Izaberi jezik

Hilti Li-Ion Akku

Sigurnosna uputstva i uputstva za upotrebu

Sigurnosna uputstva i uputstva za upotrebu

U ovoj dokumentaciji se koristi termin akumulatorska baterija za ponovo punjive Hilti litijum-jonske akumulatorske baterije, u kojima se nalazi više litijum-jonskih ćelija. One su predodređene za Hilti električne alate i smeju sa samo sa njima koristiti. Koristite samo originalne Hilti akumulatorske baterije!
Hilti akumulatorske baterije su u skladu sa tehničkim stanjem opremljene menadžementom ćelija i sistemom za zaštitu ćelija.

Opis

Akumulatorske baterije se sastoje od ćelija, koje sadrže litijum-jonski sadržaj za akumuliranje, koji omogućava specifičnu energetsku gustinu. Nasuprot NiMH & NiCd akumulatorskim baterijama, litijum-jonske akumulatorske baterije podležu veoma malom memorijskom efektu, ali su zato veoma osetljive na primenu sile, duboko zamrzavanje ili visoke temperature. Videti Bezbednost
Odobrene proizvode za naše akumulatorske baterije pronaći ćete u vašoj Hilti Store ili na:
www.hilti.group | SAD: www.hilti.com

Sigurnost

UPOZORENJE
Opasnost od nestručne upotrebe! Akumulatorska baterija se može oštetiti.
 • Pažljivo rukujte akumulatorskim baterijima, kako biste sprečili oštećenja ili curenje tečnosti, koja mogu jako uticati na vaše zdravlje! Poštujte sledeće bezbednosne mere za bezbedno rukovanje i korišćenje litijum-jonskih akumulatorskih baterija. Nepridržavanje može dovesti do iritacije kože, teških povreda usled korozije, hemijskih opekotina, požara ili eksplozija.
 • Nad akumulatorskim baterijima se ni u kom slučaju ne smeju vršiti izmene niti se njima sme manipulisati!
 • Nikada ne koristite reciklirane ili reparirane baterije, koje nisu odobrene od strane Hilti servisa.
 • Ne koristite ili ne punite akumulatorske baterije, koje su pretrpele strujni udar, koje su pale sa više od jednog metra ili su oštećene na neki drugi način. Redovno proveravajte vaše akumulatorske baterije na moguća oštećenja, npr. nagnječenja, rezove ili ubode.
 • Nikada ne koristite akumulatorsku bateriju ili električni alat sa akumulatorskim pogonom kao udarni alat.
 • U slučaju curenja tečnosti iz akumulatorske baterije izbegavajte direktan kontakt sa očima i kožom!
 • Videti Postupanje kod oštećenih akumulatorskih baterija
 • U slučaju neispravnih baterija može doći do curenja tečnosti i kontakta sa okolnim predmetima. Očistite delove na koje se to odnosi toplom sapunicom i zamenite oštećene akumulatorske baterije.
 • Videti Postupanje kod oštećenih akumulatorskih baterija
 • Nikada ne izlažite akumulatorske baterije povećanoj temperaturi, varničenju ili otvorenom plamenu. To može prouzrokovati eksplozije.
 • Ne dodirujte polove baterije svojim prstima, alatima, nakitom ili drugim predmetima od metala. To može prouzrokovati kratke spojeve, električne udare, požare ili eksplozije.
 • Držite akumulatorske baterije dalje od kiše i vlage. Tečnost koja je prodrla može prouzrokovati kratke spojeve, strujne udare, požare ili eksplozije.
 • Predviđene odgovarajuće punjače i električne alate koristite samo za taj tip akumulatorske baterije. Obratite pažnju na podatke u njihovim uputstvima za upotrebu.
 • Ne skladištite i ne koristite akumulatorsku bateriju u eksplozivnom okruženju sa zapaljivim tečnostima ili gasovima. Neočekivana smetnja u radu akumlatorske baterije pod takvim okolnostima može prouzrokovati eksploziju.

Postupanje kod oštećenih akumulatorskih baterija

 • Kontaktirajte uvek vašeg Hilti servisnog partnera, kada se ošteti akumulatorska baterija.
 • Izbegavajte u slučaju curenja tečnosti direktan kontakt sa očima i/ili kožom, nošenjem zaštitnih naočara i rukavica.
 • Ubacite neispravnu akumulatorsku bateriju u nezapaljivu posudu i prekrijte je sa suvim peskom, kredom (CaCO3) ili silikatom (Vermiculit). Potom zatvorite poklopac tako da je nepropusan za vazduh i držite posudu podalje od zapaljivih gasova, tečnosti ili predmeta.
 • Uklonite na otpad posudu u vašoj Hilti Store ili se obratite preduzeću za uklanjanje otpada koje je nadležno za vas. Nemojte slati oštećene akumulatorske baterije!
 • Za to koristite odobrena hemijska sredstva za čišćenje, kako biste uklonili tečnost baterije koja je iscurela.

