Izaberi jezik

SF 10W‑A22

Originalno uputstvo za upotrebu

Podaci o dokumentaciji

O ovoj dokumentaciji

 • Pročitajte ovu dokumentaciju pre početka rada. To predstavlja preduslov za bezbedan rad i nesmetano rukovanje.
 • Obratite pažnju na bezbednosne i upozoravajuće napomene koje se nalaze u ovoj dokumentaciji i na proizvodu.
 • Uputstvo za rukovanje uvek čuvajte na proizvodu i samo ga sa ovim uputstvom prosleđujte dalje drugim osobama.

Legenda

Upozoravajuće napomene

Upozoravajuće napomene upozoravaju na opasnosti pri rukovanju proizvodom. Koriste se sledeće signalne reči:
OPASNOST
OPASNOST !
 • Znači neposrednu opasnu situaciju, koja može prouzrokovati telesne povrede ili smrt.
UPOZORENJE
UPOZORENJE !
 • Ova reč skreće pažnju na moguću opasnost koja može prouzrokovati tešku telesnu povredu ili smrt.
OPREZ
OPREZ !
 • Za moguću opasnu situaciju koja može da dovede do lakih telesnih povreda ili do materijalne štete.

Simboli u dokumentaciji

Sledeći simboli se koriste u ovoj dokumentаciji:
Image alternative Pre upotrebe pročitajte uputstvo za upotrebu
Image alternative Napomene o primeni i druge korisne informacije
Image alternative Rad sa reciklažnim materijalima
Image alternative Električne uređaje i baterije ne odlažite u kućne otpatke

Simboli na slikama

Sledeći simboli se koriste na slikama:
Image alternative Ovi brojevi se odnose na odgovarajuću sliku sa početka ovog uputstva
Image alternative Numerisanje reflektuje redosled radnih koraka na slici i može da odstupa od radnih koraka u tekstu
Image alternative Pozicioni brojevi se koriste na slici Pregled i odnose se na brojeve legende u poglavlju Pregled proizvoda
Image alternative Ovaj znak treba da vam skrene posebnu pažnju prilikom rukovanja sa proizvodom.

Simboli u zavisnosti od proizvoda

Simboli na proizvodu

Sledeći simboli se koriste na proizvodu:
Image alternative Nominalni broj obrtaja u slobodnom hodu
Image alternative Obrtaj po minutu
Image alternative Active Torque Control (ATC)
Image alternative Jednosmerna struja
Image alternative Li-Ion akumulatorska baterija
Image alternative Upotrebljena kategorija Hilti Li-Ion akumulatorske baterije. Imajte u vidu podatke u poglavlju Namenska upotreba .
Image alternative Uređaj podržava NFC tehnologiju koja je kompatibilna sa iOS i Android platformama.
Image alternative Nikada ne koristite akumulatorsku bateriju kao alat za udaranje.
Image alternative Ne dozvolite da akumulatorska baterija padne. Ne koristite akumulatorsku bateriju koja je pretrpela udar ili je oštećena na neki drugi način.

Informacije o proizvodu

Hilti proizvodi su namenjeni za profesionalnog korisnika, a njima sme da rukuje, da ih održava ili popravlja samo ovlašćeno i obučeno osoblje. To osoblje mora biti posebno upoznato sa mogućim opasnostima. Proizvod i njegova pomoćna sredstva mogu da budu opasni ako ih neobučena lica nestručno tretiraju ili ako se ne koriste namenski.
Oznaka tipa i serijski broj su navedeni na tipskoj pločici.
 • Prenesite serijski broj u sledeću tabelu. Podaci o proizvodu će vam biti potrebni kada budete kontaktirali naše predstavništvo ili servis.
  Podaci o proizvodu
  Zavrtač-bušilica
  SF 10W‑A22
  Generacija
  02
  Serijski br.

