Izaberi jezik

SF 6-A22
SF 6H-A22

Originalno uputstvo za upotrebu

Podaci o dokumentaciji

O ovoj dokumentaciji

 • Pročitajte ovu dokumentaciju pre početka rada. To predstavlja preduslov za bezbedan rad i nesmetano rukovanje.
 • Obratite pažnju na bezbednosne i upozoravajuće napomene koje se nalaze u ovoj dokumentaciji i na proizvodu.
 • Uputstvo za rukovanje uvek čuvajte na proizvodu i samo ga sa ovim uputstvom prosleđujte dalje drugim osobama.

Legenda

Upozoravajuće napomene

Upozoravajuće napomene upozoravaju na opasnosti pri rukovanju proizvodom. Koriste se sledeće signalne reči:
OPASNOST
OPASNOST !
 • Znači neposrednu opasnu situaciju, koja može prouzrokovati telesne povrede ili smrt.
UPOZORENJE
UPOZORENJE !
 • Ova reč skreće pažnju na moguću opasnost koja može prouzrokovati tešku telesnu povredu ili smrt.
OPREZ
OPREZ !
 • Za moguću opasnu situaciju koja može da dovede do lakih telesnih povreda ili do materijalne štete.

Simboli u dokumentaciji

Sledeći simboli se koriste u ovoj dokumentаciji:
Image alternative Pre upotrebe pročitajte uputstvo za upotrebu
Image alternative Napomene o primeni i druge korisne informacije
Image alternative Rad sa reciklažnim materijalima
Image alternative Električne uređaje i baterije ne odlažite u kućne otpatke

Simboli na slikama

Sledeći simboli se koriste na slikama:
Image alternative Ovi brojevi se odnose na odgovarajuću sliku sa početka ovog uputstva
Image alternative Numerisanje reflektuje redosled radnih koraka na slici i može da odstupa od radnih koraka u tekstu
Image alternative Pozicioni brojevi se koriste na slici Pregled i odnose se na brojeve legende u poglavlju Pregled proizvoda
Image alternative Ovaj znak treba da vam skrene posebnu pažnju prilikom rukovanja sa proizvodom.

Simboli u zavisnosti od proizvoda

Simboli na proizvodu

Sledeći simboli se koriste na proizvodu:
Image alternative Bušenje bez udarca
Image alternative Bušenje pomoću udara (udarno bušenje)
Image alternative Klasa zaštite II (dvostruka izolacija)
Image alternative Nominalni broj obrtaja u slobodnom hodu
Image alternative Broj obrtaja u minuti
Image alternative Jednosmerna struja
Image alternative Li-Ion akumulatorska baterija
Image alternative Upotrebljena kategorija Hilti Li-Ion akumulatorske baterije. Imajte u vidu podatke u poglavlju Namenska upotreba .
Image alternative Nikada ne koristite akumulatorsku bateriju kao alat za udaranje.
Image alternative Ne dozvolite da akumulatorska baterija padne. Ne koristite akumulatorsku bateriju koja je pretrpela udar ili je oštećena na neki drugi način.
Image alternative Uređaj podržava NFC tehnologiju koja je kompatibilna sa iOS i Android platformama.

Informacije o proizvodu

Hilti proizvodi su namenjeni za profesionalnog korisnika, a njima sme da rukuje, da ih održava ili popravlja samo ovlašćeno, upućeno osoblje. To osoblje mora biti posebno upućeno u moguće opasnosti. Opisani proizvod i njegova pomoćna sredstva mogu da budu opasni, ako ih neobrazovano osoblje nestručno tretira ili ako ga ne upotrebljavate u skladu sa odredbama.
Oznaka tipa i serijski broj su navedeni na tipskoj pločici.
 • Prenesite serijski broj u sledeću tabelu. Podaci o proizvodu će vam biti potrebni kada budete kontaktirali naše predstavništvo ili servis.
  Podaci o proizvodu
Podaci o proizvodu
Zavrtač-bušilica
SF 6-A22 | SF 6H-A22
Generacija
01
Serijski br.

