Izaberi jezik

PT-C

Originalno uputstvo za upotrebu

Podaci o uputstvu za upotrebu

O ovom uputstvu za upotrebu

 • Upozorenje! Pre upotrebe proizvoda uverite se da ste pročitali i razumeli uputstvo za upotrebu za proizvod, uključujući uputstva, bezbednosne i upozoravajuće napomene, slike i specifikacije. Naročito se upoznajte sa svim uputstvima, bezbednosnim i upozoravajućim napomenama, slikama i specifikacijama i komponentama i funkcijama. Nepoštovanje dovodi do opasnosti od električnog udara, požara i/ili teških povreda. Uputstvo za upotrebu uključujući sva uputstva, bezbednosne i upozoravajuće napomene sačuvajte za kasniju upotrebu.
 • Image alternative proizvodi su namenjeni za profesionalnog korisnika, a njima sme da rukuje, da ih održava ili popravlja samo ovlašćeno, upućeno osoblje. To osoblje mora biti posebno upoznato sa mogućim opasnostima. Proizvod i njegova pomoćna sredstva mogu da budu opasni ako ih neobučena lica nestručno tretiraju ili ako se ne koriste namenski.
 • Priloženo uputstvo za upotrebu odgovara aktuelnom stanju tehnike u trenutku štampe. Aktuelnu verziju možete uvek da pronađete na internetu na Hilti stranici sa proizvodima. Upotrebite link ili QR kôd u ovom uputstvu za upotrebu, koji su označeni ovim simbolom Image alternative.
 • Proizvod prosleđujte drugim osobama samo zajedno sa ovim uputstvom za upotrebu.

Legenda

Upozoravajuće napomene

Upozoravajuće napomene upozoravaju na opasnosti pri rukovanju proizvodom. Koriste se sledeće signalne reči:
OPASNOST
OPASNOST !
 • Znači neposrednu opasnu situaciju, koja može prouzrokovati telesne povrede ili smrt.
UPOZORENJE
UPOZORENJE !
 • Ova reč skreće pažnju na moguću opasnost koja može prouzrokovati tešku telesnu povredu ili smrt.
OPREZ
OPREZ !
 • Za moguću opasnu situaciju koja može da dovede do telesnih povreda ili do materijalne štete.

Simboli u uputstvu za upotrebu

Sledeći simboli se koriste u ovom uputstvu za upotrebu:
Image alternative Poštovanje uputstva za upotrebu
Image alternative Napomene o primeni i druge korisne informacije
Image alternative Rad sa reciklažnim materijalima
Image alternative Električne uređaje i baterije ne odlažite u kućni otpad
Image alternative Hilti Li-Ion akumulatorska baterija
Image alternative Hilti Punjač

Simboli na slikama

Sledeći simboli se koriste na slikama:
Image alternative Ovi brojevi se odnose na odgovarajuću sliku sa početka ovog uputstva za upotrebu.
Image alternative Numeracija na slikama ukazuje na važne radne korake ili na komponente koje su važne za radne korake. Ovi radni koraci ili komponente su u tekstu istaknute odgovarajućim brojevima, npr. (3) .
Image alternative Pozicioni brojevi se koriste na slici Pregled i odnose se na brojeve legende u poglavlju Pregled proizvoda .
Image alternative Ovaj znak treba da vam skrene posebnu pažnju prilikom rukovanja sa proizvodom.

Simboli u zavisnosti od proizvoda

Opšti simboli

Simboli koji se koriste u vezi sa proizvodom.
Image alternative Proizvod podržava NFC tehnologije, koje su kompatibilne sa iOS i Android platformama.
Image alternative Litijum-jonska akumulatorska baterija
Image alternative Nikada ne koristite akumulatorsku bateriju kao alat za udaranje.
Image alternative Ne dozvolite da akumulatorska baterija padne. Ne koristite akumulatorsku bateriju koja je pretrpela udar ili je oštećena na neki drugi način.
Image alternative Upotrebljena kategorija Hilti litijum-jonske akumulatorske baterije. Imajte u vidu podatke u poglavlju Namenska upotreba .
Image alternative Ako postoji na proizvodu, ova sertifikaciona institucija za tržište SAD i Kanade je sertifikovala proizvod prema važećim standardima.

Znakovi upozorenja

Znakovi upozorenja upozoravaju na opasnosti.
Image alternative Upozorenje na magnetno polje

Informacije o proizvodu

Image alternative proizvodi su namenjeni za profesionalnog korisnika, a njima sme da rukuje, da ih održava ili popravlja samo ovlašćeno, upućeno osoblje. To osoblje mora biti posebno upoznato sa mogućim opasnostima. Proizvod i njegova pomoćna sredstva mogu da budu opasni ako ih neobučena lica nestručno tretiraju ili ako se ne koriste namenski.
Oznaka tipa i serijski broj su navedeni na tipskoj pločici.
 • Prenesite serijski broj u sledeću tabelu. Podaci o proizvodu će vam biti potrebni kada budete kontaktirali naše predstavništvo ili servis.
  Podaci o proizvodu
  Termovizijska kamera
  PT‑C
  Generacija
  01
  Serijski br.

Izjava o usklađenosti

Image alternative
Pod vlastitom odgovornošću proizvođač izjavljuje da je ovde opisani proizvod u skladu sa važećim zakonskim propisima i normama.
Tehnička dokumentacija se čuva ovde:
Hilti Društvo za razvoj doo | Dozvola za uređaje | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Sigurnost

Opšte sigurnosne napomene za merne alate

Image alternative UPOZORENJE! Pročitajte sigurnosne napomene i uputstva. Merni alati mogu predstavljati rizik ako se njima rukuje nepravilno. Greške kod pridržavanja sigurnosnih napomena i uputstava mogu dovesti do oštećenja na mernom alatu i/ili teških povreda.
Molimo sačuvajte sve sigurnosne napomene i uputstva za ubuduće.
Sigurnost na radnom mestu
 • Područje rada održavajte čistim i osvetljenim. Nered i neosvetljeno radno područje mogu dovesti do nezgoda.
 • Sa proizvodom ne radite u okolini ugroženoj eksplozijom, u kojoj se nalaze zapaljive tečnosti, gasovi ili prašine.
 • Tokom korišćenja proizvoda udaljite decu i ostale osobe iz područja rada.
 • Proizvod upotrebljavajte samo unutar definisanih granica upotrebe.
 • Poštujte vaše lokalne bezbednosne propise za sprečavanje nezgoda.
Električna sigurnost
 • Proizvod držite dalje od kiše ili vlage. Tečnost koja je prodrla može prouzrokovati kratke spojeve, strujne udare, požare ili eksplozije.
 • Iako je proizvod zaštićen od prodiranja vlage, trebalo bi da ga prebrišete pre spremanja u transportnu kutiju.
Bezbednost ljudi
 • Budite oprezni, pazite šta činite i kod rada sa mernim alatom postupajte razumno. Nemojte koristiti merni alat, ako ste umorni ili ste pod uticajem droga, alkohola ili lekova. Trenutak nepažnje prilikom upotrebe mernog alata može da dovede do ozbiljnih povreda.
 • Izbegavajte nenormalan položaj tela. Zauzmite siguran položaj tela i u svakom trenutku održavajte ravnotežu.
 • Nosite sredstva lične zaštite i uvek zaštitne naočare. Nošenje sredstava lične zaštite smanjuje rizik od nezgoda.
 • Ne onesposobljavajte sigurnosne uređaje i ne uklanjajte znakove uputstava i upozorenja.
 • Izbegavajte nehotično stavljanje u pogon. Uverite se, da je merni alat isključen, pre nego što priključite akumulatorsku bateriju, ili ga primite ili nosite.
 • Proizvod i pribor koristite u skladu sa ovim uputstvima i na način koji je propisan za ovu posebnu vrstu uređaja. Kod toga uzmite u obzir radne uslove i izvođene radove. Upotreba proizvoda za neke druge primene različite od predviđenih može dovesti do opasnih situacija.
 • Nikada nemojte da se osećate previše sigurnim i nikada nemojte da se ne pridržavate pravila u vezi rukovanja mernim alatom, iako ste nakon dužeg rada dobro upoznati sa radom sa mernim alatom. Neodgovornim rukovanjem moguće je za samo nekoliko sekundi zadobiti teške povrede.
 • Merni alat se ne sme koristiti u blizini medicinskih uređaja.
Upotreba i rukovanje mernim alatom
 • Koristite proizvod i pribor samo dok je u tehnički besprekornom stanju.
 • Nekorišćene merne alate držite van domašaja dece. Ne dopustite da proizvod koriste osobe koje sa njim nisu upoznate ili koje nisu pročitale ova uputstva. Merni alati su opasni ako ih koriste neiskusne osobe.
 • Pažljivo održavajte merne alate. Uverite se da pokretni delovi mernog alata rade besprekorno i da nisu zaglavljeni, polomljeni ili oštećeni tako da negativno utiču na funkcionisanje mernog alata. Oštećene delove popravite pre upotrebe mernog alata. Uzrok mnogih nezgoda leži u loše održavanim mernim alatima.
 • Nad proizvodom se ni u kom slučaju ne smeju vršiti izmene niti se njim sme manipulisati. Promene ili modifikacije, koje nije izričito dozvolio Hilti , mogu ograničiti pravo korisnika na stavljanje proizvoda u pogon.
 • Pre važnih merenja, kao i nakon pada ili drugih mehaničkih uticaja, morate proveriti preciznost mernog alata.
 • U principu, rezultati merenja mogu biti narušeni određenim uslovima okoline. To uključuje npr. blizinu uređaja koji emituju jaka električna, magnetna ili elektromagnetna polja, vibracije i promene temperature.
 • Brzo promenljivi uslovi merenja mogu falsifikovati rezultate merenja.
 • Ako proizvod iz velike hladnoće prenosite u toplije okruženje ili obratno, trebalo bi pre upotrebe da sačekate da se prilagodi na nove uslove. Velike razlike u toploti mogu da dovedu do pogrešnih operacija i pogrešnih rezultata merenja.
 • Prilikom upotrebe sa adapterima i priborom uverite se da je pribor sigurno pričvršćen.
 • Iako je merni alat projektovan za teške uslove upotrebe na gradilištima, trebalo bi da njime brižljivo rukujete kao i sa drugim optičkim i električnim proizvodima (dvogled, naočare, fotografski aparat).
 • Održavajte navedene radne i temperature skladištenja.