Izjava o usklađenosti

Pod vlastitom odgovornošću izjavljujemo da je ovde opisani proizvod u skladu sa važećim smernicama i normama. Primerak izjave o usklađenosti nalazi se na kraju ove dokumentacije.
Tehnička dokumentacija se čuva ovde:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Sigurnost

Opšte sigurnosne napomene za električne alate

Image alternative UPOZORENJE Pročitajte sve napomene za sigurnost i uputstva. Greške kod pridržavanja sigurnosnih napomena i uputstava mogu dovesti do električnog udara, požara i/ili teških povreda.
Molimo sačuvajte sve sigurnosne napomene i uputstva za ubuduće.
Pojam "električni alat" korišćen u sigurnosnim napomenama odnosi se na električne alate sa napajanjem iz električne mreže (sa mrežnim kablom) i na električne alate na pogon akumulatorske baterije (bez mrežnog kabla).
Sigurnost na radnom mestu
 • Područje rada održavajte čistim i osvetljenim. Nered i neosvetljeno radno područje mogu dovesti do nezgoda.
 • Sa alatom ne radite u okolini ugroženoj eksplozijom, u kojoj se nalaze zapaljive tečnosti, gasovi ili prašine. Električni alati proizvode iskre koje mogu zapaliti prašinu ili isparenja.
 • Decu i ostale osobe tokom korišćenja električnog alata udaljite iz područja rada. Ako biste skrenuli pažnju sa posla mogli biste izgubiti kontrolu nad uređajem.
Električna sigurnost
 • Priključni utikač električnog alata treba da odgovara utičnici. Na utikaču se ni u kom slučaju ne smeju izvoditi izmene. Ne koristite adapterske utikače zajedno sa zaštitno uzemljenim električnim alatima. Nepromenjeni utikači i odgovarajuće utičnice smanjuju opasnost od električnog udara.
 • Izbegavajte dodir tela sa uzemljenim površinama kao što su cevi, radijatori, šporeti i frižideri. Postoji povećana opasnost od električnog udara ako je vaše telo uzemljeno.
 • Alat držite dalje od kiše ili vlage. Prodiranje vode u električni alat povećava opasnost od električnog udara.
 • Kabl ne upotrebljavajte za nošenje ili vešanje alata odnosno za izvlačenje utikača iz utičnice. Kabl držite dalje od izvora toplote, ulja, oštrih ivica ili pokretljivih delova alata. Oštećeni ili usukani kablovi povećavaju opasnost od električnog udara.
 • Ako sa električnim alatom radite na otvorenom, upotrebljavajte samo produžne kablove odobrene za upotrebu na otvorenom. Primena produžnog kabla prikladnog za upotrebu na otvorenom smanjuje opasnost od električnog udara.
 • Ako ne možete izbeći rad električnog alata u vlažnom okruženju, koristite zaštitnu strujnu sklopku. Upotreba zaštitne strujne sklopke smanjuje opasnost od električnog udara.
Sigurnost ljudi
 • Budite oprezni, pazite šta činite i kod rada sa električnim alatom postupajte razumno. Nemojte koristiti električni alat, ako ste umorni ili ste pod uticajem droga, alkohola ili lekova. Momenat nepažnje prilikom upotrebe električnog alata može da dovede do ozbiljnih povreda.
 • Nosite sredstva lične zaštite i uvek zaštitne naočare. Nošenje sredstava lične zaštite, kao što su zaštitna maska, sigurnosne cipele koje ne klize, zaštitna kaciga ili štitnik za sluh, u zavisnosti od vrste i primene električnog alata, smanjuje opasnost od nezgoda.
 • Izbegavajte nehotično stavljanje u pogon. Uverite se, da je električni alat isključen, pre nego što priključite snabdevanje naponom i/ili akumulatorsku bateriju, ili ga primite ili nosite. Ako kod nošenja električnog alata prst držite na prekidaču ili ako je alat uključen i priključen na električnu mrežu, to može dovesti do nezgoda.
