Izaberi jezik

TE 60-AVR
TE 60-ATC/AVR

Originalno uputstvo za upotrebu

Podaci o dokumentaciji

O ovoj dokumentaciji

 • Pročitajte ovu dokumentaciju pre početka rada. To predstavlja preduslov za bezbedan rad i nesmetano rukovanje.
 • Obratite pažnju na bezbednosne i upozoravajuće napomene koje se nalaze u ovoj dokumentaciji i na proizvodu.
 • Uputstvo za rukovanje uvek čuvajte na proizvodu i samo ga sa ovim uputstvom prosleđujte dalje drugim osobama.

Legenda

Upozoravajuće napomene

Upozoravajuće napomene upozoravaju na opasnosti pri rukovanju proizvodom. Koriste se sledeće signalne reči:
OPASNOST
OPASNOST !
 • Znači neposrednu opasnu situaciju, koja može prouzrokovati telesne povrede ili smrt.
UPOZORENJE
UPOZORENJE !
 • Ova reč skreće pažnju na moguću opasnost koja može prouzrokovati tešku telesnu povredu ili smrt.
OPREZ
OPREZ !
 • Za moguću opasnu situaciju koja može da dovede do telesnih povreda ili do materijalne štete.

Simboli u dokumentaciji

Sledeći simboli se koriste u ovoj dokumentаciji:
Image alternative Pre upotrebe pročitajte uputstvo za upotrebu
Image alternative Napomene o primeni i druge korisne informacije
Image alternative Rad sa reciklažnim materijalima
Image alternative Električne uređaje i baterije ne odlažite u kućne otpatke

Simboli na slikama

Sledeći simboli se koriste na slikama:
Image alternative Ovi brojevi se odnose na odgovarajuću sliku sa početka ovog uputstva
Image alternative Numerisanje reflektuje redosled radnih koraka na slici i može da odstupa od radnih koraka u tekstu
Image alternative Pozicioni brojevi se koriste na slici Pregled i odnose se na brojeve legende u poglavlju Pregled proizvoda
Image alternative Ovaj znak treba da vam skrene posebnu pažnju prilikom rukovanja sa proizvodom.

Simboli koji se odnose na proizvod

Simboli nа proizvodu

Sledeći simboli se koriste na proizvodu:
Image alternative Bušenje bez udara
Image alternative Bušenje pomoću udara (udarno bušenje)
Image alternative Klesanje
Image alternative Pozicioniranje dleta
Image alternative Rad udesno/ulevo
Image alternative Klasa zaštite II (dvostruka izolacija)
Image alternative Zaštitno uzemljenje (samo TE 60‑AVR)
Image alternative Prečnik
Image alternative Nominalni broj obrtaja u praznom hodu
Image alternative Broj obrtaja u minuti

Informacije o proizvodu

Hilti proizvodi su namenjeni za profesionalnog korisnika, a njima sme da rukuje, da ih održava ili popravlja samo ovlašćeno i obučeno osoblje. To osoblje mora biti posebno upoznato sa mogućim opasnostima. Proizvod i njegova pomoćna sredstva mogu da budu opasni ako ih neobučena lica nestručno tretiraju ili ako se ne koriste namenski.
Oznaka tipa i serijski broj su navedeni na tipskoj pločici.
 • Unesite serijski broj u sledeću tabelu. Podaci o proizvodu će vam biti potrebni kada budete kontaktirali naše predstavništvo ili servis.
  Podaci o proizvodu
Podaci o proizvodu
Kombinovana udarna bušilica
TE 60-ATC/AVR
Generacija
04
Serijski br.

