Izaberi jezik

AG 125-A22

Originalno uputstvo za upotrebu

Podaci o dokumentaciji

O ovoj dokumentaciji

 • Pročitajte ovu dokumentaciju pre početka rada. To predstavlja preduslov za bezbedan rad i nesmetano rukovanje.
 • Obratite pažnju na bezbednosne i upozoravajuće napomene koje se nalaze u ovoj dokumentaciji i na proizvodu.
 • Uputstvo za rukovanje uvek čuvajte na proizvodu i samo ga sa ovim uputstvom prosleđujte dalje drugim osobama.

Legenda

Upozoravajuće napomene

Upozoravajuće napomene upozoravaju na opasnosti pri rukovanju proizvodom. Koriste se sledeće signalne reči:
OPASNOST
OPASNOST !
 • Znači neposrednu opasnu situaciju, koja može prouzrokovati telesne povrede ili smrt.
UPOZORENJE
UPOZORENJE !
 • Ova reč skreće pažnju na moguću opasnost koja može prouzrokovati tešku telesnu povredu ili smrt.
OPREZ
OPREZ !
 • Za moguću opasnu situaciju koja može da dovede do lakih telesnih povreda ili do materijalne štete.

Simboli u dokumentaciji

Sledeći simboli se koriste u ovoj dokumentаciji:
Image alternative Pre upotrebe pročitajte uputstvo za upotrebu
Image alternative Napomene o primeni i druge korisne informacije
Image alternative Rad sa reciklažnim materijalima
Image alternative Električne uređaje i baterije ne odlažite u kućne otpatke

Simboli na slikama

Sledeći simboli se koriste na slikama:
Image alternative Ovi brojevi se odnose na odgovarajuću sliku sa početka ovog uputstva
Image alternative Numerisanje reflektuje redosled radnih koraka na slici i može da odstupa od radnih koraka u tekstu
Image alternative Pozicioni brojevi se koriste na slici Pregled i odnose se na brojeve legende u poglavlju Pregled proizvoda
Image alternative Ovaj znak treba da vam skrene posebnu pažnju prilikom rukovanja sa proizvodom.

Simboli u zavisnosti od proizvoda

Simboli na proizvodu

Sledeći simboli se koriste na proizvodu:
Image alternative Korišćenje zaštitnih naočara
Image alternative Nominalni broj obrtaja
Image alternative Broj obrtaja u minuti
Image alternative Broj obrtaja u minuti
Image alternative Prečnik
Image alternative Jednosmerna struja
Image alternative Li-Ion akumulatorska baterija
Image alternative Upotrebljena kategorija Hilti Li-Ion akumulatorske baterije. Imajte u vidu podatke u poglavlju Namenska upotreba .
Image alternative Nikada ne koristite akumulatorsku bateriju kao alat za udaranje.
Image alternative Ne dozvolite da padne akumulatorska baterija. Ne koristite akumulatorsku bateriju koja je pretrpela udar ili je oštećena na neki drugi način.
Image alternative Uređaj podržava NFC tehnologiju koja je kompatibilna sa iOS i Android platformama.

Informacije o proizvodu

Image alternative proizvodi su namenjeni za profesionalnog korisnika, a njima sme da rukuje, da ih održava ili popravlja samo ovlašćeno, upućeno osoblje. To osoblje mora biti posebno upoznato sa mogućim opasnostima. Proizvod i njegova pomoćna sredstva mogu da budu opasni ako ih neobučena lica nestručno tretiraju ili ako se ne koriste namenski.
Oznaka tipa i serijski broj su navedeni na tipskoj pločici.
 • Prenesite serijski broj u sledeću tabelu. Podaci o proizvodu će vam biti potrebni kada budete kontaktirali naše predstavništvo ili servis.
  Podaci o proizvodu
  Ugaona brusilica
  AG 125-A22
  Generacija
  02
  Serijski br.

Izjava o usklađenosti

Pod vlastitom odgovornošću izjavljujemo da je ovde opisani proizvod u skladu sa važećim smernicama i normama. Primerak izjave o usklađenosti nalazi se na kraju ove dokumentacije.
Tehnička dokumentacija se čuva ovde:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Sigurnost

