Izaberi jezik

TE 2000-AVR

Originalno uputstvo za upotrebu

Podaci o dokumentaciji

O ovoj dokumentaciji

 • Pročitajte ovu dokumentaciju pre početka rada. To predstavlja preduslov za bezbedan rad i nesmetano rukovanje.
 • Obratite pažnju na bezbednosne i upozoravajuće napomene koje se nalaze u ovoj dokumentaciji i na proizvodu.
 • Uputstvo za rukovanje uvek čuvajte na proizvodu i samo ga sa ovim uputstvom prosleđujte dalje drugim osobama.

Legenda

Upozoravajuće napomene

Upozoravajuće napomene upozoravaju na opasnosti pri rukovanju proizvodom. Koriste se sledeće signalne reči:
OPASNOST
OPASNOST !
 • Znači neposrednu opasnu situaciju, koja može prouzrokovati telesne povrede ili smrt.
UPOZORENJE
UPOZORENJE !
 • Ova reč skreće pažnju na moguću opasnost koja može prouzrokovati tešku telesnu povredu ili smrt.
OPREZ
OPREZ !
 • Za moguću opasnu situaciju koja može da dovede do lakih telesnih povreda ili do materijalne štete.

Simboli u dokumentaciji

Sledeći simboli se koriste u ovoj dokumentаciji:
Image alternative Pre upotrebe pročitajte uputstvo za upotrebu
Image alternative Napomene o primeni i druge korisne informacije
Image alternative Rad sa reciklažnim materijalima
Image alternative Električne uređaje i baterije ne odlažite u kućne otpatke

Simboli na slikama

Sledeći simboli se koriste na slikama:
Image alternative Ovi brojevi se odnose na odgovarajuću sliku sa početka ovog uputstva
Image alternative Numerisanje reflektuje redosled radnih koraka na slici i može da odstupa od radnih koraka u tekstu
Image alternative Pozicioni brojevi se koriste na slici Pregled i odnose se na brojeve legende u poglavlju Pregled proizvoda
Image alternative Ovaj znak treba da vam skrene posebnu pažnju prilikom rukovanja sa proizvodom.

Simboli koji se odnose na proizvod

Simboli nа proizvodu

Sledeći simboli se koriste nа proizvodu:
Image alternative Klasa zaštite II (dvostruka izolacija)
Image alternative Servisni indikator

Informacije o proizvodu

Image alternative proizvodi su namenjeni za profesionalnog korisnika, a njima sme da rukuje, da ih održava ili popravlja samo ovlašćeno, upućeno osoblje. To osoblje mora biti posebno upoznato sa mogućim opasnostima. Proizvod i njegova pomoćna sredstva mogu da budu opasni ako ih neobučena lica nestručno tretiraju ili ako se ne koriste namenski.
Oznaka tipa i serijski broj su navedeni na tipskoj pločici.
 • Prenesite serijski broj u sledeću tabelu. Podaci o proizvodu će vam biti potrebni kada budete kontaktirali naše predstavništvo ili servis.
  Podaci o proizvodu
  Čekić dleto
  TE 2000‑AVR
  Generacija
  01
  Serijski br.

Izjava o usklađenosti

Pod vlastitom odgovornošću izjavljujemo da je ovde opisani proizvod u skladu sa važećim smernicama i normama. Primerak izjave o usklađenosti nalazi se na kraju ove dokumentacije.
Tehnička dokumentacija se čuva ovde:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Sigurnost

