Izaberi jezik

PM 40-MG

Originalno uputstvo za upotrebu

Podaci o uputstvu za upotrebu

O ovom uputstvu za upotrebu

 • Detaljno pročitajte uputstvo za upotrebu pre početka rada. To predstavlja preduslov za bezbedan rad i nesmetano rukovanje.
 • Obratite pažnju na bezbednosne i upozoravajuće napomene koje se nalaze u ovom uputstvu za upotrebu i na proizvodu.
 • Uputstvo za upotrebu uvek čuvajte na proizvodu i samo sa ovim uputstvom za upotrebu prosleđujte proizvod dalje drugim osobama.

Legenda

Upozoravajuće napomene

Upozoravajuće napomene upozoravaju na opasnosti pri rukovanju proizvodom. Koriste se sledeće signalne reči:
OPASNOST
OPASNOST !
 • Znači neposrednu opasnu situaciju, koja može prouzrokovati telesne povrede ili smrt.
UPOZORENJE
UPOZORENJE !
 • Ova reč skreće pažnju na moguću opasnost koja može prouzrokovati tešku telesnu povredu ili smrt.
OPREZ
OPREZ !
 • Za moguću opasnu situaciju koja može da dovede do telesnih povreda ili do materijalne štete.

Simboli u uputstvu za upotrebu

Sledeći simboli se koriste u ovom uputstvu za upotrebu:
Image alternative Poštovanje uputstva za upotrebu
Image alternative Napomene o primeni i druge korisne informacije
Image alternative Rad sa reciklažnim materijalima
Image alternative Električne uređaje i baterije ne odlažite u kućni otpad

Simboli na slikama

Sledeći simboli se koriste na slikama:
Image alternative Ovi brojevi se odnose na odgovarajuću sliku sa početka ovog uputstva za upotrebu.
Image alternative Numeracija na slikama ukazuje na važne radne korake ili na komponente koje su važne za radne korake. Ovi radni koraci ili komponente su u tekstu istaknute odgovarajućim brojevima, npr. (3) .
Image alternative Pozicioni brojevi se koriste na slici Pregled i odnose se na brojeve legende u poglavlju Pregled proizvoda .
Image alternative Ovaj znak treba da vam skrene posebnu pažnju prilikom rukovanja sa proizvodom.

Nalepnica na proizvodu

Informacije o laseru
Image alternative Klasa lasera 2, zasniva se na standardu IEC60825-1/EN60825-1:2007 i odgovara CFR 21 § 1040 (Laser Notice 50).
Ne gledajte u snop.

Informacije o proizvodu

Hilti proizvodi su namenjeni za profesionalnog korisnika, a njima sme da rukuje, da ih održava ili popravlja samo ovlašćeno i obučeno osoblje. To osoblje mora biti posebno upoznato sa mogućim opasnostima. Proizvod i njegova pomoćna sredstva mogu da budu opasni ako ih neobučena lica nestručno tretiraju ili ako se ne koriste namenski.
Oznaka tipa i serijski broj su navedeni na tipskoj pločici.
 • Prenesite serijski broj u sledeću tabelu. Podaci o proizvodu će vam biti potrebni kada budete kontaktirali naše predstavništvo ili servis.
  Podaci o proizvodu
  Multilinijski laser
  PM 40-MG
  Generacija
  01
  Serijski br.