Sigurnosne napomene

Opšte sigurnosne napomene za električne alate

Image alternative UPOZORENJE! Pročitajte sigurnosne napomene i uputstva. Greške kod pridržavanja sigurnosnih napomena i uputstava mogu dovesti do električnog udara, požara i/ili teških povreda.
Molimo sačuvajte sve sigurnosne napomene i uputstva za ubuduće.
Sigurnost na radnom mestu
 • Područje rada održavajte čistim i osvetljenim. Nered i neosvetljeno radno područje mogu dovesti do nezgoda.
 • Sa električnim alatom ne radite u okolini ugroženoj eksplozijom, u kojoj se nalaze zapaljive tečnosti, gasovi ili prašine. Električni alati proizvode iskre koje mogu zapaliti prašinu ili isparenja.
 • Decu i ostale osobe tokom korišćenja električnog alata udaljite iz područja rada. Ako biste skrenuli pažnju sa posla mogli biste izgubiti kontrolu nad uređajem.
Električna sigurnost
 • Izbegavajte kontakt tela sa uzemljenim površinama kao što su cevi, radijatori, šporeti i frižideri. Postoji povećana opasnost od električnog udara ako je vaše telo uzemljeno.
 • Električni alat držite dalje od kiše ili vlage. Prodiranje vode u električni alat povećava opasnost od električnog udara.
Bezbednost ljudi
 • Budite oprezni, pazite šta činite i kod rada sa električnim alatom postupajte razumno. Nemojte koristiti električni alat, ako ste umorni ili ste pod uticajem droga, alkohola ili lekova. Momenat nepažnje prilikom upotrebe električnog alata može da dovede do ozbiljnih povreda.
 • Nosite sredstva lične zaštite i uvek zaštitne naočare. Nošenje sredstava lične zaštite, kao što su zaštitna maska, sigurnosne cipele koje se ne kližu, zaštitna kaciga ili štitnik za sluh, u zavisnosti od vrste i primene električnog alata, smanjuje opasnost od nezgoda.
 • Izbegavajte nehotično stavljanje u pogon. Uverite se, da je električni alat isključen, pre nego što priključite akumulatorsku bateriju, ili ga primite ili nosite. Ako kod nošenja električnog uređaja prst držite na prekidaču ili ako je uređaj uključen i priključen na električnu mrežu, to može dovesti do nezgoda.
 • Pre nego što uključite električni alat, uklonite alate za podešavanje ili vijčane ključeve. Alat ili ključ koji se nalazi u rotirajućem delu uređaja može dovesti do nezgoda.
 • Izbegavajte nenormalan položaj tela. Zauzmite siguran i stabilan položaj tela i u svakom trenutku održavajte ravnotežu. Na taj način električni alat možete bolje kontrolisati u neočekivanim situacijama.
 • Nosite prikladnu odeću. Ne nosite široku odeću ili nakit. Neka vaša kosa, odeća i rukavice budu što dalje od pokretnih delova. Opuštenu odeću, nakit ili dugu kosu mogu zahvatiti pokretni delovi alata.
 • Ako su montirani alati za usisavanje i hvatanje prašine, proverite jesu li isti priključeni i da li se pravilno koriste. Upotreba usisivača može smanjiti opasnost.
Upotreba i rukovanje električnim alatom
 • Ne preopterećujte uređaj. Za vrstu posla koji obavljate koristite za to predviđen električni alat. Sa odgovarajućim električnim alatom radićete bolje i sigurnije, u navedenom području snage.
 • Ne upotrebljavajte električni alat sa neispravnim prekidačem. Električni alat koji se više ne može uključiti ili isključiti, opasan je i treba ga popraviti.
 • Izvadite akumulatorsku bateriju iz uređaja pre podešavanja uređaja, zamene delova pribora ili odlaganja uređaja. Ovim merama opreza sprečićete nehotično pokretanje električnog alata.
 • Nekorišćene električne alate odložite izvan dometa dece. Ne dopustite da uređaj koriste osobe koje sa njim nisu upoznate ili koje nisu pročitale ova uputstva . Električni alati su opasni ako ih koriste neiskusne osobe.
 • Pažljivo održavajte električne alate. Uverite se da pokretljivi delovi alata rade besprekorno i da nisu zaglavljeni, polomljeni ili oštećeni tako da negativno utiču na funkcionisanje alata. Oštećene delove popravite pre upotrebe uređaja. Uzrok mnogih nezgoda leži u loše održavanim električnim alatima.
 • Rezne alate održavajte oštrim i čistim. Brižljivo održavani rezni alati sa oštrim sečivima neće se zaglaviti i lakši su za vođenje.
 • Koristite električni alat, pribor, alate za umetanje itd. u skladu sa ovim uputstvom. Kod toga uzmite u obzir radne uslove i izvođene radove. Upotreba električnih alata za neke druge primene različite od predviđenih, može dovesti do opasnih situacija.
Upotreba i rukovanje akumulatorskim alatom
 • Akumulatorske baterije punite samo u punjačima koje preporučuje proizvođač. Kod punjača, koji je prikladan za određenu vrstu akumulatorskih baterija, postoji opasnost od požara ako se koristi sa drugim akumulatorskim baterijama.
 • Za električne alate upotrebljavajte samo za to predviđene akumulatore. Upotreba nekog drugog akumulatora može dovesti do povreda i opasnosti od požara.
 • Nekorišćeni akumulator držite dalje od kancelarijskih spajalica, kovanica, ključeva, klinova, vijaka ili drugih sitnih metalnih predmeta koji bi mogli prouzrokovati premošćenje kontakata. Kratak spoj između kontakata akumulatora može dovesti do opekotina ili do požara.
 • Kod neispravne primene može doći do curenja tečnosti iz akumulatorske baterije. Izbegavajte kontakt sa njom. Tečnost koja iscuri iz akumulatorske baterije, može dovesti do nadražaja kože ili opekotina. U slučaju nehotičnog kontakta isperite vodom. Ako tečnost dospe u oči, dodatno potražite pomoć doktora.
Servisiranje
 • Popravku alata prepustite samo kvalifikovanom stručnom osoblju i samo sa originalnim rezervnim delovima. Na taj način postići će se održavanje sigurnosti električnog alata.

Zajedničke sigurnosne napomene za brušenje, obradu brusnim papirom, rad sa žičanim četkama, poliranje i presecanje:

 • Ovaj električni alat koristite kao brusilicu i brusilicu za presecanje. Pridržavajte se svih sigurnosnih napomena, uputstava, prikaza i podataka koje ste dobili sa ovim uređajem. Ako se ne pridržavate sledećih uputstava, može doći do električnog udara, požara i/ili teških telesnih povreda.
 • Ovaj električni alat nije prikladan za obradu brusnim papirom, radove sa četkama za brušenje i poliranje. Primene, za koje električni alat nije predviđen, mogu prouzrokovati opasnosti i telesne povrede.
 • Ne upotrebljavajte pribor koji proizvođač nije specijalno predvideo i preporučio za ovaj električni alat. Sama mogućnost pričvršćivanja pribora na Vaš električni alat ne garantuje njegovu sigurnu upotrebu.
 • Dozvoljeni broj obrtaja alata za umetanje mora biti barem toliko visok kao najviši broj obrtaja naveden na električnom alatu. Pribor, koji se okreće većim brojem obrtaja od dopuštenog, može se razbiti i odleteti okolo.
 • Spoljašnji prečnik i debljina alata za umetanje mora odgovarati dimenzijama Vašeg električnog alata. Neispravno dimenzionirani alati za umetanje ne mogu se dovoljno izolirati ili kontrolisati.
 • Alati za umetanje sa navojem moraju tačno naleći na navoj brusnog vretena. Kod alata za umetanje, koji se montiraju pomoću prirubnice, prečnik rupe alat za umetanje mora odgovarati ulaznom prečniku prirubnice. Alati za umetanje, koji se ne pričvršćuju tačno na električni alat okreću se nepravilno, jako vibriraju i mogu dovesti do gubitka kontrole.
 • Ne upotrebljavajte oštećene alate za umetanje. Pre svake upotrebe kontrolišite alate za umetanje poput brusnih ploča u pogledu krhotina i napuklina, brusnih diskova u pogledu napuklina, trošenja ili jake istrošenosti, žičanih četki u pogledu labavih ili polomljenih žica. Ako se električni alat ili alat za umetanje sruši, proverite da li se oštetio ili upotrebite neoštećeni alat za umetanje. Ako ste alat za umetanje proverili i umetnuli, Vi i osobe u Vašoj blizini morate zadržavati van ravni rotirajućeg alata za umetanje i pustiti da uređaj radi jedan minut sa najvišim brojem obrtaja. Oštećeni alati za umetanje će se u tom periodu testiranja obično polomiti.
 • Nosite sredstva lične zaštite i uvek zaštitne naočare. U zavisnosti od upotrebe kompletan štitnik za lice, štitnik za oči ili zaštitne naočare. Ukoliko je primereno, nosite masku za zaštitu od prašine, zaštitne slušalice, zaštitne rukavice ili posebnu kecelju, koja brusne krhotine i krhotine materijala drži dalje od Vas. Oči treba da budu zaštićene od letećih stranih tela, koja nastaju prilikom različitih načina upotrebe. Maska za zaštitu od prašine i respirator moraju filtrirati prašinu nastalu prilikom upotrebe. Ako ste dugo izloženi buci, možete pretrpeti gubitak sluha.
 • Kod drugih osoba pazite na sigurnu udaljenost od Vašeg područja rada. Svako, ko ulazi u područje rada, mora nositi ličnu zaštitnu opremu. Krhotine predmeta obrade ili polomljenih alata za umetanje mogu odleteti i prouzrokovati telesne povrede čak i izvan neposrednog područja rada.
 • Električni alat držite samo za izolirane ručke kada izvodite radove kod kojih alat za umetanje može pogoditi skrivene strujne vodove. Kontakt sa provodljivim vodom može pod napon staviti i metalne delove uređaja i dovesti do električnog udara.
 • Mrežni kabl držite dalje od alata za umetanje, koji se obrću. Ako izgubite kontrolu nad uređajem, može se prerezati ili zahvatiti mrežni kabl i vaše ruke mogu doći u područje rotirajućeg alata za umetanje.
 • Električni alat nikada ne odlažite pre nego što se alat za umetanje u potpunosti ne zaustavi. Rotirajući alat za umetanje može doći u kontakt sa površinom za odlaganje, pri čemu možete izgubiti kontrolu nad električnim alatom.
 • Ne dozvolite da električni alat radi tokom prenošenja. Vaša se odeća može zahvatiti slučajnim kontaktom sa obrtnim alatom za umetanje i električni alat se može zabiti u Vaše telo.
 • Redovno čistite ventilacione proreze Vašeg električnog alata. Ventilator motora uvlači prašinu u kućište, a jaka akumulacija metalne prašine može uzrokovati električne opasnosti.
 • Električni alat ne upotrebljavajte u blizini zapaljivih materijala. Varnice mogu zapaliti te materijale.
 • Ne upotrebljavajte alate za umetanje, koji zahtevaju tečna rashladna sredstva. Upotreba vode ili drugog tekućeg rashladnog sredstva može dovesti do električnog udara.
Povratni udarac i odgovarajuće sigurnosne napomenePovratni udarac je iznenadna reakcija zbog zaglavljenog ili blokiranog obrtnog alata za umetanje kao što su brusna ploča, brusni tanjir, žičana četka itd., zaglavljenje ili blokiranje dovodi do trenutnog zaustavljanja rotirajućeg alata za umetanje. Time se nekontrolisani električni alat ubrzava u suprotnom smeru obrtanja alata za umetanje na mestu blokade.
Ako se npr. brusna ploča zaglavi ili zablokira u predmetu obrade, može se zahvatiti ivica brusne ploče, koja prodire u predmet obrade, a brusna ploča pritom može pući ili prouzrokovati povratni udarac. Brusna ploča se tada kreće prema operateru ili odmiče od njega i zavisnosti od smera obrtanja ploče na mestu blokade. Brusne ploče mogu se slomiti i u ovom slučaju.
Povratni udarac je posledica nepravilne ili neispravne upotrebe električnog alata. Može se sprečiti odgovarajućim preventivnim merama, od kojih su neke dole navedene.
 • Čvrsto držite električni alat i svoje telo i ruke dovedite u položaj, u kojem možete prihvatiti sile povratnog udarca. Ako postoji, uvek upotrebljavajte dodatni rukohvat kako biste imali što veću kontrolu nad silama povratnog udarca ili reakcijskim momentima pri radu uz visoki broj obrtaja. Operater može odgovarajućim preventivnim merama ovladati silama povratnog udarca i reakcijskim silama.
 • Svoju ruku nikada ne dovodite u blizinu obrtnih alata za umetanje. Alat za umetanje bi se kod povratnog udarca mogao pomicati preko Vaše ruke.
 • Izbegavajte da se vaše telo nalazi u području u kojem bi se električni alat mogao pomicati usled delovanja povratnog udarca. Povratni udarac pokreće električni alat u smeru suprotnom od kretanja brusne ploče na mestu blokade.
 • Posebno oprezno radite u području uglova, oštrih ivica itd. sprečite da se alati za umetanje odbiju od predmeta obrade ili u njemu zaglave. Rotirajući alat za umetanje je sklon zaglavljivanju kod uglova, oštrih ivica ili prilikom odskakanja. To prouzrokuje gubitak kontrole ili povratni udarac.
 • Ne upotrebljavajte lanac ili nazubljeni list testere. Takvi električni alati često prouzrokuju povratni udarac ili gubitak kontrole nad električnim alatom.
Dodatne sigurnosne napomene o brušenju i presecanju:
 • Upotrebljavajte isključivo brusna tela, koja su dozvoljena za Vaš električni alat i zaštitnu haubu predviđenu za to brusno telo. Brusna tela, koja nisu predviđena za električni alat, ne mogu se dovoljno izolirati i nesigurna su.
 • Kolenaste brusne ploče treba montirati tako da njihova klizna površina ne prelazi preko ravni ivice zaštitne haube. Nestručno montirana brusna ploča koja prelazi preko ravni ivice zaštitne haube ne može biti dovoljno zakrivljena.
 • Zaštitna hauba mora da bude sigurno postavljena na električnom alatu, a radi najveće mere sigurnosti podešena tako da što manji deo brusnog tela bude otvoren i okrenut prema rukovaocu. Zaštitna hauba pomaže da rukovaoci koji rade sa alatom budu zaštićeni od krhotina, slučajnog kontakta sa brusnim telom i iskrama, koje bi mogle da zapale odeću.
 • Brusna tela smeju se koristiti samo za preporučene mogućnosti upotrebe. Na primer: brušenje nikada ne obavljajte kamenom površinom rezne ploče. Ploče za presecanje su namenjene rezanju materijala ivicom ploče. Mogu se slomiti usled bočnog delovanja sile.
 • Uvek upotrebljavajte neoštećenu steznu prirubnicu pravilne veličine i oblika za brusnu ploču, koju ste odabrali. Odgovarajuće prirubnice štite brusnu ploču i tako smanjuju opasnost od pucanja brusne ploče. Prirubnice za rezne ploče mogu se razlikovati od prirubnica za druge brusne ploče.
 • Ne upotrebljavajte istrošene brusne ploče velikih električnih alata. Brusne ploče za velike električne alate nisu konstruisane za veći broj obrtaja manjih električnih alata i mogu se polomiti.
Ostale posebne sigurnosne napomene za presecanje:
 • Izbegavajte blokiranje rezne ploče ili preveliki potisak. Ne izvodite prekomerno duboke rezove. Preopterećenje rezne ploče povećava njenu preopterećenost i sklonost deformisanju ili blokiranju, a time i mogućnost povratnog udarca ili napuknuća brusnog tela.
 • Izbegavajte područje ispred i iza rotirajuće rezne ploče. Ako reznu ploču u predmetu obrade odmičete od sebe, električni alat se u slučaju povratnog udarca može sa rotirajućom pločom odbaciti direktno u Vas.
 • Ako se rezna ploča zaglavi ili ako prekinete rad, isključite uređaj i mirno ga držite dok se ploča ne zaustavi. Ne pokušavajte reznu ploču, koja se još uvek okreće, vaditi iz reza jer inače može doći do povratnog udarca. Utvrdite i uklonite uzrok zaglavljenja.
 • Električni alat ne uključujte ponovno dok se nalazi u predmetu obrade. Pustite da rezna ploča najpre postigne svoj puni broj obrtaja pre nego što pažljivo nastavite sa rezanjem. U suprotnom ploča se može zakačiti, iskočiti iz predmeta obrade ili prouzrokovati povratni udarac.
 • Ploče ili velike predmete obrade poduprite kako biste izbegli rizik od povratnog udarca zbog zaglavljene rezne ploče. Veliki predmeti obrade mogu se saviti pod vlastitom težinom. Predmet obrade na obe strane ploče mora da bude poduprt, a doduše kako u blizini reza za presecanje tako i na ivici.
 • Budite posebno oprezni kod "džepnih rezova" u postojećim zidovima ili drugim nevidljivim područjima. Rezna ploča, koja prodire u rez, može kod rezanja u gasnim ili vodovodnim cevima, električnim vodovima ili drugim predmetima prouzrokovati povratni udarac.

