Izaberi jezik

AG 230-27DB

Originalno uputstvo za upotrebu

Podaci o dokumentaciji

O ovoj dokumentaciji

 • Pročitajte ovu dokumentaciju pre početka rada. To predstavlja preduslov za bezbedan rad i nesmetano rukovanje.
 • Obratite pažnju na bezbednosne i upozoravajuće napomene koje se nalaze u ovoj dokumentaciji i na proizvodu.
 • Uputstvo za rukovanje uvek čuvajte na proizvodu i samo ga sa ovim uputstvom prosleđujte dalje drugim osobama.

Legenda

Upozoravajuće napomene

Upozoravajuće napomene upozoravaju na opasnosti pri rukovanju proizvodom. Koriste se sledeće signalne reči:
OPASNOST
OPASNOST !
 • Znači neposrednu opasnu situaciju, koja može prouzrokovati telesne povrede ili smrt.
UPOZORENJE
UPOZORENJE !
 • Ova reč skreće pažnju na moguću opasnost koja može prouzrokovati tešku telesnu povredu ili smrt.
OPREZ
OPREZ !
 • Za moguću opasnu situaciju koja može da dovede do lakih telesnih povreda ili do materijalne štete.

Simboli u dokumentaciji

Sledeći simboli se koriste u ovoj dokumentаciji:
Image alternative Pre upotrebe pročitajte uputstvo za upotrebu
Image alternative Napomene o primeni i druge korisne informacije
Image alternative Rad sa reciklažnim materijalima
Image alternative Električne uređaje i baterije ne odlažite u kućne otpatke

Simboli na slikama

Sledeći simboli se koriste na slikama:
Image alternative Ovi brojevi se odnose na odgovarajuću sliku sa početka ovog uputstva
Image alternative Numerisanje reflektuje redosled radnih koraka na slici i može da odstupa od radnih koraka u tekstu
Image alternative Pozicioni brojevi se koriste na slici Pregled i odnose se na brojeve legende u poglavlju Pregled proizvoda
Image alternative Ovaj znak treba da vam skrene posebnu pažnju prilikom rukovanja sa proizvodom.

Simboli u zavisnosti od proizvoda

Simboli nа proizvodu

Sledeći simboli se koriste na proizvodu:
Image alternative Korišćenje zaštitnih naočara
Image alternative Broj obrtaja u minuti
Image alternative Broj obrtaja u minuti
Image alternative Nominalni broj obrtaja
Image alternative Prečnik
Image alternative Klasa zaštite II (dvostruka izolacija)

Informacije o proizvodu

Hilti proizvodi su namenjeni za profesionalnog korisnika, a njima sme da rukuje, da ih održava ili popravlja samo ovlašćeno i obučeno osoblje. To osoblje mora biti posebno upoznato sa mogućim opasnostima. Proizvod i njegova pomoćna sredstva mogu da budu opasni ako ih neobučena lica nestručno tretiraju ili ako se ne koriste namenski.
Oznaka tipa i serijski broj su navedeni na tipskoj pločici.
 • Prenesite serijski broj u sledeću tabelu. Podaci o proizvodu će vam biti potrebni kada budete kontaktirali naše predstavništvo ili servis.
  Podaci o proizvodu
Podaci o proizvodu
Ugaona brusilica
AG 230-27DB
Generacija
04
Serijski br.

Izjava o usklađenosti

Pod vlastitom odgovornošću izjavljujemo da je ovde opisani proizvod u skladu sa važećim smernicama i normama. Primerak izjave o usklađenosti nalazi se na kraju ove dokumentacije.
Tehnička dokumentacija se čuva ovde:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Werkzeuge | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Sigurnost

