Izaberi jezik

SCM 22-A

Originalno uputstvo za upotrebu

Podaci o dokumentaciji

O ovoj dokumentaciji

 • Pročitajte ovu dokumentaciju pre početka rada. To predstavlja preduslov za bezbedan rad i nesmetano rukovanje.
 • Obratite pažnju na bezbednosne i upozoravajuće napomene koje se nalaze u ovoj dokumentaciji i na proizvodu.
 • Uputstvo za rukovanje uvek čuvajte na proizvodu i samo ga sa ovim uputstvom prosleđujte dalje drugim osobama.

Legenda

Upozoravajuće napomene

Upozoravajuće napomene upozoravaju na opasnosti pri rukovanju proizvodom. Koriste se sledeće signalne reči:
OPASNOST
OPASNOST !
 • Znači neposrednu opasnu situaciju, koja može prouzrokovati telesne povrede ili smrt.
UPOZORENJE
UPOZORENJE !
 • Ova reč skreće pažnju na moguću opasnost koja može prouzrokovati tešku telesnu povredu ili smrt.
OPREZ
OPREZ !
 • Za moguću opasnu situaciju koja može da dovede do lakih telesnih povreda ili do materijalne štete.

Simboli u dokumentaciji

Sledeći simboli se koriste u ovoj dokumentаciji:
Image alternative Pre upotrebe pročitajte uputstvo za upotrebu
Image alternative Napomene o primeni i druge korisne informacije
Image alternative Rad sa reciklažnim materijalima
Image alternative Električne uređaje i baterije ne odlažite u kućne otpatke

Simboli na slikama

Sledeći simboli se koriste na slikama:
Image alternative Ovi brojevi se odnose na odgovarajuću sliku sa početka ovog uputstva
Image alternative Numerisanje reflektuje redosled radnih koraka na slici i može da odstupa od radnih koraka u tekstu
Image alternative Pozicioni brojevi se koriste na slici Pregled i odnose se na brojeve legende u poglavlju Pregled proizvoda
Image alternative Ovaj znak treba da vam skrene posebnu pažnju prilikom rukovanja sa proizvodom.

Simboli u zavisnosti od proizvoda

Simboli

Sledeći simboli se koriste na proizvodu:
Image alternative Nominalni broj obrtaja u slobodnom hodu
Image alternative Jednosmerna struja
Image alternative Obrtaj po minutu
Image alternative Prečnik
Image alternative List testere
Image alternative Bežični prenos podataka
Image alternative Li-Ion akumulatorska baterija
Image alternative Upotrebljena kategorija Hilti Li-Ion akumulatorske baterije. Imajte u vidu podatke u poglavlju Namenska upotreba .

Informacije o proizvodu

Image alternative proizvodi su namenjeni za profesionalnog korisnika, a njima sme da rukuje, da ih održava ili popravlja samo ovlašćeno, upućeno osoblje. To osoblje mora biti posebno upoznato sa mogućim opasnostima. Proizvod i njegova pomoćna sredstva mogu da budu opasni ako ih neobučena lica nestručno tretiraju ili ako se ne koriste namenski.
Oznaka tipa i serijski broj su navedeni na tipskoj pločici.
 • Prenesite serijski broj u sledeću tabelu. Podaci o proizvodu će vam biti potrebni kada budete kontaktirali naše predstavništvo ili servis.
  Podaci o proizvodu
  Tip:
  SCM 22-A
  Generacija:
  01
  Serijski br.:

Izjava o usklađenosti

Pod vlastitom odgovornošću izjavljujemo da je ovde opisani proizvod u skladu sa važećim smernicama i normama. Primerak izjave o usklađenosti nalazi se na kraju ove dokumentacije.
Tehnička dokumentacija se čuva ovde:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Sigurnost

