Izaberi jezik

C 4-22

Originalno uputstvo za upotrebu

Podaci o dokumentaciji

O ovoj dokumentaciji

 • Pročitajte ovu dokumentaciju pre početka rada. To predstavlja preduslov za bezbedan rad i nesmetano rukovanje.
 • Obratite pažnju na bezbednosne i upozoravajuće napomene koje se nalaze u ovoj dokumentaciji i na proizvodu.
 • Uputstvo za rukovanje uvek čuvajte na proizvodu i samo ga sa ovim uputstvom prosleđujte dalje drugim osobama.

Legenda

Upozoravajuće napomene

Upozoravajuće napomene upozoravaju na opasnosti pri rukovanju proizvodom. Koriste se sledeće signalne reči:
OPASNOST
OPASNOST !
 • Znači neposrednu opasnu situaciju, koja može prouzrokovati telesne povrede ili smrt.
UPOZORENJE
UPOZORENJE !
 • Ova reč skreće pažnju na moguću opasnost koja može prouzrokovati tešku telesnu povredu ili smrt.
OPREZ
OPREZ !
 • Za moguću opasnu situaciju koja može da dovede do telesnih povreda ili do materijalne štete.

Simboli u uputstvu za upotrebu

Sledeći simboli se koriste u ovom uputstvu za upotrebu:
Image alternative Poštovanje uputstva za upotrebu
Image alternative Napomene o primeni i druge korisne informacije
Image alternative Rad sa reciklažnim materijalima
Image alternative Električne uređaje i baterije ne odlažite u kućni otpad
Image alternative Hilti Li-Ion akumulatorska baterija
Image alternative Hilti Punjač

Simboli na slikama

Sledeći simboli se koriste na slikama:
Image alternative Ovi brojevi se odnose na odgovarajuću sliku sa početka ovog uputstva za upotrebu.
Image alternative Numerisanje reflektuje redosled radnih koraka na slici i može da odstupa od radnih koraka u tekstu.
Image alternative Pozicioni brojevi se koriste na slici Pregled i odnose se na brojeve legende u poglavlju Pregled proizvoda .
Image alternative Ovaj znak bi trebalo da vas podstakne na poseban oprez prilikom rada sa proizvodom.

Simboli u zavisnosti od proizvoda

Simboli na proizvodu

Na proizvodu se koriste sledeći simboli:
Image alternative Proizvod podržava NFC tehnologije, koje su kompatibilne sa iOS- i Android platformama.
Image alternative Dvostruka izolacija
Image alternative Samo za upotrebu u prostorijama
Image alternative Jednosmerna struja
Image alternative Naizmenična struja
Image alternative Ako postoji na proizvodu, ova sertifikaciona institucija za tržište SAD i Kanade je sertifikovala proizvod prema važećim standardima.

Informacije o proizvodu

Image alternative proizvodi su namenjeni za profesionalnog korisnika, a njima sme da rukuje, da ih održava ili popravlja samo ovlašćeno, upućeno osoblje. To osoblje mora biti posebno upoznato sa mogućim opasnostima. Proizvod i njegova pomoćna sredstva mogu da budu opasni ako ih neobučena lica nestručno tretiraju ili ako se ne koriste namenski.
Oznaka tipa i serijski broj su navedeni na tipskoj pločici.
 • Prenesite serijski broj u sledeću tabelu. Podaci o proizvodu će vam biti potrebni kada budete kontaktirali naše predstavništvo ili servis.
  Podaci o proizvodu
  Punjač
  C 4‑22
  Generacija
  01
  Serijski br.