Dodatne sigurnosne napomene

Sigurnost ljudi
 • Proizvod koristite isključivo dok je u tehnički besprekornom stanju.
 • Nikada ne vršite izmene i manipulacije na uređaju.
 • Nemojte da dodirujete rotirajuće delove - Opasnost od povređivanja!
 • Takođe nosite zaštitne rukavice prilikom zamene alata. Dodirivanje alata za umetanje može da dovede do posekotina i opekotina.
 • Pre početka rada utvrdite klasu opasnosti prašine koja nastaje pri radu. Koristite građevinski usisivač sa službeno dozvoljenom klasifikacijom zaštite, koja odgovara vašim lokalnim propisima o zaštiti protiv prašine. Prašina materijala kao što su premaz koji sadrži olovo, neke vrste drveta, beton/zidina/stena koji sadrže kvarc i minerale, kao i metal mogu da budu štetni po zdravlje.
 • Obezbedite dobru ventilaciju na radnom mestu i prema potrebi nosite odgovarajuću masku za zaštitu disajnih organa, u zavisnosti od vrste prašine. Dodirivanje ili udisanje prašine mogu prouzrokovati alergijske reakcije i/ili bolesti disajnih puteva korisnika ili osoba koje se nalaze u blizini. Određena vrsta prašine kao što su hrastova ili bukova prašina mogu prouzrokovati kancer, naročito kada su u spoju sa dodacima za obradu drveta (hromat, sredstvo za zaštitu drveta). Materijalom koji sadrži azbest sme rukovati samo stručno osoblje.
 • Pravite pauze tokom rada i radite vežbe za poboljšanje cirkulacije krvi u prstima. Vibracije pri dužim radovima mogu da prouzrokuju smetnje u krvnim sudovima ili u nervnom sistemu prstiju, šaka ili zglobova.
Električna sigurnost
 • Pre početka rada proverite da li u radnom prostoru postoje prekriveni električni kablovi ili cevi za gas ili vodu. Spoljašnji metalni delovi uređaja mogu da izazovu strujni udar ako slučajno oštete neki strujni kabl.
Brižljivo rukovanje i upotreba električnih alata
 • Rezne brusne ploče ne upotrebljavajte za grubu obradu.
 • Čvrsto zategnite alat za umetanje i prirubnicu. Ako alat za umetanje i prirubnica nisu čvrsto zategnuti, posle isključivanja postoji mogućnost da se alat za umetanje prilikom kočenja preko motora uređaja odvoji od vretena.
 • Obratite pažnju na uputstva proizvođača za rukovanje brusnim pločama i njihovo čuvanje.

Pažljivo rukovanje i upotreba akumulatorske baterije

 • Poštujte posebne smernice za transport, skladištenje i rad Li-Ion akumulatorske baterije.
 • Akumulatorsku bateriju držite dalje od visokih temperatura, direktnog sunčevog zračenja i vatre.
 • Akumulatorska baterija se ne sme rastavljati, gnječiti, zagrevati iznad 80°C ili spaljivati.
 • Ne koristite ili ne punite akumulatorske baterije, koje su pretrpele strujni udar, koje su pale sa više od jednog metra ili su oštećene na neki drugi način. U tom slučaju, uvek stupite u kontakt sa svojim Hilti  servisom .
 • Ako je akumulatorska baterija prevruća da biste je držali u ruci, onda je moguće da je u kvaru. Postavite proizvod na nezapaljivo mesto sa dovoljnim razmakom od zapaljivih materijala na kojem ga možete posmatrati i ostavite ga da se ohladi. U tom slučaju, uvek stupite u kontakt sa svojim Hilti  servisom .