Izjava o usklađenosti

Image alternative
Pod vlastitom odgovornošću izjavljujemo da je ovde opisani proizvod u skladu sa važećim smernicama i normama. Primerak izjave o usklađenosti nalazi se na kraju ove dokumentacije.
Tehnička dokumentacija se čuva ovde:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Sigurnost

Sigurnosne napomene

Pored sigurnosnih napomena u pojedinačnim poglavljima ovog uputstva za upotrebu, u svakom trenutku treba da vodite računa o sledećim odredbama. Proizvod i njegova pomoćna sredstva mogu da budu opasni ako ih neobučena lica nestručno tretiraju ili ako se ne koriste namenski.
 • Molimo sačuvajte sve sigurnosne napomene i uputstva za ubuduće.
 • Proverite uređaj pre merenja/ primene i više puta tokom primene na svoju preciznost.
 • Budite oprezni, pazite šta činite i pri radu sa uređajem postupajte razumno. Nemojte koristiti uređaj ako ste umorni ili pod uticajem droga, alkohola ili lekova. Trenutak nepažnje prilikom upotrebe uređaja može da dovede do ozbiljnih povreda.
 • Manipulacije ili promene na uređaju nisu dozvoljene.
 • Ne onesposobljavajte sigurnosne uređaje i ne uklanjajte znakove uputstava i upozorenja.
 • Decu i ostale osobe tokom korišćenja uređaja udaljite iz područja rada.
 • Vodite računa o uticaju okoline. Uređaj ne upotrebljavajte tamo gde postoji opasnost od požara ili eksplozije.
 • Ravan laserskog zraka treba da bude znatno iznad ili ispod visine očiju.
 • Nakon pada ili drugih mehaničkih uticaja morate proveriti preciznost uređaja.
 • Da biste dostigli najveću preciznost projektujte liniju na vertikalnu, ravnu površinu. Nikada nemojte usmeravati uređaj 90° prema ravni.
 • Kako biste izbegli nepravilna merenja, izlazni prozor laserskog snopa morate držati čistim.
 • Pridržavajte se podataka o radu, nezi i održavanju u uputstvu za upotrebu.
 • Kada nisu u upotrebi, treba ih držati na suvom, visokom ili zaključanom mestu van domašaja dece.
 • Poštujte vaše nacionalne zahteve za zaštitu na radu.

Stručno opremanje radnih mesta

 • Kod radova na lestvama ne zauzimajte nenormalan položaj tela. Zauzmite siguran i stabilan položaj tela i u svakom trenutku održavajte ravnotežu.
 • Osigurajte mesto merenja i pri postavljanju uređaja pazite da snop ne bude usmeren prema drugoj osobi ili prema vama.
 • Merenja kroz staklo ili druge objekte mogu da daju pogrešan rezultat merenja.
 • Pazite na to da uređaj bude postavljen na ravnoj stabilnoj podlozi (bez vibracija!).
 • Uređaj upotrebljavajte samo unutar definisanih granica upotrebe.
 • Ako se više lasera koristi u radnom području uverite se da zraci vašeg uređaja nisu zamenjeni drugima.
 • Jaki magneti mogu uticati na preciznost, zato se nijedan magnet ne treba nalaziti u blizini mernog uređaja. Može se koristiti Hilti adapter magneta.
 • Ako uređaj iz velike hladnoće prenosite u toplije okruženje ili obratno, trebalo bi da pustite da se pre upotrebe aklimatizuje.

Elektromagnetna kompatibilnost

Iako uređaj ispunjava stroge zahteve pomenutih smernica, Hilti ne može isključiti moguće smetnje na uređaju usled jakog zračenja koje mogu dovesti do neispravnog rada. U tom slučaju i u slučaju drugih nesigurnosti treba sprovesti kontrolna merenja. Hilti isto tako ne može garantovati da neće doći do ometanja drugih uređaja (npr. navigacionih uređaja u avionima).

Klasifikacija lasera za uređaje klase lasera 2/ class II

Uređaj odgovara klasi lasera 2 prema IEC 60825-1:2007 / EN 60825-1:2008 i Class II prema CFR 21 § 1040 (FDA). Ovi uređaji smeju se upotrebljavati bez daljih zaštitnih mera. Uprkos tome, kao i kod sunca ne bi trebalo gledati neposredno u izvor svetlosti. U slučaju direktnog kontakta sa očima zatvorite oči, a glavu pomerite na zonu zraka. Laserski snop ne usmeravajte prema osobama.