Dodatne sigurnosne napomene

 • Nikad nemojte vršiti manipulacije ili promene na proizvod ili priboru.
 • Opasnost od povrede usled alata i/ili pribora koji padne. Pre početka rada proverite da li su akumulatorska baterija i montirani pribor sigurno pričvršćeni.
 • Zaštitite merni alat od vlage i direktne sunčeve svetlosti.
 • Uverite se da je merni alat pravilno aklimatizovan. U slučaju jakih temperaturnih kolebanja, vreme aklimatizacije može biti do 60 minuta. Ovo se može desiti, na primer, ako ostavite merni alat u hladnom automobilu, a zatim izvršite merenje u toploj zgradi.
 • Zaštitite merni alat, posebno infracrveno sočivo, oblast zvučnika i mikrofona od vlage, snega, prašine i prljavštine. Prijemno sočivo bi moglo da se zamagli ili zaprlja i da pogreši rezultate merenja. Netačna podešavanja uređaja i drugi atmosferski faktori mogu dovesti do netačnih merenja. Objekti mogu biti prikazani sa previsokom ili preniskom temperaturom, što može uzrokovati opasnost kada se dodirne.
 • Velike temperaturne razlike na termalnoj slici mogu uzrokovati da se čak i visoke temperature prikažu u boji koja je povezana sa niskim temperaturama. Kontakt sa takvom površinom može izazvati opekotine.
 • Tačna merenja temperature moguća su samo ako se podešeni stepen emisije i stepen emisije objekta poklapaju. Objekti mogu biti prikazani sa previsokom ili preniskom temperaturom, što potencijalno može da izazove opasnost prilikom dodira.
 • Ne usmeravajte merni alat direktno na sunce ili na CO₂ lasere velike snage. Ovo može oštetiti detektor.
 • Nemojte približavati magnet implantatima ili drugim medicinskim uređajima kao što su pejsmejkeri ili insulinske pumpe. Magnet generiše polje koje može narušiti funkciju implantata ili medicinskih uređaja.
 • Držite merni alat dalje od magnetnih nosača podataka i magnetno osetljivih uređaja. Efekat magneta može dovesti do nepovratnog gubitka podataka.
 • Ne držite proizvod blizu ušiju. Jačina proizvoda može izazvati povrede i gubitak sluha.

Pažljivo rukovanje i upotreba dugmastih baterija

 • Nikada nemojte da progutate dugmaste baterije. Gutanje dugmaste baterije može da dovede do ozbiljnih unutrašnjih opekotina i smrti u roku od 2 sata.
 • Uverite se da su dugmaste baterije van domašaja dece. Ako postoji sumnja da je progutana dugmasta baterija ili gurnuta u bilo koji telesni otvor, pozovite lokalni centar za nadzor nad otrovima kako biste dobili informacije za postupanje.
 • Kada menjate dugmastu bateriju, uverite se da je dugmasta ćelija pravilno zamenjena. Pazite na to, da dugmastu bateriju umetnete pravilno prema polaritetu (+ i -). Postoji opasnost od eksplozije.
 • Uvek skroz zatvorite pregradu dugmaste baterije. Ako se pregrada dugmaste baterije ne može bezbedno zatvoriti, nemojte više koristiti proizvod i izvadite dugmastu bateriju. Dugmastu bateriju držite van domašaja dece.
 • Nemojte kombinovati stare i nove dugmaste baterije, različite marke ili tipove dugmastih baterija, npr. alkalne, cink-ugalj ili dugmaste baterije koje se pune.
 • Koristite samo dugmaste ćelije koje su navedene u ovom uputstvu za upotrebu. Nemojte koristiti druge dugmaste ćelije ili bilo koje drugo napajanje.
 • Dugmaste baterije koje se ne mogu puniti se ne smeju puniti. Dugmasta baterija može da propušta, eksplodira, da se zapali i povredi osobe.
 • Dugmastu bateriju nemojte prinudno prazniti, puniti, rastavljati ili sagorevati. Dugmastu bateriju nemojte zagrevati iznad maksimalne temperature koju je naveo proizvođač. U suprotnom postoji opasnost od povređivanja usled ispuštanja gasa, curenja ili eksplozije, što može dovesti do hemijskih opekotina.
 • Izvadite dugmaste baterije iz proizvoda koje duže ne koristite i reciklirajte ih ili odmah odložite u otpad u skladu sa lokalnim propisima. Dugmaste baterije NEMOJTE bacati u kućni otpad i nemojte ih spaljivati.
 • Istrošene dugmaste baterije izvadite i reciklirajte ih ili odmah odložite u otpad u skladu sa lokalnim propisima. Dugmaste baterije držite van domašaja dece. Dugmaste baterije NEMOJTE bacati u kućni otpad i nemojte ih spaljivati. Ispražnjene dugmaste baterije mogu biti propusne i tako oštetiti proizvod ili povrediti osobe.
 • I istrošene dugmaste baterije mogu da dovedu do povreda ili smrtnog ishoda. Istrošenim dugmastim baterijama rukujte sa istim oprezom kao i novim.
 • Oštećenu dugmastu bateriju ne dovodite u kontakt sa vodom. Iscureli litijum u kontaktu sa vodom može stvoriti vodonik i tako dovesti do požara, eksplozije ili do povrede osoba.

Pažljivo rukovanje i upotreba akumulatorske baterije

 • Poštujte sledeće bezbednosne napomene za bezbedno rukovanje i korišćenje litijum-jonskih akumulatora. Nepridržavanje može dovesti do iritacije kože, teških povreda usled korozije, hemijskih opekotina, požara i / ili eksplozija.
 • Akumulatorske baterije koristite isključivo dok su u tehnički besprekornom stanju.
 • Pažljivo rukujte akumulatorskim baterijama kako biste izbegli oštećenja i isticanje tečnosti koja je veoma štetna po zdravlje!
 • Na akumulatorskim baterijama se ni u kom slučaju ne smeju vršiti izmene niti se njima sme manipulisati!
 • Akumulatorske baterije se ne smeju rastavljati, gnječiti, zagrevati na temperaturi iznad 80 °C (176 °F) ili paliti.
 • Ne koristite ili ne punite akumulatorske baterije, koje su pretrpele strujni udar ili su oštećene na neki drugi način. Redovno kontrolišite da li na vašim akumulatorskim baterijama ima oštećenja.
 • Nikada ne koristite reciklirane ili popravljene akumulatorske baterije.
 • Nikada ne koristite akumulatorsku bateriju ili električni alat sa akumulatorskim pogonom kao udarni alat.
 • Nikada ne izlažite akumulatorske baterije direktnom sunčevom zračenju, povećanoj temperaturi, varničenju ili otvorenom plamenu. To može da dovede do eksplozija.
 • Ne dodirujte polove baterije svojim prstima, alatima, nakitom ili drugim predmetima koji provode struju. To može oštetiti akumulatorsku bateriju i izazvati materijalnu štetu i povrede.
 • Držite akumulatorske baterije dalje od kiše, vlage i tečnosti. Tečnost koja je prodrla može prouzrokovati kratke spojeve, strujne udare, požare i eksplozije.
 • Upotrebljavajte samo punjače i električne alate koji su predviđeni za taj tip akumulatorske baterije. Da biste to uradili, obratite pažnju na podatke u odgovarajućim uputstvima za upotrebu.
 • Ne koristite i ne skladištite bateriju u okolini u kojoj postoji opasnost od eksplozije.
 • Ako je akumulatorska baterija prevruća da biste je držali u ruci, onda je moguće da je u kvaru. Akumulatorsku bateriju postavite na pregledno, nezapaljivo mesto koje je dovoljno udaljeno od zapaljivih materijala. Sačekajte da se akumulatorska baterija ohladi. Ukoliko je akumulatorska baterija nakon sat vremena i dalje suviše vruća da biste je držali u ruci, to znači da je neispravna. Obratite se servisu Hilti ili pročitajte dokument „Napomene za sigurnost i korišćenje Hilti litijum-jonskih akumulatorskih baterija“.
  Obratite pažnju na specijalne smernice, koje važe za transport, skladištenje i upotrebu litijum-jonskih akumulatorskih baterija.
  Pročitajte napomene za sigurnost i korišćenje Hilti litijum-jonskih akumulatorskih baterija, koje možete dobiti skeniranjem QR koda na kraju ovog uputstva za upotrebu.