Opis

Pregled proizvoda

Image alternative
 1. Dugme za deblokiranje haube
 2. Dugme za blokadu vretena
 3. Prorezi za ventilaciju
 4. Taster za deblokiranje sa dodatnom funkcijom aktiviranja prikaza statusa napunjenosti
 5. Akumulatorska baterija
 6. Blokada uključivanja
 7. Taster za uključivanje/isključivanje
 8. Bočni rukohvat izolovan od vibracija
 9. Vreteno
 10. Standardna zaštitna hauba
 11. Stezna prirubnica sa O-prstenom
 12. Ploča za presecanje/ploča za grubo brušenje
 13. Stezna navrtka
 14. Brzostezna navrtka Kwik lock (opciono)
 15. Stezni ključ

Upotreba u skladu sa odredbama

Opisani proizvod je ručna akumulatorska ugaona brusilica. Namenjen je za rezanje i grubu obradu metalnih i mineralnih materijala kao i za bušenje pločica bez korišćenja vode. Smete da je upotrebljavate samo za suvo brušenje/presecanje.

 • Presecanje, prorezivanje i grubo brušenje mineralnih materijala je dozvoljeno samo uz upotrebu odgovarajuće zaštitne haube (može opciono da se dobije).

 • Prilikom obrade mineralnih podloga kao što su beton ili kamen, koristite haubu za usisavanje prašine koja je prilagođena za adekvatan Hilti usisivač prašine.

 • Za ovaj proizvod koristite isključivo Hilti Li-Ion akumulatorske baterije serije B 22.
 • Za ovu akumulatorsku bateriju koristite isključivo Hilti punjače serije C4/36.

Sadržaj isporuke

Ugaona brusilica, bočni rukohvat, standardna zaštitna hauba, prednji poklopac, zatezna prirubnica, zatezna navrtka, zatezni ključ, uputstvo za upotrebu.
Ostale, za vaš proizvod odobrene sistemske proizvode pronađite u vašoj Hilti Store ili na: www.hilti.group

Zaštita uređaja u zavisnosti od temperature

Zaštita motora koja zavisi od temperature nadzire prijem struje kao i zagrevanje motora i štiti uređaj od pregrevanja.
U slučaju preopterećenja motora zbog visokog potisnog pritiska snaga uređaja uočljivo popušta ili uređaj može da se zaustavi.
Ukoliko dođe do zaustavljanja ili redukcije broja obrtaja zbog preopterećenja uređaj morate da rasteretite i da ga pustite da radi u praznom hodu otprilike 30 sekundi.

Zaštitna hauba sa prednjim poklopcem

Image alternative
Za grubo brušenje pomoću ravnih ploča za grubo brušenje i za presecanje pomoću ploča za presecanje prilikom obrade metalnih materijala, morate da upotrebljavate standardnu zaštitnu haubu sa prednjim poklopcem.

Skupljač prašine (rezanje) DC-EX 125/5"C Kompaktna hauba (pribor)

Image alternative
Za presecanje mineralnih podloga pomoću dijamantske ploče za presecanje morate da upotrebljavate kompaktnu haubu DC-EX 125/5" C.
OPREZ Sa ovom haubom je zabranjena obrada metala.

Skupljač prašine (brušenje) DG-EX 125/5" (pribor)

Image alternative
Sistem za brušenje je namenjen samo za adekvatno brušenje mineralnih podloga pomoću dijamantskih lončastih ploča.
OPREZ Sa ovom haubom je zabranjena obrada metala.

Prikaz statusa napunjenosti Li-Ion akumulatorske baterije

Status napunjenosti Li‑Ion akumulatorske baterije se prikazuj posle dodirivanja jednog od dva tastera za deblokiranje akumulatorske baterije.
Stanje
Značenje
4 LED svetle.
Status napunjenosti: 75 % do 100 %
3 LED svetle.
Status napunjenosti: 50 % do 75 %
2 LED svetle.
Status napunjenosti: 25 % do 50 %
1 LED svetli.
Status napunjenosti: 10 % do 25 %
1 LED treperi.
Status napunjenosti: < 10 %
Tokom i neposredno posle rada nije moguća provera statusa napunjenosti. Kada trepere LED diode prikaza za status napunjenosti akumulatorske baterije molimo da obratite pažnju na napomene u poglavlju "Pomoć u slučaju smetnji".

Potrošni materijal

Smeju se koristiti samo ploče povezane veštačkom smolom i armirane vlaknastim materijalom za maks. Ø 125 mm koje su dozvoljene za broj obrtaja od najmanje 11000/min i obodnu brzinu od 80 m/s.
Debljina ploče za grubo brušenje sme da iznosi maks. 6,4 mm, a rezne ploče maks. 3 mm.
PAŽNJA! Pri rezanju i urezivanju pomoću reznih ploča uvek upotrebljavajte standardni štitnik sa dodatnim prednjim poklopcem ili kompletno zatvoreni skupljač prašine.
Ploče

Primena
Skraćenica
Podloga
Abrazivna rezna ploča
Brušenje, urezivanje
AC-D
metalna
Dijamantska rezna ploča
Brušenje, urezivanje
DC-TP, DC-D (SPX, SP, P)
mineralna
Abrazivna ploča za grubu obradu
Gruba obrada
AG‑D, AF‑D, AN‑D
metalna
Dijamantska ploča za grubu obradu
Gruba obrada
DG-CW (SPX, SP, P)
mineralna
Dijamantska kruna za bušenje
Bušenje pločica
DD-M14
mineralna
Raspored ploča za upotrebljenu opremu
Poz.
Oprema
AC-D
AG-D
AF-D
AN-D
DG-CW
DC-D
DD-M14
A
Zaštitna hauba
X
X
X
X
X
X
X
B
Prednji poklopac (u kombinaciji sa A)
X
-X

C
Skupljač prašine (brušenje) DG-EX 125/5 "
X


D
Skupljač prašine (rezanje) DC-EX 125/5 "C (u kombinaciji sa A)

X

E
Bočni rukohvat
X
X
X
X
X
X
X
F
Lučni rukohvat DCBG 125 (opciono uz E)
X
X
X
X
X
X
X
G
Stezna navrtka
X
X
X
X
X
X

H
Stezna prirubnica
X
X
X
X
X
X

I
Kwik lock (opciono za G)
X
X
X
X

X

Tehnički podaci


AG 125‑A22
Nominalni napon
21,6 V
Nominalni broj obrtaja
9.500/min
Maksimalan prečnik ploče
125 mm
Težina prema EPTA Procedure 01 uključujući akumulatorsku bateriju B22⁄8.0
3,3 kg
Pogonsko vreteno sa navojem
M14
Dužina vretena
22 mm

