Izaberi jezik

SC 55W

Originalno uputstvo za upotrebu

Podaci o dokumentaciji

O ovoj dokumentaciji

 • Pročitajte ovu dokumentaciju pre početka rada. To predstavlja preduslov za bezbedan rad i nesmetano rukovanje.
 • Obratite pažnju na bezbednosne i upozoravajuće napomene koje se nalaze u ovoj dokumentaciji i na proizvodu.
 • Uputstvo za rukovanje uvek čuvajte na proizvodu i samo ga sa ovim uputstvom prosleđujte dalje drugim osobama.

Legenda

Upozoravajuće napomene

Upozoravajuće napomene upozoravaju na opasnosti pri rukovanju proizvodom. Koriste se sledeće signalne reči:
OPASNOST
OPASNOST !
 • Znači neposrednu opasnu situaciju, koja može prouzrokovati telesne povrede ili smrt.
UPOZORENJE
UPOZORENJE !
 • Ova reč skreće pažnju na moguću opasnost koja može prouzrokovati tešku telesnu povredu ili smrt.
OPREZ
OPREZ !
 • Za moguću opasnu situaciju koja može da dovede do lakih telesnih povreda ili do materijalne štete.

Simboli u dokumentaciji

Sledeći simboli se koriste u ovoj dokumentаciji:
Image alternative Pre upotrebe pročitajte uputstvo za upotrebu
Image alternative Napomene o primeni i druge korisne informacije
Image alternative Rad sa reciklažnim materijalima
Image alternative Električne uređaje i baterije ne odlažite u kućne otpatke

Simboli na slikama

Sledeći simboli se koriste na slikama:
Image alternative Ovi brojevi se odnose na odgovarajuću sliku sa početka ovog uputstva
Image alternative Numerisanje reflektuje redosled radnih koraka na slici i može da odstupa od radnih koraka u tekstu
Image alternative Pozicioni brojevi se koriste na slici Pregled i odnose se na brojeve legende u poglavlju Pregled proizvoda
Image alternative Ovaj znak treba da vam skrene posebnu pažnju prilikom rukovanja sa proizvodom.

Simboli u zavisnosti od proizvoda

Simboli na proizvodu

Sledeći simboli mogu da se koriste nа proizvodu:
Image alternative Bežični prenos podataka
Image alternative Nominalni broj obrtaja u slobodnom hodu
Image alternative Klasa zaštite II (dvostruka izolacija)
Image alternative List testere

Informacije o proizvodu

Image alternative proizvodi su namenjeni za profesionalnog korisnika, a njima sme da rukuje, da ih održava ili popravlja samo ovlašćeno, upućeno osoblje. To osoblje mora biti posebno upoznato sa mogućim opasnostima. Proizvod i njegova pomoćna sredstva mogu da budu opasni ako ih neobučena lica nestručno tretiraju ili ako se ne koriste namenski.
Oznaka tipa i serijski broj su navedeni na tipskoj pločici.
 • Prenesite serijski broj u sledeću tabelu. Podaci o proizvodu će vam biti potrebni kada budete kontaktirali naše predstavništvo ili servis.
  Podaci o proizvodu
  Kružna testera
  SC 55W
  Generacija
  01
  Serijski br.

Izjava o usklađenosti

Pod vlastitom odgovornošću izjavljujemo da je ovde opisani proizvod u skladu sa važećim smernicama i normama. Primerak izjave o usklađenosti nalazi se na kraju ove dokumentacije.
Tehnička dokumentacija se čuva ovde:
Hilti Društvo za razvoj doo | Dozvola za uređaje | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Sigurnost