 • Pre nego što uključite alat, uklonite alate za podešavanje ili vijčane ključeve. Alat ili ključ koji se nalazi u rotirajućem delu alata može dovesti do nezgoda.
 • Izbegavajte nenormalan položaj tela. Zauzmite siguran i stabilan položaj tela i u svakom trenutku održavajte ravnotežu. Na taj način alat možete bolje kontrolisati u neočekivanim situacijama.
 • Nosite prikladnu odeću. Ne nosite široku odeću ili nakit. Neka vaša kosa, odeća i rukavice budu što dalje od pokretnih delova. Opuštenu odeću, nakit ili dugu kosu mogu zahvatiti pokretni delovi alata.
 • Ako su montirani alati za usisavanje i hvatanje prašine, proverite jesu li isti priključeni i da li se pravilno koriste. Upotreba usisivača može smanjiti opasnost.
Upotreba i rukovanje električnim alatom
 • Ne preopterećujte alat. Za Vaše radove koristite za to predviđen električni alat. Sa odgovarajućim električnim alatom radićete bolje i sigurnije, u navedenom području snage.
 • Ne upotrebljavajte električni alat sa neispravnim prekidačem. Električni alat koji se više ne može uključiti ili isključiti, opasan je i treba ga popraviti.
 • Izvucite utikač iz utičnice i/ili akumulatorsku bateriju iz alata pre podešavanja alata, zamene delova pribora ili odlaganja alata. Ovim merama opreza sprečićete nehotično pokretanje električnog alata.
 • Nekorišćene električne alate odložite izvan dometa dece. Ne dopustite da uređaj koriste osobe koje sa njim nisu upoznate ili koje nisu pročitale ova uputstva . Električni alati su opasni ako ih koriste neiskusne osobe.
 • Pažljivo održavajte alate. Uverite se da pokretljivi delovi alata rade besprekorno i da nisu zaglavljeni, polomljeni ili oštećeni tako da negativno utiču na funkcionisanje alata. Oštećene delove popravite pre upotrebe alata. Uzrok mnogih nezgoda leži u loše održavanim električnim alatima.
 • Rezne alate održavajte oštrim i čistim. Brižljivo održavani rezni alati sa oštrim sečivima neće se zaglaviti i lakši su za vođenje.
 • Koristite električni alat, pribor, alate za umetanje itd. u skladu sa ovim uputstvom. Kod toga uzmite u obzir radne uslove i izvođene radove. Upotreba električnih alata za neke druge primene različite od predviđenih, može dovesti do opasnih situacija.
Upotreba i rukovanje akumulatorskim alatom
 • Akumulatorske baterije punite samo u punjačima koje preporučuje proizvođač. Kod punjača, koji je prikladan za određenu vrstu akumulatorske baterije, postoji opasnost od požara ako se koristi sa drugim akumulatorskim baterijama.
 • Za električne alate upotrebljavajte samo za to predviđene akumulatorske baterije. Upotreba neke druge akumulatorske baterije može dovesti do povreda i opasnosti od požara.
 • Nekorišćenu akumulatorsku bateriju držite dalje od kancelarijskih spajalica, kovanica, ključeva, klinova, vijaka ili drugih sitnih metalnih predmeta koji bi mogli prouzrokovati premošćenje kontakata. Kratak spoj između kontakata akumulatorske baterije može dovesti do opekotina ili do požara.
 • Kod neispravne primene može doći do curenja tečnosti iz akumulatorske baterije. Izbegavajte kontakt sa njom. U slučaju nehotičnog kontakta isperite vodom. Ako tečnost dospe u oči, dodatno potražite pomoć doktora. Tečnost koja iscuri iz akumulatorske baterije, može dovesti do nadražaja kože ili opekotina.
Servisiranje
 • Popravku alata prepustite samo kvalifikovanom stručnom osoblju i samo sa originalnim rezervnim delovima. Na taj način postići će se održavanje sigurnosti uređaja.