Opšte sigurnosne napomene za električne alate

Image alternative UPOZORENJE Pročitajte pažljivo sigurnosne napomene, uputstva, pregledajte slike i pročitajte tehničke podatke, koje idu uz ovaj električni alat. Greške kod pridržavanja sledećih sigurnosnih napomena i uputstava mogu dovesti do električnog udara, požara i/ili teških povreda.
Molimo sačuvajte sve sigurnosne napomene i uputstva za ubuduće.
Pojam "električni alat" korišćen u sigurnosnim napomenama odnosi se na električne alate sa napajanjem iz električne mreže (sa mrežnim kablom) i na električne alate sa pogonom na akumulatore (bez mrežnog kabla).
Sigurnost na radnom mestu
 • Područje rada održavajte čistim i osvetljenim. Nered i neosvetljeno radno područje mogu dovesti do nezgoda.
 • Sa električnim alatom ne radite u okolini ugroženoj eksplozijom, u kojoj se nalaze zapaljive tečnosti, gasovi ili prašine. Električni alati proizvode iskre koje mogu zapaliti prašinu ili isparenja.
 • Decu i ostale osobe tokom korišćenja električnog alata udaljite iz područja rada. Ako biste skrenuli pažnju sa posla mogli biste izgubiti kontrolu nad uređajem.
Električna sigurnost
 • Priključni utikač električnog alata treba da odgovara utičnici. Na utikaču se ni u kom slučaju ne smeju izvoditi izmene. Ne koristite adapterske utikače zajedno sa zaštitno uzemljenim električnim alatima. Nepromenjeni utikači i odgovarajuće utičnice smanjuju opasnost od električnog udara.
 • Izbegavajte dodir tela sa uzemljenim površinama kao što su cevi, radijatori, šporeti i frižideri. Postoji povećana opasnost od električnog udara ako je vaše telo uzemljeno.
 • Električni alat držite dalje od kiše ili vlage. Prodiranje vode u električni alat povećava opasnost od električnog udara.
 • Kabl ne upotrebljavajte za nošenje ili vešanje električnog alata odnosno za izvlačenje utikača iz utičnice. Kabl držite dalje od izvora toplote, ulja, oštrih ivica ili pokretnih delova. Oštećeni ili zapleteni kablovi povećavaju opasnost od električnog udara.
 • Ako sa električnim alatom radite na otvorenom prostoru, upotrebljavajte samo produžne kablove odobrene za upotrebu na otvorenom prostoru. Primena produžnog kabla prikladnog za upotrebu na otvorenom prostoru smanjuje opasnost od električnog udara.
 • Ako ne možete izbeći rad električnog alata u vlažnom okruženju, koristite zaštitnu strujnu sklopku. Upotreba zaštitne strujne sklopke smanjuje opasnost od električnog udara.
Sigurnost ljudi
 • Budite oprezni, pazite šta činite i kod rada sa električnim alatom postupajte razumno. Nemojte koristiti električni alat, ako ste umorni ili ste pod uticajem droga, alkohola ili lekova. Momenat nepažnje prilikom upotrebe električnog alata može da dovede do ozbiljnih povreda.
 • Nosite sredstva lične zaštite i uvek zaštitne naočare. Nošenje sredstava lične zaštite, kao što su zaštitna maska, sigurnosne cipele koje ne klize, zaštitna kaciga ili štitnik za sluh, u zavisnosti od vrste i primene električnog alata, smanjuje opasnost od nezgoda.
 • Izbegavajte nehotično stavljanje u pogon. Uverite se, da je električni alat isključen, pre nego što priključite snabdevanje naponom i/ili akumulator, ili ga primite ili nosite. Ako kod nošenja električnog alata prst držite na prekidaču ili ako je alat uključen i priključen na električnu mrežu, to može dovesti do nezgoda.
 • Pre nego što uključite električni alat, uklonite alate za podešavanje ili vijčane ključeve. Alat ili ključ koji se nalazi u rotirajućem delu alata može dovesti do nezgoda.
 • Izbegavajte nenormalan položaj tela. Zauzmite siguran i stabilan položaj tela i u svakom trenutku održavajte ravnotežu. Na taj način električni alat možete bolje kontrolisati u neočekivanim situacijama.
 • Nosite prikladnu odeću. Ne nosite široku odeću ili nakit. Neka vaša kosa, odeća i rukavice budu što dalje od pokretnih delova. Opuštenu odeću, nakit ili dugu kosu mogu zahvatiti pokretni delovi alata.
 • Ako su montirani alati za usisavanje i hvatanje prašine, proverite jesu li isti priključeni i da li se pravilno koriste. Upotreba usisivača može smanjiti opasnost.
 • Nikada nemojte da se osećate previše sigurnim i nikada nemojte da se ne pridržavate pravila u vezi rukovanja električnim alatom, iako ste nakon dužeg rada dobro upoznati sa radom sa električnom alatom. Neodgovornim rukovanjem moguće je za samo nekoliko sekundi zadobiti teške povrede.
Upotreba i rukovanje električnim alatom
 • Ne preopterećujte alat. Za vrstu posla koji obavljate koristite za to predviđen električni alat. Sa odgovarajućim električnim alatom radićete bolje i sigurnije, u navedenom području snage.
 • Ne upotrebljavajte električni alat sa neispravnim prekidačem. Električni alat koji se više ne može uključiti ili isključiti, opasan je i treba ga popraviti.
 • Izvucite utikač iz utičnice i/ili izvadite akumulator koji se skida iz alata pre podešavanja alata, zamene delova pribora ili odlaganja alata. Ovim merama opreza sprečićete nehotično pokretanje električnog alata.
 • Nekorišćene električne alate držite van domašaja dece. Ne dozvolite da alat koriste osobe koje sa njim nisu upoznate ili koje nisu pročitale ova uputstva. Električni alati su opasni ako ih koriste neiskusne osobe.
 • Pažljivo održavajte električne alate i pribor. Uverite se da pokretljivi delovi električnog alata rade besprekorno i da nisu zaglavljeni, polomljeni ili oštećeni tako da negativno utiču na funkcionisanje alata. Oštećene delove popravite pre upotrebe alata. Uzrok mnogih nezgoda leži u loše održavanim električnim alatima.
 • Rezne alate održavajte oštrim i čistim. Brižljivo održavani rezni alati sa oštrim sečivima neće se zaglaviti i lakši su za vođenje.
 • Koristite električni alat, pribor, alate za umetanje itd. u skladu sa ovim uputstvom. Kod toga uzmite u obzir radne uslove i izvođene radove. Upotreba električnih alata za neke druge primene različite od predviđenih, može dovesti do opasnih situacija.
 • Rukohvati i površine za hvatanje moraju biti suve, čiste, bez ostataka ulja i masti. Klizavi rukohvati i površine za hvatanje onemogućavaju sigurno rukovanje i kontrolu električnog alata u nepredvidivim situacijama.
Upotreba i rukovanje akumulatorskim alatom
 • Akumulatore punite samo u punjačima koje preporučuje proizvođač. Kod punjača, koji je prikladan za određenu vrstu akumulatora, postoji opasnost od požara ako se koristi sa drugim akumulatorima.
 • Za električne alate upotrebljavajte samo za to predviđene akumulatore. Upotreba nekog drugog akumulatora može dovesti do povreda i opasnosti od požara.
 • Nekorišćeni akumulator držite dalje od kancelarijskih spajalica, kovanica, ključeva, klinova, vijaka ili drugih sitnih metalnih predmeta koji bi mogli prouzrokovati premošćenje kontakata. Kratak spoj između kontakata akumulatora može dovesti do opekotina ili do požara.
 • Kod neispravne primene može doći do curenja tečnosti iz akumulatora. Izbegavajte kontakt sa njom. U slučaju nehotičnog kontakta isperite vodom. Ako tečnost dospe u oči, dodatno potražite pomoć doktora. Tečnost koja iscuri iz akumulatora, može dovesti do nadražaja kože ili opekotina.
 • Nemojte da koristite oštećene ili modifikovane akumulatore. Oštećeni ili modifikovani akumulatori mogu biti veoma nepredvidljivi i da dovedu do nastanka požara, eksplozije i povređivanja.
 • Nemojte da izlažete akumulator vatri ili visokim temperaturama. Vatra ili temperature iznad 130 °C (265 °F) mogu da dovedu do eksplozije.
 • Pridržavajte se svih uputstava u vezi punjenja i nikada nemojte da punite akumulator ili alat sa akumulatorom izvan temperaturnog opsega navedenog u uputstvu za upotrebu. Pogrešno punjenje ili punjenje izvan dozvoljenog temperaturnog opsega može da uništi akumulator i da predstavlja opasnost od nastanka požara.
Servisiranje
 • Popravku električnog alata prepustite samo kvalifikovanom stručnom osoblju i samo sa originalnim rezervnim delovima. Na taj način postići će se održavanje sigurnosti alata.
 • Nikada nemojte da održavate oštećene akumulatore. Sva održavanja akumulator treba da obavlja proizvođač ili ovlašćeni servis za kupce.