Pažljivo rukovanje i upotreba akumulatorske baterije

 • Poštujte posebne smernice za transport, skladištenje i rad Li-Ion akumulatorske baterije.
 • Akumulatorsku bateriju držite dalje od visokih temperatura, direktnog sunčevog zračenja i vatre.
 • Akumulatorska baterija se ne sme rastavljati, gnječiti, zagrevati iznad 80°C (176°F).
 • Ne koristite ili ne punite akumulatorske baterije, koje su pretrpele strujni udar, koje su pale sa više od jednog metra ili su oštećene na neki drugi način. U tom slučaju, uvek stupite u kontakt sa svojim Hilti  servisom .
 • Ako je akumulatorska baterija suviše vruća da biste je držali u ruci, onda je moguće da je neispravna. Akumulatorsku bateriju postavite na pregledno, nezapaljivo mesto koje je dovoljno udaljeno od zapaljivih materijala. Sačekajte da se akumulatorska baterija ohladi. Ukoliko je akumulatorska baterija nakon sat vremena i dalje suviše vruća da biste je držali u ruci, to znači da je neispravna. Kontaktirajte Hilti  servis .

Opis

Pregled proizvoda

Image alternative
 1. Podesiva stopica
 2. Li-Ion akumulatorska baterija
 3. Upozoravajuća nalepnica
 4. Prekidač za prebacivanje na linijski režim i režim prijemnika
 5. Izlazni prozor laserskog snopa
 6. Obrtni prekidač za uklj./isklj. i zaključavanje klatna
 7. Fino podešavanje za rotacionu platformu
 8. Kružna libela

Namenska upotreba

Proizvod je samonivelišući multilinijski laser, sa kojim je osoba u stanju da prenese ugao od 90°, da horizontalno niveliše, kao i da sprovodi radove usmeravanja i tačno meri po dubini.
Uređaj ima tri zelene laserske linije (jednu horizontalnu i dve vertikalne), referentnu tačku ispod kao i pet tačaka ukrštanja zraka (spreda, pozadi, levo, desno i gore) sa rastojanjem od oko 20 m. Domet zavisi od osvetljenosti okoline.
Uređaj se preporučuje za primenu u unutrašnjim prostorima i ne predstavlja zamenu za rotacioni laser. Za spoljašnje primene se mora obratiti pažnja, da okvirni uslovi odgovaraju onima u unutrašnjem prostoru ili da se koristi Hilti laserski prijemnik.
Moguće primene su:
 • Oznake položaja razdvajajućih zidova (u desnom uglu i u vertikalnoj ravni).
 • Provera i prenos pravih uglova.
 • Usmeravanje delova sistema / instalacija i drugih elemenata strukture u tri ose.
 • Prenos označenih tačaka sa poda na plafon.
Laserske linije se mogu uključiti razdvojeno (samo vertikalne ili samo horizontalne) ili zajedno. Za primenu sa uglom nagiba se blokira klatno za automatsko nivelisanje.
 • Za ovaj proizvod koristite isključivo Hilti Li-Ion akumulatorske baterije serije B 12.
 • Za ovu akumulatorsku bateriju koristite isključivo Hilti punjače serije C4/12.

Karakteristike

Uređaj se samoniveliše u svim pravcima u okviru od oko 3,0°. Ukoliko to nije dovoljno, uređaj se može uz pomoć podesivih stopica i kružne libele postaviti u horizontalu. Samonivelisanje traje samo oko 3 sekunde.
Ako se područje samonivelisanja prekorači, laserski zraci trepere kao upozoravajući signal.
Prilikom uključivanja se uređaj standardno nalazi u režimu vidljivosti sa visokim stepenom osvetljenosti linija. Dužim pritiskom prekidača za prebacivanje za linijski režim i režim prijemnika, uređaj se prebacuje u režim prijemnika i sada je kompatibilan sa laserskim prijemnikom PMA 31G. Ponovnim dužim pritiskom prekidača za prebacivanje ili isključivanjem uređaja, režim prijemnika se opet deaktivira.

