Taster za uključivanje/isključivanje držite pritisnutim najmanje 5 sekundi, dok LED dioda dvaput ne zasvetli plavo.
  • Prenos podataka više nije moguć.
  • Bluetooth nije dostupan na svim tržištima.
  Ako se zadržite u osetljivom okruženju (npr. bolnica), gde nije dozvoljen Bluetooth, možete deaktivirati Bluetooth.

Vađenje eksera u režimu rada sa magacinom za municiju

 1. Klizač za eksere vucite na dole, dok se ne užlebi.
 2. Izgurajte ekser na dole iz magacina za municiju.
 3. Klizač za eksere držite čvrsto i pritisnite deblokadu klizača za eksere.
 4. Klizač za eksere vratite nazad u izlaznu poziciju.

Zaglavljeni ekseri

Pojedinačni ekseri mogu da se zaglave u kanalici za vijke. Pomoću seta probojaca X-NP možete da uklonite zaglavljene eksere iz kanalice za vijke. Pribor pronađite u vašem Hilti centru ili online na www.hilti.com .
UPOZORENJE
Opasnost od povrede i oštećenje pištolja za ukucavanje. Upotreba neodgovarajućih predmeta umesto originalnog pribora koji je preporučio Hilti može dovesti do povreda i oštetiti pištolj za ukucavanje.
 • Za otpuštanje zaglavljenog eksera upotrebljavajte isključivo preporučeni set probojaca.
UPOZORENJE
Opasnost od povređivanja usled odskačućih delova! Ukoliko se strana tela nalaze u području vođice vijka ili ako su pričvrsni elementi zaglavljeni u njoj, delovi koji se razlete tada prilikom ukucavanja mogu da izazovu povrede.
 • Nikada nemojte pokušavati da otklonite smetnje na pištolju za ukucavanje okidanjem narednog ukucavanja!

Odglavljivanje zaglavljenih eksera

 1. Izvadite kanalicu za vijke (videti).
 2. Vodilicu za vijke umetnite u prijemnu čauru seta probojaca.
 3. Zaglavljeni ekser iz kanalice za vijke izbijte pomoću probojca i čekića.
 4. Umetnite kanalicu za vijke (videti).

Nega i održavanje

Nega i održavanje

UPOZORENJE
Opasnost od povrede kod umetnute akumulatorske baterije !
 • Uvek izvadite akumulatorsku bateriju pre svih radova na negovanju i održavanju uređaja!
Održavanje proizvoda
 • Pažljivo uklonite čvrsto prionulu prljavštinu.
 • Ako postoje, pažljivo očistite proreze za ventilaciju suvom, mekanom četkom.
 • Kućište čistite samo blago nakvašenom krpom. Ne upotrebljavajte sredstva za negu na bazi silikona, jer mogu nagristi plastične delove.
 • Za čišćenje kontakta proizvoda koristite čistu, suvu krpu.
Nega litijum-jonske akumulatorskih baterija
 • Nikada ne upotrebljavajte akumulatorsku bateriju sa ukoliko su prorezi za ventilaciju začepljeni. Proreze za ventilaciju oprezno očistite suvom, mekom četkom.
 • Ne izlažite akumulatorsku bateriju nepotrebnoj prašini ili prljavštini. Ne izlažite akumulatorsku bateriju nikada velikoj vlazi (npr. potapanjem u vodu ili ostavljanjem na kiši).
  Ako je akumulatorska baterija navlažena, tretirajte je kao oštećenu akumulatorsku bateriju. Izolujte je u nezapaljivu posudu i obratite se servisu Hilti .
 • Akumulatorska baterija ne sme da bude zaprljana drugim uljem i mašću. Nemojte dozvoljavati da se na akumulatorskoj bateriji taloži nepotrebna prašina ili prljavština. Akumulatorsku bateriju čistite pomoću suve, mekane četkice ili čiste, suve krpe. Ne upotrebljavajte sredstva za negu na bazi silikona, jer mogu nagristi plastične delove.
  Nemojte da dodirujete kontakte akumulatorske baterije i nemojte uklanjati fabrički nanetu masnoću sa kontakata.
 • Kućište čistite samo blago nakvašenom krpom. Ne upotrebljavajte sredstva za negu na bazi silikona, jer mogu nagristi plastične delove.
Održavanje
 • Redovno proveravajte da li je došlo do oštećenja na vidljivim delovima i da li elementi za rukovanje besprekorno funkcionišu.
 • Proizvod nemojte da koristite ukoliko postoje oštećenja i/ili smetnje u funkciji. Proizvod odmah treba da popravi Hilti servis.
 • Posle radova na nezi i održavanju postavite svu zaštitnu opremu i proverite da li je njihova funkcija ispravna.
Da biste obezbedili bezbedan rad koristite samo originalne rezervne delove i potrošni materijal. Rezervne delove, potrošne materijale i pribor koje je odobrila kompanija Hilti se nalaze u vašem Hilti Store ili na adresi: www.hilti.group