Sigurnosne napomene za sve testere

Postupak sečenja
 • Image alternative OPASNOST: Ne približavajte ruke području testere i listu testere. Drugom rukom držite dodatni rukohvat ili kućište motora. Ako testeru držite obema rukama nijedna od tih ruku ne može da zadobije povrede od strane lista testere.
 • Ne stavljajte ruku pod predmet obrade. Štitnik Vas pod predmetom obrade ne može zaštititi od lista testere.
 • Dubinu reza prilagodite debljini predmeta obrade. Trebalo bi da bude vidljiv za manje od pune visine zuba pod predmetom obrade.
 • Predmet obrade rezanjem nikada ne pridržavajte u ruci ili iznad noge. Predmet obrade učvrstite na stabilan prihvat. Važno je da se predmet obrade dobro učvrsti kako biste smanjili opasnost od dodira sa telom, zaglavljivanja lista testere ili gubitka kontrole.
 • Električni alat hvatajte samo za izolirane ručke kada izvodite radove kod kojih ugradni alat može da dođe u kontakt sa skrivenim strujnim vodovima. Kontakt sa vodom pod naponom stavlja pod napon i metalne delove alata i dovodi do električnog udara.
 • Kod uzdužnog rezanja uvek upotrebljavajte graničnik ili ravnu ivičnu vođicu. Time se poboljšava preciznost rezanja i smanjuje mogućnost zaglavljivanja lista testere.
 • Uvek upotrebljavajte listove testere pravilne veličine i odgovarajućeg prihvatnog otvara (npr. zvezdastog ili okruglog). Listovi tastere, koji ne odgovaraju montažnim delovima testere, ne obrću se koncentrično i dovode do gubitka kontrole.
 • Nikada ne upotrebljavajte oštećene ili neodgovarajuće podloške ili vijke za list testere. Podloške i vijci za list testere su posebno konstruisani za Vašu testeru, za optimalnu snagu i sigurnost pri radu.
Povratni udarac - Uzroci i odgovarajuće sigurnosne napomene
 • Povratni udarac je nenadana reakcija zbog zakačenog, zaglavljenog ili nepravilno poravnatog lista testere koja dovodi do nekontrolisanog podizanja testere i kretanja iz predmeta obrade prema operateru;
 • ako se list testere zakači ili zaglavi u prorezu rezanja koji se zatvara, zablokira se i snaga motora odbacuje alat u smeru operatera;
 • ako je list testere u rezu uvrnut ili nepravilno poravnat, zubi zadnje ivice lista testere se mogu zakačiti u površini predmeta obrade, čime se list testere izbacuje iz proreza rezanja i testera odskače u smeru operatera.
Povratni udarac je posledica neispravne ili nepravilne upotrebe testere. Može se sprečiti odgovarajućim preventivnim merama, od kojih su neke dole navedene.
 • Čvrsto držite testeru sa obe ruke i stavite ruke u položaj u kom možete uhvatiti sile povratnog udarca. Uvek stojite uz bok lista testere, list testere nikada ne postavljajte u liniju sa Vašim telom. Kod povratnog udarca kružna testera može das odskoči unazad, ali operater može pritom da savlada sile povratnog udarca ako preduzme odgovarajuće sigurnosne mere.
 • Ako se list testere zaglavi ili prekinete radove, isključite testeru i držite je mirno u materijalu sve dok se list testere na zaustavi. Nikada ne pokušavajte testeru vaditi iz predmeta obrade ili je povlačiti unazad dok se list testere pomiče, u suprotnom bi moglo doći do povratnog udarca. Utvrdite i uklonite uzrok zaglavljenja lista testere.
 • Ako testeru, koja stoji u predmetu obrade, želite ponovo pokrenuti, centrirajte list testere u prorezu rezanja i proverite nisu li se zubi testere zaglavili u predmetu obrade. Ako je list testere zaglavljen, postoji opasnost da se on pomeri iz predmeta obrade ili da prouzrokuje povratni udarac pri ponovnom pokretanju testere.
 • Poduprite velike ploče kako biste smanjili rizik od povratnog udarca zbog zaglavljenog lista testere. Velike ploče mogu se saviti pod vlastitom težinom. Ploče se moraju podupreti sa obe strane kako u blizini proreza rezanja tako i na ivici.
 • Ne upotrebljavajte tupe ili oštećene listove testere. Listovi testere sa tupim ili nepravilno usmerenim zupcima zbog uskog proreza rezanja prouzrokuju povećano trenje, zaglavljivanje lista testere i povratni udarac.
 • Pre rezanja pritegnite podešivače za dubinu urezivanja i ugao rezanja. Ako se za vreme rezanja podešivači pomere, list testere se može zaglaviti i može doći do povratnog udarca.
 • Budite posebno oprezni kod rezanja u postojeće zidove ili druga nevidljiva područja. Istureni list testere se pri rezanju može zablokirati u skrivenim predmetima i prouzrokovati povratni udarac.
Funkcija donjeg štitnika
 • Pre svake upotrebe proverite da li se donji štitnik besprekorno zatvara. Testeru ne upotrebljavajte ako donji štitnik nije moguće slobodno pomeriti i ako se odmah ne zatvori. Donji štitnik ne stežite niti ga privezujte u otvorenom položaju. Ako testera nehotice padne na pod, donji se štitnik može saviti. Otvorite štitnik polugom za povlačenje unazad i sa sigurnošću utvrdite da se može slobodno pomicati i da kod svih reznih uglova ili dubina rezanja ne dodiruje niti list testere niti druge delove.
 • Proverite funkciju opruge za donji štitnik. Testeru servisirajte pre upotrebe ako štitnik i opruga ne rade besprekorno. Oštećeni delovi, lepljivi talog ili napukle strugotine prouzrokuju usporeni rad donjeg štitnika.
 • Donji štitnik otvarajte rukom samo kod posebnih rezova kao što su "rezovi uranjanjem i ugaoni rezovi". Otvorite donji štitnik polugom za povlačenje unazad i pustite je čim list testere prodre u predmet obrade. Kod svih drugih radova testerisanja donji štitnik mora automatski da vrši svoju funkciju.
 • Testeru ne odlagajte na radnu stolu ili podu, a da donji štitnik pritom ne prekriva list testere. Nezaštićeni list testere koji se još okreće pokreće testeru suprotno od smera rezanja i reže sve što mu je na putu. Stoga imajte na umu vreme dodatnog okretanja testere.