Sadržaj isporuke

Multilinijski laser, kofer, uputstvo za upotrebu, sertifikat proizvođača.
Ostale, za proizvod odobrene proizvode sistema možete naći u vašem Hilti centru ili online na: www.hilti.com

Poruke u radu

Stanje
Značenje
Laserski zrak treperi dva puta svakih 10 (klatno nije zaključano) odnosno 2 (klatno zaključano) sekunde.
Baterije su skoro prazne.
Laserski zrak treperi pet puta i ostaje nakon toga trajno uključen.
Aktiviranje ili deaktiviranje režima prijemnika
Laserski zrak treperi sa veoma visokom frekvencijom.
Uređaj se ne može samonivelisati.
Laserski zrak treperi svakih 5 sekundi.
Nagnuta linija vrste režima rada; Klatno je zaključano, time linije nisu nivelisane.

Tehnički podaci

Rastojanje linija i tačke ukrštanja bez laserskog prijemnika
20 m
(65 ft - 10 in)
Rastojanje linija i tačke ukrštanja sa laserskim prijemnikom
2 m … 50 m
(6 ft - 10 in … 164 ft)
Vreme samonivelisanja (tipično)
3 s
Klasa lasera
Klasa 2, vidljivo, 510-660 nm (EN 60825-1:2008 / IEC 60825-1:2007); class II (CFR 21 § 1040 (FDA))
Debljina linije (udaljenost 5 m)
< 2,2 mm
(< 0,09 in)
Područje samonivelisanja
±3,0° (tipično)
Tačnost
± 2 mm na 10 m
(± 0,1 in na 32 ft - 10 in)
Prikaz radnog stanja
Laserski zraci kao i položaji prekidača isklj., zaključano uklj. i otključano uklj.
Snabdevanje strujom
Hilti B 12 Li-Ion akumulatorska baterija
Radni vek (uključene sve linije)
Hilti Temperatura +24 °C (+72 °F): 7 h (tipično)
Radni vek (uključene horizontalne ili vertikalne linije)
Hilti Temperatura +24 °C (+72 °F): 10 h (tipično)
Radna temperatura
−10 ℃ … 40 ℃
(14 ℉ … 104 ℉)
Temperatura skladištenja
−25 ℃ … 63 ℃
(−13 ℉ … 145 ℉)
Zaštita od prašine i prskanja vodom (osim pregrade za akumulatorsku bateriju)
IP 54 prema IEC 60529
Navoj stativa
BSW 5/8"UNC1/4"
Divergencija snopa
0,05 mrad … 0,08 mrad
Prosečna izlazna snaga (maks)
< 0,95 mW
Težina uključujući akumulatorsku bateriju
1,24 kg
(2,73 lb)

Rukovanje

OPREZ
Opasnost od povrede! Laserski snop ne usmeravajte prema osobama.
 • Ne gledajte nikad direktno u izvor svetlosti lasera. U slučaju direktnog kontakta sa očima zatvorite oči, a glavu pomerite iz zone snopa.

Umetanje akumulatorske baterije

Image alternative
 • Gurnite akumulatorsku bateriju, sve dok ne ulegne.
  Uređaj se sme koristiti samo sa preporučenim Li-Ion akumulatorskim baterijama od strane kompanije Hilti .

Demontaža/podešavanje osnovne ploče

Image alternative
 1. Da biste demontirali osnovnu ploču, odvojite je od uređaja povlačenjem ka napred.
 2. Gumene obloge na stopicama mogu da se skinu radi zaštite ako se uređaj postavlja na osetljive površine.
 3. Radi podešavanja visine stopice osnovne ploče mogu da se odvrnu.