Opšte sigurnosne napomene za električne alate

Image alternative UPOZORENJE Pročitajte sve napomene za sigurnost i uputstva. Greške kod pridržavanja sigurnosnih napomena i uputstava mogu dovesti do električnog udara, požara i/ili teških povreda.
Molimo sačuvajte sve sigurnosne napomene i uputstva za ubuduće.
Sigurnost na radnom mestu
 • Područje rada održavajte čistim i osvetljenim. Nered i neosvetljeno radno područje mogu dovesti do nezgoda.
 • Sa alatom ne radite u okolini ugroženoj eksplozijom, u kojoj se nalaze zapaljive tečnosti, gasovi ili prašine. Električni alati proizvode iskre koje mogu zapaliti prašinu ili isparenja.
 • Decu i ostale osobe tokom korišćenja električnog alata udaljite iz područja rada. Ako biste skrenuli pažnju sa posla mogli biste izgubiti kontrolu nad alatom.
Električna sigurnost
 • Priključni utikač električnog alata treba da odgovara utičnici. Na utikaču se ni u kom slučaju ne smeju izvoditi izmene. Ne koristite adapterske utikače zajedno sa zaštitno uzemljenim električnim alatima. Nepromenjeni utikači i odgovarajuće utičnice smanjuju opasnost od električnog udara.
 • Izbegavajte dodir tela sa uzemljenim površinama kao što su cevi, radijatori, šporeti i frižideri. Postoji povećana opasnost od električnog udara ako je vaše telo uzemljeno.
 • Alat držite dalje od kiše ili vlage. Prodiranje vode u električni alat povećava opasnost od električnog udara.
 • Kabl ne upotrebljavajte za nošenje ili vešanje alata odnosno za izvlačenje utikača iz utičnice. Kabl držite dalje od izvora toplote, ulja, oštrih ivica ili pokretljivih delova alata. Oštećeni ili usukani kablovi povećavaju opasnost od električnog udara.
 • Ako sa električnim alatom radite na otvorenom, upotrebljavajte samo produžne kablove odobrene za upotrebu na otvorenom. Primena produžnog kabla prikladnog za upotrebu na otvorenom smanjuje opasnost od električnog udara.
 • Ako ne možete izbeći rad električnog alata u vlažnom okruženju, koristite zaštitnu strujnu sklopku. Upotreba zaštitne strujne sklopke smanjuje opasnost od električnog udara.
Bezbednost ljudi
 • Budite oprezni, pazite šta činite i kod rada sa električnim alatom postupajte razumno. Nemojte koristiti električni alat, ako ste umorni ili ste pod uticajem droga, alkohola ili lekova. Momenat nepažnje prilikom upotrebe električnog alata može da dovede do ozbiljnih povreda.
 • Nosite sredstva lične zaštite i uvek zaštitne naočare. Nošenje sredstava lične zaštite, kao što su zaštitna maska, sigurnosne cipele koje se ne kližu, zaštitna kaciga ili štitnik za sluh, u zavisnosti od vrste i primene električnog alata, smanjuje opasnost od nezgoda.
 • Izbegavajte nehotično stavljanje u pogon. Uverite se, da je električni alat isključen, pre nego što ga priključite na napajanje strujom, ili ga uzmete ili nosite. Ako kod nošenja električnog alata prst držite na prekidaču ili ako je alat uključen i priključen na električnu mrežu, to može dovesti do nezgoda.
 • Pre nego što uključite alat, uklonite alate za podešavanje ili vijčane ključeve. Alat ili ključ koji se nalazi u rotirajućem delu alata može dovesti do nezgoda.
 • Izbegavajte nenormalan položaj tela. Zauzmite siguran i stabilan položaj tela i u svakom trenutku održavajte ravnotežu. Na taj način alat možete bolje kontrolisati u neočekivanim situacijama.
 • Nosite prikladnu odeću. Ne nosite široku odeću ili nakit. Neka vaša kosa, odeća i rukavice budu što dalje od pokretnih delova. Opuštenu odeću, nakit ili dugu kosu mogu zahvatiti pokretni delovi alata.
 • Ako su montirani alati za usisavanje i hvatanje prašine, proverite jesu li isti priključeni i da li se pravilno koriste. Upotreba usisivača može smanjiti opasnost.
Upotreba i rukovanje električnim alatom
 • Ne preopterećujte alat. Za vrstu posla koji obavljate koristite za to predviđen električni alat. Sa odgovarajućim električnim alatom radićete bolje i sigurnije, u navedenom području snage.
 • Ne upotrebljavajte električni alat sa neispravnim prekidačem. Električni alat koji se više ne može uključiti ili isključiti, opasan je i treba ga popraviti.
 • Utikač izvucite iz utičnice pre nego što pristupite podešavanjima na alatu, zameni pribora ili pre nego što odložite alat. Ovim merama opreza sprečićete nehotično pokretanje električnog alata.
 • Nekorišćene električne alate odložite izvan dometa dece. Ne dopustite da uređaj koriste osobe koje sa njim nisu upoznate ili koje nisu pročitale ova uputstva . Električni alati su opasni ako ih koriste neiskusne osobe.
 • Pažljivo održavajte alate. Uverite se da pokretljivi delovi alata rade besprekorno i da nisu zaglavljeni, polomljeni ili oštećeni tako da negativno utiču na funkcionisanje alata. Oštećene delove popravite pre upotrebe alata. Uzrok mnogih nezgoda leži u loše održavanim električnim alatima.
 • Rezne alate održavajte oštrim i čistim. Brižljivo održavani rezni alati sa oštrim sečivima neće se zaglaviti i lakši su za vođenje.
 • Koristite električni alat, pribor, alate za umetanje itd. u skladu sa ovim uputstvom. Kod toga uzmite u obzir radne uslove i izvođene radove. Upotreba električnih alata za neke druge primene različite od predviđenih, može dovesti do opasnih situacija.
Servisiranje
 • Popravku alata prepustite samo kvalifikovanom stručnom osoblju i samo sa originalnim rezervnim delovima. Na taj način postići će se održavanje sigurnosti električnog alata.