Dodatne sigurnosne napomene

Bezbednost ljudi
 • Manipulacije ili promene na alatu nisu dozvoljene.
 • Nosite zaštitu za sluh. Delovanje buke može uzrokovati gubitak sluha.
 • Alatom rukujte samo sa pripadajućim zaštitnim uređajima.
 • Zbog bolje cirkulacije krvi u prstima napravite pauzu u radu i uradite vežbe za opuštanje prstiju.
 • Alat nije namenjen za slaba neobučena lica.
 • Alat držite van domašaja dece.
 • Uključite proizvod tek na mestu rada.
 • Prilikom skladištenja i transporta uređaja uklonite akumulatorsku bateriju.
 • Ne radite sa proizvodom iznad glave.
 • Uređaj nemojte da kočite bočnim pritiskanjem o list testere.
 • Nemojte da dodirujete steznu prirubnicu i vijak za zatezanje dok uređaj radi.
 • Nikada nemojte da pritiskate potisno dugme za aretaciju vretena dok se list testere obrće.
 • Alat ne usmeravajte prema osobama.
 • Prilagodite silu potiska na list testere i na materijal koji treba da se obrađuje, tako da list testere ne bude blokiran i da eventualno ne prouzrokuje povratni udar.
 • Metalni opiljci su oštri i mogu izazvati povrede Držite vašu odeću zatvorenom da se opiljci ne bi skupljali u vašim rukavicama, obući ili negde drugo u odeći.
 • Vodite računa gde izleću metalni opiljci. Opiljci su vreli i mogu dovesti do požara, opekotina i do posekotina.
 • Sprečite pregrejavanje vrhova zubaca testere.
 • Poštujte vaše nacionalne zahteve za zaštitu na radu.
 • Kako biste izbegli opasnosti od povreda upotrebljavajte samo originalan Hilti pribor i alate.
 • Prašina materijala kao što su premaz koji sadrži olovo, neke vrste drveta, beton / zidina / stena koja sadrži kvarc i minerale kao i metal mogu da budu štetni po zdravlje. Dodirivanje ili udisanje prašine mogu prouzrokovati alergijske reakcije i/ili bolesti disajnih puteva korisnika ili osoba koje se nalaze u blizini. Određena vrsta prašine kao što su hrastova ili bukova prašina mogu prouzrokovati kancer, naročito kada su u spoju sa dodacima za obradu drveta (hromat, sredstvo za zaštitu drveta). Materijalom koji sadrži azbest sme rukovati samo stručno osoblje. Po mogućstvu upotrebite usisavanje prašine. Kako biste postigli visok stepen usisavanja prašine, upotrebljavajte adekvatan mobilni otprašivač. Po potrebi nosite zaštitnu masku za lice, koja je adekvatna za određeni tip prašine. Pobrinite se za dobro provetravanje radnog mesta. Pridržavajte se važećih propisa u vašoj zemlji za materijale koje ćete obrađivati.
Električna sigurnost
 • Pre početka rada detektorom metala ispitajte ima li u području rada skrivenih električnih vodova, gasnih i vodovodnih cevi. Spoljašnji metalni delovi uređaja mogu biti pod naponom ako ste npr. nehotice oštetili električni vod. To predstavlja ozbiljnu opasnost od električnog udara.
Pažljivo rukovanje i upotreba akumulatorske baterije
 • Poštujte posebne smernice za transport, skladištenje i rad Li-Ion akumulatorske baterije.
 • Akumulatorsku bateriju držite dalje od visokih temperatura i vatre. Postoji opasnost od eksplozije.
 • Akumulatorska baterija se ne sme rastavljati, gnječiti, zagrevati iznad 80°C (176°F). U suprotnom slučaju postoji opasnost od požara, eksplozije i nagrizanja.
 • Ne smeju se puniti niti upotrebljavati akumulatorske baterije (npr. akumulatorske baterije sa naprslinama, polomljenim delovima, savijenim, izbijenim i/ili izvučenim kontaktima).
 • Akumulatorske baterije nemojte da upotrebljavate kao izvor energije za druge, nespecifične potrošače.
 • Ako je akumulatorska baterija isuviše vrela na dodir, može da bude neispravna.Postavite uređaj na nezapaljivo mesto sa dovoljnim razmakom od zapaljivih materijala na kojem ga možete posmatrati i sačekajte da se ohladi. Kontaktirajte Hilti servis, pošto se akumulatorska baterija ohladi.

