Izaberi jezik

DD 150-U

Originalno uputstvo za upotrebu

Podaci o dokumentaciji

O ovoj dokumentaciji

 • Pročitajte ovu dokumentaciju pre početka rada. To predstavlja preduslov za bezbedan rad i nesmetano rukovanje.
 • Obratite pažnju na bezbednosne i upozoravajuće napomene koje se nalaze u ovoj dokumentaciji i na proizvodu.
 • Uputstvo za rukovanje uvek čuvajte na proizvodu i samo ga sa ovim uputstvom prosleđujte dalje drugim osobama.

Legenda

Upozoravajuće napomene

Upozoravajuće napomene upozoravaju na opasnosti pri rukovanju proizvodom. Koriste se sledeće signalne reči:
OPASNOST
OPASNOST !
 • Znači neposrednu opasnu situaciju, koja može prouzrokovati telesne povrede ili smrt.
UPOZORENJE
UPOZORENJE !
 • Ova reč skreće pažnju na moguću opasnost koja može prouzrokovati tešku telesnu povredu ili smrt.
OPREZ
OPREZ !
 • Za moguću opasnu situaciju koja može da dovede do lakih telesnih povreda ili do materijalne štete.

Simboli u dokumentaciji

Sledeći simboli se koriste u ovoj dokumentаciji:
Image alternative Pre upotrebe pročitajte uputstvo za upotrebu
Image alternative Napomene o primeni i druge korisne informacije
Image alternative Rad sa reciklažnim materijalima
Image alternative Električne uređaje i baterije ne odlažite u kućne otpatke

Simboli na slikama

Sledeći simboli se koriste na slikama:
Image alternative Ovi brojevi se odnose na odgovarajuću sliku sa početka ovog uputstva
Image alternative Numerisanje reflektuje redosled radnih koraka na slici i može da odstupa od radnih koraka u tekstu
Image alternative Pozicioni brojevi se koriste na slici Pregled i odnose se na brojeve legende u poglavlju Pregled proizvoda
Image alternative Ovaj znak treba da vam skrene posebnu pažnju prilikom rukovanja sa proizvodom.

Simboli nа proizvodu

Obavezujući znakovi

Na proizvodu se upotrebljavaju sledeći obavezujući znakovi:
Image alternative Korišćenje zaštitnih naočara
Image alternative Nosite zaštitni šlem
Image alternative Nosite zaštitu za uši
Image alternative Nosite zaštitne rukavice
Image alternative Korišćenje zaštitnih cipela
Image alternative Nosite laganu zaštitu organa za disanje
Image alternative Pre upotrebe pročitajte uputstvo za upotrebu

Prikaz statusa

Sledeći simboli se koriste na proizvodu:
Image alternative Indikator zaštite od krađe
Image alternative Indikator snage bušilice
Image alternative Servisni indikator

Simboli u zavisnosti od proizvoda

Sledeći simboli mogu da se koriste na proizvodu:
Image alternative Transport na dizalici
Image alternative Napomena za zaštitu od krađe
Image alternative Amper
Image alternative Volt
Image alternative Naizmenična struja
Image alternative Vat
Image alternative Herc
Image alternative Nominalni broj obrtaja u slobodnom hodu
Image alternative Prečnik
Image alternative Milimetar
Image alternative Broj obrtaja u minuti
Image alternative Bežični prenos podataka

Tablica sa napomenom

Na postolju, osnovnoj ploči ili bušilici sa dijamantskim jezgrom
Image alternative Na postolju i vakuumskoj osnovnoj ploči
Gore : Kod horizontalnih bušenja sa vakuum pričvršćenjem (pribor) nije dozvoljeno da se bušilica koristi bez dodatnog osiguranja.
Dole : Bušenje iznad glave sa postoljem se ne sme izvoditi sa vakuumskim pričvršćenjem.
Image alternative Na bušilici sa dijamantskim jezgrom
Kod radova mokrog bušenja iznad glave je potrebno da se prihvatni sistem za vodu obavezno koristi sa usisivačem za mokro usisavanje.

Informacije o proizvodu

Image alternative proizvodi su namenjeni za profesionalnog korisnika, a njima sme da rukuje, da ih održava ili popravlja samo ovlašćeno, upućeno osoblje. To osoblje mora biti posebno upoznato sa mogućim opasnostima. Proizvod i njegova pomoćna sredstva mogu da budu opasni ako ih neobučena lica nestručno tretiraju ili ako se ne koriste namenski.
Oznaka tipa i serijski broj su navedeni na tipskoj pločici.
 • Prenesite serijski broj u sledeću tabelu. Podaci o proizvodu će vam biti potrebni kada budete kontaktirali naše predstavništvo ili servis.
  Podaci o proizvodu
  Bušilica sa dijamantskim jezgrom
  DD 150-U
  Generacija:
  02
  Serijski br.:

Izjava o usklađenosti

Pod vlastitom odgovornošću izjavljujemo da je ovde opisani proizvod u skladu sa važećim smernicama i normama. Primerak izjave o usklađenosti nalazi se na kraju ove dokumentacije.
Tehnička dokumentacija se čuva ovde:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Sigurnost

