Izaberi jezik

TE 500-AVR

Originalno uputstvo za upotrebu

Podaci o uputstvu za upotrebu

O ovom uputstvu za upotrebu

 • Detaljno pročitajte uputstvo za upotrebu pre početka rada. To predstavlja preduslov za bezbedan rad i nesmetano rukovanje.
 • Obratite pažnju na bezbednosne i upozoravajuće napomene koje se nalaze u ovom uputstvu za upotrebu i na proizvodu.
 • Uputstvo za upotrebu uvek čuvajte na proizvodu i samo sa ovim uputstvom za upotrebu prosleđujte proizvod dalje drugim osobama.

Legenda

Upozoravajuće napomene

Upozoravajuće napomene upozoravaju na opasnosti pri rukovanju proizvodom. Koriste se sledeće signalne reči:
OPASNOST
OPASNOST !
 • Znači neposrednu opasnu situaciju, koja može prouzrokovati telesne povrede ili smrt.
UPOZORENJE
UPOZORENJE !
 • Ova reč skreće pažnju na moguću opasnost koja može prouzrokovati tešku telesnu povredu ili smrt.
OPREZ
OPREZ !
 • Za moguću opasnu situaciju koja može da dovede do telesnih povreda ili do materijalne štete.

Simboli u uputstvu za upotrebu

Sledeći simboli se koriste u ovom uputstvu za upotrebu:
Image alternative Poštovanje uputstva za upotrebu
Image alternative Napomene o primeni i druge korisne informacije
Image alternative Rad sa reciklažnim materijalima
Image alternative Električne uređaje i baterije ne odlažite u kućni otpad
Image alternative Hilti Li-Ion akumulatorska baterija
Image alternative Hilti Punjač

Simboli na slikama

Sledeći simboli se koriste na slikama:
Image alternative Ovi brojevi se odnose na odgovarajuću sliku sa početka ovog uputstva za upotrebu.
Image alternative Numerisanje reflektuje redosled radnih koraka na slici i može da odstupa od radnih koraka u tekstu.
Image alternative Pozicioni brojevi se koriste na slici Pregled i odnose se na brojeve legende u poglavlju Pregled proizvoda .
Image alternative Ovaj znak bi trebalo da vas podstakne na poseban oprez prilikom rada sa proizvodom.

Legenda

Simboli nа proizvodu

Sledeći simboli se koriste nа proizvodu:
Image alternative Klesanje
Image alternative Pozicioniranje dleta
Image alternative Klasa zaštite II (dvostruka izolacija)
Image alternative Nominalni broj obrtaja u slobodnom hodu
Image alternative Nosite zaštitne rukavice

Informacije o proizvodu

Image alternative proizvodi su namenjeni za profesionalnog korisnika, a njima sme da rukuje, da ih održava ili popravlja samo ovlašćeno, upućeno osoblje. To osoblje mora biti posebno upoznato sa mogućim opasnostima. Proizvod i njegova pomoćna sredstva mogu da budu opasni ako ih neobučena lica nestručno tretiraju ili ako se ne koriste namenski.
Oznaka tipa i serijski broj su navedeni na tipskoj pločici.
 • Prenesite serijski broj u sledeću tabelu. Podaci o proizvodu će vam biti potrebni kada budete kontaktirali naše predstavništvo ili servis.
  Podaci o proizvodu
  Čekić dleto
  TE 500‑AVR
  Generacija
  03
  Serijski br.