Informacije o šumu i vrednosti vibracija prema EN 60745

U ovim uputstvima navedene vrednosti pritiska zvuka i vibracija su izmerene u skladu sa normiranim postupkom merenja i možete skupa da ih upotrebljavate za poređenje električnih alata. Takođe su primereni za preliminarnu procenu ekspozicija. Navedeni podaci reprezentuju primarne primene električnog alata. Ako se električni alat inače koristi za druge primene sa alatima za umetanje koji se razlikuju ili nisu dovoljno dobro održavani, podaci se mogu razlikovati. To može znatno povećati ekspozicije tokom celokupnog radnog veka. Za tačnu procenu ekspozicija treba uzeti u obzir i vremena, tokom kojih je uređaj bio isključen ili je radio, ali se zapravo nije koristio. To može znatno smanjiti ekspozicije tokom celokupnog radnog veka. Odredite dodatne sigurnosne mere za zaštitu korisnika od delovanja zvuka i/ili vibracija kao npr.: Održavanje električnog alata i alata za umetanje, održavanje toplih ruku, organizacija tokova rada.
Informacije o šumu
Nivo pritiska zvuka emisije (LpA)
83 dB(A)
Nesigurnost nivoa pritiska zvuka (KpA)
3 dB(A)
Nivo jačine buke (LWA)
94 dB(A)
Nesigurnost nivoa jačine zvuka (KWA)
3 dB(A)
Informacije o vibracijamaDruge primene, kao što je rezanje, mogu prouzrokovati vrednosti vibracija koje odstupaju od ovoga.
Brusilica za obradu površina sa rukohvatom za smanjenje vibracija (ah,AG)
3,8 m/s²
Nesigurnost (K)
1,5 m/s²

Akumulatorska baterija

Radni napon akumulatorske baterije
21,6 V
Temperatura okoline tokom rada
−17 ℃ … 60 ℃
Temperatura skladištenja
−20 ℃ … 40 ℃
Temperatura akumulatorske baterije na početku punjenja
−10 ℃ … 45 ℃

Pre stavljanja u pogon

Umetanje akumulatorske baterije

Image alternative
OPREZ
Opasnost od povrede. Zbog nesmotrenog pokretanja ugaone brusilice.
 • Pre umetanja akumulatorske baterije sa sigurnošću utvrdite da li je ugaona brusilica isključena i da li je blokada uključivanja aktivirana.
OPREZ
Električna opasnost. Zbog zaprljanih kontakata može da dođe do kratkog spoja.
 • Uverite se da su kontakti akumulatorske baterije i kontakti na ugaonoj brusilici bez stranih tela, pre nego što akumulatorsku bateriju umetnete u uređaj.
OPREZ
Opasnost od povrede. Ako akumulatorska baterija nije korektno umetnuta, može da ispadne.
 • Kontrolišite da li je akumulatorska baterija sigurno nalegla u uređaj, da ne bi ispala i kako ne bi ugrozila Vas i druge.
 • Umetnite akumulatorsku bateriju i kontrolišite da li je akumulatorska baterija sigurno nalegla u uređaj.

Vađenje akumulatorske baterije

Image alternative
 • Izvadite akumulatorsku bateriju.

Montaža bočnog rukohvata

 • Uvrnite bočni rukohvat na jedan od predviđenih navojnih vretena.

Montiranje ili demontiranje zaštitne haube

OPREZ
Opasnost od povrede. Alat za umetanje može da bude vreo ili oštrih ivica.
 • Nosite zaštitne rukavice prilikom montaže, demontaže, radova na podešavanju i otklanjanju smetnji.
 • Obratite pažnju na uputstvo za montažu odgovarajuće zaštitne haube.

Montiranje zaštitne haube

Zaštitna hauba poseduje grebene za kodiranje, koji utvrđuju da možete da montirate samo jednu zaštitnu haubu koja isključivo odgovara uređaju. Zaštitna hauba radi pomoću svojih grebena za kodiranje u prihvatu haube za uređaj.
Image alternative
 1. Zaštitnu haubu postavite na vrat vretena tako da oba trouglasta markera na zaštitnoj haubi i uređaju stoje jedan nasuprot drugome.
 2. Pritisnite zaštitnu haubu na vrat vretena.
 3. Pritisnite dugme za deblokiranje zaštitne haube.
 4. Zaštitnu haubu obrćite dok ne ulegne i ne iskoči dugme za deblokiranje haube.

Pomeranje zaštitne haube

 • Pritisnite dugme za deblokiranje haube i zaštitnu haubu obrćite u željenu poziciju dok ne ulegne.

Demontiranje zaštitne haube

 1. Pritisnite dugme za deblokiranje haube, a zaštitnu haubu obrćite sve dok se oba trouglasta markera na zaštitnoj haubi i na uređaju ne nađu jedan nasuprot drugome.
 2. Izvadite zaštitnu haubu.

Montiranje ili demontiranje prednjeg poklopca

Ako radite sa prednjim poklopcem, onda ga nataknite na zaštitnu haubu.
Image alternative
 1. Prednji poklopac zatvorenom stranom postavite na standardnu zaštitnu haubu dok blokada ne uklopi.
 2. Za demontažu otvorite blokadu prednjeg poklopca i skinite je sa standardne zaštitne haube.

Pozicioniranje skupljača prašine (rezanje) DC-EX 125/5"C

Image alternative
 • Kompaktnu haubu pozicionirajte tako da prekidač za uključivanje/isključivanje u svako doba bude slobodno pristupačan i da njime možete da rukujete.

Montiranje ili demontiranje alata za umetanje

OPREZ
Opasnost od povrede. Alat za umetanje može da bude vreo.
 • Nosite zaštitne rukavice prilikom zamene alata za umetanje.
Dijamantske ploče morate da zamenite čim se značajno smanji učinak rezanja odnosno brušenja. Opšti je slučaj kada je visina dijamantskog segmenta manja od 2 mm.
Ostale vrste ploča moraju se zameniti čim se znatno smanji učinak rezanja ili čim delovi ugaone brusilice (osim ploče) dođu u dodir sa radnim materijalom tokom rada.
Abrazivne ploče moraju se zameniti po isteku roka upotrebe.