Opšte sigurnosne napomene za električne alate

Image alternative UPOZORENJE Pročitajte pažljivo sigurnosne napomene, uputstva, pregledajte slike i pročitajte tehničke podatke, koje idu uz ovaj električni alat. Greške kod pridržavanja sledećih sigurnosnih napomena i uputstava mogu dovesti do električnog udara, požara i/ili teških povreda.
Molimo sačuvajte sve sigurnosne napomene i uputstva za ubuduće.
Pojam "električni alat" korišćen u sigurnosnim napomenama odnosi se na električne alate sa napajanjem iz električne mreže (sa mrežnim kablom) i na električne alate sa pogonom na akumulatore (bez mrežnog kabla).
Sigurnost na radnom mestu
 • Područje rada održavajte čistim i osvetljenim. Nered i neosvetljeno radno područje mogu dovesti do nezgoda.
 • Sa električnim alatom ne radite u okolini ugroženoj eksplozijom, u kojoj se nalaze zapaljive tečnosti, gasovi ili prašine. Električni alati proizvode iskre koje mogu zapaliti prašinu ili isparenja.
 • Decu i ostale osobe tokom korišćenja električnog alata udaljite iz područja rada. Ako biste skrenuli pažnju sa posla mogli biste izgubiti kontrolu nad uređajem.
Električna sigurnost
 • Priključni utikač električnog alata treba da odgovara utičnici. Na utikaču se ni u kom slučaju ne smeju izvoditi izmene. Ne koristite adapterske utikače zajedno sa zaštitno uzemljenim električnim alatima. Nepromenjeni utikači i odgovarajuće utičnice smanjuju opasnost od električnog udara.
 • Izbegavajte dodir tela sa uzemljenim površinama kao što su cevi, radijatori, šporeti i frižideri. Postoji povećana opasnost od električnog udara ako je vaše telo uzemljeno.
 • Električni alat držite dalje od kiše ili vlage. Prodiranje vode u električni alat povećava opasnost od električnog udara.
 • Kabl ne upotrebljavajte za nošenje ili vešanje električnog alata odnosno za izvlačenje utikača iz utičnice. Kabl držite dalje od izvora toplote, ulja, oštrih ivica ili pokretnih delova. Oštećeni ili zapleteni kablovi povećavaju opasnost od električnog udara.
 • Ako sa električnim alatom radite na otvorenom prostoru, upotrebljavajte samo produžne kablove odobrene za upotrebu na otvorenom prostoru. Primena produžnog kabla prikladnog za upotrebu na otvorenom prostoru smanjuje opasnost od električnog udara.
 • Ako ne možete izbeći rad električnog alata u vlažnom okruženju, koristite zaštitnu strujnu sklopku. Upotreba zaštitne strujne sklopke smanjuje opasnost od električnog udara.
Sigurnost ljudi
 • Budite oprezni, pazite šta činite i kod rada sa električnim alatom postupajte razumno. Nemojte koristiti električni alat, ako ste umorni ili ste pod uticajem droga, alkohola ili lekova. Momenat nepažnje prilikom upotrebe električnog alata može da dovede do ozbiljnih povreda.
 • Nosite sredstva lične zaštite i uvek zaštitne naočare. Nošenje sredstava lične zaštite, kao što su zaštitna maska, sigurnosne cipele koje ne klize, zaštitna kaciga ili štitnik za sluh, u zavisnosti od vrste i primene električnog alata, smanjuje opasnost od nezgoda.
 • Izbegavajte nehotično stavljanje u pogon. Uverite se, da je električni alat isključen, pre nego što priključite snabdevanje naponom i/ili akumulator, ili ga primite ili nosite. Ako kod nošenja električnog alata prst držite na prekidaču ili ako je alat uključen i priključen na električnu mrežu, to može dovesti do nezgoda.
 • Pre nego što uključite električni alat, uklonite alate za podešavanje ili vijčane ključeve. Alat ili ključ koji se nalazi u rotirajućem delu alata može dovesti do nezgoda.
 • Izbegavajte nenormalan položaj tela. Zauzmite siguran i stabilan položaj tela i u svakom trenutku održavajte ravnotežu. Na taj način električni alat možete bolje kontrolisati u neočekivanim situacijama.
 • Nosite prikladnu odeću. Ne nosite široku odeću ili nakit. Neka vaša kosa, odeća i rukavice budu što dalje od pokretnih delova. Opuštenu odeću, nakit ili dugu kosu mogu zahvatiti pokretni delovi alata.
 • Ako su montirani alati za usisavanje i hvatanje prašine, proverite jesu li isti priključeni i da li se pravilno koriste. Upotreba usisivača može smanjiti opasnost.
 • Nikada nemojte da se osećate previše sigurnim i nikada nemojte da se ne pridržavate pravila u vezi rukovanja električnim alatom, iako ste nakon dužeg rada dobro upoznati sa radom sa električnom alatom. Neodgovornim rukovanjem moguće je za samo nekoliko sekundi zadobiti teške povrede.
Upotreba i rukovanje električnim alatom
 • Ne preopterećujte alat. Za vrstu posla koji obavljate koristite za to predviđen električni alat. Sa odgovarajućim električnim alatom radićete bolje i sigurnije, u navedenom području snage.
 • Ne upotrebljavajte električni alat sa neispravnim prekidačem. Električni alat koji se više ne može uključiti ili isključiti, opasan je i treba ga popraviti.
 • Izvucite utikač iz utičnice i/ili izvadite akumulator koji se skida iz alata pre podešavanja alata, zamene delova pribora ili odlaganja alata. Ovim merama opreza sprečićete nehotično pokretanje električnog alata.
 • Nekorišćene električne alate držite van domašaja dece. Ne dozvolite da alat koriste osobe koje sa njim nisu upoznate ili koje nisu pročitale ova uputstva. Električni alati su opasni ako ih koriste neiskusne osobe.
 • Pažljivo održavajte električne alate i pribor. Uverite se da pokretljivi delovi električnog alata rade besprekorno i da nisu zaglavljeni, polomljeni ili oštećeni tako da negativno utiču na funkcionisanje alata. Oštećene delove popravite pre upotrebe alata. Uzrok mnogih nezgoda leži u loše održavanim električnim alatima.
 • Rezne alate održavajte oštrim i čistim. Brižljivo održavani rezni alati sa oštrim sečivima neće se zaglaviti i lakši su za vođenje.
 • Koristite električni alat, pribor, alate za umetanje itd. u skladu sa ovim uputstvom. Kod toga uzmite u obzir radne uslove i izvođene radove. Upotreba električnih alata za neke druge primene različite od predviđenih, može dovesti do opasnih situacija.
 • Rukohvati i površine za hvatanje moraju biti suve, čiste, bez ostataka ulja i masti. Klizavi rukohvati i površine za hvatanje onemogućavaju sigurno rukovanje i kontrolu električnog alata u nepredvidivim situacijama.
Servisiranje
 • Popravku električnog alata prepustite samo kvalifikovanom stručnom osoblju i samo sa originalnim rezervnim delovima. Na taj način postići će se održavanje sigurnosti električnog alata.

Sigurnosne napomene za bušilice sa dijamantskim jezgrom

 • Ko radova bušenja kod kojih je potrebno koristiti vodu potrebno je da se voda odvede izvan radne oblasti i da se koristi oprema za sakupljanje tečnosti . Takve mere predostrožnosti će pomoći da se radna oblast održi čistom i smanjiće rizike od električnog udara.
 • Uređaj pridržavajte samo za izolirane prihvatne površine ako izvodite radove kod kojih alat za rezanje može udariti o sakrivene strujne vodove ili o vlastiti mrežni kabl. Kontakt reznog alata sa vodom pod naponom može pod napon staviti i metalne delove električnog alata i dovesti do električnog udara.
 • Kod dijamantskog bušenja nosite zaštitu za sluh. Delovanje buke može uzrokovati gubitak sluha.
 • Ako dođe do blokade upotrebljenog alata nemojte dalje da potiskujete i isključite alat. Proverite razlog zaglavljivanja i uklonite uzrok zaglavljenog upotrebljenog alata.
 • Ako želite ponovo da uključite Bušilicu sa dijamantskim jezgrom koja je zaglavljena u predmetu obrade potrebno je proveriti pre uključivanja da li se alat slobodno obrće. Ako je upotrebljen alat zaglavljen postoji mogućnost da se ona ne obrće i moguće je da prouzrokujete preopterećenje alata ili do oslobađanja Bušilice sa dijamantskim jezgrom iz predmeta obrade.
 • Kod pričvršćivanja postolja na predmet obrade pomoću tiplova i zavrtnja potrebno je da osigurate da korišćeni ankeri mogu da drže mašinu tokom njene upotrebe. Ako predmet obrade nije dovoljno otporan ili je porozan postoji opasnost da dođe do izvlačenja tiple i time do oslobađanja postolja sa predmeta obrade.
 • Tokom bušenja kroz zidove i plafone potrebno je da obezbedite da su zaštićeni lica i radni prostor sa druge strane. Kruna za bušenje može da ide preko otvora za bušenje i jezgro bušilice može da ispadne sa druge strane.
 • Nemojte da koristite ovaj alat za radove bušenja iznad glave sa dovodom vode. Prodiranje vode u električni alat povećava opasnost od električnog udara.