Sigurnosne napomene za bušilice

 • Koristite dodatne rukohvate isporučene sa alatom. Gubitak kontrole može prouzrokovati telesne povrede.
 • Ako izvodite radove kod kojih alat za umetanje može da dođe u kontakt sa skrivenim strujnim vodovima, alat držite samo za izolovane prihvatne površine. Kontakt sa vodom pod naponom može da sprovede napon do metalnih delova alata i dovede do strujnog udara.

Sigurnosne napomene za zavrtač

 • Električni alat držite samo za izolovane prihvatne površine ako izvodite radove kod kojih usadnik može udariti o skrivene strujne vodove. Kontakt sa provodljivim vodom može pod napon staviti i metalne delove alata i dovesti do električnog udara.

Dodatne sigurnosne napomene

Bezbednost ljudi
 • Manipulacije ili promene na alatu nisu dozvoljene.
 • Alat uvek držite čvrsto za predviđene rukohvate sa obe ruke. Uhvatite bočni rukohvat uvek sa spoljne strane. Rukohvati moraju biti suvi, čisti, bez ostataka ulja i masti. Pri bušenju i zavrtanju, alat se može bočno izmaknuti.
 • Izbegavajte dodir sa rotirajućim delovima. Uređaj uključite tek u području rada. Dodirivanje rotirajućih delova, posebno rotirajućih alata za umetanje, može dovesti do povreda.
 • Aktivirajte blokadu uključivanja (sklopka za obrtanje u desno/levo u srednjem položaju) u slučaju promene alata i akumulatorske baterije kao i skladištenja i transporta uređaja.
 • Nosite zaštitne rukavice. U režimu rada bušilica može da se zagreje. Prilikom zamene alata dodirivanje upotrebljenog alata može da dovede do posekotina i opekotina.
 • Korisnik i osobe koje se nalaze u njegovoj neposrednoj blizini moraju tokom primene uređaja da upotrebljavaju odgovarajuće zaštitne naočare, zaštitnu kacigu, zaštitne slušalice, zaštitne rukavice i laganu zaštitu organa za disanje.
 • Zbog bolje cirkulacije krvi u prstima napravite pauzu u radu i uradite vežbe za opuštanje prstiju.
 • Prašina materijala kao što su premaz koji sadrži olovo, neke vrste drveta, beton / zidina / stena koja sadrži kvarc i minerale kao i metal mogu da budu štetni po zdravlje. Dodirivanje ili udisanje prašine mogu prouzrokovati alergijske reakcije i/ili bolesti disajnih puteva korisnika ili osoba koje se nalaze u blizini. Određena vrsta prašine kao što su hrastova ili bukova prašina mogu prouzrokovati kancer, naročito kada su u spoju sa dodacima za obradu drveta (hromat, sredstvo za zaštitu drveta). Materijalom koji sadrži azbest sme rukovati samo stručno osoblje. Po mogućstvu upotrebite usisavanje prašine. Kako biste postigli visok stepen usisavanja prašine, upotrebljavajte adekvatan mobilni otprašivač. Po potrebi nosite zaštitnu masku za lice, koja je adekvatna za određeni tip prašine. Pobrinite se za dobro provetravanje radnog mesta. Pridržavajte se važećih propisa u vašoj zemlji za materijale koje ćete obrađivati.
 • Pre početka rada utvrdite klasu opasnosti prašine koja nastaje pri radu. Koristite građevinski usisivač sa službeno dozvoljenom klasifikacijom zaštite, koja odgovara Vašim lokalnim propisima o zaštiti protiv prašine.
 • Prilikom obrade podloge može doći do otkidanja komadića materijala. ,Upotrebljavajte zaštitne naočare. Odvojeni materijal može povrediti telo i oči.
 • Uređaj nije namenjen za slaba neobučena lica. Alat držite dalje od dohvata dece.
 • Poštujte vaše nacionalne zahteve za zaštitu na radu.
Električna sigurnost
 • Pre početka rada detektorom metala ispitajte ima li u području rada skrivenih električnih vodova, gasnih i vodovodnih cevi. Spoljašnji metalni delovi uređaja mogu biti pod naponom ako ste npr. nehotice oštetili električni vod. To predstavlja ozbiljnu opasnost od električnog udara.
Brižljivo rukovanje i upotreba električnih alata
 • Čvrsto stegnite predmet obrade. Upotrebite mehanizam za zatezanje ili stezne naprave, kako biste pričvrstili predmet za obradu. To je sigurnije od pridržavanja rukom i na taj način obe ruke imate slobodne za rukovanje uređajem.
 • Proverite da li alat ima prihvatni sistem koji odgovara uređaju i da li je pravilno zabravljen u steznoj glavi.
 • Koristite velike, teške električne alate samo u prvoj brzini. Inače postoji opasnost da će se alat prilikom isključivanja oštetiti ili da se zbog nepovoljnih uslova odvoji od stezne glave.
Pažljivo rukovanje i upotreba akumulatorske baterije
 • Akumulatorske baterije nemojte da upotrebljavate kao izvor energije za druge, nespecifične potrošače.
 • Poštujte posebne smernice za transport, skladištenje i rad Li-Ion akumulatorske baterije.
 • Akumulatorsku bateriju držite dalje od visokih temperatura, direktnog sunčevog zračenja i vatre. Postoji opasnost od eksplozije.
 • Akumulatorska baterija se ne sme rastavljati, gnječiti, zagrevati iznad 80°C ili spaljivati. U suprotnom slučaju postoji opasnost od požara, eksplozije i nagrizanja.
 • Ne smeju se puniti niti upotrebljavati akumulatorske baterije (npr. akumulatorske baterije sa naprslinama, polomljenim delovima, savijenim, izbijenim i/ili izvučenim kontaktima).
 • Ako je akumulatorska baterija prevruća da biste je držali u ruci, onda je moguće da je u kvaru. Postavite ga na nezapaljivo mesto sa dovoljnim razmakom od zapaljivih materijala na kojem ga možete posmatrati i ostavite ga da se ohladi. Kontaktirajte Hilti servis, pošto se akumulatorska baterija ohladila.

