Izaberi jezik

PC 2-22

Originalno uputstvo za upotrebu

Podaci o uputstvu za upotrebu

O ovom uputstvu za upotrebu

 • Upozorenje! Pre upotrebe proizvoda uverite se da ste pročitali i razumeli uputstvo za upotrebu za proizvod, uključujući uputstva, bezbednosne i upozoravajuće napomene, slike i specifikacije. Naročito se upoznajte sa svim uputstvima, bezbednosnim i upozoravajućim napomenama, slikama i specifikacijama i komponentama i funkcijama. Nepoštovanje dovodi do opasnosti od električnog udara, požara i/ili teških povreda. Uputstvo za upotrebu uključujući sva uputstva, bezbednosne i upozoravajuće napomene sačuvajte za kasniju upotrebu.
 • Image alternative proizvodi su namenjeni za profesionalnog korisnika, a njima sme da rukuje, da ih održava ili popravlja samo ovlašćeno, upućeno osoblje. To osoblje mora biti posebno upoznato sa mogućim opasnostima. Proizvod i njegova pomoćna sredstva mogu da budu opasni ako ih neobučena lica nestručno tretiraju ili ako se ne koriste namenski.
 • Priloženo uputstvo za upotrebu odgovara aktuelnom stanju tehnike u trenutku štampe. Aktuelnu verziju možete uvek da pronađete na internetu na Hilti stranici sa proizvodima. Upotrebite link ili QR kôd u ovom uputstvu za upotrebu, koji su označeni ovim simbolom Image alternative.
 • Proizvod prosleđujte drugim osobama samo zajedno sa ovim uputstvom za upotrebu.

Legenda

Upozoravajuće napomene

Upozoravajuće napomene upozoravaju na opasnosti pri rukovanju proizvodom. Koriste se sledeće signalne reči:
OPASNOST
OPASNOST !
 • Znači neposrednu opasnu situaciju, koja može prouzrokovati telesne povrede ili smrt.
UPOZORENJE
UPOZORENJE !
 • Ova reč skreće pažnju na moguću opasnost koja može prouzrokovati tešku telesnu povredu ili smrt.
OPREZ
OPREZ !
 • Za moguću opasnu situaciju koja može da dovede do telesnih povreda ili do materijalne štete.

Simboli u uputstvu za upotrebu

Sledeći simboli se koriste u ovom uputstvu za upotrebu:
Image alternative Poštovanje uputstva za upotrebu
Image alternative Napomene o primeni i druge korisne informacije
Image alternative Rad sa reciklažnim materijalima
Image alternative Električne uređaje i baterije ne odlažite u kućni otpad
Image alternative Hilti Li-Ion akumulatorska baterija
Image alternative Hilti Punjač

Simboli na slikama

Sledeći simboli se koriste na slikama:
Image alternative Ovi brojevi se odnose na odgovarajuću sliku sa početka ovog uputstva za upotrebu.
Image alternative Numerisanje reflektuje redosled radnih koraka na slici i može da odstupa od radnih koraka u tekstu.
Image alternative Pozicioni brojevi se koriste na slici Pregled i odnose se na brojeve legende u poglavlju Pregled proizvoda .
Image alternative Ovaj znak bi trebalo da vas podstakne na poseban oprez prilikom rada sa proizvodom.

Simboli

Simboli na proizvodu

Na proizvodu se koriste sledeći simboli:
Image alternative Proizvod podržava NFC tehnologije, koje su kompatibilne sa iOS i Android platformama.
Image alternative Li-Ion akumulatorska baterija
Image alternative Proizvod ne sme da se priključuje direktno na vodovodnu mrežu. Koristite uređaj za razdvajanje sistema prema EN 12729 tip BA. Voda koja je tekla kroz uređaj za razdvajanje sistema ne sme da se koristi kao pijaća voda.
Image alternative Nikada ne udarajte akumulatorsku bateriju nekim predmetom i nikada ne koristite akumulatorsku bateriju kao alat za udaranje.
Image alternative Ne dozvolite da akumulatorska baterija padne. Ne koristite akumulatorsku bateriju koja je pretrpela udar ili je oštećena na neki drugi način.

Informacije o proizvodu

Image alternative proizvodi su namenjeni za profesionalnog korisnika, a njima sme da rukuje, da ih održava ili popravlja samo ovlašćeno, upućeno osoblje. To osoblje mora biti posebno upoznato sa mogućim opasnostima. Proizvod i njegova pomoćna sredstva mogu da budu opasni ako ih neobučena lica nestručno tretiraju ili ako se ne koriste namenski.
Oznaka tipa i serijski broj su navedeni na tipskoj pločici.
 • Prenesite serijski broj u sledeću tabelu. Podaci o proizvodu će vam biti potrebni kada budete kontaktirali naše predstavništvo ili servis.
  Podaci o proizvodu
  Akumulatorski kompresorski čistači
  PC 2-22
  Generacija
  01
  Serijski br.

Izjava o usklađenosti

Image alternative
Pod vlastitom odgovornošću proizvođač izjavljuje da je ovde opisani proizvod u skladu sa važećim zakonskim propisima i normama.
Tehnička dokumentacija se čuva ovde:
Hilti Društvo za razvoj doo | Dozvola za uređaje | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Sigurnost

Opšte sigurnosne napomene

Pored sigurnosnih napomena u pojedinačnim poglavljima ovog uputstva za upotrebu, u svakom trenutku treba da vodite računa o sledećim odredbama.
 • Pročitajte sve napomene! Nepridržavanjem sledećih uputstava, može doći do električnog udara, požara i/ili teških telesnih povreda.
 • Nikad nemojte vršiti manipulacije ili promene na proizvod ili priboru.
 • Koristite odgovarajući uređaj. Nemojte koristiti uređaj u svrhe za koje nije predviđen, koristite ga samo u skladu sa odredbama i kada je u ispravnom stanju.
 • Pre rada sa uređajem informišite se o njegovom rukovanju, o opasnostima do kojih može doći zbog materijala i o odlaganju tečnosti koja nastaje.
 • Vodite računa o uticaju okoline. Uređaj ne upotrebljavajte tamo gde postoji opasnost od požara ili eksplozije.
 • UPOZORENJE! Uređaj smeju koristiti samo osobe koje su sa njim upoznate, vezano za sigurnu upotrebu uređaja, i koje su razumele opasnosti koje su rezultat toga. Uređaj nije predviđen za decu. Morate da pazite na to da se deca ne smeju igrati sa uređajem.
 • Kompresorski čistač ne smeju da koriste osobe sa ograničenim fizičkim, senzornim ili duševnim sposobnostima ili sa nedostatkom iskustva i znanja.
 • Dobro čuvajte nekorišćene uređaje. Kada nisu u upotrebi, treba ih držati na suvom, visokom ili zaključanom mestu van domašaja dece.