Dodatne sigurnosne napomene za kružne testere

 • Ručnu kružnu testeru naslonite na predmet obrade samo kada je uključena.
 • Na reznoj traci ne sme biti prepreka gore i dole. Ne zarezujte zavrtnje, klinove ili slično.
 • Nikada nemojte raditi sa kružnom testerom preko glave.
 • Nikada nemojte kočiti list testere bočnim pritiskanjem.
 • Sprečite pregrejavanje vrhova zubaca testere.
 • Za podlogu koja treba da se seče uvek koristite odgovarajući list testere.

Pažljivo rukovanje i upotreba akumulatorske baterije

 • Poštujte posebne smernice za transport, skladištenje i rad Li-Ion akumulatorske baterije.
 • Akumulatorsku bateriju držite dalje od visokih temperatura, direktnog sunčevog zračenja i vatre.
 • Akumulatorska baterija se ne sme rastavljati, gnječiti, zagrevati iznad 80°C ili spaljivati.
 • Ne koristite ili ne punite akumulatorske baterije, koje su pretrpele strujni udar, koje su pale sa više od jednog metra ili su oštećene na neki drugi način. U tom slučaju, uvek stupite u kontakt sa svojim Hilti  servisom .
 • Ako je akumulatorska baterija prevruća da biste je držali u ruci, onda je moguće da je u kvaru. Postavite proizvod na nezapaljivo mesto sa dovoljnim razmakom od zapaljivih materijala na kojem ga možete posmatrati i ostavite ga da se ohladi. U tom slučaju, uvek stupite u kontakt sa svojim Hilti  servisom .

Opis

Pregled proizvoda

Image alternative
 1. Dodatni rukohvat
 2. Blokada uključivanja
 3. Taster za uključivanje/isključivanje
 4. Rukohvat
 5. Prikaz stanja napunjenosti i grešaka
 6. Taster za deblokiranje sa dodatnom funkcijom aktiviranja prikaza statusa napunjenosti
 7. Posuda za opiljke
 8. Upravljačka poluga za klatni štitnik
 9. Pogonsko vreteno
 10. Osnovna ploča
 11. Klatni štitnik
 12. Paralelni graničnik
 13. Kontrola položaja lista testere
 14. LED/Prozor za pregled
 15. Štitnik
 16. Dugme za blokadu vretena
 17. Pokazivač potrošenosti/Kontrola linije rezanja
 18. Stezaljka za paralelni graničnik
 19. Akumulatorska baterija
 20. Stezna poluga za podešavanje dubine reza
 21. Inbus ključ
 22. Prihvatna prirubnica
 23. Zatezna prirubnica
 24. Zatezni vijak
 25. Strelica za smer

Namenska primena

Opisani proizvod je kružna testera na akumulatorski pogon. Namenjena je za radove rezanja metala ili metalu sličnim materijalima.

Ne smete da upotrebljavate listove testere koji ne odgovaraju navedenim karakterističnim podacima (npr. prečnik, broj obrtaja, debljina), diskove za sečenje i brušenje, kao i listove testere od visokolegiranog čelika velike brzine (HSS-čelik). Drvo ili drvetu slični materijali, plastika, gips karton, gips vlaknaste ploče i vezne materije se ne smeju rezati.
 • Za ovaj proizvod upotrebljavajte samo Hilti Li-Ion akumulatorske baterije serije B 22.

 • Za ovu akumulatorsku bateriju koristite isključivo Hilti punjače serije C4/36.

Prikaz Li-Ion akumulatorske baterije

Nivo punjenja Li-Ion akumulatorske baterije i smetnje kod uređaja će biti signalizirane preko prikaza Li-Ion akumulatorske baterije. Status napunjenosti Li‑Ion akumulatorske baterije se prikazuj posle dodirivanja jednog od dva tastera za deblokiranje akumulatorske baterije.
Stanje
Značenje
4 LED svetle.
Status napunjenosti: 75 % do 100 %
3 LED svetle.
Status napunjenosti: 50 % do 75 %
2 LED svetle.
Status napunjenosti: 25 % do 50 %
1 LED svetli.
Status napunjenosti: 10 % do 25 %
1 LED svetli, uređaj je spreman za rad.
Status napunjenosti: < 10 %
1 LED svetli, uređaj nije spreman za rad.
Akumulatorska baterija je pregrejana ili potpuno ispražnjena.
4 LED svetle, uređaj nije spreman za rad.
Alat je preopterećen ili pregrejan.
Ukoliko je prekidač za upravljanje aktiviran i 5 sekundi posle otpuštanja prekidača za upravljanje nije moguće da proverite status napunjenosti.
Kada trepere LED diode prikaza akumulatorske baterije, obratite pažnju na napomene u poglavlju „Pomoć u slučaju smetnji“.