Opis

Pregled proizvoda

Image alternative
 1. Bočni rukohvat
 2. Brzostezna glava
 3. Prsten za podešavanje obrtnog momenta i bušenje
 4. Prekidač za promenu brzina
 5. Sklopka za obrtanje na desno/levo sa blokadom uključivanja
 6. Upravljačka sklopka (sa elektronskom regulacijom broja obrtaja)
 7. Rukohvat
 8. Osvetljenje radnog polja
 9. Pojasna kuka (opciono)
 10. Li-Ion akumulatorska baterija
 11. Tasteri za deblokiranje akumulatorske baterije
 12. Indikator stanja napunjenosti i grešaka (Li-Ion akumulator)

Namenska upotreba

Opisani proizvod je ručna akumulatorska zavrtač-bušilica. Namenjena je za uvrtanje i otpuštanje zavrtnjeva i za bušenje u čeliku, drvetu i plastici.

 • Za ovaj proizvod koristite isključivo Hilti litijum-jonske akumulatorske baterije serije B 22.

 • Za ove akumulatorske baterije koristite samo punjače koje je odobrila kompanija Hilti . Dodatne informacije možete pogledati u Hilti Store ili na adresi: www.hilti.group

ATC

Proizvod je opremljen elektronskim brzim isključivanjem ATC (Active Torque Control).
Ako se alat za umetanje blokira ili zaglavi, proizvod se okreće odjednom nekontrolisano u suprotnom smeru. ATC prepoznaje ovo nekontrolisano okretanje proizvoda i odmah isključuje uređaj.
Za pravilno funkcionisanje proizvod mora nesmetano da se okreće.
Nakon uspešnog brzog isključivanja, isključite proizvod i ponovo ga uključite.

Prikaz Li-Ion akumulatorske baterije

Nivo punjenja Li-Ion akumulatorske baterije i smetnje kod uređaja će biti signalizirane preko prikaza Li-Ion akumulatorske baterije. Status napunjenosti Li‑Ion akumulatorske baterije se prikazuj posle dodirivanja jednog od dva tastera za deblokiranje akumulatorske baterije.
Stanje
Značenje
4 LED svetle.
Status napunjenosti: 75 % do 100 %
3 LED svetle.
Status napunjenosti: 50 % do 75 %
2 LED svetle.
Status napunjenosti: 25 % do 50 %
1 LED svetli.
Status napunjenosti: 10 % do 25 %
1 LED svetli, uređaj je spreman za rad.
Status napunjenosti: < 10 %
1 LED svetli, uređaj nije spreman za rad.
Akumulatorska baterija je pregrejana ili potpuno ispražnjena.
4 LED svetle, uređaj nije spreman za rad.
Alat je preopterećen ili pregrejan.
Ukoliko je prekidač za upravljanje aktiviran i 5 sekundi posle otpuštanja prekidača za upravljanje nije moguće da proverite status napunjenosti.
Kada trepere LED diode prikaza akumulatorske baterije, obratite pažnju na napomene u poglavlju „Pomoć u slučaju smetnji“.

Sadržaj isporuke

Zavrtač-bušilica, bočni rukohvat, uputstvo za upotrebu.
Ostale, za vaš proizvod odobrene sistemske proizvode pronađite u vašoj Hilti Store ili na: www.hilti.group

Tehnički podaci

Zavrtač-bušilica

Nominalni napon
21,6 V
Težina prema EPTA Procedure 01 uključujući akumulatorsku bateriju B22⁄8.0
3,3 kg
Obrtni momenat
1. brzina
0/min … 310/min
2. brzina
0/min … 530/min
3. brzina
0/min … 1.210/min
4. brzina
0/min … 2.100/min
Podešavanje obrtnog momenta (15 stepeni)
2 Nm … 12 Nm
Ø Burgija (meko drvo)
1,5 mm … 50 mm
Ø Burgija (tvrdo drvo)
1,5 mm … 20 mm
Ø Burgija (metal)
1,5 mm … 13 mm