Montiranje alata za umetanje

Image alternative
 1. Izvadite akumulatorsku bateriju.
 2. Proverite, da li postoji O-prsten u zateznoj prirubnici i da li je neoštećen.
  Rezultat O-prsten je oštećen.
  Nema O-prstena u zateznoj prirubnici.
  • U novu zateznu prirubnicu umetnite O-prsten.
 3. Steznu prirubnicu postavite na vreteno u zatvorenom obliku, osiguranu od obrtanja.
 1. Postavite alat za umetanje.
UPOZORENJE
Opasnost od povrede. Prilikom kočenja motora uređaja alat za umetanje može da ispadne.
 • Sačekajte da alat za umetanje dođe u stanje mirovanja, pre nego što uhvatite alat za umetanje ili zateznu navrtku.
 • Alat za umetanje i zateznu prirubnicu čvrsto zategnite pomoću zatezne navrtke tako da se prilikom kočenja motora uređaja ne otkači nijedan deo sa vretena.
 1. Čvrsto zavrnite steznu navrtku u skladu sa primenjenim alatom za umetanje.
 2. Pritisnite i držite dugme za blokadu vretena.
 3. Zateznu maticu čvrsto zategnite steznim ključem i nakon toga pustite dugme za blokadu vretena i uklonite stezni ključ.

Demontiranje alata za umetanje

 1. Izvadite akumulatorsku bateriju.
OPREZ
Opasnost od loma i uništenja. Ukoliko je pritisnuto dugme za blokadu vretena dok se vreteno obrće, onda alat za umetanje može da ispadne.
 • Dugme za blokadu vretena pritiskajte samo kada vreteno miruje.
 1. Pritisnite i držite dugme za blokadu vretena.
 2. Otpustite steznu navrtku, tako što ćete da postavite stezni ključ i da ga obrćete suprotno do pravca obrtanja kazaljke na satu.
 3. Otpustite dugme za blokadu vretena i skinite alat za umetanje.

Montiranje alata za umetanje sa brzosteznom navrtkom Kwik lock

OPREZ
Opasnost od loma. Zbog jakog habanja brzostezna navrtka Kwik lock može da se polomi.
 • Pazite na to da prilikom rada brzozatezna navrtka Kwik lock nema kontakt sa podlogom.
 • Ne koristite oštećene brzostezne navrtke Kwik lock .
Umesto zatezne navrtke opciono možete da upotrebite brzosteznu navrtku Kwik lock . Na taj način alate za umetanje menjate bez dodatnog alata.
Image alternative
 1. Izvadite akumulatorsku bateriju.
 2. Očistite steznu prirubnicu i brzosteznu navrtku.
 3. Steznu prirubnicu postavite na vreteno.
 1. Postavite alat za umetanje.
 2. Brzosteznu navrtku Kwik lock zavrćite dok ne nasedne na alat za umetanje.
  • Natpis Kwik lock mora da bude vidljiv kada je navrtka zavrnuta.
 3. Pritisnite i držite dugme za blokadu vretena.
 4. Snažno rukom okrećite usadnik u smeru kazaljke na satu sve dok brzostezna matica Kwik lock nije čvrsto zategnuta te nakon toga otpustite dugme za blokadu vretena.

Demontiranje alata za umetanje sa brzosteznom navrtkom Kwik lock

 1. Izvadite akumulatorsku bateriju.
OPREZ
Opasnost od loma i uništenja. Ukoliko je pritisnuto dugme za blokadu vretena dok se vreteno obrće, onda alat za umetanje može da ispadne.
 • Dugme za blokadu vretena pritiskajte samo kada vreteno miruje.
 1. Pritisnite i držite dugme za blokadu vretena.
 2. Otpustite brzosteznu maticu Kwik lock , tako što ćete sa rukom, suprotno od kazaljke na satu, okrenuti brzosteznu maticu.
 3. Ako se brzostezna matica Kwik lock ne može otpustiti rukom, stavite stezni ključ na brzosteznu maticu i okrenite suprotno od kazaljke na satu.
  Nikada nemojte koristiti klešta za cevi da ne biste oštetili brzosteznu navrtku Kwik lock .
 4. Otpustite dugme za blokadu vretena i skinite alat za umetanje.

Montaža krune za bušenje

Image alternative
 1. Izvadite akumulatorsku bateriju.
 2. Montirajte bočni rukohvat.
 3. Montirajte zaštitnu haubu.
 4. Postavite krunu za bušenje i čvrsto je zavrnite.
 5. Pritisnite i držite dugme za blokadu vretena.
 6. Pritegnite krunu za bušenje pomoću odgovarajućeg viljuškastog ključa.
 7. Nakon toga pustite dugme za blokadu vretena i uklonite viljuškasti ključ.

Rukovanje

Brušenje

OPREZ
Opasnost od povrede. Alat za umetanje iznenada može da se zablokira ili zakači.
 • Upotrebljavajte uređaj sa bočnim rukohvatom (opciono sa lučnom drškom) i uređaj uvek držite čvrsto obema rukama.

Presecanje

 • Pri presecanju radite sa umerenim pomicanjem i ne savijajte uređaj ili ploču za presecanje (radni položaj je oko 90 ° u odnosu na ravan presecanja).
  Profili i male četvorougaone cevi najbolje se presecaju tako što ploču za presecanje postavite na najmanji poprečni rez.

Gruba obrada

OPREZ
Opasnost od povrede. Ploča za presecanje može da pukne i delovi koji odskaču mogu da dovedu do povreda.
 • Nikada ne upotrebljavajte rezne ploče za grubu obradu.
 • Uređaj sa podesivim uglom od 5° do 30° i umerenim pritiskom pomerajte tamo-ovamo.
  • Predmet za obradu ne postaje previše vreo, ne menja boju i na njemu ne postoje brazde.

Uključivanje kod prekidača za uključivanje/isključivanje sa blokadom uključivanja

Pomoću prekidača za uključivanje/isključivanje sa blokadom uključivanja možete da kontrolišete funkciju prekidača, da sprečite nesmotreno pokretanje uređaja.
Image alternative
 1. Blokadu za uključivanje pritisnite prema napred.
  • Prekidač za uključivanje/isključivanje se deblokira.
 2. U potpunosti pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje.
  • Motor uređaja radi sa brojem obrtaja za prazan hod.

Isključivanje kod prekidača za uključivanje/isključivanje sa blokadom uključivanja

 • Pustite uključno/isključnu sklopku.
  • Blokada uključivanja automatski odskoči u blokadnu poziciju.