Paralelni graničnik

Zahvaljujući jednorukom paralelnom graničniku omogućuju se egzaktni rezovi duž ivice radnog komada odnosno sečenje letvi istih mera.
Paralelni graničnik možete da montirate na obe strane osnovne ploče.

Sadržaj isporuke

Kružna testera, list testere, inbus ključ, paralelni graničnik, uputstvo za upotrebu.
Da biste obezbedili bezbedan rad koristite samo originalne rezervne delove i potrošni materijal. Rezervne delove, potrošni materijal i pribor koji smo odobrili za vaš proizvod naći ćete u Hilti Store ili na: www.hilti.group .

Pribor

Stezna prirubnica, prihvatna prirubnica, vijak za zatezanje.

Tehnički podaci

Kružna testera


SCM 22-A
Nominalni napon
21,6 V
Težina prema EPTA proceduri 01
4,1 kg
Prečnik lista testere
160 mm … 165 mm
Debljina osnove
1,2 mm
Širina reza
1,6 mm
Provrt za prihvat lista testere
20 mm
Referentni broj obrtaja u praznom hodu
3.500/min
Maksimalna dubina reza
57 mm
Radna temperatura
−10 ℃ … 50 ℃
Temperatura skladištenja
−30 ℃ … 70 ℃

Akumulatorska baterija

Radni napon akumulatorske baterije
21,6 V
Temperatura okoline tokom rada
−17 ℃ … 60 ℃
Temperatura skladištenja
−20 ℃ … 40 ℃
Temperatura akumulatorske baterije na početku punjenja
−10 ℃ … 45 ℃

Informacije o šumu i vrednosti vibracija prema EN 62841

U ovim uputstvima navedene vrednosti pritiska zvuka i vibracija su izmerene u skladu sa normiranim postupkom merenja i možete zajedno da ih koristite za poređenje električnih alata. Takođe su primereni za preliminarnu procenu ekspozicija.
Navedeni podaci se odnose primarne primene električnog alata. Ako se električni alat inače koristi za druge primene sa alatima za umetanje koji se razlikuju ili nisu dovoljno dobro održavani, podaci se mogu razlikovati. To može znatno povećati ekspozicije tokom celokupnog radnog veka.
Za tačnu procenu ekspozicija treba uzeti u obzir i vremena, tokom kojih je uređaj bio isključen ili je radio, ali se zapravo nije koristio. To može znatno smanjiti ekspozicije tokom celokupnog radnog veka.
Odredite dodatne sigurnosne mere za zaštitu korisnika od delovanja zvuka i/ili vibracija kao npr.: održavanje električnog alata i alata za umetanje, održavanje toplih ruku, organizacija tokova rada.
Vrednosti emisije buke

SCM 22-A
Nivo zvučne snage (LWA)
104 dB(A)
Nesigurnost nivoa jačine zvuka (KWA)
3 dB(A)
Nivo zvučnog pritiska (LpA)
93 dB(A)
Nesigurnost nivoa pritiska zvuka (KpA)
3 dB(A)
Ukupne vrednosti vibracija

SCM 22-A
Vrednost emisije vibracije rezanja u metalu (Ah, M)
0,82 m/s²
Nesigurnost (K)
1,5 m/s²

Rukovanje

Priprema za rad

Punjenje akumulatorske baterije

 1. Pre punjenja pročitajte uputstvo za rukovanje punjačem.
 2. Vodite računa o tome da kontakti akumulatorske baterije i punjača treba da budu suvi i čisti.
 3. Akumulatorsku bateriju napunite u sertifikovanom punjaču.

Umetanje akumulatorske baterije

OPREZ
Opasnost od povrede usled kratkog spoja ili pada akumulatorske baterije!
 • Pre postavljanja akumulatorske baterije u proizvod, uverite se da na kontaktima akumulatorske baterije i proizvoda nema stranih tela.
 • Uvek proverite da li akumulatorska baterija pravilno naleže.
 1. Pre prvog puštanja u rad, u potpunosti napunite akumulatorsku bateriju.
 2. Postavite akumulatorsku bateriju u držač uređaja tako da čujno ulegne.
 3. Proverite da li je akumulatorska baterija ispravno ulegla.

Uklanjanje akumulatorske baterije

 1. Pritisnite tastere za deblokiranje akumulatorske baterije.
 2. Izvucite akumulatorsku bateriju iz držača uređaja.

Demontaža lista testere

UPOZORENJE
Opasnost od opekotina Opasnost od vrelog alata, stezne prirubnice ili vijka za zatezanje i oštrih ivica lista testere.
 • Za zamenu alata upotrebljavajte zaštitne rukavice.
Image alternative
 1. Uklonite akumulatorsku bateriju.
 2. Postavite šestougaoni ključ na vijak za zatezanje za list testere.
 3. Pritisnite i držite dugme za blokadu vretena.
 4. Pomoću šestougaonog ključa obrćite zatezni vijak za list testere sve dok dugme za aretaciju vretena u potpunosti ne ulegne.
 5. Otpustite zatezni vijak pomoću šestougaonog ključa daljim obrtanjem u pravcu strelice za pravac obrtanja.
 6. Skinite zatezni vijak i spoljašnju zateznu prirubnicu.
 7. Otvorite klatni štitnik zaokretanjem u stranu i uklonite list testere.
  Po potrebi možete da skinete prijemnu prirubnicu radi čišćenja.