Izjava o usklađenosti

Image alternative
Pod vlastitom odgovornošću proizvođač izjavljuje da je ovde opisani proizvod u skladu sa važećim zakonskim propisima i normama.
Tehnička dokumentacija se čuva ovde:
Hilti Društvo za razvoj doo | Dozvola za uređaje | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Sigurnost

Opšte sigurnosne napomene

Image alternative UPOZORENJE Pročitajte pažljivo sigurnosne napomene, uputstva, pregledajte slike i pročitajte tehničke podatke, koje idu uz ovaj električni alat. Greške kod pridržavanja sledećih sigurnosnih napomena i uputstava mogu dovesti do električnog udara, požara i/ili teških povreda.
Molimo sačuvajte sve sigurnosne napomene i uputstva za ubuduće.
 • Ovaj proizvod ne smeju da koriste lica (uključujući i decu) sa ograničenim psihičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili lica sa nedostatkom iskustva i znanja.
 • Deca ne smeju da se igraju sa proizvodom.
 • Ukoliko punjač montirate na zid, osigurajte sigurnu pričvršćenost punjača na zidu.
 • Punjač montirajte tako da umetnuta akumulatorska baterija ne može da padne.

Pažljivo rukovanje i upotreba punjača

 • Kako biste izbegli povređivanje, punjačem punite samo odobrene Hilti Li-Ion akumulatorske baterije.
 • Lokacija punjača treba da bude čista, hladna, suva i bez mraza.
 • Tokom procesa punjenja punjaču treba da se omogući širenje toplote, zbog toga prorezi za provetravanje moraju da budu slobodni. Uređaj nemojte da punite u zatvorenoj kutiji.
 • Proizvod održavajte sa pažnjom. Uverite se da nema polomljenih delova ili delova koji su oštećeni tako da proizvod više ne može pravilno da funkcioniše. Ukoliko su delovi oštećeni ili polomljeni, odnesite proizvod pre dalje upotrebe na popravku.
 • Punjače i pripadajuće akumulatorske baterije koristite u skladu sa ovim uputstvima i na način koji je propisan za ovu posebnu vrstu uređaja. Upotreba punjača za neke druge primene različite od predviđenih, može dovesti do opasnih situacija.
 • Akumulatorske baterije punite samo u punjačima koje preporučuje proizvođač. Kod punjača, koji je prikladan za određenu vrstu akumulatorske baterije, postoji opasnost od požara ako se koristi sa drugim akumulatorskim baterijama.
 • Akumulatorska baterija ili punjač koji ne koristite držite dalje od spajalica, kovanica, ključeva, eksera, vijaka i drugih sitnih metalnih predmeta koji bi mogli prouzrokovati premošćavanje kontakata akumulatorske baterije ili punjača. Kratak spoj između kontakata akumulatorske baterije ili punjača može da ima za posledicu opekotine ili požar.
 • Akumulatorsku bateriju nemojte čuvati na punjaču. Akumulatorsku bateriju nakon punjenja uvek skinite sa punjača.