Sigurnosne napomene za čekić

 • Nosite zaštitu za sluh. Delovanje buke može uzrokovati gubitak sluha.
 • Upotrebljavajte dodatne rukohvate isporučene sa alatom. Gubitak kontrole može prouzrokovati telesne povrede.
 • Alat pridržavajte samo za izolirane prihvatne površine ako izvodite radove kod kojih alat za umetanje može udariti o sakrivene strujne vodove ili o vlastiti mrežni kabl. Kontakt sa provodljivim vodom može pod napon staviti i metalne delove alata i dovesti do električnog udara.

Dodatne sigurnosne napomene za pneumatski čekić-dleto

Bezbednost ljudi
 • Proizvod koristite isključivo dok je u tehnički besprekornom stanju.
 • Nikada ne vršite izmene i manipulacije na uređaju.
 • Prilikom klesanja plafona, zidova i podova vodite računa o sigurnom i stabilnom položaju tela. Neočekivano probijanje vas može izbaciti iz ravnoteže!
 • Prilikom probijanja osigurajte područje na suprotnoj strani rada. Komadići materijala bi mogli ispasti i/ili se srušiti i povrediti druge osobe.
 • Prilikom upotrebe, vi i osobe koje se nalaze u blizini, koristite odgovarajuće zaštitne naočare, zaštitni šlem, zaštitu za sluh, zaštitne rukavice i laganu zaštitu za disajne organe.
 • Nosite zaštitne rukavice i prilikom zamene alata. Dodirivanje alata za umetanje može da dovede do posekotina i opekotina.
 • Koristite zaštitne naočare. Odvojeni materijal može da povredi telo i oči.
 • Pre početka rada utvrdite klasu opasnosti prašine koja nastaje pri radu. Koristite građevinski usisivač sa službeno dozvoljenom klasifikacijom zaštite, koja odgovara vašim lokalnim propisima o zaštiti protiv prašine. Prašina materijala kao što su premaz koji sadrži olovo, neke vrste drveta, beton/zidina/stena koji sadrže kvarc i minerale, kao i metal mogu da budu štetni po zdravlje.
 • Obezbedite dobru ventilaciju na radnom mestu i prema potrebi nosite odgovarajuću masku za zaštitu disajnih organa, u zavisnosti od vrste prašine. Dodirivanje ili udisanje prašine mogu prouzrokovati alergijske reakcije i/ili bolesti disajnih puteva korisnika ili osoba koje se nalaze u blizini. Određena vrsta prašine, kao što su hrastova ili bukova prašina, može prouzrokovati kancer, naročito u kombinaciji sa dodacima za obradu drveta (hromat, sredstvo za zaštitu drveta). Materijalom koji sadrži azbest sme rukovati samo stručno osoblje.
 • Pravite pauze tokom rada i radite vežbe za poboljšanje cirkulacije krvi u prstima. Vibracije pri dužim radovima mogu da prouzrokuju smetnje u krvnim sudovima ili u nervnom sistemu prstiju, šaka ili zglobova.
Električna sigurnost
 • Pre početka rada proverite da li u radnom prostoru postoje prekriveni električni kablovi ili cevi za gas ili vodu. Spoljašnji metalni delovi uređaja mogu da izazovu strujni udar ako slučajno oštete neki strujni kabl.
Brižljivo rukovanje i upotreba električnih alata
 • Sačekajte da se električni alat najpre potpuno umiri, pre nego što ga odložite.

