Izaberi jezik

TE 1000-AVR

Originalno uputstvo za upotrebu

Podaci o uputstvu za upotrebu

O ovom uputstvu za upotrebu

 • Detaljno pročitajte uputstvo za upotrebu pre početka rada. To predstavlja preduslov za bezbedan rad i nesmetano rukovanje.
 • Obratite pažnju na bezbednosne i upozoravajuće napomene koje se nalaze u ovom uputstvu za upotrebu i na proizvodu.
 • Uputstvo za upotrebu uvek čuvajte na proizvodu i samo sa ovim uputstvom za upotrebu prosleđujte proizvod dalje drugim osobama.

Legenda

Upozoravajuće napomene

Upozoravajuće napomene upozoravaju na opasnosti pri rukovanju proizvodom. Koriste se sledeće signalne reči:
OPASNOST
OPASNOST !
 • Znači neposrednu opasnu situaciju, koja može prouzrokovati telesne povrede ili smrt.
UPOZORENJE
UPOZORENJE !
 • Ova reč skreće pažnju na moguću opasnost koja može prouzrokovati tešku telesnu povredu ili smrt.
OPREZ
OPREZ !
 • Za moguću opasnu situaciju koja može da dovede do telesnih povreda ili do materijalne štete.

Simboli u uputstvu za upotrebu

Sledeći simboli se koriste u ovom uputstvu za upotrebu:
Image alternative Poštovanje uputstva za upotrebu
Image alternative Napomene o primeni i druge korisne informacije
Image alternative Rad sa reciklažnim materijalima
Image alternative Električne uređaje i baterije ne odlažite u kućni otpad

Simboli na slikama

Sledeći simboli se koriste na slikama:
Image alternative Ovi brojevi se odnose na odgovarajuću sliku sa početka ovog uputstva za upotrebu.
Image alternative Numeracija na slikama ukazuje na važne radne korake ili na komponente koje su važne za radne korake. Ovi radni koraci ili komponente su u tekstu istaknute odgovarajućim brojevima, npr. (3) .
Image alternative Pozicioni brojevi se koriste na slici Pregled i odnose se na brojeve legende u poglavlju Pregled proizvoda .
Image alternative Ovaj znak treba da vam skrene posebnu pažnju prilikom rukovanja sa proizvodom.

Simboli nа proizvodu

Simboli nа proizvodu

Sledeći simboli se koriste nа proizvodu:
Image alternative Klasa zaštite II (dvostruka izolacija)

Informacije o proizvodu

Image alternative proizvodi su namenjeni za profesionalnog korisnika, a njima sme da rukuje, da ih održava ili popravlja samo ovlašćeno, upućeno osoblje. To osoblje mora biti posebno upoznato sa mogućim opasnostima. Proizvod i njegova pomoćna sredstva mogu da budu opasni ako ih neobučena lica nestručno tretiraju ili ako se ne koriste namenski.
Oznaka tipa i serijski broj su navedeni na tipskoj pločici.
 • Prenesite serijski broj u sledeću tabelu. Podaci o proizvodu će vam biti potrebni kada budete kontaktirali naše predstavništvo ili servis.
  Podaci o proizvodu
  Udarni čekić za štemovanje
  TE 1000‑AVR
  Generacija
  02
  Serijski br.

Izjava o usklađenosti

Image alternative
Pod vlastitom odgovornošću izjavljujemo da je ovde opisani proizvod u skladu sa važećim smernicama i normama. Primerak izjave o usklađenosti nalazi se na kraju ove dokumentacije.
Tehnička dokumentacija se čuva ovde:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Sigurnost