Izjava o usklađenosti

Image alternative
Pod vlastitom odgovornošću izjavljujemo da je ovde opisani proizvod u skladu sa važećim smernicama i normama. Primerak izjave o usklađenosti nalazi se na kraju ove dokumentacije.
Tehnička dokumentacija se čuva ovde:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Sigurnost

Opšte sigurnosne napomene za električne alate

Image alternative UPOZORENJE Pročitajte pažljivo sigurnosne napomene, uputstva, pregledajte slike i pročitajte tehničke podatke, koje idu uz ovaj električni alat. Greške kod pridržavanja sledećih sigurnosnih napomena i uputstava mogu dovesti do električnog udara, požara i/ili teških povreda.
Molimo sačuvajte sve sigurnosne napomene i uputstva za ubuduće.
Pojam "električni alat" korišćen u sigurnosnim napomenama odnosi se na električne alate sa napajanjem iz električne mreže (sa mrežnim kablom) i na električne alate sa pogonom na akumulatore (bez mrežnog kabla).
Sigurnost na radnom mestu
 • Područje rada održavajte čistim i osvetljenim. Nered i neosvetljeno radno područje mogu dovesti do nezgoda.
 • Sa električnim alatom ne radite u okolini ugroženoj eksplozijom, u kojoj se nalaze zapaljive tečnosti, gasovi ili prašine. Električni alati proizvode iskre koje mogu zapaliti prašinu ili isparenja.
 • Decu i ostale osobe tokom korišćenja električnog alata udaljite iz područja rada. Ako biste skrenuli pažnju sa posla mogli biste izgubiti kontrolu nad uređajem.
Električna sigurnost
 • Priključni utikač električnog alata treba da odgovara utičnici. Na utikaču se ni u kom slučaju ne smeju izvoditi izmene. Ne koristite adapterske utikače zajedno sa zaštitno uzemljenim električnim alatima. Nepromenjeni utikači i odgovarajuće utičnice smanjuju opasnost od električnog udara.
 • Izbegavajte dodir tela sa uzemljenim površinama kao što su cevi, radijatori, šporeti i frižideri. Postoji povećana opasnost od električnog udara ako je vaše telo uzemljeno.
 • Električni alat držite dalje od kiše ili vlage. Prodiranje vode u električni alat povećava opasnost od električnog udara.
 • Kabl ne upotrebljavajte za nošenje ili vešanje električnog alata odnosno za izvlačenje utikača iz utičnice. Kabl držite dalje od izvora toplote, ulja, oštrih ivica ili pokretnih delova. Oštećeni ili zapleteni kablovi povećavaju opasnost od električnog udara.
 • Ako sa električnim alatom radite na otvorenom prostoru, upotrebljavajte samo produžne kablove odobrene za upotrebu na otvorenom prostoru. Primena produžnog kabla prikladnog za upotrebu na otvorenom prostoru smanjuje opasnost od električnog udara.
 • Ako ne možete izbeći rad električnog alata u vlažnom okruženju, koristite zaštitnu strujnu sklopku. Upotreba zaštitne strujne sklopke smanjuje opasnost od električnog udara.
Sigurnost ljudi
 • Budite oprezni, pazite šta činite i kod rada sa električnim alatom postupajte razumno. Nemojte koristiti električni alat, ako ste umorni ili ste pod uticajem droga, alkohola ili lekova. Momenat nepažnje prilikom upotrebe električnog alata može da dovede do ozbiljnih povreda.
 • Nosite sredstva lične zaštite i uvek zaštitne naočare. Nošenje sredstava lične zaštite, kao što su zaštitna maska, sigurnosne cipele koje ne klize, zaštitna kaciga ili štitnik za sluh, u zavisnosti od vrste i primene električnog alata, smanjuje opasnost od nezgoda.
