Izaberi jezik

SL 2-A12
SL 2-A22

Originalno uputstvo za upotrebu

Podaci o uputstvu za upotrebu

O ovom uputstvu za upotrebu

 • Upozorenje! Pre upotrebe proizvoda uverite se da ste pročitali i razumeli uputstvo za upotrebu za proizvod, uključujući uputstva, bezbednosne i upozoravajuće napomene, slike i specifikacije. Naročito se upoznajte sa svim uputstvima, bezbednosnim i upozoravajućim napomenama, slikama i specifikacijama i komponentama i funkcijama. Nepoštovanje dovodi do opasnosti od električnog udara, požara i/ili teških povreda. Uputstvo za upotrebu uključujući sva uputstva, bezbednosne i upozoravajuće napomene sačuvajte za kasniju upotrebu.
 • Priloženo uputstvo za upotrebu odgovara aktuelnom stanju tehnike u trenutku štampe. Aktuelnu verziju možete uvek da pronađete na internetu na Hilti stranici sa proizvodima. Upotrebite link ili QR kôd u ovom uputstvu za upotrebu, koji su označeni ovim simbolom Image alternative.
 • Proizvod prosleđujte drugim osobama samo zajedno sa ovim uputstvom za upotrebu.

Legenda

Upozoravajuće napomene

Upozoravajuće napomene upozoravaju na opasnosti pri rukovanju proizvodom. Koriste se sledeće signalne reči:
OPASNOST
OPASNOST !
 • Znači neposrednu opasnu situaciju, koja može prouzrokovati telesne povrede ili smrt.
UPOZORENJE
UPOZORENJE !
 • Ova reč skreće pažnju na moguću opasnost koja može prouzrokovati tešku telesnu povredu ili smrt.
OPREZ
OPREZ !
 • Za moguću opasnu situaciju koja može da dovede do telesnih povreda ili do materijalne štete.

Simboli u dokumentaciji

Sledeći simboli se koriste u ovoj dokumentаciji:
Image alternative Pre upotrebe pročitajte uputstvo za upotrebu
Image alternative Napomene o primeni i druge korisne informacije
Image alternative Rad sa reciklažnim materijalima
Image alternative Električne uređaje i baterije ne odlažite u kućne otpatke

Simboli na slikama

Sledeći simboli se koriste na slikama:
Image alternative Ovi brojevi se odnose na odgovarajuću sliku sa početka ovog uputstva
Image alternative Numerisanje reflektuje redosled radnih koraka na slici i može da odstupa od radnih koraka u tekstu
Image alternative Pozicioni brojevi se koriste na slici Pregled i odnose se na brojeve legende u poglavlju Pregled proizvoda
Image alternative Ovaj znak treba da vam skrene posebnu pažnju prilikom rukovanja sa proizvodom.

Simboli specifični za proizvod

Simboli

Sledeći simboli se koriste na proizvodu:
Image alternative Ne gledajte u svetlosni izvor.
Image alternative Proizvod podržava bežični prenos podataka, koji je kompatibilan sa iOS i Android platformama.
Image alternative Upotrebljena kategorija Hilti Li-Ion akumulatorske baterije. Imajte u vidu podatke u poglavlju Namenska upotreba .
Image alternative Li-Ion akumulatorska baterija
Image alternative Nikada ne koristite akumulator kao alat za udaranje.
Image alternative Ne dozvolite da akumulator padne. Ne koristite akumulator koji je pretrpeo udar ili je oštećen na neki drugi način.

Informacije o proizvodu

Image alternative proizvodi su namenjeni za profesionalnog korisnika, a njima sme da rukuje, da ih održava ili popravlja samo ovlašćeno, upućeno osoblje. To osoblje mora biti posebno upoznato sa mogućim opasnostima. Proizvod i njegova pomoćna sredstva mogu da budu opasni ako ih neobučena lica nestručno tretiraju ili ako se ne koriste namenski.
Oznaka tipa i serijski broj su navedeni na tipskoj pločici.
 • Prenesite serijski broj u sledeću tabelu. Podaci o proizvodu će vam biti potrebni kada budete kontaktirali naše predstavništvo ili servis.
  Podaci o proizvodu
  Lampica akumulatorske baterije
  SL2-A12 | SL2-A22
  Generacija
  01
  Serijski br.