Opis

Pregled TE 2000‑AVR

Image alternative
 1. Rukohvat
 2. Taster za uključivanje/isključivanje
 3. Ručica za nošenje
 4. Servisni indikator
 5. Utičnica za mrežni kabl
 6. Utični mrežni kabl
 7. Prorezi za ventilaciju
 8. Stezna glava

Pregled transportnog vozila

Image alternative
 1. Rukohvat
 2. Blokadni luk
 3. Držač za potrošni materijal (sekač)
 4. Točkovi
 5. Osigurač točka (ploča, rascepka)
 6. Prijemna igla mašine

Upotreba u skladu sa odredbama

Opisani proizvod je ručni čekić dleto. Namenjen je za klesanje betona, zidova i asfalta. Može se koristiti i za sabijanje i kopanje.
Uređajem smete raditi samo kad je priključen na mrežni napon i frekvenciju koji su navedeni na identifikacionoj pločici.

Predvidiva pogrešna primena

 • Uređaj se sme koristiti samo u suvom okruženju.
 • Uređaj ne upotrebljavajte tamo gde postoji opasnost od požara i eksplozije.
 • Ne smeju se obrađivati materijali opasni po zdravlje (npr. azbest).

Active Vibration Reduction

Proizvod je opremljen Active Vibration Reduction (AVR) sistemom, koji osetno redukuje vibracije.

Servisni indikator

Čekić dleto je opremljen sa servisnim indikatorom sa svetlosnim signalom.
Stanje
Značenje
Servisni indikator svetli crveno.
Dostignut je radni vek za servisiranje. Odnesite pravovremeno proizvod u Hilti servis kako bi uvek bio spreman za rad.
Oštećenja na uređaju.
Servisni indikator treperi crveno.
Zaštita od pregrevanja.
Napajanje strujom ima previsok napon.

Sadržaj isporuke

Čekić dleto, utični mrežni kabl, uputstvo za upotrebu, mast. Transportno vozilo se nudi kao pribor.
Ostale, za proizvod odobrene proizvode sistema potražite u vašem Hilti centru ili online na: www.hilti.group

Tehnički podaci

Čekić dleto

Nominalni napon i frekvenciju kao i/ili nominalni prihvat odn. nominalnu struju možete pogledati na vašoj identifikacionoj pločici specifičnoj za zemlju.
Prilikom režima rada na generatoru ili transformatoru njegova izlazna snaga mora da bude najmanje duplo veća od dimenzioniranog prihvata koji je naveden na identifikacionoj pločici alata. Radni napon transformatora ili generatora mora u svakom trenutku da bude između +5 % i -15 % dimenzioniranog napona alata.

TE 2000‑AVR
Težina prema EPTA proceduri 01
14,5 kg
Broj udaraca
30 Hz
Klasa zaštite
II

Informacije o šumu i vrednosti vibracija prema EN 60745

U ovim uputstvima navedene vrednosti pritiska zvuka i vibracija su izmerene u skladu sa normiranim postupkom merenja i možete skupa da ih upotrebljavate za poređenje električnih alata. Takođe su primereni za preliminarnu procenu ekspozicija. Navedeni podaci reprezentuju primarne primene električnog alata. Ako se električni alat inače koristi za druge primene sa alatima za umetanje koji se razlikuju ili nisu dovoljno dobro održavani, podaci se mogu razlikovati. To može znatno povećati ekspozicije tokom celokupnog radnog veka. Za tačnu procenu ekspozicija treba uzeti u obzir i vremena, tokom kojih je uređaj bio isključen ili je radio, ali se zapravo nije koristio. To može znatno smanjiti ekspozicije tokom celokupnog radnog veka. Odredite dodatne sigurnosne mere za zaštitu korisnika od delovanja zvuka i/ili vibracija kao npr.: Održavanje električnog alata i alata za umetanje, održavanje toplih ruku, organizacija tokova rada.
Vrednosti emisije šuma
Izmeren nivo jačine buke (LWA)
97 dB(A)
Garantovan nivo jačine buke (LWAd)
100 dB(A)
Nesigurnost nivoa jačine zvuka (KWA)
3 dB(A)
Nivo pritiska zvuka emisije (LpA)
77 dB(A)
Nesigurnost nivoa pritiska zvuka (KpA)
3 dB(A)
Vrednosti vibracija
Klesanje (ah, Cheq)
4,8 m/s²
Nesigurnost (K)
1,5 m/s²

Rukovanje

Priprema za rad

OPREZ
Opasnost od povređivanja! Nesmotreno pokretanje proizvoda.
 • Izvucite mrežni utikač pre podešavanja uređaja ili zamene delova pribora.