Izjava o usklađenosti

Pod vlastitom odgovornošću izjavljujemo da je ovde opisani proizvod u skladu sa važećim smernicama i normama. Primerak izjave o usklađenosti nalazi se na kraju ove dokumentacije.
Tehnička dokumentacija se čuva ovde:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Sigurnost

Opšte sigurnosne napomene za električne alate

Image alternative UPOZORENJE! Pročitajte sigurnosne napomene i uputstva. Greške kod pridržavanja sigurnosnih napomena i uputstava mogu dovesti do električnog udara, požara i/ili teških povreda.
Molimo sačuvajte sve sigurnosne napomene i uputstva za ubuduće.
Sigurnost na radnom mestu
 • Područje rada održavajte čistim i osvetljenim. Nered i neosvetljeno radno područje mogu dovesti do nezgoda.
 • Sa električnim alatom ne radite u okolini ugroženoj eksplozijom, u kojoj se nalaze zapaljive tečnosti, gasovi ili prašine. Električni alati proizvode iskre koje mogu zapaliti prašinu ili isparenja.
 • Decu i ostale osobe tokom korišćenja električnog alata udaljite iz područja rada. Ako biste skrenuli pažnju sa posla mogli biste izgubiti kontrolu nad uređajem.
Električna sigurnost
 • Izbegavajte kontakt tela sa uzemljenim površinama kao što su cevi, radijatori, šporeti i frižideri. Postoji povećana opasnost od električnog udara ako je vaše telo uzemljeno.
 • Električni alat držite dalje od kiše ili vlage. Prodiranje vode u električni alat povećava opasnost od električnog udara.
Bezbednost ljudi
 • Budite oprezni, pazite šta činite i kod rada sa električnim alatom postupajte razumno. Nemojte koristiti električni alat, ako ste umorni ili ste pod uticajem droga, alkohola ili lekova. Momenat nepažnje prilikom upotrebe električnog alata može da dovede do ozbiljnih povreda.
 • Nosite sredstva lične zaštite i uvek zaštitne naočare. Nošenje sredstava lične zaštite, kao što su zaštitna maska, sigurnosne cipele koje se ne kližu, zaštitna kaciga ili štitnik za sluh, u zavisnosti od vrste i primene električnog alata, smanjuje opasnost od nezgoda.
 • Izbegavajte nehotično stavljanje u pogon. Uverite se, da je električni alat isključen, pre nego što priključite akumulatorsku bateriju, ili ga primite ili nosite. Ako kod nošenja električnog uređaja prst držite na prekidaču ili ako je uređaj uključen i priključen na električnu mrežu, to može dovesti do nezgoda.
 • Pre nego što uključite električni alat, uklonite alate za podešavanje ili vijčane ključeve. Alat ili ključ koji se nalazi u rotirajućem delu uređaja može dovesti do nezgoda.
 • Izbegavajte nenormalan položaj tela. Zauzmite siguran i stabilan položaj tela i u svakom trenutku održavajte ravnotežu. Na taj način električni alat možete bolje kontrolisati u neočekivanim situacijama.
 • Nosite prikladnu odeću. Ne nosite široku odeću ili nakit. Neka vaša kosa, odeća i rukavice budu što dalje od pokretnih delova. Opuštenu odeću, nakit ili dugu kosu mogu zahvatiti pokretni delovi alata.
 • Ako su montirani alati za usisavanje i hvatanje prašine, proverite jesu li isti priključeni i da li se pravilno koriste. Upotreba usisivača može smanjiti opasnost.
Upotreba i rukovanje električnim alatom
 • Ne preopterećujte uređaj. Za vrstu posla koji obavljate koristite za to predviđen električni alat. Sa odgovarajućim električnim alatom radićete bolje i sigurnije, u navedenom području snage.
 • Ne upotrebljavajte električni alat sa neispravnim prekidačem. Električni alat koji se više ne može uključiti ili isključiti, opasan je i treba ga popraviti.
 • Izvadite akumulatorsku bateriju iz uređaja pre podešavanja uređaja, zamene delova pribora ili odlaganja uređaja. Ovim merama opreza sprečićete nehotično pokretanje električnog alata.
 • Nekorišćene električne alate odložite izvan dometa dece. Ne dopustite da uređaj koriste osobe koje sa njim nisu upoznate ili koje nisu pročitale ova uputstva . Električni alati su opasni ako ih koriste neiskusne osobe.
 • Pažljivo održavajte električne alate. Uverite se da pokretljivi delovi alata rade besprekorno i da nisu zaglavljeni, polomljeni ili oštećeni tako da negativno utiču na funkcionisanje alata. Oštećene delove popravite pre upotrebe uređaja. Uzrok mnogih nezgoda leži u loše održavanim električnim alatima.
 • Rezne alate održavajte oštrim i čistim. Brižljivo održavani rezni alati sa oštrim sečivima neće se zaglaviti i lakši su za vođenje.
 • Koristite električni alat, pribor, alate za umetanje itd. u skladu sa ovim uputstvom. Kod toga uzmite u obzir radne uslove i izvođene radove. Upotreba električnih alata za neke druge primene različite od predviđenih, može dovesti do opasnih situacija.
Upotreba i rukovanje akumulatorskim alatom
 • Akumulatorske baterije punite samo u punjačima koje preporučuje proizvođač. Kod punjača, koji je prikladan za određenu vrstu akumulatorskih baterija, postoji opasnost od požara ako se koristi sa drugim akumulatorskim baterijama.
 • Za električne alate upotrebljavajte samo za to predviđene akumulatore. Upotreba nekog drugog akumulatora može dovesti do povreda i opasnosti od požara.
 • Nekorišćeni akumulator držite dalje od kancelarijskih spajalica, kovanica, ključeva, klinova, vijaka ili drugih sitnih metalnih predmeta koji bi mogli prouzrokovati premošćenje kontakata. Kratak spoj između kontakata akumulatora može dovesti do opekotina ili do požara.
 • Kod neispravne primene može doći do curenja tečnosti iz akumulatorske baterije. Izbegavajte kontakt sa njom. Tečnost koja iscuri iz akumulatorske baterije, može dovesti do nadražaja kože ili opekotina. U slučaju nehotičnog kontakta isperite vodom. Ako tečnost dospe u oči, dodatno potražite pomoć doktora.
Servisiranje
 • Popravku alata prepustite samo kvalifikovanom stručnom osoblju i samo sa originalnim rezervnim delovima. Na taj način postići će se održavanje sigurnosti električnog alata.