Opšte sigurnosne napomene za električne alate

Image alternative UPOZORENJE Pročitajte sve napomene za sigurnost i uputstva. Greške kod pridržavanja sigurnosnih napomena i uputstava mogu dovesti do električnog udara, požara i/ili teških povreda.
Molimo sačuvajte sve sigurnosne napomene i uputstva za ubuduće.
Sigurnost na radnom mestu
 • Područje rada održavajte čistim i osvetljenim. Nered i neosvetljeno radno područje mogu dovesti do nezgoda.
 • Sa alatom ne radite u okolini ugroženoj eksplozijom, u kojoj se nalaze zapaljive tečnosti, gasovi ili prašine. Električni alati proizvode iskre koje mogu zapaliti prašinu ili isparenja.
 • Decu i ostale osobe tokom korišćenja električnog alata udaljite iz područja rada. Ako biste skrenuli pažnju sa posla mogli biste izgubiti kontrolu nad alatom.
Električna sigurnost
 • Priključni utikač električnog alata treba da odgovara utičnici. Na utikaču se ni u kom slučaju ne smeju izvoditi izmene. Ne koristite adapterske utikače zajedno sa zaštitno uzemljenim električnim alatima. Nepromenjeni utikači i odgovarajuće utičnice smanjuju opasnost od električnog udara.
 • Izbegavajte dodir tela sa uzemljenim površinama kao što su cevi, radijatori, šporeti i frižideri. Postoji povećana opasnost od električnog udara ako je vaše telo uzemljeno.
 • Alat držite dalje od kiše ili vlage. Prodiranje vode u električni alat povećava opasnost od električnog udara.
 • Kabl ne upotrebljavajte za nošenje ili vešanje alata odnosno za izvlačenje utikača iz utičnice. Kabl držite dalje od izvora toplote, ulja, oštrih ivica ili pokretljivih delova alata. Oštećeni ili usukani kablovi povećavaju opasnost od električnog udara.
 • Ako sa električnim alatom radite na otvorenom, upotrebljavajte samo produžne kablove odobrene za upotrebu na otvorenom. Primena produžnog kabla prikladnog za upotrebu na otvorenom smanjuje opasnost od električnog udara.
 • Ako ne možete izbeći rad električnog alata u vlažnom okruženju, koristite zaštitnu strujnu sklopku. Upotreba zaštitne strujne sklopke smanjuje opasnost od električnog udara.
Bezbednost ljudi
 • Budite oprezni, pazite šta činite i kod rada sa električnim alatom postupajte razumno. Nemojte koristiti električni alat, ako ste umorni ili ste pod uticajem droga, alkohola ili lekova. Momenat nepažnje prilikom upotrebe električnog alata može da dovede do ozbiljnih povreda.
 • Nosite sredstva lične zaštite i uvek zaštitne naočare. Nošenje sredstava lične zaštite, kao što su zaštitna maska, sigurnosne cipele koje se ne kližu, zaštitna kaciga ili štitnik za sluh, u zavisnosti od vrste i primene električnog alata, smanjuje opasnost od nezgoda.
 • Izbegavajte nehotično stavljanje u pogon. Uverite se, da je električni alat isključen, pre nego što ga priključite na napajanje strujom, ili ga uzmete ili nosite. Ako kod nošenja električnog alata prst držite na prekidaču ili ako je alat uključen i priključen na električnu mrežu, to može dovesti do nezgoda.
 • Pre nego što uključite alat, uklonite alate za podešavanje ili vijčane ključeve. Alat ili ključ koji se nalazi u rotirajućem delu alata može dovesti do nezgoda.
 • Izbegavajte nenormalan položaj tela. Zauzmite siguran i stabilan položaj tela i u svakom trenutku održavajte ravnotežu. Na taj način alat možete bolje kontrolisati u neočekivanim situacijama.
 • Nosite prikladnu odeću. Ne nosite široku odeću ili nakit. Neka vaša kosa, odeća i rukavice budu što dalje od pokretnih delova. Opuštenu odeću, nakit ili dugu kosu mogu zahvatiti pokretni delovi alata.
 • Ako su montirani alati za usisavanje i hvatanje prašine, proverite jesu li isti priključeni i da li se pravilno koriste. Upotreba usisivača može smanjiti opasnost.
Upotreba i rukovanje električnim alatom
 • Ne preopterećujte alat. Za vrstu posla koji obavljate koristite za to predviđen električni alat. Sa odgovarajućim električnim alatom radićete bolje i sigurnije, u navedenom području snage.
 • Ne upotrebljavajte električni alat sa neispravnim prekidačem. Električni alat koji se više ne može uključiti ili isključiti, opasan je i treba ga popraviti.
 • Utikač izvucite iz utičnice pre nego što pristupite podešavanjima na alatu, zameni pribora ili pre nego što odložite alat. Ovim merama opreza sprečićete nehotično pokretanje električnog alata.
 • Nekorišćene električne alate odložite izvan dometa dece. Ne dopustite da uređaj koriste osobe koje sa njim nisu upoznate ili koje nisu pročitale ova uputstva . Električni alati su opasni ako ih koriste neiskusne osobe.
 • Pažljivo održavajte alate. Uverite se da pokretljivi delovi alata rade besprekorno i da nisu zaglavljeni, polomljeni ili oštećeni tako da negativno utiču na funkcionisanje alata. Oštećene delove popravite pre upotrebe alata. Uzrok mnogih nezgoda leži u loše održavanim električnim alatima.
 • Rezne alate održavajte oštrim i čistim. Brižljivo održavani rezni alati sa oštrim sečivima neće se zaglaviti i lakši su za vođenje.
 • Koristite električni alat, pribor, alate za umetanje itd. u skladu sa ovim uputstvom. Kod toga uzmite u obzir radne uslove i izvođene radove. Upotreba električnih alata za neke druge primene različite od predviđenih, može dovesti do opasnih situacija.
Servisiranje
 • Popravku alata prepustite samo kvalifikovanom stručnom osoblju i samo sa originalnim rezervnim delovima. Na taj način postići će se održavanje sigurnosti električnog alata.

Zajedničke sigurnosne napomene za brušenje, obradu brusnim papirom, rad sa žičanim četkama, poliranje i presecanje:

 • Ovaj električni alat koristite kao brusilicu i brusilicu za presecanje. Pridržavajte se svih sigurnosnih napomena, uputstava, prikaza i podataka koje ste dobili sa ovim uređajem. Ako se ne pridržavate sledećih uputstava, može doći do električnog udara, požara i/ili teških telesnih povreda.
 • Ovaj električni alat nije prikladan za obradu brusnim papirom, radove sa četkama za brušenje i poliranje. Primene, za koje električni alat nije predviđen, mogu prouzrokovati opasnosti i telesne povrede.
 • Ne upotrebljavajte pribor koji proizvođač nije specijalno predvideo i preporučio za ovaj električni alat. Sama mogućnost pričvršćivanja pribora na Vaš električni alat ne garantuje njegovu sigurnu upotrebu.
 • Dozvoljeni broj obrtaja alata za umetanje mora biti barem toliko visok kao najviši broj obrtaja naveden na električnom alatu. Pribor, koji se okreće većim brojem obrtaja od dopuštenog, može se razbiti i odleteti okolo.
 • Spoljašnji prečnik i debljina alata za umetanje mora odgovarati dimenzijama Vašeg električnog alata. Neispravno dimenzionirani alati za umetanje ne mogu se dovoljno izolirati ili kontrolisati.
 • Alati za umetanje sa navojem moraju tačno naleći na navoj brusnog vretena. Kod alata za umetanje, koji se montiraju pomoću prirubnice, prečnik rupe alat za umetanje mora odgovarati ulaznom prečniku prirubnice. Alati za umetanje, koji se ne pričvršćuju tačno na električni alat okreću se nepravilno, jako vibriraju i mogu dovesti do gubitka kontrole.
 • Ne upotrebljavajte oštećene alate za umetanje. Pre svake upotrebe kontrolišite alate za umetanje poput brusnih ploča u pogledu krhotina i napuklina, brusnih diskova u pogledu napuklina, trošenja ili jake istrošenosti, žičanih četki u pogledu labavih ili polomljenih žica. Ako se električni alat ili alat za umetanje sruši, proverite da li se oštetio ili upotrebite neoštećeni alat za umetanje. Ako ste alat za umetanje proverili i umetnuli, Vi i osobe u Vašoj blizini morate zadržavati van ravni rotirajućeg alata za umetanje i pustiti da uređaj radi jedan minut sa najvišim brojem obrtaja. Oštećeni alati za umetanje će se u tom periodu testiranja obično polomiti.
 • Nosite sredstva lične zaštite i uvek zaštitne naočare. U zavisnosti od upotrebe kompletan štitnik za lice, štitnik za oči ili zaštitne naočare. Ukoliko je primereno, nosite masku za zaštitu od prašine, zaštitne slušalice, zaštitne rukavice ili posebnu kecelju, koja brusne krhotine i krhotine materijala drži dalje od Vas. Oči treba da budu zaštićene od letećih stranih tela, koja nastaju prilikom različitih načina upotrebe. Maska za zaštitu od prašine i respirator moraju filtrirati prašinu nastalu prilikom upotrebe. Ako ste dugo izloženi buci, možete pretrpeti gubitak sluha.
 • Kod drugih osoba pazite na sigurnu udaljenost od Vašeg područja rada. Svako, ko ulazi u područje rada, mora nositi ličnu zaštitnu opremu. Krhotine predmeta obrade ili polomljenih alata za umetanje mogu odleteti i prouzrokovati telesne povrede čak i izvan neposrednog područja rada.
 • Električni alat držite samo za izolirane prihvatne površine ako izvodite radove kod kojih alat za umetanje može da udari o sakrivene strujne vodove ili o vlastiti mrežni kabl. Kontakt sa provodljivim vodom može pod napon staviti i metalne delove uređaja i dovesti do električnog udara.
 • Mrežni kabl držite dalje od alata za umetanje, koji se obrću. Ako izgubite kontrolu nad uređajem, može se prerezati ili zahvatiti mrežni kabl i vaše ruke mogu doći u područje rotirajućeg alata za umetanje.
 • Električni alat nikada ne odlažite pre nego što se alat za umetanje u potpunosti ne zaustavi. Rotirajući alat za umetanje može doći u kontakt sa površinom za odlaganje, pri čemu možete izgubiti kontrolu nad električnim alatom.
 • Ne dozvolite da električni alat radi tokom prenošenja. Vaša se odeća može zahvatiti slučajnim kontaktom sa obrtnim alatom za umetanje i električni alat se može zabiti u Vaše telo.
 • Redovno čistite ventilacione proreze Vašeg električnog alata. Ventilator motora uvlači prašinu u kućište, a jaka akumulacija metalne prašine može uzrokovati električne opasnosti.
 • Električni alat ne upotrebljavajte u blizini zapaljivih materijala. Varnice mogu zapaliti te materijale.
 • Ne upotrebljavajte alate za umetanje, koji zahtevaju tečna rashladna sredstva. Upotreba vode ili drugog tekućeg rashladnog sredstva može dovesti do električnog udara.
Povratni udarac i odgovarajuće sigurnosne napomenePovratni udarac je iznenadna reakcija zbog zaglavljenog ili blokiranog obrtnog alata za umetanje kao što su brusna ploča, brusni tanjir, žičana četka itd., zaglavljenje ili blokiranje dovodi do trenutnog zaustavljanja rotirajućeg alata za umetanje. Time se nekontrolisani električni alat ubrzava u suprotnom smeru obrtanja alata za umetanje na mestu blokade.