Pažljivo rukovanje i upotreba akumulatorske baterije

 • Poštujte sledeće bezbednosne napomene za bezbedno rukovanje i korišćenje litijum-jonskih akumulatorskih baterija. Nepridržavanje može dovesti do iritacije kože, teških povreda usled korozije, hemijskih opekotina, požara i / ili eksplozija.
 • Akumulatorske baterije koristite isključivo dok su u tehnički besprekornom stanju.
 • Pažljivo rukujte akumulatorskim baterijama, kako biste izbegli oštećenja i isticanje tečnosti koja je jako štetna po zdravlje!
 • Nad akumulatorskim baterijima se ni u kom slučaju ne smeju vršiti izmene niti se njima sme manipulisati!
 • Akumulatorska baterija se ne sme rastavljati, gnječiti, zagrevati iznad 80°C (176°F).
 • Ne koristite ili ne punite akumulatorske baterije, koje su pretrpele strujni udar ili su oštećene na neki drugi način. Redovno kontrolišite da li na vašim akumulatorskim baterijama ima oštećenja.
 • Nikada ne koristite reciklirane ili popravljene akumulatorske baterije.
 • Nikada ne koristite akumulatorsku bateriju ili električni alat sa akumulatorskim pogonom kao udarni alat.
 • Nikada ne izlažite akumulatorske baterije direktnom sunčevom zračenju, povećanoj temperaturi, varničenju ili otvorenom plamenu. To može da dovede do eksplozija.
 • Ne dodirujte polove baterije svojim prstima, alatima, nakitom ili drugim predmetima koji provode struju. To može oštetiti akumulatorsku bateriju i izazvati materijalnu štetu i povrede.
 • Držite akumulatorske baterije dalje od kiše, vlage i tečnosti. Tečnost koja je prodrla može prouzrokovati kratke spojeve, strujne udare, požare i eksplozije.
 • Upotrebljavajte samo punjače i električne alate koji su predviđeni za taj tip akumulatorske baterije. Da biste to uradili, obratite pažnju na podatke u odgovarajućim uputstvima za upotrebu.
 • Ne koristite i ne skladištite bateriju u okolini u kojoj postoji opasnost od eksplozije.
 • Ako je akumulatorska baterija prevruća da biste je držali u ruci, onda je moguće da je u kvaru. Akumulatorsku bateriju postavite na pregledno, nezapaljivo mesto koje je dovoljno udaljeno od zapaljivih materijala. Sačekajte da se akumulatorska baterija ohladi. Ukoliko je akumulatorska baterija nakon sat vremena i dalje suviše vruća da biste je držali u ruci, to znači da je neispravna. Obratite se servisu Hilti ili pročitajte dokument „Napomene za sigurnost i korišćenje Hilti Li‑Ion akumulatorskih baterija“.
  Obratite pažnju na specijalne smernice, koje važe za transport, skladištenje i upotrebu litijum-jonskih akumulatorskih baterija.
  Pročitajte napomene za sigurnost i korišćenje Hilti Li-Ion akumulatorskih baterija, koje možete dobiti skeniranjem QR koda na kraju ovog uputstva za upotrebu.

Opis

Pregled proizvoda

Image alternative
 1. Akumulatorska baterija
 2. Prikaz statusa akumulatorske baterije
 3. Taster za deblokiranje baterije
 4. Prikaz radnog stanja punjača
 5. Otvori za montažu na zid
 6. Priključak za akumulatorsku bateriju

Namenska upotreba

Opisani proizvod je mobilni punjač za Hilti Li-Ion akumulatorske baterije sa nazivnim naponom od 21,6 volti. Namenjen je, u zavisnosti od nacionalne izvedbe, za priključivanje na utičnice od 100 V do 127 V ili od 220 do 240 V naizmeničnog napona.

Punjač možete da postavite na ravnoj površini ili da montirate na zid.
Image alternative
 • Hilti litijum-jonske akumulatorske baterije koje su odobrene za ovaj proizvod možete pogledati u ovoj listi.

 • Nisu sve akumulatorske baterije dostupne na svim tržištima.

Prikaz radnog stanja punjača

Stanje
Značenje
LED lampica svetli zeleno.
Punjač je spreman za rad.
LED lampica ne svetli.
Punjač nije spreman za rad.

Prikazi Li-Ion akumulatorske baterije tokom postupka punjenja

Kada je Hilti Nuron Li-Ion akumulatorska baterija priključena na punjač Hilti , prikaz statusa akumulatorske baterije pokazuje stanje punjenja i eventualne poruke o grešci.
Stanje
Značenje
Jedna (1) LED dioda treperi polako zeleno
Akumulatorska baterija se puni, nivo napunjenosti: ≤ 20%
Jedna (1) LED lampica svetli zeleno, a jedna (1) LED lampica polako treperi zeleno
Akumulatorska baterija se puni, nivo napunjenosti: 21% do 40%
Dve (2) LED lampice svetle zeleno, a jedna (1) LED lampica polako treperi zeleno
Akumulatorska baterija se puni, nivo napunjenosti: 41% do 60%
Tri (3) LED lampice svetle zeleno, jedana (1) LED lampica polako treperi zeleno
Akumulatorska baterija se puni, nivo napunjenosti: 61% do 80%
Četiri (4) LED lampice svetle zeleno
Akumulatorska baterija se puni, nivo napunjenosti: ≥ 80%
Ne svetli nijedna LED lampica
Akumulatorska baterija je potpuno napunjena, postupak punjenja je okončan.
Jedna (1) LED lampica brzo treperi žuto, zatim jedn ili više LED lampica svetli zeleno
Postupak punjenja je prekinut. Akumulatorska baterija se možda nalazi van dozvoljenog opsega temperature.
Postupak punjenja se automatski nastavlja čim se ponovo ostvare potrebni parametri. Ukoliko je potrebno, akumulatorsku bateriju dovedite na preporučenu radnu temperaturu.
Jedna (1) LED dioda treperi brzo crveno
Li-Ion akumulatorska baterija je blokirana i više ne može da se upotrebljava. Obratite se Hilti servisu.

