Izaberi jezik

PR 3-HVSG A12

Originalno uputstvo za upotrebu

Podaci o uputstvu za upotrebu

O ovom uputstvu za upotrebu

 • Detaljno pročitajte uputstvo za upotrebu pre početka rada. To predstavlja preduslov za bezbedan rad i nesmetano rukovanje.
 • Obratite pažnju na bezbednosne i upozoravajuće napomene koje se nalaze u ovom uputstvu za upotrebu i na proizvodu.
 • Uputstvo za upotrebu uvek čuvajte na proizvodu i samo sa ovim uputstvom za upotrebu prosleđujte proizvod dalje drugim osobama.

Legenda

Upozoravajuće napomene

Upozoravajuće napomene upozoravaju na opasnosti pri rukovanju proizvodom. Koriste se sledeće signalne reči:
OPASNOST
OPASNOST !
 • Znači neposrednu opasnu situaciju, koja može prouzrokovati telesne povrede ili smrt.
UPOZORENJE
UPOZORENJE !
 • Ova reč skreće pažnju na moguću opasnost koja može prouzrokovati tešku telesnu povredu ili smrt.
OPREZ
OPREZ !
 • Za moguću opasnu situaciju koja može da dovede do telesnih povreda ili do materijalne štete.

Simboli u dokumentaciji

Sledeći simboli se koriste u ovoj dokumentаciji:
Image alternative Pre upotrebe pročitajte uputstvo za upotrebu
Image alternative Napomene o primeni i druge korisne informacije
Image alternative Rad sa reciklažnim materijalima
Image alternative Električne uređaje i baterije ne odlažite u kućne otpatke

Simboli na slikama

Sledeći simboli se koriste na slikama:
Image alternative Ovi brojevi se odnose na odgovarajuću sliku sa početka ovog uputstva
Image alternative Numerisanje reflektuje redosled radnih koraka na slici i može da odstupa od radnih koraka u tekstu
Image alternative Pozicioni brojevi se koriste na slici Pregled i odnose se na brojeve legende u poglavlju Pregled proizvoda
Image alternative Ovaj znak treba da vam skrene posebnu pažnju prilikom rukovanja sa proizvodom.

Simboli u zavisnosti od proizvoda

Simboli na proizvodu

Sledeći simboli se koriste na proizvodu:
Image alternative Proizvod podržava bežični prenos podataka, koji je kompatibilan sa iOS i Android platformama.
Image alternative Upotrebljena kategorija Hilti Li-Ion akumulatorske baterije. Imajte u vidu podatke u poglavlju Namenska upotreba .
Image alternative Li-Ion akumulatorska baterija
Image alternative Nikada ne koristite akumulatorsku bateriju kao alat za udaranje.
Image alternative Ne dozvolite da akumulatorska baterija padne. Ne koristite akumulatorsku bateriju koja je pretrpela udar ili je oštećena na neki drugi način.

Informacije o proizvodu

Image alternative proizvodi su namenjeni za profesionalnog korisnika, a njima sme da rukuje, da ih održava ili popravlja samo ovlašćeno, upućeno osoblje. To osoblje mora biti posebno upoznato sa mogućim opasnostima. Proizvod i njegova pomoćna sredstva mogu da budu opasni ako ih neobučena lica nestručno tretiraju ili ako se ne koriste namenski.
Oznaka tipa i serijski broj su navedeni na tipskoj pločici.
 • Prenesite serijski broj u sledeću tabelu. Podaci o proizvodu će vam biti potrebni kada budete kontaktirali naše predstavništvo ili servis.
  Podaci o proizvodu
  Rotacioni laser
  PR 3-HVSG A12
  Generacija
  02
  Serijski br.

Sigurnost

Sigurnosne napomene

Osnovne sigurnosne napomene

Pročitajte sigurnosne napomene i uputstva. Greške kod pridržavanja sigurnosnih napomena i uputstava mogu dovesti do električnog udara, požara i/ili teških povreda.
Molimo sačuvajte sve sigurnosne napomene i uputstva za ubuduće. Pojam „električni alat” korišćen u sigurnosnim napomenama odnosi se na električne alate sa napajanjem iz električne mreže (sa mrežnim kablom) i na električne alate na pogon akumulatorske baterije (bez mrežnog kabla).