 • Izbegavajte nehotično stavljanje u pogon. Uverite se, da je električni alat isključen, pre nego što priključite snabdevanje naponom i/ili akumulator, ili ga primite ili nosite. Ako kod nošenja električnog alata prst držite na prekidaču ili ako je alat uključen i priključen na električnu mrežu, to može dovesti do nezgoda.
 • Pre nego što uključite električni alat, uklonite alate za podešavanje ili vijčane ključeve. Alat ili ključ koji se nalazi u rotirajućem delu alata može dovesti do nezgoda.
 • Izbegavajte nenormalan položaj tela. Zauzmite siguran i stabilan položaj tela i u svakom trenutku održavajte ravnotežu. Na taj način električni alat možete bolje kontrolisati u neočekivanim situacijama.
 • Nosite prikladnu odeću. Ne nosite široku odeću ili nakit. Neka vaša kosa, odeća i rukavice budu što dalje od pokretnih delova. Opuštenu odeću, nakit ili dugu kosu mogu zahvatiti pokretni delovi alata.
 • Ako su montirani alati za usisavanje i hvatanje prašine, proverite jesu li isti priključeni i da li se pravilno koriste. Upotreba usisivača može smanjiti opasnost.
 • Nikada nemojte da se osećate previše sigurnim i nikada nemojte da se ne pridržavate pravila u vezi rukovanja električnim alatom, iako ste nakon dužeg rada dobro upoznati sa radom sa električnom alatom. Neodgovornim rukovanjem moguće je za samo nekoliko sekundi zadobiti teške povrede.
Upotreba i rukovanje električnim alatom
 • Ne preopterećujte alat. Za vrstu posla koji obavljate koristite za to predviđen električni alat. Sa odgovarajućim električnim alatom radićete bolje i sigurnije, u navedenom području snage.
 • Ne upotrebljavajte električni alat sa neispravnim prekidačem. Električni alat koji se više ne može uključiti ili isključiti, opasan je i treba ga popraviti.
 • Izvucite utikač iz utičnice i/ili izvadite akumulator koji se skida iz alata pre podešavanja alata, zamene delova pribora ili odlaganja alata. Ovim merama opreza sprečićete nehotično pokretanje električnog alata.
 • Nekorišćene električne alate držite van domašaja dece. Ne dozvolite da alat koriste osobe koje sa njim nisu upoznate ili koje nisu pročitale ova uputstva. Električni alati su opasni ako ih koriste neiskusne osobe.
 • Pažljivo održavajte električne alate i pribor. Uverite se da pokretljivi delovi električnog alata rade besprekorno i da nisu zaglavljeni, polomljeni ili oštećeni tako da negativno utiču na funkcionisanje alata. Oštećene delove popravite pre upotrebe alata. Uzrok mnogih nezgoda leži u loše održavanim električnim alatima.
 • Rezne alate održavajte oštrim i čistim. Brižljivo održavani rezni alati sa oštrim sečivima neće se zaglaviti i lakši su za vođenje.
 • Koristite električni alat, pribor, alate za umetanje itd. u skladu sa ovim uputstvom. Kod toga uzmite u obzir radne uslove i izvođene radove. Upotreba električnih alata za neke druge primene različite od predviđenih, može dovesti do opasnih situacija.
 • Rukohvati i površine za hvatanje moraju biti suve, čiste, bez ostataka ulja i masti. Klizavi rukohvati i površine za hvatanje onemogućavaju sigurno rukovanje i kontrolu električnog alata u nepredvidivim situacijama.
Servisiranje
 • Popravku električnog alata prepustite samo kvalifikovanom stručnom osoblju i samo sa originalnim rezervnim delovima. Na taj način postići će se održavanje sigurnosti električnog alata.

