Izaberi jezik

R 6-22

Originalno uputstvo za upotrebu

Podaci o dokumentaciji

O ovoj dokumentaciji

 • Pročitajte ovu dokumentaciju pre početka rada. To predstavlja preduslov za bezbedan rad i nesmetano rukovanje.
 • Obratite pažnju na bezbednosne i upozoravajuće napomene koje se nalaze u ovoj dokumentaciji i na proizvodu.
 • Uputstvo za rukovanje uvek čuvajte na proizvodu i samo ga sa ovim uputstvom prosleđujte dalje drugim osobama.

Legenda

Upozoravajuće napomene

Upozoravajuće napomene upozoravaju na opasnosti pri rukovanju proizvodom. Koriste se sledeće signalne reči:
OPASNOST
OPASNOST !
 • Znači neposrednu opasnu situaciju, koja može prouzrokovati telesne povrede ili smrt.
UPOZORENJE
UPOZORENJE !
 • Ova reč skreće pažnju na moguću opasnost koja može prouzrokovati tešku telesnu povredu ili smrt.
OPREZ
OPREZ !
 • Za moguću opasnu situaciju koja može da dovede do telesnih povreda ili do materijalne štete.

Simboli u uputstvu za upotrebu

Sledeći simboli se koriste u ovom uputstvu za upotrebu:
Image alternative Poštovanje uputstva za upotrebu
Image alternative Napomene o primeni i druge korisne informacije
Image alternative Rad sa reciklažnim materijalima
Image alternative Električne uređaje i baterije ne odlažite u kućni otpad
Image alternative Hilti Li-Ion akumulatorska baterija
Image alternative Hilti Punjač

Simboli na slikama

Sledeći simboli se koriste na slikama:
Image alternative Ovi brojevi se odnose na odgovarajuću sliku sa početka ovog uputstva za upotrebu.
Image alternative Numerisanje reflektuje redosled radnih koraka na slici i može da odstupa od radnih koraka u tekstu.
Image alternative Pozicioni brojevi se koriste na slici Pregled i odnose se na brojeve legende u poglavlju Pregled proizvoda .
Image alternative Ovaj znak bi trebalo da vas podstakne na poseban oprez prilikom rada sa proizvodom.

Simboli u zavisnosti od proizvoda

Simboli na proizvodu

Na proizvodu se koriste sledeći simboli:
Image alternative Klasa zaštite II (dvostruka izolacija)
Image alternative Upotrebljavajte samo u prostorijama
Image alternative Uređaj podržava NFC tehnologiju koja je kompatibilna sa iOS i Android platformama.
Image alternative Upotrebljena kategorija Hilti Li-Ion akumulatorske baterije. Imajte u vidu podatke u poglavlju Namenska upotreba .
Image alternative Li-Ion akumulatorska baterija
Image alternative Ako postoji na proizvodu, ova sertifikaciona institucija za tržište SAD i Kanade je sertifikovala proizvod prema važećim standardima.

Informacije o proizvodu

Proizvodi Image alternative su namenjeni za profesionalnog korisnika, a njima sme da rukuje, da ih održava ili popravlja samo ovlašćeno, upućeno osoblje. To osoblje mora biti posebno upoznato sa mogućim opasnostima. Proizvod i njegova pomoćna sredstva mogu da budu opasni ako ih neobučena lica nestručno tretiraju ili ako se ne koriste namenski.
Oznaka tipa i serijski broj su navedeni na tipskoj pločici.
 • Prenesite serijski broj u sledeću tabelu. Podaci o proizvodu će vam biti potrebni kada budete kontaktirali naše predstavništvo ili servis.
  Podaci o proizvodu
  Radio-uređaj
  R 6-22
  Generacija
  01
  Serijski br.

Izjava o usklađenosti

Image alternative
Pod vlastitom odgovornošću proizvođač izjavljuje da je ovde opisani proizvod u skladu sa važećim zakonskim propisima i normama.
Tehnička dokumentacija se čuva ovde:
Hilti Društvo za razvoj doo | Dozvola za uređaje | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Sigurnost