Prikazi stanja Li-Ion akumulatorske baterije

Hilti preporučuje da pre svakog postupka punjenja proverite stanje akumulatorske baterije.
Za očitavanje stanja akumulatorske baterije, držite pritisnut taster za deblokiranje akumulatorske baterije više od tri sekunde. Sistem ne prepoznaje potencijalne nepravilne funkcije baterije usled zloupotrebe, kao što su npr. pad, ubodi, eksterna oštećenja od toplote.
Stanje
Značenje
Sve LED diode svetle kao radno svetlo i jedna (1) LED dioda nakon toga svetli konstantno zeleno.
Akumulatorska baterija može dalje da se koristi.
Sve LED diode svetle kao radno svetlo i nakon toga jedna (1) LED dioda brzo treperi žuto.
Upit prikaza stanja akumulatorske baterije nije mogao da izvrši. Ponovite postupak ili se obratite Hilti servisu.
Sve LED diode svetle kao radno svetlo i jedna (1) LED dioda nakon toga svetli konstantno crveno.
Ako priključeni proizvod može i dalje da se koristi, preostali kapacitet baterije je manji od 50%.
Ako priključeni proizvod više ne može da se koristi, akumulatorska baterija je na kraju svog roka trajanja i potrebno je da se zameni. Obratite se Hilti servisu.

Sadržaj isporuke

Punjač, uputstvo za rukovanje.
Ostale, za vaš proizvod odobrene sistemske proizvode pronađite u vašoj Hilti Store ili na: www.hilti.group

Tehnički podaci


C 4-22
Težina
0,55 kg
Nominalni izlazni napon
10,8 V …21,6 V
Maksimalna izlazna snaga
90 W
Temperatura skladištenja
−20 ℃ …70 ℃
Temperatura okoline tokom rada
−17 ℃ …60 ℃

Rukovanje

UPOZORENJE
Opasnost zbog oštećenog kabla! Ukoliko se tokom rada ošteti mrežni ili produžni kabl, odmah isključite proizvod i kabl sa mreže. Ne dodirujte neispravan deo!
 • Redovno kontrolišite priključne kablove.
 • Zamenite neispravan produžni kabl.
 • U protivnom kontaktirajte Hilti  servis.
Načelno se preporučuje upotreba zaštitne strujne sklopke (RCD) sa maksimalnom okidnom strujom od 30 mA.

Uključivanje punjača i punjenje akumulatorske baterije

UPOZORENJE
Opasnost od eksplozije prilikom punjenja nedozvoljenih baterija. Posledice mogu biti povrede i oštećenja na punjaču.
 • Nemojte puniti baterije koje se ne mogu ponovo puniti.
 • Za ove punjače koristite samo akumulatorske baterije koje je odobrila kompanija Hilti .
OPREZ
Kratak spoj usled vlage ili nakvašenosti Posledica su oštećenja proizvoda.
 • Proizvod upotrebljavajte samo u zatvorenim prostorijama.
 • Proizvod držite dalje od vlage i nakvašenosti.
 1. Mrežni utikač uključite u utičnicu.
  • LED lampica svetli zeleno.
 2. Akumulatorsku bateriju umetnite u priključak za akumulatorsku bateriju.
  • Akumulatorska baterija se puni.
 3. Kada se akumulatorska baterija napuni, uklonite je sa punjača.