Sigurnosne napomene za čekić

 • Nosite zaštitu za sluh. Delovanje buke može uzrokovati gubitak sluha.
 • Upotrebljavajte dodatne rukohvate isporučene sa alatom. Gubitak kontrole može prouzrokovati telesne povrede.
 • Alat pridržavajte samo za izolirane prihvatne površine ako izvodite radove kod kojih alat za umetanje može udariti o sakrivene strujne vodove ili o vlastiti mrežni kabl. Kontakt sa provodljivim vodom može pod napon staviti i metalne delove alata i dovesti do električnog udara.

Dodatne sigurnosne napomene

Bezbednost ljudi
 • Uređaj koristite isključivo dok je u tehnički besprekornom stanju.
 • Nikada ne vršite izmene i manipulacije na uređaju.
 • Prilikom probijanja osigurajte područje na suprotnoj strani rada. Komadići materijala bi mogli ispasti i/ili se srušiti i povrediti druge osobe.
 • Uređaj uvek držite čvrsto sa obe ruke za predviđene drške. Redovno čistite drške i održavajte ih suvim.
 • Uhvatite bočni rukohvat uvek sa spoljne strane.
 • Prilikom upotrebe uređaja koristite odgovarajuće zaštitne naočare, zaštitni šlem, zaštitu za sluh, zaštitne rukavice i laganu zaštitu za disajne organe.
 • Takođe nosite zaštitne rukavice prilikom zamene alata. Dodirivanje alata za umetanje može da dovede do posekotina i opekotina.
 • Koristite zaštitne naočare. Odvojeni materijal može da povredi telo i oči.
 • Pre početka rada utvrdite klasu opasnosti prašine koja nastaje pri radu. Koristite građevinski usisivač sa službeno dozvoljenom klasifikacijom zaštite, koja odgovara vašim lokalnim propisima o zaštiti protiv prašine.
 • Po mogućstvu koristite sistem za usisavanje prašine i odgovarajući mobilni usisivač. Prašina materijala kao što su premaz koji sadrži olovo, neke vrste drveta, beton / zidina / stena koji sadrži kvarc i minerale, kao i metal, mogu da budu štetni po zdravlje.
 • Obezbedite dobru ventilaciju na radnom mestu i prema potrebi nosite odgovarajuću masku za zaštitu disajnih organa, u zavisnosti od vrste prašine. Dodirivanje ili udisanje prašine mogu prouzrokovati alergijske reakcije i/ili bolesti disajnih puteva korisnika ili osoba koje se nalaze u blizini. Određena vrsta prašine kao što su hrastova ili bukova prašina mogu prouzrokovati kancer, naročito kada su u spoju sa dodacima za obradu drveta (hromat, sredstvo za zaštitu drveta). Materijalom koji sadrži azbest sme rukovati samo stručno osoblje.
 • Pravite pauze tokom rada i radite vežbe za pospešivanje cirkulacije krvi u prstima. Vibracije pri dužim radovima mogu da prouzrokuju smetnje u krvnim sudovima ili u nervnom sistemu prstiju, šaka ili zglobova.
Električna sigurnost
 • Pre početka rada proverite da li u radnom prostoru postoje prekriveni električni kablovi ili cevi za gas ili vodu. Spoljašnji metalni delovi uređaja mogu da izazovu strujni udar ako slučajno oštete neki strujni kabl.
Brižljivo rukovanje i upotreba električnih alata
 • Odmah isključite električni alat ukoliko se alat blokira. Uređaj može da se izmakne bočno.
 • Sačekajte da se električni alat najpre potpuno umiri, pre nego što ga odložite.

Opis

Pregled proizvoda

Image alternative
 1. Stezna glava
 2. Sklopka za izbor funkcije
 3. Upravljačka sklopka
 4. Blokada upravljačke sklopke
 5. Bočni rukohvat
 6. Kugla
 7. Servisni indikator
 8. Taster za blokadu
 9. Priključak električnog uređaja
 10. Mrežni kabl sa kodiranim, rastavljivim utikačkim spajačem

Upotreba u skladu sa odredbama

Opisani proizvod je čekić dleto na električni pogon. Namenjen je za radove klesanja u zidu i betonu srednje težine.

 • Uređajem smete raditi samo kad je priključen na mrežni napon i frekvenciju koji su navedeni na identifikacionoj pločici.

Active Vibration Reduction (AVR)

Čekić dleto je opremljen sistemom Active Vibration Reduction (AVR) koji značajno smanjuje vibracije.

Moguća pogrešna upotreba

 • Ovaj proizvod nije prikladan za obrađivanje materijala opasnih po zdravlje.
 • Ovaj proizvod nije prikladan za rad u vlažnom okruženju.
 • Ovaj proizvod sme da se koristi isključivo sa mrežnim naponom i frekvencijom koji su navedeni na identifikacionoj pločici.

Servisni indikator

Čekić dleto je opremljen sa servisnim indikatorom sa svetlosnim signalom.
Stanje
Značenje
Servisni indikator svetli.
Dostignut je radni vek za servisiranje.
Servisni indikator treperi.
Oštećenja na proizvodu. Odnesite uređaj u Hilti servis na popravku.