Opšte sigurnosne napomene

PAŽNJA! Morate da pročitate sva uputstva. Greške kod pridržavanja u nastavku navedenih uputstava mogu dovesti do električnog udara, požara i/ili teških povreda.
Dobro čuvajte ovo uputstvo.
Radno mesto
 • Pobrinite se za dobru rasvetu na području rada.
 • Manipulacije ili promene na uređaju nisu dozvoljene.
 • Uređaj nije predviđen za pričvršćenje na zid.
 • Područje rada održavajte čistim i osvetljenim. Nered i neosvetljeno radno područje mogu dovesti do nezgoda.
Bezbednost ljudi
 • Proizvod nije predviđen da se koristi od strane lica (uključujući i decu) sa ograničenim psihičkim, senzornim ili duševnim sposobnostima ili lica sa nedostatkom iskustva i/ili znanja. Odgovorno lice mora da obuči ovaj krug lica u pogledu bezbednog rukovanja uređajem, pri čemu mora i da ih nadgleda prilikom primene.
 • Objasnite deci da se ne smeju igrati sa ovim uređajem.
 • Odgovorno lice mora da obuči decu preko 8 godina u pogledu bezbednog rukovanja uređajem, pri čemu mora i da ih nadgleda prilikom primene.
 • Ne nosite nakit kao što su prsteni ili lančići. Nakit bi mogao da prouzrokuje kratak spoj i da dovede do opekotina.
 • Izbegavajte dodirivanje kontakta.
Pažljivo rukovanje i upotreba akumulatorske baterije
 • Poštujte posebne smernice za transport, skladištenje i rad Li-Ion akumulatorskih baterija.
 • Akumulatorsku bateriju držite dalje od visokih temperatura, direktnog sunčevog zračenja i vatre.
 • Akumulatorska baterija se ne sme rastavljati, gnječiti, zagrevati iznad 80 °C ili spaljivati.
 • Ne koristite ili ne punite akumulatorske baterije, koje su pretrpele strujni udar, koje su pale sa više od jednog metra ili su oštećene na neki drugi način. U tom slučaju, uvek stupite u kontakt sa svojim Hilti  servisom .
 • Ako je akumulatorska baterija suviše vruća da biste je držali u ruci, onda je moguće da je neispravna. Akumulatorsku bateriju postavite na pregledno, nezapaljivo mesto koje je dovoljno udaljeno od zapaljivih materijala. Sačekajte da se akumulatorska baterija ohladi. Ukoliko je akumulatorska baterija nakon sat vremena i dalje suviše vruća da biste je držali u ruci, to znači da je neispravna. Kontaktirajte Hilti  servis .
Servisiranje
 • Popravku uređaja prepustite samo kvalifikovanom stručnom osoblju i samo sa originalnim rezervnim delovima. Na taj način postići će se održavanje sigurnosti uređaja.

Pažljivo rukovanje i upotreba akumulatorske baterije

 • Poštujte sledeće bezbednosne napomene za bezbedno rukovanje i korišćenje litijum-jonskih akumulatorskih baterija. Nepridržavanje može dovesti do iritacije kože, teških povreda usled korozije, hemijskih opekotina, požara i / ili eksplozija.
 • Akumulatorske baterije koristite isključivo dok su u tehnički besprekornom stanju.
 • Pažljivo rukujte akumulatorskim baterijama, kako biste izbegli oštećenja i isticanje tečnosti koja je jako štetna po zdravlje!
 • Nad akumulatorskim baterijima se ni u kom slučaju ne smeju vršiti izmene niti se njima sme manipulisati!
 • Akumulatorska baterija se ne sme rastavljati, gnječiti, zagrevati iznad 80°C (176°F).
 • Ne koristite ili ne punite akumulatorske baterije, koje su pretrpele strujni udar ili su oštećene na neki drugi način. Redovno kontrolišite da li na vašim akumulatorskim baterijama ima oštećenja.
 • Nikada ne koristite reciklirane ili popravljene akumulatorske baterije.
 • Nikada ne koristite akumulatorsku bateriju ili električni alat sa akumulatorskim pogonom kao udarni alat.
 • Nikada ne izlažite akumulatorske baterije direktnom sunčevom zračenju, povećanoj temperaturi, varničenju ili otvorenom plamenu. To može da dovede do eksplozija.
 • Ne dodirujte polove baterije svojim prstima, alatima, nakitom ili drugim predmetima koji provode struju. To može oštetiti akumulatorsku bateriju i izazvati materijalnu štetu i povrede.
 • Držite akumulatorske baterije dalje od kiše, vlage i tečnosti. Tečnost koja je prodrla može prouzrokovati kratke spojeve, strujne udare, požare i eksplozije.
 • Upotrebljavajte samo punjače i električne alate koji su predviđeni za taj tip akumulatorske baterije. Da biste to uradili, obratite pažnju na podatke u odgovarajućim uputstvima za upotrebu.
 • Ne koristite i ne skladištite bateriju u okolini u kojoj postoji opasnost od eksplozije.
 • Ako je akumulatorska baterija prevruća da biste je držali u ruci, onda je moguće da je u kvaru. Akumulatorsku bateriju postavite na pregledno, nezapaljivo mesto koje je dovoljno udaljeno od zapaljivih materijala. Sačekajte da se akumulatorska baterija ohladi. Ukoliko je akumulatorska baterija nakon sat vremena i dalje suviše vruća da biste je držali u ruci, to znači da je neispravna. Obratite se servisu Hilti ili pročitajte dokument „Napomene za sigurnost i korišćenje Hilti Li‑Ion akumulatorskih baterija“.
  Obratite pažnju na specijalne smernice, koje važe za transport, skladištenje i upotrebu litijum-jonskih akumulatorskih baterija.
  Pročitajte napomene za sigurnost i korišćenje Hilti Li-Ion akumulatorskih baterija, koje možete dobiti skeniranjem QR koda na kraju ovog uputstva za upotrebu.

Opis

Pregled

Image alternative
 1. Displej
 2. Taster za uključivanje/isključivanje
 3. Ručica za nošenje
 4. Antena
 5. Regulator
 6. Kućište
 7. Gumena ovojnica
 8. Taster za režim rada
 9. Preset taster
 10. Taster za Bluetooth
 11. Taster za ekvilajzer
 12. Podešavanja vremena
 13. Priključak za USB
 14. Priključak za AUX
 15. Akumulatorska baterija
 16. NFC interfejs
 17. Odeljak za bateriju

Namenska upotreba

Opisani proizvod je akumulatorski radio za gradilišta. Namenjen je za reprodukciju muzike kao radio-prijemnik ili preko različitih krajnjih uređaja koji se mogu priključiti na proizvod preko Bluetooth veze ili AUX kabla.