Dodatne sigurnosne napomene

Sigurnost ljudi
 • Manipulacije ili promene na uređaju nisu dozvoljene.
 • Rukohvati moraju biti suvi, čisti, bez ostataka ulja i masti.
 • Uverite se da je bočna drška pravilno montirana i da je odgovarajuće pričvršćena. Uređaj uvek držite čvrsto za predviđene rukohvate sa obe ruke.
 • Pre montaže električnog alata pravilno sastavite prihvatni mehanizam. Ispravno sastavljanje alata je važno radi redukovanja rizika usled sastavljanja.
 • Pričvrstite električni uređaj sigurno na prihvatni mehanizam, pre nego što ga koristite. Proklizavanje električnog alata na prihvatnom mehanizmu može dovesti do gubitka kontrole.
 • Postavite prihvatni mehanizam na čvrstu, ravnu i horizontalnu površinu. Ako prihvatni mehanizam može da kliza ili da se klati, ne možete ravnomerno i bezbedno da vodite električni alat.
 • Proverite karakteristike površine. Grube površine mogu da umanje pričvrsnu snagu. Premazi ili vezivni materijali se tokom rada mogu odvojiti.
 • Ne opterećujte suviše prihvatni mehanizam i ne koristite ga kao merdevine ili potporu. Preterano opterećenje ili stajanje na prihvatnom mehanizmu može dovesti do pomeranja težišta prihvatnog mehanizma nagore, tako da se mehanizam prevrne.
 • Zbog bolje cirkulacije krvi u prstima napravite pauzu u radu i uradite vežbe za pospešivanje cirkulacije krvi u prstima.
 • Uređaj nije namenjen za slaba neobučena lica. Uređaj držite dalje od dohvata dece.
 • Izbegavajte dodir sa rotirajućim delovima. Uređaj uključite tek u području rada. Dodirivanje rotirajućih delova, posebno rotirajućih alata, može dovesti do povreda.
 • Mrežni kabl, produžni kabl, crevo usisivača i crevo za vodu tokom rada uvek vodite iza uređaja. To umanjuje opasnost od pada preko kabla ili creva tokom rada.
 • Izbegavajte da mulj od bušenja dođe u kontakt sa kožom.
 • Prašine materijala kao što su premaz koji sadrži olovo, neke vrste drva, minerala i metala mogu biti štetni za zdravlje. Dodirivanje ili udisanje prašine može izazvati alergijske reakcije i/ili oboljenja disajnih puteva korisnika ili osoba koje se nalaze u blizini. Određene vrste prašina kao što su hrastova ili bukova prašina mogu uzrokovati rak, naročito kada su u spoju sa dodacima za obradu drva (hromat, sredstvo za zaštitu drva). Koristite po mogućstvu efektivno usisavanje prašine. Koristite mobilni usisivač preporučen od strane Hilti za drvo i/ili mineralnu prašinu, koji je usaglašen sa ovim električnim alatom. Pobrinite se za dobro provetravanje radnog mesta. Preporučuje se nošenje zaštitne maske sa klasom filtera P2. Obratite pažnju na važeće propise u Vašoj zemlji za materijale koje treba obrađivati.
Brižljivo rukovanje i upotreba električnih alata
 • Čvrsto stegnite predmet obrade. Za pričvršćenje predmeta obrade koristite stezne naprave ili stegu. To je sigurnije od pridržavanja rukom i na taj način obe ruke imate slobodne za rukovanje uređajem.
 • Proverite da li uređaj ima prihvatni sistem koji odgovara alatu i da li je pravilno zabravljen u steznoj glavi.
 • Kod prekida struje isključite uređaj i mrežni utikač izvucite iz utičnice. Ovo sprečava nenamerno pokretanje uređaja prilikom vraćanja napona.
Električna sigurnost
 • Pre početka rada detektorom metala ispitajte ima li u području rada skrivenih električnih vodova, gasnih i vodovodnih cevi. Spoljašnji metalni delovi uređaja mogu biti pod naponom ako ste npr. nehotice oštetili električni vod. To predstavlja ozbiljnu opasnost od električnog udara.
 • Nemojte nikada da koristite uređaj bez isporučenog PRCD (kod alata bez PRCD nikada bez rastavnog transformatora). Proverite PRCD pre svake upotrebe.
 • Redovno kontrolišite priključni vod uređaja i u slučaju oštećenja treba da ga zameni ovlašćeni stručnjak. Ukoliko je priključni vod električnog alata oštećen, isti mora biti zamenjen specijalno pripremljenim priključnim vodom, koji se može nabaviti u servisu za kupce. Redovno kontrolišite produžne vodove i zamenite ih, ukoliko su oštećeni. Ne dodirujte oštećeni mrežni odnosno produžni kabl. Izvucite mrežni utikač iz utičnice. Oštećeni priključni i produžni kablovi predstavljaju opasnost od električnog udara.
Radno mesto
 • Kod bušenja prolaznih otvora kroz zidove, osigurajte prostor iza zida, jer materijal ili jezgro bušilice mogu da padnu sa druge strane. Kod bušenja prolaznih otvora kroz plafone, osigurajte prostor odozdo, jer materijal ili jezgro bušilice mogu da padnu dole.
 • Kod radova mokrog bušenja iznad glave je potrebno da se prihvatni sistem za vodu obavezno koristi sa usisivačem za mokro usisavanje.
 • Za radove iznad glave zabranjeno je koristiti vakuum pričvršćenja.
 • Kod horizontalnih bušenja sa pričvršćenjem vakuumom (pribor) nije dozvoljeno da se bušilica koristi bez dodatnog osiguranja.
 • Nemojte da koristite za radove na podešavanju na osnovnoj ploči alat za udaranje (čekiće).
 • Pobrinite se za dobro provetravanje radnog mesta. Loše provetrena radna mesta mogu zbog opterećenosti prašinom biti štetna po zdravlje.
 • Za radove bušenja zatražite odobrenje od uprave gradilišta. Radovi u zgradama i drugim strukturama mogu uticati na statiku, naročito kod rezanja armiranog gvožđa ili nosećih elemenata.
 • Kod radova na otvorenom preporučljive su gumene rukavice i neklizajuća obuća.
Lična bezbednost
 • Bušilica sa dijamantskim jezgrom i kruna za bušenje su teški. Postoji opasnost da dođe do nagnječenja dela tela. Korisnik i osobe koje se nalaze u njegovoj neposrednoj blizini moraju tokom primene uređaja da upotrebljavaju odgovarajuće zaštitne naočare, zaštitnu kacigu, zaštitne slušalice, zaštitne rukavice, sigurnosne cipele i laganu zaštitu organa za disanje.

Opis

Ugradni delovi uređaja i komandni elementi

Image alternative
 1. Glava za ispiranje/usisavanje
 2. Kontrolnik protoka
 3. Bočni rukohvat
 4. Regulacija vode
 5. Priključak za vodu
 6. Prekidač za brzinu
 7. Menjač
 8. Motor
 9. Taster za uključivanje/isključivanje
 10. Rukohvat
 11. Indikator zaštite od krađe (opcija)
 12. Servisni indikator
 13. Indikator snage bušilice
 14. Pokrivni deo za ugljene četkice
 15. Mrežni kabl uklj. PRCD
 16. Identifikaciona pločica
 17. Interfejs ploča
 18. Zavrtnji za zatvaranje glave za ispiranje/usisavanje
 19. Poklopac (glava za ispiranje/usisavanje)
 20. Priključak za usisavanje
 21. Prihvatnik alata

Postolje bušilice

Image alternative
 1. Rukohvat
 2. Stub
 3. Klizač
 4. Fiksator klizača
 5. Identifikaciona pločica
 6. Vakuum ventil
 7. Vakuum priključak
 8. Vakuum zaptivka
 9. Osnovna ploča
 10. Manometar
 11. Indikator nivelisanja
 12. Poluga za podešavanje
 13. Zavrtnji za nivelaciju
 14. Indikator za centriranje
 15. Graničnik za dubinu
 16. Klin za zaključavanje
 17. Zavrtanj za podešavanje zazora klizača
 18. Granični zavrtanj
 19. Držač kablova

Pribor

Image alternative
 1. Krstasta ručka
 2. Poluga
 3. Ekscentar
 4. Stezni zavrtanj
 5. Graničnik za dubinu
 6. Prihvatni lonac za vodu
 7. Cilindar za bušenje
 8. Adapter za vodeću čauru za bušenje
 9. Zaptivač
 10. Povezivanje uređaja
 11. Držač
 12. Prihvatni lonac za vodu
 13. Zaptivač
 14. Jack Screw
 15. Vozno postolje

Upotreba u skladu sa odredbama

Opisani proizvod je električni pogonjena bušilica sa dijamantskim jezgrom. Namenjen je za ručno mokro i suvo bušenje prolaznih otvora i džepova i za standardno mokro bušenje prolaznih otvora i džepova u (armiranim) mineralnim podlogama.

Uređaj je namenjen profesionalnom korisniku, a koristiti ga, održavati i servisirati ga sme samo ovlašćeno osposobljeno osoblje. To osoblje mora biti posebno upućeno u moguće opasnosti. Opisani proizvod i njegova pomoćna sredstva mogu da budu opasni, ako ih neobrazovano osoblje nestručno tretira ili ako ga ne upotrebljavate u skladu sa odredbama.
 • Uređajem smete raditi samo kad je priključen na mrežni napon i frekvenciju koji su navedeni na identifikacionoj pločici.
 • Poštujte vaše nacionalne zahteve za zaštitu na radu.
 • Upotrebljavajte samo originalni pribor i alate Hilti , kako biste izbegli opasnosti od povrede.

Indikator snage bušilice

Bušilica sa dijamantskim jezgrom je opremljena indikatorom snage bušilice sa svetlosnim signalom.
Simbol
Stanje
Značenje
Image alternative svetli u narandžastoj boji
Potisni pritisak prenizak
svetli u zelenoj boji
Potisni pritisak optimalan
svetli crveno
Potisni pritisak previsok

Servisni indikator

Bušilica sa dijamantskim jezgrom je opremljena servisnim indikatorom sa svetlosnim signalom.
Simbol
Stanje
Značenje
Image alternative svetli crveno
Proizvod radi
Ugljene četkice su jako pohabane.
Dostignut je radni vek za servisiranje. Nakon što se upali lampica, sa alatom se može raditi još nekoliko sati dok ne dođe do automatskog isključivanja.
Blagovremeno odnesite proizvod u Hilti servis.
svetli crveno
Proizvod ne radi
Potrebno je zameniti ugljene četkice.
treperi crveno
Bušilica sa dijamantskim jezgrom je pregrejana ili oštećena.
Videti Pomoć u slučaju smetnji.

Sadržaj isporuke

Bušilica sa dijamantskim jezgrom, uputstvo za upotrebu.
Za siguran režim rada upotrebljavajte samo originalne rezervne delove i potrošne materijale. Rezervni delovi, potrošni materijal i pribor koji smo odobrili za Vaš proizvod možete naći u Vašem Hilti centru ili na: www.hilti.com

Tehnički podaci

Osobine proizvoda

Nominalni napon i frekvenciju kao i nominalni prihvat odn. nominalnu struju možete pogledati na vašoj identifikacionoj pločici specifičnoj za zemlju.
Prilikom režima rada na generatoru ili transformatoru njegova izlazna snaga mora da bude najmanje duplo veća od dimenzioniranog prihvata koji je naveden na identifikacionoj pločici uređaja. Radni napon transformatora ili generatora mora u svakom trenutku da leži između +5 % i -15 % dimenzioniranog napona uređaja.