Opšte sigurnosne mere

 • Budite oprezni, pazite šta činite i kod rada sa električnim alatom postupajte razumno. Nemojte koristiti električni alat, ako ste umorni ili ste pod uticajem droga, alkohola ili lekova. Trenutak nepažnje prilikom upotrebe električnog alata može da dovede do ozbiljnih povreda.
 • Ne onesposobljavajte sigurnosne uređaje i ne uklanjajte znakove uputstava i upozorenja.
 • Decu držite dalje od laserskih uređaja.
 • U slučaju nestručnog zavrtanja uređaja može da dođe do laserskog zračenja koje prevazilazi klasu 2. Popravku uređaja prepustite samo Hilti servisnim radionicama.
 • Laserski snopovi bi trebalo da prolaze visoko iznad ili ispod visine očiju.
 • Vodite računa o uticaju okoline. Alat ne upotrebljavajte tamo gde postoji opasnost od požara ili eksplozije.
 • Napomena prema FCC §15.21: promene ili modifikacije, koje nije izričito dozvolio Hilti, mogu ograničiti pravo korisnika na stavljanje uređaja u pogon.
 • Nakon pada ili drugih mehaničkih uticaja morate proveriti preciznost uređaja.
 • Ako uređaj iz velike hladnoće prenosite u toplije okruženje ili obratno, trebalo bi da pustite da se pre upotrebe aklimatizira.
 • Prilikom upotrebe sa adapterima i priborom uverite se da je uređaj sigurno pričvršćen.
 • Kako biste izbegli nepravilna merenja, izlazni prozor laserskog snopa morate držati čistim.
 • Iako je uređaj projektovan za teške uslove upotrebe na gradilištima, trebalo bi da njime brižljivo rukujete kao i sa drugim optičkim i električnim uređajima (dvogled, naočare, fotografski uređaj).
 • Iako je uređaj zaštićen protiv prodiranja vlage, trebalo bi da ga obrišete pre spremanja u transportnu kutiju.
 • Pre važnih merenja proverite uređaj.
 • Preciznost proverite više puta tokom primene.
 • Pobrinite se za dobru rasvetu na području rada.
 • Izbegavajte dodirivanje kontakta.
 • Uređaj održavajte sa pažnjom. Kontrolišite da li pokretni delovi uređaja adekvatno funkcionišu i ne zaglavljuju se, da li su delovi polomljeni ili oštećeni tako da je ugrožena funkcija uređaja. Oštećene delove popravite pre upotrebe uređaja. Uzrok mnogih nezgoda leži u loše održavanim električnim alatima.

Stručno opremanje radnih mesta

 • Osigurajte mesto merenja. Uverite se da pri postavljanju lasera PR 3-HVSG A12 snop ne bude usmeren prema drugoj osobi ili prema vama.
 • Kod radova na merdevinama ne zauzimajte nenormalan položaj tela. Zauzmite siguran i stabilan položaj tela i u svakom trenutku održavajte ravnotežu.
 • Merenja u blizini objekata odnosno površina sa refleksijom, zbog stakala ili sličnih materijala mogu negativno da utiču na rezultat merenja.
 • Pazite na to da uređaj bude postavljen na ravnoj stabilnoj podlozi (bez vibracija!).
 • Uređaj upotrebljavajte samo unutar definisanih granica upotrebe.
 • Uređaj, pribor, radne alate itd. upotrebljavajte prema ovim uputstvima i onako kako je to propisano za pomenuti tip uređaja. Pritom uzmite u obzir radne uslove i radove koje treba izvesti. Upotreba uređaja za neke druge primene drugačije od predviđenih, može dovesti do opasnih situacija.
 • Rad sa mernim letvama u blizini visokonaponskih vodova nije dopušten.
 • Uverite se da se nijedan drugi PR 3‑HVSG A12 ne koristi u okolini. Infracrveno upravljanje bi moglo uticati na vaš uređaj. Proverite uređaj sa vremena na vreme.

Elektromagnetna podnošljivost

Iako uređaj ispunjava stroge zahteve pomenutih smernica, Hilti ne može isključiti mogućnost:
 • Da jako zračenje ometa uređaj, što može dovesti do neispravnog rada.
  U tom slučaju i u slučaju drugih nesigurnosti treba sprovesti kontrolna merenja.
 • Uređaj može ometati druge uređaje (npr. navigacione uređaje u avionima).
Samo za Koreju:Ovaj uređaj je namenjen za elektromagnetne talase koji se pojavljuju u stambenoj zoni (klasa B). U suštini je namenjen za primene u stambenoj zoni, ali takođe možete da ga primenjujete i u drugim zonama.