Opšte sigurnosne napomene za električne alate

Image alternative UPOZORENJE Pročitajte pažljivo sigurnosne napomene, uputstva, pregledajte slike i pročitajte tehničke podatke, koje idu uz ovaj električni alat. Greške kod pridržavanja sledećih sigurnosnih napomena i uputstava mogu dovesti do električnog udara, požara i/ili teških povreda.
Molimo sačuvajte sve sigurnosne napomene i uputstva za ubuduće.
Pojam "električni alat" korišćen u sigurnosnim napomenama odnosi se na električne alate sa napajanjem iz električne mreže (sa mrežnim kablom) i na električne alate sa pogonom na akumulatore (bez mrežnog kabla).
Sigurnost na radnom mestu
 • Područje rada održavajte čistim i osvetljenim. Nered i neosvetljeno radno područje mogu dovesti do nezgoda.
 • Sa električnim alatom ne radite u okolini ugroženoj eksplozijom, u kojoj se nalaze zapaljive tečnosti, gasovi ili prašine. Električni alati proizvode iskre koje mogu zapaliti prašinu ili isparenja.
 • Decu i ostale osobe tokom korišćenja električnog alata udaljite iz područja rada. Ako biste skrenuli pažnju sa posla mogli biste izgubiti kontrolu nad uređajem.
Električna sigurnost
 • Priključni utikač električnog alata treba da odgovara utičnici. Na utikaču se ni u kom slučaju ne smeju izvoditi izmene. Ne koristite adapterske utikače zajedno sa zaštitno uzemljenim električnim alatima. Nepromenjeni utikači i odgovarajuće utičnice smanjuju opasnost od električnog udara.
 • Izbegavajte dodir tela sa uzemljenim površinama kao što su cevi, radijatori, šporeti i frižideri. Postoji povećana opasnost od električnog udara ako je vaše telo uzemljeno.
 • Električni alat držite dalje od kiše ili vlage. Prodiranje vode u električni alat povećava opasnost od električnog udara.
 • Kabl ne upotrebljavajte za nošenje ili vešanje električnog alata odnosno za izvlačenje utikača iz utičnice. Kabl držite dalje od izvora toplote, ulja, oštrih ivica ili pokretnih delova. Oštećeni ili zapleteni kablovi povećavaju opasnost od električnog udara.
 • Ako sa električnim alatom radite na otvorenom prostoru, upotrebljavajte samo produžne kablove odobrene za upotrebu na otvorenom prostoru. Primena produžnog kabla prikladnog za upotrebu na otvorenom prostoru smanjuje opasnost od električnog udara.
 • Ako ne možete izbeći rad električnog alata u vlažnom okruženju, koristite zaštitnu strujnu sklopku. Upotreba zaštitne strujne sklopke smanjuje opasnost od električnog udara.
Sigurnost ljudi
 • Budite oprezni, pazite šta činite i kod rada sa električnim alatom postupajte razumno. Nemojte koristiti električni alat, ako ste umorni ili ste pod uticajem droga, alkohola ili lekova. Momenat nepažnje prilikom upotrebe električnog alata može da dovede do ozbiljnih povreda.
 • Nosite sredstva lične zaštite i uvek zaštitne naočare. Nošenje sredstava lične zaštite, kao što su zaštitna maska, sigurnosne cipele koje ne klize, zaštitna kaciga ili štitnik za sluh, u zavisnosti od vrste i primene električnog alata, smanjuje opasnost od nezgoda.
 • Izbegavajte nehotično stavljanje u pogon. Uverite se, da je električni alat isključen, pre nego što priključite snabdevanje naponom i/ili akumulator, ili ga primite ili nosite. Ako kod nošenja električnog alata prst držite na prekidaču ili ako je alat uključen i priključen na električnu mrežu, to može dovesti do nezgoda.
 • Pre nego što uključite električni alat, uklonite alate za podešavanje ili vijčane ključeve. Alat ili ključ koji se nalazi u rotirajućem delu alata može dovesti do nezgoda.
 • Izbegavajte nenormalan položaj tela. Zauzmite siguran i stabilan položaj tela i u svakom trenutku održavajte ravnotežu. Na taj način električni alat možete bolje kontrolisati u neočekivanim situacijama.
 • Nosite prikladnu odeću. Ne nosite široku odeću ili nakit. Neka vaša kosa, odeća i rukavice budu što dalje od pokretnih delova. Opuštenu odeću, nakit ili dugu kosu mogu zahvatiti pokretni delovi alata.
 • Ako su montirani alati za usisavanje i hvatanje prašine, proverite jesu li isti priključeni i da li se pravilno koriste. Upotreba usisivača može smanjiti opasnost.
 • Nikada nemojte da se osećate previše sigurnim i nikada nemojte da se ne pridržavate pravila u vezi rukovanja električnim alatom, iako ste nakon dužeg rada dobro upoznati sa radom sa električnom alatom. Neodgovornim rukovanjem moguće je za samo nekoliko sekundi zadobiti teške povrede.
Upotreba i rukovanje električnim alatom
 • Ne preopterećujte alat. Za vrstu posla koji obavljate koristite za to predviđen električni alat. Sa odgovarajućim električnim alatom radićete bolje i sigurnije, u navedenom području snage.
 • Ne upotrebljavajte električni alat sa neispravnim prekidačem. Električni alat koji se više ne može uključiti ili isključiti, opasan je i treba ga popraviti.
 • Izvucite utikač iz utičnice i/ili izvadite akumulator koji se skida iz alata pre podešavanja alata, zamene delova pribora ili odlaganja alata. Ovim merama opreza sprečićete nehotično pokretanje električnog alata.
 • Nekorišćene električne alate držite van domašaja dece. Ne dozvolite da alat koriste osobe koje sa njim nisu upoznate ili koje nisu pročitale ova uputstva. Električni alati su opasni ako ih koriste neiskusne osobe.
 • Pažljivo održavajte električne alate i pribor. Uverite se da pokretljivi delovi električnog alata rade besprekorno i da nisu zaglavljeni, polomljeni ili oštećeni tako da negativno utiču na funkcionisanje alata. Oštećene delove popravite pre upotrebe alata. Uzrok mnogih nezgoda leži u loše održavanim električnim alatima.
 • Rezne alate održavajte oštrim i čistim. Brižljivo održavani rezni alati sa oštrim sečivima neće se zaglaviti i lakši su za vođenje.
 • Koristite električni alat, pribor, alate za umetanje itd. u skladu sa ovim uputstvom. Kod toga uzmite u obzir radne uslove i izvođene radove. Upotreba električnih alata za neke druge primene različite od predviđenih, može dovesti do opasnih situacija.
 • Rukohvati i površine za hvatanje moraju biti suve, čiste, bez ostataka ulja i masti. Klizavi rukohvati i površine za hvatanje onemogućavaju sigurno rukovanje i kontrolu električnog alata u nepredvidivim situacijama.
Servisiranje
 • Popravku električnog alata prepustite samo kvalifikovanom stručnom osoblju i samo sa originalnim rezervnim delovima. Na taj način postići će se održavanje sigurnosti električnog alata.