Ako se npr. brusna ploča zaglavi ili zablokira u predmetu obrade, može se zahvatiti ivica brusne ploče, koja prodire u predmet obrade, a brusna ploča pritom može pući ili prouzrokovati povratni udarac. Brusna ploča se tada kreće prema operateru ili odmiče od njega i zavisnosti od smera obrtanja ploče na mestu blokade. Brusne ploče mogu se slomiti i u ovom slučaju.
Povratni udarac je posledica nepravilne ili neispravne upotrebe električnog alata. Može se sprečiti odgovarajućim preventivnim merama, od kojih su neke dole navedene.
 • Čvrsto držite električni alat i svoje telo i ruke dovedite u položaj, u kojem možete prihvatiti sile povratnog udarca. Ako postoji, uvek upotrebljavajte dodatni rukohvat kako biste imali što veću kontrolu nad silama povratnog udarca ili reakcijskim momentima pri radu uz visoki broj obrtaja. Operater može odgovarajućim preventivnim merama ovladati silama povratnog udarca i reakcijskim silama.
 • Svoju ruku nikada ne dovodite u blizinu obrtnih alata za umetanje. Alat za umetanje bi se kod povratnog udarca mogao pomicati preko Vaše ruke.
 • Izbegavajte da se vaše telo nalazi u području u kojem bi se električni alat mogao pomicati usled delovanja povratnog udarca. Povratni udarac pokreće električni alat u smeru suprotnom od kretanja brusne ploče na mestu blokade.
 • Posebno oprezno radite u području uglova, oštrih ivica itd. sprečite da se alati za umetanje odbiju od predmeta obrade ili u njemu zaglave. Rotirajući alat za umetanje je sklon zaglavljivanju kod uglova, oštrih ivica ili prilikom odskakanja. To prouzrokuje gubitak kontrole ili povratni udarac.
 • Ne upotrebljavajte lanac ili nazubljeni list testere. Takvi električni alati često prouzrokuju povratni udarac ili gubitak kontrole nad električnim alatom.
Dodatne sigurnosne napomene o brušenju i presecanju:
 • Upotrebljavajte isključivo brusna tela, koja su dozvoljena za Vaš električni alat i zaštitnu haubu predviđenu za to brusno telo. Brusna tela, koja nisu predviđena za električni alat, ne mogu se dovoljno izolirati i nesigurna su.
 • Kolenaste brusne ploče treba montirati tako da njihova klizna površina ne prelazi preko ravni ivice zaštitne haube. Nestručno montirana brusna ploča koja prelazi preko ravni ivice zaštitne haube ne može biti dovoljno zakrivljena.
 • Zaštitna hauba mora da bude sigurno postavljena na električnom alatu, a radi najveće mere sigurnosti podešena tako da što manji deo brusnog tela bude otvoren i okrenut prema rukovaocu. Zaštitna hauba pomaže da rukovaoci koji rade sa alatom budu zaštićeni od krhotina, slučajnog kontakta sa brusnim telom i iskrama, koje bi mogle da zapale odeću.
 • Brusna tela smeju se koristiti samo za preporučene mogućnosti upotrebe. Na primer: brušenje nikada ne obavljajte kamenom površinom rezne ploče. Ploče za presecanje su namenjene rezanju materijala ivicom ploče. Mogu se slomiti usled bočnog delovanja sile.
 • Uvek upotrebljavajte neoštećenu steznu prirubnicu pravilne veličine i oblika za brusnu ploču, koju ste odabrali. Odgovarajuće prirubnice štite brusnu ploču i tako smanjuju opasnost od pucanja brusne ploče. Prirubnice za rezne ploče mogu se razlikovati od prirubnica za druge brusne ploče.
 • Ne upotrebljavajte istrošene brusne ploče velikih električnih alata. Brusne ploče za velike električne alate nisu konstruisane za veći broj obrtaja manjih električnih alata i mogu se polomiti.
Ostale posebne sigurnosne napomene za presecanje:
 • Izbegavajte blokiranje rezne ploče ili preveliki potisak. Ne izvodite prekomerno duboke rezove. Preopterećenje rezne ploče povećava njenu preopterećenost i sklonost deformisanju ili blokiranju, a time i mogućnost povratnog udarca ili napuknuća brusnog tela.
 • Izbegavajte područje ispred i iza rotirajuće rezne ploče. Ako reznu ploču u predmetu obrade odmičete od sebe, električni alat se u slučaju povratnog udarca može sa rotirajućom pločom odbaciti direktno u Vas.
 • Ako se rezna ploča zaglavi ili ako prekinete rad, isključite uređaj i mirno ga držite dok se ploča ne zaustavi. Ne pokušavajte reznu ploču, koja se još uvek okreće, vaditi iz reza jer inače može doći do povratnog udarca. Utvrdite i uklonite uzrok zaglavljenja.
 • Električni alat ne uključujte ponovno dok se nalazi u predmetu obrade. Pustite da rezna ploča najpre postigne svoj puni broj obrtaja pre nego što pažljivo nastavite sa rezanjem. U suprotnom ploča se može zakačiti, iskočiti iz predmeta obrade ili prouzrokovati povratni udarac.
 • Ploče ili velike predmete obrade poduprite kako biste izbegli rizik od povratnog udarca zbog zaglavljene rezne ploče. Veliki predmeti obrade mogu se saviti pod vlastitom težinom. Predmet obrade na obe strane ploče mora da bude poduprt, a doduše kako u blizini reza za presecanje tako i na ivici.
 • Budite posebno oprezni kod "džepnih rezova" u postojećim zidovima ili drugim nevidljivim područjima. Rezna ploča, koja prodire u rez, može kod rezanja u gasnim ili vodovodnim cevima, električnim vodovima ili drugim predmetima prouzrokovati povratni udarac.