Klasifikacija lasera za uređaje klase lasera 2

Uređaj odgovara klasi lasera 2 po IEC60825-1:2007 / EN60825-1:2007. Ovi uređaji smeju se upotrebljavati bez daljih zaštitnih mera.
OPREZ
Opasnost od povrede! Laserski snop ne usmeravajte prema osobama.
 • Ne gledajte nikad direktno u izvor svetlosti lasera. U slučaju direktnog kontakta sa očima zatvorite oči, a glavu pomerite iz zone snopa.

Pažljiva upotreba uređaja na akumulatorski pogon

 • Akumulatorske baterije držite dalje od visokih temperatura, direktnog sunčevog zračenja i vatre. Postoji opasnost od eksplozije.
 • Akumulatorske baterije se ne sme rastavljati, gnječiti, zagrevati iznad 80°C (176°F). U suprotnom slučaju postoji opasnost od požara, eksplozije i nagrizanja.
 • Ne izlažite akumulatorsku bateriju jakim mehaničkim udarima, i nemojte je bacati.
 • Akumulatorske baterije ne smeju da dospeju u ruke dece.
 • Izbegavajte prodiranje vlage. Vlažnost koja je prodrla može da prouzrokuje kratak spoj i da za posledicu ima opekotine ili požar.
 • Kod neispravne primene može doći do curenja tečnosti iz akumulatorske baterije. Izbegavajte kontakt sa njom. U slučaju nehotičnog kontakta isperite vodom. Ako tečnost dospe u oči, dodatno potražite pomoć doktora. Tečnost koja curi iz akumulatorske baterije može da dovede do nadražaja kože ili opekotina.
 • Upotrebljavajte akumulatorske baterije koje su odobrene isključivo za vaš uređaj. U slučaju upotrebe drugih akumulatorskih baterija ili u slučaju upotrebe akumulatorskih baterija za druge svrhe postoji opasnost od požara i eksplozije.
 • Akumulatorsku bateriju uskladištite na što hladnijem i suvom mestu. Akumulatorsku bateriju nikada ne skladištite na suncu, na radijatorima ili iza zastakljenih površina.
 • Akumulatorsku bateriju ili punjač koji ne koristite držite dalje od spajalica, kovanica, ključeva, eksera, vijaka i drugih sitnih metalnih predmeta koji bi mogli prouzrokovati premošćavanje akumulatorske baterije ili kontakte punjača. Kratak spoj između kontakata akumulatorske baterije ili kontakata punjača može da ima za posledicu opekotine ili požar.
 • Oštećene akumulatorske baterije ne smeju nadalje da se pune ili upotrebljavaju (na primer akumulatorske baterije sa naprslinama, polomljenim delovima, savijenim, izbijenim i/ili izvučenim kontaktima).
 • Akumulatorske baterije punite samo u punjačima koje preporučuje proizvođač. Kod punjača, koji je prikladan za određenu vrstu akumulatorskih baterija, postoji opasnost od požara ako se koristi sa drugim akumulatorskim baterijama.
 • Poštujte posebne smernice za transport, skladištenje i rad Li-Ion akumulatorskih baterija.
 • Za slanje uređaja akumulatorske baterije i baterije se moraju izolovati ili ukloniti iz uređaja. Akumulatorske baterije koje cure mogu da oštete uređaj.
 • Ako je neupotrebljena akumulatorska baterija prevruća, onda je moguće da je ona ili sistem uređaja i akumulatorska baterija u kvaru. Postavite uređaj na nezapaljivo mesto, sa dovoljnim razmakom od zapaljivih materijala, na kojem ga možete posmatrati i ostaviti da se ohladi.

Opis

Pregled proizvoda

Rotacioni laser PR 3-HVSG

Image alternative
 1. Laserski snop (u ravni rotacije)
 2. 90° referentni snop
 3. Rukohvat
 4. Li‑Ion akumulatorska baterija
 5. Opslužno polje
 6. Postolje sa navojem 5/8"

Komandno polje uređaja PR 3-HVSG A12

Image alternative
 1. LED dioda: Automatsko nivelisanje
 2. Taster: Deaktivacija upozorenja na šok
 3. LED dioda: Deaktivacija upozorenja na šok
 4. LED dioda: Nagibni ugao
 5. Taster: Nagibni ugao
 6. Taster: Brzina rotacije
 7. Taster: Uključeno/Isključeno
 8. Prikaz stanja baterije

Daljinski upravljač PRA 2

Image alternative
 1. LED dioda: Naredba poslata
 2. Taster: Brzina rotacije
 3. Taster: Podešavanje smera (levo / desno)
 4. Taster: Linijske funkcije
 5. Servo tasteri (+/-)