DD 150-U
Nominalna struja
230 V
10,3 A
Nominalna potrošnja energije
2.200 W
Težina bušilice sa dijamantskim jezgrom
8,2 kg
Težina postolja sa kombinovanom osnovnom pločom i klizačem
13,3 kg
Dimenzije bušilice sa dijamantskim jezgrom (D × Š × V)
516 mm x 129 mm x 159 mm
Dimenzije postolja (D × Š × V)
610 mm x 250 mm x 952 mm
Dozvoljeni pritisak u vodovodnoj instalaciji
≤ 6 bar
Nominalni broj obrtaja u slobodnom hodu
1. brzina
840/min
2. brzina
1.640/min
3. brzina
3.070/min
Klasa zaštite
Klasa zaštite I (zaštitno uzemljenje)

Idealno odstojanje oznake i centra bušenje

Ploča za tiplove
270 mm
Vakuum osnovna ploča
290 mm
Kombinovana osnovna ploča
290 mm

Nominalni napon

Proizvod je u ponudi sa različitim nominalnim naponima. Nominalni napon i prijem nominalnog napona vašeg proizvoda možete da pogledate na identifikacionoj pločici.
Nominalni napon
100 V
110 V
GB
110 V
TW
120 V
127 V
220 V
230 V
240 V
Nominalna struja
15 A
16 A
15 A
19,5 A
18,5 A
10 A
10,3 A
9,9 A
Frekvencija mreže
50/60 Hz
50/60 Hz
50/60 Hz
60 Hz
50/60 Hz
50/60 Hz
50/60 Hz
50/60 Hz

Upotreba produžnog kabla

Koristite samo produžne kablove koji su dozvoljeni za konkretnu primenu i imaju odgovarajući prečnik.
Preporučeni minimalni poprečni presek i maksimalna dužina kabla:
Presek provodnika →
↓ Mrežni napon
1,5 mm²
2,5 mm²
3,5 mm²
4,0 mm²
100 V
nije preporučljivo
nije preporučljivo
25 m
nije preporučljivo
110 V
nije preporučljivo
15 m
nije preporučljivo
30 m
127 V
nije preporučljivo
20 m
nije preporučljivo
35 m
220 V
35 m
65 m
nije preporučljivo
105 m
230 V
40 m
70 m
nije preporučljivo
110 m
240 V
40 m
70 m
nije preporučljivo
110 m

Prečnik krune za bušenje

Kod radova mokrog bušenja iznad glave je potrebno da se prihvatni sistem za vodu obavezno koristi sa usisivačem za mokro usisavanje.

1. brzina
2. brzina
3. brzina
Ø krune za bušenje (vođene postoljem, mokra upotreba)
Sa sistemom za prihvat vode
102 mm … 162 mm
28 mm … 87 mm
12 mm … 25 mm
Bez sistema za prihvat vode
102 mm … 162 mm
28 mm … 87 mm
12 mm … 25 mm
Ø krune za bušenje (vođene ručno, mokra upotreba)
Bez sistema za prihvat vode
121 mm … 131 mm
41 mm … 111 mm
8 mm … 36 mm
Ø krune za bušenje (vođene ručno, suva upotreba, HDMU)
Sa usisavanjem
122 mm … 162 mm
67 mm … 112 mm
·/·
Ø krune za bušenje (vođene ručno, suva upotreba, PCM)
Sa usisavanjem
52 mm … 162 mm
·/·
·/·

Primena kod različite opreme

Vođen ručno/
Vođen postoljem
Dodatni sistemi
Prečnik krune za bušenje
Pravac bušenja
vođen ručno/suva upotreba
sa usisavanjem
37 mm … 162 mm
Svi pravci
vođen ručno/mokro
bez sistema za prihvat vode
8 mm … 132 mm
Ne nagore
vođen ručno/mokro
sa sistemom za prihvat vode
8 mm … 62 mm
Svi pravci
vođen postoljem/mokro
bez sistema za prihvat vode
12 mm … 162 mm
Ne nagore
vođen postoljem/mokro
sa sistemom za prihvat vode
12 mm … 162 mm
Svi pravci

Informacije o šumu i vrednosti vibracija prema EN 62841

U ovim uputstvima navedene vrednosti pritiska zvuka i vibracija su izmerene u skladu sa normiranim postupkom merenja i možete zajedno da ih koristite za poređenje električnih alata. Takođe su primereni za preliminarnu procenu ekspozicija.
Navedeni podaci se odnose primarne primene električnog alata. Ako se električni alat inače koristi za druge primene sa alatima za umetanje koji se razlikuju ili nisu dovoljno dobro održavani, podaci se mogu razlikovati. To može znatno povećati ekspozicije tokom celokupnog radnog veka.
Za tačnu procenu ekspozicija treba uzeti u obzir i vremena, tokom kojih je uređaj bio isključen ili je radio, ali se zapravo nije koristio. To može znatno smanjiti ekspozicije tokom celokupnog radnog veka.
Odredite dodatne sigurnosne mere za zaštitu korisnika od delovanja zvuka i/ili vibracija kao npr.: održavanje električnog alata i alata za umetanje, održavanje toplih ruku, organizacija tokova rada.
Vrednosti emisije buke

Ručna upotreba
Vođen postoljem
Nivo jačine buke (LWA)
98 dB(A)
106 dB(A)
Nesigurnost nivoa jačine zvuka (KWA)
3 dB(A)
3 dB(A)
Nivo pritiska zvuka (LpA)
87 dB(A)
93 dB(A)
Nesigurnost nivoa pritiska zvuka (KpA)
3 dB(A)
3 dB(A)
Ukupne vrednosti vibracija

Ručna upotreba
Vođen postoljem
Bušenje u betonu (mokro) (ah, DD)
7 m/s²
3,5 m/s²
Nesigurnost (K)
1,5 m/s²
1,5 m/s²
HDMU bušenje u krečnjačkom peščaru (suvo) (ah, DD)
6,5 m/s²
·/·
Nesigurnost (K)
6,5 m/s²
·/·
PCM bušenje u krečnjačkom peščaru (suvo) (ah, DD)
14,5 m/s²
·/·
Nesigurnost (K)
4,5 m/s²
·/·

Priprema za rad

UPOZORENJE
Opasnost od povređivanja! Postolje bušilice kod neadekvatnog pričvršćivanja može da rotira ili da se prevrne.
 • Pričvrstite postolje bušilice pre upotrebe bušilice sa dijamantskim jezgrom sa tiplovima ili sa vakuum osnovnom pločom na podlogu za obrađivanje.
 • Upotrebljavajte samo tiplove, koji su predviđeni za postojeću podlogu i obratite pažnju na napomene za montažu proizvođača tiplova.
 • Upotrebljavajte vakuum osnovnu ploču samo tada kada je postojeća podloga za pričvršćivanje postolja bušilice predviđena za pričvršćenje vakuumom.

Pričvršćivanje postolja pomoću tipli

UPOZORENJE
Opasnost od povređivanja usled upotrebe pogrešnih tiplova! Uređaj može da se otkine i da prouzrokuje štetu.
 • Koristite tiplu koja odgovara za tu podlogu i pridržavajte se uputstva za upotrebu proizvođača tiple.
Hilti Metalne ekspanzione tiple M12 i M16 su po pravilu pogodne za pričvršćivanje opreme za bušilicu sa dijamantskim jezgrom u beton koji nema napukotine. Pod određenim okolnostima ćete ipak morati koristiti alternativan način pričvršćivanja. U slučaju pitanja u vezi sigurnog pričvršćivanja, obratite se tehničkom servisu Hilti .
Image alternative
 1. Postavite tipl predviđenu za određenu podlogu. Izaberite rastojanje prema korišćenoj osnovnoj ploči.
  Tehnički podaci
  Ploča za tiplove
  270 mm
  Kombinovana osnovna ploča
  290 mm
 2. Navijte tipl vreteno u tipl.
 3. Osnovnu ploču bušilice sa dijamantskim jezgrom postavite preko vretena i centrirajte ga.
 4. Navijte steznu navrtku na vreteno bez zatezanja.
 5. Izvršite nivelaciju osnovne ploče pomoću vijaka za nivelaciju. Proverite da li vijci za nivelaciju naležu čvrsto na podlozi.
 6. Pritegnite steznu navrtku u stezno vreteno pomoću odgovarajućeg viljuškastog ključa.
 7. Proverite da li je bušilica sa dijamantskim jezgrom ispravno fiksirana.