Izjava o usklađenosti

Image alternative
Pod vlastitom odgovornošću izjavljujemo da je ovde opisani proizvod u skladu sa važećim smernicama i normama. Sliku mesta za sertifikaciju ćete pronaći na kraju ove dokumentacije.
Tehnička dokumentacija se čuva ovde:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Sigurnost

Važne sigurnosne napomene

UPOZORENJE! OBAVEZNO PROČITAJTE SVA UPUTSTVA. Nepridržavanje sledećih uputstava može dovesti do električnog udara, požara i/ili teških povreda. DOBRO ČUVAJTE OVO UPUTSTVO.

Pažljivo rukovanje i upotreba

 • Proizvod koristite isključivo u tehnički besprekornom stanju.
 • Nikad nemojte vršiti manipulacije ili izmene na proizvodu.
 • Ovaj uređaj mogu da koriste deca od najmanje 8 godina, kao i lica sa ograničenim psihičkim, senzornim ili duševnim sposobnostima ili lica sa nedostatkom iskustva i znanja, ukoliko ih nadzirete ili ih uputite vezano za sigurnu upotrebu uređaja i opasnostima koje su rezultat toga.
 • Nemojte koristiti proizvod tamo gde postoji rizik od požara ili eksplozije.
 • Nemojte koristiti uređaj na otvorenom.
 • Ne upotrebljavajte pribor koji nije odobren i preporučen posebno za ovaj električni alat od strane proizvođača. Sama mogućnost pričvršćivanja pribora na električni alat ne garantuje njegovu sigurnu upotrebu.
 • Zamenite kompletnu baterijsku lampu kada je svetlosni izvor došao do kraja svog radnog veka. Svetlosni izvor ove baterijske lampe se ne može zameniti.
 • Ne gledajte u svetlosni snop i ne upirite snop direktno u druge osobe.
 • Uređaj držite dalje od kiše ili vlage. Prodiranje vode u električni uređaj povećava rizik od strujnog udara.

Pažljivo rukovanje i upotreba akumulatorske baterije

 • Poštujte posebne smernice za transport, skladištenje i rad Li-Ion akumulatorske baterije.
 • Akumulatorsku bateriju držite dalje od visokih temperatura, direktnog sunčevog zračenja i vatre.
 • Akumulatorska baterija se ne sme rastavljati, gnječiti, zagrevati iznad 80°C (176°F).
 • Ne koristite ili ne punite akumulatorske baterije, koje su pretrpele strujni udar, koje su pale sa više od jednog metra ili su oštećene na neki drugi način. U tom slučaju, uvek stupite u kontakt sa svojim Hilti  servisom .
 • Ako je akumulatorska baterija suviše vruća da biste je držali u ruci, onda je moguće da je neispravna. Akumulatorsku bateriju postavite na pregledno, nezapaljivo mesto koje je dovoljno udaljeno od zapaljivih materijala. Sačekajte da se akumulatorska baterija ohladi. Ukoliko je akumulatorska baterija nakon sat vremena i dalje suviše vruća da biste je držali u ruci, to znači da je neispravna. Kontaktirajte Hilti  servis .

Opis

Pregled proizvoda

Image alternative
 1. Multipoziciona šarka
 2. LED oplata
 3. LED
 4. Kuka na uvlačenje
 5. Automatski prekidač
 6. Trostepeni prekidač
 7. Drška
 8. Baterija
 9. Taster za deblokiranje baterije

Upotreba u skladu sa odredbama

Opisani proizvod je baterijska lampa. Namenjena je osvetljenju gradilišta. Proizvod sme da se koristi samo u suvom okruženju.