Sigurnost ljudi

 • Budite oprezni, vodite računa i razumno koristite proizvod pri radu. Nemojte koristiti kompresorski čistač ako ste umorni ili pod uticajem droga, alkohola ili lekova. Trenutak nepažnje prilikom upotrebe uređaja može da dovede do ozbiljnih povreda.
 • Izbegavajte nenormalan položaj tela. Zauzmite siguran i stabilan položaj tela i u svakom trenutku održavajte ravnotežu. Na taj način kompresorski čistač možete bolje kontrolisati u neočekivanim situacijama.
 • Mlaz vode kompresorskog čistača stvara povratni udar. Uvek držite proizvod čvrsto sa obe ruke za ručku i na površini za držanje.
 • Pre puštanja proizvoda u rad uvek usmerite mlaznicu za prskanje u bezbedan smer.
 • UPOZORENJE! Kompresorski čistači u slučaju nestručne upotrebe mogu da budu opasni. Ako se u prostoru opasnosti nalaze treće osobe, nemojte vršiti čišćenje. Mlaz vode nemojte nikada usmeravati prema ljudima, deci ili drugim živim bićima.
 • UPOZORENJE! Mlaz nemojte nikada usmeravati prema sebi ili drugim osobama, npr. radi čišćenja odeće ili obuće.
 • Prste, ruke, stopala i druge delove tela držite dalje od mlaza vode. Mlaz vode pod visokim pritiskom može da dovede do povreda i ima veliku snagu tako da npr. može da uzrokuje slepilo ako ste prilikom pokretanja previše mlaza suviše blizu.
 • Tokom čišćenja jako prašnjavih delova uvek nosite masku. Prašina koja je uskovitlana usled mlaza vode može dovesti do povreda.
 • Prilikom upotrebe proizvoda uvek nosite zaštitne naočare. Tako ćete sprečiti povredu očiju i slepilo.
 • UPOZORENJE! Tokom upotrebe kompresorskog čistača mogu da nastanu aerosoli. Udisanje aerosola može da bude štetno za zdravlje. Zbog toga nosite zaštitnu masku za lice.
 • UPOZORENJE! Opasnost od eksplozije – Nemojte prskati zapaljivu tečnost.
 • Izvršite procenu rizika da biste utvrdili potrebne mere za zaštitu od aerosola u zavisnosti od površine koju čistite i okruženju. Za zaštitu od aerosola koji sadrže vodu pogodne su zaštitne maske klase FFP 2, slične ili više klase.
 • Vi i sve osobe koje se nalaze u blizini tokom upotrebe i održavanja uređaja nosite zaštitnu odeću. Tu spada sledeće: zaštitne naočare, zaštitna kaciga, zaštitne slušalice, zaštitne rukavice, zaštitna obuća i lagana zaštitna maska za lice.
 • Poštujte lokalne bezbednosne propise za sprečavanje nezgoda.

Radno mesto

 • Pobrinite se za dobro osvetljenje radnog prostora.
 • Pobrinite se za dobro provetravanje radnog mesta. Loše provetrena radna mesta mogu zbog udisanja aerosola i opterećenosti prašinom biti štetna po zdravlje.
 • Svoje radno okruženje održavajte urednim. Iz radnog okruženja uklonite predmete kojim biste mogli da se povredite. Nered u radnom okruženju rada može prouzrokovati nesreće.
 • Sa uređajem ne radite u okolini ugroženoj eksplozijom, u kojoj se nalaze zapaljive tečnosti, gasovi ili prašine. Električni uređaji proizvode iskre koje mogu zapaliti prašinu ili isparenja.

Električna sigurnost

 • Izbegavajte dodir tela sa uzemljenim površinama kao što su cevi, radijatori, šporeti i frižideri. Postoji povećana opasnost od električnog udara ako je vaše telo uzemljeno.
 • Mlaz vode nemojte nikada usmeravati direktno prema električnim ili elektronskim uređajima.
 • Uređaj držite dalje od kiše.

Dodatne sigurnosne napomene

 • Koristite proizvod i pribor samo dok je u tehnički besprekornom stanju.
 • Opasnost od povrede usled alata i/ili pribora koji padne. Pre početka rada proverite da li su akumulatorska baterija i montirani pribor sigurno pričvršćeni.
 • Kompresorki čistač isključite, čak i ako uređaj samo nakratko ostavljate bez nadzora.
 • UPOZORENJE! Proizvod ne sme da se priključuje direktno na vodovodnu mrežu. Koristite uređaj za razdvajanje sistema prema EN 12729 Typ BA. Voda koja je tekla kroz uređaj za razdvajanje sistema ne sme da se koristi kao pijaća voda.
 • UPOZORENJE! Rezervni delovi i pribor su važni za osiguravanje bezbednosti kompresorskog čistača. Zbog toga koristite samo originalne rezervne delove i opremu, koje je preporučio i proizveo proizvođač.
 • UPOZORENJE! Visokopritisna creva, armature i spojnice su važni za bezbednost kompresorskog čistača. Koristite samo creva, armature i spojnice koje je preporučio proizvođač.
 • UPOZORENJE! Ovaj uređaj je namenjen za upotrebu sa isporučenim sredstvima za čišćenje ili onim koje je proizvođač preporučio. Upotreba drugih sredstava za čišćenje ili hemikalija može da ugrozi bezbednost uređaja.
 • UPOZORENJE! Kompresorske mlaznice u slučaju nestručne upotrebe mogu da budu opasne. Mlaznica ne sme da se usmerava na osobe, električne uređaje koji provode struju ili samu mašinu.
 • Komprimovani čistač uvek koristite sa originalnim usisnim filterom.
 • Kompresorski čistač nemojte nikada koristiti u prostorima u kojim se nalazi zapaljiva prašina, tečnost ili isparenja.
 • Koristite isključivo tečnosti i sredstava za čišćenje koji su dozvoljeni za upotrebu sa kompresorskim čistačima.
 • Koristite samo sredstva za čišćenje sa svojim bezbednosnim listom (MSDS) i sledite MSDS uputstva.
 • Zaštitite oči, pluća i kožu i od kontakta sa sredstvom za čišćenje.
 • Kompresorski čistač čuvajte u zatvorenoj prostoriji, kako biste ga zaštitili od dužeg sunčevog zračenja i mraza. Pre odlaganja kompresorskog čistača ispraznite preostalu vodu. Ako se preostala voda u kompresorskom čistaču zaledi i proširi, komprimovani čistač se oštećuje i više ne može da radi.