Namenska upotreba

PR -HVSG je rotacioni laser sa rotirajućim, vidljivo zelenim laserskim snopom i referentnim snopom pomičnim za 90°. Rotacioni laser možete da koristite vertikalno, horizontalno i za nagibe. Uređaj je namenjen za izračunavanje, prenošenje i proveru vodoravno raspoređenih visina, vertikalnih i nagnutih ravni i pravih uglova. Primeri za primenu su prenošenje metarskih i visinskih pukotina, određivanje pravih uglova kod zidova, vertikalno usmeravanje na referentne tačke i kreiranje nagnutih ravni.

 • Za ovaj proizvod koristite samo Hilti B 12/2.6 odnosno B 12‑30 litijum-jonsku akumulatorsku bateriju.
 • Za ovaj proizvod upotrebljavajte samo Hilti C 4⁄12‑50 punjač.

Karakteristike

Ovim uređajem jedna jedina osoba može brzo i sa visokom preciznošću nivelisati svaku ravan.
Postoje 4 različite brzine rotacija (0, 90, 300, 600 obr/min). Predpodešena brzina rotacije je 300 obr/min.
Uređaj ima sledeće prikaze radnog stanja: LED dioda za automatsko nivelisanje, LED dioda za nagibni ugao i LED dioda za upozorenje na šok.
Servo sistemom kod automatskog nivelisanja iz jednog ili oba smera nadzire se pridržavanje specifične tačnosti. Automatsko isključivanje sledi, ukoliko nije postignuto nivelisanje (uređaj van područja nivelisanja ili mehaničko blokiranje) ili ukoliko je uređaj doveden van vertikale (potres / udar). Nakon isključivanja, isključuje se rotacija i sve LED diode trepere.
U skladu sa udaljenošću pri radu ili svetlosti u okolini, vidljivost laserskog snopa može biti ograničena. Vidljivost se može popraviti pomoću ciljne ploče. Kod smanjene vidljivosti laserskog snopa, npr. kod sunčeve svetlosti, savetuje se upotreba prijemnika laserskog snopa (pribor).
NivelisanjeUsmeravanje (±5°) na nivelisanu ravan se vrši automatski nakon uključivanja uređaja preko dva ugrađena servo motora. LED diode prikazuju pojedinačno radno stanje. Uređaj možete postaviti direktno na pod, na stativ, ili pomoću primerenih držača.
Nivelisanje prema vertikali se vrši automatski. Tasterima +/- na daljinskom upravljaču PRA 2 se ručno može usmeriti (okrenuti) vertikalni nivo.
Nagib se može podesiti ručno u modu nagiba pomoću daljinskog upravljača PRA 2 do ± 5°. Alternativno se može nagnuti i sa adapterom za naginjanje u načinu nagiba do 60 %.
Ako je uređaj tokom rada van nivoa (potresi / udar), uređaj se prebacuje uz pomoć integrisane funkcije upozorenja na šok u režim upozorenja (aktivan od druge minute nakon postizanja nivelisanja). Sve LED diode trepere, glava se više ne okreće i laser je isključen.
Kombinacija sa drugim uređajimaDaljinskim upravljačem PRA 2 može se jednostavno rukovati na daljinu pomoću rotacionog lasera. Funkcijom daljinskog upravljača takođe je moguće usmeriti laserski snop.
Hilti prijemnik laserskog snopa može se koristiti za prikaz laserskog snopa na većim udaljenostima. Detaljnije informacije potražite u uputstvu za upotrebu prijemnika laserskog snopa.

LED prikaz

Rotacioni laser je opremljen sa LED prikazom.
Stanje
Značenje
Sve LED diode trepere
Uređaj je udaren, izgubio je nivelisanje ili ima neku drugu grešku.
LED automatsko nivelisanje treperi zeleno
Uređaj se nalazi u fazi nivelisanja.
LED automatsko nivelisanje svetli konstantno zeleno
Uređaj je nivelisan / propisno radi.
LED dioda za upozorenje na šok konstantno svetli narandžasto.
Upozorenje na šok je deaktivirano.
LED dioda za prikaz nagiba konstantno svetli narandžasto.
Mod za nagib je aktiviran.