Izjava o usklađenosti

Image alternative
Pod vlastitom odgovornošću izjavljujemo da je ovde opisani proizvod u skladu sa važećim smernicama i normama. Primerak izjave o usklađenosti nalazi se na kraju ove dokumentacije.
Tehnička dokumentacija se čuva ovde:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Sigurnost

Opšte sigurnosne napomene za električne alate

Image alternative UPOZORENJE Pročitajte sve napomene za sigurnost i uputstva. Greške kod pridržavanja sigurnosnih napomena i uputstava mogu dovesti do električnog udara, požara i/ili teških povreda.
Molimo sačuvajte sve sigurnosne napomene i uputstva za ubuduće.
Sigurnost na radnom mestu
 • Područje rada održavajte čistim i osvetljenim. Nered i neosvetljeno radno područje mogu dovesti do nezgoda.
 • Sa alatom ne radite u okolini ugroženoj eksplozijom, u kojoj se nalaze zapaljive tečnosti, gasovi ili prašine. Električni alati proizvode iskre koje mogu zapaliti prašinu ili isparenja.
 • Decu i ostale osobe tokom korišćenja električnog alata udaljite iz područja rada. Ako biste skrenuli pažnju sa posla mogli biste izgubiti kontrolu nad alatom.
Električna sigurnost
 • Priključni utikač električnog alata treba da odgovara utičnici. Na utikaču se ni u kom slučaju ne smeju izvoditi izmene. Ne koristite adapterske utikače zajedno sa zaštitno uzemljenim električnim alatima. Nepromenjeni utikači i odgovarajuće utičnice smanjuju opasnost od električnog udara.
 • Izbegavajte dodir tela sa uzemljenim površinama kao što su cevi, radijatori, šporeti i frižideri. Postoji povećana opasnost od električnog udara ako je vaše telo uzemljeno.
 • Alat držite dalje od kiše ili vlage. Prodiranje vode u električni alat povećava opasnost od električnog udara.
 • Kabl ne upotrebljavajte za nošenje ili vešanje alata odnosno za izvlačenje utikača iz utičnice. Kabl držite dalje od izvora toplote, ulja, oštrih ivica ili pokretljivih delova alata. Oštećeni ili usukani kablovi povećavaju opasnost od električnog udara.
 • Ako sa električnim alatom radite na otvorenom, upotrebljavajte samo produžne kablove odobrene za upotrebu na otvorenom. Primena produžnog kabla prikladnog za upotrebu na otvorenom smanjuje opasnost od električnog udara.
 • Ako ne možete izbeći rad električnog alata u vlažnom okruženju, koristite zaštitnu strujnu sklopku. Upotreba zaštitne strujne sklopke smanjuje opasnost od električnog udara.
Bezbednost ljudi
 • Budite oprezni, pazite šta činite i kod rada sa električnim alatom postupajte razumno. Nemojte koristiti električni alat, ako ste umorni ili ste pod uticajem droga, alkohola ili lekova. Momenat nepažnje prilikom upotrebe električnog alata može da dovede do ozbiljnih povreda.
 • Nosite sredstva lične zaštite i uvek zaštitne naočare. Nošenje sredstava lične zaštite, kao što su zaštitna maska, sigurnosne cipele koje se ne kližu, zaštitna kaciga ili štitnik za sluh, u zavisnosti od vrste i primene električnog alata, smanjuje opasnost od nezgoda.
