Izaberi jezik

C 4/36-90
C 4/36-350
C 4/36-DC

Originalno uputstvo za upotrebu

Podaci o uputstvu za upotrebu

O ovom uputstvu za upotrebu

 • Detaljno pročitajte uputstvo za upotrebu pre početka rada. To predstavlja preduslov za bezbedan rad i nesmetano rukovanje.
 • Obratite pažnju na bezbednosne i upozoravajuće napomene koje se nalaze u ovom uputstvu za upotrebu i na proizvodu.
 • Uputstvo za upotrebu uvek čuvajte na proizvodu i samo sa ovim uputstvom za upotrebu prosleđujte proizvod dalje drugim osobama.

Legenda

Upozoravajuće napomene

Upozoravajuće napomene upozoravaju na opasnosti pri rukovanju proizvodom. Koriste se sledeće signalne reči:
OPASNOST
OPASNOST !
 • Znači neposrednu opasnu situaciju, koja može prouzrokovati telesne povrede ili smrt.
UPOZORENJE
UPOZORENJE !
 • Ova reč skreće pažnju na moguću opasnost koja može prouzrokovati tešku telesnu povredu ili smrt.
OPREZ
OPREZ !
 • Za moguću opasnu situaciju koja može da dovede do telesnih povreda ili do materijalne štete.

Simboli u dokumentaciji

Sledeći simboli se koriste u ovoj dokumentаciji:
Image alternative Pre upotrebe pročitajte uputstvo za upotrebu
Image alternative Napomene o primeni i druge korisne informacije
Image alternative Rad sa reciklažnim materijalima
Image alternative Električne uređaje i baterije ne odlažite u kućne otpatke

Simboli na slikama

Sledeći simboli se koriste na slikama:
Image alternative Ovi brojevi se odnose na odgovarajuću sliku sa početka ovog uputstva
Image alternative Numerisanje reflektuje redosled radnih koraka na slici i može da odstupa od radnih koraka u tekstu
Image alternative Pozicioni brojevi se koriste na slici Pregled i odnose se na brojeve legende u poglavlju Pregled proizvoda
Image alternative Ovaj znak treba da vam skrene posebnu pažnju prilikom rukovanja sa proizvodom.

Simboli u zavisnosti od proizvoda

Simboli nа proizvodu

Sledeći simboli se koriste na proizvodu:
Image alternative Samo za upotrebu u prostorijama
Image alternative Dvostruka izolacija

Informacije o proizvodu

Hilti proizvodi su namenjeni za profesionalnog korisnika, a njima sme da rukuje, da ih održava ili popravlja samo ovlašćeno i obučeno osoblje. To osoblje mora biti posebno upoznato sa mogućim opasnostima. Proizvod i njegova pomoćna sredstva mogu da budu opasni ako ih neobučena lica nestručno tretiraju ili ako se ne koriste namenski.
Oznaka tipa i serijski broj su navedeni na tipskoj pločici.
 • Prenesite serijski broj u sledeću tabelu. Podaci o proizvodu će vam biti potrebni kada budete kontaktirali naše predstavništvo ili servis.
  Podaci o proizvodu
  Punjač
  C4/36-90
  C4/36-350
  C4/36-DC
  Generacija
  01
  Serijski br.

Izjava o usklađenosti

Image alternative
Pod vlastitom odgovornošću izjavljujemo da je ovde opisani proizvod u skladu sa važećim smernicama i normama. Primerak izjave o usklađenosti nalazi se na kraju ove dokumentacije.
Tehnička dokumentacija se čuva ovde:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Sigurnost