Dodatne sigurnosne napomene za zavrtač

Bezbednost ljudi
 • Proizvod koristite isključivo dok je u tehnički besprekornom stanju.
 • Nikada ne vršite izmene i manipulacije na uređaju.
 • Koristite dodatne rukohvate isporučene sa alatom. Gubitak kontrole može prouzrokovati telesne povrede.
 • Uređaj uvek držite čvrsto sa obe ruke za predviđene drške. Redovno čistite drške i održavajte ih suvim.
 • Nemojte da dodirujete rotirajuće delove - Opasnost od povređivanja!
 • Prilikom upotrebe uređaja koristite odgovarajuće zaštitne naočare, zaštitni šlem, zaštitu za sluh, zaštitne rukavice i laganu zaštitu za disajne organe.
 • Takođe nosite zaštitne rukavice prilikom zamene alata. Dodirivanje alata za umetanje može da dovede do posekotina i opekotina.
 • Koristite zaštitne naočare. Odvojeni materijal može da povredi telo i oči.
 • Pre početka rada utvrdite klasu opasnosti prašine koja nastaje pri radu. Koristite građevinski usisivač sa službeno dozvoljenom klasifikacijom zaštite, koja odgovara vašim lokalnim propisima o zaštiti protiv prašine. Prašina materijala kao što su premaz koji sadrži olovo, neke vrste drveta, beton/zidina/stena koji sadrže kvarc i minerale, kao i metal mogu da budu štetni po zdravlje.
 • Obezbedite dobru ventilaciju na radnom mestu i prema potrebi nosite odgovarajuću masku za zaštitu disajnih organa, u zavisnosti od vrste prašine. Dodirivanje ili udisanje prašine mogu prouzrokovati alergijske reakcije i/ili bolesti disajnih puteva korisnika ili osoba koje se nalaze u blizini. Određena vrsta prašine, kao što su hrastova ili bukova prašina, može prouzrokovati kancer, naročito u kombinaciji sa dodacima za obradu drveta (hromat, sredstvo za zaštitu drveta). Materijalom koji sadrži azbest sme rukovati samo stručno osoblje.
 • Pravite pauze tokom rada i radite vežbe za pospešivanje cirkulacije krvi u prstima. Vibracije pri dužim radovima mogu da prouzrokuju smetnje u krvnim sudovima ili u nervnom sistemu prstiju, šaka ili zglobova.
Električna sigurnost
 • Pre početka rada proverite da li u radnom prostoru postoje prekriveni električni kablovi ili cevi za gas ili vodu. Spoljašnji metalni delovi uređaja mogu da izazovu strujni udar ako slučajno oštete neki strujni kabl.
Brižljivo rukovanje i upotreba električnih alata
 • Odmah isključite električni alat ukoliko se alat blokira. Uređaj može da se izmakne bočno.
 • Sačekajte da se električni alat najpre potpuno umiri, pre nego što ga odložite.