Montaža lista testere

OPREZ
Opasnost od oštećenja! Neodgovarajući ili pogrešno umetnuti listovi testere mogu oštetiti testeru.
 • Upotrebljavajte samo listove testere koji su predviđeni za ovu testeru. Obratite pažnju na strelicu za pravac obrtanja na listu testere.
 • Koristite samo listove testere čiji je dozvoljeni broj obrtaja rezne ploče jednak bar najvišem broju obrtaja koji je naveden na proizvodu.
Sa sigurnošću utvrdite da li list testere koji treba zategnuti odgovara tehničkim zahtevima i da li je dobro naoštren. Oštar list testere je preduslov za besprekoran rez.
Image alternative
 1. Očistite prirubnicu za prijem i zatezanje.
 2. Prijemnu prirubnicu pravilno orijentisanu nataknite na pogonsko vreteno.
 3. Otvorite klatni štitnik.
 4. Umetnite novi list testere.
  Obratite pažnju na strelicu za pravac obrtanja na listu testere i uređaju. Moraju da se poklapaju.
 5. Spoljašnju prirubnicu za zatezanje nataknite prateći korektnu orijentaciju.
 6. Umetnite vijak za zatezanje.
 7. Postavite šestougaoni ključ na vijak za zatezanje za list testere.
 8. Pritisnite dugme za blokadu vretena.
 9. Pomoću vijka za zatezanje pričvrstite prirubnicu za zatezanje obrtanjem šestougaonog ključa suprotno od strelice za pravac obrtanja.
  • Dugme za aretaciju vretena će uleći.
 10. Pre puštanja u rad proverite da li je ležište lista testere fiksno i korektno.

Podešavanje dubine reza

Image alternative
 1. Odvrnite steznu polugu za podešavanje reznog ugla.
 2. Podignite proizvod makazastim pokretom i podesite, kroz povlačenje stezne poluge, dubinu rezanja.

Pražnjenje posude za opiljke

UPOZORENJE
Opasnost od povrede Opasnost od vrelih ili oštrih opiljaka.
 • Nosite zaštitne rukavice prilikom pražnjenja posude za opiljke.
Image alternative
 1. Uklonite akumulatorsku bateriju.
 2. Povucite posudu za opiljke ka nazad.
 3. Rasklopite obe polovine posude za opiljke i ispraznite je.
 4. Gurnite posudu za opiljke na štitnik dok ne ulegne.

Rad

Uključivanje

 • Kada je pritisnuta blokada uključivanja, proizvod uključite pritiskom na prekidač za uključivanje/isključivanje.

Isključivanje

 • Uređaj zaustavite puštanjem tastera za uključivanje/isključivanje.

Rezanje testerom posle naprsnuća

Radni komad osigurajte od pomeranja.
Radni komad postavite tako da se list testere ispod radnog komada slobodno kreće.
Uverite se da je prekidač za uključivanje/isključivanje na proizvodu isključen.
Proizvod sa osnovnom pločom postavite na radni komad tako da list testere još ima kontakt sa radnim komadom.
Image alternative
 1. Umetnite akumulatorsku bateriju.
 2. Kada je pritisnuta blokada uključivanja, proizvod uključite pritiskom na prekidač za uključivanje/isključivanje.
 3. Proizvod adekvatnim radnim tempom vodite duž naprsnuća kroz predmet obrade.

Radni koraci kada je zapušen kanal za strugotinu

 1. Uklonite akumulatorsku bateriju.
 2. Izvadite posudu za opiljke.
 3. Očistite kanal za strugotinu.
 4. Prekontrolišite da li pokretni delovi uređaja adekvatno funkcionišu i ne zaglavljuju se, da li su delovi polomljeni ili oštećeni tako da je ugrožena funkcija proizvoda.

Nega i održavanje

UPOZORENJE
Opasnost od povrede kod umetnute akumulatorske baterije !
 • Uvek izvadite akumulatorsku bateriju pre svih radova na negovanju i održavanju uređaja!
Nega uređaja
 • Čvrsto prionulu prljavštinu pažljivo uklonite.
 • Proreze za ventilaciju oprezno očistite suvom četkom.
 • Čistite kućište samo sa blago nakvašenom krpom. Ne upotrebljavajte sredstva za negu na bazi silikona, jer mogu nagristi plastične delove.
Nega Li‑Ion akumulatorske baterije
 • Održavajte akumulator čistim i uklanjajte tragove ulja i masti.
 • Čistite kućište samo sa blago nakvašenom krpom. Ne upotrebljavajte sredstva za negu na bazi silikona, jer mogu nagristi plastične delove.
 • Sprečite prodor vlage.
Održavanje
 • Redovno proveravajte da li je došlo do oštećenja na vidljivim delovima alata i funkcionisanju elemenata za besprekorno korišćenje.
 • U slučaju da proizvod ima oštećenja i/ili funkcionalne smetnje, ne koristite ga. Odmah odnesite uređaj u Hilti servis na popravku.
 • Posle radova na nezi i održavanju, priključite svu zaštitnu opremu i proverite da li funkcioniše.
Za siguran režim rada upotrebljavajte samo originalne rezervne delove i potrošne materijale. Rezervne delove, potrošni materijal i pribor koji smo odobrili za vaš proizvod naći ćete u okviru Hilti Store ili na: www.hilti.group .

Čišćenje kape za zaštitu od prašine

 • Kapu za zaštitu od prašine na steznoj glavi redovno čistite čistom, suvom krpom.
 • Zaptivni nastavak oprezno očistite i ponovo ga lagano namažite Hilti mašću.
 • Kapu za zaštitu od prašine obavezno zamenite, ako je oštećen zaptivni nastavak.