Uključivanje laserskih zraka

 1. Postavite obrtni prekidač na položaj Image alternative (uklj./otključano).
  • Vertikalne laserske linije će biti vidljive.
 2. Pritiskajte prekidač za prebacivanje onoliko često, sve dok se ne podesi željeni linijski režim.
  Uređaj se prebacuje između režima rada prema sledećem redosledu i onda počinje ispočetka: Vertikalne laserske linije, horizontalna laserska linija, vertikalne i horizontalne laserske linije.

Isključivanje laserskih zraka

 • Postavite obrtni prekidač na položaj OFF (Isklj./zaključano).
  • Laserski zrak nije više vidljiv i klatno je zaključano.
  Uređaj se isključuje, kada je akumulatorska baterija prazna.

Aktiviranje ili deaktiviranje režima laserskog prijemnika

Domet laserskog prijemnika može da bude ograničen asimetrijom snage lasera usled modela i mogućim ometajućim eksternim izvorima svetlosti.
Kako biste ostvarili optimalan domet, radite na jakoj strani linijskog lasera i izbegavajte rad na direktnoj svetlosti. Jake strane su zadnja strana, na kojoj je pričvršćena akumulatorska baterija, i suprotna prednja strana.
 1. Prekidač za prebacivanje na linijski režim i režim prijemnika držite pritisnutim duže od 4 sekunde, sve dok za potvrdu laserski zrak ne zatreperi pet puta, kako bi se aktivirao režim prijemnika.
 2. Prekidač za prebacivanje ponovo držite duže od 4 sekunde, da biste ponovo deaktivirali režim prijemnika.
  Prilikom isključivanja uređaja, režim prijemnika se deaktivira.

Podešavanje laserskih zraka za funkciju "Nagnuta linija"

 1. Postavite obrtni prekidač na položaj Image alternative (uklj./zaključano).
  • Horizontalni laserski zrak će samo biti vidljiv.
 2. Pritiskajte prekidač za prebacivanje za linijski režim onoliko često, sve dok se ne podesi željeni linijski režim.
  U funkciji "Nagnuta linija", klatno je zaključano i uređaj nije iznivelisan.
  Laserski zrak(ci) treperi(e) svakih 5 sekundi.
  Uređaj se prebacuje između režima rada prema sledećem redosledu i onda počinje ispočetka: Horizontalna laserska linija, vertikalne laserske linije, vertikalne i horizontalne laserske linije.

Primeri primene

Podesive stopice omogućavaju uređaju kod veoma neravnih podloga da ih prethodno grubo iznivelišu.

Prenos visine

Image alternative

Uređivanje profila za suvu gradnju za raspodelu prostora

Image alternative
Image alternative

Vertikalno usmeravanje cevovoda

Image alternative

Usmeravanje elemenata grejanja

Image alternative

Usmeravanje vrata i okvira prozora

Image alternative

Provera

Provera vertikalne tačke

Image alternative
 1. U visokoj prostoriji postavite oznaku na podu (krst) (primera radi u stepeništu sa visinom od 5-10 m).
 2. Postavite uređaj na ravnu i horizontalnu površinu.
 3. Uključite uređaj i otključajte klatno.
 4. Postavite uređaj sa donjim vertikalnim zrakom na označeni centar krsta na podu.
 5. Označite gornju tačku ukrštanja laserskih linija na plafonu. Za to prethodno pričvrstite papir na plafonu.
 6. Okrenite uređaj za 90°.
  Donji crveni vertikalni zrak mora ostati na centru krsta.
 7. Označite gornju tačku ukrštanja laserskih linija na plafonu.
 8. Ponovite postupak pri okretanju od 180° i 270°.
  Formirajte krug na plafonu od 4 označene tačke. Izmerite prečnik kruga D u milimetrima ili colima i visinu prostorije RH u metrima ili stopama.
Image alternative
 1. Izračunajte vrednost R.
  • Vrednost R trebalo bi da bude manja od 3 mm (to odgovara 3 mm kod 10 m).
  • Vrednost R trebalo bi da bude manja od 1/8".

