Izaberi jezik

SI‑AT‑A22

Originalno uputstvo za upotrebu

Podaci o dokumentaciji

O ovoj dokumentaciji

 • Pročitajte ovu dokumentaciju pre početka rada. To predstavlja preduslov za bezbedan rad i nesmetano rukovanje.
 • Obratite pažnju na bezbednosne i upozoravajuće napomene koje se nalaze u ovoj dokumentaciji i na proizvodu.
 • Uputstvo za rukovanje uvek čuvajte na proizvodu i samo ga sa ovim uputstvom prosleđujte dalje drugim osobama.

Legenda

Upozoravajuće napomene

Upozoravajuće napomene upozoravaju na opasnosti pri rukovanju proizvodom. Koriste se sledeće signalne reči:
OPASNOST
OPASNOST !
 • Znači neposrednu opasnu situaciju, koja može prouzrokovati telesne povrede ili smrt.
UPOZORENJE
UPOZORENJE !
 • Ova reč skreće pažnju na moguću opasnost koja može prouzrokovati tešku telesnu povredu ili smrt.
OPREZ
OPREZ !
 • Za moguću opasnu situaciju koja može da dovede do lakih telesnih povreda ili do materijalne štete.

Simboli u dokumentaciji

Sledeći simboli se koriste u ovoj dokumentаciji:
Image alternative Pre upotrebe pročitajte uputstvo za upotrebu
Image alternative Napomene o primeni i druge korisne informacije
Image alternative Rad sa reciklažnim materijalima
Image alternative Električne uređaje i baterije ne odlažite u kućne otpatke

Simboli na slikama

Sledeći simboli se koriste na slikama:
Image alternative Ovi brojevi se odnose na odgovarajuću sliku sa početka ovog uputstva
Image alternative Numerisanje reflektuje redosled radnih koraka na slici i može da odstupa od radnih koraka u tekstu
Image alternative Pozicioni brojevi se koriste na slici Pregled i odnose se na brojeve legende u poglavlju Pregled proizvoda
Image alternative Ovaj znak treba da vam skrene posebnu pažnju prilikom rukovanja sa proizvodom.

Simboli koji se odnose na proizvod

Simboli nа proizvodu

Sledeći simboli se koriste na proizvodu:
Image alternative Jednosmerna struja

Informacije o proizvodu

Image alternative proizvodi su namenjeni za profesionalnog korisnika, a njima sme da rukuje, da ih održava ili popravlja samo ovlašćeno, upućeno osoblje. To osoblje mora biti posebno upoznato sa mogućim opasnostima. Proizvod i njegova pomoćna sredstva mogu da budu opasni ako ih neobučena lica nestručno tretiraju ili ako se ne koriste namenski.
Oznaka tipa i serijski broj su navedeni na tipskoj pločici.
 • Prenesite serijski broj u sledeću tabelu. Podaci o proizvodu će vam biti potrebni kada budete kontaktirali naše predstavništvo ili servis.
  Podaci o proizvodu
  Tip
  SI‑AT‑A22
  Generacija
  01
  Serijski br.

Sigurnost

Sigurnosne napomene

 • Obratite pažnju na sigurnosne napomene u uputstvu za upotrebu udarnog zavrtača.

Opis

Inteligentni modul pritezanja

Image alternative
 1. Komandni tasteri
 2. LCD displej
 3. Kontrolne lampice
 4. Barkod skener
 5. Taster za deblokadu
 6. Utičnica za USB priključak
 7. Poklopac za USB utičnicu (na sl. pomeren)

Komandni tasteri

Image alternative
 1. OK taster
 2. levi taster sa strelicom
 3. desni taster sa strelicom
 4. taster za blokadu
 5. taster za skeniranje

Namenska upotreba

Opisani proizvod je elektronski modul koji može biti upotrebljen kod Hilti udarnog zavrtača sa oznakom modela SI… …AT‑A22 („...“ = bilo koji znaci), da bi pričvrsna sredstva bila kontrolisano pritezana i samim tim da bi se osigurao kvalitet spojeva. Sastavlja se zapisnik za radove u modulu i mogu da se iščitaju u svrhu dokumentovanja pomoću računarskog softvera AT Documentation Software .

Na tom modulu ne može da se podešava obrtni momenat!
 • Za ovaj proizvod koristite isključivo Hilti litijum-jonske akumulatorske baterije serije B 22.

 • Za ove akumulatorske baterije koristite samo punjače koje je odobrila kompanija Hilti . Dodatne informacije možete pogledati u Hilti Store ili na adresi: www.hilti.group

 • Za stavljanje Hlti pričvršćenja koristite samo umetke udarnog zavrtača, koji su opisani u uputstvu za rukovanje dotičnog proizvoda.