Nega i održavanje

UPOZORENJE
Opasnost od električnog udara! Nega i održavanje uređaja dok je mrežni utikač utaknut može da dovede to teških povreda i opekotina.
 • Izvucite mrežni utikač pre radova na nezi i održavanju!
Nega
 • Čvrsto prionulu prljavštinu pažljivo uklonite.
 • Čistite kućište samo sa blago nakvašenom krpom. Ne upotrebljavajte sredstva za negu na bazi silikona, jer mogu nagristi plastične delove.
Održavanje
 • Redovno proveravajte da li je došlo do oštećenja na vidljivim delovima alata i funkcionisanju elemenata za besprekorno korišćenje.
 • U slučaju da proizvod ima oštećenja i/ili funkcionalne smetnje, ne koristite ga. Odmah odnesite uređaj u Hilti servis na popravku.
 • Posle radova na nezi i održavanju, priključite svu zaštitnu opremu i proverite da li funkcioniše.
Da biste obezbedili bezbedan rad koristite samo originalne rezervne delove i potrošni materijal. Rezervne delove, potrošni materijal i pribor koji smo odobrili za vaš proizvod naći ćete u Hilti Store ili na: www.hilti.group .

Zamena mrežnog kabla

OPASNOST
Opasnost od povreda! Opasnost od strujnog udara.
 • Proizvod sme da održava i servisira samo ovlašćeno, upućeno osoblje! To osoblje mora biti posebno upućeno u moguće opasnosti.
Ako je mrežni kabl oštećen, morate ga zameniti.
Vodite računa o lokalnim propisima za električnu bezbednost.
Image alternative
 1. Izvucite mrežni utikač punjača iz utičnice.
 2. Izvucite gumenu podlogu iz poklopca i odvrnite pričvrsni zavrtanj koji se nalazi ispod.
  Materijal
  Torx® odvrtač T10
 3. Otvorite prekrivku.
 4. Da biste zapamtili položaj mrežnog kabla, napravite sliku ili crtež.
 5. Pažljivo pritisnite jednu stezaljku pomoću krstastog odvrtača da biste otpustili vod. Izvucite vod iz stezaljke. Ovaj korak ponovite i za drugi vod i potom uklonite neispravan mrežni kabl.
 6. Montirajte nov mrežni kabl. Utisnite jednu stezaljku pomoću krstastog odvrtača i pomerite vod u stezaljku. Pustite stezaljku i proverite stabilnost voda. Ovaj korak ponovite i za drugi vod.
  Materijal
  Mrežni kabl
  2289588 (EU, 220‑240V)
  2289589 (US, 110‑120V)
  2289910 (GB, 220‑240V)
  2300624 (GB, 100‑120V)
  2289911 (KR, 220‑240V)
  2289912 (RU, 220‑240V)
  2289913 (BR, 220‑240V)
  2289914 (JP, 100‑120V)
  2289915 (AUS 220‑240V)
  2289917 (ARG, 220‑240V)
  Iz ove tabele izaberite mrežni vod koji odgovara vašem punjaču ili se obratite Hilti servisu.
 7. Mrežni kabl postavite u vođicu za kabl onako kako je bio postavljen u vođicu pre zamene. Kao referencu upotrebite sliku ili crtež koji ste prethodno napravili.
 8. Preklopite poklopac i ponovo zavrnite pričvrsni zavrtanj.
 9. Gumenu podlogu ponovo umetnite u poklopac.
 10. Mrežni utikač ponovo utaknite u utičnicu i proverite da li punjač pravilno funkcioniše.
  • LED lampica svetli: Punjač funkcioniše besprekorno.
  • LED lampica ne svetli: Punjač ne funkcioniše besprekorno.
   • Kontaktirajte Hilti servis.