Pričvršćivanje postolja pomoću vakuma

UPOZORENJE
Opasnost od povređivanja usled neispravne provere pritiska !
 • Pre i nakon bušenja treba osigurati da se pokazivač na manometru nalazi u zelenom opsegu.
Kod upotrebe postolja sa osnovnom pločom za pričvršćivanje tiplovima napravite čvrstu i ravnu vezu između vakuum osnovne ploče i ploče za pričvršćivanje tiplovima. Osnovnu ploču za pričvršćivanje tiplovima pričvrstite vijcima za vakuum osnovnu ploču. Uverite se da izabrana kruna za bušenje neće oštetiti vakuum osnovnu ploču.
Pri horizontalnom bušenju dodatno obezbedite bušilicu sa dijamantskim jezgrom (npr. lanac pričvršćen tiplom).
Pazite pre pozicioniranja postolja na to da li ima dovoljno mesta za montažu i rukovanje.
Image alternative
 1. Sve zavrtnje za nivelisanje okrenite tako da vire otpr. 5 mm iz osnovne ploče.
 2. Povežite vakuum priključke vakuum osnovne ploče sa vakuum pumpom.
 3. Odredite sredinu otvora za bušenje. Povucite liniju od sredine otvora za bušenje u pravcu u kojem se alat zaustavlja.
 4. Postavite oznaku u navedenom rastojanju o sredine otvora za bušenje na liniju.
  Tehnički podaci
  Kombinovana osnovna ploča
  290 mm
  Vakuum osnovna ploča
  290 mm
 5. Uključite vakuum pumpu, pritisnite vakuum ventil i držite ga pritisnutim.
 6. Oznake na osnovnoj ploči nivelišite u liniji.
 7. Kada je bušilica sa dijamantskim jezgrom ispravno pozicionirana, pustite vakuumski ventilacioni ventil i pritisnite osnovu ploču uz podlogu.
 8. Izvršite nivelaciju osnovne ploče pomoću vijaka za nivelaciju.
 9. Proverite da li je bušilica sa dijamantskim jezgrom ispravno fiksirana.

Pričvršćivanje postolja sa navojnim vretenom (Jack Screw)

 1. Pozicionirajte navojno vreteno na gornjem kraju šine.
 2. Pozicionirajte postolje na podlozi.
 3. Izvršite nivelisanje osnovne ploče pomoću 4 zavrtnja za nivelisanje.
 4. Zategnite postolje pomoću navojnog vretena (Jack Screw) i osigurajte ga.
 5. Proverite da li je bušilica sa dijamantskim jezgrom ispravno fiksirana.

Montaža ručnog točkića

Image alternative
Ručni točkić se može postaviti na postolje sa obe strane.
 • Utaknite ručni točkić na vreteno.
 • Fiksirajte ručni točkić.

Montaža bočnog rukohvata

Image alternative
 1. Rukohvat se otpušta odn. pričvršćuje okretanjem.
 2. Uverite se da je bočna drška pravilno montirana i da je odgovarajuće pričvršćena.

Postavljanje bočnog rukohvata

Image alternative
 1. Olabavite bočni rukohvat okretanjem suprotno od kazaljke na satu.
 2. Pozicionirajte bočni rukohvat.
 3. Fiksirajte bočni rukohvat okretanjem u smeru kazaljke na satu.
 4. Uverite se da je bočni rukohvat pravilno pričvršćen.

Podešavanje graničnika za dubinu (režim sa postoljem)

 1. Podesite graničnik za dubinu.
 2. Fiksirajte graničnik za dubinu pomoću steznog zavrtnja.

Fiksiranje bušilice sa dijamantskim jezgrom na postolje

Image alternative
 1. Okrenite točkić suprotno od pravca kazaljke na satu i izvucite čiviju za blokadu.
 2. Interfejs ploču okačite na kuku na postolju.
 3. Ugurajte čiviju za blokadu i pritegnite je sa točkićem (u pravcu kazaljke na satu).
 4. Postavite aretiranje prekidača u rukohvat.
  Taster za uključivanje/isključivanje se pomoću aretiranja prekidača može držati u kontinuiranom režimu rada.
 5. Zatvorite ventil za vodu u bočnom rukohvatu.
 6. Uspostavite vezu sa dovodom vode.

Uklanjanje bušilice sa dijamantskim jezgrom sa postolja

 1. Fiksirajte klizač pomoću fiksatora klizača na šinu.
 2. Zatvorite ventil za vodu u bočnom rukohvatu.
 3. Prekinite vezu sa dovodom vode.
 4. Uklonite aretiranje prekidača iz rukohvata.
 5. Otvorite čiviju za blokadu sa točkićem (suprotno od kazaljke na satu).
 6. Izvucite čiviju za blokadu iz procepa.
 7. Uređaj zakrenite od postolja.

Deblokiranje uređaja sa zaštitom od krađe TPS

 1. Mrežni utikač bušilice sa dijamantskim jezgrom utaknite u utičnicu.
 2. Pritisnite taster "Reset" ili taster „I“ na PRCD zaštitnoj strujnoj sklopci.
  • Žuta lampa zaštite od krađe treperi.
 3. Ključ za deblokiranje naslonite direktno na simbol brave.
  • Žuta lampa zaštite od krađe se gasi i uređaj je deblokiran.
  Ukoliko je strujno snabdevanje prekinuto, pripravnost funkcija proizvoda se održava otprilike 20 minuta. Kod dužih prekida, zaštita od krađe se ponovo mora deaktivirati pomoću ključa za deblokiranje.

Podešavanje zazora između šine i tabulatora

 1. Pritegnite čvrsto rukom vijke za podešavanje pomoću šestougaonog ključa.
  Tehnički podaci
  Moment pritezanja
  5 Nm
 2. Odvijte opet vijke za podešavanje za 1/4 obrtaja.
 3. Tabulator je tačno podešen ako ostane u svom položaju bez dijamantske krune i pomera sa nadole sa dijamantskom krunom.

Pomeranje ugla bušenja na postolju bušilice sa kombinovanom osnovnom pločom

OPREZ
Opasnost od prignječenja prstiju u predelu zgloba !
 • Koristite zaštitne rukavice.
Image alternative
 1. Otpustite polugu za podešavanje dole na postolju, tako da žlebovi iskoče.
 2. Dovedite stub u željeni položaj.
 3. Polugu za podešavanje koristite sve dok žlebovi potpuno ne uskoče i stub ne bude ponovo fiksiran.

Priključivanje sprave za usisavanje

Image alternative
 1. Zavrnite poklopac glave za ispiranje/usisavanje.
 2. Montirajte usisno crevo u priključak za usisavanje.
 3. Zatvorite ventil za vodu u bočnom rukohvatu.

Instaliranje priključka za vodu

PAŽNJA
Opasnost usled nenamenske upotrebe! Kod nenamenske upotrebe crevo se može uništiti.
 • Proveravajte redovno creva na postojanje oštećenja i obezbedite da ne može da dođe do prekoračenja dozvoljenog pritiska vode od 6 bara.
 • Pazite na to da crevo ne dođe u kontakt sa delovima koji se obrću.
 • Pazite da ne dođe do oštećivanja creva kod pomeranja tabulatora unapred.
 • Maksimalna temperatura vode: 40°C.
 • Proverite zaptivenost priključenog sistema za vodu.
Koristite samo svežu vodu ili vodu koja nema čestica nečistoća kako bi izbegli da dođe do oštećivanja komponenti.
Image alternative
 1. Zatvorite poklopac glave za ispiranje/usisavanje.
 2. Zatvorite regulaciju vode na bušilici sa dijamantskim jezgrom.
 3. Uspostavite vezu sa dovodom vode (spoj creva).

Montiranje sistema za prihvat vode (pribor)

UPOZORENJE
Opasnost od električnog udara! Prilikom defektnog usisavanja voda može da teče preko motora i pokrivnog dela!
 • Odmah prekinite radove, ukoliko usisavanje više ne funkcioniše.
Bušilica sa dijamantskim jezgrom mora da stoji pod uglom od 90° u odnosu na plafon. Zaptivka sistema za prihvat vode mora da se prilagodi prečniku dijamantske krune za bušenje.
Upotrebom sistema za prihvat vode možete ciljano da odvodite vodu i time da sprečite povećanu prljavštinu u okruženju. Zajedno sa usisivačem za mokro usisavanje postižu se najbolji rezultati.
Image alternative
 1. Otpustite zavrtanj na postolju na prednjoj strani šine.
 2. Držač posude za sakupljanje vode gurnite u položaj.
 3. Montirajte i zavrnite zavrtanj.
 4. Postavite prihvatni lonac za vodu između dve pokretne ruke držača.
 5. Prihvatni lonac za vodu nategnite za postolje pomoću dva zavrtnja na držaču.
 6. Priključite na lonac za prihvat vode usisivač za mokro usisavanje ili povežite crevo za odvođenje vode.