 • Proizvod je koncipiran za uslove na gradilištima. Proizvod nemojte izlagati vlazi, kao što je npr. tekuća voda.

 • Proizvod koristite isključivo u zatvorenim prostorijama.

Image alternative
 • Za ovaj proizvod koristite isključivo Hilti litijum-jonske akumulatorske baterije serije B 22. Hilti za ovaj proizvod preporučuje upotrebu akumulatorske baterije koja je navedena u ovoj tabeli.

 • Za ove akumulatorske baterije koristite isključivo Hilti punjače sa ovde navedenim serijama.

Sadržaj isporuke

Radio-uređaj za gradilište, AAA baterije (2x), uputstvo za upotrebu
Ostale, za vaš proizvod odobrene sistemske proizvode pronađite u vašoj Hilti Store ili na: www.hilti.group

Bluetooth

Ovaj proizvod je opremljen Bluetooth uređajem (opciono).
Bluetooth je bežični prenos podataka preko dva proizvoda koji podržavaju Bluetooth funkciju i omogućava njihovu međusobnu komunikaciju na maloj razdaljini.

Prikazi Li-Ion akumulatorske baterije

Hilti Nuron Li-Ion akumulatorske baterije mogu da prikažu status napunjenosti, poruke o greškama i stanje i akumulatorske baterije.

Indikatori za napunjenosti i poruke o greškama

Kratko pritisnite taster za otključavanje akumulatorske baterije da biste dobili neki od sledećih prikaza.
UPOZORENJE
Opasnost od povrede u slučaju padanja akumulatorske baterije!
 • Kada je uključena akumulatorska baterije, nakon pritiskanja tastera za uključivanje uverite se da ste ponovo pravilno postavili akumulatorsku bateriju u korišćenom proizvodu.
Nivo napunjenosti kao i moguće smetnje se prikazuju trajno, sve dok je priključeni proizvod uključen.
Stanje
Značenje
Četiri (4) LED diode svetle konstantno zeleno
Status napunjenosti: 100% do 71%
Tri (3) LED diode svetle konstantno zeleno
Status napunjenosti: 70% do 51%
Dve (2) LED diode svetle konstantno zeleno
Status napunjenosti: 50% do 26%
Jedna (1) LED dioda konstantno svetli zeleno
Status napunjenosti: 25% do 10%
Jedna (1) LED dioda treperi polako zeleno
Status napunjenosti: < 10 %
Jedna (1) LED dioda treperi brzo zeleno
Li-Ion akumulatorska baterija je potpuno ispražnjena. Napunite akumulatorsku bateriju.
Ako LED dioda nakon akumulatorske baterije još uvek brzo treperi, obratite se Hilti servisu.
Jedna (1) LED dioda treperi brzo žuto
Li-Ion akumulatorska baterija ili proizvod koji je povezan sa njom su preopterećeni, pregrejani, previše hladni ili postoji neka druga greška.
Proizvod i akumulatorsku bateriju dovedite na preporučenu radnu temperaturu i nemojte je preopterećivati prilikom upotrebe.
Ako se poruka i dalje pojavljuje, obratite se Hilti servisu.
Jedna (1) LED dioda svetli žuto
Li-Ion akumulatorska baterija i proizvod koji je povezan sa njom nisu kompatibilni. Obratite se Hilti servisu.
Jedna (1) LED dioda treperi brzo crveno
Li-Ion akumulatorska baterija je blokirana i više ne može da se upotrebljava. Obratite se Hilti servisu.

Prikazi stanja akumulatorske baterije

Kako biste proverili stanje akumulatorske baterije, držite taster za otključavanje pritisnut duže od tri sekunde. Sistem ne prepoznaje potencijalne nepravilne funkcije baterije usled zloupotrebe, kao što su npr. pad, ubodi, eksterna oštećenja od toplote.
Stanje
Značenje
Sve LED diode svetle kao radno svetlo i jedna (1) LED dioda nakon toga svetli konstantno zeleno.
Akumulatorska baterija može dalje da se koristi.
Sve LED diode svetle kao radno svetlo i nakon toga jedna (1) LED dioda brzo treperi žuto.
Upit prikaza stanja akumulatorske baterije nije mogao da izvrši. Ponovite postupak ili se obratite Hilti servisu.
Sve LED diode svetle kao radno svetlo i jedna (1) LED dioda nakon toga svetli konstantno crveno.
Ako priključeni proizvod može i dalje da se koristi, preostali kapacitet baterije je manji od 50%.
Ako priključeni proizvod više ne može da se koristi, akumulatorska baterija je na kraju svog roka trajanja i potrebno je da se zameni. Obratite se Hilti servisu.

Prikazi na displeju

Prikazi na displeju
Prikazi na displeju
Image alternative AM je izabran kao audio-izvor.
Image alternative FM je izabran kao audio-izvor.
Image alternative DAB je izabran kao audio-izvor. (Nije raspoloživo za sv tržišta.)
Za najbolji kvalitet zvuka uvek izaberite audio izbor DAB, ukoliko je raspoloživ na toj lokaciji.
Image alternative AUX je izabran kao audio-izvor.
Image alternative Bluetooth je izabran kao audio-izvor.
Image alternative Mobilni krajnji uređaj je preko Bluetooth veze povezan radi reprodukcije muzike.
Simbol treperi, dok proizvod traži moguću vezu ili uspostavlja vezu.
Image alternative Prikazuje podešavanja za bas ton.
Image alternative Prikazuje podešavanja za visinu tona.
Image alternative Prikazuje da se reprodukcija vrši u stereo režimu. Ukoliko je prijem dovoljno dobar, stereo reprodukcija se vrši automatski.
Image alternative Prikazuje poziciju stanice u memoriji.
Image alternative Prikazuje vreme.
Simboli trepere u režimu podešavanja.
Image alternative DAB prijemni signal je suviše slab.