Moguća pogrešna upotreba

Ovaj proizvod nije pogodan za pričvršćivanje Hilti u nuklearnim elektranama!

Kontrolne lampice

Različitim stanjima kontrolnih lampica sa obe strane modula signaliziraju se sledeće poruke ili stanja:
Stanje
Značenje
Kontrolne lampice svetle zeleno.
 • Prilikom skeniranja: Barkod odn. QR kod je prepoznat.
 • Prilikom zavrtanja nakon automatskog isključivanja udarnog zavrtača: Postupak pritezanja je uspešno završen.
Kontrolne lampice trepere crveno.
 • Prilikom skeniranja: Barkod odn. QR kod nije prepoznat.
 • Prilikom zavrtanja nakon isključivanja udarnog zavrtača: Vijčani spoj ne može da se pritegne u skladu sa izabranim podešavanjima. Uzrok tome može primera radi biti prevremeno ručno isključivanje udarnog zavrtača.
Kontrolne lampice trepere žuto.
Prepoznato je da je vijčani spoj već pritegnut i onda ponovo otpušten. Vijčani spoj je stoga pritegnut specijalno za to definisanim parametrima za ponovno pritezanje, postupak pritezanja je uspešno završen.

Zujalica

Zujalica koja je ugrađena u inteligentnom modulu pritezanja emituje sledeće kontrolne tonove kao zvučne povratne informacije:
 • Duži ton: Ton za potvrdu (OK / postupak uspešno završen)
 • 2 kratka tona, LED indikatori trepere žuto: Ton upozorenja 1 (OK odnosno nije OK / podešeno postavljanje)
 • 4 kratka tona, LED indikatori trepere crveno: Ton upozorenja 2 (nije OK / postupak prekinut)

Priključak za USB

Preko utičnice za USB priključak inteligentni modul pritezanja može da se poveže sa računarom. Pomoću softvera AT Documentation Software su onda, između ostalog, moguće sledeće funkcije:
 • Dodavanje setova podataka za nova pritezna sredstva
 • Promena / ažuriranje već postojećih setova podataka
 • Deaktiviranje / aktiviranje funkcije za dokumentaciju
 • Učitavanje protokola funkcije za dokumentaciju
 • Podešavanje sata u modulu pritezanja
Detaljnije informacije potražite u dokumentaciji softvera AT Documentation Software .
Preko sledećeg linka možete da preuzmete softver:
http://www.hilti.com/adaptive_torque_documentation_software

Sadržaj isporuke

Inteligentni modul pritezanja, uputstvo za rukovanje, kratko uputstvo, USB kabl.
Ostale, za vaš proizvod odobrene sistemske proizvode pronađite u vašoj Hilti Store ili na: www.hilti.group

Tehnički podaci

Težina prema EPTA postupku 01
0,26 kg
Barkod skener
Kamera skener (imager)

Rukovanje

Korišćenje inteligentnog modula pritezanja

UPOZORENJE
Opasnost od kratkog spoja !
 • Uverite se da su kontakti modula pritezanja i kontakti udarnog zavrtača bez stranih tela, pre nego što postavite modul pritezanja.
Image alternative
UPOZORENJE
Opasnost od povrede zbog pada modula pritezanja !
 • Prekontrolišite da li je ležište modula pritezanja na udarnom zavrtaču sigurno.
 • Gurnite modul pritezanja otpozadi na udarni zavrtač, dok se ne čuje da je ušao do kraja.

Umetanje akumulatorske baterije

UPOZORENJE
Opasnost od kratkog spoja !
 • Pre postavljanja akumulatorske baterije u proizvod, uverite se da su kontakti modula pritezanja bez stranih tela, pre nego što umetnete akumulatorsku bateriju.
Image alternative
UPOZORENJE
Opasnost od povrede usled pada akumulatorske baterije !
 • Prekontrolišite da li je ležište akumulatorske baterije u modulu pritezanja ispravno.
 • Gurajte akumulatorsku bateriju od pozadi na modul pritezanja, dok se ne čuje da je ušla do kraja.