Opšte sigurnosne napomene za električne alate

Image alternative UPOZORENJE Pročitajte sve napomene za sigurnost i uputstva. Greške kod pridržavanja sigurnosnih napomena i uputstava mogu dovesti do električnog udara, požara i/ili teških povreda.
Molimo sačuvajte sve sigurnosne napomene i uputstva za ubuduće.
Pojam "električni alat" korišćen u sigurnosnim napomenama odnosi se na električne alate sa napajanjem iz električne mreže (sa mrežnim kablom) i na električne alate na pogon akumulatorske baterije (bez mrežnog kabla).
Sigurnost na radnom mestu
 • Područje rada održavajte čistim i osvetljenim. Nered i neosvetljeno radno područje mogu dovesti do nezgoda.
 • Sa alatom ne radite u okolini ugroženoj eksplozijom, u kojoj se nalaze zapaljive tečnosti, gasovi ili prašine. Električni alati proizvode iskre koje mogu zapaliti prašinu ili isparenja.
 • Decu i ostale osobe tokom korišćenja električnog alata udaljite iz područja rada. Ako biste skrenuli pažnju sa posla mogli biste izgubiti kontrolu nad uređajem.
Električna sigurnost
 • Priključni utikač električnog alata treba da odgovara utičnici. Na utikaču se ni u kom slučaju ne smeju izvoditi izmene. Ne koristite adapterske utikače zajedno sa zaštitno uzemljenim električnim alatima. Nepromenjeni utikači i odgovarajuće utičnice smanjuju opasnost od električnog udara.
 • Izbegavajte dodir tela sa uzemljenim površinama kao što su cevi, radijatori, šporeti i frižideri. Postoji povećana opasnost od električnog udara ako je vaše telo uzemljeno.
 • Alat držite dalje od kiše ili vlage. Prodiranje vode u električni alat povećava opasnost od električnog udara.
 • Kabl ne upotrebljavajte za nošenje ili vešanje alata odnosno za izvlačenje utikača iz utičnice. Kabl držite dalje od izvora toplote, ulja, oštrih ivica ili pokretljivih delova alata. Oštećeni ili usukani kablovi povećavaju opasnost od električnog udara.
 • Ako sa električnim alatom radite na otvorenom, upotrebljavajte samo produžne kablove odobrene za upotrebu na otvorenom. Primena produžnog kabla prikladnog za upotrebu na otvorenom smanjuje opasnost od električnog udara.
 • Ako ne možete izbeći rad električnog alata u vlažnom okruženju, koristite zaštitnu strujnu sklopku. Upotreba zaštitne strujne sklopke smanjuje opasnost od električnog udara.
Sigurnost ljudi
 • Budite oprezni, pazite šta činite i kod rada sa električnim alatom postupajte razumno. Nemojte koristiti električni alat, ako ste umorni ili ste pod uticajem droga, alkohola ili lekova. Momenat nepažnje prilikom upotrebe električnog alata može da dovede do ozbiljnih povreda.
 • Nosite sredstva lične zaštite i uvek zaštitne naočare. Nošenje sredstava lične zaštite, kao što su zaštitna maska, sigurnosne cipele koje ne klize, zaštitna kaciga ili štitnik za sluh, u zavisnosti od vrste i primene električnog alata, smanjuje opasnost od nezgoda.