Prikaz stanja napunjenosti Li-Ion akumulatorske baterije

Litijum-jonska baterija nema prikaz stanja napunjenosti.
Stanje
Značenje
4 LED svetle.
Status napunjenosti: 75 % do 100 %
3 LED svetle.
Status napunjenosti: 50 % do 75 %
2 LED svetle.
Status napunjenosti: 25 % do 50 %
1 LED svetli.
Status napunjenosti: 10 % do 25 %
1 LED treperi.
Status napunjenosti: < 10 %
Tokom rada status napunjenosti akumulatorske baterije se prikazuje na komandnom polju uređaja.
Dok je u stanju mirovanja, njeno stanje napunjenosti možete prikazati tako što ćete pritisnuti taster za otključavanje.
Tokom punjenja, stanje napunjenosti se prikazuje pomoću indikatora na akumulatorskoj bateriji (pogledajte uputstvo za upotrebu punjača).

Sadržaj isporuke

Rotacioni laser PR 3-HVSG A12, daljinski upravljač PRA 2, ciljna ploča PRA 54, 2 baterije (AA-ćelije), 2 sertifikata proizvođača, uputstvo za upotrebu.
Ostale, za proizvod odobrene proizvode sistema, pronađite u okviru Hilti Store ili na adresi: www.hilti.group

Pre stavljanja u pogon

Pravilno rukovanje laserom i baterijom

  Image alternative
 • Slika 1: Rad u horizontalnom režimu.
 • Slika 2: U režimu pod nagibom laser se podiže na strani komandnog polja.
 • Slika 3: Odlaganje ili transportovanje u položaju pod nagibom.
 • Držite laser tako da pregrada za bateriju i baterija NE pokazuju nagore i tako da ne može da prodre vlaga u njih.
 • Baterija tip B12 nema klasu zaštite. Držite bateriju dalje od kiše i vlage. Prema Hilti smernicama bateriju smete da koristite samo sa proizvodom kom pripada, a ona mora biti stoga ubačena u pregradu za bateriju.

Umetanje akumulatorske baterije

Image alternative
OPREZ
Opasnost od povrede Nesmotreno pokretanje proizvoda.
 • Pre umetanja akumulatorske baterije sa sigurnošću utvrdite da li je alat isključen.
OPREZ
Električna opasnost. Zbog zaprljanih kontakata može da dođe do kratkog spoja.
 • Pre umetanja akumulatorske baterije u uređaj, uverite se da su kontakti akumulatorske baterije i u uređaju bez stranih tela.
OPREZ
Opasnost od povrede. Ako akumulatorska baterija nije korektno umetnuta, može da ispadne.
 • Kontrolišite da li je akumulatorska baterija sigurno nalegla u uređaj, da ne bi ispala i kako ne bi ugrozila vas i druge.
 • Umetnite akumulatorsku bateriju i kontrolišite da li je akumulatorska baterija sigurno nalegla u uređaj.

Vađenje akumulatorske baterije

Image alternative
 • Izvadite akumulatorsku bateriju.

Rukovanje

Uključivanje uređaja

 • Pritisnite taster „UKLJUČENO/ISKLJUČENO“.
  Uređaj nakon uključivanja počinje sa automatskim nivelisanjem.
  Pre važnih merenja proverite preciznost uređaja naročito pošto je pao na pod ili je bio izložen neuobičajenim mehaničkim efektima.

Horizontalni radovi

Image alternative
 1. Montirajte uređaj na držač.
  Kao držač može da posluži zidni nosač ili stativ. Ugao nagiba noseće površine može da bude maksimalno ± 5°.
 2. Pritisnite taster „Uključeno/Isključeno”. LED dioda za automatsko nivelisanje treperi zeleno.
  Čim je nivelisanje postignuto laserski snop se uključuje, rotira se i LED dioda za automatsko nivelisanje svetli konstantno.

Vertikalni radovi

Image alternative
 1. Postavite i montirajte uređaj tako da je komandno polje uređaja okrenuto nagore.
  Kako bi se mogla poštovati navedena preciznost, uređaj treba postaviti na ravnu površinu odn. precizno ga montirati na stativ ili drugi pribor.
 2. Vertikalnu osu uređaja pomoću ureza i izreza usmerite u željenom pravcu.
  Čim je nivelisanje postignuto laserski snop se uključuje, rotira se i LED dioda za automatsko nivelisanje svetli konstantno.
 3. Pritisnite taster „UKLJUČENO/ISKLJUČENO“. Nakon nivelisanja uređaj pokreće laserski režim sa vertikalnim rotacionim snopom koji projektuje normalno prema dole. Ova projektovana tačka je referentna tačka i služi za pozicioniranje uređaja.
 4. Pritisnite taster za brzinu rotacije, kako biste videli snop u ukupnoj ravni rotacije.
 5. Tasterima + i − na daljinskom upravljaču možete pomerati vertikalni rotacioni snop ulevo i udesno do 5°.