Pažljivo rukovanje i upotreba akumulatorske baterije

 • Poštujte sledeće bezbednosne napomene za bezbedno rukovanje i korišćenje litijum-jonskih akumulatora. Nepridržavanje može dovesti do iritacije kože, teških povreda usled korozije, hemijskih opekotina, požara i / ili eksplozija.
 • Akumulatorske baterije koristite isključivo dok su u tehnički besprekornom stanju.
 • Pažljivo rukujte akumulatorskim baterijama kako biste izbegli oštećenja i isticanje tečnosti koja je veoma štetna po zdravlje!
 • Na akumulatorskim baterijima se ni u kom slučaju ne smeju vršiti izmene niti se njima sme manipulisati!
 • Akumulatorske baterije se ne smeju rastavljati, gnječiti, zagrevati na temperaturi iznad 80 °C (176 °F) ili paliti.
 • Ne koristite ili ne punite akumulatorske baterije, koje su pretrpele strujni udar ili su oštećene na neki drugi način. Redovno kontrolišite da li na vašim akumulatorskim baterijama ima oštećenja.
 • Nikada ne koristite reciklirane ili popravljene akumulatorske baterije.
 • Nikada ne koristite akumulatorsku bateriju ili električni alat sa akumulatorskim pogonom kao udarni alat.
 • Nikada ne izlažite akumulatorske baterije direktnom sunčevom zračenju, povećanoj temperaturi, varničenju ili otvorenom plamenu. To može da dovede do eksplozija.
 • Ne dodirujte polove baterije svojim prstima, alatima, nakitom ili drugim predmetima koji provode struju. To može oštetiti akumulatorsku bateriju i izazvati materijalnu štetu i povrede.
 • Držite akumulatorske baterije dalje od kiše, vlage i tečnosti. Tečnost koja je prodrla može prouzrokovati kratke spojeve, strujne udare, požare i eksplozije.
 • Upotrebljavajte samo punjače i električne alate koji su predviđeni za taj tip akumulatorske baterije. Da biste to uradili, obratite pažnju na podatke u odgovarajućim uputstvima za upotrebu.
 • Ne koristite i ne skladištite bateriju u okolini u kojoj postoji opasnost od eksplozije.
 • Ako je akumulatorska baterija prevruća da biste je držali u ruci, onda je moguće da je u kvaru. Akumulatorsku bateriju postavite na pregledno, nezapaljivo mesto koje je dovoljno udaljeno od zapaljivih materijala. Sačekajte da se akumulatorska baterija ohladi. Ukoliko je akumulatorska baterija nakon sat vremena i dalje suviše vruća da biste je držali u ruci, to znači da je neispravna. Obratite se servisu Hilti ili pročitajte dokument „Napomene za sigurnost i korišćenje Hilti Li‑Ion akumulatorskih baterija“.
  Obratite pažnju na specijalne smernice, koje važe za transport, skladištenje i upotrebu litijum-jonskih akumulatorskih baterija.
  Pročitajte napomene za sigurnost i korišćenje Hilti Li-Ion akumulatorskih baterija, koje možete dobiti skeniranjem QR koda na kraju ovog uputstva za upotrebu.

Opis

Pregled proizvoda

Image alternative
 1. Mlaznica za prskanje
 2. Podešavanje mlaznice za prskanje
 3. Mlazna šipka
 4. Površina za držanje
 5. Blokada prekidača za uključivanje/isključivanje
 6. Prekidač za uključivanje/isključivanje
 7. Rukohvat
 8. Priključak za vodu
 9. Spojnica priključka za vodu
 10. Zaptivač
 11. Filter za vodu
 12. Spojnica usisnog creva
 13. Usisno crevo
 14. Držač
 15. Usisni filter
 16. Akumulatorska baterija
 17. Prikaz statusa akumulatorske baterije
 18. Tasteri za deblokiranje akumulatorske baterije
 19. Posuda za sredstvo za čišćenje (pribor)
 20. Stepen doziranja
 21. Spojnica posude za sredstvo za čišćenje

Namenska upotreba

Opisani proizvod je kompresorski čistač sa akumulatorskim pogonom. Namenjen je za profesionalnu upotrebu unutra i vani za čišćenje vodom npr. vozila, mašina, vanjskih površina, alata, fasada, terasa itd.
Opciono se na mlaznu šipku može postaviti posuda za sredstvo za čišćenje.
Image alternative
 • Za ovaj proizvod koristite isključivo Hilti Nuron litijum-jonske akumulatorske baterije serije B 22. Za optimalnu snagu Hilti preporučuje upotrebu akumulatorskih baterija koje su navedene u ovoj tabeli.
 • Za ove akumulatorske baterije koristite isključivo Hilti punjače sa serijama navedenih u ovoj tabeli.

Sadržaj isporuke

Akumulatorski kompresorski čistač, mlazna šipka, mlaznica, usisno crevo sa usisnim filterom, uputstvo za upotrebu
Ostale, za vaš proizvod odobrene sistemske proizvode pronađite u vašoj Hilti Store ili na: www.hilti.group

Nalepnice na proizvodu

Image alternative Mlaz vode nemojte nikada usmeravati prema ljudima, živim bićima ili električnim komponentama.
Image alternative Zagarantovani nivo zvučne snage LWAd (ref. 1pW), u decibelima.

Prikazi Li-Ion akumulatorske baterije

Hilti Nuron Li-Ion akumulatorske baterije mogu da prikažu status napunjenosti, poruke o greškama i stanje i akumulatorske baterije.