 • Izbegavajte nehotično stavljanje u pogon. Uverite se, da je električni alat isključen, pre nego što priključite snabdevanje naponom i/ili akumulatorsku bateriju, ili ga primite ili nosite. Ako kod nošenja električnog alata prst držite na prekidaču ili ako je alat uključen i priključen na električnu mrežu, to može dovesti do nezgoda.
 • Pre nego što uključite alat, uklonite alate za podešavanje ili vijčane ključeve. Alat ili ključ koji se nalazi u rotirajućem delu alata može dovesti do nezgoda.
 • Izbegavajte nenormalan položaj tela. Zauzmite siguran i stabilan položaj tela i u svakom trenutku održavajte ravnotežu. Na taj način alat možete bolje kontrolisati u neočekivanim situacijama.
 • Nosite prikladnu odeću. Ne nosite široku odeću ili nakit. Neka vaša kosa, odeća i rukavice budu što dalje od pokretnih delova. Opuštenu odeću, nakit ili dugu kosu mogu zahvatiti pokretni delovi alata.
 • Ako su montirani alati za usisavanje i hvatanje prašine, proverite jesu li isti priključeni i da li se pravilno koriste. Upotreba usisivača može smanjiti opasnost.
Upotreba i rukovanje električnim alatom
 • Ne preopterećujte alat. Za Vaše radove koristite za to predviđen električni alat. Sa odgovarajućim električnim alatom radićete bolje i sigurnije, u navedenom području snage.
 • Ne upotrebljavajte električni alat sa neispravnim prekidačem. Električni alat koji se više ne može uključiti ili isključiti, opasan je i treba ga popraviti.
 • Izvucite utikač iz utičnice i/ili akumulatorsku bateriju iz alata pre podešavanja alata, zamene delova pribora ili odlaganja alata. Ovim merama opreza sprečićete nehotično pokretanje električnog alata.
 • Nekorišćene električne alate odložite izvan dometa dece. Ne dopustite da uređaj koriste osobe koje sa njim nisu upoznate ili koje nisu pročitale ova uputstva . Električni alati su opasni ako ih koriste neiskusne osobe.
 • Pažljivo održavajte alate. Uverite se da pokretljivi delovi alata rade besprekorno i da nisu zaglavljeni, polomljeni ili oštećeni tako da negativno utiču na funkcionisanje alata. Oštećene delove popravite pre upotrebe alata. Uzrok mnogih nezgoda leži u loše održavanim električnim alatima.
 • Rezne alate održavajte oštrim i čistim. Brižljivo održavani rezni alati sa oštrim sečivima neće se zaglaviti i lakši su za vođenje.
 • Koristite električni alat, pribor, alate za umetanje itd. u skladu sa ovim uputstvom. Kod toga uzmite u obzir radne uslove i izvođene radove. Upotreba električnih alata za neke druge primene različite od predviđenih, može dovesti do opasnih situacija.
Servisiranje
 • Popravku alata prepustite samo kvalifikovanom stručnom osoblju i samo sa originalnim rezervnim delovima. Na taj način postići će se održavanje sigurnosti električnog alata.