Akumulatorska baterija

Radni napon akumulatorske baterije
21,6 V
Okolna temperatura
−10 ℃ … 60 ℃
Temperatura skladištenja
−20 ℃ … 40 ℃
Temperatura akumulatorske baterije na početku punjenja
−10 ℃ … 45 ℃

Informacija o šumu i vrednosti vibracija utvrđeni u skladu sa EN 60745

U ovim uputstvima navedene vrednosti pritiska zvuka i vibracija su izmerene u skladu sa normiranim postupkom merenja i možete skupa da ih upotrebljavate za poređenje električnih alata. Takođe su primereni za preliminarnu procenu ekspozicija.
Navedeni podaci reprezentuju primarne primene električnog alata. Ako se električni alat inače koristi za druge primene sa alatima za umetanje koji se razlikuju ili nisu dovoljno dobro održavani, podaci se mogu razlikovati. To može znatno povećati ekspozicije tokom celokupnog radnog veka.
Za tačnu procenu ekspozicija treba uzeti u obzir i vremena, tokom kojih je uređaj bio isključen ili je radio, ali se zapravo nije koristio. To može znatno smanjiti ekspozicije tokom celokupnog radnog veka.
Odredite dodatne sigurnosne mere za zaštitu korisnika od delovanja zvuka i/ili vibracija kao npr.: održavanje električnog alata i alata za umetanje, održavanje toplih ruku, organizacija tokova rada.
Vrednosti emisije buke

SC 10W‑A22
Nivo pritiska zvuka emisije (LpA)
75 dB(A)
Nesigurnost nivoa pritiska zvuka (KpA)
3 dB(A)
Nivo jačine buke (LWA)
86 dB(A)
Nesigurnost nivoa jačine zvuka (KWA)
3 dB(A)
Ukupne vrednosti vibracija

SC 10W‑A22
Vrednost emisije vibracije za zavrtanje (ah)
< 2,5 m/s²
Nesigurnosni zavrtnji (K)
1,5 m/s²
Bušenje u metal (ah,D)
< 2,5 m/s²
Nepouzdanost bušenja u metalu (K)
1,5 m/s²

Priprema za rad

OPREZ
Opasnost od povrede nesmotrenim pokretanjem!
 • Pre postavljanja akumulatorske baterije uverite se da je proizvod isključen.
 • Izvadite akumulatorsku bateriju pre podešavanja uređaja ili zamene delova pribora.
Obratite pažnju na bezbednosne i upozoravajuće napomene koje se nalaze u ovoj dokumentaciji i na proizvodu.

Umetanje akumulatorske baterije

OPREZ
Opasnost od povrede usled kratkog spoja ili pada akumulatorske baterije!
 • Pre postavljanja akumulatorske baterije u proizvod, uverite se da na kontaktima akumulatorske baterije i proizvoda nema stranih tela.
 • Uvek proverite da li akumulatorska baterija pravilno naleže.
 1. Pre prvog puštanja u rad, u potpunosti napunite akumulatorsku bateriju.
 2. Postavite akumulatorsku bateriju u držač uređaja tako da čujno ulegne.
 3. Proverite da li je akumulatorska baterija ispravno ulegla.

Uklanjanje akumulatorske baterije

 1. Pritisnite tastere za otključvanje akumulatora.
 2. Izvucite akumulatorsku bateriju iz uređaja.

Punjenje akumulatorske baterije

 1. Pre punjenja pročitajte uputstvo za rukovanje punjačem.
 2. Vodite računa o tome da kontakti akumulatorske baterije i punjača treba da budu suvi i čisti.
 3. Akumulatorsku bateriju napunite u sertifikovanom punjaču.

Montiranje pojasne kuke (opciono)

Image alternative
Sa pojasnom kukom možete adekvatni elektrouređaj pričvrstiti na pojas. Nju možete da montirate za nošenje sa desne i leve strane.
OPREZ
Opasnost od povrede zbog pada elektroalata!
 • Pre početka rada proverite da li je pojasna kuka sigurno pričvršćena.
 1. Montirajte pojasnu kuku.
 2. Pričvrstite elektroalat za pojasnu kuku.
 3. Prekontrolišite da li se pojasna kuka i elektroalat sigurno drže.

Montaža bočnog rukohvata

OPREZ
Opasnost od povrede zbog slučajnog pokretanja!
 • Uverite se da sklopka za obrtanje u desno/levo stoji u srednjem položaju (blokada uključivanja) ili da je akumulatorska bušilica izvađena iz zavrtač-bušilice.
Image alternative
 • Montirajte bočni rukohvat.