 • Izbegavajte nehotično stavljanje u pogon. Uverite se, da je električni alat isključen, pre nego što ga priključite na napajanje strujom, ili ga uzmete ili nosite. Ako kod nošenja električnog alata prst držite na prekidaču ili ako je alat uključen i priključen na električnu mrežu, to može dovesti do nezgoda.
 • Pre nego što uključite alat, uklonite alate za podešavanje ili vijčane ključeve. Alat ili ključ koji se nalazi u rotirajućem delu alata može dovesti do nezgoda.
 • Izbegavajte nenormalan položaj tela. Zauzmite siguran i stabilan položaj tela i u svakom trenutku održavajte ravnotežu. Na taj način alat možete bolje kontrolisati u neočekivanim situacijama.
 • Nosite prikladnu odeću. Ne nosite široku odeću ili nakit. Neka vaša kosa, odeća i rukavice budu što dalje od pokretnih delova. Opuštenu odeću, nakit ili dugu kosu mogu zahvatiti pokretni delovi alata.
 • Ako su montirani alati za usisavanje i hvatanje prašine, proverite jesu li isti priključeni i da li se pravilno koriste. Upotreba usisivača može smanjiti opasnost.
Upotreba i rukovanje električnim alatom
 • Ne preopterećujte alat. Za vrstu posla koji obavljate koristite za to predviđen električni alat. Sa odgovarajućim električnim alatom radićete bolje i sigurnije, u navedenom području snage.
 • Ne upotrebljavajte električni alat sa neispravnim prekidačem. Električni alat koji se više ne može uključiti ili isključiti, opasan je i treba ga popraviti.
 • Utikač izvucite iz utičnice pre nego što pristupite podešavanjima na alatu, zameni pribora ili pre nego što odložite alat. Ovim merama opreza sprečićete nehotično pokretanje električnog alata.
 • Nekorišćene električne alate odložite izvan dometa dece. Ne dopustite da uređaj koriste osobe koje sa njim nisu upoznate ili koje nisu pročitale ova uputstva . Električni alati su opasni ako ih koriste neiskusne osobe.
 • Pažljivo održavajte alate. Uverite se da pokretljivi delovi alata rade besprekorno i da nisu zaglavljeni, polomljeni ili oštećeni tako da negativno utiču na funkcionisanje alata. Oštećene delove popravite pre upotrebe alata. Uzrok mnogih nezgoda leži u loše održavanim električnim alatima.
 • Rezne alate održavajte oštrim i čistim. Brižljivo održavani rezni alati sa oštrim sečivima neće se zaglaviti i lakši su za vođenje.
 • Koristite električni alat, pribor, alate za umetanje itd. u skladu sa ovim uputstvom. Kod toga uzmite u obzir radne uslove i izvođene radove. Upotreba električnih alata za neke druge primene različite od predviđenih, može dovesti do opasnih situacija.
Servisiranje
 • Popravku alata prepustite samo kvalifikovanom stručnom osoblju i samo sa originalnim rezervnim delovima. Na taj način postići će se održavanje sigurnosti električnog alata.