Rukovanje

Montaža dijamantske krune za bušenje sa prihvatnikom alata BI+

OPREZ
Opasnost od povrede prilikom zamene alata! Alat prilikom rada postaje vruć. On može da ima oštre ivice.
 • Prilikom zamene alata uvek nosite zaštitne rukavice.
Potrebno je zameniti dijamantske krune za bušenje odmah kada dođe do smanjenja učinka rezanja, odn. ukoliko se osetno smanji napredovanje u bušenju. To je generalno slučaj kada su dijamantski segmenti istrošeni do određene visine.
Image alternative
 1. Fiksirajte klizač pomoću fiksatora klizača na šinu. Proverite da li je postolje sigurno pričvršćeno.
 2. Otvorite steznu glavu obrtanjem u pravcu znaka za „Otvorena zagrada“.
 3. Dijamantsku krunu za bušenje nataknite odozdo na ozubljenje prihvatnika alata na bušilici sa dijamantskim jezgrom i okrećite je sve dok ne uskoči.
 4. Zatvorite steznu glavu obrtanjem u pravcu znaka za „Otvorena zagrada“.
 5. Proverite da li je dobro pričvršćena dijamantska kruna za bušenje na steznoj glavi.

Montaža dijamantske krune za bušenje sa alternativnom steznom glavom

 1. Fiksirajte alat pomoću odgovarajućeg viljuškastog ključa.
 2. Pritegnite krunu za bušenje pomoću odgovarajućeg viljuškastog ključa.

Demontaža dijamantske krune za bušenje sa prihvatnikom alata BI+

OPREZ
Opasnost od povrede prilikom zamene alata! Alat prilikom rada postaje vruć. On može da ima oštre ivice.
 • Prilikom zamene alata uvek nosite zaštitne rukavice.
 1. Fiksirajte klizač pomoću fiksatora klizača na šinu. Proverite da li je postolje sigurno pričvršćeno.
 2. Otvorite steznu glavu obrtanjem u pravcu znaka za „Otvorena zagrada“.
 3. Povucite upravljačku čauru na prihvatniku alata u pravcu strelice ka uređaju. Kruna za bušenje se tako deblokira.
 4. Uklonite dijamantsku krunu za bušenje.

Demontaža dijamantske krune za bušenje sa alternativnim prihvatnikom alata

OPREZ
Opasnost od povrede prilikom zamene alata! Alat prilikom rada postaje vruć. On može da ima oštre ivice.
 • Prilikom zamene alata uvek nosite zaštitne rukavice.
 1. Fiksirajte alat pomoću odgovarajućeg viljuškastog ključa.
 2. Uklonite krunu za bušenje pomoću odgovarajućeg viljuškastog ključa.

Izbor broja obrtaja

OPREZ
Opasnost od trošenja materijala Opasnost od oštećenja prenosnika
 • Ne vršite šaltanje pri režimu rada. Sačekajte mirovanje vretena.
Image alternative
 • Zaokrenite prekidač u željeni položaj istovremenim ručnim okretanjem na kruni bušilice.

Zaštitna strujna sklopka PRCD

Za bušilice sa dijamantskim jezgrom bez PRCD mora se koristiti razdelni transformator.
 1. Mrežni utikač bušilice sa dijamantskim jezgrom utaknite u utičnicu koja ima uzemljenje.
 2. Pritisnite taster "I" odn. "RESET" na zaštitnoj strujnoj sklopki PRCD.
  • Pali se indikator.
 3. Pritisnite taster "0" odn. "TEST" na zaštitnoj strujnoj sklopki PRCD.
  • Gasi se indikator.
UPOZORENJE
Opasnost od povređivanja usled električnog udara! Ako se prikaz na zaštitnom strujnom vodu ne ugasi pritiskom pritiska tastera 0 odn. TEST , bušilicu sa dijamantskim jezgrom više ne smete koristiti!
 • Odnesite bušilicu sa dijamantskim jezgrom u Hilti servis na popravku.
 1. Pritisnite taster "I" odn. "RESET" na zaštitnoj strujnoj sklopki PRCD.
  • Pali se indikator.

Suvo bušenje u ručnom režimu

Prekomerno nakupljanje prašine u kruni za bušenje može dovesti do disbalansa.
 • Uklonite prašinu iz krune za bušenje.

Suvo bušenje sa usisavanjem

Prekomerno nakupljanje prašine u kruni za bušenje može dovesti do disbalansa.
 • Da biste sprečili elektrostatičke efekte, koristite antistatički usisivač.

Upotreba dvodelne pomoći za početno bušenje

OPREZ
Opasnost od povrede usled pogrešne primene! Ukoliko se ne pritisne o podlogu, mogu se osloboditi delovi pomoći za početno bušenje.
 • Bušilicu sa dijamantskim jezgrom sa dvodelnom pomoći za početno bušenje u praznom hodu nemojte koristiti bez kontakta sa podlogom.
Za svaki prečnik dijamantskih kruna za bušenje je potrebna drugačija pomoć za početno bušenje.
 1. Postavite pomoć za početno bušenje spreda u dijamantsku krunu za bušenje.
 2. Pritisnite polako pri početku bušenja dok se kruna za bušenje ne centrira. Nakon toga povećajte pritisak. Napravite vođeni rez dubine od 3–5 mm.
 3. Uređaj zaustavite puštanjem tastera za uključivanje/isključivanje. Sačekajte da se kruna za bušenje potpuno zaustavi.
 4. Uklonite pomoć za početno bušenje iz krune za bušenje.
 5. Krunu za bušenje pozicionirajte u vođeni rez, pritisnite taster za uključivanje/isključivanje i nastavite bušenje.

Upotreba usisivača sa mrežnom utičnicom za električne alate

Krune za bušenje sa prorezom koristite samo ako radite bez usisavanja.
 1. Podesite bočni rukohvat u željeni položaj i fiksirajte ga.
 2. Opciono: Montirajte i upotrebite dvodelnu pomoć za početno bušenje.
 3. Mrežni utikač bušilice sa dijamantskim jezgrom utaknite u utičnicu usisivača.
 4. Mrežni utikač usisivača utaknite u utičnicu.
 5. Ukoliko je priključen: pritisnite prekidač „Resetovanje“ ili taster „I“ na PRCD.
 6. Pozicionirajte bušilicu sa dijamantskim jezgrom na sredinu bušenja.
 7. Pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje na bušilice sa dijamantskim jezgrom.
  Usisivač se pokreće sa kašnjenjem u odnosu na električni alat. Nakon isključivanja električnog alata, usisivač se isključuje sa kašnjenjem.

Upotreba usisivača bez mrežne utičnice za električne alate

Krune za bušenje sa prorezom koristite samo ako radite bez usisavanja.
 1. Podesite bočni rukohvat u željeni položaj i fiksirajte ga.
 2. Opciono: Montirajte i upotrebite dvodelnu pomoć za početno bušenje.
 3. Mrežni utikač usisivača utaknite u utičnicu.
 4. Ukoliko je priključen: pritisnite prekidač „Resetovanje“ ili taster „I“ na PRCD.
 5. Pozicionirajte bušilicu sa dijamantskim jezgrom na sredinu bušenja.
 6. Pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje na bušilice sa dijamantskim jezgrom.
 7. Usisivač ostavite da radi nekoliko sekundi duže od uređaja, kako bi usisao preostali materijal.

Rad bez usisavanja

Krune za bušenje sa prorezom koristite samo ako radite bez usisavanja.
 1. Podesite bočni rukohvat u željeni položaj i fiksirajte ga.
 2. Opciono: Montirajte i upotrebite dvodelnu pomoć za početno bušenje.
 3. Mrežni utikač uključite u utičnicu i pritisnite prekidač „Resetovanje“ ili taster „I“ na PRCD.
 4. Pozicionirajte bušilicu sa dijamantskim jezgrom na sredinu bušenja.
 5. Pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje na bušilice sa dijamantskim jezgrom.