Indikatori za napunjenosti i poruke o greškama

Kratko pritisnite taster za otključavanje akumulatorske baterije da biste dobili neki od sledećih prikaza.
UPOZORENJE
Opasnost od povrede u slučaju padanja akumulatorske baterije!
 • Kada je uključena akumulatorska baterije, nakon pritiskanja tastera za uključivanje uverite se da ste ponovo pravilno postavili akumulatorsku bateriju u korišćenom proizvodu.
Nivo napunjenosti kao i moguće smetnje se prikazuju trajno, sve dok je priključeni proizvod uključen.
Stanje
Značenje
Četiri (4) LED diode svetle konstantno zeleno
Status napunjenosti: 100% do 71%
Tri (3) LED diode svetle konstantno zeleno
Status napunjenosti: 70% do 51%
Dve (2) LED diode svetle konstantno zeleno
Status napunjenosti: 50% do 26%
Jedna (1) LED dioda konstantno svetli zeleno
Status napunjenosti: 25% do 10%
Jedna (1) LED dioda treperi polako zeleno
Status napunjenosti: < 10 %
Jedna (1) LED dioda treperi brzo zeleno
Li-Ion akumulatorska baterija je potpuno ispražnjena. Napunite akumulatorsku bateriju.
Ako LED dioda nakon akumulatorske baterije još uvek brzo treperi, obratite se Hilti servisu.
Jedna (1) LED dioda treperi brzo žuto
Li-Ion akumulatorska baterija ili proizvod koji je povezan sa njom su preopterećeni, pregrejani, previše hladni ili postoji neka druga greška.
Proizvod i akumulatorsku bateriju dovedite na preporučenu radnu temperaturu i nemojte je preopterećivati prilikom upotrebe.
Ako se poruka i dalje pojavljuje, obratite se Hilti servisu.
Jedna (1) LED dioda svetli žuto
Li-Ion akumulatorska baterija i proizvod koji je povezan sa njom nisu kompatibilni. Obratite se Hilti servisu.
Jedna (1) LED dioda treperi brzo crveno
Li-Ion akumulatorska baterija je blokirana i više ne može da se upotrebljava. Obratite se Hilti servisu.

Prikazi stanja akumulatorske baterije

Kako biste proverili stanje akumulatorske baterije, držite taster za otključavanje pritisnut duže od tri sekunde. Sistem ne prepoznaje potencijalne nepravilne funkcije baterije usled zloupotrebe, kao što su npr. pad, ubodi, eksterna oštećenja od toplote.
Stanje
Značenje
Sve LED diode svetle kao radno svetlo i jedna (1) LED dioda nakon toga svetli konstantno zeleno.
Akumulatorska baterija može dalje da se koristi.
Sve LED diode svetle kao radno svetlo i nakon toga jedna (1) LED dioda brzo treperi žuto.
Upit prikaza stanja akumulatorske baterije nije mogao da izvrši. Ponovite postupak ili se obratite Hilti servisu.
Sve LED diode svetle kao radno svetlo i jedna (1) LED dioda nakon toga svetli konstantno crveno.
Ako priključeni proizvod može i dalje da se koristi, preostali kapacitet baterije je manji od 50%.
Ako priključeni proizvod više ne može da se koristi, akumulatorska baterija je na kraju svog roka trajanja i potrebno je da se zameni. Obratite se Hilti servisu.

Moguća podešavanja (mlaznica za prskanje)

Simbol
Funkcija
Opis primene
Image alternative Ravan mlaz
Čišćenje srednje prljavštine
Image alternative Tuš
Površinsko čišćenje srednje prljavštine
Image alternative Turbo glodalica
Površinsko čišćenje velike prljavštine
Image alternative Tačkasti mlaz
Tačkasto čišćenje velike prljavštine

Tehnički podaci

Osobine proizvoda


PC 2-22
Težina
2,1 kg
Klasa zaštite
IP X5 (zaštita od prskanja vode iz svih pravaca)
Nominalni pritisak
40 bar ±3 bar
Dozvoljeni pritisak
6 MPa
Priključak za vodu
Crevo za vodu 1⁄2" / spojnica
Maksimalna dovodna temperatura
40 ℃
Maksimalni dovodni pritisak
0,6 MPa
Nominalni protok (voda)
2,2 ℓ/min
Maksimalni protok (voda)
4,5 ℓ/min
Maksimalna visina usisavanja (samo kada je crevo potpuno puno)
4 m
Temperatura okoline tokom rada
0 ℃ … 60 ℃
Temperatura skladištenja
−20 ℃ … 70 ℃

Akumulatorska baterija

Radni napon akumulatorske baterije
21,6 V
Težina akumulatorske baterije
Pogledajte poglavlje „Namenska upotreba“
Temperatura okoline tokom rada
−17 ℃ … 60 ℃
Temperatura skladištenja
−20 ℃ … 40 ℃
Temperatura akumulatorske baterije na početku punjenja
−10 ℃ … 45 ℃

Informacija o šumu i vrednosti vibracija prema EN 60335-2-79

U ovim uputstvima navedene vrednosti pritiska zvuka i vibracija su izmerene u skladu sa normiranim postupkom merenja i možete zajedno da ih koristite za poređenje električnih alata. Takođe su primereni za preliminarnu procenu ekspozicija.
Navedeni podaci se odnose primarne primene električnog alata. Ako se električni alat inače koristi za druge primene sa alatima za umetanje koji se razlikuju ili nisu dovoljno dobro održavani, podaci se mogu razlikovati. To može znatno povećati ekspozicije tokom celokupnog radnog veka.
Za tačnu procenu ekspozicija treba uzeti u obzir i vremena, tokom kojih je uređaj bio isključen ili je radio, ali se zapravo nije koristio. To može znatno smanjiti ekspozicije tokom celokupnog radnog veka.
Odredite dodatne sigurnosne mere za zaštitu korisnika od delovanja zvuka i/ili vibracija kao npr.: održavanje električnog alata i alata za umetanje, održavanje toplih ruku, organizacija tokova rada.
Informacije o šumu
Nivo zvučne snage (LWA)
79 dB(A)
Nivo zvučnog pritiska (LpA)
66 dB(A)
Nesigurnost (KWA)
1,6 dB(A)
Nesigurnost (KpA)
3 dB(A)
Ukupne vrednosti vibracija
Vrednost emisije vibracija
B 22‑255
2,4 m/s²
Nesigurnost
0,7 m/s²

Priprema za rad

UPOZORENJE
Opasnost od povrede nesmotrenim pokretanjem!
 • Pre postavljanja akumulatorske baterije uverite se da je proizvod isključen.
 • Izvadite akumulatorsku bateriju pre podešavanja uređaja ili zamene delova pribora.
Obratite pažnju na bezbednosne i upozoravajuće napomene koje se nalaze u ovoj dokumentaciji i na proizvodu.

Punjenje akumulatorske baterije

 1. Pre punjenja pročitajte uputstvo za rukovanje punjačem.
 2. Vodite računa o tome da kontakti akumulatorske baterije i punjača treba da budu suvi i čisti.
 3. Akumulatorsku bateriju napunite u sertifikovanom punjaču.