Uključivanje/isključivanje

Uključivanje modula pritezanja

Uslovi : Modul pritezanja je isključen, na displeju se ništa ne prikazuje.
 1. Podesite sklopku za obrtanje u desno/levo udarnog zavrtača na položaj obrtanja u desno.
 2. Kratko pritisnite upravljačku sklopku udarnog zavrtača.
  • Osvetljenje displeja se uključuje, na displeju se kratko prikazuje početni ekran Image alternative.
  • Radi kontrole funkcija, kontrolne sijalice svetle kratko crveno, žuto i zatim zeleno. Čuje se kontrolni ton.
  • Na displeju se prikazuje poslednje izabrana vrsta režima rada pomoću izbornog okvira.
  • Ukoliko se na displeju signalizira smetnja:
   • U poglavlju „Pomoć u slučaju smetnji" proverite šta se navodi na slici na displeju, koji je uzrok poruke i koje mere za otklanjanje smetnje možete da preduzmete.
 3. Pritisnite taster za blokadu.
  • Modul pritezanja je sada deblokiran, udarni zavrtač je spreman za upotrebu.

Isključivanje modula pritezanja

Inteligentni modul pritezanja se automatski isključuje:
 • ako se udarni zavrtač automatski nakon dužeg nekorišćenja isključi
 • ako je akumulatorska baterija izvađena
 • ako je USB veza modula pritezanja sa računarom prekinuta izvlačenjem USB utikača.

Osnovno rukovanje

U ovom odeljku se često neophodne osnovne funkcije objašnjavaju, kako bi se prikazala sistematika rukovanja. Detaljnije rukovanje za određene radove ćete pronaći u ovom poglavlju za određeni rad.
Deblokada modulaKako biste izvršili podešavanja na inteligentnom modulu pritezanja, on mora da bude deblokiran.
 • Ukoliko želite da deblokirate inteligentni modul pritezanja, pritisnite taster za blokadu Image alternative i držite ga pritisnutog najmanje 1 sekundu.
 • Na displeju se prikazuje izborni okvir za poslednje prikazanu vrstu pričvrsnog elementa odnosno za poslednju prikazanu vrstu režima rada.
 • Modul pritezanja je deblokiran i nalazi se u režimu podešavanja. Udarni zavrtač je deaktiviran.
NavigacijaKada su na displeju prikazani izborni okvir i više elemenata (opcije, parametri), može se pomeriti izborni okvir sa tasterima sa strelicama Image alternative i Image alternative.
Izbor opcija / promena parametaraKada je deblokiran modul pritezanja, mogu se menjati opcije odnosno parametri kao što je opisano u nastavku.
 • Pozicionirajte izborni okvir na displeju naspram promenljivog elementa (opcija / parametri).
 • Pritisnite OK taster.
 • Element se prikazuje crnom bojom.
 • Izvršite željeno podešavanje pomoću tastera sa strelicama.
 • Pritisnite OK taster, kako biste izvršili prikazano podešavanje.
 • Element se sada ponovo prikazuje sa izbornim okvirom.
Blokada modulaNakon što ste izvršili sva podešavanja, inteligentni modul pritezanja mora biti ponovo blokiran.
 • Pritisnite taster za blokadu Image alternative.
 • Izborni okvir nestaje na displeju. Podešeni parametri obrade su sada memorisani i ne mogu se nehotično promeniti.
 • Inteligentni modul pritezanja je blokiran, udarni zavrtač je ponovo aktiviran.

Osnovna podešavanja

Prozivanje menija za osnovna podešavanja

 1. Kada je modul pritezanja blokiran, odblokirajte ga, tako što ćete pritisnuti taster za blokadu i držati ga pritisnutog najmanje 1 sekundu.
 2. Pritisnite taster OK i držite ga pritisnutog najmanje 1 sekundu.
  • Prikazuje se meni za osnovna podešavanja.

Izbor funkcije u meniju za osnovna podešavanja

 1. Pomerite izborni okvir pomoću tastera sa strelicama na simbol željene funkcije.
  Funkcije u meniju za osnovna podešavanja
  Simbol
  Funkcija
  Image alternative Prikaz datuma i tačnog vremena sata u modulu pritezanja
  Podešavanje sata je sada moguće samo preko softvera AT Documentation Software .
  Image alternative Prikaz preostalog vremena/vremena upotrebe udarnog zavrtača do sledećeg nastupajućeg održavanja
  Image alternative Prikaz zauzete memorije u modulu pritezanja
  Ako je dostignuta vrednost prikaza 100 %, najstariji podaci se prepisuju.
  Pomoću softvera AT Documentation Software mogu da se iščitaju zapisani podaci i izbrišu u memoriji modula pritezanja.
  Image alternative Prikaz verzija softvera sa modula pritezanja
  Image alternative Napuštanje menija za osnovna podešavanja
 2. Pritisnite OK taster.