Pažljivo rukovanje i upotreba akumulatorske baterije

 • Poštujte posebne smernice za transport, skladištenje i rad Li-Ion akumulatorske baterije.
 • Akumulatorsku bateriju držite dalje od visokih temperatura, direktnog sunčevog zračenja i vatre.
 • Akumulatorska baterija se ne sme rastavljati, gnječiti, zagrevati iznad 80°C ili spaljivati.
 • Ne koristite ili ne punite akumulatorske baterije, koje su pretrpele strujni udar, koje su pale sa više od jednog metra ili su oštećene na neki drugi način. U tom slučaju, uvek stupite u kontakt sa svojim Hilti  servisom .
 • Ako je akumulatorska baterija prevruća da biste je držali u ruci, onda je moguće da je u kvaru. Postavite proizvod na nezapaljivo mesto sa dovoljnim razmakom od zapaljivih materijala na kojem ga možete posmatrati i ostavite ga da se ohladi. U tom slučaju, uvek stupite u kontakt sa svojim Hilti  servisom .

Opis

Pregled proizvoda

Image alternative
 1. Preklopivi bočni rukohvat
 2. Stezna glava (brzostezna glava/šestougaoni prihvat)
 3. Prsten za podešavanje obrtnog momenta i funkciju
 4. Dvostepena sklopka
 5. Sklopka za obrtanje na desno/levo sa blokadom uključivanja
 6. Upravljačka sklopka (sa elektronskom regulacijom broja obrtaja)
 7. Rukohvat sa prigušivanjem vibracija
 8. Osvetljenje
 9. Pojasna kuka (opciono)
 10. Akumulatorska baterija
 11. Indikator stanja napunjenosti i grešaka (Li-Ion akumulator)
 12. Taster za deblokiranje sa dodatnom funkcijom aktiviranja prikaza statusa napunjenosti

Upotreba u skladu sa odredbama

Opisani proizvod je ručna akumulatorska zavrtač-bušilica. Namenjena je za bušenje u čeliku, drvetu i plastici, lakom betonu i zidovima kao i za uvrtanje i otpuštanje zavrtnjeva.

 • Za ovaj proizvod koristite isključivo Hilti Li-Ion akumulatorske baterije serije B 22.

 • Za ovu akumulatorsku bateriju koristite isključivo Hilti punjače C4/36 serije.

Sadržaj isporuke

Zavrtač-bušilica, bočni rukohvat, uputstvo za upotrebu.
Ostale, za proizvod odobrene proizvode sistema nalazite u vašem Hilti centru ili online na: www.hilti.com

Prikaz Li-Ion akumulatorske baterije

Nivo punjenja Li-Ion akumulatorske baterije i smetnje kod uređaja će biti signalizirane preko prikaza Li-Ion akumulatorske baterije. Status napunjenosti Li‑Ion akumulatorske baterije se prikazuj posle dodirivanja jednog od dva tastera za deblokiranje akumulatorske baterije.
Stanje
Značenje
4 LED svetle.
Status napunjenosti: 75 % do 100 %
3 LED svetle.
Status napunjenosti: 50 % do 75 %
2 LED svetle.
Status napunjenosti: 25 % do 50 %
1 LED svetli.
Status napunjenosti: 10 % do 25 %
1 LED svetli, uređaj je spreman za rad.
Status napunjenosti: < 10 %
1 LED svetli, uređaj nije spreman za rad.
Akumulatorska baterija je pregrejana.
4 LED svetle, uređaj nije spreman za rad.
Uređaj je preopterećen ili pregrejan.
Ukoliko je prekidač za upravljanje aktiviran i 5 sekundi posle otpuštanja prekidača za upravljanje nije moguće da proverite status napunjenosti.
Kada trepere LED diode prikaza za status napunjenosti akumulatorske baterije molimo da obratite pažnju na napomene u poglavlju "Pomoć u slučaju smetnji".