Sigurnosne napomene za čekić

 • Nosite zaštitu za sluh. Delovanje buke može uzrokovati gubitak sluha.
 • Upotrebljavajte dodatne rukohvate isporučene sa alatom. Gubitak kontrole može prouzrokovati telesne povrede.
 • Alat pridržavajte samo za izolirane prihvatne površine ako izvodite radove kod kojih alat za umetanje može udariti o sakrivene strujne vodove ili o vlastiti mrežni kabl. Kontakt sa provodljivim vodom može pod napon staviti i metalne delove alata i dovesti do električnog udara.

Dodatne sigurnosne napomene

Bezbednost ljudi
 • Proizvod koristite isključivo dok je u tehnički besprekornom stanju.
 • Nikada ne vršite izmene i manipulacije na uređaju.
 • Prilikom probijanja osigurajte područje na suprotnoj strani rada. Mogli bi ispasti i/ili se srušiti komadići materijala i povrediti druge osobe.
 • Uverite se da je bočna drška pravilno montirana i da je odgovarajuće pričvršćena. Uređaj uvek držite čvrsto za predviđene rukohvate sa obe ruke. Rukohvati moraju biti suvi, čisti, bez ostataka ulja i masti.
 • Pravite pauze tokom rada i radite vežbe za poboljšanje cirkulacije krvi u prstima. Vibracije pri dužim radovima mogu da prouzrokuju smetnje u krvnim sudovima ili u nervnom sistemu prstiju, šaka ili zglobova.
 • Alat nije namenjen za slaba neobučena lica.
 • Alat držite dalje van domašaja dece.
 • Pre početka rada utvrdite klasu opasnosti prašine koja nastaje pri radu. Koristite građevinski usisivač sa službeno dozvoljenom klasifikacijom zaštite, koja odgovara Vašim lokalnim propisima o zaštiti protiv prašine.
 • Po mogućstvu koristite sistem za usisavanje prašine i odgovarajući mobilni usisivač. Prašina materijala kao što su premaz koji sadrži olovo, neke vrste drveta, beton / zidina / stena koja sadrži kvarc i minerale kao i metal mogu da budu štetni po zdravlje.
 • Obezbedite dobru ventilaciju na radnom mestu i prema potrebi nosite odgovarajuću masku za zaštitu disajnih organa, u zavisnosti od vrste prašine. Dodirivanje ili udisanje prašine mogu prouzrokovati alergijske reakcije i/ili bolesti disajnih puteva korisnika ili osoba koje se nalaze u blizini. Određena vrsta prašine kao što su hrastova ili bukova prašina mogu prouzrokovati kancer, naročito kada su u spoju sa dodacima za obradu drveta (hromat, sredstvo za zaštitu drveta). Materijalom koji sadrži azbest sme rukovati samo stručno osoblje.
 • Za radove zatražite odobrenje od uprave gradilišta. Radovi u zgradama i drugim strukturama mogu uticati na statiku, naročito kod rezanja armiranog gvožđa ili nosivih elemenata.
Električna sigurnost
 • Pre početka rada proverite da li u radnom prostoru postoje prekriveni električni kablovi ili cevi za gas ili vodu. Spoljašnji metalni delovi uređaja mogu da izazovu strujni udar ako slučajno oštete neki strujni kabl.
 • Redovno kontrolišite priključni vod alata i u slučaju oštećenja treba da ga zameni ovlašćeni stručnjak. Ukoliko je priključni vod električnog alata oštećen, isti mora biti zamenjen specijalno pripremljenim priključnim vodom, koji se može nabaviti u servisu za kupce. Redovno kontrolišite produžne vodove i zamenite ih, ukoliko su oštećeni. Ne dodirujte oštećeni mrežni odnosno produžni kabl. Izvucite mrežni utikač iz utičnice. Oštećeni priključni i produžni kablovi predstavljaju opasnost od električnog udara.
 • Neka zaprljane uređaje u slučaju učestale obrade provodljivih materijala u redovnim vremenskim intervalima proveri Hilti servis. Prašina koja se skuplja na površini uređaja, pre svega na provodljivim materijalima, i vlaga mogu pod nepovoljnim uslovima dovesti do električnog udara.
 • Kod prekida struje isključite alat i mrežni utikač izvucite iz utičnice. Ovo sprečava nenamerno pokretanje uređaja prilikom vraćanja napona.

Opis

Pregled proizvoda

Image alternative
 1. Stezna glava
 2. Prorezi za ventilaciju
 3. Bočni rukohvat
 4. Kugla
 5. Taster za uključivanje/isključivanje
 6. Rukohvat
 7. Sklopka za izbor snage
 8. Mrežni kabl
 9. Servisni indikator
 10. Indikator izbora snage

Upotreba u skladu sa odredbama

Opisani proizvod je električni udarni čekić za teške radove na štemovanju.

Namenjen je za rušenje i razbijanje betona, zidova, kamena i asfalta.
 • Uređajem smete raditi samo kad je priključen na mrežni napon i frekvenciju koji su navedeni na identifikacionoj pločici.

Moguća nepravilna upotreba

Ovaj proizvod nije namenjen za obradu materijala koji imaju štetan uticaj na zdravlje.
Ovaj proizvod nije namenjen za radove u vlažnom okruženju.

Active Vibration Reduction (AVR)

Udarni čekić je opremljen sistemom Active Vibration Reduction (AVR) koji značajno smanjuje vibracije.

Indikator izbora snage

Udarni čekić za štemovanje je opremljen indikatorom za izbor snage sa svetlosnim signalom.
Pritiskom na prekidač za izbor snage možete smanjiti snagu štemovanja na oko 70%. Pri smanjenoj snazi indikator za izbor snage svetli.