Opis

Pregled proizvoda

Image alternative
 1. Zaštitna kapa za vizuelnu kameru i infracrveni senzor
 2. Držač dugmaste baterije
 3. Zavrtanj za držač dugmaste baterije
 4. Prekrivka USB utičnice
 5. USB utičnica, tip C
 6. Displej
 7. Taster za funkciju levo
 8. Mikrofon
 9. Taster levo
 10. Taster nagore
 11. Taster funkcija za merenje
 12. Taster za funkciju desno
 13. Memorisanje tastera
 14. Taster nadole
 15. Taster za uključivanje/isključivanje
 16. Taster desno
 17. Vizuelna kamera
 18. Infracrveni senzor
 19. Taster za merenje Start/Pauza
 20. Tasteri za deblokiranje akumulatorske baterije
 21. Prikaz napunjenosti baterije
 22. Zvučnik
 23. Rukohvat
 24. Akumulatorska baterija

Pregled displeja

Image alternative
 1. Prikaz prosečne temperature
 2. Prikaz datum/vreme
 3. Prikaz reflektujuće temperature
 4. Prikaz stepena emisije
 5. Prikaz napunjenosti baterije
 6. Prikaz maksimalne temperature površine u mernom opsegu
 7. Temperaturna skala
 8. Prikaz minimalne temperature površine u mernom opsegu
 9. Prikaz trenutne funkcije funkcijskog tastera sa desne strane (primer: Promenite temperaturnu skalu automatski / fiksno)
 10. Prikaz vruće tačke (najtoplija izmerena tačka u vidnom polju, primer)
 11. Nišan sa prikazom temperature
 12. Prikaz hladne tačke (najhladnija izmerena tačka u vidnom polju, primer)
 13. Prikaz trenutne funkcije funkcijskog tastera sa leve strane (primer: Otvaranje galerije)

Namenska upotreba

Opisani proizvod je termovizijska kamera. Termovizijska kamera je namenjena za beskontaktno merenje površinskih temperatura. Prikazana termalna slika prikazuje raspodelu temperature vidnog polja termovizira i na taj način omogućava prikaz odstupanja temperature u različitim bojama. Uz profesionalnu upotrebu, površine i predmeti se mogu pregledati bez kontakta u pogledu temperaturnih razlika ili abnormalnosti kako bi komponente i/ili bilo koje slabe tačke bile vidljive, npr.:

 • Toplotna izolacija i izolacija (npr. pronalaženje toplotnih mostova)

 • cevi za aktivno grejanje i toplu vodu (npr. podno grejanje) u podovima i zidovima

 • Pregrejane električne komponente (npr. osigurači ili terminali u kontrolnim ormanima)

 • neispravni ili oštećeni delovi mašine (npr. pregrevanje zbog neispravnih kugličnih ležajeva)

Merni alat je pogodan za unutrašnju i spoljašnju upotrebu. USA/Kanada: Merni alat se sme koristiti samo u zatvorenom prostoru.
Image alternative
 • Za ovaj proizvod koristite isključivo Hilti litijum-jonske akumulatorske baterije serije B 12. Hilti za ovaj proizvod preporučuje upotrebu akumulatorske baterije koja je navedena u ovoj tabeli.

 • Za ove akumulatorske baterije koristite isključivo Hilti punjače sa serijama navedenih u ovoj tabeli.

Ograničenja upotrebe i pogrešna upotreba

Merni alat nije pogodan za merenje temperature gasova.
Merni alat se ne sme koristiti u svrhe ljudske ili veterinarske medicine.

Sadržaj isporuke

Termovizijska kamera, USB kabl, dugmasta ćelija (u proizvodu), uputstvo za upotrebu
Ostale, za vaš proizvod odobrene sistemske proizvode pronađite u vašoj Hilti Store ili na: www.hilti.group

Prikaz napunjenosti

Status napunjenosti Li‑Ion akumulatorske baterije se prikazuje posle dodirivanja tastera za deblokiranje.
Stanje
Značenje
4 LED svetle.
Status napunjenosti: 75% do 100%
3 LED svetle.
Status napunjenosti: 50% do 75%
2 LED svetle.
Status napunjenosti: 25% do 50%
1 LED svetli.
Status napunjenosti: 10% do 25%
1 LED treperi.
Status napunjenosti: < 10%
Ukoliko je prekidač za upravljanje aktiviran, provera statusa napunjenosti nije moguća.

Tehnički podaci

Tehnički podaci

Infracrveni senzor rezolucije
256 x 192 pks
Termička osetljivost (Srednja vrednost prema standardu VDI 5585)
≤ 0,05 K
Spektralni opseg
8 µm … 14 µm
Vidno polje (FOV) (odgovarajući standard VDI 5585)
40° x 30°
Fokusna udaljenost (prema standardu VDI 5585)
≥ 0,3 m
Fokus
fiksno
Brzina osvežavanja
9 Hz
Merni opseg površinske temperature (odgovarajući standard VDI 5585)
−20 ℃ … 600 ℃
Tačnost merenja temperature površine (prema standardu VDI 5585) (Temperatura okoline 20 °C ... 23 °C, stepen emisije > 0,999, merna udaljenost 0,3 m, otvor 60 mm, vreme rada > 5 min, plus odstupanje zavisno od aplikacije)
–20 °C ... ≤ 10 °C
±4 ℃
> 10 °C ... ≤ 100 °C
±2 ℃
> 100 °C
±2 %
Rezolucija temperature
0,1 ℃
Maksimalna radna visina iznad referentne visine
2.000 m
Maksimalna relativna vlažnost
90 %
Stepen zaprljanosti prema standardu IEC 61010-1
2
Tip displeja
TFT
Veličina ekrana dijagonalno
3,5 in
Prikaz rezolucije
320 x 240 pks
Format slike
.jpg
Audio format
.wav
Stavke sačuvane po procesu memorisanja
1 x termalna slika (snimak ekrana), 1 x stvarna vizuelna slika uključujući vrednosti temperature, ako je potrebno 1 x glasovna beleška
Maksimalan broj slika i interna memorija slika
600
Maksimalan broj slika sa glasovnom beleškom od 10 sekundi svaka u internoj memoriji slika
350
Integrisana vizuelna kamera rezolucije
640 x 480 pks
Radni vek sa akumulatorskom baterijom B 12-30 (Temperatura okoline 20 °C ... 30 °C)
6 h
USB interfejs
Tip C, USB 2.0
Dugmasta baterija
CR2032 (3 V litijumska baterija)
Vrsta zaštite (bez baterije, u uspravnom položaju)
IP 54
Težina prema EPTA-Procedure 01 bez akumulatorske baterije
500 g
Dimenzije (dužina x širina x visina)
115 mm x 102 mm x 231 mm
Temperatura okoline tokom rada
−10 ℃ … 45 ℃
Temperatura skladištenja
−20 ℃ … 70 ℃

Akumulatorska baterija

Radni napon akumulatorske baterije
10,8 V
Težina akumulatorske baterije
Pogledajte poglavlje „Namenska upotreba“
Temperatura okoline tokom rada
−17 ℃ … 60 ℃
Temperatura skladištenja
−20 ℃ … 40 ℃
Temperatura akumulatorske baterije na početku punjenja
−10 ℃ … 45 ℃

Priprema za rad

UPOZORENJE
Opasnost od povrede nesmotrenim pokretanjem!
 • Pre postavljanja akumulatorske baterije uverite se da je proizvod isključen.
 • Izvadite akumulatorsku bateriju pre podešavanja uređaja ili zamene delova pribora.
Obratite pažnju na bezbednosne i upozoravajuće napomene koje se nalaze u ovoj dokumentaciji i na proizvodu.

Punjenje akumulatorske baterije

 1. Pre punjenja pročitajte uputstvo za rukovanje punjačem.
 2. Vodite računa o tome da kontakti akumulatorske baterije i punjača treba da budu suvi i čisti.
 3. Akumulatorsku bateriju napunite u sertifikovanom punjaču.

Umetanje akumulatorske baterije

UPOZORENJE
Opasnost od povrede usled kratkog spoja ili pada akumulatorske baterije!
 • Pre postavljanja akumulatorske baterije u proizvod, uverite se da na kontaktima akumulatorske baterije i proizvoda nema stranih tela.
 • Uvek proverite da li akumulatorska baterija pravilno naleže.
 1. Pre prvog puštanja u rad u potpunosti napunite akumulatorsku bateriju.
 2. Gurnite akumulatorsku bateriju u proizvod, dok se ne čuje da se uklopila.
 3. Proverite da li je akumulatorska baterija ispravno ulegla.

Uklanjanje akumulatorske baterije

 1. Pritisnite taster za otključavanje akumulatora.
 2. Izvucite akumulatorsku bateriju iz proizvoda.

Osigurač od padanja

UPOZORENJE
Opasnost od povrede usled alata i/ili pribora koji padne!
 • Koristite samo Hilti traku za držanje alata koja je preporučena za vaš proizvod.
 • Pre svake upotrebe proverite da li je tačka za pričvršćivanje trake za držanje alata oštećena.
 • Traku za držanje alata nemojte pričvršćivati za kopču za pojas. Kopču za pojas nemojte koristiti za podizanje proizvoda.
Vodite računa o nacionalnim propisima za radove na visini.
Kao osigurač od padanja, za ovaj proizvod koristite isključivo Hilti traku za držanje alata #2261971.
  Image alternative
 • Traku za držanje alata pričvrstite sa petljom kao što je predstavljeno na slici. Proverite siguran prihvat.
 • Pričvrstite karabiner na noseću strukturu. Proverite siguran prihvat karabinera.
  Obratite pažnju na uputstvo za upotrebu Hilti trake za držanje alata.

Rukovanje

Za merenje otvorite zaštitni poklopac. Dok radite, uverite se da infracrveni senzor nije zatvoren ili prekriven.