Prikazi na displeju za stanje održavanja/preostalo vreme upotrebe

Nakon aktiviranja simbola Image alternative u meniju za osnovna podešavanja prikazuje se preostalo vreme upotrebe udarnog zavrtača do sledećeg predstojećeg održavanja, sa sledećim prikazima na displeju.
U zavisnosti od prikaza na displeju, korišćeni udarni zavrtač se mora održavati najmanje jednom godišnje, kako bi se osigurao kvalitet vijčanih spojeva.
Prikazi na displeju za stanje održavanja udarnog zavrtača
Indikator
Značenje
Image alternative Udarni zavrtač u ispravnom stanju nije potrebno servisirati u bližem vremenskom periodu.
Image alternative Održavanje udarnog zavrtača predstoji uskoro.
Segmenti u desnom uglu displeja prikazuju preostalo vreme upotrebe.
Image alternative Održavanje udarnog zavrtača je neophodno odmah.
Upozoravajuća poruka se pojavljuje automatski nakon isteka preostalog vremena upotrebe (upozoravajuća poruka). Vrste režima rada „inteligentni rad” i „pritezanje” se više ne mogu izabrati.

Napuštanje menija za osnovna podešavanja

 1. Pomerite izborni okvir na simbol Image alternative.
 2. Pritisnite OK taster.
  • Na displeju se prikazuje poslednje izabrana vrsta režima rada.

Vrsta režima rada

Sledeći opisi pojedinačnih režima rada važe samo za okretanje udarnog zavrtača nadesno. Pri okretanju nalevo, udarni zavrtač radi nekontrolisano.

Inteligentni režim rada

U režimu rada „inteligentni režim rada“, inteligentni modul pritezanja reguliše i nadzire izabranu vrstu pričvrsnog elementa. Ovde se sprovodi parametar pritezanja poslednjeg sprovedenog ažuriranja softvera. Pošto se oznake proizvoda takođe mogu menjati kao parametri obrade, na modulu pritezanja mora biti instalirana najnovija verzija softvera.
 • Ako je izabran inteligentni režim rada, na udarnom zavrtaču svetli prikaz obrtnog momenta „AT“.
 • Prebacivač stepena rada sada je bez funkcije. Preko prekidača za upravljanje udarni zavrtač može da se uključi i isključi.
  Obratite pažnju na uputstvo za rukovanje za udarni zavrtač.
Parametri obrade u inteligentnom režimu rada
Image alternative
 1. Vrsta pričvrsnog elementa (kratak naziv pričvrsnog elementa)
 2. Materijal / kvalitet materijala / izvedba proizvoda
 3. Prečnik (opciono)
Slika prikazuje redosled parametara obrade na displeju.
Vrsta pričvrsnog elementaZa različite vrste pričvrsnog elementa fabrički su memorisani parametri obrade u modulu pritezanja.
Prikazani pričvrsni element mora da odgovara korišćenom pričvrsnom elementu.
Ostale informacije možete da pronađete u kratkom uputstvu SI-AT-A22 i u uputstvu za rukovanje dotičnim proizvodom.

Vrsta režima rada „pritezanje“

U ovom režimu rada raspolažete sa 30 stupnjeva. Izabrani stepen za određenu vrstu pričvrsnog elementa zavisi od prečnika pričvrsnog elementa i specifikovanog obrtnog momenta. Stepen se postupno određuje na osnovu ovih podataka.
Kod režima rada „pritezanje“ prikaz na displeju izgleda kao što sledi:
Image alternative
Broj desno pored simbola za zavrtanj prikazuje izabrani stepen.

Utvrđivanje neophodnog stepena za vrstu režima rada „pritezanje“

 1. Image alternative PAŽNJA! Pre početka pričvršćivanja, uverite se da kontaktne površine komponenti koje se pričvršćuju punom površinom naležu jedna na drugu i da je navrtka do kraja zavrnuta na komponenti.
 2. Pričvrsni element pritegnite korišćenjem nižeg stepena.
  • Proces počnite postupno, po mogućnosti nižim stepenom, kako biste izbegli oštećenje pričvrsnog elementa suviše snažnim zatezanjem.
 3. Postignuti obrtni momenat pričvrsnog elementa proverite pomoću kalibrisanog ključa sa obrtnim momentom.
  Za ponavljanje pritezanja više pričvrsnih elemenata, uverite se da svi uslovi pritezanja ostaju isti. Promene uslova pričvršćivanja zavrtnjima mogu da dovedu do drugog potrebnog stepena.
  Rezultat 1 / 3Specifikovani obrtni moment pričvrsnog elementa koji se pričvršćuje nije postignut.
  • Otpustite pričvrsni element i podesite modul pritezanja na viši stepen.
  • Pričvrstite element za pričvršćivanje novim stepenom i ponovo sprovedite korak za proveru.
  Rezultat 2 / 3Specifikovani obrtni moment pričvrsnog elementa koji se pričvršćuje je prekoračen.
  • Otpustite pričvrsni element i podesite modul pritezanja na niži stepen.
  • Pričvrstite element za pričvršćivanje novim stepenom i ponovo sprovedite korak za proveru.
  Rezultat 3 / 3Pričvrsni element je pritegnut pomoću specifikovanog obrtnog momenta.
  Utvrđen je pravilan stepen za element za pričvršćivanje.