Mogućnost za odlaganje mobilnih krajnjih uređaja

Image alternative
Ovaj radio-uređaj preko Bluetooth ili AUX veze može da reprodukuje muziku sa eksternih, mobilnih krajnjih uređaja (npr. pametnih telefona ili tableta). Mobilni krajnji uređaji se mogu bezbedno odložiti na radio-uređaj.

Tehnički podaci

Osobine proizvoda

Ulazna snaga
160 W
Radni napon akumulatorske baterije
22 V
Akumulatorski paket
Li-Ion
Težina (Bez akumulatorske baterije)
5,1 kg
Opseg frekvencije AM
526,5 kHz …1.606,5 kHz
Opseg frekvencije FM
87,5 MHz …108 MHz
DAB / DAB+
174 MHz …240 MHz
Izlazni napon USB
5,0 V / 2,1 A
Okolna temperatura
−17 ℃ …40 ℃

Bluetooth

Bluetooth snaga zračenja
7,30 dBm
Bluetooth frekvencija
2.402 MHz …2.480 MHz

Akumulatorska baterija

Radni napon akumulatorske baterije
21,6 V
Gewicht Akku
Siehe Kapitel "Bestimmungsgemäße Verwendung"
Temperatura okoline tokom rada
−17 ℃ …60 ℃
Temperatura skladištenja
−20 ℃ …40 ℃
Temperatura akumulatorske baterije na početku punjenja
−10 ℃ …45 ℃

Priprema za rad

UPOZORENJE
Opasnost od povrede nesmotrenim pokretanjem!
 • Pre postavljanja akumulatorske baterije uverite se da je proizvod isključen.
 • Izvadite akumulatorsku bateriju pre podešavanja uređaja ili zamene delova pribora.
Obratite pažnju na bezbednosne i upozoravajuće napomene koje se nalaze u ovoj dokumentaciji i na proizvodu.

Punjenje akumulatorske baterije

 1. Pre punjenja pročitajte uputstvo za rukovanje punjačem.
 2. Vodite računa o tome da kontakti akumulatorske baterije i punjača treba da budu suvi i čisti.
 3. Akumulatorsku bateriju napunite u sertifikovanom punjaču.

Umetanje akumulatorske baterije

UPOZORENJE
Opasnost od povrede usled kratkog spoja ili pada akumulatorske baterije!
 • Pre postavljanja akumulatorske baterije u proizvod, uverite se da na kontaktima akumulatorske baterije i proizvoda nema stranih tela.
 • Uvek proverite da li akumulatorska baterija pravilno naleže.
 1. Pre prvog puštanja u rad u potpunosti napunite akumulatorsku bateriju.
 2. Gurnite akumulatorsku bateriju u proizvod, dok se ne čuje da se uklopila.
 3. Proverite da li je akumulatorska baterija ispravno ulegla.

Uklanjanje akumulatorske baterije

 1. Pritisnite taster za otključavanje akumulatora.
 2. Izvucite akumulatorsku bateriju iz proizvoda.

Ubacivanje rezervnih baterija

Bez baterija nije moguće memorisanje bilo kakvih podešavanja.
Pazite na odgovarajući pol baterija.
Image alternative
 1. Uklonite poklopac sa pregrade za baterije.
 2. Ubacite 2 isporučene AAA baterije u pregradu za bateriju.
 3. Montirajte poklopac sa pregrade za bateriju.

Uključivanje/isključivanje uređaja

Image alternative
 • Pritisnite Power taster.

Rukovanje

Obratite pažnju na bezbednosne i upozoravajuće napomene koje se nalaze u ovoj dokumentaciji i na proizvodu.

Uspostavljanje veze putem funkcije Bluetooth

Ako ste primili zahtev da unesete šifru, unesite 0000.
Image alternative
 1. Pritisnite taster za Bluetooth.
 2. Kada želite prvi put ručno da povežete radio-uređaj, pritisnite i zadržite taster za Bluetooth oko 2 sekunde.
  • Treperi znak za Bluetooth.
  • Na mobilnom krajnjem uređaju izaberite Hilti radio-uređaj.
  • Kada se uređaji povežu, pojaviće se trajno na displeju simboli za Bluetooth i uparivanje.
 3. Kada se radio-uređaj povezao sa mobilnim krajnjim uređajem, pritisnite taster za Bluetooth.
  • Povezivanje počinje automatski i simbol za uparivanje na ekranu počinje da treperi.
  • Radio-uređaj traži signal najviše 3 minuta.
  • Kada su uređaji povezani, pojaviće se simbol za uparivanje na displeju.
  • Kada radio-uređaj pronađe povezani mobilni krajnji uređaj, na displeju će biti prikazan znak za Bluetooth.
 4. Ako posedujete još jedan radio-uređaj, možete da slušate muziku preko oba radio-uređaja istovremeno u stereo režimu.
  • Radio-uređaj (A) je povezan sa mobilnim krajnjim uređajem. Ovaj radio-uređaj služi kao master uređaj.
  • Uključite radio-uređaj (B) .
  • Pritisnite na radio-uređaju (B) taster za Bluetooth.
  • Pritisnite na master uređaju (A) Preset taster (zvučni signal potvrđuje uspešno povezivanje).
  • Posle toga se muzika čuje na oba radio-uređaja u stereo režimu.