Postavljanje bočnog rukohvata

Image alternative
 • Podesite bočni rukohvat u željeni položaj.

Podešavanje obrtanja u desno/levo

Blokada sprečava preklapanje tokom rada motora.
U srednjem položaju prekidač za upravljanje je blokiran.
Image alternative
 • Podesite sklopku za obrtanje u desno/levo na željeni pravac obrtanja.

Radovi

PAŽNJA
Opasnost od oštećenja zbog pogrešnog rukovanja!
 • Nemojte da pritiskate prekidač za pravac okretanja i/ili izbor funkcija tokom rada.
Obratite pažnju na bezbednosne i upozoravajuće napomene koje se nalaze u ovoj dokumentaciji i na proizvodu.

Postavljanje alata za umetanje

 1. Podesite sklopku za desno/levo u srednji položaj ili odvojite akumulatorsku bateriju od uređaja.
 2. Proverite, da li je utični kraj alata za umetanje čist. Ako je potrebno, očistite ga i podmažite.
 3. Otvorite brzosteznu glavu.
 4. Umetnite alat u brzosteznu glavu i zategnite brzosteznu glavu, sve dok ne čujete višekratno mehaničko kliktanje.
 5. Proverite siguran prihvat alat za umetanje.

Biranje brzine

Image alternative
 • Izaberite željenu brzinu podešavanjem oba prekidača za promenu brzina.

Uključivanje

 • Pritisnite prekidač za upravljanje.
  U zavisnosti od dubine utiskivanja prekidača za upravljanje može se kontinuirano podesiti broj obrtaja do maksimalnog broja obrtaja.

Bušenje

 1. Prsten za podešavanje obrtnog momenta i funkcije podesite na simbol Image alternative.
 2. Podesite sklopku za obrtanje u desno/levo na položaj obrtanja u desno.

Zavrtanje

 1. Podesite prsten za podešavanje obrtnog momenta i funkcije na neophodni obrtni momenat.
 2. Podesite sa sklopkom za obrtanje u desno/levo na željeni pravac obrtanja.

Isključivanje

 • Otpustite prekidač za upravljanje.

Vađenje alata za umetanje

 1. Podesite sklopku za desno/levo u srednji položaj ili odvojite akumulatorsku bateriju od uređaja.
 2. Otvorite brzosteznu glavu.
 3. Povucite alat za umetanje iz brzostezne glave.

Nega, održavanje, transport i skladištenje

Nega i održavanje

UPOZORENJE
Opasnost od povrede kod umetnute akumulatorske baterije !
 • Uvek izvadite akumulatorsku bateriju pre svih radova na negovanju i održavanju uređaja!
Nega uređaja
 • Čvrsto prionulu prljavštinu pažljivo uklonite.
 • Proreze za ventilaciju oprezno očistite suvom četkom.
 • Čistite kućište samo sa blago nakvašenom krpom. Ne upotrebljavajte sredstva za negu na bazi silikona, jer mogu nagristi plastične delove.
Nega Li‑Ion akumulatorske baterije
 • Održavajte akumulator čistim i uklanjajte tragove ulja i masti.
 • Čistite kućište samo sa blago nakvašenom krpom. Ne upotrebljavajte sredstva za negu na bazi silikona, jer mogu nagristi plastične delove.
 • Sprečite prodor vlage.
Održavanje
 • Redovno proveravajte da li je došlo do oštećenja na vidljivim delovima alata i funkcionisanju elemenata za besprekorno korišćenje.
 • U slučaju da proizvod ima oštećenja i/ili funkcionalne smetnje, ne koristite ga. Odmah odnesite uređaj u Hilti servis na popravku.
 • Posle radova na nezi i održavanju, priključite svu zaštitnu opremu i proverite da li funkcioniše.
Za siguran režim rada upotrebljavajte samo originalne rezervne delove i potrošne materijale. Rezervne delove, potrošni materijal i pribor koji smo odobrili za vaš proizvod naći ćete u okviru Hilti Store ili na: www.hilti.group .