Sigurnosne napomene za sve testere

Postupak sečenja
 • Image alternative OPASNOST: Ne približavajte ruke području testere i listu testere. Drugom rukom držite dodatni rukohvat ili kućište motora. Ako testeru držite obema rukama nijedna od tih ruku ne može da zadobije povrede od strane lista testere.
 • Ne stavljajte ruku pod predmet obrade. Štitnik Vas pod predmetom obrade ne može zaštititi od lista testere.
 • Dubinu reza prilagodite debljini predmeta obrade. Trebalo bi da bude vidljiv za manje od pune visine zuba pod predmetom obrade.
 • Predmet obrade rezanjem nikada ne pridržavajte u ruci ili iznad noge. Predmet obrade učvrstite na stabilan prihvat. Važno je da se predmet obrade dobro učvrsti kako biste smanjili opasnost od dodira sa telom, zaglavljivanja lista testere ili gubitka kontrole.
 • Električni alat hvatajte samo za izolirane ručke kada izvodite radove kod kojih ugradni alat može da dođe u kontakt sa skrivenim strujnim vodovima ili sopstveni kablom. Kontakt sa vodom pod naponom stavlja pod napon i metalne delove alata i dovodi do električnog udara.
 • Kod uzdužnog rezanja uvek upotrebljavajte graničnik ili ravnu ivičnu vođicu. Time se poboljšava preciznost rezanja i smanjuje mogućnost zaglavljivanja lista testere.
 • Uvek upotrebljavajte listove testere pravilne veličine i odgovarajućeg prihvatnog otvara (npr. zvezdastog ili okruglog). Listovi tastere, koji ne odgovaraju montažnim delovima testere, ne obrću se koncentrično i dovode do gubitka kontrole.
 • Nikada ne upotrebljavajte oštećene ili neodgovarajuće podloške ili vijke za list testere. Podloške i vijci za list testere su posebno konstruisani za Vašu testeru, za optimalnu snagu i sigurnost pri radu.
Povratni udarac - Uzroci i odgovarajuće sigurnosne napomene
 • Povratni udarac je nenadana reakcija zbog zakačenog, zaglavljenog ili nepravilno poravnatog lista testere koja dovodi do nekontrolisanog podizanja testere i kretanja iz predmeta obrade prema operateru;
 • ako se list testere zakači ili zaglavi u prorezu rezanja koji se zatvara, zablokira se i snaga motora odbacuje alat u smeru operatera;
 • ako je list testere u rezu uvrnut ili nepravilno poravnat, zubi zadnje ivice lista testere se mogu zakačiti u površini predmeta obrade, čime se list testere izbacuje iz proreza rezanja i testera odskače u smeru operatera.
Povratni udarac je posledica neispravne ili nepravilne upotrebe testere. Može se sprečiti odgovarajućim preventivnim merama, od kojih su neke dole navedene.
 • Čvrsto držite testeru sa obe ruke i stavite ruke u položaj u kom možete uhvatiti sile povratnog udarca. Uvek stojite uz bok lista testere, list testere nikada ne postavljajte u liniju sa Vašim telom. Kod povratnog udarca kružna testera može das odskoči unazad, ali operater može pritom da savlada sile povratnog udarca ako preduzme odgovarajuće sigurnosne mere.
 • Ako se list testere zaglavi ili prekinete radove, isključite testeru i držite je mirno u materijalu sve dok se list testere na zaustavi. Nikada ne pokušavajte testeru vaditi iz predmeta obrade ili je povlačiti unazad dok se list testere pomiče, u suprotnom bi moglo doći do povratnog udarca. Utvrdite i uklonite uzrok zaglavljenja lista testere.