Umetanje akumulatorske baterije

UPOZORENJE
Opasnost od povrede usled kratkog spoja ili pada akumulatorske baterije!
 • Pre postavljanja akumulatorske baterije u proizvod, uverite se da na kontaktima akumulatorske baterije i proizvoda nema stranih tela.
 • Uvek proverite da li akumulatorska baterija pravilno naleže.
 1. Pre prvog puštanja u rad u potpunosti napunite akumulatorsku bateriju.
 2. Gurnite akumulatorsku bateriju u proizvod, dok se ne čuje da se uklopila.
 3. Proverite da li je akumulatorska baterija ispravno ulegla.

Uklanjanje akumulatorske baterije

 1. Pritisnite taster za otključavanje akumulatora.
 2. Izvucite akumulatorsku bateriju iz proizvoda.

Montaža proizvoda

Svi moduli (npr. mlaznica, mlazna šipka, posuda za sredstvo za čišćenje) imaju univerzalni mehanizam za blokadu. Opisani način postupanja važi za sve modele istog tipa priključka.
 1. Postavite modul u prihvat za montažu.
 2. Okrenite modul u smeru kazaljke na satu u blokadu.
 3. Osigurajte modul pomoću preklopne navrtke.

Uspostavljanje snabdevanja vodom preko voda za vodu

Image alternative
PAŽNJA
Materijalna šteta usled nepravilno montiranog uređaja za razdvajanje sistema. Uređaj za razdvajanje sistema koji je montiran na uređaj može dovesti do oštećenja kompresorskog čistača.
 • Uređaj za razdvajanje sistema uvek montirajte na slavinu.
 1. Na priključku za vodu montirajte uređaj za razdvajanje sistema.
 2. Jednu spojnicu usisnog creva montirajte na uređaj za razdvajanje sistema.
 3. Drugu spojnicu usisnog creva montirajte na kompresorski čistač.
 4. Otvorite dotok za snabdevanje vodom.

Uspostavljanje snabdevanja vodom preko otvorene posude

Za snabdevanje vodom možete da koristite svaku vrstu otvorene posude. Uverite se da se u otvorenoj posudi ne nalazi druga tečnost ili prljava voda. Kod snabdevanja vodom preko otvorene posude uvek koristite usisni filter. Tako ćete sprečiti usisavanje stranih tela i oštećivanje proizvoda.
Image alternative
 1. Montirajte spojnicu isporučenog usisnog creva na spojnicu (priključak za vodu) proizvoda.
 2. Montirajte usisni filter na slobodnu spojnicu usisnog creva.
 3. Stavite usisno crevo sa montiranim usisnim filterom u otvorenu posudu sa vodom.

Uključivanje/isključivanje blokade

Image alternative
 1. Pomerite blokadu prekidača za uključivanje/isključivanje nadesno.
  • Prekidač za uključivanje/isključivanje je aretiran i ne može se nehotice aktivirati.
 2. Pomerite blokadu prekidača za uključivanje/isključivanje nalevo.
  • Prekidač za uključivanje/isključivanje se ne može aktivirati.

Montaža posude za sredstvo za čišćenje (pribor)

Image alternative
 1. Demontirajte mlaznicu sa mlazne šipke.
 2. Montirajte posudu za sredstvo za čišćenje na mlaznu šipku.
 3. Na dugmetu za doziranje regulišite koliko sredstva za čišćenje će se koristiti.
  • Za više sredstva za čišćenje okrenite dugme za doziranje nalevo.
  • Za manje sredstva za čišćenje okrenite dugme za doziranje nadesno.

Osigurač od padanja

UPOZORENJE
Opasnost od povrede usled alata i/ili pribora koji padne!
 • Koristite samo Hilti traku za držanje alata koja je preporučena za vaš proizvod.
 • Pre svake upotrebe proverite da li je tačka za pričvršćivanje trake za držanje alata oštećena.
Vodite računa o nacionalnim propisima za radove na visini.
Kao osigurač od padanja, za ovaj proizvod koristite isključivo Hilti traku za držanje alata #2261971.
  Image alternative
 • Traku za držanje alata pričvrstite sa petljom kao što je predstavljeno na slici. Proverite siguran prihvat.
 • Pričvrstite karabiner na noseću strukturu. Proverite siguran prihvat karabinera.
  Obratite pažnju na uputstvo za upotrebu Hilti trake za držanje alata.

Rukovanje

Napomene za bezbedan rad

Pre svake upotrebe proverite da li proizvod uspostavlja pritisak za najviše 2 minuta. Izbegavajte pražnjenje proizvoda i rad proizvoda na suvo. Proizvod se usled određenog perioda rada na suvo može oštetiti.
Uvek izaberite režim rada koji odgovara stepenu prljavštine i osetljivosti podloge. Previše jak pritisak vode može da uzrokuje oštećenja površina. Kod površina kao što su npr. lakirane površine, osetljive drvene površine ili gume, izbegavajte previsoko podešavanje pritiska ( Image alternative) i odstojanja koja su manja od 30 cm.
Samostalno usisavanje funkcioniše samo na visini do 1,2 metara. Pre rada na visini iznad 1,2 metra se uverite da je usisno crevo napunjeno vodom.

Uključivanje ili isključivanje proizvoda

Uključivanje proizvoda
Image alternative
 1. Držite pritisnut prekidač za uključivanje / isključivanje.
  • Pumpa se pokreće i stvara se mlaz vode.
 2. Izvršite čišćenje.
Isključivanje proizvoda
 1. Pustite prekidač za uključivanje/isključivanje.
  • Pumpa i dovod vode se zaustavljaju.
  Ako čuvate proizvod na temperaturama oko ili ispod tačke zaleđivanja, ispraznite sve ostatke vode iz proizvoda i svih dovoda.