Stanje servisnog indikatora

Čekić dleto je opremljen sa servisnim indikatorom sa svetlosnim signalom.
Stanje
Značenje
Servisni indikator svetli crveno.
Dostignut je radni vek za servisiranje.
Oštećenja na uređaju.
Servisni indikator treperi crveno.
Zaštita od pregrevanja.
Napajanje strujom ima previsok napon.
Blagovremeno odnesite proizvod u Hilti servis. Tako će uvek biti spreman za rad.

Sadržaj isporuke

Čekić dleto, bočni rukohvat, uputstvo za upotrebu.
Ostale, za proizvod odobrene proizvode sistema nalazite u vašem Hilti centru ili online na: www.hilti.group .

Tehnički podaci

Čekić dleto

Nominalni napon i frekvenciju kao i/ili nominalni prihvat odn. nominalnu struju možete pogledati na vašoj identifikacionoj pločici specifičnoj za zemlju.
Prilikom režima rada na generatoru ili transformatoru njegova izlazna snaga mora da bude najmanje duplo veća od dimenzioniranog prihvata koji je naveden na identifikacionoj pločici alata. Radni napon transformatora ili generatora mora u svakom trenutku da bude između +5 % i -15 % dimenzioniranog napona alata.

TE 1000‑AVR
Težina prema EPTA proceduri 01
12,5 kg
Energija pojedinačnog udara prema EPTA-postupku 05
26 J

Informacije o šumu i vrednosti vibracija prema EN 62841

U ovim uputstvima navedene vrednosti pritiska zvuka i vibracija su izmerene u skladu sa normiranim postupkom merenja i možete zajedno da ih koristite za poređenje električnih alata. Takođe su primereni za preliminarnu procenu ekspozicija.
Navedeni podaci se odnose primarne primene električnog alata. Ako se električni alat inače koristi za druge primene sa alatima za umetanje koji se razlikuju ili nisu dovoljno dobro održavani, podaci se mogu razlikovati. To može znatno povećati ekspozicije tokom celokupnog radnog veka.
Za tačnu procenu ekspozicija treba uzeti u obzir i vremena, tokom kojih je uređaj bio isključen ili je radio, ali se zapravo nije koristio. To može znatno smanjiti ekspozicije tokom celokupnog radnog veka.
Odredite dodatne sigurnosne mere za zaštitu korisnika od delovanja zvuka i/ili vibracija kao npr.: održavanje električnog alata i alata za umetanje, održavanje toplih ruku, organizacija tokova rada.
Vrednosti emisije šuma
Nivo jačine buke (LWA)
96 dB(A)
Nesigurnost nivoa jačine zvuka (KWA)
3 dB(A)
Nivo pritiska zvuka emisije (LpA)
85 dB(A)
Nesigurnost nivoa pritiska zvuka (KpA)
3 dB(A)
Informacije o buci i vrednostima vibracija
Klesanje (ah, Cheq)
5 m/s²
Nesigurnost (K)
1,5 m/s²

Rukovanje

Priprema za rad

OPREZ
Opasnost od povređivanja! Nesmotreno pokretanje proizvoda.
 • Izvucite mrežni utikač pre podešavanja uređaja ili zamene delova pribora.
Obratite pažnju na bezbednosne i upozoravajuće napomene koje se nalaze u ovoj dokumentaciji i na proizvodu.

Montiranje i pomeranje bočne drške

OPREZ
Opasnost od povrede Gubitak kontrole nad udarnim čekićem.
 • Uverite se da je bočna drška pravilno montirana i da je odgovarajuće pričvršćena.
Image alternative
 • Montirajte ili pomerite bočnu dršku.
  Obratite pažnju na prateći opis uz bočnu dršku.

Postavljanje alata za umetanje

Image alternative
 1. Malo podmažite utični kraj alata za umetanje.
 2. Utaknite alat za umetanje u steznu glavu i okrećite ga uz lagani pritisak, dok čujno ne ulegne.
  • Proizvod je spreman za rad.
  Upotrebljavajte samo Hilti originalnu mast. Upotreba neadekvatne masti može da prouzrokuje štetu na proizvodu.