 • Ako testeru, koja stoji u predmetu obrade, želite ponovo pokrenuti, centrirajte list testere u prorezu rezanja i proverite nisu li se zubi testere zaglavili u predmetu obrade. Ako je list testere zaglavljen, postoji opasnost da se on pomeri iz predmeta obrade ili da prouzrokuje povratni udarac pri ponovnom pokretanju testere.
 • Poduprite velike ploče kako biste smanjili rizik od povratnog udarca zbog zaglavljenog lista testere. Velike ploče mogu se saviti pod vlastitom težinom. Ploče se moraju podupreti sa obe strane kako u blizini proreza rezanja tako i na ivici.
 • Ne upotrebljavajte tupe ili oštećene listove testere. Listovi testere sa tupim ili nepravilno usmerenim zupcima zbog uskog proreza rezanja prouzrokuju povećano trenje, zaglavljivanje lista testere i povratni udarac.
 • Pre rezanja pritegnite podešivače za dubinu urezivanja i ugao rezanja. Ako se za vreme rezanja podešivači pomere, list testere se može zaglaviti i može doći do povratnog udarca.
 • Budite posebno oprezni kod rezanja u postojeće zidove ili druga nevidljiva područja. Istureni list testere se pri rezanju može zablokirati u skrivenim predmetima i prouzrokovati povratni udarac.
Funkcija donjeg štitnika
 • Pre svake upotrebe proverite da li se donji štitnik besprekorno zatvara. Testeru ne upotrebljavajte ako donji štitnik nije moguće slobodno pomeriti i ako se odmah ne zatvori. Donji štitnik ne stežite niti ga privezujte u otvorenom položaju. Ako testera nehotice padne na pod, donji se štitnik može saviti. Otvorite štitnik polugom za povlačenje unazad i sa sigurnošću utvrdite da se može slobodno pomicati i da kod svih reznih uglova ili dubina rezanja ne dodiruje niti list testere niti druge delove.
 • Proverite funkciju opruge za donji štitnik. Testeru servisirajte pre upotrebe ako štitnik i opruga ne rade besprekorno. Oštećeni delovi, lepljivi talog ili napukle strugotine prouzrokuju usporeni rad donjeg štitnika.
 • Donji štitnik otvarajte rukom samo kod posebnih rezova kao što su "rezovi uranjanjem i ugaoni rezovi". Otvorite donji štitnik polugom za povlačenje unazad i pustite je čim list testere prodre u predmet obrade. Kod svih drugih radova testerisanja donji štitnik mora automatski da vrši svoju funkciju.
 • Testeru ne odlagajte na radnu stolu ili podu, a da donji štitnik pritom ne prekriva list testere. Nezaštićeni list testere koji se još okreće pokreće testeru suprotno od smera rezanja i reže sve što mu je na putu. Stoga imajte na umu vreme dodatnog okretanja testere.

Dodatne sigurnosne napomene za kružne testere

 • Ručnu kružnu testeru naslonite na predmet obrade samo kada je uključena.
 • Na reznoj traci ne sme biti prepreka gore i dole. Ne zarezujte vijke, klinove ili slično.
 • Nikada nemojte raditi sa kružnom testerom preko glave.
 • Nikada nemojte kočiti list testere bočnim pritiskanjem.
 • Sprečite pregrejavanje vrhova zubaca testere.
 • Kod rezanja plastike paziti da se plastika ne otopi.
 • Za podlogu koja treba da se seče uvek koristite odgovarajući list testere.
 • Koristite isključivo listove testere koje preporučuje kompanija Hilti, koji su u skladu sa standardom EN 847-1.