Nega i održavanje

UPOZORENJE
Opasnost od povrede kod umetnute akumulatorske baterije !
 • Uvek izvadite akumulatorsku bateriju pre svih radova na negovanju i održavanju uređaja!
Održavanje proizvoda
 • Pažljivo uklonite čvrsto prionulu prljavštinu.
 • Ako postoje, pažljivo očistite proreze za ventilaciju suvom, mekanom četkom.
 • Kućište čistite samo blago nakvašenom krpom. Ne upotrebljavajte sredstva za negu na bazi silikona, jer mogu nagristi plastične delove.
 • Za čišćenje kontakta proizvoda koristite čistu, suvu krpu.
Nega litijum-jonske akumulatorskih baterija
 • Nikada ne upotrebljavajte akumulatorsku bateriju sa ukoliko su prorezi za ventilaciju začepljeni. Proreze za ventilaciju oprezno očistite suvom, mekom četkom.
 • Ne izlažite akumulatorsku bateriju nepotrebnoj prašini ili prljavštini. Ne izlažite akumulatorsku bateriju nikada velikoj vlazi (npr. potapanjem u vodu ili ostavljanjem na kiši).
  Ako je akumulatorska baterija navlažena, tretirajte je kao oštećenu akumulatorsku bateriju. Izolujte je u nezapaljivu posudu i obratite se servisu Hilti .
 • Akumulatorska baterija ne sme da bude zaprljana drugim uljem i mašću. Nemojte dozvoljavati da se na akumulatorskoj bateriji taloži nepotrebna prašina ili prljavština. Akumulatorsku bateriju čistite pomoću suve, mekane četkice ili čiste, suve krpe. Ne upotrebljavajte sredstva za negu na bazi silikona, jer mogu nagristi plastične delove.
  Nemojte da dodirujete kontakte akumulatorske baterije i nemojte uklanjati fabrički nanetu masnoću sa kontakata.
 • Kućište čistite samo blago nakvašenom krpom. Ne upotrebljavajte sredstva za negu na bazi silikona, jer mogu nagristi plastične delove.
Održavanje
 • Redovno proveravajte da li je došlo do oštećenja na vidljivim delovima i da li elementi za rukovanje besprekorno funkcionišu.
 • Proizvod nemojte da koristite ukoliko postoje oštećenja i/ili smetnje u funkciji. Proizvod odmah treba da popravi Hilti servis.
 • Posle radova na nezi i održavanju postavite svu zaštitnu opremu i proverite da li je njihova funkcija ispravna.
Da biste obezbedili bezbedan rad koristite samo originalne rezervne delove i potrošni materijal. Rezervne delove, potrošne materijale i pribor koje je odobrila kompanija Hilti se nalaze u vašem Hilti Store ili na adresi: www.hilti.group

Čišćenje usisnog filtera

Image alternative
 1. Demontirajte usisni filter sa usisnog creva.
 2. Okrenite spojnicu na usisnom filteru.
 3. Izvadite zaptivni prsten iz usisnog filtera.
 4. Razdvojite dva držača.
 5. Izvadite sito iz usisnog filtera.
 6. Očistite sve pojedinačne delove pod tekućom vodom.
 7. Malom četkom očistite sito i unutrašnju stranu usisnog filtera.
 8. Sastavite usisni filter.
 9. Montirajte usisni filter na usisno crevo.

Čišćenje filtera za vodu

Image alternative
 1. Demontirajte spojnicu priključka za vodu na kopresorskom čistaču.
  Ako je potrebno, pomoću viljuškastog ključa olabavite spojnicu priključka za vodu.
 2. Izvadite filter za vodu iz spojnice priključka za vodu.
 3. Očistite sve pojedinačne delove pod tekućom vodom.
 4. Stavite filter za vodu u spojnicu priključka za vodu.
 5. Montirajte spojnicu priključka za vodu na kopresorskom čistaču.

Čišćenje mlaznice

Očistite mlaznicu pomoću oštrog predmeta, npr. pomoću otvorene spajalice.
Image alternative
 1. Demontirajte mlaznicu sa mlazne šipke.
 2. Umetnite oštar predmet u mlaznicu.
 3. Pomerajte oštri predmet tamo-amo dok kretanje ne postane jednostavno.
 4. Montirajte mlaznicu na mlaznu šipku.

Transport i skladištenje akumulatorskih alata i akumulatorskih baterija

Transport
  OPREZ
  Nesmotreno pokretanje prilikom transporta !
 • Uvek transportujte vaše proizvode bez umetnutih akumulatorskih baterija!
 • Izvadite akumulatorsku bateriju ili baterije.
 • Nemojte transportovati akumulatorske baterije bez ambalaže. Akumulatorske baterije bi trebalo tokom transporta zaštititi od prekomernih udaraca i od materijala koji sprovode struju ili izolovati od drugih akumulatorskih baterija, kako se ne bi dodirnule sa drugim polom baterije i prouzrokovale kratak spoj. Obratite pažnju na vaše lokalne propise za transport akumulatorskih baterija.
 • Akumulatorske baterije ne smete slati poštom. Obratite se kompaniji za slanje pošiljki, ako želite da pošaljete neoštećene akumulatorske baterije.
 • Prekontrolišite da li na proizvodu i akumulatorskim baterijama ima oštećenja pre svake upotrebe kao i pre i nakon dugotrajnog transporta.
Skladištenje
  UPOZORENJE
  Nesmotreno oštećenje zbog neispravnih ili iscurelih akumulatorskih baterija !
 • Uvek odlažite vaše proizvode bez umetnutih akumulatorskih baterija!
 • Čuvajte proizvod i akumulatorske baterije na hladnom i suvom mestu. Pazite na granične vrednosti za temperaturu koje su navedene u tehničkim podacima.
 • Akumulatorske baterije nemojte čuvati na punjaču. Akumulatorsku bateriju nakon punjenja uvek skinite sa punjača.
 • Akumulatorske baterije nemojte čuvati na suncu, izvorima toplote ili iza stakla.
 • Čuvajte proizvod i akumulatorske baterije tako da ne budu pristupačni deci ili neovlašćenim osobama.
 • Prekontrolišite da li na proizvodu i akumulatorskim baterijama ima oštećenja pre svake upotrebe kao i pre i nakon dugotrajnog skladištenja.

Pomoć u slučaju smetnji

Prilikom svih smetnji obratite pažnju na prikaz statusa akumulatorske baterije. Pogledajte poglavlje Prikazi Li-Ion akumulatorske baterije .
U slučaju smetnji, koje nisu navedene u ovoj tabeli ili koje ne možete samostalno da otklonite, molimo da se obratite Hilti servisu.