Vađenje alata za umetanje

UPOZORENJE
Opasnost od povrede Alat se zagreva prilikom upotrebe i može imati oštre ivice.
 • Nosite zaštitne rukavice kod zamene alata.
OPASNOST
Opasnost od požara Opasnost pri kontaktu vrelog alata sa lako zapaljivim materijalima.
 • Vreo alat ne odlažite na lako zapaljive materijale.
Image alternative
 1. Povucite nazad steznu glavu.
 2. Izvucite alat.

Radovi

OPREZ
Opasnost od oštećenja zbog pogrešnog rukovanja!
 • Nemojte da pritiskate prekidač za pravac okretanja i/ili izbor funkcija tokom rada.
Obratite pažnju na bezbednosne i upozoravajuće napomene koje se nalaze u ovoj dokumentaciji i na proizvodu.

Klesanje

Dleto se može postaviti u 6 različitih položaja (u koracima od 60°). Time se pomoću pljosnatih i oblikovnih dleta može uvek raditi u optimalnom radnom položaju.
Premali pritisak dovodi do toga da sekač skače. Previsoki pritisak utiče na smanjenje snage sečenja.
Image alternative
 1. Mrežni utikač utaknite u utičnicu.
 2. Dleto postavite oko 80-100 mm (3¹⁄₈" - 4") od ivice.
 3. Postupak sečenja započnite pod uglom od 70° do 80° prema betonskoj površini, a vrh usmeravajte prema ivici. Zatim pomerajte ugao u smeru 90° i razbijajte materijal.
  • Kod armiranog gvožđa dleto vodite uvek uz ivicu materijala, a ne uz armirano gvožđe.
 4. Redovno okrećite dleto, jer ravnomerno trošenje podržava proces samostalnog oštrenja.

Podešavanje snage štemovanja

 • Pritisnite prekidač za izbor snage.
  • Pritiskom na prekidač za izbor snage možete smanjiti snagu štemovanja na oko 70%.
  Podešavanje snage štemovanja moguće je samo kada je alat uključen. Ponovnim pritiskom na prekidač za izbor snage puna snaga štemovanja ponovo je raspoloživa. Ukoliko je uređaj isključen i ponovo uključen, puna snaga štemovanja je ponovo raspoloživa.

Nega i održavanje

UPOZORENJE
Opasnost od električnog udara! Nega i održavanje uređaja dok je mrežni utikač utaknut može da dovede to teških povreda i opekotina.
 • Izvucite mrežni utikač pre radova na nezi i održavanju!
Nega
 • Čvrsto prionulu prljavštinu pažljivo uklonite.
 • Proreze za ventilaciju oprezno očistite suvom četkom.
 • Čistite kućište samo sa malo nakvašenom krpom za čišćenje. Ne upotrebljavajte sredstva za negu na bazi silikona, jer mogu nagristi plastične delove.
Održavanje
UPOZORENJE
Opasnost od strujnog udara! Nestručne popravke na električnim delovima mogu da dovedu do teških povreda i opekotina.
 • Popravke električnih delova sme obavljati samo električar.
 • Redovno proveravajte da li je došlo do oštećenja na vidljivim delovima alata i funkcionisanju elemenata za besprekorno korišćenje.
 • U slučaju da proizvod ima oštećenja i/ili funkcionalne smetnje, ne koristite ga. Odmah odnesite uređaj u Hilti servis na popravku.
 • Posle radova na nezi i održavanju, priključite svu zaštitnu opremu i proverite da li funkcioniše.
Za siguran režim rada upotrebljavajte samo originalne rezervne delove i potrošne materijale. Rezervne delove, potrošni materijal i pribor koji smo odobrili za vaš proizvod naći ćete u okviru Hilti Store ili na: www.hilti.group .