Dodatne sigurnosne napomene

Sigurnost ljudi
 • Proizvod koristite isključivo dok je u tehnički besprekornom stanju.
 • Nikada ne vršite izmene i manipulacije na uređaju.
 • Nemojte da dodirujete rotirajuće delove - Opasnost od povređivanja!
 • Takođe nosite zaštitne rukavice prilikom zamene alata. Dodirivanje alata za umetanje može da dovede do posekotina i opekotina.
 • Pre početka rada utvrdite klasu opasnosti prašine koja nastaje pri radu. Koristite građevinski usisivač sa službeno dozvoljenom klasifikacijom zaštite, koja odgovara vašim lokalnim propisima o zaštiti protiv prašine. Prašina materijala kao što su premaz koji sadrži olovo, neke vrste drveta, beton/zidina/stena koji sadrže kvarc i minerale, kao i metal mogu da budu štetni po zdravlje.
 • Obezbedite dobru ventilaciju na radnom mestu i prema potrebi nosite odgovarajuću masku za zaštitu disajnih organa, u zavisnosti od vrste prašine. Dodirivanje ili udisanje prašine mogu prouzrokovati alergijske reakcije i/ili bolesti disajnih puteva korisnika ili osoba koje se nalaze u blizini. Određena vrsta prašine kao što su hrastova ili bukova prašina mogu prouzrokovati kancer, naročito kada su u spoju sa dodacima za obradu drveta (hromat, sredstvo za zaštitu drveta). Materijalom koji sadrži azbest sme rukovati samo stručno osoblje.
 • Pravite pauze tokom rada i radite vežbe za poboljšanje cirkulacije krvi u prstima. Vibracije pri dužim radovima mogu da prouzrokuju smetnje u krvnim sudovima ili u nervnom sistemu prstiju, šaka ili zglobova.
Električna sigurnost
 • Pre početka rada proverite da li u radnom prostoru postoje prekriveni električni kablovi ili cevi za gas ili vodu. Spoljašnji metalni delovi uređaja mogu da izazovu strujni udar ako slučajno oštete neki strujni kabl.
Brižljivo rukovanje i upotreba električnih alata
 • Rezne brusne ploče ne upotrebljavajte za grubu obradu.
 • Čvrsto zategnite alat za umetanje i prirubnicu. Ako alat za umetanje i prirubnica nisu čvrsto zategnuti, posle isključivanja postoji mogućnost da se alat za umetanje prilikom kočenja preko motora uređaja odvoji od vretena.
 • Obratite pažnju na uputstva proizvođača za rukovanje brusnim pločama i njihovo čuvanje.

Opis

Pregled proizvoda

Image alternative
 1. Dugme za blokadu vretena
 2. Navojna čaura za ručicu
 3. Element za odlaganje
 4. Taster za uključivanje/isključivanje
 5. Sigurnosni okidač
 6. Bočni rukohvat
 7. Stezni ključ
 8. Stezna navrtka
 9. Brzostezna navrtka Kwik lock (opciono)
 10. Rezna ploča
 11. Zaštitna hauba
 12. Stezna poluga
 13. Vijak za podešavanje
 14. Vreteno
 15. Stezna prirubnica (pričvršćena na uređaju)
 16. Poluga za deblokadu (za preklopivi rukohvat)

Upotreba u skladu sa odredbama

Opisani proizvod je ručna ugaona brusilica na električni pogon. Namenjen je za rezanje i urezivanje metalnih i mineralnih materijala bez korišćenja vode. Smete da je upotrebljavate samo za suvo brušenje/presecanje.

Uređajem smete raditi samo kad je priključen na mrežni napon i frekvenciju koji su navedeni na identifikacionoj pločici.
 • Presecanje, prorezivanje i grubo brušenje mineralnih materijala je dozvoljeno samo uz upotrebu odgovarajuće zaštitne haube (može opciono da se dobije).

 • Prilikom obrade mineralnih podloga kao što su beton ili kamen, koristite haubu za usisavanje prašine koja je prilagođena za adekvatan Hilti usisivač prašine.

Sadržaj isporuke

Ugaona brusilica, zaštitna hauba, bočni rukohvat, stezna prirubnica, zatezna matica, stezni ključ, uputstvo za upotrebu.
Ostale, za proizvod odobrene proizvode sistema nalazite u vašem Hilti centru ili online na: www.hilti.group

Ograničenje uklopne struje

Elektronskim ograničenjem uklopne struje se uklopna struja redukuje toliko da mrežni osigurač ne reaguje. Time se postiže pokretanje uređaja bez trzaja.

Konstantna elektronika / elektronski sistem za regulaciju brzine

Električna regulacija broja obrtaja održava broj obrtaja gotovo konstantnim između praznog hoda i opterećenja. Time se postiže optimalna obrada materijala uz konstantni radni broj obrtaja.

Active Torque Control (ATC)

Elektronika prepoznaje potencijalno zaglavljivanje diska i isključivanjem uređaja sprečava dalje okretanje vretena.
Ako se ACT sistem aktivirao, ponovo pustite uređaj u rad. Da biste to uradili, najpre pustite prekidač za uključivanje / isključivanje, a onda ga ponovo uključite.
Pri kvaru ATC sistema električni alat radi samo sa znatno smanjenim brojem obrtaja i smanjenim obrtnim momentom. Proverite uređaj u Hilti servisu.

Integrisana kočnica

Pomoću integrisane kočnice redukuje se vreme isteka alata za umetanje do zaustavljanja.
Ova funkcija radi samo dok je uređaj pod napajanjem.

Zaštita uređaja u zavisnosti od struje

Zaštita motora koja zavisi od struje nadzire prijem struje kao i štiti uređaj od preopterećenja.
U slučaju preopterećenja motora zbog visokog potisnog pritiska snaga uređaja uočljivo popušta ili uređaj može da se zaustavi. Trebalo bi izbegavati zaustavljanje.

Skupljač prašine (rezanje) DC-EX 230/9" sa kliznom vodilicom (pribor)

Image alternative
Presecanje i urezivanje na mineralnim podlogama se sme raditi samo uz korišćenje sakupljača prašine.
OPREZ Sa ovom haubom je zabranjena obrada metala.

Zaštitni poklopac sa pokrovnim limom (pribor)

Image alternative
Za grubu obradu sa ravnim pločama za grubu obradu i sa pločama za rezanje i za brušenje sa reznim pločama pri obradi metalnih materijala, koristite štitnik sa pokrovnim limom.