Sigurnosne napomene za čekić

 • Nosite zaštitu za sluh. Delovanje buke može uzrokovati gubitak sluha.
 • Upotrebljavajte dodatne rukohvate isporučene sa alatom. Gubitak kontrole može prouzrokovati telesne povrede.
 • Alat pridržavajte samo za izolirane prihvatne površine ako izvodite radove kod kojih alat za umetanje može udariti o sakrivene strujne vodove ili o vlastiti mrežni kabl. Kontakt sa provodljivim vodom može pod napon staviti i metalne delove alata i dovesti do električnog udara.

Dodatne sigurnosne napomene za čekić bušilicu

Bezbednost ljudi
 • Koristite proizvod i pribor samo dok je u tehnički besprekornom stanju.
 • Nikad nemojte vršiti manipulacije ili promene na proizvod ili priboru.
 • Upotrebljavajte dodatne rukohvate isporučene sa proizvodom. Gubitak kontrole može prouzrokovati telesne povrede.
 • Prilikom probijanja osigurajte područje na suprotnoj strani rada. Komadići materijala bi mogli ispasti i/ili se srušiti i povrediti druge osobe.
 • Proizvod uvek držite čvrsto sa obe ruke za predviđene rukohvate. Redovno čistite rukohvate i održavajte ih suvim.
 • Ako izvodite radove kod kojih alat za umetanje može da dođe u kontakt sa skrivenim strujnim vodovima, proizvod držite samo za izolovane prihvatne površine. Kontakt sa provodljivim vodom može pod napon staviti i metalne delove uređaja i dovesti do električnog udara.
 • Nemojte da dodirujete rotirajuće delove - opasnost od povređivanja!
 • Prilikom upotrebe proizvoda naočare, zaštitni šlem, zaštitu za sluh i odgovarajući zaštitu za disajne organe.
 • Nosite zaštitne rukavice prilikom zamene alata. Dodirivanje alata za umetanje može da dovede do posekotina i opekotina.
 • Koristite zaštitne naočare. Odvojeni materijal može da povredi telo i oči.
 • Prašina, koja nastaje prilikom brušenja, šmirglanja, i bušenja, može da sadrži opasne hemikalije. Neki primeri su: olovo ili boja na bazi olova; cigla, beton i drugi proizvodi za zidanje, prirodni kamen, i drugi proizvodi koji sadrže silikat; određena drva, kao što su hrast, bukva i hemijski obrađeno drvo; azbest ili materijali koji sadrže azbest. Odredite izloženost korisnika i posmatrača prema klasi opasnosti materijala na kojima se radi. Preduzmite neophodne mere za održavanje izlaganja na sigurnom nivou, kao što su npr. primena sistema za sakupljanje prašine ili nošenje odgovarajuće zaštite za disanje. Opšte mere za smanjenje izloženosti uključuju:
 • rad u dobro provetravanom području,
 • izbegavanje dužeg kontakta sa prašinom,
 • skidanje prašine sa lica i tela,
 • nošenje zaštitne odeće i pranje izloženih područja vodom i sapunom.
 • Pravite često pauze i radite vežbe za pospešivanje cirkulacije krvi u prstima. Pri dužim radovima može da dođe do toga da jake vibracije izazovu smetnje u krvnim sudovima ili u nervnom sistemu prstiju, šaka ili zglobova.
Električna sigurnost
 • Pre početka rada proverite da li u radnom prostoru postoje prekriveni električni kablovi ili cevi za gas ili vodu. Spoljašnji metalni delovi na proizvodu mogu da izazovu strujni udar ili eksploziju, ako oštete neki strujni kabl, cev za gas ili vodu.
Brižljivo rukovanje i upotreba električnih alata
 • Isključite proizvod odmah, ako alat za umetanje blokira. Proizvod se može bočno izmaknuti.
 • Sačekajte da se proizvod najpre potpuno umiri, pre nego što ga odložite.

Opis

Pregled proizvoda

Image alternative
 1. Stezna glava
 2. Graničnik dubine
 3. Prekidač za odabir funkcija
 4. Upravljački prekidač
 5. Mrežni kabl
 6. Bočni rukohvat
 7. Dugme za utvrđivanje neprekidnog režima rada
 8. Servisni indikator
 9. Indikator za rad sa polovinom snage
 10. Taster za rad sa polovinom snage

Izvedba sa utičnim kablom

Image alternative
 1. Taster za blokadu
 2. Priključak električnog uređaja
 3. Mrežni kabl sa kodiranim, rastavljivim utikačkim spajačem

Upotreba u skladu sa odredbama

Opisani proizvod je kombinovana udarna bušilica na električni pogon sa pneumatskim udarnim mehanizmom. Ona je namenjena za radove bušenja u betonu, zidovima, drvetu i metalu. Proizvod se dodatno može koristiti za lagane do srednje radove klesanja na zidovima i naknadne radove na betonu.

 • Uređajem smete raditi samo kad je priključen na mrežni napon i frekvenciju koji su navedeni na identifikacionoj pločici.

Moguća pogrešna upotreba

 • Ovaj proizvod nije prikladan za obrađivanje materijala opasnih po zdravlje.
 • Ovaj proizvod nije prikladan za rad u vlažnom okruženju.

Podrezni anker

Proizvod je predviđen za postavljanje podreznih ankera. Koristite samo odgovarajuće alate za postavljanje!
Detaljne informacije o tome možete dobiti u vašem Hilti centru.

ATC

Proizvod je opremljen elektronskim brzim isključivanjem ATC (Active Torque Control).
Ako se alat za umetanje blokira ili zaglavi, proizvod se okreće odjednom nekontrolisano u suprotnom smeru. ATC prepoznaje ovo nekontrolisano okretanje proizvoda i odmah isključuje uređaj.
Za pravilno funkcionisanje proizvod mora nesmetano da se okreće.
Nakon uspešnog brzog isključivanja, isključite proizvod i ponovo ga uključite.