Uključivanje / isključivanje

 1. Da biste uključili merni alat, pritisnite taster za napajanje.
  • Na displeju se pojavljuje početna sekvenca.
  • Nakon sekvence pokretanja, merni alat odmah počinje da meri i nastavlja da radi sve dok se ne isključi.
  U prvih nekoliko minuta može se desiti da se merni alat češće podešava jer se senzor i temperatura okoline još nisu prilagodili. Novo podešavanje senzora omogućava precizno merenje.
  Tokom ovog vremena, prikaz temperature može biti označen sa ~. Tokom podešavanja senzora, termalna slika se nakratko zamrzne. Ovaj efekat se pojačava kada postoje velike fluktuacije u temperaturi okoline. Stoga, ako je moguće, uključite merni alat nekoliko minuta pre početka merenja kako bi se termički stabilizovao.
 2. Da biste isključili merni alat, pritisnite taster za uključivanje / isključivanje.
  • Merni alat čuva sva podešavanja i zatim se isključuje.
 3. Zatvorite zaštitni poklopac da biste bezbedno transportovali merni alat.

Dodela temperatura na osnovu skale

Image alternative
Skala je prikazana na desnoj strani ekrana. Vrednosti na vrhu i na dnu su zasnovane na maksimalnoj i minimalnoj temperaturi zabeleženoj na termalnoj slici. 99,9% ukupnih piksela se ocenjuje za skalu. Dodeljivanje boje vrednosti temperature na slici je ravnomerno raspoređeno (linearno).
Koristeći različite tonove boja, mogu se dodeliti temperature unutar ove dve granične vrednosti. Na primer, temperatura koja leži tačno između maksimalne i minimalne vrednosti se dodeljuje srednjem opsegu boja skale.
Da biste odredili temperaturu određenog područja, pomerite merni alat tako da se ukrštanje sa prikazom temperature usmeri na željenu tačku ili oblast. U automatskom podešavanju, spektar boja skale je uvek linearno raspoređen po celom mernom opsegu u okviru maksimalne ili minimalne temperature.
Merni alat prikazuje sve izmerene temperature u mernom području jedna u odnosu na drugu. Ako je toplota u paleti boja u nekoj oblasti prikazana plavičasto, na primer u prikazu u boji, to znači da su plavičaste oblasti među hladnijim izmerenim vrednostima u trenutnom opsegu merenja. Međutim, ove oblasti i dalje mogu biti u temperaturnom opsegu koji potencijalno može dovesti do povreda. Zato uvek obratite pažnju na temperature prikazane na skali ili direktno na nišanu.

Podesite stepen emisije za merenja površinske temperature

Stepen emisije ε zavisi od materijala i strukture njegove površine. Pokazuje koliko infracrvenog toplotnog zračenja objekat emituje u poređenju sa idealnim emiterom toplote (crno telo, stepen emisije ε = 1) i shodno tome ima vrednost između 0 i 1.
Da bi se odredila površinska temperatura, prirodno infracrveno toplotno zračenje koje emituje ciljani objekat se meri bez kontakta. Za tačna merenja, stepen emisije podešen na mernom alatu mora biti proveren pre svakog merenja i, ako je potrebno, prilagođen objektu merenja.
Vrednosti stepena emisije unapred podešene u mernom alatu su orijentacione vrednosti.
Možete odabrati jednu od unapred podešenih emisija ili uneti tačnu numeričku vrednost. Podesite željeni stepen emisije preko menija ‘Merenje’‘Stepen emisije’ .
Tačna merenja temperature moguća su samo ako se podešeni stepen emisije i stepen emisije objekta poklapaju.
Što je emisivnost niža, to je veći uticaj reflektovane temperature na rezultat merenja. Zbog toga uvek podesite reflektovanu temperaturu kada menjate emisivnost. Podesite reflektovanu temperaturu preko menija ‘Merenje’‘Reflektujuća temp.’ .
Pretpostavljene temperaturne razlike koje pokazuje merni alat mogu biti posledica različitih temperatura i/ili različitih nivoa stepena emisije. Ako su nivoi stepena emisije veoma različiti, prikazane temperaturne razlike mogu značajno da odstupaju od stvarnih.
Ako se u mernom području nalazi više mernih objekata napravljenih od različitih materijala ili različitih struktura, tada su prikazane vrednosti temperature tačne samo za objekte koji odgovaraju podešenom stepenu emisije. Za sve ostale objekte (sa različitim stepena emisije), prikazane razlike u boji mogu se koristiti kao indikacija temperaturnih odnosa.

Tabela stepena emisije

Ova tabela služi kao vodič za podešavanje stepena emisije. Ona ukazuje na stepen emisije ε nekih uobičajenih materijala. Pošto se stepen emisije menja sa temperaturom i kvalitetom površine, ovde navedene vrednosti treba posmatrati samo kao smernice za merenje temperaturnih uslova ili temperaturnih razlika. Da bi se izmerila apsolutna vrednost temperature mora se precizno odrediti stepen emisije materijala.
Materijal (temperatura materijala)
Temperatura materijala
Stepen emisije ε
svetli valjani aluminijum,
170 ℃
0,04
Aluminijum, nije oksidovan
25 ℃
0,02
Aluminijum, nije oksidovan
100 ℃
0,03
Aluminijum, jako oksidovan
93 ℃
0,2
Aluminijum, visoko poliran
100 ℃
0,09
Pamuk
20 ℃
0,77
Beton
25 ℃
0,93
Olovo
40 ℃
0,43
Olovo, oksidovano
40 ℃
0,43
Olovo, sivo oksidovano
40 ℃
0,28
Hrom
40 ℃
0,08
Hrom, poliran
150 ℃
0,06
Led, gladak
0 ℃
0,97
Gvožđe, brušeno
20 ℃
0,24
Gvožđe sa kožom od livenja
100 ℃
0,8
Gvožđe sa valjanom kožom
20 ℃
0,77
Staklo
90 ℃
0,9
Gips
20 ℃
0,94
Granit
20 ℃
0,45
Guma, tvrda
23 ℃
0,94
Guma, meka, siva
23 ℃
0,89
Liveno gvožđe, oksidirano
200 ℃
0,64
Drvo
70 ℃
0,94
Pluta
20 ℃
0,7
Rashladni element, crn, eloksiran
50 ℃
0,98
Bakar, blago zatamnjen
20 ℃
0,04
Bakar, oksidovan
130 ℃
0,76
Bakar, poliran
40 ℃
0,03
Bakar, valjani
40 ℃
0,64
Plastika: PE, PP, PVC
20 ℃
0,94
Lak, plavi na aluminijumskoj foliji
40 ℃
0,78
Lak crni, mat,
80 ℃
0,97
Lak, žuti, 2 sloja na aluminijumskoj foliji
40 ℃
0,79
Lak beli
90 ℃
0,95
Mermer, beli
40 ℃
0,95
Zidarstvo
40 ℃
0,93
Mesing, oksidiran
200 ℃
0,61
Uljane boje (sve boje)
90 ℃
0,92 - 0,96
Papir
20 ℃
0,97
Porcelan
20 ℃
0,92
Peščanik
40 ℃
0,67
Čelik, termički obrađena površina
200 ℃
0,52
Čelik, oksidovan
200 ℃
0,79
Čelik, hladno valjan
93 ℃
0,75 - 0,85
Glina, otpuštena
70 ℃
0,91
Boja transformatora
70 ℃
0,94
Cigla, malter, gips
20 ℃
0,93
Cink, oksidovan
·/·
0,1

Napomene o uslovima merenja

 • Visoko reflektujuće ili sjajne površine (npr. sjajne pločice ili goli metal) mogu ozbiljno da falsifikuju ili utiču na prikazane rezultate. Ako je potrebno, prekrijte mernu površinu tamnom, mat, toplotno provodljivom lepljivom trakom. Ostavite lepljivu traku da se kratko ohladi na površini.
 • Kada koristite reflektujuće površine, uverite se da je ugao merenja povoljan kako reflektovano toplotno zračenje od drugih objekata ne bi lažirao rezultat. Na primer, kada merite vertikalno sa prednje strane, refleksija toplote vašeg tela može uticati na merenje. Na ravnoj površini može se prikazati obris i temperatura vašeg tela (reflektovana vrednost), što ne odgovara stvarnoj temperaturi merene površine (emitovana vrednost ili realna vrednost površine).
 • Zbog principa merenja kroz providne materijale (npr. staklo ili providnu plastiku) nisu moguća.
 • Što su uslovi merenja bolji i stabilniji, to će rezultati merenja biti tačniji i pouzdaniji. Ne samo da su jake temperaturne fluktuacije u uslovima ambijenta relevantne, već i jake fluktuacije u temperaturama merenog objekta mogu uticati na tačnost.
 • Na infracrveno merenje temperature utiču dim, para, visoka vlažnost ili prašnjavi vazduh.
 • Približite se mernom objektu što je više moguće kako biste smanjili smetnje između vas i merne površine.
 • Pre merenja provetrite unutrašnje prostore, posebno ako je vazduh zagađen ili veoma zaparen. Nakon provetravanja prostorije, ostavite je da se ohladi neko vreme dok ponovo ne dostigne uobičajenu temperaturu.