Potrošni materijal

Smeju se koristiti samo ploče povezane veštačkom smolom i armiranim vlaknastim materijalima za maks. Ø 230 mm, koje su dozvoljene za obrtni momenat od najmanje 6500/min i perifernu brzinu od 80 m/s.
Debljina ploče sme da bude maks. 8.
PAŽNJA! Koristite uvek pri rezanju i urezivanju sa reznim pločama zaštitnu haubu sa pokrovnim limom ili kompletno zatvorenim skupljačem prašine.
Ploče

Primena
Skraćenica
Podloga
Abrazivna rezna ploča
Brušenje, urezivanje
AC-D
metalna
Dijamantska rezna ploča
Brušenje, urezivanje
DC-D
mineralna
Abrazivna ploča za grubu obradu
Gruba obrada
AG-D
Metalna
Raspored ploča za upotrebljenu opremu
Poz.
Oprema
AC-D
AG-D
DC-D
A
Zaštitna hauba
-
X
X
B
Zaštitni poklopac sa pokrovnim limom
X
-
X
C
Skupljač prašine (rezanje) DC-EX 230/9"
-
-
X
D
Bočni rukohvat
X
X
X
E
Stremenasti rukohvat DC-BG 230/9" (opciono za D)
X
X
X
F
Stezna navrtka
X
X
X
G
Stezna prirubnica
X
X
X
H
Kwik lock (opciono za F)
X
X
X

Tehnički podaci

Ugaona brusilica

Nominalni napon i frekvenciju kao i nominalni prihvat odn. nominalnu struju možete pogledati na vašoj identifikacionoj pločici specifičnoj za zemlju.
Prilikom režima rada na generatoru ili transformatoru njegova predana snaga mora da bude duplo veća od snage koja je navedena na identifikacionoj pločici uređaja. Radni napon transformatora ili generatora mora u svakom trenutku da bude između +5 % i -15 % nominalnog napona uređaja.

AG 230-27DB
Nominalni broj obrtaja
6.500/min
Maksimalan prečnik ploče
230 mm
Prečnik navoja
M14
Dužina navoja
22 mm
Težina prema EPTA postupku 01
6,8 kg

Informacija o šumu i vrednosti vibracija prema EN 60745

U ovim uputstvima navedene vrednosti pritiska zvuka i vibracija su izmerene u skladu sa normiranim postupkom merenja i možete skupa da ih upotrebljavate za poređenje električnih alata. Takođe su primereni za preliminarnu procenu ekspozicija.
Navedeni podaci reprezentuju primarne primene električnog alata. Ako se električni alat inače koristi za druge primene sa alatima za umetanje koji se razlikuju ili nisu dovoljno dobro održavani, podaci se mogu razlikovati. To može znatno povećati ekspozicije tokom celokupnog radnog veka.
Za tačnu procenu ekspozicija treba uzeti u obzir i vremena, tokom kojih je uređaj bio isključen ili je radio, ali se zapravo nije koristio. To može znatno smanjiti ekspozicije tokom celokupnog radnog veka.
Odredite dodatne sigurnosne mere za zaštitu korisnika od delovanja zvuka i/ili vibracija kao npr.: održavanje električnog alata i alata za umetanje, održavanje toplih ruku, organizacija tokova rada.
Vrednosti emisije buke

AG 230-27DB
Nivo jačine buke (LWA)
104 dB(A)
Nivo pritiska zvuka emisije (LpA)
93 dB(A)
Nesigurnost nivoa pritiska zvuka (KpA)
3 dB(A)
Ukupne vrednosti vibracijaDruge primene, kao što je rezanje, mogu prouzrokovati vrednosti vibracija koje odstupaju od ovoga.

AG 230-27DB
Brusilica za obradu površina sa rukohvatom za smanjenje vibracija (ah,AG)
6,3 m/s²
Nesigurnost (K)
1,5 m/s²

Rukovanje

Priprema za rad

OPREZ
Opasnost od povređivanja! Nesmotreno pokretanje proizvoda.
 • Izvucite mrežni utikač pre podešavanja uređaja ili zamene delova pribora.
Obratite pažnju na bezbednosne i upozoravajuće napomene koje se nalaze u ovoj dokumentaciji i na proizvodu.

Montaža bočnog rukohvata

 • Uvrnite bočni rukohvat na jedan od predviđenih navojnih vretena.

Zaštitna hauba ili zaštitna hauba sa pokrovnim limom

 • Obratite pažnju na uputstvo za montažu odgovarajuće zaštitne haube.

Pričvrstite zaštitnu haubu ili zaštitnu haubu sa pokrovnim limom

Kodiranje na zaštitnoj haubi osigurava da na uređaj može da se postavi samo odgovarajuća zaštitna hauba. Element za kodiranje, osim toga, sprečava da zaštitna hauba padne na alat.
Image alternative
 1. Okrenite steznu polugu.
 2. Postavite zaštitnu haubu pomoću elementa za kodiranje u slot za kodiranje na vratu vretena glave uređaja.
 3. Okrenite zaštitni pokrov u željeni položaj.
 4. Za stezanje zaštitne haube zatvorite steznu polugu.
  Štitnik je pomoću vijka za fino podešavanje već podešen na pravilan prečnik zatezanja. Ako je zategnutost kod postavljenog štitnika premala, može se povećati laganim zatezanjem vijka za podešavanje.

Pomerite zaštitnu haubu ili zaštitnu haubu sa pokrovnim limom

Image alternative
 1. Okrenite steznu polugu.
 2. Okrenite štitnik u željeni položaj.
 3. Za stezanje zaštitne haube zatvorite steznu polugu.