Opšte sigurnosne napomene za električne alate

Image alternative UPOZORENJE Pročitajte sve napomene za sigurnost i uputstva. Greške kod pridržavanja sigurnosnih napomena i uputstava mogu dovesti do električnog udara, požara i/ili teških povreda.
Molimo sačuvajte sve sigurnosne napomene i uputstva za ubuduće.
Sigurnost na radnom mestu
 • Područje rada održavajte čistim i osvetljenim. Nered i neosvetljeno radno područje mogu dovesti do nezgoda.
 • Sa alatom ne radite u okolini ugroženoj eksplozijom, u kojoj se nalaze zapaljive tečnosti, gasovi ili prašine. Električni alati proizvode iskre koje mogu zapaliti prašinu ili isparenja.
 • Decu i ostale osobe tokom korišćenja električnog alata udaljite iz područja rada. Ako biste skrenuli pažnju sa posla mogli biste izgubiti kontrolu nad alatom.
Električna sigurnost
 • Priključni utikač električnog alata treba da odgovara utičnici. Na utikaču se ni u kom slučaju ne smeju izvoditi izmene. Ne koristite adapterske utikače zajedno sa zaštitno uzemljenim električnim alatima. Nepromenjeni utikači i odgovarajuće utičnice smanjuju opasnost od električnog udara.
 • Izbegavajte dodir tela sa uzemljenim površinama kao što su cevi, radijatori, šporeti i frižideri. Postoji povećana opasnost od električnog udara ako je vaše telo uzemljeno.
 • Alat držite dalje od kiše ili vlage. Prodiranje vode u električni alat povećava opasnost od električnog udara.
 • Kabl ne upotrebljavajte za nošenje ili vešanje alata odnosno za izvlačenje utikača iz utičnice. Kabl držite dalje od izvora toplote, ulja, oštrih ivica ili pokretljivih delova alata. Oštećeni ili usukani kablovi povećavaju opasnost od električnog udara.
 • Ako sa električnim alatom radite na otvorenom, upotrebljavajte samo produžne kablove odobrene za upotrebu na otvorenom. Primena produžnog kabla prikladnog za upotrebu na otvorenom smanjuje opasnost od električnog udara.
 • Ako ne možete izbeći rad električnog alata u vlažnom okruženju, koristite zaštitnu strujnu sklopku. Upotreba zaštitne strujne sklopke smanjuje opasnost od električnog udara.
Bezbednost ljudi
 • Budite oprezni, pazite šta činite i kod rada sa električnim alatom postupajte razumno. Nemojte koristiti električni alat, ako ste umorni ili ste pod uticajem droga, alkohola ili lekova. Momenat nepažnje prilikom upotrebe električnog alata može da dovede do ozbiljnih povreda.
 • Nosite sredstva lične zaštite i uvek zaštitne naočare. Nošenje sredstava lične zaštite, kao što su zaštitna maska, sigurnosne cipele koje se ne kližu, zaštitna kaciga ili štitnik za sluh, u zavisnosti od vrste i primene električnog alata, smanjuje opasnost od nezgoda.
 • Izbegavajte nehotično stavljanje u pogon. Uverite se, da je električni alat isključen, pre nego što ga priključite na napajanje strujom, ili ga uzmete ili nosite. Ako kod nošenja električnog alata prst držite na prekidaču ili ako je alat uključen i priključen na električnu mrežu, to može dovesti do nezgoda.
 • Pre nego što uključite alat, uklonite alate za podešavanje ili vijčane ključeve. Alat ili ključ koji se nalazi u rotirajućem delu alata može dovesti do nezgoda.
 • Izbegavajte nenormalan položaj tela. Zauzmite siguran i stabilan položaj tela i u svakom trenutku održavajte ravnotežu. Na taj način alat možete bolje kontrolisati u neočekivanim situacijama.
 • Nosite prikladnu odeću. Ne nosite široku odeću ili nakit. Neka vaša kosa, odeća i rukavice budu što dalje od pokretnih delova. Opuštenu odeću, nakit ili dugu kosu mogu zahvatiti pokretni delovi alata.
 • Ako su montirani alati za usisavanje i hvatanje prašine, proverite jesu li isti priključeni i da li se pravilno koriste. Upotreba usisivača može smanjiti opasnost.
Upotreba i rukovanje električnim alatom
 • Ne preopterećujte alat. Za vrstu posla koji obavljate koristite za to predviđen električni alat. Sa odgovarajućim električnim alatom radićete bolje i sigurnije, u navedenom području snage.
 • Ne upotrebljavajte električni alat sa neispravnim prekidačem. Električni alat koji se više ne može uključiti ili isključiti, opasan je i treba ga popraviti.
 • Utikač izvucite iz utičnice pre nego što pristupite podešavanjima na alatu, zameni pribora ili pre nego što odložite alat. Ovim merama opreza sprečićete nehotično pokretanje električnog alata.
 • Nekorišćene električne alate odložite izvan dometa dece. Ne dopustite da uređaj koriste osobe koje sa njim nisu upoznate ili koje nisu pročitale ova uputstva . Električni alati su opasni ako ih koriste neiskusne osobe.
 • Pažljivo održavajte alate. Uverite se da pokretljivi delovi alata rade besprekorno i da nisu zaglavljeni, polomljeni ili oštećeni tako da negativno utiču na funkcionisanje alata. Oštećene delove popravite pre upotrebe alata. Uzrok mnogih nezgoda leži u loše održavanim električnim alatima.
 • Rezne alate održavajte oštrim i čistim. Brižljivo održavani rezni alati sa oštrim sečivima neće se zaglaviti i lakši su za vođenje.
 • Koristite električni alat, pribor, alate za umetanje itd. u skladu sa ovim uputstvom. Kod toga uzmite u obzir radne uslove i izvođene radove. Upotreba električnih alata za neke druge primene različite od predviđenih, može dovesti do opasnih situacija.
Servisiranje
 • Popravku alata prepustite samo kvalifikovanom stručnom osoblju i samo sa originalnim rezervnim delovima. Na taj način postići će se održavanje sigurnosti električnog alata.