Veličina snimljenog područja

Udaljenost između mernog objekta i mernog alata utiče na veličinu snimljene površine po pikselu. Kako se udaljenost objekta povećava, možete snimati sve veće objekte.
Orijentacione vrednosti
Udaljenost
Veličina infracrvenih piksela
Infracrveni opseg širina x visina
0,3 m
1 mm
0,22 m x 0,16 m
0,55 m
2 mm
0,40 m x 0,29 m
1 m
3 mm
0,73 m x 0,54 m
2 m
6 mm
1,46 m x 1,07 m
5 m
16 mm
3,64 m x 2,68 m

Funkcije

Podešavanje prikaza u boji

Image alternative
U zavisnosti od situacije merenja, različite palete boja mogu olakšati analizu termičke slike i jasnije prikazati objekte ili činjenice na displeju. Ovo ne utiče na izmerene temperature. Menja se samo prikaz vrednosti temperature.
Da biste promenili paletu boja, ostanite u režimu merenja i pritisnite desni ili levi taster.

Preklapanje termalne slike i realne slike

Image alternative
Za bolju orijentaciju (= prostorno dodeljivanje prikazane termalne slike), prava vizuelna slika se takođe može uključiti kada su temperaturni opsezi izbalansirani.
Preklapanje stvarnih i termalnih slika je tačno neprozirno na udaljenosti od 0,55 m. Ako se rastojanja do mernog objekta razlikuju, postoji fundamentalni pomak između stvarne i termalne slike.
  Alat za merenje vam nudi sledeće opcije:
 • 100 % infracrvena slika
  Prikazuje se samo termalna slika.
 • Slika u slici
  Prikazana termalna slika je isečena, a okolina se prikazuje kao prava slika. Ovo podešavanje poboljšava lokalno dodeljivanje opsega merenja.
 • Transparentnost
  Prikazana termalna slika se postavlja transparentno preko stvarne slike. Ovo olakšava prepoznavanje objekata.
Možete odabrati podešavanje pritiskom na taster Gore ili Dole.

Fiksiranje skale

Raspodela boja na termalnoj slici se podešava automatski, ali se može popraviti pritiskom na desni funkcijski taster. Ovo omogućava da se uporede termalne slike koje su snimljene u različitim temperaturnim uslovima (npr. kada se proverava nekoliko prostorija da li ima toplotnih mostova) ili da se na termalnoj slici sakriju ekstremno hladni ili vrući predmeti koji bi ih inače izobličili (npr. radijator kao vreli predmet u potrazi za toplotnim mostovima).
Da biste vratili skalu na automatski, ponovo pritisnite desni funkcijski taster. Temperature se sada ponovo ponašaju dinamički i prilagođavaju se izmerenim minimalnim i maksimalnim vrednostima.

Funkcije merenja

Da biste pristupili dodatnim funkcijama koje vam mogu pomoći sa ekranom, pritisnite taster Func . Krećite se prikazanim opcijama koristeći levi ili desni taster da biste izabrali funkciju. Izaberite odgovarajuću funkciju i ponovo pritisnite taster Func .
  Na raspolaganju imate sledeće funkcije merenja:
 • ‘Automatski’
  Raspodela boja na termalnoj slici je automatska.
 • ‘Pretraživač toplote’
  U ovoj funkciji merenja, samo toplije temperature u oblasti merenja se prikazuju kao termička slika. Područje izvan ovih toplijih temperatura se prikazuje kao prava slika u sivim tonovima. Ekran u sivim tonovima sprečava da obojeni objekti budu pogrešno povezani sa temperaturama (npr. crveni kabl u kontrolnom ormaru kada se traže pregrejane komponente). Podesite skalu pomoću tastera Gore i Dole. Prikazani temperaturni opseg se time proširuje ili smanjuje kao termalna slika. Merni alat nastavlja da meri minimalne i maksimalne temperature i prikazuje ih na krajevima skale.
 • ‘Pretraživač hladnoće’
  U ovoj funkciji merenja, samo hladnije temperature u oblasti merenja se prikazuju kao termička slika. Područje izvan ovih nižih temperatura se prikazuje kao prava slika u sivim tonovima kako bi se izbeglo pogrešno povezivanje obojenih objekata sa temperaturama (npr. plavi okvir prozora kada se traži neispravna izolacija). Podesite skalu pomoću tastera Gore i Dole. Prikazani temperaturni opseg se time proširuje ili smanjuje kao termalna slika. Merni alat nastavlja da meri minimalne i maksimalne temperature i prikazuje ih na krajevima skale.
 • ‘Ručno’
  Ako se na termalnoj slici mere veoma različite temperature (npr. grejno telo kao vreli objekat pri ispitivanju toplotnih mostova), dostupne boje se raspoređuju na veliki broj temperaturnih vrednosti u opsegu između maksimalne i minimalne temperature. To može značiti da se suptilne temperaturne razlike više ne mogu detaljno prikazati. Da biste postigli detaljan prikaz temperaturnog opsega koji treba ispitati, postupite na sledeći način: Nakon prelaska na režim ‘Ručno’ , možete podesiti maksimalnu ili minimalnu temperaturu. Ovo vam omogućava da odredite temperaturni opseg koji vam je relevantan i u kojem želite da otkrijete suptilne razlike. Podešavanje ‘Resetovanje skale’ automatski prilagođava skalu izmerenim vrednostima u vidnom polju infracrvenog senzora.

Glavni meni

Da biste došli do glavnog menija, prvo pritisnite tastera Func da biste pristupili funkcijama merenja. Zatim pritisnite funkcijski taster sa desne strane.

‘Merenje’

 • ‘Stepen emisije’
  Skladišteni stepeni emisije su dostupne za neke od najčešćih materijala. Da bismo olakšali pretragu, vrednosti su grupisane zajedno u katalogu stepena emisije. U stavci menija ‘Materijal’ prvo izaberite odgovarajuću kategoriju, a zatim i odgovarajući materijal. Povezani stepen emisije je prikazana u donjem redu. Ako znate tačnu emisivnost vašeg mernog objekta, ovo takođe možete podesiti kao numeričku vrednost u stavci menija ‘Stepen emisije’ . Ako često merite iste materijale, možete da sačuvate 5 stepena emisije kao omiljene i da im brzo pristupite pomoću gornje trake (od 1 do 5).
 • ‘Reflektujuća temp.’
  Podešavanje ovog parametra može poboljšati rezultat merenja, posebno za materijale sa niskom emisivnošću (= visoka refleksija). U nekim situacijama (naročito u zatvorenom prostoru) reflektovana temperatura je ista kao i temperatura okoline. Ako objekti sa značajno različitim temperaturama u blizini objekata sa visokom refleksijom mogu uticati na merenje, trebalo bi da podesite ovu vrednost.

‘Prikaz’

 • ‘Srednja tačka’
  Termovizijska kamera, USB kabl, dugmasta ćelija (u proizvodu), uputstvo za upotrebu
 • ‘Tačka usijanja’‘UKLJ.’  ⁄ ‘ISKLJ.’
  Najtoplija tačka (= merni piksel) termalne slike je označena crvenim krstom na termalnoj slici. Ovo olakšava pronalaženje kritičnih mesta (npr. labavi kontaktni terminal u kontrolnom ormaru). Za najpreciznije moguće merenje, fokusirajte merni objekat u centru ekrana (85 × 64 pks). Na ovaj način se takođe prikazuje odgovarajuća vrednost temperature ovog mernog objekta.
 • ‘Hladna tačka’‘UKLJ.’  ⁄ ‘ISKLJ.’
  Najhladnija tačka (= merni piksel) termalne slike je označena plavim krstom na termalnoj slici. Ovo olakšava pronalaženje kritičnih oblasti (npr. nezaptivena mesta u prozoru). Za najpreciznije moguće merenje, fokusirajte merni objekat u centru ekrana (85 × 64 pks).
 • ‘Paleta boja’‘UKLJ.’ ⁄ ‘ISKLJ.’
  U okviru ove stavke menija možete aktivirati ili deaktivirati skalu boja.
 • ‘Prosečna temp.’‘UKLJ.’ ⁄ ‘ISKLJ.’
  Prosečna temperatura je prikazana u gornjem levom uglu termalne slike (prosečna temperatura svih izmerenih vrednosti na termalnoj slici). Ovo vam može olakšati određivanje reflektovane temperature

‘Uređaj’

 • ‘Jezik’
  U okviru ove stavke menija možete izabrati jezik koji se koristi na ekranu.
 • ‘Jedinica’
  U okviru ove stavke menija možete promeniti jedinicu za prikaz temperature između ‘°C’ i ‘°F’ (ne važi za Japan).
 • ‘Vreme i datum’
  Da biste promenili vreme i datum u mernom alatu, idite u podmeni ‘Vreme i datum’ . U ovom podmeniju možete promeniti format vremena i datuma, kao i njihove odgovarajuće formate. Da biste izašli iz podmenija ‘Vreme’ i ‘Datum’ pritisnite ili desni softverski taster da sačuvate podešavanja ili levi softverski taster da odbacite promene.
 • ‘Vreme isključivanja’
  U okviru ove stavke menija možete izabrati vremenski interval nakon kojeg će se merni alat automatski isključiti ako se ne pritisne nijedno dugme. Takođe možete isključiti automatsko isključivanje odabirom podešavanja ‘Nikada’ .
 • ‘Visok audio kvalit.’
  U okviru ove stavke menija možete podesiti kvalitet snimljene audio datoteke putem glasovne beleške. Imajte na umu da visok kvalitet zvuka zahteva više prostora za memorisanje.
 • ‘Informacije’
  U okviru ove stavke menija možete pozvati informacije o mernom alatu. Tamo ćete naći serijski broj mernog alata i instaliranu verziju softvera.
 • ‘Fabrička podeš.’
  U okviru ove stavke menija možete resetovati merni alat na fabrička podešavanja i trajno izbrisati sve podatke. Ovo ponekad može potrajati nekoliko minuta. Pritisnite desni taster za ‘Više’ , za ulazak u podmeni. Zatim pritisnite desni funkcijski taster da obrišete sve datoteke ili levi funkcijski taster da poništite proces.
Takođe možete pritisnuti taster za početak/pauzu merenja da biste izašli iz bilo kog menija i vratili se na standardni ekran.