Tabela sa smetnjama i rešenja

Smetnja
Mogući uzrok
Rešenje
LED sijalice akumulatorske baterije ne prikazuju ništa
Akumulatorska baterija je neispravna.
 • Obratite se Hilti servisu.
Motor se ne pokreće
Zamrznuto
 • Sačekajte da se pumpa, crevo ili pribor odmrznu.
Motor se pokreće, ali nema pritiska
Mlaznica je zapušena
 • Očistite mlaznicu.
Pulsirajući pritisak
Vazduh u crevu ili pumpi
 • Pustite kompresorski čistač da radi sa otvorenom slavinom za vodu sve dok se ne dostigne ujednačen radni pritisak.
Snabdevanje vodom nije pravilno
 • Proverite da li priključak za vodu odgovara podacima u tehničkim podacima i da li pruža dovoljno vode. Najmanja creva koja mogu da se koriste su ¹/₂" ili ⌀ 13 mm.
Filter za vodu ili usisni filter su zapušeni
 • Očistite filter za vodu i/ili usisni filter.
Usisno crevo je presavijeno ili zaglavljeno
 • Poravnajte usisno crevo.
Pritisak ujednačeno prenizak (napomena: određeni pribor može da umanji pritisak)
Mlaznica je istrošena
 • Zamenite mlaznicu.
Motor se pokreće, ali je pritisak ograničen ili nema radnog pritiska
Voda nije priključena
 • Priključite vodu.
Filter za vodu ili usisni filter su zapušeni
 • Očistite filter za vodu i/ili usisni filter.
Mlaznica je zapušena
 • Očistite mlaznicu.

Zbrinjavanje otpada

UPOZORENJE
Opasnost od povređivanja usled nestručnog uklanjanja na otpad! Opasnosti po zdravlje prouzrokovane ispuštanjem gasova ili tečnosti.
 • Nemojte slati oštećene akumulatorske baterije!
 • Prekrijte priključke materijalom koji ne sprovodi struju, kako biste izbegli kratak spoj.
 • Akumulatorske baterije uklonite na otpad tako da ne mogu da dospeju u ruke dece.
 • Uklonite na otpad akumulatorsku bateriju u vašoj Hilti Store ili se obratite preduzeću za odlaganje koje je nadležno za vas.
Image alternative Hilti Proizvodi su sa velikim udelom proizvedeni od reciklažnih materijala. Preduslov za ponovnu upotrebu je stručno razdvajanje materijala. U mnogim zemljama Hilti vaš stari uređaj vraća na reciklažu. Pitajte Hilti servis za klijente ili vašeg konsultanta za prodaju.
Image alternative
 • Električne alate, elektronske uređaje i akumulatorske baterije ne odlažite u kućne otpatke!

Garancija proizvođača

 • Ukoliko imate pitanja o uslovima garancije, obratite se lokalnom Hilti partneru.

Dodatne informacije

Pribor, sistemske proizvode i ostale informacije o proizvodu možete pogledati ovde.

China RoHS (Direktiva za smanjenje opasnih supstanci)
Image alternative
Ova tabelu važi za tržište Kine.
Tajvan RoHS (Direktiva za ograničenje upotrebe opasnih supstanci)
Image alternative
Ova tabela važi za tržište u Tajvanu.