Vrsta režima rada „neregulisani režima rada“

U ovom režimu rada je deaktiviran inteligentni modul pritezanja. Udarni zavrtač onda funkcioniše kao da ne postoji inteligentni modul pritezanja. Za kratkotrajne radove bez inteligentnog modula pritezanja, on ne mora da se izvadi.
Za neregulisani režim rada, displej prikazuje kao što sledi:
Image alternative
U slučaju nepravilnog rada, ne svetli kontrolna lampica "AT" prikaza momenta obrtaja udarnog zavrtača, dok taster za podešavanje različitih radnih stepena udarnog zatvarača nije funkcionalan.

Podešavanje vrste režima rada

Vrsta režima rada može da se podesi na 2 različita načina na željenu vrstu pričvrsnog elementa:
 • Skeniranje pripadajućih bar odnosno QR kodova na pakovanju proizvoda Hilti za pričvršćenje.
 • Ručno podešavanje preko komandnih tastera modula pritezanja
Skeniranje bar odnosno QR kodovaUkoliko za zašrafivi Hilti proizvod postoji bar ili QR kod, vrsta režima rada se skeniranjem ovog koda može brzo i jednostavno podesiti na proizvodu.
Ručno podešavanjeUkoliko ne postoji bar ili QR kod za proizvod koji može za se pričvrsti zavrtnjima, režim rada se može podesiti preko komandnih tastera modula pritezanja.
Režim „neregulisanog rada“ je samo ručno podesiv.

Podešavanje vrste režima rada preko komandnih tastera

 1. Deblokirajte modul pritezanja.
 2. Izborni okvir po potrebi pomerite pomoću tastera sa strelicama na drugu opciju za promenu.
 3. Pritisnite OK taster.
  • Izabrana opcija se sada prikazuje crnom bojom.
 4. Izaberite željeno podešavanje pomoću tastera sa strelicama.
 5. Pritisnite OK taster.
  • Željeno podešavanje se sada ponovo prikazuje sa izbornim okvirom.
 6. Ponovite po potrebi poslednja 3 radna koraka, kako biste preduzeli dalja podešavanja.
 7. Blokirajte modul pritezanja.

Podešavanje vrste režima rama skeniranjem barkoda odnosno QR koda

 1. Deblokirajte modul pritezanja.
 2. Pritisnite taster za skeniranje.
  • Skener se aktivira, mogućnost čitanja se prikazuje na displeju simbolom Image alternative.
Image alternative
 1. Modulom rukujte sa razmakom od oko 15 centimetara (6 inča) u pravcu barkoda odn. QR koda, tako da se kod nalazi u okviru projektovanih okvira skenera.
  • Kontrolne lampice svetle zeleno.
  • Oglašava se ton za potvrdu.
  • Na displeju se prikazuje režim obrade za zašrafivi proizvod.
  • Kontrolne lampice trepere crveno.
  • Oglašava se upozoravajući ton.
  • Na displeju se prikazuje Image alternative Image alternative (kod nije mogao biti pročitan ili nije poznat).
   • Pritisnite taster za skeniranje i još jednom skenirajte kod.
    Eventualno još uvek nisu dostupni parametri za obradu za proizvod koji se pričvršćuje zavrtnjima u memoriji modula pritezanja. Ako je proizvod kompatibilan sa SI-AT, QR kod odgovarajućeg proizvoda može da se skenira u dotičnom SI-AT-A22 uputstvu za rukovanje. Tako parametri obrade mogu da se preuzmu u memoriju SI-AT modula. Parametri obrade za proizvod mogu takođe naknadno da se učitaju preko računarskog softvera AT Documentation Software sa USB-om u modul pritezanja. Kako biste osigurali da se uvek koriste aktuelni parametri obrade, redovno treba ažurirati softver modula pritezanja.
 1. Blokirajte modul pritezanja.