Uspostavljanje NFC veze

Image alternative
 1. Aktivirajte funkciju NFC na svom mobilnom krajnjem uređaju ako on podržava funkciju NFC.
 2. Držite mobilni krajnji uređaj tik uz NFS interfejs radio-uređaja. On se nalazi na desnoj strani i obeležen je simbolom za NFC.
  Prilikom prvoj procesa povezivanja morate da prihvatite povezivanje sa NFC na svom mobilnom krajnjem uređaju.

Podešavanje audio-izvora

Image alternative
 1. Pritisnite taster za režim rada.
 2. Izaberite željeni audio-izvor.
  Možete da birate između AM, FM, AUX, Bluetooth i DAB.

Pretraživanje stanica i memorisanje

Kada brzo i kratko okrenete regulator, otpočinje automatska pretraga emitera.
Image alternative
 1. Izaberite frekvenciju pomoću regulatora.
 2. Pritisnite Preset taster (za standardno podešavanje).
 3. Memorišite ovu frekvenciju tako što pritisnete regulator.

Usmeravanje antene

Image alternative
 • Usmerite antenu tako da dobijete maksimalno dobar prijem.

Podešavanje jačine zvuka

Image alternative
 1. Okrenite taster za uključivanje/isključivanje u smeru obrtanja kazaljke na satu, kako biste povećali jačinu zvuka.
 2. Okrenite taster za uključivanje/isključivanje u suprotnom smeru od smera obrtanja kazaljke na satu, kako biste smanjili jačinu zvuka.

Podešavanja ekvilajzera

Ovde možete izmeniti podešavanja za basove i visine.
Image alternative
 1. Pritisnite taster za ekvilajzer (EQ) .
 2. Pomoću regulatora izaberite da li želite da podešavate bas ili visine.
 3. Izmenite svoja podešavanja pomoću regulatora.

Reprodukcija muzike sa mobilnog krajnjeg uređaja preko Bluetooth veze

Da biste obezbedili dobar kvalitet muzike, jačina zvuka eksternog uređaja treba da bude podešena na veoma veliku jačinu. Ostale regulacije jačine zvuka bi trebalo onda podesiti preko uređaja.
 1. Povežite mobilni krajnji uređaj sa radio-uređajem preko Bluetooth veze.
 2. Izaberite režim za reprodukciju (Bluetooth).
 3. Pritisnite taster za start/pauzu na svom mobilnom krajnjem uređaju ili pritisnite regulator, kako biste pustili muziku ili pauzirali.
 4. Upotrebljavajte tastere sa strelicama na mobilnom krajnjem uređaju ili okrećite regulator kako biste promenili i pustili pesmu.

Reprodukcija muzike sa eksternog uređaja preko AUX veze

Da biste obezbedili dobar kvalitet muzike, jačina zvuka eksternog uređaja treba da bude podešena na veoma veliku jačinu. Ostale regulacije jačine zvuka bi trebalo onda podesiti preko uređaja.
Image alternative
 1. Izaberite režim za reprodukciju (AUX ili Bluetooth).
 2. Pritisnite taster za start/pauzu na svom mobilnom krajnjem uređaju kako biste pustili muziku ili pauzirali.
 3. Upotrebljavajte tastere sa strelicama na eksternom uređaju, kako biste promenili pesmu i pustili.

Podešavanje sata

Možete da uključite automatsku sinhronizaciju vremena sa vremenom na radio-uređaju ili da je isključite.
Image alternative
 1. Pritisnite taster za sat.
 2. Podesite vreme pomoću regulatora.
 3. Memorišite vreme tako što kratko pritisnete regulator.
 4. Izaberite pomoću regulatora da li želite da sinhronizujete vreme i potvrdite svoj izbor kratkim pritiskom regulatora.

Funkcija punjenja putem USB-a

USB priključak pruža isključivo mogućnost punjenja. Prenos podataka nije moguć.
Image alternative
 • Povežite mobilni krajnji uređaj preko USB kabla sa USB priključkom radio-uređaja.