Mokro bušenje u ručnom režimu bez sistema za prihvat vode

UPOZORENJE
Opasnost od električnog udara! Prilikom defektnog usisavanja voda može da teče preko motora i pokrivnog dela!
 • Odmah prekinite radove, ukoliko usisavanje više ne funkcioniše.
 1. Podesite bočni rukohvat u željeni položaj i fiksirajte ga.
 2. Opciono: Montirajte i upotrebite dvodelnu pomoć za početno bušenje.
 3. Mrežni utikač uključite u utičnicu i pritisnite prekidač „Resetovanje“ ili taster „I“ na PRCD.
 4. Pozicionirajte bušilicu sa dijamantskim jezgrom na sredinu bušenja.
 5. Otvorite polako regulaciju vode dok ne počne da teče željena količina vode. Na indikatoru na bočnom rukohvatu možete da kontrolišete količinu vode.
 6. Pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje na bušilice sa dijamantskim jezgrom.

Mokro bušenje u ručnom režimu sa sistemom za prihvat vode

UPOZORENJE
Opasnost od električnog udara! Prilikom defektnog usisavanja voda može da teče preko motora i pokrivnog dela!
 • Odmah prekinite radove, ukoliko usisavanje više ne funkcioniše.
Ne sme se koristiti mrežna utičnica na usisivaču za mokro usisavanje.
 1. Kod upotrebe usisavanja: Pokrenite usisivač za mokro usisavanje i otvorite snabdevanje vodom.
 2. Podesite bočni rukohvat u željeni položaj i fiksirajte ga.
 3. Opciono: Montirajte i upotrebite dvodelnu pomoć za početno bušenje.
 4. Mrežni utikač uključite u utičnicu i pritisnite prekidač „Resetovanje“ ili taster „I“ na PRCD.
 5. Pozicionirajte bušilicu sa dijamantskim jezgrom na sredinu bušenja.
 6. Otvorite polako regulaciju vode dok ne počne da teče željena količina vode. Na indikatoru na bočnom rukohvatu možete da kontrolišete količinu vode.
 7. Pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje na bušilice sa dijamantskim jezgrom.

Mokro bušenje sa postoljem

UPOZORENJE
Opasnost od električnog udara! Prilikom defektnog usisavanja voda može da teče preko motora i pokrivnog dela!
 • Odmah prekinite radove, ukoliko usisavanje više ne funkcioniše.
Za bušenja ka gore propisana je obavezna upotreba usisivača za mokro usisavanje u kombinaciji sa sistemom za prihvat vode!
Image alternative
 1. Otvorite polako regulaciju vode dok ne počne da teče željena količina vode.
 2. Uređaj uključite u kontinuirani režim rada sa aretiranjem kontinuiranog rada.
 3. Otvorite fiksator klizača.
 4. Okrenite dijamantsku krunu za bušenje pomoću ručnog točka sve do podloge.
 5. Pritisnite polako pri početku bušenja dok se kruna za bušenje ne centrira. Nakon toga povećajte pritisak.
 6. Regulišite silu potiskivanja prema indikatoru snage bušilice.

Upotreba Rota-Rail sistema (okretni deo stuba)

Rota-Rail sistem omogućuje brz i jednostavan pristup otvoru za bušenje ili jezgru bušilice bez delimične ili potpune demontaže sistema.
UPOZORENJE
Opasnost od povrede usled pogrešne primene! Postolje bušilice se može oštetiti ili slomiti.
 • Rota-Rail nikada nemojte koristiti kao produženje stuba.
 1. Fiksirajte klizač pomoću fiksatora klizača na šinu. Proverite da li je postolje sigurno pričvršćeno.
 2. Uklonite granični vijak sa zadnjeg dela šine.
 3. Rota-Rail pričvrstite tako da zupčane šine pokazuju u istom smeru.
 4. Zavrnite zavrtanj na Rota-Rail sistemu.
 5. Otpustite fiksator klizača i klizač dovedite na Rota-Rail.
 6. Otpustite zavrtnje za pričvršćivanje za Rota-Rail sistem i okrenite uređaj sa Rota-Rail sistemom nalevo ili nadesno. Tako će biti moguć pristup otvoru za bušenje.
 7. Uklonite jezgro za bušenje ili zamenite krunu za bušenje.
 8. Vratite uređaj sa Rota-Rail sistemom u početni položaj i zategnite zavrtnje za pričvršćivanje za Rota-Rail sistem. Uređaj vratite na stub postolja, kako biste mogli nastaviti sa radom.
 9. Nakon demontaže Rota-Rail sistema ponovo pričvrstite granični zavrtanj na zadnji deo šine.

Radni koraci kod zaglavljene krune za bušenje

U slučaju da se kruna za bušenje zaglavi, prvo otpustite kliznu spojku. Potom elektronika isključuje motor i bez manuelnog uplitanja korisnika automatski ga ponovo uključuje dva puta. Ukoliko to ne dovede do rešavanja zaglavljenja, elektronika isključuje motor na 90 sekundi. Zaglavljenje možete rešiti manuelno na sledeći način:

Ručno otpuštanje krune za bušenje

 1. Izvucite mrežni utikač iz utičnice.
 2. Otpustite krunu za bušenje iz tla pomoću ručnog točkića.
 3. Mrežni utikač utaknite u utičnicu.
 4. Nastavite sa procesom bušenja.

Otpuštanje krune za bušenje viljuškastim ključem

 1. Izvucite mrežni utikač iz utičnice.
 2. Uhvatite dijamantsku krunu za bušenje blizu utikača odgovarajućim viljuškastim ključem i otpustite dijamantsku krunu za bušenje okretanjem.
 3. Mrežni utikač utaknite u utičnicu.
 4. Nastavite sa procesom bušenja.

Nega, održavanje, transport i skladištenje

Nega i održavanje

UPOZORENJE
Opasnost od električnog udara! Nega i održavanje uređaja dok je mrežni utikač utaknut može da dovede to teških povreda i opekotina.
 • Izvucite mrežni utikač pre nege i održavanja uređaja!
Nega
 • Čvrsto prionulu prljavštinu pažljivo uklonite.
 • Proreze za ventilaciju oprezno očistite suvom četkom.
 • Čistite kućište samo sa malo nakvašenom krpom za čišćenje. Ne upotrebljavajte sredstva za negu na bazi silikona, jer mogu nagristi plastične delove.
Održavanje
UPOZORENJE
Opasnost od strujnog udara! Nestručne popravke na električnim delovima mogu da dovedu do teških povreda i opekotina.
 • Popravke električnih delova sme obavljati samo električar.
 • Redovno proveravajte da li je došlo do oštećenja na vidljivim delovima alata i funkcionisanju elemenata za besprekorno korišćenje.
 • U slučaju da proizvod ima oštećenja i/ili funkcionalne smetnje, ne koristite ga. Odmah odnesite uređaj u Hilti servis na popravku.
 • Posle radova na nezi i održavanju, priključite svu zaštitnu opremu i proverite da li funkcioniše.
Za siguran režim rada upotrebljavajte samo originalne rezervne delove i potrošne materijale. Rezervne delove, potrošni materijal i pribor koji smo odobrili za vaš proizvod naći ćete u okviru Hilti Store ili na: www.hilti.group .

Zamena ugljenih četkica

UPOZORENJE
Opasnost od povređivanja usled električnog udara !
 • Uređajem može rukovati, održavati ga i popravljati samo ovlašćeno, obučeno osoblje! To osoblje mora biti posebno upućeno u moguće opasnosti.
 1. Otvorite poklopce na ugljenim četkicama sa leve i desne strane na motoru.
 2. Obratite pažnju na to kako su napravljene ugljene četkice i kako su postavljene niti. Izvadite upotrebljene ugljene četkice iz bušilice sa dijamantskim jezgrom.
 3. Postavite nove ugljene četke tačno onako, kako su bile postavljene stare ugljene četkice.
  Pri zameni obratite pažnju na to da se izolacija niti ne ošteti.
 4. Zašrafite poklopce na ugljenim četkama sa leve i desne strane na motoru.
 5. Pustite da ugljene četkice rade u praznom hodu neprekidno najmanje 1 minut.
  Nakon zamene ugljenih četkica gasi se signalna lampica nakon oko 1 minuta rada.

Transport i skladištenje

PAŽNJA
Opasnost usled niskih temperatura! Voda koja prodire može oštetiti proizvod i povećati opasnost od električnog udara.
 • Kod radova na temperaturama ispod nule pazite da ne ostane nikakva voda u uređaju.
 • Otvorite pre skladištenja bušilice sa dijamantskim jezgrom regulaciju vode.

Pomoć u slučaju smetnji

U slučaju smetnji, koje nisu navedene u ovoj tabeli ili koje ne možete samostalno da otklonite, molimo da se obratite našem Hilti servisu.