Dokumentacija rezultata merenja

Sačuvajte rezultate merenja

Direktno nakon uključivanja, merni alat počinje da meri i nastavlja da radi sve dok se ne isključi.
Da biste sačuvali sliku, usmerite kameru na željeni objekat merenja i pritisnite taster Memorisanje. Slika se čuva u internoj memoriji mernog alata. Alternativno, pritisnite taster za početak/pauzu merenja. Merenje je zamrznuto i prikazano na displeju. Ovo vam omogućava da pažljivo pregledate sliku i izvršite naknadna podešavanja (npr. paleta boja). Ako ne želite da sačuvate zamrznutu sliku, ponovo pokrenite režim merenja pomoću tastera Početak/Pauza režima merenja. Ako želite da sačuvate sliku u internoj memoriji mernog alata, pritisnite taster Memorisanje.

Snimite glasovnu belešku

Da biste snimili uslove okoline ili dodatne informacije o sačuvanoj termalnoj slici, možete snimiti glasovnu belešku. Ovo se čuva pored termalne i vizuelne slike i može se kasnije preneti.
Preporučuje se snimanje glasovne beleške da bi se obezbedila bolja dokumentacija.
Mikrofon se nalazi iza tastature pored simbola mikrofona. Govorite ka mikrofonu. Snimak može trajati najviše 30 sekundi.
  Glasovna beleška je snimljen u galeriji. Postupite na sledeći način:
 • Pritisnite levi funkcijski taster da biste otišli u galeriju.
 • Pritisnite taster Func . Snimanje počinje. Uključite sve relevantne informacije.
 • Da biste zaustavili snimanje, ponovo pritisnite taster Func ili funkcijski taster Desno.
 • Pritisnite levi funkcijski taster da biste prekinuli snimanje. Nakon snimanja, možete slušati glasovnu belešku.
 • Kako biste preslušali snimak, pritisnite ponovo taster Func . Snimak se reprodukuje.
  Za pauziranje reprodukovanja, pritisnite taster za funkciju desno. Da biste nastavili sa reprodukcijom pauziranog snimka, ponovo pritisnite desni funkcijski taster.
  Za zaustavljanje reprodukovanja, pritisnite taster za funkciju levo.
Da biste snimili novu govornu belešku, izbrišite postojeću glasovnu belešku i zatim započnite novo snimanje.

Preuzimanje sačuvanih slika

Pored termičke slike, sačuvana je i vizuelna slika. Da biste pristupili ovome, pritisnite taster Dole.
  Da biste preuzeli sačuvane termalne slike, uradite sledeće:
 • Pritisnite levi funkcijski taster. Poslednja sačuvana fotografija se sada pojavljuje na ekranu.
 • Da biste se prebacivali između sačuvanih termalnih slika, pritisnite desni ili levi taster.
Takođe možete pogledati snimljenu termalnu sliku preko celog ekrana pritiskom na taster Gore. U prikazu preko celog ekrana, naslovna traka nestaje nakon 3 s tako da možete videti sve detalje termalne slike.
Možete da menjate prikaze pomoću tastera nagore i nadole.

Brisanje sačuvanih slika i glasovnih beleški

Fragmentni podaci slika ostaju u memoriji i mogu se rekonstruisati. Da biste trajno izbrisali, izaberite u glavnom meniju ‘Uređaj’‘Fabrička podeš.’ .
  Da biste izbrisali pojedinačne ili svih termalnih slika, pređite na prikaz galerije:
 • Pritisnite funkcijski taster sa desne strane ispod simbola kante za smeće. Otvara se podmeni. Ovde možete izabrati da li želite da izbrišete samo ovu sliku, samo pripadajuću glasovnu belešku (ako ste je snimili) ili sve slike. Ako želite da izbrišete samo ovu sliku ili glasovnu belešku, potvrdite postupak tasterom Func .
 • Ako želite da izbrišete sve slike, pritisnite taster Func ili desni funkcijski taster, takođe potvrdite proces desnim funkcijskim tasterom ili otkažite proces brisanja pritiskom na levi funkcijski taster.

Prenos podataka

USB interfejs služi isključivo za prenos podataka. Preko ovog interfejsa ne mogu se pune akumulatorske baterije ili uređaji.
 1. Otvorite poklopac USB utičnice.
 2. Povežite USB utičnicu isključenog mernog alata preko USB kabla sa računarom.
  Povežite merni alat preko USB interfejsa isključivo sa računarom. Prilikom priključivanja na druge uređaje, merni alat može da se ošteti.
 3. Uključite merni alat.
 4. Na računaru otvorite pregledač datoteka i izaberite drajv PT‑C . Memorisane datoteke možete iz interne memorije mernog alata da kopirate, prebacite na računar ili obrišete.
 5. Kada okončate željeni postupak, drajv odvojite na standardan način.
  Drajv uvek prvo odjavite iz operativnog sistema računara (izbacite drajv), jer bi u suprotnom interna memorija mernog alata mogle da se ošteti.
 6. Zatim isključite merni alat pomoću tastera za uključivanje/isključivanje.
 7. Izvucite USB kabl i zatvorite poklopac USB utičnice radi zaštite od prašine ili prskanja vode.

Nega i održavanje

UPOZORENJE
Opasnost od povrede kod umetnute akumulatorske baterije !
 • Uvek izvadite akumulatorsku bateriju pre svih radova na negovanju i održavanju uređaja!
Održavanje proizvoda
 • Pažljivo uklonite tvrdokornu prljavštinu.
 • Ako postoje, pažljivo očistite proreze za ventilaciju suvom, mekanom četkom.
 • Kućište čistite samo blago nakvašenom krpom. Ne upotrebljavajte sredstva za negu na bazi silikona, jer mogu nagristi plastične delove.
 • Za čišćenje kontakta proizvoda koristite čistu, suvu krpu.
 • Uvek održavajte merni alat čistim. Prljav infracrveni senzor može uticati na tačnost merenja.
 • Ne pokušavajte da uklonite prljavštinu sa infracrvenog senzora, kamere, zvučnika ili mikrofona oštrim predmetima. Oduvajte prašinu sa infracrvenog senzora i kamere. Nemojte brisati infracrveni senzor i kameru (rizik od grebanja).
Nega litijum-jonske akumulatorskih baterija
 • Nikada ne upotrebljavajte akumulatorsku bateriju sa ukoliko su prorezi za ventilaciju začepljeni. Proreze za ventilaciju oprezno očistite suvom, mekom četkom.
 • Ne izlažite akumulatorsku bateriju nepotrebnoj prašini ili prljavštini. Ne izlažite akumulatorsku bateriju nikada velikoj vlazi (npr. potapanjem u vodu ili ostavljanjem na kiši).
  Ako je akumulatorska baterija navlažena, tretirajte je kao oštećenu akumulatorsku bateriju. Izolujte je u nezapaljivu posudu i obratite se servisu Hilti .
 • Akumulatorska baterija ne sme da bude zaprljana drugim uljem i mašću. Nemojte dozvoljavati da se na akumulatorskoj bateriji taloži nepotrebna prašina ili prljavština. Akumulatorsku bateriju čistite pomoću suve, mekane četkice ili čiste, suve krpe. Ne upotrebljavajte sredstva za negu na bazi silikona, jer mogu nagristi plastične delove.
  Nemojte da dodirujete kontakte akumulatorske baterije i nemojte uklanjati fabrički nanetu masnoću sa kontakata.
 • Kućište čistite samo blago nakvašenom krpom. Ne upotrebljavajte sredstva za negu na bazi silikona, jer mogu nagristi plastične delove.
Održavanje
UPOZORENJE
Opasnost od strujnog udara! Nestručne popravke na električnim delovima mogu da dovedu do teških povreda i opekotina.
 • Popravke električnih delova sme obavljati samo električar.
 • Redovno proveravajte da li je došlo do oštećenja na vidljivim delovima i da li elementi za rukovanje besprekorno funkcionišu.
 • Proizvod nemojte da koristite ukoliko postoje oštećenja i/ili smetnje u funkciji. Proizvod odmah treba da popravi Hilti servis.
 • Posle radova na nezi i održavanju postavite svu zaštitnu opremu i proverite da li je njihova funkcija ispravna.
Za bezbedan rad koristite samo originalne rezervne delove, potrošni materijal i pribor. Rezervne delove, potrošne materijale i pribor koje je odobrila kompanija Hilti se nalaze u vašem Hilti Store ili na adresi: www.hilti.group

Zamena dugmaste baterije

Da biste mogli da memorišete vreme na mernom alatu, alat ima dugmastu bateriju. Ukoliko se dugmasta baterija isprazni, morate je zameniti.
Image alternative
 1. Otpustite zavrtanj držača dugmaste baterije.
  • Zavrtanj je spojen sa držačem dugmaste baterije, tako da se ne može izgubiti.
 2. Izvadite držač dugmaste baterije iz okna (eventualno pomoću odgovarajućeg alata).
 3. Izvadite praznu dugmastu bateriju i ubacite novu dugmastu bateriju. Vodite računa o odgovarajućem polaritetu. Gravirana oznaka „+“ na držaču dugmaste baterije i pozitivni pol dugmaste baterije moraju da se poklapaju.
 4. Ponovo postavite držač dugmaste baterije u okno. Vodite računa da držač dugmaste baterije bude pravilno i potpuno uvučen, jer u suprotnom ne bi bila osigurana zaštita od prašine i prskanja vode.
 5. Rukom zavrnite zavrtanj držača dugmaste baterije.