Nega i održavanje

UPOZORENJE
Opasnost od povrede kod umetnute akumulatorske baterije !
 • Uvek izvadite akumulatorsku bateriju pre svih radova na negovanju i održavanju uređaja!
Održavanje proizvoda
 • Pažljivo uklonite čvrsto prionulu prljavštinu.
 • Ako postoje, pažljivo očistite proreze za ventilaciju suvom, mekanom četkom.
 • Kućište čistite samo blago nakvašenom krpom. Ne upotrebljavajte sredstva za negu na bazi silikona, jer mogu nagristi plastične delove.
 • Za čišćenje kontakta proizvoda koristite čistu, suvu krpu.
Nega Li‑Ion akumulatorske baterije
 • Nikada ne upotrebljavajte akumulatorsku bateriju sa ukoliko su prorezi za ventilaciju začepljeni. Proreze za ventilaciju oprezno očistite suvom, mekom četkom.
 • Ne izlažite akumulatorsku bateriju nepotrebnoj prašini ili prljavštini. Ne izlažite akumulatorsku bateriju nikada velikoj količini tečnost (npr. potapanjem u vodu ili ostavljanjem na kiši).
  Ako je akumulatorska baterija navlažena, tretirajte je kao oštećenu akumulatorsku bateriju. Izolujte je u nezapaljivu posudu i obratite se servisu Hilti .
 • Akumulatorska baterija ne sme da bude zaprljana drugim uljem i mašću. Nemojte dozvoljavati da se na akumulatorskoj bateriji taloži nepotrebna prašina ili prljavština. Akumulatorsku bateriju čistite pomoću suve, mekane četkice ili čiste, suve krpe. Ne upotrebljavajte sredstva za negu na bazi silikona, jer mogu nagristi plastične delove.
  Nemojte da dodirujete kontakte akumulatorske baterije i nemojte uklanjati fabrički nanetu masnoću sa kontakata.
 • Kućište čistite samo blago nakvašenom krpom. Ne upotrebljavajte sredstva za negu na bazi silikona, jer mogu nagristi plastične delove.
Održavanje
 • Redovno proveravajte da li je došlo do oštećenja na vidljivim delovima i da li elementi za rukovanje besprekorno funkcionišu.
 • Proizvod nemojte da koristite ukoliko postoje oštećenja i/ili smetnje u funkciji. Proizvod odmah treba da popravi Hilti servis.
 • Posle radova na nezi i održavanju postavite svu zaštitnu opremu i proverite da li je njihova funkcija ispravna.
Da biste obezbedili bezbedan rad koristite samo originalne rezervne delove i potrošni materijal. Rezervne delove, potrošne materijale i pribor koje je odobrila kompanija Hilti se nalaze u vašem Hilti Store ili na adresi: www.hilti.group

Transport i skladištenje akumulatorskih alata i akumulatorskih baterija

Transport
  OPREZ
  Nesmotreno pokretanje prilikom transporta !
 • Uvek transportujte vaše proizvode bez umetnutih akumulatorskih baterija!
 • Izvadite akumulatorsku bateriju ili baterije.
 • Nemojte transportovati akumulatorske baterije bez ambalaže. Akumulatorske baterije bi trebalo tokom transporta zaštititi od prekomernih udaraca i od materijala koji sprovode struju ili izolovati od drugih akumulatorskih baterija, kako se ne bi dodirnule sa drugim polom baterije i prouzrokovale kratak spoj. Obratite pažnju na vaše lokalne propise za transport akumulatorskih baterija.
 • Akumulatorske baterije ne smete slati poštom. Obratite se kompaniji za slanje pošiljki, ako želite da pošaljete neoštećene akumulatorske baterije.
 • Prekontrolišite da li na proizvodu i akumulatorskim baterijama ima oštećenja pre svake upotrebe kao i pre i nakon dugotrajnog transporta.
Skladištenje
  UPOZORENJE
  Nesmotreno oštećenje zbog neispravnih ili iscurelih akumulatorskih baterija !
 • Uvek odlažite vaše proizvode bez umetnutih akumulatorskih baterija!
 • Čuvajte proizvod i akumulatorske baterije na hladnom i suvom mestu. Pazite na granične vrednosti za temperaturu koje su navedene u tehničkim podacima.
 • Akumulatorske baterije nemojte čuvati na punjaču. Akumulatorsku bateriju nakon punjenja uvek skinite sa punjača.
 • Akumulatorske baterije nemojte čuvati na suncu, izvorima toplote ili iza stakla.
 • Čuvajte proizvod i akumulatorske baterije tako da ne budu pristupačni deci ili neovlašćenim osobama.
 • Prekontrolišite da li na proizvodu i akumulatorskim baterijama ima oštećenja pre svake upotrebe kao i pre i nakon dugotrajnog skladištenja.

Pomoć u slučaju smetnji

U slučaju smetnji koje nisu navedene u ovoj tabeli ili koje ne možete samostalno da otklonite, obratite se našem Hilti servisu.
Smetnja
Mogući uzrok
Rešenje
Radio-uređaj se ne uključuje.
Akumulatorska baterija prazna
 • Napunite akumulatorsku bateriju ili ubacite novu akumulatorsku bateriju.
Akumulatorska baterija je pokvarena
 • Proverite akumulatorsku bateriju, tako što pritisnete oba bočna tastera. Ako LED lampice svetle, radio-uređaj je možda neispravan. Ako ne svetli LED, akumulatorska baterija je oštećena.
 • Kontaktirajte Hilti servis.
Radio-uređaj je neispravan
 • Kontaktirajte Hilti servis.
Okvir simbola za bateriju treperi, nijedno polje za nivo napunjenosti nije ispunjeno (ovaj prikaz se pojavljuje na kratko pre nego što se uređaj isključi).
Akumulatorska baterija prevruća
 • Sačekajte i pustite bateriju da se ohladi.
Baterija previše hladna
 • Sačekajte i pustite bateriju da se zagreje.
Akumulatorska baterija je pokvarena
 • Proverite akumulatorsku bateriju, tako što pritisnete oba bočna tastera. Ako LED lampice svetle, radio-uređaj je možda neispravan. Ako ne svetli LED, akumulatorska baterija je oštećena.
 • Kontaktirajte Hilti servis.
Podešavanja, kao npr. vreme, više nisu memorisana.
Baterije prazne
 • Ubacite rezervne baterije.