SL 2-A12

Za ovaj proizvod koristite isključivo Hilti Li-Ion baterije serije B 12.

 • Za ove baterije koristite isključivo Hilti punjače C 4/36 serije sa adapterom za punjenje CA-B12 ili punjače C 4/12-50 serije.

SL 2-A22

Za ovaj proizvod koristite isključivo Hilti Li-Ion baterije serije B 22.

 • Za ove baterije koristite isključivo Hilti punjače C4/36 serije.

Prikaz napunjenosti

Status napunjenosti Li‑Ion-akumulatorskih baterija se prikazuje posle blagog pritiska na jedan od dva tastera za deblokadu (maksimalno do tačke javljanja otpora).
Stanje
Značenje
4 LED svetle.
Status napunjenosti: 75 % do 100 %
3 LED svetle.
Status napunjenosti: 50 % do 75 %
2 LED svetle.
Status napunjenosti: 25 % do 50 %
1 LED svetli.
Status napunjenosti: 10 % do 25 %
1 LED treperi.
Status napunjenosti: < 10 %
Kada trepere LED diode prikaza za status napunjenosti akumulatorske baterije molimo da obratite pažnju na napomene u poglavlju "Pomoć u slučaju smetnji".

3-modularni šalter

Jačina osvetljenja se podešava 3-modularnim šalterom
Stanje
Značenje
Pritisnuti jednom
Lampa svetli maksimalnom jačinom.
Pritisnuti drugi put
Lampa svetli srednjom jačinom.
Pritisnuti treći put
Lampa je isključena.

Sadržaj isporuke

Baterijska lampa, uputstvo za upotrebu
Ostale, za Vaš proizvod odobrene, proizvode sistema možete naći u Vašem Hilti centru ili online na: www.hilti.com

Tehnički podaci

Tehnički podaci


SL 2-A12
SL 2-A22
Napon
10,8 V
21,6 V
Jačina svetlosti
500 lm
500 lm
Težina
0,65 kg
(1,43 lb)
1,3 kg
(2,9 lb)

Akumulatorska baterija

Radni napon akumulatorske baterije
10,8 V
Temperatura okoline tokom rada
−17 ℃ … 60 ℃
(1 ℉ … 140 ℉)
Temperatura skladištenja
−20 ℃ … 40 ℃
(−4 ℉ … 104 ℉)
Temperatura akumulatorske baterije na početku punjenja
−10 ℃ … 45 ℃
(14 ℉ … 113 ℉)

Akumulatorska baterija

Radni napon akumulatorske baterije
21,6 V
Temperatura okoline tokom rada
−17 ℃ … 60 ℃
(1 ℉ … 140 ℉)
Temperatura skladištenja
−20 ℃ … 40 ℃
(−4 ℉ … 104 ℉)
Temperatura akumulatorske baterije na početku punjenja
−10 ℃ … 45 ℃
(14 ℉ … 113 ℉)

Rukovanje

Priprema za rad

UPOZORENJE
Opasnost od povrede nesmotrenim pokretanjem!
 • Pre postavljanja akumulatorske baterije uverite se da je proizvod isključen.
 • Izvadite akumulatorsku bateriju pre podešavanja uređaja ili zamene delova pribora.
Obratite pažnju na bezbednosne i upozoravajuće napomene koje se nalaze u ovoj dokumentaciji i na proizvodu.

Umetanje akumulatorske baterije

OPREZ
Električna opasnost. Zbog zaprljanih kontakata može da dođe do kratkog spoja.
 • Pre postavljanja akumulatorske baterije u proizvod, proverite da na kontaktima akumulatorske baterije i proizvoda nema primesa stranih tela.
OPREZ
Opasnost od povrede. Ako akumulatorska baterija nije korektno umetnuta, može da ispadne.
 • Proverite, da li akumulatorska baterija čvrsto uleže u proizvod, kako ne bi mogla da ispadne i time ugrozila vas i druge.
 • Umetnite akumulatorsku bateriju i kontrolišite da li je baterija sigurno nalegla u uređaj.