Provera nivelisanja laserskog zraka

Image alternative
 1. Postavite uređaj na ravnu i horizontalnu površinu, udaljenu oko 20 cm od zida (A) i usmerite tačku ukrštanja laserskih linija na zidu (A).
 2. Označite tačku ukrštanja laserskih linija sa krstom (1) na zidu (A) i krstom (2) na zidu (B).
 3. Postavite uređaj na ravnu i horizontalnu površinu, udaljenu oko 20 cm od zida (B) i usmerite tačku ukrštanja laserskih linija na krst (1) na zidu (A).
 4. Podesite visinu tačke ukrštanja laserskih linija sa podesivim stopicama tako da se tačka ukrštanja poklapa sa oznakom (2) na zidu (B). Pritom obratite pažnju da je libela centrirana.
 5. Ponovo označite tačku ukrštanja laserskih linija sa krstom (3) na zidu (A).
 6. Izmerite odstupanje D između krsta (1) i (3) na zidu (A) (RL = dužina prostorije).
Image alternative
 1. Izračunajte vrednost R.
  • Vrednost R trebalo bi da bude manja od 2 mm.
  • Vrednost R trebalo bi da bude manja od 1/8".

Provera pravougaonosti (horizontalna)

Image alternative
 1. Postavite uređaj sa donjim vertikalnim zrakom u centru referentnog krsta po sredini prostorije sa razmakom od oko 5 m do zidova.
 2. Označite sve 4 tačke ukrštanja na četiri zida.
Image alternative
 1. Okrenite uređaj za 90° i uverite se da se središnja tačka ukrštanja susreće sa prvom referentnom tačkom (A).
 2. Označite svaku novu tačku ukrštanja i izmerite dotično odstupanje (R1, R2, R3, R4 [mm]).
Image alternative
 1. Izračunajte odstupanje R (RL = dužina prostorije).
  • Vrednost R trebalo bi da bude manja od 3 mm ili 1/8".

Provera preciznosti vertikalne linije

Image alternative
 1. Pozicionirajte uređaj na visinu od 2 m (poz. 1).
 2. Uključite uređaj.
 3. Pozicionirajte prvu ciljnu ploču T1 (vertikalna) u rastojanju od 2,5 m od uređaja i na istu visinu (2 m), tako da vertikalni laserski zrak pogađa ploču i označite ovu poziciju.
 4. Pozicionirajte sada drugu ciljnu ploču T2 2m ispod prve ciljne ploče, tako da vertikalni laserski zrak pogađa ploču i označite ovu poziciju.
 5. Za poz. 2 označite na suprotnoj strani testiranja (kao odraz u ogledalu) na laserskoj liniji na podu u rastojanju od 5 m do uređaja.
 6. Postavite sada uređaj na gore označenu poziciju (poz. 2) na podu.
 7. Usmerite laserski zrak tako da isti pogađa ciljnu ploču T1 i na njoj označenu poziciju.
 8. Označite novu poziciju na ciljnoj ploči T2.
 9. Pročitajte razmak D obe oznake na ciljnoj ploči T2.
  Ako razlika D iznosi više od 2 mm, uređaj se mora podesiti u Hilti centru za popravke.

Nega i održavanje

Čišćenje i sušenje

 • Izduvajte prašinu sa stakla.
 • Ne dodirujte prstima staklo.
 • Čistite uređaj samo sa mekanom, čistom krpom. Ukoliko je neophodno, navlažite krpu sa alkoholom ili vodom.
 • Pazite na granične vrednosti pri skladištenju Vaše opreme, posebno leti ili zimi, kada vašu opremu čuvate u unutrašnjosti vozila (-25 °C do 63 °C) (-13 °F do 145 °F).