Zbrinjavanje otpada

UPOZORENJE
Opasnost od povređivanja usled nestručnog uklanjanja na otpad! Opasnosti po zdravlje prouzrokovane ispuštanjem gasova ili tečnosti.
 • Nemojte slati oštećene akumulatorske baterije!
 • Prekrijte priključke materijalom koji ne sprovodi struju, kako biste izbegli kratak spoj.
 • Akumulatorske baterije uklonite na otpad tako da ne mogu da dospeju u ruke dece.
 • Uklonite na otpad akumulatorsku bateriju u vašoj Hilti Store ili se obratite preduzeću za odlaganje koje je nadležno za vas.
Image alternative Hilti proizvodi su sa velikim udelom proizvedeni od reciklažnih materijala. Preduslov za ponovnu upotrebu je stručno razdvajanje materijala. U mnogim zemljama Hilti vaš stari uređaj vraća na reciklažu. Pitajte Hilti servis za klijente ili vašeg konsultanta za prodaju.
Image alternative
 • Električne alate, elektronske uređaje i akumulatorske baterije ne odlažite u kućne otpatke!

Garancija proizvođača

 • Ukoliko imate pitanja o uslovima garancije, obratite se lokalnom Hilti partneru.

Dodatne informacije

China RoHS (Direktiva za smanjenje opasnih supstanci)
Image alternative
Ova tabelu važi za tržište Kine.
Tajvan RoHS (Direktiva za ograničenje upotrebe opasnih supstanci)
Image alternative
Ova tabela važi za tržište u Tajvanu.