Demontiranje zaštitne haube

 1. Okrenite steznu polugu.
 2. Okrećite zaštitnu haubu sve dok se element za kodiranje ne uskladi sa slotom za kodiranje, potom skinite haubu.

Montiranje ili demontiranje alata za umetanje

OPREZ
Opasnost od povrede. Alat za umetanje može da bude vreo.
 • Nosite zaštitne rukavice prilikom zamene alata za umetanje.
Dijamantske ploče morate da zamenite čim se značajno smanji učinak rezanja odnosno brušenja. Opšti je slučaj kada je visina dijamantskih segmenata manja od 2 mm (1/16").
Ostale vrste ploča moraju se zameniti čim se znatno smanji učinak rezanja ili čim delovi ugaone brusilice (osim ploče) dođu u dodir sa radnim materijalom tokom rada.
Abrazivne ploče moraju se zameniti po isteku roka upotrebe.

Montiranje alata za umetanje

Image alternative
 1. Izvucite mrežni utikač iz utičnice.
 2. Očistite steznu prirubnicu i zateznu maticu.
 3. Proverite, da li postoji O-prsten u zateznoj prirubnici i da li je neoštećen.
  Rezultat O-prsten je oštećen.
  Nema O-prstena u zateznoj prirubnici.
  • Zamenite O prsten.
 4. Postavite alat za umetanje.
 1. Čvrsto zavrnite steznu navrtku u skladu sa primenjenim alatom za umetanje.
 2. Pritisnite i držite dugme za blokadu vretena.
 3. Zateznu maticu čvrsto zategnite steznim ključem i nakon toga pustite dugme za blokadu vretena i uklonite stezni ključ.

Demontiranje alata za umetanje

 1. Izvucite mrežni utikač iz utičnice.
OPREZ
Opasnost od loma i uništenja. Ukoliko je pritisnuto dugme za blokadu vretena dok se vreteno obrće, onda alat za umetanje može da ispadne.
 • Dugme za blokadu vretena pritiskajte samo kada vreteno miruje.
 1. Pritisnite i držite dugme za blokadu vretena.
 2. Otpustite steznu navrtku, tako što ćete da postavite stezni ključ i da ga obrćete suprotno do pravca obrtanja kazaljke na satu.
 3. Otpustite dugme za blokadu vretena i skinite alat za umetanje.

Montiranje alata za umetanje sa brzosteznom navrtkom Kwik lock

OPREZ
Opasnost od loma. Zbog jakog habanja brzostezna navrtka Kwik lock može da se polomi.
 • Pazite na to da prilikom rada brzozatezna navrtka Kwik lock nema kontakt sa podlogom.
 • Ne koristite oštećene brzostezne navrtke Kwik lock .
Umesto zatezne navrtke opciono možete da upotrebite brzosteznu navrtku Kwik lock . Na taj način alate za umetanje menjate bez dodatnog alata.
Image alternative
 1. Izvucite mrežni utikač iz utičnice.
 2. Očistite steznu prirubnicu i brzosteznu navrtku.
 3. Proverite, da li postoji O-prsten u zateznoj prirubnici i da li je neoštećen.
  Rezultat O-prsten je oštećen.
  Nema O-prstena u zateznoj prirubnici.
  • Zamenite O prsten.
 1. Postavite alat za umetanje.
 2. Brzosteznu navrtku Kwik lock zavrćite dok ne nasedne na alat za umetanje.
  • Natpis Kwik lock mora da bude vidljiv kada je navrtka zavrnuta.
 3. Pritisnite i držite dugme za blokadu vretena.
 4. Snažno rukom okrećite usadnik u smeru kazaljke na satu sve dok brzostezna matica Kwik lock nije čvrsto zategnuta te nakon toga otpustite dugme za blokadu vretena.

Demontiranje alata za umetanje sa brzosteznom navrtkom Kwik lock

Image alternative
 1. Izvucite mrežni utikač iz utičnice.
OPREZ
Opasnost od loma i uništenja. Ukoliko je pritisnuto dugme za blokadu vretena dok se vreteno obrće, onda alat za umetanje može da ispadne.
 • Dugme za blokadu vretena pritiskajte samo kada vreteno miruje.
 1. Pritisnite i držite dugme za blokadu vretena.
 2. Otpustite brzosteznu maticu Kwik lock , tako što ćete sa rukom, suprotno od kazaljke na satu, okrenuti brzosteznu maticu.
 3. Ako se brzostezna matica Kwik lock ne može otpustiti rukom, stavite stezni ključ na brzosteznu maticu i okrenite suprotno od kazaljke na satu.
  Nikada nemojte koristiti klešta za cevi da ne biste oštetili brzosteznu navrtku Kwik lock .
 4. Otpustite dugme za blokadu vretena i skinite za umetanje.

Pomeranje rukohvata

Image alternative
UPOZORENJE
Opasnost od povrede. Kada se rukohvat pomeri tokom režima rada, stabilnost uređaja nije više zagarantovana i može doći do nezgode.
 • Nikako nemojte pomerati rukohvat kod uređaja koji radi.
 • Uverite se, da je rukohvat uglavljen u jednom od tri moguća položaja.
 1. Izvucite mrežni utikač iz utičnice.
 2. Pritisnite prekidač za deblokadu.
 3. Okrećite rukohvat nadesno ili nalevo do graničnika.
 4. Pustite prekidač za deblokadu i uglavite rukohvat.