Hilti Li-Ion akumulatorske baterije

Sigurnosna uputstva i uputstva za upotrebuU ovoj dokumentaciji se koristi termin akumulatorska baterija za ponovo punjive Hilti litijum-jonske akumulatorske baterije, u kojima se nalazi više litijum-jonskih ćelija. One su predodređene za Hilti električne alate i smeju sa samo sa njima koristiti. Koristite samo originalne Hilti akumulatorske baterije!
OpisHilti Akumulatorske baterije su opremljene sistemom za menadžment ćelija i zaštitu ćelija.
Akumulatorske baterije se sastoje iz ćelija koje sadrže litijum-jonski materijal za akumulaciju, koji omogućava specifičnu energetsku gustinu. Litijum-jonske ćelije podležu veoma malom memorijskom efektu, ali su veoma osetljive na primenu sile, duboko zamrzavanje ili visoke temperature.
Odobrene proizvode za Hilti akumulatorske baterije možete pronaći u Hilti Store ili na internetu: www.hilti.group
Sigurnost
 • Poštujte sledeće bezbednosne napomene za bezbedno rukovanje i korišćenje litijum-jonskih akumulatorskih baterija. Nepridržavanje može dovesti do iritacije kože, teških povreda usled korozije, hemijskih opekotina, požara i / ili eksplozija.
 • Pažljivo rukujte akumulatorskim baterijama, kako biste izbegli oštećenja i isticanje tečnosti koja je jako štetna po zdravlje!
 • Nad akumulatorskim baterijima se ni u kom slučaju ne smeju vršiti izmene niti se njima sme manipulisati!
 • Akumulatorska baterija se ne sme rastavljati, gnječiti, zagrevati iznad 80 °C ili spaljivati.
 • Ne koristite ili ne punite akumulatorske baterije, koje su pretrpele strujni udar ili su oštećene na neki drugi način. Redovno kontrolišite da li na vašim akumulatorskim baterijama ima oštećenja.
 • Nikada ne koristite reciklirane ili popravljene akumulatorske baterije.
 • Nikada ne koristite akumulatorsku bateriju ili električni alat sa akumulatorskim pogonom kao udarni alat.
 • Nikada ne izlažite akumulatorske baterije direktnom sunčevom zračenju, povećanoj temperaturi, varničenju ili otvorenom plamenu. To može da dovede do eksplozija.
 • Ne dodirujte polove baterije svojim prstima, alatima, nakitom ili drugim predmetima koji provode struju. To može oštetiti akumulatorsku bateriju i izazvati materijalnu štetu i povrede.
 • Držite akumulatorske baterije dalje od kiše, vlage i tečnosti. Tečnost koja je prodrla može prouzrokovati kratke spojeve, strujne udare, požare i eksplozije.
 • Upotrebljavajte samo punjače i električne alate koji su predviđeni za taj tip akumulatorske baterije. Da biste to uradili, obratite pažnju na podatke u odgovarajućim uputstvima za upotrebu.
 • Ne koristite i ne skladištite bateriju u okolini u kojoj postoji opasnost od eksplozije.
 • Ako je akumulatorska baterija suviše vruća da biste je držali u ruci, onda je moguće da je neispravna. Akumulatorsku bateriju postavite na pregledno, nezapaljivo mesto koje je dovoljno udaljeno od zapaljivih materijala. Sačekajte da se akumulatorska baterija ohladi. Ukoliko je akumulatorska baterija nakon sat vremena i dalje suviše vruća da biste je držali u ruci, to znači da je neispravna. Postupite prema uputstvima u poglavlju Mere u slučaju požara akumulatorske baterije .
Postupanje kod oštećenih akumulatorskih baterija
 • Ako je akumulatorska baterija oštećena, uvek kontaktirajte Hilti servis.
 • Nemojte koristiti akumulatorsku bateriju iz koje izlazi tečnost.
 • Ako tečnost izlazi, izbegavajte direktan kontakt sa očima i/ili kožom. Kada tretirate tečnost iz baterije, uvek nosite zaštitne rukavice i zaštitne naočare.
 • Da biste uklonili iscurelu tečnost iz baterije, koristite odobreno hemijsko sredstvo za čišćenje. Obratite pažnju na lokalne propise za čišćenje tečnosti iz baterije.
 • Ubacite neispravnu akumulatorsku bateriju u nezapaljivu posudu i prekrijte je sa suvim peskom, kredom (CaCO3) ili silikatom (Vermiculit). Zatim hermetički zatvorite poklopac i posudu držite daleko od zapaljivih gasova, tečnosti ili predmeta.
 • Posudu odložite u otpad u Hilti Store ili se obratite preduzeću za odlaganje koje je nadležno za vas. Obratite pažnju na lokalne propise za transport oštećenih akumulatorskih baterija!
Postupanje kod nefunkcionalnih akumulatorskih baterija
 • Obratite pažnju na neuobičajeno ponašanje u radu akumulatorske baterije poput problema sa punjenjem, dužim vremenima punjenja, znatnim padom performansi, neuobičajenom radu LED-a ili kod iscurelih tečnosti. Sve su to naznake unutrašnjih problema.
 • Ako sumnjate na unutrašnji problem sa akumulatorskom baterijom, kontaktirajte Hilti servis.
 • Ako akumulatorska baterija više ne funkcioniše, ne može da se puni ili ako dolazi do curenja tečnosti, morate je odložiti u otpad. Pogledajte poglavlje Održavanje i odlaganje u otpad .
Mere u slučaju požara akumulatorske baterije
  UPOZORENJE
  Opasnost od požara akumulatorske baterije! Akumulatorska baterija koja gori ispušta opasne i eksplozivne tečnosti i isparenja, što može dovesti do povreda usled korozije, opekotina ili eksplozija.
 • Nosite ličnu zaštitnu opremu, ako gasite požar nad akumulatorskom baterijom.
 • Obezbedite dovoljnu provetrenost kako bi opasna i eksplozivna isparenja mogla da izlaze.
 • Odmah napustite prostoriju kod intenzivne pojave dima.
 • U slučaju iritacije disajnih puteva konsultujte lekara.
 • Pre nego što pokušate da ugasite požar, pozovite vatrogasnu službu.
 • Požare akumulatorskih baterija gasite samo vodom sa što veće udaljenosti. Protivpožarni aparati i protivpožarna ćebad su neefikasna kod litijum-jonskih akumulatora. Požari u okruženju se mogu gasiti uobičajenim sredstvima za gašenje.
 • Nemojte pokušavati da pomerate velike količine zapaljenih akumulatorskih baterija. Iz bližeg okruženja uklonite materijale koji nisu obuhvaćeni požarom i tako izolujte akumulatorsku bateriju.
U slučaju akumulatorske baterije koja ne može da se ohladi, koja se dimi ili koja gori:
 • Podignite je pomoću lopate i ubacite je u kofu sa vodom. Kroz efekat hlađenja se smanjuje opasnost od širenja požara na akumulatorske baterijske ćelije, koje još uvek nisu dostigle kritičnu temperaturu za paljenje.
 • Akumulatorsku bateriju ostavite najmanje 24 sata u kofi, sve dok se potpuno ne ohladi.
 • Pogledajte poglavlje Postupanje kod oštećenih akumulatorskih baterija .
Podaci o transportu i skladištenju
 • Radna temperatura okoline između -17°C i +60°C / 1°F i 140°F.
 • Temperatura skladištenja između -20°C i +40°C / -4°F i 104°F.
 • Akumulatorske baterije nemojte ostavljati na punjaču. Akumulatorsku bateriju nakon punjenja uvek skinite sa punjača.
 • Po mogućnosti, akumulatorske baterije skladištite na hladnom i suvom mestu. Skladištenje na hladnom mestu povećava vreme rada akumulatorske baterije. Nikada ne ostavljajte akumulatorske baterije na suncu, na izvorima toplote ili iza staklenih površina.
 • Akumulatorske baterije ne smete slati poštom. Obratite se kompaniji za slanje pošiljki, ako želite da pošaljete neoštećene akumulatorske baterije.
 • Akumulatorske baterije nikada nemojte da transportujete bez ambalaže. Akumulatorske baterije bi trebalo tokom transporta zaštititi od prekomernih udaraca i od materijala koji sprovode struju ili izolovati od drugih akumulatorskih baterija, kako se ne bi dodirnule sa drugim polom baterije i prouzrokovale kratak spoj. Obratite pažnju na vaše lokalne propise za transport akumulatorskih baterija.
Održavanje i odlaganje u otpad
 • Akumulatorske baterije održavajte čistim i daleko od ulja i masti. Ne izlažite akumulatorsku bateriju nepotrebnoj prašini ili prljavštini. Očistite akumulatorsku bateriju suvom, mekom četkicom ili čistom, suvom krpom.
 • Nikada ne koristite akumulatorsku bateriju ukoliko su prorezi za ventilaciju začepljeni. Proreze za ventilaciju oprezno očistite suvom, mekom četkom.
 • Sprečite prodiranje stranih tela u unutrašnjost.
 • Ne dozvolite da tečnost prodre u akumulatorsku bateriju. Ako je tečnost prodrla u akumulatorsku bateriju, tretirajte je kao oštećenu akumulatorsku bateriju i izolujte je u nezapaljivu posudu.
 • Pogledajte poglavlje Postupanje kod oštećenih akumulatorskih baterija .
 • Nestručno uklanjanje na otpad može dа izаzove opаsnost po zdrаvlje prouzrokovаnu ispuštanjem gаsovа ili tečnosti. Uklonite na otpad akumulatorsku bateriju u vašoj Hilti Store ili se obratite preduzeću za odlaganje koje je nadležno za vas. Obratite pažnju na lokalne propise za transport oštećenih akumulatorskih baterija!
 • Akumulatorske baterije ne odlažite u kućne otpatke.
 • Akumulаtorske baterije uklonite na otpad tаko dа ne mogu dа dospeju u ruke dece. Prekrijte priključke materijalom koji ne sprovodi struju, kako biste izbegli kratak spoj.