Transport i skladištenje

Transport
 • Obratite pažnju na bezbedno stajanje prilikom transporta.
 • Nakon svakog transporta proverite da li je došlo do oštećenja na vidljivim delovima i da li elementi za rukovanje besprekorno funkcionišu.
Skladištenje
 • Proizvod skladištite uvek sa izvučenim mrežnim utikačem.
 • Proizvod skladištite na mestu koje je suvo i nepristupačno deci i neovlašćenim osobama.
 • Nakon dužeg skladištenja proverite da li je došlo do oštećenja na vidljivim delovima i da li elementi za rukovanje besprekorno funkcionišu.

Pomoć u slučaju smetnji

U slučaju smetnji koje nisu navedene u ovoj tabeli ili koje ne možete samostalno da otklonite, obratite se našem Hilti servisu.
Smetnja
Mogući uzrok
Rešenje
LED lampica ne svetli.
Mrežni kabl nije priključen.
 • Mrežni utikač uključite u utičnicu.
Smetnja na proizvodu.
 • Isključite proizvod i ponovo ga uključite na strujnu mrežu. Ukoliko je LED lampica potom i dalje isključena, obratite se Hilti servisu.
Mrežni kabl je neispravan.
Punjač neispravan.
 • Odnesite uređaj u Hilti servis na popravku.

Zbrinjavanje otpada

Image alternative Hilti uređaji su sa velikim udelom proizvedeni od reciklažnih materijala. Preduslov za ponovnu upotrebu je stručna podela materijala. U mnogim zemljama Hilti predaje Vaš stari uređaj na reciklažu. Pitajte Hilti servis za klijente ili Vašeg konsultanta za prodaju.
Image alternative
 • Električne alate, elektronske uređaje i akumulatorske baterije ne odlažite u kućne otpatke!

Garancija proizvođača

 • Ukoliko imate pitanja o uslovima garancije, obratite se lokalnom Hilti partneru.

Dodatne informacije

China RoHS (Direktiva za smanjenje opasnih supstanci)
Image alternative
Ova tabelu važi za tržište Kine.