Hilti servis za kalibraciju

Preporučujemo, da koristite redovnu proveru uređaja od strane Hilti servisa za kalibraciju, da biste mogli da obezbedite pouzdanost prema standardima i pravnim zahtevima.
Hilti servis za kalibraciju Vam stoji u svako doba na raspolaganju; preporučuje se da ga sprovodite jednom godišnje.
U okviru Hilti servisa za kalibraciju se potvrđuje, da specifikacije proverenog uređaja na dan provere tehničkih podataka odgovaraju uputstvu za upotrebu.
Kod odstupanja podataka proizvođača, korišćeni merni uređaji se ponovo podešavaju.
Nakon centriranja i provere, na uređaju se postavlja nalepnica za kalibraciju i potom se sa sertifikatom za kalibraciju pismeno potvrđuje da uređaj radi u okviru podataka proizvođača.
Sertifikati za kalibraciju su uvek potrebni za preduzeća, koja su sertifikovana prema ISO 900X standardu.
Vaš sledeći Hilti kontakt će Vam rado pružiti ostale informacije.

Transport i skladištenje

Transportovanje

 • Za transport ili slanje svoje opreme koristite ili Hilti kofer za slanje ili istovetnu ambalažu.

Skladištenje

 • Raspakujte navlažene uređaje.
 • Osušite i očistite uređaje, transportne kutije i pribor (kod najviše 63 °C/ 145 °F).
 • Opremu ponovno zapakujte tek nakon što se u potpunosti osuši, zatim je odložite na suvom mestu.
 • Nakon dužeg skladištenja ili transporta vaše opreme pre upotrebe sprovedite kontrolno merenje.

Transport i skladištenje akumulatorskih alata i akumulatorskih baterija

Transport
  OPREZ
  Nesmotreno pokretanje prilikom transporta !
 • Uvek transportujte vaše proizvode bez umetnutih akumulatorskih baterija!
 • Izvadite akumulatorsku bateriju ili baterije.
 • Nemojte transportovati akumulatorske baterije bez ambalaže. Akumulatorske baterije bi trebalo tokom transporta zaštititi od prekomernih udaraca i od materijala koji sprovode struju ili izolovati od drugih akumulatorskih baterija, kako se ne bi dodirnule sa drugim polom baterije i prouzrokovale kratak spoj. Obratite pažnju na vaše lokalne propise za transport akumulatorskih baterija.
 • Akumulatorske baterije ne smete slati poštom. Obratite se kompaniji za slanje pošiljki, ako želite da pošaljete neoštećene akumulatorske baterije.
 • Prekontrolišite da li na proizvodu i akumulatorskim baterijama ima oštećenja pre svake upotrebe kao i pre i nakon dugotrajnog transporta.
Skladištenje
  UPOZORENJE
  Nesmotreno oštećenje zbog neispravnih ili iscurelih akumulatorskih baterija !
 • Uvek odlažite vaše proizvode bez umetnutih akumulatorskih baterija!
 • Čuvajte proizvod i akumulatorske baterije na hladnom i suvom mestu. Pazite na granične vrednosti za temperaturu koje su navedene u tehničkim podacima.
 • Akumulatorske baterije nemojte čuvati na punjaču. Akumulatorsku bateriju nakon punjenja uvek skinite sa punjača.
 • Akumulatorske baterije nemojte čuvati na suncu, izvorima toplote ili iza stakla.
 • Čuvajte proizvod i akumulatorske baterije tako da ne budu pristupačni deci ili neovlašćenim osobama.
 • Prekontrolišite da li na proizvodu i akumulatorskim baterijama ima oštećenja pre svake upotrebe kao i pre i nakon dugotrajnog skladištenja.