Active Vibration Reduction

Proizvod je opremljen Active Vibration Reduction (AVR) sistemom, koji osetno redukuje vibracije.

Brzostezna glava (pribor)

Brzostezna glava omogućava brzu zamenu alata bez dodatnog alata. Namenjena je za alate sa cilindričnom osovinom ili šestouglom, koji se koriste u režimu rada „Bez udarca Image alternative”.

Servisni indikator

Proizvod je opremljen servisnim indikatorom sa svetlosnim signalom.

Servisni indikator statusa

Stanje
Značenje
Servisni indikator svetli.
Dostignut je radni vek za servisiranje.
Servisni indikator treperi.
Kombinovanu udarnu bušilicu odnesite na popravku u servis kompanije Hilti .

Sadržaj isporuke

Kombinovana udarna bušilica, bočna drška, uputstvo za upotrebu.

Pribor i rezervni delovi

Image alternative
Informišite se preko ovog QR koda o dodatnim sistemskim proizvodima odobrenim za vaš proizvod ili na veb-adresi: www.hilti.group .

Tehnički podaci

Kombinovana udarna bušilica

Prilikom režima rada na generatoru ili transformatoru njegova izlazna snaga mora da bude najmanje duplo veća od dimenzioniranog prihvata koji je naveden na identifikacionoj pločici alata. Radni napon transformatora ili generatora mora u svakom trenutku da bude između +5 % i -15 % dimenzioniranog napona alata.
Podaci važe za dimenzionirani napon od 230 V. U slučaju napona koji odstupaju i izvedbi specifičnih za pojedine zemlje podaci mogu da variraju. Dimenzionirani napon i frekvenciju kao i dimenzionirani prihvat odn. dimenzioniranu struju možete pogledati na identifikacionoj pločici.

TE 60‑AVR
TE 60-ATC/AVR
Nominalna potrošnja energije
1.350 W
1.350 W
Nominalna struja
7,2 A
7,2 A
Težina prema EPTA proceduri 01/2003
6,8 kg
7,8 kg
Energija pojedinačnog udarca prema EPTA-postupku 05
7,8 J
7,8 J
Ø Udarna bušilica
12 mm …55 mm
12 mm …55 mm
Ø Probojno svrdlo
40 mm …80 mm
40 mm …80 mm
Ø Kruna za udarno bušenje
45 mm …100 mm
45 mm …100 mm
Ø Dijamantna kruna za bušenje PCM
·/·
42 mm …102 mm
Ø Burgija za metal
10 mm …20 mm
10 mm …20 mm
Ø Svrdlo za drvo
10 mm …32 mm
10 mm …32 mm
Stezna glava
TE-Y
TE-Y

Informacija o šumu i vrednosti vibracija utvrđeni u skladu sa EN 60745

U ovim uputstvima navedene vrednosti pritiska zvuka i vibracija su izmerene u skladu sa normiranim postupkom merenja i možete skupa da ih upotrebljavate za poređenje električnih alata. Takođe su primereni za preliminarnu procenu ekspozicija. Navedeni podaci reprezentuju primarne primene električnog alata. Ako se električni alat inače koristi za druge primene sa alatima za umetanje koji se razlikuju ili nisu dovoljno dobro održavani, podaci se mogu razlikovati. To može znatno povećati ekspozicije tokom celokupnog radnog veka. Za tačnu procenu ekspozicija treba uzeti u obzir i vremena, tokom kojih je uređaj bio isključen ili je radio, ali se zapravo nije koristio. To može znatno smanjiti ekspozicije tokom celokupnog radnog veka. Odredite dodatne sigurnosne mere za zaštitu korisnika od delovanja zvuka i/ili vibracija kao npr.: Održavanje električnog alata i alata za umetanje, održavanje toplih ruku, organizacija tokova rada.
Vrednosti emisije šuma u skladu sa EN 60745