Obratite pažnju na bezbednosne i upozoravajuće napomene koje se nalaze u ovoj dokumentaciji i na proizvodu.

Priključivanje mrežnog kabla na uređaj

Rastavljiv konektor sa proizvodom smete da povežete samo ako je u čistom, suvom i stanju bez napona. Veza je kodirana.
Image alternative
 1. Iz kutije za transport izvadite mrežni kabl.
 2. Stavite utikački spoj u uređaj, dok aretacija čujno ne ulegne.
 3. Mrežni utikač utaknite u utičnicu.

Postavljanje alata za umetanje

Image alternative
 1. Izvucite mrežni utikač iz utičnice.
 2. Malo podmažite utični kraj alata za umetanje.
  • Koristite samo originalnu Hilti mast. Neodgovarajuća mast može da prouzrokuje štetu na uređaju.
 3. Utaknite alat za umetanje u steznu glavu i okrećite ga uz lagani pritisak, dok čujno ne ulegne.
 4. Povucite alat kako biste proverili je li ulegao.

Vađenje alata za umetanje

OPREZ
Opasnost od povređivanja! Alat za umetanje može da bude vreo i/ili oštrih ivica.
 • Nosite zaštitne rukavice prilikom zamene alata za umetanje.
 • Nikada ne ostavljajte vreo alat za umetanje na zapaljivu podlogu.
Image alternative
 1. Izvucite mrežni utikač iz utičnice.
 2. Povucite nazad blokadu alata do graničnika.
 3. Izvucite alat za umetanje.

Radovi

UPOZORENJE
Opasnost od strujnog udara! Nedostatak provodnika uzemljenja i zaštitne strujne sklopke mogu da dovedu do teških povreda i opekotina.
 • Prekontrolišite da u električnom dovodu sa građevinske strane, bilo da je sa mreže ili generatora, uvek postoje i priključeni su provodnik uzemljenja i zaštitna strujna sklopka.
 • Bez ovih sigurnosnih mera nemojte pustiti proizvod u rad.
UPOZORENJE
Opasnost zbog oštećenog kabla! Ne dodirujte oštećeni mrežni, odnosno produžni kabl. Izvucite mrežni utikač iz utičnice.
 • Redovno kontrolišite priključni vod uređaja i u slučaju oštećenja treba da ga zameni ovlašćeni stručnjak.
Za radove u punom obimu zatražite odobrenje od uprave gradilišta!

Klesanje

 1. Mrežni utikač utaknite u utičnicu.
 2. Postavite dleto na željeni položaj.
 3. Pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje.
  Radovi prilikom niskih temperatura:
  Uređaj zahteva najmanju radnu temperaturu dok radi udarni mehanizam. Za postizanje minimalne radne temperature uređaja kratko naslonite na radnu podlogu i pustite da radi u praznom hodu. Ovaj postupak ponavljajte sve dok udarni mehanizam ne proradi.

Isključivanje

 1. Pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje.
 2. Izvucite mrežni utikač iz utičnice.

Radne napomene

Dleto se može postaviti u 6 različitih položaja (u koracima od 60°). Time se pomoću pljosnatih i oblikovnih sekača može uvek raditi u optimalnom radnom položaju.
  Image alternative
 • Dleto postavite oko 80-100 mm (3¹⁄₈" - 4") od ivice.
 • Kod armiranog gvožđa dleto vodite uvek uz ivicu materijala, a ne uz armirano gvožđe.
 • Postupak sečenja započnite pod uglom od 70° do 80° prema betonskoj površini, a vrh usmeravajte prema ivici. Zatim pomerajte ugao u smeru 90° i razbijajte materijal.
 • Redovno okrećite dleto, jer ravnomerno trošenje podržava samostalno oštrenje.
 • Premali pritisak dovodi do toga da dleto skače. Previsoki pritisak utiče na smanjenje snage sečenja.

Opcija transportnog vozila

Transport

Transportno vozilo omogućava bezbedan transport čekić dleta.
 • Pobrinite se za stabilan oslonac transportnog vozila.
 • Postavite uređaj na za to predviđenu prijemnu iglu mašine i uvek osigurajte tokom transporta sa pričvrsnim lukom.
 • Utaknite dleto u za to predviđeni držač dok ne uklopi.
 • Obratite pažnju na bezbedne transportne puteve.
 • Transportno vozilo ne postavljajte na nagnutim površinama.