Pomoć u slučaju smetnji

U slučaju smetnji, koje nisu navedene u ovoj tabeli ili koje ne možete samostalno da otklonite, obratite se Hilti servisu.
Smetnja
Mogući uzrok
Rešenje
Uređaj ne može da se uključi.
Akumulatorska baterija je prazna.
 • Napunite akumulatorsku bateriju.
Akumulatorska baterija nije pravilno umetnuta.
 • Umetnite akumulatorsku bateriju i kontrolišite da li je akumulatorska baterija sigurno nalegla u uređaj.
Uređaj ili obrtni prekidač u kvaru.
 • Uređaj odnesite na popravku u servis kompanije Hilti .
Pojedinačni laserski zraci ne funkcionišu.
Laserski izvor ili lasersko upravljanje u kvaru.
 • Uređaj odnesite na popravku u servis kompanije Hilti .
Uređaj može da se uključi, ali laserski zrak nije vidljiv.
Laserski izvor ili lasersko upravljanje u kvaru.
 • Uređaj odnesite na popravku u servis kompanije Hilti .
Temperatura previsoka ili preniska.
 • Ostavite da se uređaj ohladi ili zagreje.
Automatsko nivelisanje ne funkcioniše.
Uređaj je postavljen na previše nakrivljenu podlogu.
 • Postavite obrtni prekidač na položaj Image alternative.
Senzor nagiba u kvaru.
 • Uređaj odnesite na popravku u servis kompanije Hilti .
Uređaj se isključuje nakon 1 sata.
Automatska funkcija isključivanja je aktivirana.
 • Pritisnite prekidač za prebacivanje duže od 4 sekunde.
Domet prijema je suviše mali
Rad u slabom području lasera.
Svetlosni uslovi na gradilištu su suviše svetli
 • Pozicionirajte laser i / ili laserski prijemnik u manje osvetljenom području.
Svetlo sija direktno u polje detekcije.
 • Izbegavajte direktnu svetlost u polju detekcije, npr. usled osenčavanja.
Laserski prijemnik ne prima laserski zrak
Laser nije u režimu prijemnika
 • Aktivirajte režim prijemnika na linijskom laseru.
Laserski prijemnik je suviše udaljen od lasera.
 • Laserski prijemnik približite laseru.

Zbrinjavanje otpada

UPOZORENJE
Opasnost od povređivanja usled nestručnog uklanjanja na otpad! Opasnosti po zdravlje prouzrokovane ispuštanjem gasova ili tečnosti.
 • Nemojte slati oštećene akumulatorske baterije!
 • Prekrijte priključke materijalom koji ne sprovodi struju, kako biste izbegli kratak spoj.
 • Akumulatorske baterije uklonite na otpad tako da ne mogu da dospeju u ruke dece.
 • Uklonite na otpad akumulatorsku bateriju u vašoj Hilti Store ili se obratite preduzeću za odlaganje koje je nadležno za vas.
Image alternative Hilti uređaji su sa velikim udelom proizvedeni od reciklažnih materijala. Preduslov za ponovnu upotrebu je stručna podela materijala. U mnogim zemljama Hilti vaš stari uređaj vraća na reciklažu. Pitajte Hilti servis za klijente ili vašeg konsultanta za prodaju.
Prema evropskoj direktivi i nacionalnom pravu o preuzimanju starih električnih i elektronskih uređaja, istrošeni električni uređaji moraju da se skupljaju odvojeno i predaju na ekološki ispravnu ponovnu preradu.
Image alternative
 • Električne merne uređaje ne odlažite u kućne otpatke!

Garancija proizvođača

 • Ukoliko imate pitanja o uslovima garancije, obratite se lokalnom Hilti partneru.

FCC napomena (važi za SAD) / IC napomena (važi za Kanadu)

Ovaj uređaj odgovara paragrafu 15 FCC odredbe i CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B). Puštanje u rad podleže pod dva sledeća uslova:
 1. Ovaj uređaj ne bi trebalo da proizvodi štetno zračenje.
 2. Ovaj uređaj mora da primi svaku vrstu zračenja, uključujući zračenja koja prouzrokuju neželjene operacije.
Promene ili modifikacije, koje nije izričito dozvolio Hilti , mogu ograničiti pravo korisnika na stavljanje uređaja u pogon.