TE 60‑AVR
TE 60-ATC/AVR
Nivo jačine zvuka (LWA)
107 dB(A)
111 dB(A)
Nesigurnost nivoa jačine zvuka (KWA)
3 dB(A)
3 dB(A)
Nivo pritiska zvuka (LpA)
96 dB(A)
100 dB(A)
Nesigurnost nivoa pritiska zvuka (KpA)
3 dB(A)
3 dB(A)
Ukupne vrednosti vibracija u skladu sa EN 60745

TE 60‑AVR
TE 60-ATC/AVR
Klesanje (ah,Cheq)
9,0 m/s²
6,0 m/s²
Udarno bušenje u beton (ah, HD)
9,6 m/s²
6,4 m/s²
Nesigurnost (K)
1,5 m/s²
1,5 m/s²

Rukovanje

Priprema za rad

OPREZ
Opasnost od povređivanja! Nesmotreno pokretanje proizvoda.
 • Izvucite mrežni utikač pre podešavanja uređaja ili zamene delova pribora.
Obratite pažnju na bezbednosne i upozoravajuće napomene koje se nalaze u ovoj dokumentaciji i na proizvodu.

Montaža bočnog rukohvata

Image alternative
 1. Okrenite na rukohvatu, kako biste otpustili držač (zateznu traku) bočnog rukohvata.
 2. Gurnite držač (zateznu traku) spreda preko stezne glave do završetka za to predviđenog žleba.
 3. Pozicionirajte bočni rukohvat u željeni položaj.
 4. Okrenite na rukohvatu, kako biste zategli držač (zateznu traku) bočnog rukohvata.

Montaža graničnika za dubinu (opciono)

Image alternative
 1. Okrenite na rukohvatu, kako biste otpustili držač (zateznu traku) bočnog rukohvata.
 2. Graničnik za dubinu spreda gurnite u 2 za to predviđene rupe za vođenje.
 3. Okrenite na rukohvatu, kako biste zategli držač (zateznu traku) bočnog rukohvata.

Podešavanje snage (opciono)

TE 60-ATC/AVR
Nakon umetanja mrežnog utikača u utičnicu proizvod je uvek podešen na punu snagu.
Image alternative
 1. Pritisnite "taster za rad sa polovinom snage". Proizvod se opet prebacuje na rad sa polovinom snage.
  • "Indikator za rad sa polovinom snage" svetli.
 2. Pritisnite ponovo "taster za rad sa polovinom snage". Proizvod se prebacuje na punu snagu.
  • "Indikator za rad sa polovinom snage" se gasi.

Postavljanje alata za umetanje

Image alternative
 1. Malo podmažite utični kraj alata za umetanje.
  • Upotrebljavajte samo originalnu mast Hilti . Neodgovarajuća mast može da prouzrokuje štetu na proizvodu.
 2. Umetnite alat za umetanje do graničnika u prihvatnik alata i pustite ga da ulegne.
 3. Nakon umetanja, povucite alat kako biste proverili je li ulegao.
  • Proizvod je spreman za rad.

Vađenje alata za umetanje

OPREZ
Opasnost od povrede usled upotrebljenog alata! Alat za umetanje može da bude vreo ili oštrih ivica.
 • Nosite zaštitne rukavice prilikom zamene alata za umetanje.
Image alternative
 • Blokadu alata izvucite nazad do graničnika i izvadite alat za umetanje.

Radovi

OPREZ
Opasnost od povrede Gubitak kontrole nad proizvodom.
 • Uverite se da je bočna drška pravilno montirana i da je odgovarajuće pričvršćena. Uverite se da zatezna traka leži u za to predviđenom žlebu na proizvodu.
Obratite pažnju na bezbednosne i upozoravajuće napomene koje se nalaze u ovoj dokumentaciji i na proizvodu.

Bušenje pomoću udara (čekić bušenje)

Image alternative
 1. Postavite prekidač za izbor funkcija na ovaj simbol: Image alternative.
 2. Podesite željenu snagu.
 3. Postavite svrdlo na podlogu.
 4. Pritisnite prekidač za upravljanje.
  • Proizvod radi.