Hilti servis za mernu tehniku

Hilti servis za mernu tehniku sprovodi proveru i u slučaju odstupanja, ponovno uspostavljanje i novu proveru usklađenosti specifikacije mernog alata. Usklađenost specifikacije u trenutku provere se pismeno potvrđuje sertifikatom servisa. Preporučuje se:
 • Izaberite prikladan interval za proveru u zavisnosti od korišćenja.
 • Posle vanrednih operativnih zahteva uređaja, pre važnih poslova, a najmanje jednom godišnje, potrebna je Hilti servisna provera merne tehnike.
Provera od strane Hilti servisa za mernu tehniku ne oslobađa korisnika od provere mernog alata pre i posle korišćenja.

Transport i skladištenje

Transport akumulatorskih alata i akumulatorskih baterija
  OPREZ
  Nesmotreno pokretanje prilikom transporta !
 • Uvek transportujte vaše proizvode bez umetnutih akumulatorskih baterija!
 • Izvadite akumulatorsku bateriju ili baterije.
 • Nemojte transportovati akumulatorske baterije bez ambalaže. Akumulatorske baterije bi trebalo tokom transporta zaštititi od prekomernih udaraca i od materijala koji sprovode struju ili izolovati od drugih akumulatorskih baterija, kako se ne bi dodirnule sa drugim polom baterije i prouzrokovale kratak spoj. Obratite pažnju na vaše lokalne propise za transport akumulatorskih baterija.
 • Akumulatorske baterije ne smete slati poštom. Obratite se kompaniji za slanje pošiljki, ako želite da pošaljete neoštećene akumulatorske baterije.
 • Prekontrolišite da li na proizvodu i akumulatorskim baterijama ima oštećenja pre svake upotrebe kao i pre i nakon dugotrajnog transporta.
Skladištenje akumulatorskih alata i akumulatorskih baterija
  UPOZORENJE
  Nesmotreno oštećenje zbog neispravnih ili iscurelih akumulatorskih baterija !
 • Uvek odlažite vaše proizvode bez umetnutih akumulatorskih baterija!
 • Čuvajte proizvod i akumulatorske baterije na hladnom i suvom mestu. Pazite na granične vrednosti za temperaturu koje su navedene u tehničkim podacima.
 • Akumulatorske baterije nemojte čuvati na punjaču. Akumulatorsku bateriju nakon punjenja uvek skinite sa punjača.
 • Akumulatorske baterije nemojte čuvati na suncu, izvorima toplote ili iza stakla.
 • Čuvajte proizvod i akumulatorske baterije tako da ne budu pristupačni deci ili neovlašćenim osobama.
 • Prekontrolišite da li na proizvodu i akumulatorskim baterijama ima oštećenja pre svake upotrebe kao i pre i nakon dugotrajnog skladištenja.

Pomoć u slučaju smetnji

U slučaju smetnji, koje nisu navedene u ovoj tabeli ili koje ne možete samostalno da otklonite, obratite se Hilti servisu.
Smetnja
Mogući uzrok
Rešenje
Proizvod ne može da se uključi.
Unos preko Pražnjenje akumulatorske baterije
 • Zamenite akumulatorsku bateriju ili napunite praznu akumulatorsku bateriju.
Akumulatorska baterija nije do kraja umetnuta.
 • Umetnite akumulatorsku bateriju tako da se čuje klik.
Akumulatorska baterija ne uleže uz čujni „klik“.
Žleb na akumulatorskoj bateriji je zaprljan.
 • Očistite žlebove i iznova umetnite akumulatorsku bateriju.
Image alternative
Merni alat je previše topao ili previše hladan.
Merni alat je previše topao ili previše hladan. Merni alat se isključuje nakon kratkog vremena.
 • Dozvolite mernom alatu da se aklimatizuje.
 • Zatim ponovo uključite merni alat.
Image alternative
Baterija je previše topla ili previše hladna.
Baterija je previše topla ili previše hladna. Merni alat se isključuje nakon kratkog vremena.
 • Dozvolite bateriji da se aklimatizuje ili promenite bateriju.
 • Zatim ponovo uključite merni alat.
Image alternative
Memorija puna / neispravna.
Memorija slika puna.
 • Ako je potrebno, prenesite slike na drugi medij za skladištenje (npr. PC). Zatim izbrišite slike u internoj memoriji.
Memorija slike je neispravna.
 • Formatirajte internu memoriju brisanjem svih slika. Ako problem i dalje postoji, obratite se Hilti servisu.
Image alternative
Merni alat ne možete povezati sa računarom.
Merni alat ne prepoznaje proizvod.
 • Proverite da li je drajver na vašem računaru ažuriran. Možda će biti potrebna novija verzija operativnog sistema na računaru.
USB interfejs ili USB kabl je neispravan.
 • Proverite vezu sa drugim USB kablom.
 • Proverite da li se merni alat može povezati sa drugim računarom.
 • Ako problem i dalje postoji, obratite se Hilti servisu.
Image alternative
Dugmasta ćelija je prazna.
Dugmasta ćelija je prazna.
 • Zamenite dugmastu bateriju.
 • Potvrdite promenu.
Image alternative
Merni alat je u kvaru.
Merni alat je u kvaru.
 • Obratite se Hilti servisu.

Zbrinjavanje otpada

UPOZORENJE
Opasnost od povređivanja usled nestručnog uklanjanja na otpad! Opasnosti po zdravlje prouzrokovane ispuštanjem gasova ili tečnosti.
 • Nemojte slati oštećene akumulatorske baterije!
 • Prekrijte priključke materijalom koji ne sprovodi struju, kako biste izbegli kratak spoj.
 • Akumulatorske baterije uklonite na otpad tako da ne mogu da dospeju u ruke dece.
 • Uklonite na otpad akumulatorsku bateriju u vašoj Hilti Store ili se obratite preduzeću za odlaganje koje je nadležno za vas.
Image alternative Hilti Proizvodi su sa velikim udelom proizvedeni od reciklažnih materijala. Preduslov za ponovnu upotrebu je stručno razdvajanje materijala. U mnogim zemljama Hilti vaš stari uređaj vraća na reciklažu. Pitajte Hilti servis za klijente ili vašeg konsultanta za prodaju.
Image alternative
 • Električne alate, elektronske uređaje i akumulatorske baterije ne odlažite u kućne otpatke!

Garancija proizvođača

 • Ukoliko imate pitanja o uslovima garancije, obratite se lokalnom Hilti partneru.

FCC-napomena (važi za SAD)/IC-napomena (važi za Kanadu)

Ovaj alat je u testovima zadržao granične vrednosti, koje su opisane u odeljku 15 FCC-Odrednica za digitalne alate klase B. Ove granične vrednosti predstavljaju dovoljnu zaštitu od štetnih zračenja prilikom instalacije u stambenoj zoni. Alati ove vrste prave i koriste visoke frekvencije i mogu i da ih emituju. Stoga možete, ukoliko uređaj ne instalirate i ne koristite u skladu sa uputstvima, izazvati smetnje u prijemu radio talasa.
Ali ne može da se garantuje da kod određenih instalacija ne može doći do smetnji. Ako ovaj alat izaziva smetnje u prijemu radio ili televizijskih talasa, i to se može utvrditi isključivanjem i uključivanjem alata, korisnik treba da ukloni smetnje pomoću sledećih mera:
 • Da promeni usmerenje antene za prijem ili da je premesti.
 • Da poveća razmak između alata i primaoca.
 • Da priključi alat u utičnicu za struju, koja se razlikuje od struje primaoca.
 • Potražite pomoć od vašeg distributera ili iskusnog tehničara za radio-uređaje i televizore.
Ova uređaj je u skladu sa paragrafom 15 FCC-Odrednica i RSS‑210 ISED.
Puštanje u rad podleže pod dva sledeća uslova:
 • Ovaj alat ne bi trebalo da proizvodi štetno zračenje.
 • Ovaj alat mora da primi svaku vrstu zračenja, uključujući zračenja koja prouzrokuju neželjene operacije.
Promene ili modifikacije, koje nije izričito dozvolio Hilti , mogu ograničiti pravo korisnika na stavljanje alata u pogon.
Responsible party
Hilti, Inc.
7250 Dallas Parkway, Suite 1000
US-Plano, TX 75024
www.hilti.com

Dodatne informacije

Pribor, sistemske proizvode i ostale informacije o proizvodu možete pogledati ovde.

RoHS (Direktiva za ograničenje upotrebe opasnih supstanci)
Image alternative
Ova tabelu važi za tržište Kine.
Image alternative
Ova tabela važi za tržište u Tajvanu.