Nega i održavanje

UPOZORENJE
Opasnost od povrede kod umetnute akumulatorske baterije !
 • Uvek izvadite akumulatorsku bateriju pre svih radova na negovanju i održavanju uređaja!
Nega uređaja
 • Čvrsto prionulu prljavštinu pažljivo uklonite.
 • Proreze za ventilaciju oprezno očistite suvom četkom.
 • Čistite kućište samo sa blago nakvašenom krpom. Ne upotrebljavajte sredstva za negu na bazi silikona, jer mogu nagristi plastične delove.
Nega Li‑Ion akumulatorske baterije
 • Održavajte akumulator čistim i uklanjajte tragove ulja i masti.
 • Čistite kućište samo sa blago nakvašenom krpom. Ne upotrebljavajte sredstva za negu na bazi silikona, jer mogu nagristi plastične delove.
 • Sprečite prodor vlage.
Održavanje
 • Redovno proveravajte da li je došlo do oštećenja na vidljivim delovima alata i funkcionisanju elemenata za besprekorno korišćenje.
 • U slučaju da proizvod ima oštećenja i/ili funkcionalne smetnje, ne koristite ga. Odmah odnesite uređaj u Hilti servis na popravku.
 • Posle radova na nezi i održavanju, priključite svu zaštitnu opremu i proverite da li funkcioniše.
Za siguran režim rada upotrebljavajte samo originalne rezervne delove i potrošne materijale. Rezervne delove, potrošni materijal i pribor koji smo odobrili za vaš proizvod naći ćete u okviru Hilti Store ili na: www.hilti.group .

Transport i skladištenje akumulatorskih uređaja

Transport
  OPREZ
  Nesmotreno pokretanje prilikom transporta !
 • Uvek transportujte vaše proizvode bez umetnutih akumulatorskih baterija!
 • Izvadite akumulatorske baterije.
 • Akumulatorske baterije nikada nemojte da transportujete bez ambalaže.
 • Nakon dugotrajnog transporta uređaj i akumulatorske baterije pre upotrebe proverite da li imaju oštećenja.
Skladištenje
  OPREZ
  Nesmotreno oštećenje zbog neispravnih ili iscurelih akumulatorskih baterija !
 • Uvek odlažite vaše proizvode bez umetnutih akumulatorskih baterija!
 • Uređaj i akumulatorske baterije uskladištite na što hladnijem i suvom mestu.
 • Akumulatorske baterije nikada ne skladištite na suncu, na radijatorima ili iza zastakljenih površina.
 • Uređaj i akumulatorske baterije skladištite na mestu koje je suvo i nepristupačno deci ili neovlašćenim osobama.
 • Nakon dugotrajnog skladištenja uređaj i akumulatorske baterije pre upotrebe proverite da li imaju oštećenja.

Pomoć u slučaju smetnji

U slučaju smetnji, koje nisu navedene u ovoj tabeli ili koje ne možete samostalno da otklonite, molimo da se obratite našem Hilti servisu.

Traženje kvara

Smetnja
Mogući uzrok
Rešenje
Akumulatorska baterija se prazni brže nego uobičajeno.
Veoma niska temperatura spoljašnje sredine.
 • Akumulatorsku bateriju ostavite da se postepeno zagreje na sobnoj temperaturi.
Akumulatorska baterija ne uleže uz čujni „klik“.
Žlebovi na akumulatorskoj bateriji su zaprljani.
 • Očistite žlebove i iznova umetnite akumulatorsku bateriju.
1 LED treperi.
Uređaj ne radi.
Akumulatorska baterija je ispražnjena.
 • Zamenite akumulatorsku bateriju i napunite praznu akumulatorsku bateriju.
Akumulatorska baterija je previše hladna ili previše vrela.
 • Akumulatorsku bateriju ostavite da se postepeno zagreje ili ohladi na sobnoj temperaturi.
Trepću sva 4 LED-a.
Uređaj ne radi.
Uređaj je preopterećen.
 • Otpustite prekidač za upravljanje i iznova ga aktivirajte. Onda ostavite uređaj sa radi u praznom hodu otprilike 30 sekundi.
Ugaona brusilica ili akumulatorska baterija se jako greju.
Električni kvar
 • Odmah isključite uređaj, izvadite akumulatorsku bateriju, posmatrajte je, pustite je da se ohladi i kontaktirajte Hilti servis.
Uređaj nema punu snagu.
Umetnuta je akumulatorska baterija premalog kapaciteta.
 • Upotrebljavajte akumulatorsku bateriju odgovarajućeg kapaciteta.
Nema funkcije kočenja motora.
Akumulatorska baterija je ispražnjena.
 • Zamenite akumulatorsku bateriju i napunite praznu akumulatorsku bateriju.
Uređaj je kratkotrajno preopterećen.
 • Otpustite prekidač za upravljanje i iznova ga aktivirajte.

Zbrinjavanje otpada

Image alternative Hilti uređaji su sa velikim udelom proizvedeni od reciklažnih materijala. Preduslov za ponovnu upotrebu je stručna podela materijala. U mnogim zemljama Hilti vaš stari uređaj vraća na reciklažu. Pitajte Hilti servis za klijente ili vašeg konsultanta za prodaju.
Odlaganje akumulatorskih baterijaNestručnim odlaganjem akumulatorskih baterija može dа se izаzove opаsnost po zdrаvlje prouzrokovаna ispuštanjem gаsovа ili tečnosti.
 • Nemojte slati oštećene akumulatorske baterije!
 • Prekrijte priključke materijalom koji ne sprovodi struju, kako biste izbegli kratak spoj.
 • Akumulаtorske baterije uklonite na otpad tаko dа ne mogu dа dospeju u ruke dece.
 • Uklonite na otpad akumulatorsku bateriju u vašoj Hilti Store ili se obratite preduzeću za odlaganje koje je nadležno za vas.
Image alternative
 • Električne alate, elektronske uređaje i akumulatorske baterije ne odlažite u kućne otpatke!

RoHS (Direktiva za ograničenje upotrebe opasnih supstanci)

Tabela sa opasnim supstancama se nalazi na sledećim stranicama: qr.hilti.com/r3958236.
Takođe jedna veza za RoHS tabelu se nalazi na kraju ovog dokumenta u vidu QR koda.

Garancija proizvođača

 • U slučaju pitanja o uslovima garancije obratite se Vašem lokalnom Hilti partneru.
Image alternative
Image alternative