Pritezanje proizvoda u inteligentnom režimu rada

Pre korišćenja modula pritezanja, uverite se da je proizvod koji se pričvršćuje zavrtnjima ispravno ugrađuje. Obratite pažnju na napomene u uputstvu za rukovanje proizvodom koji se pričvršćuje zavrtnjima i na izvedbe pričvrsnih elemenata koji se ispituju.
 1. Podesite vrstu režima rada „inteligentni režim rada“.
 2. Podesite sklopku za obrtanje u desno/levo na položaj obrtanja u desno.
 3. Postavite udarni zavrtač sa odgovarajućim alatom za umetanje na zašrafivi proizvod.
 4. Pritisnite upravljačku sklopku i držite je pritisnutu, dok modul pritezanja ne izda sledeće povratne poruke:
Image alternative
Rezultat 1 / 4
 • Prikazuje se poruka "Pritezanje uspešno završeno".
 • Kontrolne lampice svetle zeleno.
 • Oglašava se ton za potvrdu.
Pričvrsni element je pravilno pritegnut. Možete direktno da nastavite sa sledećim pričvrsnim elementom istog tipa.
Image alternative
Rezultat 2 / 4
 • Prikazuje se poruka „Ponovno pritezanje uspešno završeno".
 • Kontrolne lampice trepere žuto.
 • Oglašava se upozoravajući ton.
Vijčani spoj, koji je već bio pritegnut, a onda otpušten, je iznova pritegnut. INFORMACIJA:  Ukoliko pričvrsni element nije prethodno ispravno pritegnut, treba ga proveriti pomoću kalibrisanog ključa sa obrtnim momentom i pritegnuti ga.
Image alternative
Rezultat 3 / 4
 • Prikazuje se poruka "Napon akumulatorske baterije prenizak".
 • Kontrolne lampice trepere crveno.
Preostali kapacitet akumulatora je premali za pričvrsni element.
 • Pritisnite OK taster, kako biste potvrdili poruku.
 • Umetnite potpuno napunjenu akumulatorsku bateriju.
Image alternative
Rezultat 4 / 4
 • Prikazuje se poruka "Pritezanje nije pravilno završeno".
 • Kontrolne lampice trepere crveno.
 • Oglašava se upozoravajući ton.
 • Pritegnite pričvrsni element pomoću kalibrisanog ključa obrtnog momenta.

Pritezanje proizvoda u vrsti režima rada „pritezanje“

 1. Podesite vrstu režima rada „pritezanje“.
 2. Za zašrafivi proizvod utvrdite podesivi stepen pritezanja i isti podesite.
 3. Podesite sklopku za obrtanje u desno/levo na položaj obrtanja u desno.
 4. Postavite udarni zavrtač sa odgovarajućim alatom za umetanje na zašrafivi proizvod.
 5. Pritisnite upravljačku sklopku i držite je pritisnutu, dok modul pritezanja ne izda sledeće povratne poruke:
Image alternative
Rezultat 1 / 2
 • Prikazuje se poruka "Pritezanje uspešno završeno".
 • Kontrolne lampice svetle zeleno.
 • Oglašava se ton za potvrdu.
Pričvrsni element je pravilno pritegnut. Možete direktno da nastavite sa sledećim pričvrsnim elementom istog tipa.
Image alternative
Rezultat 2 / 2
 • Prikazuje se poruka "Pritezanje nije pravilno završeno".
 • Kontrolne lampice trepere crveno.
 • Oglašava se upozoravajući ton.
 • Pritegnite pričvrsni element pomoću kalibrisanog ključa obrtnog momenta.

Proverite pričvrsni element

Svi Hilti proizvodi podležu stalnom ažuriranju, tako da čak i proizvodi koji nisu opisani u ovom dokumentu, mogu biti podržani pomoću SI-AT modula. Uvek imajte aktuelan softver i uputstvo za upotrebu uz sebe.
Ostale, za proizvod odobrene proizvode sistema, aktuelna uputstva za upotrebu i uputstva za testiranje pronađite onlajn na: www.hilti.group | SAD: www.hilti.com .

Provera pričvrsnih elemenata segmentnih ankera

Kako biste se uverili da je prilikom pritezanja segmentnog ankera u „inteligentnom režimu rada“ dostignut instalacioni obrtni momenat, u skladu sa dozvolama/ uputstvom za rukovanje, mora se proveriti prvi i poslednji anker segmenta pomoću kalibrisanog ključa sa obrtnim momentom. Ova provera dostignutog instalacionog obrtnog momenta se mora obaviti neposredno nakon pritezanja (instalacije) segmentnog ankera.
Momenat kontrole odgovara instalacijama obrtnog momenta odgovarajućeg segmentnog ankera; uputsvo za upotrebu ovog ankera mora da se preuzme.
 • Povucite maticu segmentnog ankera pomoću kalibrisanog ključa sa obrtnim momentom. Pri tom posmatrajte ugao oko koga se element za pričvršćivanje i dalje može okretati.
  Rezultat 1 / 2Matica segmentnog ankera nije okrenuta dalje od navedenog maksimalnog obrtnog ugla (< 360°).
  Pričvrsni element je pravilno zavrnut.
  Rezultat 2 / 2Matica segmentnog ankera je okrenuta dalje izvan navedenog maksimalnog obrtnog ugla (> 360°).
  Pričvrsni element je nepravilno zavrnut. Prethodne provere pritezanja do tada treba posmatrati kao pogrešne i moraju se proveriti. Udarni zavrtač treba da se proveri u Hilti servisu.