Nagib

Za optimalne rezultate korisno je proveriti i usmeravanje lasera PR 3-HVSG A12. To se najbolje može uraditi tako što odaberete 2 tačke, svaka udaljena 5 m (16 ft) levo i desno od uređaja, ali paralelno sa osom uređaja. Označite visinu nivelisane horizontalne ravni, zatim nakon nagiba označite visine. Samo ako su ove visine na obe tačke identične, usmeravanje uređaja je optimizovano.

Ručno podešavanje nagiba

 1. Uređaj u zavisnosti od primene stabilno montirajte npr. na stativ.
 2. Pozicionirajte rotacioni laser bilo na gornju ili donju ivicu ravni pod nagibom.
 3. Postavite se iza uređaja, gledajte u pravcu komandnog polja.
 4. Uređaj grubo usmerite pomoću ciljnog ureza na glavi uređaja paralelno sa ravni pod nagibom.
 5. Uključite uređaj pa pritisnite taster za režim nagiba. Svetli LED dioda za režim nagiba. Laserski snop se uključuje čim je nivelisanje postignuto.
 6. Pritisnite taster + ili − na daljinskom upravljaču, kako biste nagnuli ravan. Alternativno možete koristiti i adapter za naginjanje (pribor).
  U slučaju ručnog podešavanja nagiba, rotacioni laser niveliše lasersku ravan jednom i potom je fiksira jednom. Vodite računa o tome da ovaj rotacioni laser ne poravnava nagnutu lasersku ravan prema mogućem odstupanju, koje je prouzrokovano promenama okolnih uslova i/ili pomeranjem nosača. Vibracije, promene temperature ili ostali efekti koji mogu da nastupe u toku dana mogu imati uticaja na položaj laserske ravni.
 7. Za povratak u standardni režim, morate isključiti i ponovno uključiti uređaj.

Podešavanje nagiba pomoću adaptera za naginjanje

 1. Montirajte odgovarajući adapter za naginjanje na stativ.
 2. Pozicionirajte stativ bilo na gornju ili donju ivicu ravni pod nagibom.
 3. Montirajte rotacioni laser na adapter za nagib i pomoću ciljnog ureza na glavi uređaja PR 3-HVSG A12 usmerite uređaj uključujući adapter za nagib paralelno sa ravni pod nagibom.
 4. Uverite se da se adapter za nagib nalazi u početnom položaju (0°).
  Komandno polje PR 3-HVSG A12 bi trebalo da se nalazi na strani suprotno od nagiba.
 5. Uključite uređaj.
 6. Pritisnite taster za režim nagiba. Na komandnom polju rotacionog lasera sada svetli LED dioda za režim nagiba. Uređaj započinje automatsko nivelisanje. Kada je ovo završeno, uključite laser i započnite rotiranje.
 7. Podesite željeni ugao nagiba na adapteru za naginjanje.
  U slučaju ručnog podešavanja nagiba, rotacioni laser niveliše lasersku ravan jednom i potom je fiksira jednom. Vodite računa o tome da ovaj rotacioni laser ne poravnava nagnutu lasersku ravan prema mogućem odstupanju, koje je prouzrokovano promenama okolnih uslova i/ili pomeranjem nosača. Vibracije, promene temperature ili ostali efekti koji mogu da nastupe u toku dana mogu imati uticaja na položaj laserske ravni.

Rad sa daljinskim upravljačem PRA 2

Daljinski upravljač PRA 2 olakšava rad sa rotacionim laserom tako da je potreban za korišćenje nekih funkcija uređaja.
Odaberite brzinu rotacijeNakon uključenja, rotacioni laser kreće uvek sa 300 obrtaja u minutu. Sporija brzina rotacije može omogućiti znatno svetlije delovanje laserskog snopa. Veća brzina rotacije omogućava stabilnije delovanje laserskog snopa. Višekratnim pritiskanjem tastera za brzinu rotacije menja se i brzina.
Izabrati linijsku funkcijuPritiskom na taster za linijsku funkciju pomoću daljinskog upravljača područje laserskog snopa može da se smanji na jednu liniju. Laserski snop je time znatno svetliji. Višekratnim pritiskanjem tastera za linijsku funkciju moguće je promeniti dužinu linije. Dužina linije zavisi od udaljenosti lasera od zida/površine. Linija lasera može se pomerati po želji tasterima za podešavanje smera (udesno/ulevo).