Hilti Li-Ion akumulatorske baterije

Sigurnosna uputstva i uputstva za upotrebuU ovoj dokumentaciji se koristi termin akumulatorska baterija za ponovo punjive Hilti litijum-jonske akumulatorske baterije, u kojima se nalazi više litijum-jonskih ćelija. One su predodređene za Hilti električne alate i smeju sa samo sa njima koristiti. Koristite samo originalne Hilti akumulatorske baterije!
Opis Hilti Akumulatorske baterije su opremljene sistemom za menadžment ćelija i zaštitu ćelija.
Akumulatorske baterije se sastoje iz ćelija koje sadrže litijum-jonski materijal za akumulaciju, koji omogućava specifičnu energetsku gustinu. Litijum-jonske ćelije podležu veoma malom memorijskom efektu, ali su veoma osetljive na primenu sile, duboko zamrzavanje ili visoke temperature.
Odobrene proizvode za Hilti akumulatorske baterije možete pronaći u Hilti Store ili na internetu: www.hilti.group
Sigurnost
 • Poštujte sledeće bezbednosne napomene za bezbedno rukovanje i korišćenje litijum-jonskih akumulatorskih baterija. Nepridržavanje može dovesti do iritacije kože, teških povreda usled korozije, hemijskih opekotina, požara i / ili eksplozija.
 • Pažljivo rukujte akumulatorskim baterijama, kako biste izbegli oštećenja i isticanje tečnosti koja je jako štetna po zdravlje!
 • Nad akumulatorskim baterijima se ni u kom slučaju ne smeju vršiti izmene niti se njima sme manipulisati!
 • Akumulatorska baterija se ne sme rastavljati, gnječiti, zagrevati iznad 80 °C ili spaljivati.
 • Ne koristite ili ne punite akumulatorske baterije, koje su pretrpele strujni udar ili su oštećene na neki drugi način. Redovno kontrolišite da li na vašim akumulatorskim baterijama ima oštećenja.
 • Nikada ne koristite reciklirane ili popravljene akumulatorske baterije.
 • Nikada ne koristite akumulatorsku bateriju ili električni alat sa akumulatorskim pogonom kao udarni alat.
 • Nikada ne izlažite akumulatorske baterije direktnom sunčevom zračenju, povećanoj temperaturi, varničenju ili otvorenom plamenu. To može da dovede do eksplozija.
 • Ne dodirujte polove baterije svojim prstima, alatima, nakitom ili drugim predmetima koji provode struju. To može oštetiti akumulatorsku bateriju i izazvati materijalnu štetu i povrede.
 • Držite akumulatorske baterije dalje od kiše, vlage i tečnosti. Tečnost koja je prodrla može prouzrokovati kratke spojeve, strujne udare, požare i eksplozije.
 • Upotrebljavajte samo punjače i električne alate koji su predviđeni za taj tip akumulatorske baterije. Da biste to uradili, obratite pažnju na podatke u odgovarajućim uputstvima za upotrebu.
 • Ne koristite i ne skladištite bateriju u okolini u kojoj postoji opasnost od eksplozije.
 • Ako je akumulatorska baterija suviše vruća da biste je držali u ruci, onda je moguće da je neispravna. Akumulatorsku bateriju postavite na pregledno, nezapaljivo mesto koje je dovoljno udaljeno od zapaljivih materijala. Sačekajte da se akumulatorska baterija ohladi. Ukoliko je akumulatorska baterija nakon sat vremena i dalje suviše vruća da biste je držali u ruci, to znači da je neispravna. Postupite prema uputstvima u poglavlju Mere u slučaju požara akumulatorske baterije .
Postupanje kod oštećenih akumulatorskih baterija
 • Ako je akumulatorska baterija oštećena, uvek kontaktirajte Hilti servis.
 • Nemojte koristiti akumulatorsku bateriju iz koje izlazi tečnost.
 • Ako tečnost izlazi, izbegavajte direktan kontakt sa očima i/ili kožom. Kada tretirate tečnost iz baterije, uvek nosite zaštitne rukavice i zaštitne naočare.
 • Da biste uklonili iscurelu tečnost iz baterije, koristite odobreno hemijsko sredstvo za čišćenje. Obratite pažnju na lokalne propise za čišćenje tečnosti iz baterije.
 • Ubacite neispravnu akumulatorsku bateriju u nezapaljivu posudu i prekrijte je sa suvim peskom, kredom (CaCO3) ili silikatom (Vermiculit). Zatim hermetički zatvorite poklopac i posudu držite daleko od zapaljivih gasova, tečnosti ili predmeta.
 • Posudu odložite u otpad u Hilti Store ili se obratite preduzeću za odlaganje koje je nadležno za vas. Obratite pažnju na lokalne propise za transport oštećenih akumulatorskih baterija!
Postupanje kod nefunkcionalnih akumulatorskih baterija
 • Obratite pažnju na neuobičajeno ponašanje u radu akumulatorske baterije poput problema sa punjenjem, dužim vremenima punjenja, znatnim padom performansi, neuobičajenom radu LED-a ili kod iscurelih tečnosti. Sve su to naznake unutrašnjih problema.