Indikator preopterećenja i pregrevanja

Uređaj je opremljen elektronskom zaštitom od preopterećenja i zaštitom od pregrevanja. Kod preopterećenja ili pregrevanja uređaj se automatski isključuje. Ako otpustite i ponovo pritisnete upravljačku sklopku, može doći do kašnjenja uključenja (faze hlađenja uređaja).

Tehnički podaci

Zavrtač-bušilica


SF 6-A22
Nominalni napon
21,6 VDC
Težina prema EPTA Procedure 01 uključujući akumulatorsku bateriju B22⁄8.0
3,1 kg
Obrtni momenat
1. brzina
0/min … 480/min
2. brzina
0/min … 1.600/min
Obrtni momenat (slabije zavrtanje vijaka) Image alternative
≤ 50 Nm
Broj udaraca
·/·

SF 6H-A22
Nominalni napon
21,6 VDC
Težina prema EPTA Procedure 01 uključujući akumulatorsku bateriju B22⁄8.0
3,1 kg
Obrtni momenat
1. brzina
0/min … 480/min
2. brzina
0/min … 1.600/min
Obrtni momenat (slabije zavrtanje vijaka) Image alternative
≤ 50 Nm
Broj udaraca
28.800/min

Dozvoljeni prečnik za električne alate

Ø Raspon stezanja brzostezne glave
1,5 mm … 13 mm
Ø Burgija za drvo (tvrdo)
1,5 mm … 20 mm
Ø Burgija za drvo (meko)
1,5 mm … 32 mm
ØBurgija za metal
1,5 mm … 13 mm
Ø Bušenje u betonu/zidu (udarno bušenje)
4 mm … 12 mm

Informacija o šumu i vrednosti vibracija utvrđeni u skladu sa EN 60745

U ovim uputstvima navedene vrednosti pritiska zvuka i vibracija su izmerene u skladu sa normiranim postupkom merenja i možete skupa da ih upotrebljavate za poređenje električnih alata. Takođe su primereni za preliminarnu procenu ekspozicija. Navedeni podaci reprezentuju primarne primene električnog alata. Ako se električni alat inače koristi za druge primene sa alatima za umetanje koji se razlikuju ili nisu dovoljno dobro održavani, podaci se mogu razlikovati. To može znatno povećati ekspozicije tokom celokupnog radnog veka. Za tačnu procenu ekspozicija treba uzeti u obzir i vremena, tokom kojih je uređaj bio isključen ili je radio, ali se zapravo nije koristio. To može znatno smanjiti ekspozicije tokom celokupnog radnog veka. Odredite dodatne sigurnosne mere za zaštitu korisnika od delovanja zvuka i/ili vibracija kao npr.: Održavanje električnog alata i alata za umetanje, održavanje toplih ruku, organizacija tokova rada.
Vrednosti emisije buke

SF 6-A22
SF 6H-A22
Nivo emisije zvučnog pritiska (LpA)
73 dB(A)
84 dB(A)
Nesigurnost nivoa pritiska zvuka (KpA)
3 dB(A)
3 dB(A)
Nivo jačine buke (LWA)
84 dB(A)
95 dB(A)
Nesigurnost nivoa jačine zvuka (KWA)
3 dB(A)
3 dB(A)
Ukupne vrednosti vibracija

SF 6-A22
SF 6H-A22
Vrednost emisije vibracije za bušenje u metalu (ah,D)
2 m/s²
2 m/s²
Nepouzdanost bušenja u metalu (K)
1,5 m/s²
1,5 m/s²
Vrednost emisije vibracije za udarno bušenje u betonu (ah,ID)
·/·
4 m/s²
Nepouzdanost udarnog bušenja u betonu (K)
1,5 m/s²
1,5 m/s²

Rukovanje

Umetanje akumulatorske baterije

OPREZ
Opasnost od povrede. Zavrtač-bušilica se može neopaženo pokrenuti.
 • Pre umetanja akumulatorske baterije sa sigurnošću utvrdite da li je zavrtač-bušilica isključena i da li je blokada uključivanja aktivirana.
OPREZ
Električna opasnost. Zbog zaprljanih kontakata može da dođe do kratkog spoja.
 • Uverite se da su kontakti akumulatorske baterije i kontakti na zavrtač-bušilici bez stranih tela, pre nego što akumulatorsku bateriju umetnete u uređaj.
OPREZ
Opasnost od povrede. Ako akumulatorska baterija nije korektno umetnuta, može da ispadne.
 • Kontrolišite da li je akumulatorska baterija sigurno nalegla u uređaj, da ne bi ispala i kako ne bi ugrozila vas i druge.
Image alternative
 • Umetnite akumulatorsku bateriju i kontrolišite da li je akumulatorska baterija sigurno nalegla u uređaj.