Sadržaj isporuke

Čekić dleto, bočni rukohvat, uputstvo za upotrebu.
Ostale, za proizvod odobrene proizvode sistema, pronađite u okviru Hilti Store ili na adresi: www.hilti.group

Tehnički podaci

Čekić dleto

Nominalni napon i frekvenciju kao i nominalni prihvat odn. nominalnu struju možete pogledati na vašoj identifikacionoj pločici specifičnoj za zemlju.
Prilikom režima rada na generatoru ili transformatoru njegova izlazna snaga mora da bude najmanje duplo veća od dimenzioniranog prihvata koji je naveden na identifikacionoj pločici uređaja. Radni napon transformatora ili generatora mora u svakom trenutku da leži između +5 % i -15 % dimenzioniranog napona uređaja.

TE 500‑AVR
Težina prema EPTA proceduri 01
6,3 kg

Informacije o šumu i vrednosti vibracija prema EN 60745

U ovim uputstvima navedene vrednosti pritiska zvuka i vibracija su izmerene u skladu sa normiranim postupkom merenja i možete skupa da ih upotrebljavate za poređenje električnih alata. Takođe su primereni za preliminarnu procenu ekspozicija. Navedeni podaci reprezentuju primarne primene električnog alata. Ako se električni alat inače koristi za druge primene sa alatima za umetanje koji se razlikuju ili nisu dovoljno dobro održavani, podaci se mogu razlikovati. To može znatno povećati ekspozicije tokom celokupnog radnog veka. Za tačnu procenu ekspozicija treba uzeti u obzir i vremena, tokom kojih je uređaj bio isključen ili je radio, ali se zapravo nije koristio. To može znatno smanjiti ekspozicije tokom celokupnog radnog veka. Odredite dodatne sigurnosne mere za zaštitu korisnika od delovanja zvuka i/ili vibracija kao npr.: Održavanje električnog alata i alata za umetanje, održavanje toplih ruku, organizacija tokova rada.
Vrednosti emisije buke

TE 500‑AVR
Nivo jačine buke (LWA)
95 dB(A)
Nesigurnost nivoa jačine zvuka (KWA)
3 dB(A)
Nivo pritiska zvuka (LpA)
84 dB(A)
Nesigurnost nivoa pritiska zvuka (KpA)
3 dB(A)
Ukupne vrednosti vibracija

TE 500‑AVR
Klesanje (ah,Cheq)
6,8 m/s²
Nesigurnost (K)
1,5 m/s²

Rukovanje

Priprema za rad

OPREZ
Opasnost od povređivanja! Nesmotreno pokretanje proizvoda.
 • Izvucite mrežni utikač pre podešavanja uređaja ili zamene delova pribora.
Obratite pažnju na bezbednosne i upozoravajuće napomene koje se nalaze u ovoj dokumentaciji i na proizvodu.

Montaža bočnog rukohvata

OPREZ
Opasnost od povrede Gubitak kontrole nad udarnim čekićem.
 • Uverite se da je bočna drška pravilno montirana i da je odgovarajuće pričvršćena.
Image alternative
 1. Gurnite držač (zateznu traku) i bočni rukohvat spreda preko stezne glave do završetka za to predviđenog žleba.
 2. Pozicionirajte bočni rukohvat u željeni položaj.
 3. Okrenite kuglu, kako biste zategli držač (zateznu traku) bočnog rukohvata.

Priključivanje utičnog mrežnog kabla

OPREZ
Opasnost od povrede usled lutajućih struja pri zaprljanim kontaktima.
 • Električni utikački spoj povezujte sa električnim uređajem samo u čistom, suvom i beznaponskom stanju.
 1. Uvedite kodiran, rastavljiv električni utikački spoj do kraja u uređaj dok se blokada čujno ne uklopi.
 2. Mrežni utikač utaknite u utičnicu.