Bušilica sa dijamantskim jezgrom nije u funkciji

Smetnja
Mogući uzrok
Rešenje
Image alternative
Servisni indikator ne pokazuje ništa.
PRCD nije uključen.
 • Ispitajte funkcionalnost PRCD-a i uključite ga.
Snabdevanje strujom je prekinuto.
 • Uključite drugi električni uređaj i proverite da li radi.
 • Proverite priključak, strujni kabl, električni vod i osigurač.
Voda u motoru.
 • Stavite bušilicu sa dijamantskim jezgrom na suvo i toplo mesto suši da se osuši u potpunosti.
Image alternative
Servisni indikator svetli.
Ugljene četkice su pohabane.
Image alternative
Servisni indikator treperi.
Motor pregrejan.
 • Sačekajte nekoliko minuta dok se motor ne ohladi ili pustite da bušilica radi na prazno da bi se ubrzao postupak hlađenja. Isključite bušilicu sa dijamantskim jezgrom i ponovo je uključite.
Greška zbog preopterećenja.
 • Isključite bušilicu sa dijamantskim jezgrom i ponovo je uključite.
 • Vodite pravo bušilicu sa dijamantskim jezgrom i/ili koristite manju potisnu silu.
Image alternative
Indikator zaštite od krađe trepće.
Bušilica sa dijamantskim jezgrom nije aktivirana (kod bušilica sa dijamantskim jezgrom sa zaštitom od krađe,opcija)
 • Aktivirajte bušilicu sa dijamantskim jezgrom pomoću ključa za aktivaciju.

Bušilica sa dijamantskim jezgrom je u funkciji

Smetnja
Mogući uzrok
Rešenje
Image alternative
Servisni indikator svetli.
Granica pohabanosti ugljenih četkica je skoro dostignuta. Preostalo vreme rada do automatskog isključenja bušilice sa dijamantskim jezgrom iznosi još nekoliko sekundi.
 • Zamenite ugljene četkice prvom prilikom.
Ugljene četkice su zamenjene i moraju se zagrejati.
 • Pustite da ugljene četkice rade u praznom hodu neprekidno najmanje 1 minut.
Bušilica sa dijamantskim jezgrom ne postiže punu snagu.
Smetnje na mreži - u strujnoj mreži je došlo do pada napona.
 • Proverite da li drugi potrošači na strujnoj mreži ili na generatoru izazivaju smetnje.
 • Proverite dužinu upotrebljenog produžnog kabla.
Dijamantska kruna za bušenje se ne okreće.
Prekidač za brzinu nije uključen.
 • Pokrenite prekidač za brzinu dok se ne aktivira.
Dijamantska kruna za bušenje se zaglavila u podlozi.
 • Vodite pravo bušilicu sa dijamantskim jezgrom.
 • Otpustite dijamantsku krunu za bušenje viljuškastim ključem. Izvucite mrežni utikač iz utičnice. Uhvatite dijamantsku krunu za bušenje blizu utikača odgovarajućim viljuškastim ključem i otpustite dijamantsku krunu za bušenje okretanjem.
 • Standardno izvedeno bušenje: Okrenite ručni točak i pokušajte da pokretom gore dole popustite tabulator vrha bušilice.
Brzina bušilice opada.
Dostignuta je maksimalna dubina bušenja.
 • Uklonite jezgro bušilice i upotrebite produžetak za dijamantsku krunu za bušenje.
Jezgro bušilice je zaglavljeno u dijamantskoj kruni za bušenje.
 • Uklonite jezgro bušilice.
Pogrešna specifikacija za podlogu.
 • Izaberite odgovarajuću specifikaciju za dijamantsku krunu za bušenje.
Visok nivo čelika (može se prepoznati u čistoj vodi sa opiljcima metala).
 • Izaberite odgovarajuću specifikaciju za dijamantsku krunu za bušenje.
Dijamantska kruna za bušenje je u kvaru.
 • Proverite da li ima oštećenja na dijamantskoj kruni za bušenje i zamenite je ako je potrebno.
Izabran pogrešan hod.
 • Izaberite ispravan hod.
Snaga potiskivanja je isuviše niska.
 • Povećajte snagu potiskivanja.
Kapacitet uređaja je isuviše nizak.
 • Izaberite sledeći manju brzinu.
Dijamantska kruna za bušenje je ispolirana.
 • Naoštrite dijamantsku krunu za bušenje na oštroj ploči.
Količina vode je isuviše velika.
 • Smanjite količinu vode pomoću regulatora za vodu.
Količina vode je isuviše niska.
 • Proverite dovod vode do dijamantske krune za bušenje, odnosno povećajte količinu pomoću regulatoru za vodu.
Stega tabulatora je zatvorena.
 • Otvorite stegu tabulatora.
Prašina sprečava dalje bušenje.
 • Upotrebite odgovarajući uređaj za usisavanje prašine.
Ručni točak se okreće bez otpora.
Sigurnosni klin je polomljen.
 • Zamenite sigurnosni klin.
Dijamantska kruna za bušenje ne može da se postavi u steznu glavu.
Utični kraj/stezna glava je zaprljana ili oštećena.
 • Utični kraj, odnosno stezna glava treba da se očisti i podmaže ili zameni.
Voda izlazi na odvodu ili na glavi postrojenja.
Pritisak vode je isuviše velik.
 • Smanjite pritisak vode.
Voda tokom rada ističe iz stezne glave.
Dijamantska kruna za bušenje nije dovoljno pritegnuta u steznoj glavi.
 • Pritegnite dijamantsku krunu za bušenje.
 • Uklonite dijamantsku krunu za bušenje. Okrenite dijamantsku krunu za bušenje za oko 90° oko ose bušilice. Montirajte ponovo dijamantsku krunu za bušenje.
Zaprljanost utičnog kraja/stezne glave.
 • Očistite i podmažite utični kraj, odnosno steznu glavu.
Kvar stezne glave ili utičnog kraja.
 • Proverite zaptivku i zamenite je ako je potrebno.
Nema protoka vode.
Filter ili kontrolnik protoka su zapušeni.
 • Izvadite filter ili kontrolnik protoka i isperite ih.
Sistem bušilice ima previše praznog hoda.
Dijamantska kruna za bušenje nije dovoljno pritegnuta u steznoj glavi.
 • Pritegnite dijamantsku krunu za bušenje.
 • Uklonite dijamantsku krunu za bušenje. Okrenite dijamantsku krunu za bušenje za oko 90° oko ose bušilice. Montirajte ponovo dijamantsku krunu za bušenje.
Kvar utičnog kraja/stezne glave.
 • Prekontrolišite utični kraj i steznu glavu i zamenite ih ako je potrebno.
Tabulator ima previše praznog hoda.
Vijci na postolju bušilice nisu dobro pričvršćeni.
 • Proverite da li su vijci dobro pričvršćeni za postolje za bušilicu i pritegnite ih ako je neophodno.
Postolje bušilice nedovoljno pričvršćeno.
 • Bolje pričvrstite postolje bušilice.

Zbrinjavanje otpada

Image alternative Hilti uređaji su sa velikim udelom proizvedeni od reciklažnih materijala. Preduslov za ponovnu upotrebu je stručna podela materijala. U mnogim zemljama Hilti predaje Vaš stari uređaj na reciklažu. Pitajte Hilti servis za klijente ili Vašeg konsultanta za prodaju.
Image alternative
 • Električne alate, elektronske uređaje i akumulatorske baterije ne odlažite u kućne otpatke!

Preporučeno predtretiranje kod uklanjanja mulja od bušenja

Smatra se ekološki problematičnim uklanjanje mulja od bušenja uvođenje u vode ili kanalizacije bez odgovarajućeg prethodnog tretiranja. Upoznajte se kod lokalnih organa o postojećim propisima.
 1. Sakupljajte mulj od bušenja (npr. pomoću usisivača za mokro usisavanje).
 2. Pustite da se stvori talog mulja od bušenja i uklonite čvrsti sastav na deponiji za građevinski otpad (sredstva za sakupljanje čvrstih materija mogu da ubrzaju proces razdvajanja).
 3. Pre nego što uklonite preostalu vodu (baza, ph vrednost > 7) uvođenjem u kanalizaciju izvršite njenu neutralizaciju dodavanjem kiselog sredstva za neutralizaciju ili dodavanjem vode.

China RoHS (Direktiva za smanjenje opasnih supstanci)

Tabela sa opasnim supstancama se nalazi na sledećoj adresi: qr.hilti.com/r5062.
Takođe jedna veza za RoHS tabelu se nalazi na kraju ovog dokumenta u vidu QR koda.

Garancija proizvođača

 • U slučaju pitanja o uslovima garancije obratite se Vašem lokalnom Hilti partneru.
Image alternative
Image alternative