Brušenje

OPREZ
Opasnost od povrede. Alat za umetanje iznenada može da se zablokira ili zakači.
 • Upotrebljavajte uređaj sa bočnim rukohvatom (opciono sa lučnom drškom) i uređaj uvek držite čvrsto obema rukama.

Presecanje

 • Pri presecanju radite sa umerenim pomicanjem i ne savijajte uređaj ili ploču za presecanje (radni položaj je oko 90 ° u odnosu na ravan presecanja).
  Profili i male četvorougaone cevi najbolje se presecaju tako što ploču za presecanje postavite na najmanji poprečni rez.

Gruba obrada

  OPREZ
  Opasnost od povrede. Ploča za presecanje može da pukne i delovi koji odskaču mogu da dovedu do povreda.
 • Nikada ne upotrebljavajte rezne ploče za grubu obradu.
 • Uređaj sa podesivim uglom od 5° do 30° i umerenim pritiskom pomerajte tamo-ovamo.
 • Predmet za obradu ne postaje previše vreo, ne menja boju i na njemu ne postoje brazde.

Uključivanje

Image alternative
 1. Mrežni utikač uključite u utičnicu.
 2. Pritisnite sigurnosni okidač kako biste deblokirali prekidač za uključivanje/isključivanje.
 3. U potpunosti pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje.
  • Motor se pokreće.

Isključivanje

 • Pustite prekidač za uključivanje/isključivanje.

Nega i održavanje

Održavanje proizvoda

  OPASNOST
  Električni udar zbog nedostatka zaštitne izolacije. Pri ekstremnim uslovima primene može da se desi da se tokom obrade metala u unutrašnjosti alata sakupi prašina koja je provodljiva i utiče negativno na zaštitnu izolaciju.
 • U slučaju ekstremnih uslova primene upotrebljavajte stacionarno postrojenje za usisavanje.
 • Često čistite ventilacione proreze.
 • Uključite prethodno zaštitnu sklopku na diferencijalnu struju (engl. PRCD).
 • UPOZORENJE
  Opasnosti zbog električne struje. Nestručne popravke na električnim delovima mogu da dovedu do teških povreda.
 • Neka popravke na električnim delovima izvrše samo elektrostručnjaci.
 • Nikada ne radite sa proizvodom sa zapušenim prorezima za ventilaciju! Proreze za ventilaciju oprezno očistite suvom četkom. Sprečite prodiranje stranih tela u unutrašnjost proizvoda.
 • Održavajte proizvod, naročito površine drški suvim, čistim i bez ulja i masti. Ne upotrebljavajte sredstva za negu na bazi silikona.
 • Spoljašnju stranu uređaja redovno čistite lagano navlaženom krpom za čišćenje. Za čišćenje ne upotrebljavajte uređaj za raspršivanje, parni raspršivač ili tekuću vodu!
  Česta obrada provodljivih materijala (npr. metala, ugljenih vlakana) može dovesti do kraćih intervala održavanja. Pridržavajte se svoje individualne analize opasnosti vašeg radnog mesta.

Kontrola nakon radova na čišćenju i održavanju

 • Posle radova na nezi i održavanju, kontrolišite da li je priključena i da li besprekorno funkcioniše sva zaštitna oprema.

Transport i skladištenje

 • Električni uređaj nemojte da prevozite sa priključenim alatom.
 • Električni uređaj uvek skladištite sa izvučenim mrežnim utikačem.
 • Uređaj skladištite na mestu koje je suvo i nepristupačno deci ili neovlašćenim osobama.
 • Nakon dugotrajnog transporta ili skladištenja proverite da li električni uređaj ima oštećenja pre nego što ga koristite.

Pomoć u slučaju smetnji

U slučaju smetnji, koje nisu navedene u ovoj tabeli ili koje ne možete samostalno da otklonite, molimo da se obratite našem Hilti servisu.
Smetnja
Mogući uzrok
Rešenje
Uređaj se ne pokreće.
Prekinuto je napajanje strujom.
 • Uključite drugi električni uređaj i proverite da li radi.
Mrežni kabl ili utikač su pokvareni.
 • Proveru mrežnog kabla i utikača i eventualnu zamenu prepustite električaru.
Ugljene četkice istrošene.
 • Proveru uređaja i eventualnu zamenu ugljenih četkica prepustite električaru.
Blokada ponovnog pokretanja je aktivirana nakon prekida napajanja strujom.
 • Isključite uređaj i ponovo ga uključite.
Uređaj ne radi.
Uređaj je preopterećen.
 • Otpustite prekidač za upravljanje i ponovo ga pritisnite. Onda ostavite uređaj da radi u praznom hodu otprilike 30 sekundi.
Uređaj nema punu snagu.
Produžni kabl ima previše mali poprečni presek.
 • Upotrebljavajte produžni kabl sa dovoljnim poprečnim presekom.
Prekid ATC-funkcije
 • Odnesite uređaj u Hilti servis na popravku.

Zbrinjavanje otpada

Image alternative Hilti uređaji su sa velikim udelom proizvedeni od reciklažnih materijala. Preduslov za ponovnu upotrebu je stručna podela materijala. U mnogim zemljama Hilti predaje Vaš stari uređaj na reciklažu. Pitajte Hilti servis za klijente ili Vašeg konsultanta za prodaju.
Image alternative
 • Električne alate, elektronske uređaje i akumulatorske baterije ne odlažite u kućne otpatke!

Garancija proizvođača

 • U slučaju pitanja o uslovima garancije obratite se Vašem lokalnom Hilti partneru.
Image alternative