Transport i skladištenje akumulatorskih uređaja

Transport
  OPREZ
  Nesmotreno pokretanje prilikom transporta !
 • Uvek transportujte vaše proizvode bez umetnutih akumulatorskih baterija!
 • Izvadite akumulatorske baterije.
 • Akumulatorske baterije nikada nemojte da transportujete bez ambalaže.
 • Nakon dugotrajnog transporta uređaj i akumulatorske baterije pre upotrebe proverite da li imaju oštećenja.
Skladištenje
  OPREZ
  Nesmotreno oštećenje zbog neispravnih ili iscurelih akumulatorskih baterija !
 • Uvek odlažite vaše proizvode bez umetnutih akumulatorskih baterija!
 • Uređaj i akumulatorske baterije uskladištite na što hladnijem i suvom mestu.
 • Akumulatorske baterije nikada ne skladištite na suncu, na radijatorima ili iza zastakljenih površina.
 • Uređaj i akumulatorske baterije skladištite na mestu koje je suvo i nepristupačno deci ili neovlašćenim osobama.
 • Nakon dugotrajnog skladištenja uređaj i akumulatorske baterije pre upotrebe proverite da li imaju oštećenja.

Pomoć u slučaju smetnji

U slučaju smetnji, koje nisu navedene u ovoj tabeli ili koje ne možete samostalno da otklonite, molimo da se obratite našem Hilti servisu.
Smetnja
Mogući uzrok
Rešenje
Alat ne radi.
Akumulatorska baterija nije do kraja umetnuta.
 • Umetnite akumulatorsku bateriju tako da se čuje dupli klik.
Akumulatorska baterija je ispražnjena.
 • Zamenite akumulatorsku bateriju i napunite praznu akumulatorsku bateriju.
Alat ne funkcioniše i trepere sve četiri LED diode.
Alat je kratkotrajno preopterećen.
 • Otpustite prekidač za upravljanje i iznova ga aktivirajte.
Zaštita od pregrevanja je reagovala.
 • Dopustite da se ohladi. Očistite proreze za ventilaciju.
Alat ne funkcioniše, a jedna LED treperi.
Akumulatorska baterija je ispražnjena.
 • Zamenite akumulatorsku bateriju i napunite praznu akumulatorsku bateriju.
Akumulatorska baterija prevruća ili previše hladna.
 • Akumulatorsku bateriju dovedite na preporučenu radnu temperaturu.
Prekidač za uključivanje/isključivanje se ne može pritisnuti odn. zaglavljen je.
Sklopka za obrtanje u desno/levo je u srednjem položaju.
 • Pritisnite u levo ili desno sklopku za obrtanje u desno/levo.
Akumulatorska baterija se prazni brže nego uobičajeno.
Veoma niska temperatura spoljašnje sredine.
 • Akumulatorsku bateriju ostavite da se postepeno zagreje na sobnoj temperaturi.
Akumulatorska baterija ne uleže sa čujnim „duplim klikom“.
Žlebovi na akumulatorskoj bateriji su zaprljani.
 • Očistite žlebove i umetnite akumulatorsku bateriju. Ako problem postoji i dalje, onda potražite Hilti servis.
Alat ili akumulatorska baterija se jako greju.
Alat je preopterećen (prekoračenje granice primene).
 • Obratite pažnju pre svih poslova na podatke o snazi vašeg proizvoda. Vidite tehničke podatke.

Zbrinjavanje otpada

Image alternative Hilti uređaji su sa velikim udelom proizvedeni od reciklažnih materijala. Preduslov za ponovnu upotrebu je stručna podela materijala. U mnogim zemljama Hilti vaš stari uređaj vraća na reciklažu. Pitajte Hilti servis za klijente ili vašeg konsultanta za prodaju.
Odlaganje akumulatorskih baterijaNestručnim odlaganjem akumulatorskih baterija može dа se izаzove opаsnost po zdrаvlje prouzrokovаna ispuštanjem gаsovа ili tečnosti.
 • Nemojte slati oštećene akumulatorske baterije!
 • Prekrijte priključke materijalom koji ne sprovodi struju, kako biste izbegli kratak spoj.
 • Akumulаtorske baterije uklonite na otpad tаko dа ne mogu dа dospeju u ruke dece.
 • Uklonite na otpad akumulatorsku bateriju u vašoj Hilti Store ili se obratite preduzeću za odlaganje koje je nadležno za vas.
Image alternative
 • Električne alate, elektronske uređaje i akumulatorske baterije ne odlažite u kućne otpatke!

Garancija proizvođača

 • U slučaju pitanja o uslovima garancije obratite se Vašem lokalnom Hilti partneru.
Image alternative