Čišćenje kape za zaštitu od prašine

 • Kapu za zaštitu od prašine na steznoj glavi redovno čistite čistom, suvom krpom.
 • Zaptivni nastavak oprezno očistite i ponovo ga lagano namažite Hilti mašću.
 • Kapu za zaštitu od prašine obavezno zamenite, ako je oštećen zaptivni nastavak.

Transport i skladištenje

 • Električni uređaj nemojte da prevozite sa priključenim alatom.
 • Električni uređaj uvek skladištite sa izvučenim mrežnim utikačem.
 • Uređaj skladištite na mestu koje je suvo i nepristupačno deci ili neovlašćenim osobama.
 • Nakon dugotrajnog transporta ili skladištenja proverite da li električni uređaj ima oštećenja pre nego što ga koristite.

Pomoć u slučaju smetnji

U slučaju smetnji, koje nisu navedene u ovoj tabeli ili koje ne možete samostalno da otklonite, molimo da se obratite našem Hilti servisu.

Traženje kvara

Smetnja
Mogući uzrok
Rešenje
Alat se ne pokreće.
Pokretanje elektronike traje (do oko 4 sekunde otkad je utikač utaknut). Nakon prekida snabdevanja strujom aktivirana je elektronska blokada zaleta.
 • Isključite uređaj i ponovo ga uključite.
Prekinuto napajanje strujom.
 • Uključite drugi električni uređaj i proverite da li radi.
Generator u režimu mirovanja.
 • Generator opteretite drugim potrošačem (npr. lampom za gradilišta). Isključite uređaj nakon toga i ponovo ga uključite.
Servisni indikator svetli crveno.
Oštećenja na uređaju ili je dostignut radni vek za servisiranje.
 • Popravku proizvoda prepustite isključivo servisu kompanije Hilti .
Servisni indikator treperi crveno.
Napajanje strujom ima previsok napon.
 • Promenite utičnicu. Proverite mrežu.
Zaštita od pregrevanja.
 • Dopustite da se ohladi. Očistite proreze za ventilaciju. Rad u praznom hodu nije moguć.
Nema udaranja.
Uređaj previše hladan.
 • Udarni čekić postavite na podlogu i pustite ga da radi u praznom hodu. Ako je neophodno ponavljajte sve dok radi udarni mehanizam.
Uređaj nema punu snagu.
Smanjenje snage aktivirano.
 • Pritisnite sklopku za izbor snage (pazite na indikator izbora snage). Alat isključite i ponovo uključite.
Produžni kabl je predugačak i/ili ima premali presek.
 • Upotrebljavajte produžne kablove dozvoljene dužine i/ili dovoljnog preseka.
Napajanje strujom ima prenizak napon.
 • Uređaj priključite na drugo napajanje strujom.
Dleto ne možete da otpustite iz blokade.
Stezna glava nije u potpunosti povučena unazad.
 • Obujmicu alata povucite do kraja unazad i izvadite alat.
Alat se isključuje pri radu.
Zaštita od pregrevanja.
 • Dopustite da se ohladi. Očistite proreze za ventilaciju. Rad u praznom hodu nije moguć.

Zbrinjavanje otpada

Image alternative Hilti uređaji su sa velikim udelom proizvedeni od reciklažnih materijala. Preduslov za ponovnu upotrebu je stručna podela materijala. U mnogim zemljama Hilti predaje Vaš stari uređaj na reciklažu. Pitajte Hilti servis za klijente ili Vašeg konsultanta za prodaju.
Image alternative
 • Električne alate, elektronske uređaje i akumulatorske baterije ne odlažite u kućne otpatke!

RoHS (Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung gefährlicher Stoffe)

Image alternative
Tabela sa opasnim supstancama se nalazi na sledećoj adresi: qr.hilti.com/r9672135.
Takođe jedna veza za RoHS tabelu se nalazi na kraju ovog dokumenta u vidu QR koda.

Garancija proizvođača

 • Ukoliko imate pitanja o uslovima garancije, obratite se lokalnom Hilti partneru.