Hilti Li-Ion akumulatorske baterije

Sigurnosna uputstva i uputstva za upotrebuU ovoj dokumentaciji se koristi termin akumulatorska baterija za ponovo punjive Hilti litijum-jonske akumulatorske baterije, u kojima se nalazi više litijum-jonskih ćelija. One su predodređene za Hilti električne alate i smeju sa samo sa njima koristiti. Koristite samo originalne Hilti akumulatorske baterije!
OpisHilti Akumulatorske baterije su opremljene sistemom za menadžment ćelija i zaštitu ćelija.
Akumulatorske baterije se sastoje iz ćelija koje sadrže litijum-jonski materijal za akumulaciju, koji omogućava specifičnu energetsku gustinu. Litijum-jonske ćelije podležu veoma malom memorijskom efektu, ali su veoma osetljive na primenu sile, duboko zamrzavanje ili visoke temperature.
Odobrene proizvode za Hilti akumulatorske baterije možete pronaći u Hilti Store ili na internetu: www.hilti.group
Sigurnost
 • Poštujte sledeće bezbednosne napomene za bezbedno rukovanje i korišćenje litijum-jonskih akumulatorskih baterija. Nepridržavanje može dovesti do iritacije kože, teških povreda usled korozije, hemijskih opekotina, požara i / ili eksplozija.
 • Pažljivo rukujte akumulatorskim baterijama, kako biste izbegli oštećenja i isticanje tečnosti koja je jako štetna po zdravlje!
 • Nad akumulatorskim baterijima se ni u kom slučaju ne smeju vršiti izmene niti se njima sme manipulisati!
 • Akumulatorska baterija se ne sme rastavljati, gnječiti, zagrevati iznad 80 °C ili spaljivati.
 • Ne koristite ili ne punite akumulatorske baterije, koje su pretrpele strujni udar ili su oštećene na neki drugi način. Redovno kontrolišite da li na vašim akumulatorskim baterijama ima oštećenja.
 • Nikada ne koristite reciklirane ili popravljene akumulatorske baterije.
 • Nikada ne koristite akumulatorsku bateriju ili električni alat sa akumulatorskim pogonom kao udarni alat.
 • Nikada ne izlažite akumulatorske baterije direktnom sunčevom zračenju, povećanoj temperaturi, varničenju ili otvorenom plamenu. To može da dovede do eksplozija.
 • Ne dodirujte polove baterije svojim prstima, alatima, nakitom ili drugim predmetima koji provode struju. To može oštetiti akumulatorsku bateriju i izazvati materijalnu štetu i povrede.
 • Držite akumulatorske baterije dalje od kiše, vlage i tečnosti. Tečnost koja je prodrla može prouzrokovati kratke spojeve, strujne udare, požare i eksplozije.
 • Upotrebljavajte samo punjače i električne alate koji su predviđeni za taj tip akumulatorske baterije. Da biste to uradili, obratite pažnju na podatke u odgovarajućim uputstvima za upotrebu.
 • Ne koristite i ne skladištite bateriju u okolini u kojoj postoji opasnost od eksplozije.
 • Ako je akumulatorska baterija suviše vruća da biste je držali u ruci, onda je moguće da je neispravna. Akumulatorsku bateriju postavite na pregledno, nezapaljivo mesto koje je dovoljno udaljeno od zapaljivih materijala. Sačekajte da se akumulatorska baterija ohladi. Ukoliko je akumulatorska baterija nakon sat vremena i dalje suviše vruća da biste je držali u ruci, to znači da je neispravna. Postupite prema uputstvima u poglavlju Mere u slučaju požara akumulatorske baterije .
Postupanje kod oštećenih akumulatorskih baterija
 • Ako je akumulatorska baterija oštećena, uvek kontaktirajte Hilti servis.
 • Nemojte koristiti akumulatorsku bateriju iz koje izlazi tečnost.
 • Ako tečnost izlazi, izbegavajte direktan kontakt sa očima i/ili kožom. Kada tretirate tečnost iz baterije, uvek nosite zaštitne rukavice i zaštitne naočare.
 • Da biste uklonili iscurelu tečnost iz baterije, koristite odobreno hemijsko sredstvo za čišćenje. Obratite pažnju na lokalne propise za čišćenje tečnosti iz baterije.
 • Ubacite neispravnu akumulatorsku bateriju u nezapaljivu posudu i prekrijte je sa suvim peskom, kredom (CaCO3) ili silikatom (Vermiculit). Zatim hermetički zatvorite poklopac i posudu držite daleko od zapaljivih gasova, tečnosti ili predmeta.
 • Posudu odložite u otpad u Hilti Store ili se obratite preduzeću za odlaganje koje je nadležno za vas. Obratite pažnju na lokalne propise za transport oštećenih akumulatorskih baterija!
Postupanje kod nefunkcionalnih akumulatorskih baterija
 • Obratite pažnju na neuobičajeno ponašanje u radu akumulatorske baterije poput problema sa punjenjem, dužim vremenima punjenja, znatnim padom performansi, neuobičajenom radu LED-a ili kod iscurelih tečnosti. Sve su to naznake unutrašnjih problema.
 • Ako sumnjate na unutrašnji problem sa akumulatorskom baterijom, kontaktirajte Hilti servis.
 • Ako akumulatorska baterija više ne funkcioniše, ne može da se puni ili ako dolazi do curenja tečnosti, morate je odložiti u otpad. Pogledajte poglavlje Održavanje i odlaganje u otpad .
Mere u slučaju požara akumulatorske baterije
  UPOZORENJE
  Opasnost od požara akumulatorske baterije! Akumulatorska baterija koja gori ispušta opasne i eksplozivne tečnosti i isparenja, što može dovesti do povreda usled korozije, opekotina ili eksplozija.
 • Nosite ličnu zaštitnu opremu, ako gasite požar nad akumulatorskom baterijom.
 • Obezbedite dovoljnu provetrenost kako bi opasna i eksplozivna isparenja mogla da izlaze.
 • Odmah napustite prostoriju kod intenzivne pojave dima.
 • U slučaju iritacije disajnih puteva konsultujte lekara.
 • Pre nego što pokušate da ugasite požar, pozovite vatrogasnu službu.
 • Požare akumulatorskih baterija gasite samo vodom sa što veće udaljenosti. Protivpožarni aparati i protivpožarna ćebad su neefikasna kod litijum-jonskih akumulatora. Požari u okruženju se mogu gasiti uobičajenim sredstvima za gašenje.
 • Nemojte pokušavati da pomerate velike količine zapaljenih akumulatorskih baterija. Iz bližeg okruženja uklonite materijale koji nisu obuhvaćeni požarom i tako izolujte akumulatorsku bateriju.
U slučaju akumulatorske baterije koja ne može da se ohladi, koja se dimi ili koja gori:
 • Podignite je pomoću lopate i ubacite je u kofu sa vodom. Kroz efekat hlađenja se smanjuje opasnost od širenja požara na akumulatorske baterijske ćelije, koje još uvek nisu dostigle kritičnu temperaturu za paljenje.
 • Akumulatorsku bateriju ostavite najmanje 24 sata u kofi, sve dok se potpuno ne ohladi.
 • Pogledajte poglavlje Postupanje kod oštećenih akumulatorskih baterija .
Podaci o transportu i skladištenju
 • Radna temperatura okoline između -17°C i +60°C / 1°F i 140°F.
 • Temperatura skladištenja između -20°C i +40°C / -4°F i 104°F.
 • Akumulatorske baterije nemojte ostavljati na punjaču. Akumulatorsku bateriju nakon punjenja uvek skinite sa punjača.
 • Po mogućnosti, akumulatorske baterije skladištite na hladnom i suvom mestu. Skladištenje na hladnom mestu povećava vreme rada akumulatorske baterije. Nikada ne ostavljajte akumulatorske baterije na suncu, na izvorima toplote ili iza staklenih površina.
 • Akumulatorske baterije ne smete slati poštom. Obratite se kompaniji za slanje pošiljki, ako želite da pošaljete neoštećene akumulatorske baterije.
 • Akumulatorske baterije nikada nemojte da transportujete bez ambalaže. Akumulatorske baterije bi trebalo tokom transporta zaštititi od prekomernih udaraca i od materijala koji sprovode struju ili izolovati od drugih akumulatorskih baterija, kako se ne bi dodirnule sa drugim polom baterije i prouzrokovale kratak spoj. Obratite pažnju na vaše lokalne propise za transport akumulatorskih baterija.
Održavanje i odlaganje u otpad
 • Akumulatorske baterije održavajte čistim i daleko od ulja i masti. Ne izlažite akumulatorsku bateriju nepotrebnoj prašini ili prljavštini. Očistite akumulatorsku bateriju suvom, mekom četkicom ili čistom, suvom krpom.
 • Nikada ne koristite akumulatorsku bateriju ukoliko su prorezi za ventilaciju začepljeni. Proreze za ventilaciju oprezno očistite suvom, mekom četkom.
 • Sprečite prodiranje stranih tela u unutrašnjost.
 • Ne dozvolite da tečnost prodre u akumulatorsku bateriju. Ako je tečnost prodrla u akumulatorsku bateriju, tretirajte je kao oštećenu akumulatorsku bateriju i izolujte je u nezapaljivu posudu.
 • Pogledajte poglavlje Postupanje kod oštećenih akumulatorskih baterija .
 • Nestručno uklanjanje na otpad može dа izаzove opаsnost po zdrаvlje prouzrokovаnu ispuštanjem gаsovа ili tečnosti. Uklonite na otpad akumulatorsku bateriju u vašoj Hilti Store ili se obratite preduzeću za odlaganje koje je nadležno za vas. Obratite pažnju na lokalne propise za transport oštećenih akumulatorskih baterija!
 • Akumulatorske baterije ne odlažite u kućne otpatke.
 • Akumulаtorske baterije uklonite na otpad tаko dа ne mogu dа dospeju u ruke dece. Prekrijte priključke materijalom koji ne sprovodi struju, kako biste izbegli kratak spoj.