Nega i održavanje

UPOZORENJE
Opasnost od električnog udara! Nega i održavanje uređaja dok je mrežni utikač utaknut može da dovede to teških povreda i opekotina.
 • Izvucite mrežni utikač pre radova na nezi i održavanju!
Nega
 • Čvrsto prionulu prljavštinu pažljivo uklonite.
 • Proreze za ventilaciju oprezno očistite suvom četkom.
 • Čistite kućište samo sa malo nakvašenom krpom za čišćenje. Ne upotrebljavajte sredstva za negu na bazi silikona, jer mogu nagristi plastične delove.
Održavanje
UPOZORENJE
Opasnost od strujnog udara! Nestručne popravke na električnim delovima mogu da dovedu do teških povreda i opekotina.
 • Popravke električnih delova sme obavljati samo električar.
 • Redovno proveravajte da li je došlo do oštećenja na vidljivim delovima alata i funkcionisanju elemenata za besprekorno korišćenje.
 • U slučaju da proizvod ima oštećenja i/ili funkcionalne smetnje, ne koristite ga. Odmah odnesite uređaj u Hilti servis na popravku.
 • Posle radova na nezi i održavanju, priključite svu zaštitnu opremu i proverite da li funkcioniše.
Za siguran režim rada upotrebljavajte samo originalne rezervne delove i potrošne materijale. Rezervne delove, potrošni materijal i pribor koji smo odobrili za vaš proizvod naći ćete u okviru Hilti Store ili na: www.hilti.group .

Pomoć u slučaju smetnji

U slučaju smetnji, koje nisu navedene u ovoj tabeli ili koje ne možete samostalno da otklonite, molimo da se obratite našem Hilti servisu.

Tabela smetnji

Smetnja
Mogući uzrok
Rešenje
Uređaj se ne pokreće
Inicijalizacija elektronike teče (do oko 4 sekunde od priključivanja utikača)
 • Isključite i ponovno uključite uređaj.
Prekinuto napajanje strujom
 • Uključite drugi električni alat, proverite funkciju.
Mrežni kabl ili utikač pokvareni
 • Dajte na proveru električaru i eventualno zamenite ukoliko je potrebno.
Generator sa režimom mirovanja
 • Generator opteretite sa drugim potrošačem (npr. lampom za gradilišta). Nakon toga uređaj uključite i opet isključite.
Nema udarca
Uređaj je prehladan
 • Uspostavite minimalnu radnu temperaturu uređaja.
Oštećenja na uređaju
 • Uređaj odnesite na popravku u servis kompanije Hilti .
Uređaj se ne uključuje ili se isključuje tokom rada i prikaz svetli crveno
Privremena greška (npr. pregrevanje ili prenapon)
 • Isključite, ostavite uređaj da se ohladi ili priključite uređaj na drugo napajanje strujom.
Uređaj radi, ali prikaz neprekidno svetli crveno
Servisno predupozorenje
 • Servisiranje i popravku prepustite Hilti servisu.
Uređaj se ne uključuje ili se isključuje tokom rada
Produžni kabl je predugačak ili ima premali presek
 • Upotrebljavajte produžne kablove dozvoljene dužine i dovoljnog preseka.
Utični mrežni kabl nije pravilno utaknut.
 • Priključite utični mrežni kabl pravilno na električni uređaj.

Zbrinjavanje otpada

Image alternative Hilti uređaji su sa velikim udelom proizvedeni od reciklažnih materijala. Preduslov za ponovnu upotrebu je stručna podela materijala. U mnogim zemljama Hilti predaje Vaš stari uređaj na reciklažu. Pitajte Hilti servis za klijente ili Vašeg konsultanta za prodaju.
Image alternative
 • Električne alate, elektronske uređaje i akumulatorske baterije ne odlažite u kućne otpatke!

RoHS (Direktiva za ograničenje upotrebe opasnih supstanci)

Tabela sa opasnim supstancama se nalazi na sledećoj adresi: qr.hilti.com/r6025050.
Takođe jedna veza za RoHS tabelu se nalazi na kraju ovog dokumenta u vidu QR koda.

Garancija proizvođača

 • U slučaju pitanja o uslovima garancije obratite se Vašem lokalnom Hilti partneru.
Image alternative
Image alternative