Kontrola nakon radova na čišćenju i održavanju

Posle radova na nezi i održavanju, kontrolišite da li je priključena i da li besprekorno funkcioniše sva zaštitna oprema.
 • Radi kontrole zaštitne haube klatna, otvorite je u potpunosti aktiviranjem poluge za rukovanje.
  • Posle otpuštanja poluge za rukovanje zaštitna hauba klatna mora brzo i u potpunosti da se zatvori.

Transport i skladištenje akumulatorskih uređaja

Transport
  OPREZ
  Nesmotreno pokretanje prilikom transporta !
 • Uvek transportujte vaše proizvode bez umetnutih akumulatorskih baterija!
 • Izvadite akumulatorske baterije.
 • Akumulatorske baterije nikada nemojte da transportujete bez ambalaže.
 • Nakon dugotrajnog transporta uređaj i akumulatorske baterije pre upotrebe proverite da li imaju oštećenja.
Skladištenje
  OPREZ
  Nesmotreno oštećenje zbog neispravnih ili iscurelih akumulatorskih baterija !
 • Uvek odlažite vaše proizvode bez umetnutih akumulatorskih baterija!
 • Uređaj i akumulatorske baterije uskladištite na što hladnijem i suvom mestu.
 • Akumulatorske baterije nikada ne skladištite na suncu, na radijatorima ili iza zastakljenih površina.
 • Uređaj i akumulatorske baterije skladištite na mestu koje je suvo i nepristupačno deci ili neovlašćenim osobama.
 • Nakon dugotrajnog skladištenja uređaj i akumulatorske baterije pre upotrebe proverite da li imaju oštećenja.

Pomoć u slučaju smetnji

 • U slučaju smetnji, koje nisu navedene u ovoj tabeli ili koje ne možete samostalno da otklonite, molimo da se obratite našem Hilti servisu.

Kružna testera nije u funkciji

Smetnja
Mogući uzrok
Rešenje
LED-ovi se ne prikazuju.
Akumulatorska baterija nije do kraja umetnuta.
Ispraznite akumulatorsku bateriju.
1 LED treperi.
Ispraznite akumulatorsku bateriju.
Akumulatorska baterija prevruća ili previše hladna.
 • Akumulatorsku bateriju dovedite na preporučenu temperaturu okruženja.
4 LED-a trepere.
Kružna testera kratkotrajno preopterećena.
 • Otpustite prekidač za upravljanje i iznova ga aktivirajte.
Zaštita od pregrevanja.
 • Kružnu testeru ostavite da se ohladi i očistite proreze za ventilaciju.

Kružna testera je u funkciji

Smetnja
Mogući uzrok
Rešenje
Prekidač za uključivanje/isključivanje se ne može pritisnuti odn. zaglavljen je.
Bez greške (sigurnosna funkcija).
 • Pritisnite blokadu uključivanja.
Broj obrtaja se iznenada smanjuje.
List testere je zaglavljen.
 • Ne savijajte list testere.
Opiljci se ne transportuju u posudu za opiljke i padaju na osnovnu ploču.
Posuda za opiljke je puna.
Kanal za opiljke je zapušen.
List testere se zaustavio.
Sila potiska je prevelika.
 • Smanjite silu potiska i ponovo uključite proizvod.
Akumulatorska baterija se prazni brže nego uobičajeno.
Veoma niska temperatura spoljašnje sredine.
 • Akumulatorsku bateriju ostavite da se postepeno zagreje na sobnoj temperaturi.
Akumulatorska baterija ne uleže sa „duplim klikom“.
Žlebovi na akumulatoru su zaprljani.
 • Očistite žlebove i iznova umetnite akumulatorsku bateriju.
Jak razvoj toplote u kružnoj testeri ili akumulatorskoj bateriji.
Električni kvar
 • Isključite odmah kružnu testeru. Izvadite akumulatorsku bateriju i posmatrajte je. Ostavite je da se ohladi. Kontaktirajte Hilti servis.
Proizvod je preopterećen (prekoračenje granice primene).
 • Obratite pažnju pre svih poslova na podatke o snazi vašeg proizvoda. Vidite tehničke podatke.

Zbrinjavanje otpada

Image alternative Hilti uređaji su sa velikim udelom proizvedeni od reciklažnih materijala. Preduslov za ponovnu upotrebu je stručna podela materijala. U mnogim zemljama Hilti vaš stari uređaj vraća na reciklažu. Pitajte Hilti servis za klijente ili vašeg konsultanta za prodaju.
Odlaganje akumulatorskih baterijaNestručnim odlaganjem akumulatorskih baterija može dа se izаzove opаsnost po zdrаvlje prouzrokovаna ispuštanjem gаsovа ili tečnosti.
 • Nemojte slati oštećene akumulatorske baterije!
 • Prekrijte priključke materijalom koji ne sprovodi struju, kako biste izbegli kratak spoj.
 • Akumulаtorske baterije uklonite na otpad tаko dа ne mogu dа dospeju u ruke dece.
 • Uklonite na otpad akumulatorsku bateriju u vašoj Hilti Store ili se obratite preduzeću za odlaganje koje je nadležno za vas.
Image alternative
 • Električne alate, elektronske uređaje i akumulatorske baterije ne odlažite u kućne otpatke!

RoHS (Direktiva za ograničenje upotrebe opasnih supstanci)

Tabela sa opasnim supstancama se nalazi na sledećoj adresi: qr.hilti.com/r4891.
Jedna veza za RoHS tabelu se takođe nalazi na kraju ovog dokumenta u vidu QR koda.

Garancija proizvođača

 • U slučaju pitanja o uslovima garancije obratite se Vašem lokalnom Hilti partneru.
Image alternative
Image alternative