Pažljivo rukovanje i upotreba punjača

 • Kako biste izbegli povređivanje, punjačem punite samo odobrene Hilti Li-Ion akumulatorske baterije.
 • Lokacija punjača treba da bude čista, hladna, suva i bez mraza.
 • Tokom procesa punjenja punjaču treba da se omogući širenje toplote, zbog toga prorezi za provetravanje moraju da budu slobodni. Uređaj nemojte da punite u zatvorenoj kutiji.
 • Proizvod održavajte sa pažnjom. Uverite se da nema polomljenih delova ili delova koji su oštećeni tako da proizvod više ne može pravilno da funkcioniše. Ukoliko su delovi oštećeni ili polomljeni, odnesite proizvod pre dalje upotrebe na popravku.
 • Punjače i pripadajuće akumulatorske baterije koristite u skladu sa ovim uputstvima i na način koji je propisan za ovu posebnu vrstu uređaja. Upotreba punjača za neke druge primene različite od predviđenih, može dovesti do opasnih situacija.
 • Akumulatorske baterije punite samo u punjačima koje preporučuje proizvođač. Kod punjača, koji je prikladan za određenu vrstu akumulatorske baterije, postoji opasnost od požara ako se koristi sa drugim akumulatorskim baterijama.
 • Akumulatorska baterija ili punjač koji ne koristite držite dalje od spajalica, kovanica, ključeva, eksera, vijaka i drugih sitnih metalnih predmeta koji bi mogli prouzrokovati premošćavanje kontakata akumulatorske baterije ili punjača. Kratak spoj između kontakata akumulatorske baterije ili punjača može da ima za posledicu opekotine ili požar.
 • Akumulatorsku bateriju nemojte čuvati na punjaču. Akumulatorsku bateriju nakon punjenja uvek skinite sa punjača.

Pažljivo rukovanje i upotreba akumulatorske baterije

 • Poštujte posebne smernice za transport, skladištenje i rad Li-Ion akumulatorske baterije.
 • Akumulatorsku bateriju držite dalje od visokih temperatura, direktnog sunčevog zračenja i vatre.
 • Akumulatorska baterija se ne sme rastavljati, gnječiti, zagrevati iznad 80°C (176°F).
 • Ne koristite ili ne punite akumulatorske baterije, koje su pretrpele strujni udar, koje su pale sa više od jednog metra ili su oštećene na neki drugi način. U tom slučaju, uvek stupite u kontakt sa svojim Hilti  servisom .
 • Ako je akumulatorska baterija suviše vruća da biste je držali u ruci, onda je moguće da je neispravna. Akumulatorsku bateriju postavite na pregledno, nezapaljivo mesto koje je dovoljno udaljeno od zapaljivih materijala. Sačekajte da se akumulatorska baterija ohladi. Ukoliko je akumulatorska baterija nakon sat vremena i dalje suviše vruća da biste je držali u ruci, to znači da je neispravna. Kontaktirajte Hilti  servis .

Opis

Pregled proizvoda

Image alternative
 1. Taster za deblokiranje sa dodatnom funkcijom aktiviranja prikaza statusa napunjenosti
 2. Akumulatorska baterija
 3. LED indikator stanja napunjenosti
 4. Indikatorska lampica
 5. Interfejs baterije

Upotreba u skladu sa odredbama

Image alternative

Opisani proizvod je punjač za Hilti Li-Ion akumulatorske baterije sa nazivnim naponom od 7,2 do 36 V. Namenjen je, u zavisnosti od nacionalne izvedbe, za priključivanje na utičnice od 100 V do 127 V ili od 220 do 240 V naizmeničnog napona.