Uklanjanje akumulatorske baterije

 1. Pritisnite oba dugmeta za deblokadu.
 2. Akumulatorsku bateriju iz proizvoda izvucite unazad.

Otvaranje vrha lampe

 1. Izvucite kuku na uvlačenje.
  Ukoliko uređaj okačite na kuku, vodite računa o nosivosti kuke na koje kačite uređaj.
 2. Otvorite vrh lampe.

Okretanje vrha lampe

 • Okrenite vrh lampe u željeni položaj.
  Vrh lampe se može okretati oko svoje ose u oba pravca. Vodite računa o tome da previše ne zategnete krajnje graničnike.

Uključivanje

 1. Okrenite vrh lampe u željeni položaj.
 2. Pritiskom 3-modularnog šaltera izaberite režim rada.

Nega i održavanje

Nega i održavanje

UPOZORENJE
Opasnost od povrede kod umetnute akumulatorske baterije !
 • Uvek izvadite akumulatorsku bateriju pre svih radova na negovanju i održavanju uređaja!
Održavanje proizvoda
 • Pažljivo uklonite čvrsto prionulu prljavštinu.
 • Ako postoje, pažljivo očistite proreze za ventilaciju suvom, mekanom četkom.
 • Kućište čistite samo blago nakvašenom krpom. Ne upotrebljavajte sredstva za negu na bazi silikona, jer mogu nagristi plastične delove.
 • Za čišćenje kontakta proizvoda koristite čistu, suvu krpu.
Nega litijum-jonske akumulatorskih baterija
 • Nikada ne upotrebljavajte akumulatorsku bateriju sa ukoliko su prorezi za ventilaciju začepljeni. Proreze za ventilaciju oprezno očistite suvom, mekom četkom.
 • Ne izlažite akumulatorsku bateriju nepotrebnoj prašini ili prljavštini. Ne izlažite akumulatorsku bateriju nikada velikoj vlazi (npr. potapanjem u vodu ili ostavljanjem na kiši).
  Ako je akumulatorska baterija navlažena, tretirajte je kao oštećenu akumulatorsku bateriju. Izolujte je u nezapaljivu posudu i obratite se servisu Hilti .
 • Akumulatorska baterija ne sme da bude zaprljana drugim uljem i mašću. Nemojte dozvoljavati da se na akumulatorskoj bateriji taloži nepotrebna prašina ili prljavština. Akumulatorsku bateriju čistite pomoću suve, mekane četkice ili čiste, suve krpe. Ne upotrebljavajte sredstva za negu na bazi silikona, jer mogu nagristi plastične delove.
  Nemojte da dodirujete kontakte akumulatorske baterije i nemojte uklanjati fabrički nanetu masnoću sa kontakata.
 • Kućište čistite samo blago nakvašenom krpom. Ne upotrebljavajte sredstva za negu na bazi silikona, jer mogu nagristi plastične delove.
Održavanje
 • Redovno proveravajte da li je došlo do oštećenja na vidljivim delovima i da li elementi za rukovanje besprekorno funkcionišu.
 • Proizvod nemojte da koristite ukoliko postoje oštećenja i/ili smetnje u funkciji. Proizvod odmah treba da popravi Hilti servis.
 • Posle radova na nezi i održavanju postavite svu zaštitnu opremu i proverite da li je njihova funkcija ispravna.
Da biste obezbedili bezbedan rad koristite samo originalne rezervne delove i potrošni materijal. Rezervne delove, potrošne materijale i pribor koje je odobrila kompanija Hilti se nalaze u vašem Hilti Store ili na adresi: www.hilti.group