Čišćenje unutrašnje strane pročelja alata

 1. Skinite vođicu vijka.
 2. Očistite unutrašnju stranu pročelja alata.
 3. Postavite vođicu vijka.

Transport i skladištenje akumulatorskih alata i akumulatorskih baterija

Transport
  OPREZ
  Nesmotreno pokretanje prilikom transporta !
 • Uvek transportujte vaše proizvode bez umetnutih akumulatorskih baterija!
 • Izvadite akumulatorsku bateriju ili baterije.
 • Nemojte transportovati akumulatorske baterije bez ambalaže. Akumulatorske baterije bi trebalo tokom transporta zaštititi od prekomernih udaraca i od materijala koji sprovode struju ili izolovati od drugih akumulatorskih baterija, kako se ne bi dodirnule sa drugim polom baterije i prouzrokovale kratak spoj. Obratite pažnju na vaše lokalne propise za transport akumulatorskih baterija.
 • Akumulatorske baterije ne smete slati poštom. Obratite se kompaniji za slanje pošiljki, ako želite da pošaljete neoštećene akumulatorske baterije.
 • Prekontrolišite da li na proizvodu i akumulatorskim baterijama ima oštećenja pre svake upotrebe kao i pre i nakon dugotrajnog transporta.
Skladištenje
  UPOZORENJE
  Nesmotreno oštećenje zbog neispravnih ili iscurelih akumulatorskih baterija !
 • Uvek odlažite vaše proizvode bez umetnutih akumulatorskih baterija!
 • Čuvajte proizvod i akumulatorske baterije na hladnom i suvom mestu. Pazite na granične vrednosti za temperaturu koje su navedene u tehničkim podacima.
 • Akumulatorske baterije nemojte čuvati na punjaču. Akumulatorsku bateriju nakon punjenja uvek skinite sa punjača.
 • Akumulatorske baterije nemojte čuvati na suncu, izvorima toplote ili iza stakla.
 • Čuvajte proizvod i akumulatorske baterije tako da ne budu pristupačni deci ili neovlašćenim osobama.
 • Prekontrolišite da li na proizvodu i akumulatorskim baterijama ima oštećenja pre svake upotrebe kao i pre i nakon dugotrajnog skladištenja.

Pomoć u slučaju smetnji

U slučaju smetnji, koje nisu navedene u ovoj tabeli ili koje ne možete samostalno da otklonite, molimo da se obratite našem Hilti servisu.
Smetnja
Mogući uzrok
Rešenje
Element sa oprugom se ne zateže; nema prikaza statusa.
Akumulatorska baterija prazna.
 • Zamenite akumulatorsku bateriju.
Akumulatorska baterija nije korektno umetnuta.
Opruga će se usporeno zatezivati, prikaz statusa će treptati plavo, istovremeno će se oglasiti zvučni signal; tada će prikaz statusa svetleti 6 minuta plavo.
Magacin za municiju prazan.
Element sa oprugom se zateže, prikaz statusa svetli zeleno i 1 LED za prikaz statusa napunjenosti treperi.
Akumulatorska baterija prazna.
 • Zamenite akumulatorsku bateriju.
Temperatura akumulatorske baterije preniska.
 • Akumulatorsku bateriju ostavite da se postepeno zagreje na sobnoj temperaturi.
Element sa oprugom se ne doteže, prikaz statusa svetli zeleno i 4 LED-a za prikaz statusa napunjenosti trepere.
Prekomerna temperatura u pištolju za ukucavanje.
 • Pustite da se pištolj za ukucavanje ohladi.
Element sa oprugom se ne zateže, a prikaz statusa treperi crveno.
Kanalica za vijke nije korektno umetnuta.
Element sa oprugom se ne zateže, a prikaz statusa svetli crveno.
Greška na uređaju.
 • Obratite se Hilti servisu.
Kanalicu za vijke ne možete da potisnete, a prikaz statusa svetli zeleno.
Magacin za municiju prazan.
Klizač za eksere zaglavljen.
 • Traku za eksere izvadite iz magacina za municiju i očistite magacin za municiju.
Ekser zaglavljen u kanalicu za vijke.
Kanalica za vijke zaglavljena u potisnutom položaju.
Nečistoća između kanalice za vijke i pročelja uređaja.

Zbrinjavanje otpada

UPOZORENJE
Opasnost od povređivanja usled nestručnog uklanjanja na otpad! Opasnosti po zdravlje prouzrokovane ispuštanjem gasova ili tečnosti.
 • Nemojte slati oštećene akumulatorske baterije!
 • Prekrijte priključke materijalom koji ne sprovodi struju, kako biste izbegli kratak spoj.
 • Akumulatorske baterije uklonite na otpad tako da ne mogu da dospeju u ruke dece.
 • Uklonite na otpad akumulatorsku bateriju u vašoj Hilti Store ili se obratite preduzeću za odlaganje koje je nadležno za vas.
Image alternative Hilti Proizvodi su sa velikim udelom proizvedeni od reciklažnih materijala. Preduslov za ponovnu upotrebu je stručno razdvajanje materijala. U mnogim zemljama Hilti vaš stari uređaj vraća na reciklažu. Pitajte Hilti servis za klijente ili vašeg konsultanta za prodaju.
Image alternative
 • Električne alate, elektronske uređaje i akumulatorske baterije ne odlažite u kućne otpatke!

RoHS (Direktiva za ograničenje upotrebe opasnih supstanci)

Image alternative
Image alternative
Tabela sa opasnim supstancama se nalazi na sledećoj adresi: BX3 qr.hilti.com/r7775899 BX3-L qr.hilti.com/r7775857.
Link za RoHS tabelu možete videti na kraju ovog dokumenta u vidu QR koda.

Garancija proizvođača

 • Ukoliko imate pitanja o uslovima garancije, obratite se lokalnom Hilti partneru.

Izjava o usklađenosti

Izjava o usklađenostiPod vlastitom odgovornošću proizvođač izjavljuje da je ovde opisani proizvod u skladu sa važećim zakonskim propisima i normama.
Tehnička dokumentacija se čuva ovde:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE
Podaci o proizvodu
Pištolj za ukucavanje
BX 3 | BX 3-L
Generacija
02
Serijski br.

Image alternative