Opis

Pregled proizvoda

Image alternative
 1. Paralelni jednoručni graničnik
 2. Pretpodešavanje za rezni ugao
 3. Dugme za blokadu vretena
 4. Dodatni rukohvat
 5. Taster za uključivanje/isključivanje
 6. Blokada uključivanja
 7. Rukohvat
 8. Mrežni kabl
 9. Stezna poluga za podešavanje dubine reza
 10. Šestougaoni ključ
 11. Mala osnovna ploča
 12. LED-rasveta
 13. Stezna poluga za paralelni graničnik spreda
 14. Stezna poluga za podešavanje reznog ugla
 15. Skala dubine reza
 16. Priključak (usisivač)
 17. Štitnik
 18. Upravljačka poluga za klatni štitnik
 19. Stezna poluga za paralelni graničnik pozadi (samo za velike osnovne ploče)
 20. Klatni štitnik
 21. Pogonsko vreteno
 22. Strelica za smer
 23. Paralelni dvoručni graničnik
 24. Rezna oznaka 0°
 25. Rezna oznaka 45°
 26. Skala za rezni ugao
 27. Velika osnovna ploča
 28. Stezni vijak
 29. Stezna prirubnica
 30. Prihvatna prirubnica
 31. Marker žleba 0° za osnovnu ploču
 32. Marker žleba 1°-50° za osnovnu ploču

Pregled adaptera za vodilicu

Image alternative
 1. Marker žleba
 2. Pridržni mostić spreda
 3. Marker žleba 0°
 4. Marker žleba 1°-50°

Namenska primena

Opisani proizvod je kružna testera. Namenjena je za radove sečenja testerom u drvetu ili sličnim materijalima, plastici, gips kartonu, gips vlaknastim pločama i veznim materijalima, do dubine reza od 55 mm, kao i za ugaono sečenje do 50°.

Moguća pogrešna upotreba

Ne smete da upotrebljavate listove testere koji ne odgovaraju tehničkim podacima, brusne ploče, rezne ploče, kao i listove testere od visokolegiranog čelika velike brzine (HSS-čelik). Ne smeju se rezati metali.

Sadržaj isporuke

Kružna testera, list testere, inbus ključ, paralelni graničnik, uputstvo za upotrebu.
Za siguran rad koristite samo originalne rezervne delove i potrošne materijale. Rezervne delove, potrošni materijal i pribor koji smo odobrili za vaš proizvod naći ćete u okviru Hilti Store ili na: www.hilti.group

Tehnički podaci

Tehnički podaci

Nominalni napon, nominalnu struju, frekvenciju kao i nominalni prihvat možete pogledati na identifikacionoj pločici specifičnoj za zemlju.
Prilikom rada na generatoru ili transformatoru, njegova snaga prenosa mora da bude najmanje duplo veća od nominalnog prihvata koji je naveden na identifikacionoj pločici uređaja. Radni napon transformatora ili generatora mora u svakom trenutku da bude između +5 % i -15 % nominalnog napona uređaja.
Težina, mala osnovna ploča
4,5 kg
Težina, velika osnovna ploča
4,7 kg
Prečnik lista testere
160 mm … 165 mm
Debljina osnove lista testere
1,1 mm … 1,5 mm
Prijemno bušenje lista testere
20 mm
Dubina reza pri 0°
0 mm … 55 mm
Dubina reza pri 45°
0 mm … 41 mm
Dubina reza pri 50°
0 mm … 37 mm
Broj obrtaja u praznom hodu
5.500/min