Transport i skladištenje

Transport i skladištenje akumulatorskih alata i akumulatorskih baterija

Transport
  OPREZ
  Nesmotreno pokretanje prilikom transporta !
 • Uvek transportujte vaše proizvode bez umetnutih akumulatorskih baterija!
 • Izvadite akumulatorsku bateriju ili baterije.
 • Nemojte transportovati akumulatorske baterije bez ambalaže. Akumulatorske baterije bi trebalo tokom transporta zaštititi od prekomernih udaraca i od materijala koji sprovode struju ili izolovati od drugih akumulatorskih baterija, kako se ne bi dodirnule sa drugim polom baterije i prouzrokovale kratak spoj. Obratite pažnju na vaše lokalne propise za transport akumulatorskih baterija.
 • Akumulatorske baterije ne smete slati poštom. Obratite se kompaniji za slanje pošiljki, ako želite da pošaljete neoštećene akumulatorske baterije.
 • Prekontrolišite da li na proizvodu i akumulatorskim baterijama ima oštećenja pre svake upotrebe kao i pre i nakon dugotrajnog transporta.
Skladištenje
  UPOZORENJE
  Nesmotreno oštećenje zbog neispravnih ili iscurelih akumulatorskih baterija !
 • Uvek odlažite vaše proizvode bez umetnutih akumulatorskih baterija!
 • Čuvajte proizvod i akumulatorske baterije na hladnom i suvom mestu. Pazite na granične vrednosti za temperaturu koje su navedene u tehničkim podacima.
 • Akumulatorske baterije nemojte čuvati na punjaču. Akumulatorsku bateriju nakon punjenja uvek skinite sa punjača.
 • Akumulatorske baterije nemojte čuvati na suncu, izvorima toplote ili iza stakla.
 • Čuvajte proizvod i akumulatorske baterije tako da ne budu pristupačni deci ili neovlašćenim osobama.
 • Prekontrolišite da li na proizvodu i akumulatorskim baterijama ima oštećenja pre svake upotrebe kao i pre i nakon dugotrajnog skladištenja.

Pomoć u slučaju smetnji

U slučaju smetnji, koje nisu navedene u ovoj tabeli ili koje ne možete samostalno da otklonite, molimo da se obratite našem Hilti servisu.

Pomoć u slučaju smetnji

Smetnja
Mogući uzrok
Rešenje
Baterija ne uleže sa zvučnim „duplim klikom“.
Žleb na akumulatorskoj bateriji je zaprljan.
 • Očistite proreze žljeba i umetnite akumulatorsku bateriju.
1 LED treperi.
Uređaj ne funkcioniše.
Akumulatorska baterija je ispražnjena.
 • Zamenite akumulatorsku bateriju i napunite praznu akumulatorsku bateriju.
Akumulatorska baterija je previše hladna ili previše vruća.
 • Akumulatorsku bateriju ostavite da se postepeno zagreje ili ohladi na sobnoj temperaturi.

Zbrinjavanje otpada

UPOZORENJE
Opasnost od povređivanja usled nestručnog uklanjanja na otpad! Opasnosti po zdravlje prouzrokovane ispuštanjem gasova ili tečnosti.
 • Nemojte slati oštećene akumulatorske baterije!
 • Prekrijte priključke materijalom koji ne sprovodi struju, kako biste izbegli kratak spoj.
 • Akumulatorske baterije uklonite na otpad tako da ne mogu da dospeju u ruke dece.
 • Uklonite na otpad akumulatorsku bateriju u vašoj Hilti Store ili se obratite preduzeću za odlaganje koje je nadležno za vas.
Image alternative Hilti Proizvodi su sa velikim udelom proizvedeni od reciklažnih materijala. Preduslov za ponovnu upotrebu je stručno razdvajanje materijala. U mnogim zemljama Hilti vaš stari uređaj vraća na reciklažu. Pitajte Hilti servis za klijente ili vašeg konsultanta za prodaju.
Image alternative
 • Električne alate, elektronske uređaje i akumulatorske baterije ne odlažite u kućne otpatke!

Garancija proizvođača

 • Ukoliko imate pitanja o uslovima garancije, obratite se lokalnom Hilti partneru.