Deaktiviranje funkcije upozorenja na šokove

 1. Uključite uređaj.
 2. Pritisnite taster „Deaktiviranje funkcije upozorenja na šokove”. Konstantno svetljenje LED diode deaktiviranja upozorenja na šok prikazuje, da je funkcija deaktivirana.
 3. Za povratak u standardni način, isključite uređaj i ponovo ga uključite.

Provera horizontalne glavne i poprečne ose

Image alternative
 1. Postavite stativ oko 20 m (66 ft) od zida i horizontalno usmerite glavu stativa pomoću libele.
 2. Montirajte uređaj na stativ i usmerite glavu uređaja pomoću ciljnog ureza na zid.
 3. Pomoću prijemnika uhvatite tačku (tačka 1) i označite je na zidu.
 4. Uređaj okrenite oko ose uređaja u smeru kazaljke na satu za 90º. Pritom se visina uređaja ne sme menjati.
 5. Pomoću prijemnika laserskog snopa uhvatite drugu tačku (tačka 2) i označite je na zidu.
 6. Ponovite gore pređene korake još dva puta i uhvatite tačke 3 i 4 i pomoću prijemnika i označite ih na zidu.
  Kod pažljivog izvođenja bi vertikalni razmak obe označene tačke 1 i 3 (glavna osa) odn. tačke 2 i 4 (poprečna osa) trebalo da iznosi < 3 mm (na 20 m) (0,12" na 66 ft). Kod većeg odstupanja pošaljite uređaj u Hilti servis na kalibrisanje.

Provera vertikalne ose

Image alternative
 1. Postavite uređaj na što je moguće ravniju površinu oko 20 m (66 ft) od zida.
 2. Usmerite drške uređaja paralelno sa zidom.
 3. Uključite uređaj i na podu označite referentnu tačku.
 4. Pomoću prijemnika označite tačku (A) na donjem kraju zida. (Odaberite srednju brzinu).
 5. Pomoću prijemnika označite tačku (B) na visini od oko 10 m (33 ft).
Image alternative
 1. Uređaj okrenite za 180° i usmerite ga na referentnu tačku (R) na podu i na donjoj označenoj tački (A) na zidu.
 2. Pomoću prijemnika označite tačku (C) na visini od oko 10 m (33 ft).
  Kod pažljivog izvođenja bi horizontalni razmak obe na deset metara visine označene tačke (B) i (C) trebalo da bude manji od 2 mm (na 10 m) (0,08" na 33 ft). Kod većeg odstupanja: Molimo pošaljite uređaj na kalibraciju u Hilti servis.

Nega, održavanje, transport i skladištenje

Čišćenje i sušenje

 • Izduvajte prašinu sa izlaznog stakla laserskog snopa.
 • Ne dodirujte prstima izlazno staklo laserskog snopa.
 • Čistite uređaj samo sa mekanom, čistom krpom. Navlažite krpu, ako je neophodno, čistim alkoholom ili sa malo vode.
  Previše grub materijal za čišćenje može da izgrebe staklo i da na taj način ugrozi preciznost uređaja. Ne upotrebljavajte druge tečnosti osim čistog alkohola ili vode, jer mogu nagristi plastične delove.
  Vašu opremu sušite uz pridržavanje graničnih vrednosti za temperaturu koje su navedene u tehničkim podacima.

Skladištenje

 • Ne skladištite mokar uređaj. Pustite ga da se osuši, pre nego ga spakujete i skladištite.
 • Uvek pre skladištenja očistite uređaj, transportnu kutiju i pribor.
 • Nakon dužeg skladištenja ili transporta vaše opreme pre upotrebe sprovedite kontrolno merenje.
 • Pazite na granične vrednosti pri skladištenju vaše opreme, posebno kada vašu opremu čuvate u unutrašnjosti vozila.

Nega Li-Ion akumulatorske baterije

 • Akumulatorsku bateriju održavajte čistim i daleko od ulja i masti. Ne upotrebljavajte sredstva za negu na bazi silikona.
 • Spoljašnju stranu redovno čistite malo nakvašenom krpom za čišćenje.
 • Izbegavajte prodiranje vlage.
 • Akumulatorske baterije napunite pomoću Hilti sertifikovanih punjača za Li-Ion akumulatorske baterije.