Bušenje bez udarca

Bušenje bez udarca moguće je sa alatom za umetanje sa posebnim utičnim nastavcima. Iz Hilti programa alata su takvi alati za umetanje raspoloživi. Alternativno se mogu brzosteznim prihvatnikom zatezati na primer svrdlo za drvo ili svrdlo za čelik sa drškom cilindra i bušiti bez udarca.
 • Postavite prekidač za izbor funkcija na ovaj simbol: Image alternative.

Pozicioniranje dleta

OPREZ
Opasnost od povređivanja! Gubitak kontrole nad smerom klesanja.
 • Ne radite u položaju "pozicioniranje dleta". Postavite prekidač za izbor funkcija na položaj "klesanje", dok se on ne uglavi.
Dleto se može postaviti u 24 različita položaja (u 15° koracima). Time se pomoću pljosnatih i oblikovnih sekača može uvek raditi u optimalnom radnom položaju.
Image alternative
 1. Postavite prekidač za izbor funkcija na ovaj simbol: Image alternative.
 2. Zaokrenite prekidač dleta u željeni položaj.
 3. Postavite prekidač za izbor funkcija na ovaj simbol: Image alternative, dok se ne užlebi.
  • Proizvod je spreman za rad.

Klesanje

Image alternative
 • Postavite prekidač za izbor funkcija na ovaj simbol: Image alternative.

Uključivanje/isključivanje neprekidnog režima rada

U režimu sečenja upravljačku sklopku možete blokirati u uključenom stanju.
Image alternative
 1. Gurnite dugme za utvrđivanje neprekidnog režima rada prema napred.
 2. Upravljačku sklopku pritisnite skroz do kraja.
  • Proizvod sada radi u neprekidnom režimu rada.
 3. Dugme za utvrđivanje neprekidnog režima rada gurnite u nazad.
  • Proizvod se isključuje.

Nega i održavanje

UPOZORENJE
Opasnost od električnog udara! Nega i održavanje uređaja dok je mrežni utikač utaknut može da dovede to teških povreda i opekotina.
 • Izvucite mrežni utikač pre radova na nezi i održavanju!
Nega
 • Čvrsto prionulu prljavštinu pažljivo uklonite.
 • Proreze za ventilaciju oprezno očistite suvom četkom.
 • Čistite kućište samo sa malo nakvašenom krpom za čišćenje. Ne upotrebljavajte sredstva za negu na bazi silikona, jer mogu nagristi plastične delove.
Održavanje
UPOZORENJE
Opasnost od strujnog udara! Nestručne popravke na električnim delovima mogu da dovedu do teških povreda i opekotina.
 • Popravke električnih delova sme obavljati samo električar.
 • Redovno proveravajte da li je došlo do oštećenja na vidljivim delovima alata i funkcionisanju elemenata za besprekorno korišćenje.
 • Kod oštećenja i/ili funkcionalnih smetnji ne radite sa električnim uređajem. Odmah odnesite uređaj u Hilti servis na popravku.
 • Posle radova na nezi i održavanju, priključite svu zaštitnu opremu i proverite da li funkcioniše.
Za siguran režim rada upotrebljavajte samo originalne rezervne delove i potrošne materijale. Rezervni delovi, potrošni materijal i pribor koji smo odobrili za vaš proizvod naći ćete u vašem Hilti centru ili na: www.hilti.com

Priključivanje utičnog mrežnog kabla

OPREZ
Opasnost od povrede usled lutajućih struja pri zaprljanim kontaktima.
 • Električni utikački spoj povezujte sa električnim uređajem samo u čistom, suvom i beznaponskom stanju.
 1. Uvedite kodiran, rastavljiv električni utikački spoj do kraja u uređaj dok blokada čujno ne ulegne.
 2. Mrežni utikač utaknite u utičnicu.

Odvajanje utičnog mrežnog kabla od električnog uređaja

 1. Izvucite mrežni utikač iz utičnice.
 2. Pritisnite taster za blokadu i izvucite kodirani, rastavljiv električni utikački spoj.
 3. Izvucite mrežni kabl iz uređaja.