Punjač C4-36-DC može da se priključi na utičnicu u automobilu od 12 V odn. 24 V.
Akumulatorske baterije odobrene za ovaj proizvod pronaći ćete na kraju ove dokumentacije.
Nisu sve akumulatorske baterije dostupne na svim tržištima.

Elementi prikaza

Elementi prikaza na punjaču i akumulatorskoj bateriji

Image alternative
Indikator
Značenje kod akumulatorske baterije
Značenje kod punjača
Trajno svetli
Prikaz stanja napunjenosti
Punjač je priključen i spreman za rad.
Treperi
Punjenje u toku
Akumulatorska baterija je prevruća ili previše hladna.
Lampica ugašena
Zelena lampica na punjaču trajno svetli, a sve ostale lampice na akumulatoru su ugašene: Smetnja na akumulatorskoj bateriji.
Smetnja na punjaču.

Prikaz stanja napunjenosti Li-Ion akumulatorske baterije

Image alternative
Stanje
Značenje
4 LED svetle.
Status napunjenosti: 100 %
3 LED diode svetle, 1 LED dioda treperi.
Status napunjenosti: 75 % do 100 %
2 LED diode svetle, 1 LED dioda treperi.
Status napunjenosti: 50 % do 75 %
1 LED dioda svetli, 1 LED dioda treperi.
Status napunjenosti: 25 % do 50 %
1 LED dioda treperi.
Status napunjenosti: < 25 %

Sadržaj isporuke

Punjač, uputstvo za rukovanje.
Ostale, za proizvod odobrene proizvode sistema pronađite u Vašoj Hilti Store ili na: www.hilti.group | SAD: www.hilti.com

Tehnički podaci


C 4/36‑90
C 4/36‑350
C 4/36‑DC
Težina
0,6 kg
1,1 kg
0,6 kg
Izlazni napon
7,2 V … 36 V
7,2 V … 36 V
7,2 V … 36 V
Izlazna snaga
110 V
90 W
350 W
·/·
230 V
90 W
365 W
·/·
12 V
·/·
·/·
60 W
24 V
·/·
·/·
60 W

Rukovanje

Uključivanje punjača C 4/36-90 i C 4/36-350

C 4/36-90
C 4/36-350
 • Mrežni utikač uključite u utičnicu.
  • Zelena lampica na punjaču svetli.

Uključivanje punjača C 4/36-DC

C 4/36-DC
Prilikom punjenja Hilti akumulatorske baterije pomoću punjača C 4/36-DC baterija startera vozila može da se isprazni toliko da izgubi svoju funkciju.
U zavisnosti od toga kako vozilo radi, punjač se ili odmah napaja ili pošto uključite paljenje.
 • Mrežni utikač utaknite u utičnicu za upaljač za cigarete.
  • Ako je ulazni napon ispravan, zelena lampica na punjaču neprekidno svetli.

Postavljanje i punjenje akumulatorske baterije

Akumulatorska baterija se neće oštetiti čak i ako duže vreme ostane na punjaču. U tom se slučaju je neophodno da se punjač nalazi u statusu režima rada (svetli zeleni LED punjača). Posle nekog vremena gasi se prikaz statusa napunjenosti akumulatorske baterije, iako je akumulatorska baterija u potpunosti napunjena i takođe ne može da se aktivira za još jedan prikaz. Iz sigurnosnih razloga preporučuje se da se nakon završetka procesa punjenja akumulatorska baterija izvadi iz punjača.
Li-Ion akumulatorske baterije su spremne za upotrebu u svakom trenutku, čak i u stanju delimične napunjenosti. Napredak punjenja prikazuje se putem LED dioda.
Image alternative
 1. Pre postavljanja akumulatorskih baterija u punjač proverite da li su kontakti čisti i bez masti.
 2. Akumulatorsku bateriju gurnite u odgovarajući interfejs.
 3. Pritom vodite računa da se geometrija/kôd akumulatorske baterije podudara sa interfejsom.
  • Punjenje počinje automatski nakon što se akumulator stavi na punjač.

Uklanjanje akumulatorske baterije

Image alternative
 1. Pokrenite mehanizam za otključavanje akumulatorske baterije.
 2. Izvucite akumulatorsku bateriju iz punjača.