Informacije o šumu i vrednosti vibracija prema EN 62841

U ovim uputstvima navedene vrednosti pritiska zvuka i vibracija su izmerene u skladu sa normiranim postupkom merenja i možete zajedno da ih koristite za poređenje električnih alata. Takođe su primereni za preliminarnu procenu ekspozicija.
Navedeni podaci se odnose primarne primene električnog alata. Ako se električni alat inače koristi za druge primene sa alatima za umetanje koji se razlikuju ili nisu dovoljno dobro održavani, podaci se mogu razlikovati. To može znatno povećati ekspozicije tokom celokupnog radnog veka.
Za tačnu procenu ekspozicija treba uzeti u obzir i vremena, tokom kojih je uređaj bio isključen ili je radio, ali se zapravo nije koristio. To može znatno smanjiti ekspozicije tokom celokupnog radnog veka.
Odredite dodatne sigurnosne mere za zaštitu korisnika od delovanja zvuka i/ili vibracija kao npr.: održavanje električnog alata i alata za umetanje, održavanje toplih ruku, organizacija tokova rada.
Informacije o šumu
Nivo jačine buke (LWA)
101 dB(A)
Nivo pritiska zvuka (LpA)
90 dB(A)
Nesigurnost
3 dB(A)
Informacije o vibracijama

230 V
110 V
Triaksijalna vrednost vibracije za sečenje drveta (ah)
1,77 m/s²
(5,81 ft/s²)
2,12 m/s²
(6,96 ft/s²)
Nesigurnost (K)
1,5 m/s²
1,5 m/s²

Rukovanje

Demontiranje lista testere

UPOZORENJE
Opasnost od opekotina Opasnost od vrelog alata, stezne prirubnice ili vijka za zatezanje i oštrih ivica lista testere.
 • Za zamenu alata upotrebljavajte zaštitne rukavice.
Image alternative
 1. Izvucite mrežni utikač iz utičnice.
 2. Postavite šestougaoni ključ na vijak za pričvršćivanje za list testere.
 3. Pritisnite dugme za blokadu vretena i držite ga pritisnutog.
 4. Pomoću šestougaonog ključa obrćite vijak za zatezanje za list testere sve dok dugme za aretaciju vretena u potpunosti ne ulegne.
 5. Otpustite vijak za zatezanje pomoću inbus ključa daljim obrtanjem u pravcu strelica za pravac obrtanja.
 6. Skinite vijak za zatezanje i spoljašnju steznu prirubnicu.
 7. Otvorite klatni štitnik zaokretanjem na stranu i uklonite list testere.
  Po potrebi možete da skinete prijemnu prirubnicu radi čišćenja.

Ugradnja lista testere

OPREZ
Opasnost od oštećenja Neodgovarajući ili pogrešno umetnuti listovi testere mogu oštetiti testeru.
 • Upotrebljavajte samo listove testere koji su predviđeni za ovu testeru. Obratite pažnju na strelicu za pravac obrtanja na listu testere.
 • Koristite samo listove testere čiji je dozvoljeni broj obrtaja rezne ploče jednak bar najvišem broju obrtaja koji je naveden na proizvodu.
Image alternative
 1. Izvucite mrežni utikač iz utičnice.
 2. Očistite prirubnicu za prijem i zatezanje.
 3. Prijemnu prirubnicu nataknite prateći korektnu orijentaciju.
 4. Otvorite klatni štitnik.
 5. Umetnite novi list testere.
 6. Spoljašnju prirubnicu za zatezanje nataknite prateći korektnu orijentaciju.
 7. Umetnite vijak za zatezanje.
 8. Postavite inbus ključ na vijak za zatezanje za list testere.
 9. Pričvrstite steznu prirubnicu okretanjem vijka za stezanje u pravcu kazaljke na satu. Dugme za blokadu vretena držite jednom rukom pritisnuto.
 10. Pre puštanja u rad proverite da li je ležište lista testere fiksno i korektno.

Podešavanje dubine reza

Image alternative
 1. Izvucite mrežni utikač iz utičnice.
 2. Odvrnite steznu polugu za podešavanje reznog ugla.
 3. Podignite kružnu testeru pomerajući je u cik-cak i podesite dubinu reza.
  • Dubina reza je prikazana na skali dubine reza.
  Za čistu ivicu reza, dubina reza treba da odgovara debljini materijala plus 2 mm.
 4. Fiksirajte steznu polugu za podešavanje dubine reza.

Podešavanje reznog ugla

Image alternative
 1. Izvucite mrežni utikač iz utičnice.
 2. Odvrnite steznu polugu za podešavanje reznog ugla.
 3. Osnovnu ploču zaokrenite do željenog reznog ugla.
  • Rezni ugao je prikazan na skali za rezni ugao.
 4. Zategnite steznu polugu za podešavanje reznog ugla.