Provera sigurnosti pričvrsnog elementa za sisteme instalacije

Kako biste se uverili da je prilikom pritezanja dugmeta za povezivanje u „inteligentnom režimu rada“ dostignut instalacioni obrtni momenat, u skladu sa dozvolama/ uputstvom za rukovanje, mora se proveriti prvo i poslednje dugme za povezivanje pomoću kalibrisanog ključa sa obrtnim momentom. Ova provera dostignutog instalacionog obrtnog momenta se mora obaviti neposredno nakon pritezanja (instalacije) dugmeta za povezivanje.
Momenat kontrole odgovara obrtnom momentu instalacije odgovarajućeg dugmeta za povezivanje; i može da se nađe u uputstvu za upotrebu ovog dugmeta za povezivanje.
Uverite se da koristite tačne parametre za odgovarajuće pričvrsne elemente. Ostale informacije možete da pronađete u uputstvu za rukovanje modulom obrtnog momenta i u uputstvu za rukovanje dotičnim proizvodom. Image alternative
 • Pritegnite pričvrsni element pomoću kalibrisanog ključa obrtnog momenta. Pri tom posmatrajte ugao oko koga se element za pričvršćivanje i dalje može okretati.
  Rezultat 1 / 2Pričvrsni element nije okrenut dalje od navedenog maksimalnog obrtnog ugla (< 180°).
  Zavrtanje pričvrsnog elementa je bilo pravilno.
  Rezultat 2 / 2Pričvrsni element je okrenut dalje izvan navedenog maksimalnog obrtnog ugla (> 180°).
  Izvršeno zavrtanje je neuspelo. Prethodne provere pritezanja do tada treba posmatrati kao pogrešne i moraju se proveriti. Udarni zavrtač treba da se proveri u Hilti servisu.

Provera tih privučenih veza pritezanja u režimu rada "pritezanje"

 • U redovnim vremenskim intervalima, odgovarajućim ključem sa obrtnim momentom, u skladu sa propisima firme ili normama kvaliteta, proveravajte da li je dostignut zadati pritezni obrtni moment.

Skidanje modula pritezanja

Image alternative
 1. Izvadite akumulatorsku bateriju.
 2. Pritisnite taster za deblokadu modula pritezanja i držite ga pritisnutog.
 3. Povucite modul pritezanja unazad sa udarnog zavrtača.

Priključivanje modula pritezanja na računar

Image alternative
 1. Izvadite modul pritezanja.
 2. Poklopac gurnite na donju stranu modula pritezanja.
  • Utičnica za USB priključak je sada dostupna.
 3. Utaknite utikač (tip B, USB 2.0) USB kabla u USB utičnicu modula pritezanja.
 1. Povežite drugi utikač (tip A) USB kabla sa vašim računarom.
  • Modul pritezanja se sada napaja strujom sa računara. Na displeju modula se prikazuje USB logo (Image alternative).
  Kada USB utikač izvučete iz modula pritezanja, trebalo bi ponovo da vratite poklopac USB utičnice, kako biste USB utičnicu zaštitili od prljavštine.

Nega i održavanje

Za siguran režim rada upotrebljavajte samo originalne rezervne delove i potrošne materijale. Rezervni delovi, potrošni materijal i pribor koji smo odobrili za vaš proizvod naći ćete u vašem Hilti centru ili na: www.hilti.com
 • Održavajte proizvod, naročito površine drški suvim, čistim i bez ulja i masti. Ne upotrebljavajte sredstva za negu na bazi silikona.
 • Spoljašnju stranu uređaja redovno čistite lagano navlaženom krpom za čišćenje.

Transport i skladištenje

 • Za transport i skladištenje inteligentnog modula pritezanja upotrebljavajte isporučenu kutiju za čuvanje, kako biste izbegli oštećenja.