Hilti Li-Ion akumulatorske baterije

Sigurnosna uputstva i uputstva za upotrebuU ovoj dokumentaciji se koristi termin akumulatorska baterija za ponovo punjive Hilti litijum-jonske akumulatorske baterije, u kojima se nalazi više litijum-jonskih ćelija. One su predodređene za Hilti električne alate i smeju sa samo sa njima koristiti. Koristite samo originalne Hilti akumulatorske baterije!
Hilti akumulatorske baterije su u skladu sa tehničkim stanjem opremljene menadžementom ćelija i sistemom za zaštitu ćelija.
OpisAkumulatorske baterije se sastoje od ćelija, koje sadrže litijum-jonski sadržaj za akumuliranje, koji omogućava specifičnu energetsku gustinu. Nasuprot NiMH & NiCd akumulatorskim baterijama, litijum-jonske akumulatorske baterije podležu veoma malom memorijskom efektu, ali su zato veoma osetljive na primenu sile, duboko zamrzavanje ili visoke temperature. Videti Bezbednost
Odobrene proizvode za naše akumulatorske baterije pronaći ćete u vašoj Hilti Store ili na:
www.hilti.group | SAD: www.hilti.com
Sigurnost
 • Nad akumulatorskim baterijima se ni u kom slučaju ne smeju vršiti izmene niti se njima sme manipulisati!
 • Nikada ne koristite reciklirane ili reparirane baterije, koje nisu odobrene od strane Hilti servisa.
 • Ne koristite ili ne punite akumulatorske baterije, koje su pretrpele strujni udar, koje su pale sa više od jednog metra ili su oštećene na neki drugi način. Redovno proveravajte vaše akumulatorske baterije na moguća oštećenja, npr. nagnječenja, rezove ili ubode.
 • Nikada ne koristite akumulatorsku bateriju ili električni alat sa akumulatorskim pogonom kao udarni alat.
 • U slučaju curenja tečnosti iz akumulatorske baterije izbegavajte direktan kontakt sa očima i kožom!
 • Videti Postupanje kod oštećenih akumulatorskih baterija
 • U slučaju neispravnih baterija može doći do curenja tečnosti i kontakta sa okolnim predmetima. Očistite delove na koje se to odnosi toplom sapunicom i zamenite oštećene akumulatorske baterije.
 • Videti Postupanje kod oštećenih akumulatorskih baterija
 • Nikada ne izlažite akumulatorske baterije povećanoj temperaturi, varničenju ili otvorenom plamenu. To može prouzrokovati eksplozije.
 • Ne dodirujte polove baterije svojim prstima, alatima, nakitom ili drugim predmetima od metala. To može prouzrokovati kratke spojeve, električne udare, požare ili eksplozije.
 • Držite akumulatorske baterije dalje od kiše i vlage. Tečnost koja je prodrla može prouzrokovati kratke spojeve, strujne udare, požare ili eksplozije.
 • Predviđene odgovarajuće punjače i električne alate koristite samo za taj tip akumulatorske baterije. Obratite pažnju na podatke u njihovim uputstvima za upotrebu.
 • Ne skladištite i ne koristite akumulatorsku bateriju u eksplozivnom okruženju sa zapaljivim tečnostima ili gasovima. Neočekivana smetnja u radu akumlatorske baterije pod takvim okolnostima može prouzrokovati eksploziju.
Postupanje kod oštećenih akumulatorskih baterija
 • Kontaktirajte uvek vašeg Hilti servisnog partnera, kada se ošteti akumulatorska baterija.
 • Izbegavajte u slučaju curenja tečnosti direktan kontakt sa očima i/ili kožom, nošenjem zaštitnih naočara i rukavica.
 • Ubacite neispravnu akumulatorsku bateriju u nezapaljivu posudu i prekrijte je sa suvim peskom, kredom (CaCO3) ili silikatom (Vermiculit). Potom zatvorite poklopac tako da je nepropusan za vazduh i držite posudu podalje od zapaljivih gasova, tečnosti ili predmeta.
 • Uklonite na otpad posudu u vašoj Hilti Store ili se obratite preduzeću za uklanjanje otpada koje je nadležno za vas. Nemojte slati oštećene akumulatorske baterije!
 • Za to koristite odobrena hemijska sredstva za čišćenje, kako biste uklonili tečnost baterije koja je iscurela.
Postupanje kod nefunkcionalnih akumulatorskih baterija
 • Obratite pažnju na neuobičajeno ponašanje u radu akumulatorske baterije poput problema sa punjenjem, dužim vremenima punjenja, znatnim padom performansi, neuobičajenom radu LED-a ili kod iscurelih tečnosti. Sve su to naznake unutrašnjih problema.
 • Ako sumnjate na unutrašnji problem sa akumulatorskom baterijom, kontaktirajte vašeg Hilti servisnog partnera.
 • Ako akumulatorska baterija više ne funkcioniše, akumulatorska baterija se ne može puniti ili ako dolazi do curenja tečnosti, morate je ukloniti na otpad, kao što je gore opisano.
 • Videti Postupanje kod oštećenih akumulatorskih baterija .
Mere u slučaju požara kod akumulatorske baterije
  UPOZORENJE
  Opasnost od požara akumulatorske baterije! Akumulatorska baterija koja gori ispušta opasne i eksplozivne tečnosti i isparenja, što može dovesti do povreda usled korozije, opekotina ili eksplozija.
 • Nosite ličnu zaštitnu opremu, ako gasite požar nad akumulatorskom baterijom.
 • Obezbedite dovoljnu provetrenost kako bi opasna i eksplozivna isparenja mogla da izlaze.
 • Odmah napustite prostoriju kod intenzivne pojave dima.
 • U slučaju iritacije disajnih puteva konsultujte lekara.
 • Požare kod akumulatorskih baterija gasite samo vodom. Protivpožarni aparati i protivpožarna ćebad su neefikasna kod litijum-jonskih akumulatora. Požari u okruženju se mogu gasiti uobičajenim sredstvima za gašenje.
 • Nemojte pokušavati da pomerate velike količine oštećenih, zapaljenih ili iscurelih baterija. Nemojte uklanjati navedene materijale iz bližeg okruženja i tako izolujte navedene akumulatorske baterije na koje se to odnosi. Ukoliko požar ne možete ugasiti sa raspoloživim sredstvima pozovite vatrogasnu službu u blizini.
U slučaju pojedinačnog požara kod akumulatorske baterije:
 • Podignite je pomoću lopate i ubacite je u kofu sa vodom. Kroz efekat hlađenja se smanjuje opasnost od širenja požara na akumulatorske baterijske ćelije, koje još uvek nisu dostigle kritičnu temperaturu za paljenje.
 • Sačekajte dok se akumulatorska baterija potpuno ne ohladi.
 • Videti Postupanje kod oštećenih akumulatorskih baterija .
Podaci o transportu i skladištenju
 • Radna temperatura okoline između -17°C i +60°C / 1°F i 140°F.
 • Temperatura skladištenja između -20°C i +40°C / -4°F i 104°F.
 • Akumulatorske baterije nemojte ostavljati na punjaču. Akumulatorsku bateriju nakon upotrebe uvek razdvojite od punjača.
 • Po mogućnosti, akumulatorske baterije skladištite na hladnom i suvom mestu. Skladištenje na hladnom mestu povećava vreme rada akumulatorske baterije. Nikada ne ostavljajte akumulatorske baterije na suncu, na izvorima toplote ili iza staklenih površina.
 • Akumulatorske baterije ne smete slati poštom. Obratite se kompaniji za slanje pošiljki, ako želite da pošaljete neoštećene baterije.
 • Akumulatorske baterije nikada nemojte da transportujete bez ambalaže. Akumulatorske baterije bi trebalo tokom transporta zaštititi od prekomernih udaraca i od materijala koji sprovode struju ili izolovati od drugih akumulatorskih baterija, kako se ne bi dodirnule sa drugim polom baterije i prouzrokovale kratak spoj.
Održavanje i uklanjanje na otpad
 • Akumulatorske baterije održavajte čistim i daleko od ulja i masti. Takve nečistoće uklonite uz pomoć čiste, suve krpe.
 • Nikada ne koristite akumulatorsku bateriju ukoliko su prorezi za ventilaciju začepljeni. Proreze za ventilaciju oprezno očistite mekanom četkom.
 • Sprečite prodiranje stranih tela u unutrašnjost.
 • Ne izlažite akumulatorsku bateriju nepotrebnoj prašini ili prljavštini. Akumulatorsku bateriju čistite pomoću mekane četkice ili čiste, suve krpe.
 • Ne dozvolite da tečnost prodre u akumulatorsku bateriju. Ako je tečnost prodrla u akumulatorsku bateriju, tretirajte je kao oštećenu akumulatorsku bateriju i izolujte je u nezapaljivu posudu.
 • Videti Postupanje kod oštećenih akumulatorskih baterija
 • Nestručno uklanjanje na otpad može dа izаzove opаsnost po zdrаvlje prouzrokovаnu ispuštanjem gаsovа ili tečnosti. Akumulatorsku bateriju odložite na otpad u Hilti Store ili se obratite nadležnom preduzeću za uklanjanje otpada. Nemojte slati oštećene akumulatorske baterije!
 • Akumulatorske baterije ne odlažite u kućne otpatke.
 • Akumulаtorske baterije uklonite na otpad tаko dа ne mogu dа dospeju u ruke dece. Prekrijte priključke materijalom koji ne sprovodi struju, kako biste izbegli kratak spoj.