 • Ako sumnjate na unutrašnji problem sa akumulatorskom baterijom, kontaktirajte Hilti servis.
 • Ako akumulatorska baterija više ne funkcioniše, ne može da se puni ili ako dolazi do curenja tečnosti, morate je odložiti u otpad. Pogledajte poglavlje Održavanje i odlaganje u otpad .
Mere u slučaju požara akumulatorske baterije
  UPOZORENJE
  Opasnost od požara akumulatorske baterije! Akumulatorska baterija koja gori ispušta opasne i eksplozivne tečnosti i isparenja, što može dovesti do povreda usled korozije, opekotina ili eksplozija.
 • Nosite ličnu zaštitnu opremu, ako gasite požar nad akumulatorskom baterijom.
 • Obezbedite dovoljnu provetrenost kako bi opasna i eksplozivna isparenja mogla da izlaze.
 • Odmah napustite prostoriju kod intenzivne pojave dima.
 • U slučaju iritacije disajnih puteva konsultujte lekara.
 • Pre nego što pokušate da ugasite požar, pozovite vatrogasnu službu.
 • Požare akumulatorskih baterija gasite samo vodom sa što veće udaljenosti. Protivpožarni aparati i protivpožarna ćebad su neefikasna kod litijum-jonskih akumulatora. Požari u okruženju se mogu gasiti uobičajenim sredstvima za gašenje.
 • Nemojte pokušavati da pomerate velike količine zapaljenih akumulatorskih baterija. Iz bližeg okruženja uklonite materijale koji nisu obuhvaćeni požarom i tako izolujte akumulatorsku bateriju.
U slučaju akumulatorske baterije koja ne može da se ohladi, koja se dimi ili koja gori:
 • Podignite je pomoću lopate i ubacite je u kofu sa vodom. Kroz efekat hlađenja se smanjuje opasnost od širenja požara na akumulatorske baterijske ćelije, koje još uvek nisu dostigle kritičnu temperaturu za paljenje.
 • Akumulatorsku bateriju ostavite najmanje 24 sata u kofi, sve dok se potpuno ne ohladi.
 • Pogledajte poglavlje Postupanje kod oštećenih akumulatorskih baterija .
Podaci o transportu i skladištenju
 • Radna temperatura okoline između -17°C i +60°C / 1°F i 140°F.
 • Temperatura skladištenja između -20°C i +40°C / -4°F i 104°F.
 • Akumulatorske baterije nemojte ostavljati na punjaču. Akumulatorsku bateriju nakon punjenja uvek skinite sa punjača.
 • Po mogućnosti, akumulatorske baterije skladištite na hladnom i suvom mestu. Skladištenje na hladnom mestu povećava vreme rada akumulatorske baterije. Nikada ne ostavljajte akumulatorske baterije na suncu, na izvorima toplote ili iza staklenih površina.
 • Akumulatorske baterije ne smete slati poštom. Obratite se kompaniji za slanje pošiljki, ako želite da pošaljete neoštećene akumulatorske baterije.
 • Akumulatorske baterije nikada nemojte da transportujete bez ambalaže. Akumulatorske baterije bi trebalo tokom transporta zaštititi od prekomernih udaraca i od materijala koji sprovode struju ili izolovati od drugih akumulatorskih baterija, kako se ne bi dodirnule sa drugim polom baterije i prouzrokovale kratak spoj. Obratite pažnju na vaše lokalne propise za transport akumulatorskih baterija.
Održavanje i odlaganje u otpad
 • Akumulatorske baterije održavajte čistim i daleko od ulja i masti. Ne izlažite akumulatorsku bateriju nepotrebnoj prašini ili prljavštini. Očistite akumulatorsku bateriju suvom, mekom četkicom ili čistom, suvom krpom.
 • Nikada ne koristite akumulatorsku bateriju ukoliko su prorezi za ventilaciju začepljeni. Proreze za ventilaciju oprezno očistite suvom, mekom četkom.
 • Sprečite prodiranje stranih tela u unutrašnjost.
 • Ne dozvolite da tečnost prodre u akumulatorsku bateriju. Ako je tečnost prodrla u akumulatorsku bateriju, tretirajte je kao oštećenu akumulatorsku bateriju i izolujte je u nezapaljivu posudu.
 • Pogledajte poglavlje Postupanje kod oštećenih akumulatorskih baterija .
 • Nestručno uklanjanje na otpad može dа izаzove opаsnost po zdrаvlje prouzrokovаnu ispuštanjem gаsovа ili tečnosti. Uklonite na otpad akumulatorsku bateriju u vašoj Hilti Store ili se obratite preduzeću za odlaganje koje je nadležno za vas. Obratite pažnju na lokalne propise za transport oštećenih akumulatorskih baterija!
 • Akumulatorske baterije ne odlažite u kućne otpatke.
 • Akumulаtorske baterije uklonite na otpad tаko dа ne mogu dа dospeju u ruke dece. Prekrijte priključke materijalom koji ne sprovodi struju, kako biste izbegli kratak spoj.