Pokazivač zareza

Na prednjoj osnovnoj ploči kružne testere se, kako za prave rezove, tako i za kose rezove, nalazi pokazivač zareza (0° i 45°). Na taj način se u zavisnosti od izabranog reznog ugla, može napraviti precizan rez. Ivica zareza odgovara unutrašnjoj strani lista testere. Pokazivač reza se nalazi na prednjem isečku za list testere.

Rezanje posle naprsline

Radni komad osigurajte od pomeranja.
Radni komad postavite tako da se list testere ispod radnog komada slobodno kreće.
Uverite se da je prekidač za uključivanje/isključivanje na proizvodu isključen.
Kružnu testeru sa osnovnom pločom postavite na radni komad tako da list testere još ima kontakt sa predmetom obrade.
Image alternative
 1. Uključite kružnu testeru.
 2. Kružnu testeru adekvatnim radnim tempom vodite duž naprsline kroz predmet obrade.

Sečenje testerom pomoću paralelnog graničnika

Image alternative
Zahvaljujući jednorukom paralelnom graničniku omogućuju se egzaktni rezovi duž ivice radnog komada odnosno sečenje letvi istih mera. Paralelni graničnik možete da montirate na obe strane osnovne ploče.
Dvokraki paralelni graničnik može da se koristi samo sa velikom osnovnom pločom.
Prilikom montaže paralelnog graničnika pazite na korektnu orijentaciju.

Rezanje sa vodilicom.

Rezanje sa vodilicom može da ublaži povratni udarac.

Umetanje / vađenje kružne testere iz adapreta vodilice

Kod testera sa malom osnovnom pločom upotrebljavajte adapter za vodilicu, koji odgovara vodilici.
Image alternative
 1. Skinite eventualno montirani paralelni graničnik.
 2. Osnovnu ploču stavite u zadnji žleb adapreta vodilice.
 3. Stavite osnovnu ploču napred skroz u adapter vodilice. Osnovna ploča mora skroz da ulegne u prednji žleb.
 4. Za vađenje lagano ka napred povucite prednji žleb i uzmite kružnu testeru iz adaptera vodilice.

Rezovi po dužini na 0°

Image alternative
 • Kružnu testeru sa markerom žleba "0°" postavite na lamelu vodilice.

Uzdužni rezovi do 50°

OPREZ
Opasnost od oštećenja U slučaju umetanja testere u pogrešan žleb dolazi do kolizije lista testere sa vodilicom.
 • Umetnite testeru u ispravan žleb.
Image alternative
 • Testeru sa markerom žleba "1-50°" postavite na lamelu vodilice.

Rezanje sa vodilicom

Image alternative
 1. Vodilicu odozdo pričvrstite pomoću dve uvrtne stege.
 2. Kružnu testeru postavite u zonu za postavljanje vodilice. Za uzdužne rezove kada je ugao rezanja 20°-50° ručno otvorite štitnik.
  Kružnu testeru morate da postavite na vodilicu iza predmeta obrade.
  Pazite na to, da list testere ne dolazi u dodir sa proizvodom u izradi.
 3. Uključite kružnu testeru.
 4. Gurajte kružnu testeru ravnomerno po predmetu obrade.
  • Klatni štitnik se otvara za ugao rezanja 20° prilikom kontakta sa bočnom ivicom za otkačivanje.
  • Zatvara se ponovo prilikom izvoženja na kraju vodilice.

Sečenje testerom sa i bez usisavanja strugotina

Kružna testere je opremljena priključnim nastavkom, koji je napravljen za uobičajena creva usisivača prečnika od 27mm. Za spajanje creva usisivača sa kružnom testerom, može biti potreban odgovarajući adapter.
Po mogućstvu uvek koristite odgovarajući mobilni otprašivač za drvo ili drvo i minerale.
Kada radite bez usisavanja strugotina, okretanjem izaberite pravac izbacivanja tako da strugotina ide od vas.
U načelu koristite zaštitnu masku klase filtera P2 i uvek obezbedite dovoljno ventilacije, kako bi taloženje prašine bilo što manje.