Postavljanje/vađenje alata za umetanje

UPOZORENJE
Opasnost od povrede Alat prilikom rada postaje vruć.
 • Nosite zaštitne rukavice prilikom zamene alata.
Image alternative
 1. Malo podmažite utični kraj alata za umetanje.
 2. Umetnite alat za umetanje do graničnika u prihvat alata i pustite ga da ulegne.
  • Proizvod je spreman za rad.
 3. Blokadu alata izvucite nazad do graničnika i izvadite alat za umetanje.
  Upotrebljavajte samo Hilti originalnu mast. Upotreba neadekvatne masti može da prouzrokuje štetu na proizvodu.

Pozicioniranje dleta

OPREZ
Opasnost od povrede Gubitak kontrole nad smerom klesanja.
 • Ne radite u položaju "pozicioniranje dleta". Postavite prekidač za izbor funkcija na položaj "klesanje", dok se on ne uglavi.
Dleto se može postaviti u 24 različita položaja (u koracima od 15°). Time se pomoću pljosnatih i oblikovnih dleta može uvek raditi u optimalnom radnom položaju.
Image alternative
 1. Postavite prekidač za odabir funkcija na ovaj položaj Image alternative.
 2. Okrenite dleto u željeni položaj.
 3. Postavite prekidač za izbor funkcija na ovaj položaj Image alternative, dok ne uklopi.
  • Uređaj je spreman za rad

Odvajanje utičnog mrežnog kabla od električnog uređaja

 1. Izvucite mrežni utikač iz utičnice.
 2. Pritisnite taster za blokadu i izvucite kodirani, rastavljiv električni utikački spoj.
 3. Izvucite mrežni kabl iz uređaja.

Radovi

UPOZORENJE
Opasnost od strujnog udara! Nedostatak provodnika uzemljenja i zaštitne strujne sklopke mogu da dovedu do teških povreda i opekotina.
 • Prekontrolišite da u električnom dovodu sa građevinske strane, bilo da je sa mreže ili generatora, uvek postoje i priključeni su provodnik uzemljenja i zaštitna strujna sklopka.
 • Bez ovih sigurnosnih mera nemojte pustiti proizvod u rad.
UPOZORENJE
Opasnost zbog oštećenog kabla! Ne dodirujte oštećeni mrežni, odnosno produžni kabl. Izvucite mrežni utikač iz utičnice.
 • Redovno kontrolišite priključni vod uređaja i u slučaju oštećenja treba da ga zameni ovlašćeni stručnjak.
Za radove u punom obimu zatražite odobrenje od uprave gradilišta!

Klesanje

Image alternative
 • Postavite prekidač za odabir funkcija na ovaj položaj Image alternative.

Uključivanje/isključivanje neprekidnog režima rada

U režimu sečenja prekidač za uključivanje/isključivanje možete blokirati u uključenom stanju.
Image alternative
 1. Gurnite dugme za utvrđivanje neprekidnog režima rada prema napred.
 2. U potpunosti pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje.
  • Proizvod sada radi u neprekidnom režimu rada.
 3. Dugme za utvrđivanje neprekidnog režima rada gurnite u nazad.
  • Proizvod se isključuje.

Nega i održavanje

UPOZORENJE
Opasnost od električnog udara! Nega i održavanje uređaja dok je mrežni utikač utaknut može da dovede to teških povreda i opekotina.
 • Izvucite mrežni utikač pre radova na nezi i održavanju!
Nega
 • Čvrsto prionulu prljavštinu pažljivo uklonite.
 • Proreze za ventilaciju oprezno očistite suvom četkom.
 • Čistite kućište samo sa malo nakvašenom krpom za čišćenje. Ne upotrebljavajte sredstva za negu na bazi silikona, jer mogu nagristi plastične delove.
Održavanje
UPOZORENJE
Opasnost od strujnog udara! Nestručne popravke na električnim delovima mogu da dovedu do teških povreda i opekotina.
 • Popravke električnih delova sme obavljati samo električar.
 • Redovno proveravajte da li je došlo do oštećenja na vidljivim delovima alata i funkcionisanju elemenata za besprekorno korišćenje.
 • U slučaju da proizvod ima oštećenja i/ili funkcionalne smetnje, ne koristite ga. Odmah odnesite uređaj u Hilti servis na popravku.
 • Posle radova na nezi i održavanju, priključite svu zaštitnu opremu i proverite da li funkcioniše.
Za siguran režim rada upotrebljavajte samo originalne rezervne delove i potrošne materijale. Rezervne delove, potrošni materijal i pribor koji smo odobrili za vaš proizvod naći ćete u okviru Hilti Store ili na: www.hilti.group .