Postupanje kod nefunkcionalnih akumulatorskih baterija

UPOZORENJE
Opasnost od nestručne upotrebe! Akumulatorska baterija se može oštetiti.
 • Pažljivo rukujte akumulatorskim baterijima, kako biste sprečili oštećenja ili curenje tečnosti, koja mogu jako uticati na vaše zdravlje! Poštujte sledeće bezbednosne mere za bezbedno rukovanje i korišćenje litijum-jonskih akumulatorskih baterija. Nepridržavanje može dovesti do iritacije kože, teških povreda usled korozije, hemijskih opekotina, požara ili eksplozija.
 • Obratite pažnju na neuobičajeno ponašanje u radu akumulatorske baterije poput problema sa punjenjem, dužim vremenima punjenja, znatnim padom performansi, neuobičajenom radu LED-a ili kod iscurelih tečnosti. Sve su to naznake unutrašnjih problema.
 • Ako sumnjate na unutrašnji problem sa akumulatorskom baterijom, kontaktirajte vašeg Hilti servisnog partnera.
 • Ako akumulatorska baterija više ne funkcioniše, akumulatorska baterija se ne može puniti ili ako dolazi do curenja tečnosti, morate je ukloniti na otpad, kao što je gore opisano.
 • Videti Postupanje kod oštećenih akumulatorskih baterija .

Mere u slučaju požara kod akumulatorske baterije

UPOZORENJE
Opasnost od požara akumulatorske baterije! Zapaljena baterija ispušta opasne ili eksplozivne tečnosti i isparenja, koja mogu dovesti do povreda usled korozije, opekotina ili eksplozija.
 • Nosite ličnu zaštitnu opremu, ako gasite požar nad akumulatorskom baterijom.
 • Obezbedite dovoljnu provetrenost kako bi opasna i eksplozivna isparenja mogla da izlaze.
 • Odmah napustite prostoriju kod intenzivne pojave dima.
 • U slučaju iritacije disajnih puteva konsultujte lekara.
 • Požare kod akumulatorskih baterija gasite samo vodom. Protivpožarni aparati i protivpožarna ćebad su neefikasna kod litijum-jonskih akumulatora. Požari u okruženju se mogu gasiti uobičajenim sredstvima za gašenje.
 • Nemojte pokušavati da pomerate velike količine oštećenih, zapaljenih ili iscurelih baterija. Nemojte uklanjati navedene materijale iz bližeg okruženja i tako izolujte navedene akumulatorske baterije na koje se to odnosi. Ukoliko požar ne možete ugasiti sa raspoloživim sredstvima pozovite vatrogasnu službu u blizini.
U slučaju pojedinačnog požara kod akumulatorske baterije:
 • Podignite je pomoću lopate i ubacite je u kofu sa vodom. Kroz efekat hlađenja se smanjuje opasnost od širenja požara na akumulatorske baterijske ćelije, koje još uvek nisu dostigle kritičnu temperaturu za paljenje.
 • Sačekajte dok se akumulatorska baterija potpuno ne ohladi.
 • Videti Postupanje kod oštećenih akumulatorskih baterija .

Podaci o transportu i skladištenju

 • Radna temperatura okoline između -17°C i +60°C / 1°F i 140°F.
 • Temperatura skladištenja između -20°C i +40°C / -4°F i 104°F.
 • Akumulatorske baterije nemojte ostavljati na punjaču. Akumulatorsku bateriju nakon upotrebe uvek razdvojite od punjača.
 • Po mogućnosti, akumulatorske baterije skladištite na hladnom i suvom mestu. Skladištenje na hladnom mestu povećava vreme rada akumulatorske baterije.
 • Akumulatorske baterije ne smete slati poštom. Obratite se kompaniji za slanje pošiljki, ako želite da pošaljete neoštećene baterije.
 • Akumulatorske baterije nikada nemojte da transportujete bez ambalaže. Akumulatorske baterije bi trebalo tokom transporta zaštititi od prekomernih udaraca i od materijala koji sprovode struju ili izolovati od drugih akumulatorskih baterija, kako se ne bi dodirnule sa drugim polom baterije i prouzrokovale kratak spoj.

Održavanje i uklanjanje na otpad

 • Akumulatorske baterije održavajte čistim i daleko od ulja i masti. Takve nečistoće uklonite uz pomoć čiste, suve krpe.
 • Nikada ne koristite akumulatorsku bateriju ukoliko su prorezi za ventilaciju začepljeni. Proreze za ventilaciju oprezno očistite mekanom četkom.
 • Sprečite prodiranje stranih tela u unutrašnjost.
 • Ne izlažite akumulatorsku bateriju nepotrebnoj prašini ili prljavštini. Akumulatorsku bateriju čistite pomoću mekane četkice ili čiste, suve krpe.
 • Ne dozvolite da tečnost prodre u akumulatorsku bateriju. Ako je tečnost prodrla u akumulatorsku bateriju, tretirajte je kao oštećenu akumulatorsku bateriju i izolujte je u nezapaljivu posudu.
 • Videti Postupanje kod oštećenih akumulatorskih baterija
 • Nestručno uklanjanje na otpad može dа izаzove opаsnost po zdrаvlje prouzrokovаnu ispuštanjem gаsovа ili tečnosti. Uklonite na otpad akumulatorsku bateriju u vašoj Hilti Store ili se obratite preduzeću za uklanjanje otpada koje je nadležno za vas. Nemojte slati oštećene akumulatorske baterije!
 • Akumulatorske baterije ne smeti bacati gde i kućne otpatke.
 • Akumulаtorske baterije uklonite na otpad tаko dа ne mogu dа dospeju u ruke dece. Prekrijte priključke materijalom koji ne sprovodi struju, kako biste izbegli kratak spoj.