Vađenje akumulatorske baterije

Image alternative
 • Izvadite akumulatorsku bateriju.

Montiranje i podešavanje bočnog rukohvata

Image alternative
 • Montirajte bočni rukohvat.

Montiranje pojasne kuke (opciono)

UPOZORENJE
Opasnost od povrede. Uređaj koji pada može da povredi Vas i druge.
 • Pre početka rada proverite da li je pojasna kuka sigurno pričvršćena.
Sa pojasnom kukom možete uređaj pričvrstiti na pojas tako da naleže uz telo. Pojasnu kuku možete da montirate za nošenje sa desne i leve strane.
Image alternative
 • Utaknite navojnu ploču u predviđenu vodilicu.

Umetanje ili vađenje burgije

Image alternative
 • Postavite ili izvadite burgiju u steznu glavu.

Umetanje ili vađenje podešavača za nastavke/nastavka odvijača

Image alternative
 • Umetnite podešavač za nastavke odvijača u steznu glavu i okretanjem je stegnite.

Bušenje Image alternative

OPREZ
Opasnost od povrede. Alat za umetanje može odjednom da blokira i time se uređaj može bočno izmaknuti.
 • Uređaj koristite pomoću bočne drške i uvek ga držite čvrsto obema rukama.
 • Držite bočni rukohvat uvek sa spoljne strane.
OPREZ
Opasnost od povrede. Sa podloge može doći do otkidanja komadića materijala.
 • Upotrebljavajte zaštitne naočare.
Image alternative
 • Prsten za podešavanje obrtnog momenta i funkcije podesite na simbol "Bušenje" Image alternative.

Udarno bušenje Image alternative

SF 6H-A22
Image alternative
 • Podesite prsten za podešavanje na funkciju "Udarno bušenje" Image alternative.

Zavrtanje

Image alternative
 • Podesite prsten za podešavanje obrtnog momenta i funkcije na neophodni obrtni momenat.

Izbor brzine

Image alternative
 • Izaberite brzinu.

Podešavanje obrtanja u desno/levo

Image alternative
 • Sklopku za obrtanje u desno/levo podesite na obrtanje u desno ili levo.

Nega i održavanje

Nega i održavanje

UPOZORENJE
Opasnost od povrede kod umetnute akumulatorske baterije !
 • Uvek izvadite akumulatorsku bateriju pre svih radova na negovanju i održavanju uređaja!
Nega uređaja
 • Čvrsto prionulu prljavštinu pažljivo uklonite.
 • Proreze za ventilaciju oprezno očistite suvom četkom.
 • Čistite kućište samo sa blago nakvašenom krpom. Ne upotrebljavajte sredstva za negu na bazi silikona, jer mogu nagristi plastične delove.
Nega Li‑Ion akumulatorske baterije
 • Održavajte akumulator čistim i uklanjajte tragove ulja i masti.
 • Čistite kućište samo sa blago nakvašenom krpom. Ne upotrebljavajte sredstva za negu na bazi silikona, jer mogu nagristi plastične delove.
 • Sprečite prodor vlage.
Održavanje
 • Redovno proveravajte da li je došlo do oštećenja na vidljivim delovima alata i funkcionisanju elemenata za besprekorno korišćenje.
 • U slučaju da proizvod ima oštećenja i/ili funkcionalne smetnje, ne koristite ga. Odmah odnesite uređaj u Hilti servis na popravku.
 • Posle radova na nezi i održavanju, priključite svu zaštitnu opremu i proverite da li funkcioniše.
Za siguran režim rada upotrebljavajte samo originalne rezervne delove i potrošne materijale. Rezervne delove, potrošni materijal i pribor koji smo odobrili za vaš proizvod naći ćete u okviru Hilti Store ili na: www.hilti.group .