Pomoć u slučaju smetnji

U slučaju smetnji, koje nisu navedene u ovoj tabeli ili koje ne možete samostalno da otklonite, molimo da se obratite Hilti servisu.
Takođe obratite pažnju na napomene za uklanjanje smetnji u uputstvu za upotrebu upotrebljenog udarnog zavrtača.
Smetnja
Mogući uzrok
Rešenje
Image alternative
Prikazuje se poruka "Modul blokirati".
Modul pritezanja je deblokiran.
 • Pritisnite taster za blokadu, kako biste blokirali modul pritezanja i aktivirali udarni zavrtač.
Image alternative
Prikazuje se poruka "Temperatura akumulatorske baterije previsoka".
Akumulatorska baterija je pregrejana.
 • Zamenite akumulatorsku bateriju ili ostavite akumulatorsku bateriju da se ohladi.
Image alternative
Prikazuje se poruka "Temperatura akumulatorske baterije preniska".
Temperatura akumulatorske baterije je preniska.
 • Ubacite akumulatorsku bateriju, čija se temperatura nalazi u oblasti radne temperature akumulatorske baterije (vidite uputstvo za upotrebu akumulatorske baterije).
Image alternative
Prikazuje se poruka "Temperatura udarnog zavrtača previsoka".
Udarni zavrtač je pregrejan.
 • Ostavite udarni zavrtač da se ohladi i očistite proreze za ventilaciju.
Image alternative
Prikazuje se poruka "Punjenje akumulatorske baterije prenisko".
Napunjenost akumulatora nije dovoljna da biste mogli pravilno da izvršite pritezanje pričvrsnog elementa.
 • Umetnite potpuno napunjenu akumulatorsku bateriju.
Image alternative
Prikazuje se poruka "Previsok prijem struje".
Prijem struje je kratkotrajno prevelik.
 • Pritisnite OK taster, kako biste potvrdili poruku.
 • Ponovite postupak zavrtanja.
 • Ako se poruka ponovo pojavi, onda kontaktirajte Hilti servis.
Image alternative
Prikazuje se poruka "Dugmasta ćelija prazna".
Dugmasta ćelija sata u modulu pritezanja je prazna.
  Više ne može da se garantuje ispravnost podataka za datum i tačno vreme u protokolu za dokumentaciju.
 • Obratite se Hilti servisu, kako biste zamenili bateriju.
Image alternative
Prikazuje se poruka "Greška na uređaju".
Greška na uređaju je prepoznata.
 • Priključite modul pritezanja na računar.
 • Pomoću softvera AT Documentation Software očitajte memoriju sa greškama i pratite uputstva softvera radi otklanjanja greške.
Image alternative
Prikazuje se poruka "Funkcija za dokumentaciju deaktivirana".
Funkcija za dokumentaciju deaktivirana (samo upozoravajuća poruka).
 • Ako vam je neophodna funkcija za dokumentaciju, modul pritezanja priključite na računar i aktivirajte funkciju dokumentovanja u softveru AT Documentation Software .
 • Pritisnite po potrebi taster OK, kako bi poruka nestala i kako bi se nastavio postupak pokretanja modula pritezanja.
Image alternative
Prikazuje se poruka "Memorija zauzeta …%". (Poruka se pojavljuje kod vrednosti ≥ 90 %.)
Memorija podataka u modulu pritezanja je zauzeta do prikazanog procenta. Pažnja: Kod dostizanja vrednosti prikaza od 100%, najstariji podaci se prepisuju!
 • Priključite modul pritezanja na računar.
 • Pomoću softvera AT Documentation Software očitajte podatke, kako biste ih dokumentovali u izveštaju.
 • Zatim izbrišite podatke u memoriji modula momenta pritezanja, kako biste oslobodili mesto za memorisanje.

Zbrinjavanje otpada

Image alternative Hilti uređaji su sa velikim udelom proizvedeni od reciklažnih materijala. Preduslov za ponovnu upotrebu je stručna podela materijala. U mnogim zemljama Hilti predaje Vaš stari uređaj na reciklažu. Pitajte Hilti servis za klijente ili Vašeg konsultanta za prodaju.
Image alternative
 • Električne alate, elektronske uređaje i akumulatorske baterije ne odlažite u kućne otpatke!

RoHS (Direktiva za ograničenje upotrebe opasnih supstanci)

Tabela sa opasnim supstancama se nalazi na sledećoj adresi: qr.hilti.com/r4838537.
Takođe jedna veza za RoHS tabelu se nalazi na kraju ovog dokumenta u vidu QR koda.

Garancija proizvođača

 • U slučaju pitanja o uslovima garancije obratite se Vašem lokalnom Hilti partneru.

Izjava o usklađenosti

Pod vlastitom odgovornošću izjavljujemo da je ovaj proizvod u skladu sa primenjenim smernicama i normama. Proveren je i odobren zajedno sa za to predviđenim proizvodima.
Image alternative