Transport

Poštujte posebne smernice za transport, skladištenje i rad Li-Ion akumulatorskih baterija.
Za slanje uređaja akumulatorske baterije i baterije se moraju izolovati ili ukloniti iz uređaja. Akumulatorske baterije i baterije koje cure mogu da oštete uređaj.

Hilti servis za mernu tehniku

Hilti servis za mernu tehniku sprovodi proveru i u slučaju odstupanja, ponovno uspostavljanje i novu proveru usklađenosti specifikacije uređaja. Usklađenost specifikacije u trenutku provere se pismeno potvrđuje sertifikatom servisa. Preporučuje se:
 • Izabrati prikladan interval za proveru u zavisnosti od korišćenja.
 • Posle vanrednih operativnih zahteva uređaja, pre važnih poslova, a najmanje jednom godišnje da Hilti servis za mernu tehniku izvrši proveru.
Provera od strane Hilti servisa za mernu tehniku ne oslobađa korisnika od provere uređaja pre i posle korišćenja.

Proverite preciznost merenja

Kako bi se mogle poštovati tehničke specifikacije, uređaj treba redovno proveravati (najmanje pre svakog većeg/relevantnog merenja).
Nakon pada uređaja sa veće visine treba proveriti njegovu funkcionalnost. Pod sledećim uslovima možete da pođete od toga da uređaj posle pada besprekorno funkcioniše:
 • u slučaju pada nije prekoračena visina pada koja je navedena u tehničkim podacima.
 • Uređaj je takođe pre pada adekvatno funkcionisao.
 • Uređaj prilikom pada nije mehanički oštećen (npr. lom Penta prizme).
 • Uređaj u primeni tokom rada generiše rotirajući laserski snop.

Pomoć u slučaju smetnji

U slučaju smetnji, koje nisu navedene u ovoj tabeli ili koje ne možete samostalno da otklonite, molimo da se obratite Hilti servisu.
Smetnja
Mogući uzrok
Rešenje
Alat ne radi.
Akumulatorska baterija nije do kraja umetnuta.
 • Umetnite akumulatorsku bateriju tako da se čuje dupli klik.
Akumulatorska baterija je ispražnjena.
 • Zamenite akumulatorsku bateriju i napunite praznu akumulatorsku bateriju.
Akumulatorska baterija se prazni brže nego uobičajeno.
Veoma niska temperatura spoljašnje sredine.
 • Akumulatorsku bateriju ostaviti da se postepeno zagreje do sobne temperature.
Akumulatorska baterija ne uleže uz čujni „klik“.
Žlebovi na akumulatorskoj bateriji su zaprljani.
 • Očistite žlebove i iznova umetnite akumulatorsku bateriju.
Alat ili akumulatorska baterija se jako greju.
Električni kvar
 • Odmah isključite uređaj, izvadite akumulatorsku bateriju, posmatrajte je, pustite je da se ohladi i kontaktirajte Hilti servis.

Zbrinjavanje otpada

UPOZORENJE
Opasnost od povređivanja usled nestručnog uklanjanja na otpad! Opasnosti po zdravlje prouzrokovane ispuštanjem gasova ili tečnosti.
 • Nemojte slati oštećene akumulatorske baterije!
 • Prekrijte priključke materijalom koji ne sprovodi struju, kako biste izbegli kratak spoj.
 • Akumulatorske baterije uklonite na otpad tako da ne mogu da dospeju u ruke dece.
 • Uklonite na otpad akumulatorsku bateriju u vašoj Hilti Store ili se obratite preduzeću za odlaganje koje je nadležno za vas.
Image alternative Hilti uređaji su sa velikim udelom proizvedeni od reciklažnih materijala. Preduslov za ponovnu upotrebu je stručna podela materijala. U mnogim zemljama Hilti vaš stari uređaj vraća na reciklažu. Pitajte Hilti servis za klijente ili vašeg konsultanta za prodaju.

Garancija proizvođača

 • Ukoliko imate pitanja o uslovima garancije, obratite se lokalnom Hilti partneru.

FCC - napomena (važi za SAD) / IC - napomena (važi za Kanadu)

Proizvod odgovara paragrafu 15 FCC ‑ odredbi i RSS‑210 IC.
Puštanje u rad podleže pod dva sledeća uslova:
 • ovaj uređaj ne bi trebalo da proizvodi štetno zračenje.
 • Ovaj uređaj mora da primi svaku vrstu zračenja, uključujući zračenja koja prouzrokuju neželjene operacije.
Promene ili modifikacije, koje nije izričito dozvolio Hilti , mogu ograničiti pravo korisnika na stavljanje uređaja u pogon.