Transport i skladištenje

 • Električni uređaj nemojte da prevozite sa priključenim alatom.
 • Električni uređaj uvek skladištite sa izvučenim mrežnim utikačem.
 • Uređaj skladištite na mestu koje je suvo i nepristupačno deci ili neovlašćenim osobama.
 • Nakon dugotrajnog transporta ili skladištenja proverite da li električni uređaj ima oštećenja pre nego što ga koristite.

Pomoć u slučaju smetnji

U slučaju smetnji, koje nisu navedene u ovoj tabeli ili koje ne možete samostalno da otklonite, molimo da se obratite našem Hilti servisu.

Pomoć u slučaju smetnji

Smetnja
Mogući uzrok
Rešenje
Čekić dleto se ne pokreće.
Prekinuto napajanje strujom.
 • Uključite drugi električni uređaj i proverite da li radi.
Nakon prekida snabdevanja strujom aktivirana je elektronska blokada zaleta.
 • Isključite uređaj i ponovo ga uključite.
Generator u režimu mirovanja.
 • Generator opteretite sa drugim potrošačem (npr. lampom za gradilišta). Isključite uređaj i zatim ga ponovo uključite.
Oštećenja na alatu.
 • Odnesite uređaj u Hilti servis na popravku.
Ugljene četkice istrošene.
 • Dajte na proveru električaru i eventualno zamenite ukoliko je potrebno.
Nema udaranja.
Uređaj je previše hladan.
 • Čekić dleto postavite na podlogu i pustite ga da radi u praznom hodu. Ako je neophodno ponavljajte sve dok radi udarni mehanizam.
Čekić dleto nema punu snagu.
Produžni kabl je predugačak i/ili ima premali presek.
 • Upotrebljavajte produžne kablove dozvoljene dužine i/ili dovoljnog preseka.
Upravljačka sklopka nije pritisnuta do kraja.
 • Upravljačku sklopku pritisnite do kraja.
Dleto ne možete da se otpusti iz blokade.
Stezna glava nije u potpunosti povučena unazad.
 • Obujmicu alata povucite do kraja unazad i izvadite alat.
Servisni indikator treperi.
Oštećenja na alatu.
 • Odnesite uređaj u Hilti servis na popravku.
Servisni indikator svetli.
Ugljene četkice istrošene.
 • Dajte na proveru električaru i eventualno zamenite ukoliko je potrebno.
Oštećenja na uređaju ili je dostignut radni vek za servisiranje.
 • Popravku proizvoda prepustite isključivo servisu kompanije Hilti .

Zbrinjavanje otpada

Image alternative Hilti uređaji su sa velikim udelom proizvedeni od reciklažnih materijala. Preduslov za ponovnu upotrebu je stručna podela materijala. U mnogim zemljama Hilti predaje Vaš stari uređaj na reciklažu. Pitajte Hilti servis za klijente ili Vašeg konsultanta za prodaju.
Image alternative
 • Električne alate, elektronske uređaje i akumulatorske baterije ne odlažite u kućne otpatke!

RoHS (Direktiva za ograničenje upotrebe opasnih supstanci)

Image alternative
Tabela sa opasnim supstancama se nalazi na sledećim stranicama: qr.hilti.com/rxxx.
Takođe jedna veza za RoHS tabelu se nalazi na kraju ovog dokumenta u vidu QR koda.

Garancija proizvođača

 • Ukoliko imate pitanja o uslovima garancije, obratite se lokalnom Hilti partneru.