Pomoć u slučaju smetnji

Smetnja
Mogući uzrok
Rešenje
Svetlo na akumulatorskoj bateriji je isključeno, baterija se nalazi na punjaču.
Mogući kvar akumulatorske baterije.
 • Izvucite akumulatorsku bateriju iz punjača. Ako lampica nakon aktiviranja signala stanja napunjenosti na akumulatoru ostane ugašena, akumulator je pokvaren. Prepustite proveru akumulatorske baterije Hilti servisu.
Lampice na punjaču trepere.
Baterija previše vrela ili previše hladna; Ne puni se.
 • Kada akumulatorska baterija postigne potrebnu temperaturu, punjač se automatski prebacuje na proces punjenja.
Svetlo na punjaču je isključeno.
Smetnja na punjaču.
 • Isključite uređaj i ponovo ga priključite. Ukoliko je lampica i dalje isključena, molimo odnesite uređaj u Hilti servis.

Nega i održavanje

UPOZORENJE
Opasnost od električnog udara! Nega i održavanje uređaja dok je mrežni utikač utaknut može da dovede to teških povreda i opekotina.
 • Izvucite mrežni utikač pre radova na nezi i održavanju!
Nega
 • Čvrsto prionulu prljavštinu pažljivo uklonite.
 • Proreze za ventilaciju oprezno očistite suvom četkom.
 • Čistite kućište samo sa malo nakvašenom krpom za čišćenje. Ne upotrebljavajte sredstva za negu na bazi silikona, jer mogu nagristi plastične delove.
Održavanje
UPOZORENJE
Opasnost od strujnog udara! Nestručne popravke na električnim delovima mogu da dovedu do teških povreda i opekotina.
 • Popravke električnih delova sme obavljati samo električar.
 • Redovno proveravajte da li je došlo do oštećenja na vidljivim delovima alata i funkcionisanju elemenata za besprekorno korišćenje.
 • U slučaju da proizvod ima oštećenja i/ili funkcionalne smetnje, ne koristite ga. Odmah odnesite uređaj u Hilti servis na popravku.
 • Posle radova na nezi i održavanju, priključite svu zaštitnu opremu i proverite da li funkcioniše.
Za siguran režim rada upotrebljavajte samo originalne rezervne delove i potrošne materijale. Rezervne delove, potrošni materijal i pribor koji smo odobrili za vaš proizvod naći ćete u okviru Hilti Store ili na: www.hilti.group .

Zbrinjavanje otpada

UPOZORENJE
Opasnost od povređivanja usled nestručnog uklanjanja na otpad! Opasnosti po zdravlje prouzrokovane ispuštanjem gasova ili tečnosti.
 • Nemojte slati oštećene akumulatorske baterije!
 • Prekrijte priključke materijalom koji ne sprovodi struju, kako biste izbegli kratak spoj.
 • Akumulatorske baterije uklonite na otpad tako da ne mogu da dospeju u ruke dece.
 • Uklonite na otpad akumulatorsku bateriju u vašoj Hilti Store ili se obratite preduzeću za odlaganje koje je nadležno za vas.
Image alternative Hilti uređaji su sa velikim udelom proizvedeni od reciklažnih materijala. Preduslov za ponovnu upotrebu je stručna podela materijala. U mnogim zemljama Hilti Vaš stari uređaj vraća na reciklažu. Pitajte Hilti servis za klijente ili Vašeg konsultanta za prodaju.
Prema evropskoj direktivi i nacionalnom pravu o preuzimanju starih električnih i elektronskih uređaja, istrošeni električni uređaji moraju da se skupljaju odvojeno i predaju na ekološki ispravnu ponovnu preradu.
Image alternative
 • Električne i elektronske uređaje ne odlažite u kućne otpatke!

RoHS (Direktiva za ograničenje upotrebe opasnih supstanci)

Image alternative
Image alternative
Image alternative
Image alternative
Na sledećem linku možete pronaći tabelu sa opasnim materijama:
 • Za C 4/36-90, 230 V, Kina: qr.hilti.com/2034530
 • Za C 4/36-90, 110 V, Tajvan: qr.hilti.com/2026281
 • Za C 4/36-350, 230 V, Kina: qr.hilti.com/2028875
 • Za C 4/36-350, 110 V, Tajvan: qr.hilti.com/2028992
Takođe jedna veza za RoHS tabelu se nalazi na kraju ovog dokumenta u vidu QR koda.

Garancija proizvođača

 • Ukoliko imate pitanja o uslovima garancije, obratite se lokalnom Hilti partneru.