Transport i skladištenje

Transport i skladištenje

Transport
  OPREZ
  Nesmotreno pokretanje prilikom transporta !
 • Uvek transportujte vaše proizvode bez umetnutih akumulatorskih baterija!
 • Izvadite akumulatorske baterije.
 • Uređaj i akumulatorske baterije transportujte pojedinačno zapakovane.
 • Akumulatorske baterije nikada nemojte da transportujete bez ambalaže.
 • Nakon dugotrajnog transporta uređaj i akumulatorske baterije pre upotrebe proverite da li imaju oštećenja.
Skladištenje
  OPREZ
  Nesmotreno oštećenje zbog neispravnih ili iscurelih akumulatorskih baterija !
 • Uvek odlažite vaše proizvode bez umetnutih akumulatorskih baterija!
 • Uređaj i akumulatorske baterije uskladištite na što hladnijem i suvom mestu.
 • Akumulatorske baterije nikada ne skladištite na suncu, na radijatorima ili iza zastakljenih površina.
 • Uređaj i akumulatorske baterije skladištite na mestu koje je suvo i nepristupačno deci ili neovlašćenim osobama.
 • Nakon dugotrajnog skladištenja uređaj i akumulatorske baterije pre upotrebe proverite da li imaju oštećenja.

Pomoć u slučaju smetnji

U slučaju smetnji, koje nisu navedene u ovoj tabeli ili koje ne možete samostalno da otklonite, molimo da se obratite našem Hilti servisu.
Smetnja
Mogući uzrok
Rešenje
Zavrtač-bušilica ne funkcioniše.
Akumulatorska baterija nije pravilno umetnuta.
 • Umetnite akumulatorsku bateriju.
Akumulatorska baterija je ispražnjena.
 • Zamenite akumulatorsku bateriju i napunite praznu akumulatorsku bateriju.
Trepću sva 4 LED-a.
Zavrtač-bušilica ne funkcioniše.
Zavrtač-bušilica je kratkotrajno preopterećena.
 • Otpustite prekidač za upravljanje i iznova ga aktivirajte.
Zaštita od pregrevanja.
 • Zavrtanj-bušilicu ostavite da se ohladi i očistite proreze za ventilaciju.
1 LED treperi.
Zavrtač-bušilica ne funkcioniše.
Akumulatorska baterija je ispražnjena.
 • Zamenite akumulatorsku bateriju i napunite praznu akumulatorsku bateriju.
Akumulatorska baterija je previše hladna.
 • Akumulatorsku bateriju dovedite na preporučenu radnu temperaturu.
Akumulatorska baterija je prevruća.
 • Akumulatorsku bateriju dovedite na preporučenu radnu temperaturu.
SF 6H-A22
Udarno bušenje nije moguće.
Funkcija na prstenu za podešavanje nije korektno podešena.
 • Podesite prsten za podešavanje na funkciju "Udarno bušenje" Image alternative.
Prekidač za upravljanje ne može da se pritisne odnosno blokiran je.
Sklopka za obrtanje u desno/levo je u srednjem položaju (transportni položaj).
 • Pritisnite u levo ili desno sklopku za obrtanje u desno/levo.
Zavrtač-bušilica ili akumulatorska baterija se jako greju.
Električni kvar
 • Isključite odmah zavrtač-bušilicu, izvadite akumulatorsku bateriju i potražite Hilti servis.
Zavrtač-bušilica je preopterećena (granica primene je prekoračena).
 • Proverite vaš slučaj primene.

Zbrinjavanje otpada

Image alternative Hilti uređaji su sa velikim udelom proizvedeni od reciklažnih materijala. Preduslov za ponovnu upotrebu je stručna podela materijala. U mnogim zemljama Hilti vaš stari uređaj vraća na reciklažu. Pitajte Hilti servis za klijente ili vašeg konsultanta za prodaju.
Odlaganje akumulatorskih baterijaNestručnim odlaganjem akumulatorskih baterija može dа se izаzove opаsnost po zdrаvlje prouzrokovаna ispuštanjem gаsovа ili tečnosti.
 • Nemojte slati oštećene akumulatorske baterije!
 • Prekrijte priključke materijalom koji ne sprovodi struju, kako biste izbegli kratak spoj.
 • Akumulаtorske baterije uklonite na otpad tаko dа ne mogu dа dospeju u ruke dece.
 • Uklonite na otpad akumulatorsku bateriju u vašoj Hilti Store ili se obratite preduzeću za odlaganje koje je nadležno za vas.
Image alternative
 • Električne alate, elektronske uređaje i akumulatorske baterije ne odlažite u kućne otpatke!

Garancija proizvođača

 • U slučaju pitanja o uslovima garancije obratite se Vašem lokalnom Hilti partneru.
Image alternative