Nega i održavanje

Nega i održavanje

UPOZORENJE
Opasnost od električnog udara! Nega i održavanje uređaja dok je mrežni utikač utaknut može da dovede to teških povreda i opekotina.
 • Izvucite mrežni utikač pre nege i održavanja uređaja!
Nega
 • Čvrsto prionulu prljavštinu pažljivo uklonite.
 • Proreze za ventilaciju oprezno očistite suvom četkom.
 • Čistite kućište samo sa malo nakvašenom krpom za čišćenje. Ne upotrebljavajte sredstva za negu na bazi silikona, jer mogu nagristi plastične delove.
Održavanje
UPOZORENJE
Opasnost od strujnog udara! Nestručne popravke na električnim delovima mogu da dovedu do teških povreda i opekotina.
 • Popravke električnih delova sme obavljati samo električar.
 • Redovno proveravajte da li je došlo do oštećenja na vidljivim delovima alata i funkcionisanju elemenata za besprekorno korišćenje.
 • U slučaju da proizvod ima oštećenja i/ili funkcionalne smetnje, ne koristite ga. Odmah odnesite uređaj u Hilti servis na popravku.
 • Posle radova na nezi i održavanju, priključite svu zaštitnu opremu i proverite da li funkcioniše.
Za siguran režim rada upotrebljavajte samo originalne rezervne delove i potrošne materijale. Rezervne delove, potrošni materijal i pribor koji smo odobrili za vaš proizvod naći ćete u okviru Hilti Store ili na: www.hilti.group .

Kontrola nakon čišćenja i održavanja

Posle radova na nezi i održavanju, kontrolišite da li je celokupna zaštitna oprema priključena i da li besprekorno funkcioniše.
 • Radi kontrole zaštitne haube klatna, otvorite je u potpunosti aktiviranjem poluge za rukovanje.
  • Posle otpuštanja poluge za rukovanje zaštitna hauba klatna mora brzo i u potpunosti da se zatvori.

Čišćenje kanala za strugotinu

Po potrebi ćete morati da demontirate list testere tokom čišćenja.
 1. Izvucite mrežni utikač iz utičnice.
 2. Demontirajte list testere.
 3. Očistite kanal za strugotinu.
 4. Ugradite list testere.
 5. Kontrolišite da li pokretni delovi uređaja adekvatno funkcionišu i ne zaglavljuju se, da li su delovi polomljeni ili oštećeni tako da je ugrožena funkcija uređaja.

Čišćenje zaštitne opreme

 1. Demontirajte list testere.
 2. Zaštitnu opremu oprezno očistite suvom četkom.
 3. Uklonite naslage i strugotinu u unutrašnjosti zaštitne opreme pomoću odgovarajućeg alata.
 4. Ugradite list testere.

Traženje kvara

Smetnja
Mogući uzrok
Rešenje
Uređaj nema punu snagu.
Produžni kabl je predugačak i/ili ima premali presek.
 • Upotrebljavajte produžni kabl sa dozvoljenom dužinom i/ili sa dovoljnim poprečnim presekom.
Napajanje strujom ima prenizak napon.
 • Priključite alat na drugo napajanje strujom.
Uređaj ne radi.
Snabdevanje strujom je prekinuto.
 • Uključite drugi električni uređaj i proverite da li radi.
Mrežni kabl ili utikač pokvareni.
 • Proveru mrežnog kabla ili utikača prepustite električaru i eventualnu zamenu prepustite Hilti servisu.
Prekidač za uključivanje / isključivanje je u kvaru.
 • Odnesite uređaj u Hilti servis na popravku.
Ugljene četkice istrošene.
 • Odnesite uređaj u Hilti servis na popravku.
Nema usisne snage ili je smanjena
Kanal za opiljke je zapušen.
Klatni štitnik se ne zatvara.
Zaštitna oprema je zapušena.
Uređaj vibrira jače nege obično.
List testere pogrešno montiran.
 • Demontirajte list testere i ponovo ga pravilno montirajte.

Zbrinjavanje otpada

Image alternative Hilti uređaji su sa velikim udelom proizvedeni od reciklažnih materijala. Preduslov za ponovnu upotrebu je stručna podela materijala. U mnogim zemljama Hilti predaje Vaš stari uređaj na reciklažu. Pitajte Hilti servis za klijente ili Vašeg konsultanta za prodaju.
Image alternative
 • Električne alate, elektronske uređaje i akumulatorske baterije ne odlažite u kućne otpatke!

RoHS (Direktiva za ograničenje upotrebe opasnih supstanci)

Tabela sa opasnim supstancama se nalazi na sledećoj adresi: qr.hilti.com/r2937786.
Takođe jedna veza za RoHS tabelu se nalazi na kraju ovog dokumenta u vidu QR koda.

Garancija proizvođača

 • U slučaju pitanja o uslovima garancije obratite se Vašem lokalnom Hilti partneru.
Image alternative
Image alternative