Transport i skladištenje

 • Električni uređaj nemojte da prevozite sa priključenim alatom.
 • Električni uređaj uvek skladištite sa izvučenim mrežnim utikačem.
 • Uređaj skladištite na mestu koje je suvo i nepristupačno deci ili neovlašćenim osobama.
 • Nakon dugotrajnog transporta ili skladištenja proverite da li električni uređaj ima oštećenja pre nego što ga koristite.

Pomoć u slučaju smetnji

U slučaju smetnji, koje nisu navedene u ovoj tabeli ili koje ne možete samostalno da otklonite, molimo da se obratite našem Hilti servisu.
Smetnja
Mogući uzrok
Rešenje
Nema udarca.
Proizvod je previše hladan.
 • Postavite kombinovanu udarnu bušilicu na podlogu i ostavite je da radi u praznom hodu. Ako je neophodno ponavljajte sve dok radi udarni mehanizam.
Proizvod nema punu snagu.
Produžni kabl je predugačak ili ima premali presek.
 • Upotrebljavajte produžni kabl sa dozvoljenom dužinom i/ili sa dovoljnim poprečnim presekom.
Upravljačka sklopka nije pritisnuta do kraja.
 • Upravljačku sklopku pritisnite do graničnika.
Napajanje strujom ima prenizak napon.
 • Kombinovanu udarnu bušilicu priključite na drugo napajanje strujom.
Taster rada sa polovinom snage uključen.
 • Pritisnite taster "polovina snage".
Svrdlo se ne okreće.
Sklopka za izbor funkcija nije uskočila ili se nalazi u položaju "Klesanje" Image alternative odnosno u položaju "Pozicioniranje dleta" Image alternative.
 • Prekidač za izbor funkcija u stanju mirovanja postavite u položaj "Udarno bušenje" Image alternative.
Svrdlo ne možete da otpustite iz blokade.
Stezna glava nije u potpunosti povučena unazad.
 • Blokadu alata vucite nazad do graničnika i izvucite alat.
Bočni rukohvat nije pravilno montiran.
 • Otpustite bočni rukohvat i pravilno ga montirajte tako da se zatezna traka i bočni rukohvat uklope u udubljenje.
Proizvod se ne pokreće.
Prekinuto napajanje strujom.
 • Uključite drugi električni uređaj i proverite da li radi.
Nakon prekida snabdevanja strujom aktivirana je elektronska blokada zaleta.
 • Isključite proizvod i ponovo ga uključite.
Mrežni kabl ili utikač pokvareni.
 • Proveru mrežnog kabla ili utikača i eventualnu zamenu prepustite električaru.
Utični mrežni kabl nije pravilno utaknut.
 • Priključite utični mrežni kabl pravilno na električni uređaj.
Generator sa režimom mirovanja.
 • Generator opteretite sa drugim potrošačem (npr. lampom za gradilišta). Isključite zatim proizvod i ponovo ga uključite.
Servisni indikator svetli.
Ugljene četkice istrošene.
 • Proveru proizvoda i eventualnu zamenu ugljenih četkica prepustite električaru.
Servisni indikator treperi.
Oštećenja na proizvodu ili je dostignut servisni rok.
 • Odnesite uređaj u Hilti servis na popravku.

Zbrinjavanje otpada

Image alternative Hilti uređaji su sa velikim udelom proizvedeni od reciklažnih materijala. Preduslov za ponovnu upotrebu je stručna podela materijala. U mnogim zemljama Hilti predaje Vaš stari uređaj na reciklažu. Pitajte Hilti servis za klijente ili Vašeg konsultanta za prodaju.
Image alternative
 • Električne alate, elektronske uređaje i akumulatorske baterije ne odlažite u kućne otpatke!

Garancija proizvođača

 • Ukoliko imate pitanja o uslovima garancije, obratite se lokalnom Hilti partneru.